Chương V 

VIỆC TỔ CHỨC DÀNH CHO VẤN ĐỀ GIÁO LÝ 

 

VIỆC TỔ CHỨC DÀNH CHO VẤN ĐỀ GIÁO LÝ

 

125-     Việc tổ chức dành cho vấn đề giáo lý trong miền của mọi Hội Đồng Giám Mục chính yếu gồm có các cơ cấu thuộc địa phận, miền và toàn quốc.

 

Mục đích chính yếu của các cơ cấu này là để:

 

a)      Cổ võ các sinh hoạt giáo lý; và

 

b)      Cộng tác với các đảm nhiệm và công việc tông đồ khác (như với ủy ban về phụng vụ, với các hội đoàn tông đồ giáo dân, với ủy ban về đại kết, vân vân), vì tất cả mọi hoạt động này của Giáo Hội, bằng cách thức khác nhau, đều dự phần vào thừa tác vụ lời Chúa.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI GIÁO PHẬN

 

126-     Sắc lệnh Provido Sane (x. AAS, 1935, trang 151ff) đã thiết lập Văn Phòng Giáo Lý Địa Phận có phận sự trông coi tất cả mọi việc tổ chức về vấn đề giáo lý. Văn phòng giáo lý địa phận này phải có một nhóm nhân viên chuyên môn đặc biệt. Các cấp độ và các phương diện khác nhau nơi những trục trặc cần phải giải quyết đòi hỏi phải có sự phân chia trách nhiệm cho một số người thực sự có khả năng. 

 

Văn phòng giáo lý giáo phận cũng có nhiệm vụ phải cổ động và điều khiển công việc của các tổ chức (như trung tâm giáo lý của xứ đạo, Hiệp Hội Tín Lý Kitô Giáo v.v.) là những cơ cấu nền tảng thực sự của hoạt động giáo lý.

 

Các cộng đồng địa phương cũng phải thiết lập trung tâm thường xuyên huấn luyện giáo lý viên. Như thế dân Kitô hữu mới thấy được rõ ràng công việc truyền bá phúc âm cũng như công việc giảng dạy sứ điệp cứu độ có liên hệ tới tất cả mọi người.

 

Bởi vậy, Văn Phòng Giáo Lý, một cơ phận thuộc tổ chức giáo phận, là phương tiện giúp cho giám mục, vị thủ lãnh của cộng đồng dân Chúa và thày dạy đức tin, dễ dàng trong việc hướng dẫn và điều hợp tất cả mọi sinh hoạt giáo lý trong địa phận.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO MIỀN

 

127-     Cũng có lợi nếu một số giáo phận biết hợp tác hoạt động, qua việc cùng nhau đóng góp cho lợi ích chung các kinh nghiệm và trách vụ của mình, các phòng ốc và dụng cụ của mình; nếu các giáo phận có điều kiện tốt hơn biết giúp đỡ các giáo phận khác; và nếu biết soạn thảo một chương trình hoạt động chung cho toàn miền.

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CHUNG TOÀN QUỐC

 

128-     Các Hội Đồng Giám Mục, trực tiếp hơn là Ủy Ban Giáo Lý của Hội Đồng Giám Mục, bằng mọi cách cần phải được thiết lập một cơ cấu vĩnh viễn:

 

Văn Phòng hay Trung Tâm Giáo Lý Toàn Quốc này có nhiệm vụ lưỡng đôi:

 

·        ở chỗ phục vụ các nhu cầu giáo lý cho toàn quốc. Nỗ lực ở đây bao gồm các việc phổ biến về tầm mức quan trọng của vai trò toàn quốc, phổ biến các hội nghị toàn quốc, phổ biến những mối liên hệ với phương tiện truyền thông, và nói chung phổ biến tất cả mọi công việc và dự án ngoài quyền hạn của mỗi giáo phận cũng như của từng miền.

 

·        ở chỗ phục vụ các giáo phận và các miền, bằng việc phổ biến các đề nghị và các công tác về giáo lý, bằng việc điều hợp hoạt động, và bằng việc hỗ trợ các giáo phận còn kém về các vấn đề giáo lý.

 

Một phận sự khác của Văn Phòng hay Trung Tâm Giáo Lý Toàn Quốc là điều hợp công việc của riêng mình với hoạt động của các việc mục vụ toàn quốc khác, cũng như trong việc hợp tác với phong trào giáo lý quốc tế.