NGUYỆT SAN DÂN CHÚA ÂU CHÂU 25 NĂM

----- Original Message -----

From: "Dan Chua" <info@danchua.de>
To: "Tinh Cao" <hailmaryqueen@thoidiemmaria.net>
Sent: Monday, January 22, 2007 9:43 AM
Subject: E-Mail schreiben an: Einladung_ 25_ dan chua_s2s3.jpg, Einladung_ 25_ dan chua s1s4.jpg

 
Xin vui mung bao tin vui.
Stephano LUU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng Đấng Đầy Ơn Phúc

xin hiệp ý với Ban Trị Sự và toàn thể độc giả Dân Chúa Âu Châu

cảm tạ ngợi khen Chúa - Magnificat.

Nguyện chúc Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu

luôn trở thành phương tiện truyền thông loan truyền

Tin Mừng Sự Sống

cho Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại Âu Châu và Thế Giới!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

một độc giả được đóng góp bài vở và đại diện Thời Điểm Maria