Phần VI

 

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

ĐỐI VỚI THỪA TÁC VỤ LỜI CHÚA

  

 

Hoạt Động Mục Vụ

 

98-       Những gì đã được dẫn giải về hoạt động của giáo lý cũng như nội dung của giáo lý đặt nền tảng cho hoạch định hoạt động mục vụ với những điểm chính được bàn đến trong phần này.

 

Hoạt động mục vụ cần phải có các cơ cấu tổ chức thích hợp trong lãnh vực toàn quốc, được Hội Đồng Giám Mục cắt đặt, để phác họa hay học hỏi cũng như để điều hành. Đại quan các cơ cấu tổ chức này gồm có: a) một ủy ban giám mục phụ trách giáo lý có nhiệm vụ lựa chọn các phần tử và chuyên viên ở ngoài; và b) một cơ quan hành sự thường trực (văn phòng, trung tâm v.v.)

Để hoạt động mục vụ đối với thừa tác vụ lời Chúa nhờ các cơ cấu này phụ trợ có thể được thi hành một cách hiệu nghiệm và theo như ấn định, thì các việc cần phải làm là:

 

1.      Tường trình về thực trạng của các công tác và nơi chốn, cũng như về những gì có thể đạt được nhờ thừa tác vụ lời Chúa trong những điều kiện ấy;

 

2.      Phổ biến một chương trình hoạt động cần phải thực hiện;

 

3.      Chú trọng đến việc huấn luyện và hướng dẫn thành phần đảm trách vấn đề này;

 

4.      Sắp xếp sẵn sàng các phương trợ thích hợp cho công việc làm;

 

5.      Đề ra các cơ cấu tổ chức xứng hợp với vấn đề giáo lý;

 

6.      Điều hợp hoạt động mục vụ trong vấn đề giáo lý với các lãnh vực khác của việc mục vụ;

 

7.      Liệu phương tiện cho việc nghiên cứu học hỏi; và

 

8.      Khuyến khích việc hợp tác toàn cầu.

 

Các hướng dẫn và đề nghị được trình bày nơi phần này không phải là bao giờ cũng có thể áp dụng được hết tất cả như nhau ở khắp nơi trong Giáo Hội. Trường hợp ở những xứ sở hay ở những miền mà hoạt động giáo lý chưa được phát triển cho lắm, thì mục đích của những hướng dẫn và đề nghị này là chỉ cho thấy các mục tiêu cần phải dần dần đạt được.

 

 

Chương I

 

PHÂN TÁCH TÌNH HÌNH 

 

MỤC ĐÍCH

 

99-       Hội Đồng Giám Mục cần phải hiểu rõ về tình trạng thực thi thừa tác vụ lời Chúa.

 

Việc phân tích tình hình là để tìm hiểu xem hoạt động truyền bá phúc âm của Giáo Hội đã đạt tới mục tiêu được phác họa ra tới mức nào rồi. Việc nghiên cứu cần phải tìm hiểu về đường lối thừa tác vụ lời Chúa thực hiện cũng như về thành qủa gặt hái được – theo nhận định của con người- bởi việc dạy giáo lý hay bởi các cách trình bày khác về sứ điệp Kitô Giáo. Các việc Giáo Hội đảm trách  cần phải được cứu xét để biết được các việc này đã được đón nhận ra sao, đón nhận ở đâu và bởi những người nào, kết qủa tới đâu v.v.

 

ĐỐI TƯỢNG

 

100-     Đối tượng của việc tra xét này thì nhiều lắm. Có thể kể đến là việc xem xét hoạt động mục vụ và việc phân tích tình hình về đạo giáo cũng như về các điều kiện xã hội, văn hóa và kinh tế, ở chỗ các sự kiện về đời sống chung ấy ảnh hưởng nhiều tới thành qủa của việc truyền bá phúc âm.

 

PHƯƠNG PHÁP

 

101-     Vì việc này còn là một việc dốc dác khó đi, cần phải tránh hai mối nguy cơ, hay nói cách khác, cần phải coi chừng:

 

a)      Việc thừa nhận những nguyên tắc và qui định chưa được thử nghiệm và chứng thực đầy đủ là chắc ăn;

 

b)      Việc đòi phải có một độ chính xác về khoa học qúa cao không thể đạt tới được.

 

Cũng phải nhận thực là việc nghiên cứu về kỹ thuật được thực hiện bằng các câu vấn đáp không giá trị mấy, trừ khi nó được sửa soạn bằng việc khôn ngoan xem xét về các hình thức khác nhau trong hoạt động mục vụ có thể được chọn lựa. Bởi vậy Hội Đồng Giám Mục xem ra cần phải có một cái nhìn toàn diện về tình hình. Cái nhìn này có thể thấy được nhờ việc cố vấn của các nhà chuyên môn thực sự có khả năng trong việc xem xét chứng cớ sẵn có cũng như trong việc rút ra những kết luận từ hoạt động mục vụ đã được bắt đầu thi hành. Các bản tường trình về vấn đề này có thể rất hữu dụng.

 

Toàn thể cộng đồng Kitô hữu cũng phải dự phần vào việc học biết về tình hình này, nhờ đó con người có thể nhận thấy những vấn đề trong cuộc để sẵn sàng hành động.

 

HIỆU QUẢ

 

102-     Việc nghiên cứu tìm hiểu như thế không phải là xong. Trái lại, nó phải cho thấy được những hoạt động hiệu qủa hơn và dọn đường cho việc đảm nhận các hoạt động này, cả bằng cách đẩy mạnh các việc làm cũng như các đảm trách đã mang lại kết qủa, lẫn bằng việc phát động thêm những công việc và đảm trách khác nữa. Vì việc nghiên cứu tìm hiểu này liên quan đến việc nhìn xa trông rộng để sửa soạn cho những gì cần phải được thực hiện trong tương lai.

 

Một công việc nghiên cứu tìm hiểu như vậy cũng phải làm những ai hoạt động trong lãnh vực thừa tác vụ Lời Chúa, theo mức độ quan tâm hoạt động mục vụ, nhận ra các tình trạng con người đều có cùng một gía trị. Bởi thế, các công nhân phục vụ Phúc Aâm phải biết lợi dụng nhiều cơ hội xẩy đến để hoạt động trong những hoàn cảnh mới mẻ và đa diện. Có một nguy hiểm là việc biết được những khó khăn trở ngại có thể sẽ làm cho người ta nghĩ rằng không thể nào hoạt động mục vụ được. Ngược lại, mọi người phải thâm tín rằng các thực tại về văn hóa không phải là những nguyên tắc cứng ngắc, bất biến, đồng điệu, những nguyên tắc thực sự về lãnh vực của mình có tác dụng làm suy giảm ân sủng và hoạt động mục vụ thành bất lực. Vì tiến trình của việc đổi thay có thể mở đường cho đức tin thì bao giờ cũng khả dĩ.