ÁNH SÁNG SỰ SỐNG

 (Jn.8:12)

 GIÁO LÝ CẨM NANG

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

tuyển hợp và chuyển dịch

 

Nội Dung

 

Bối cảnh

   Cỏ Lùng Trong Ruộng

   “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: “Nổi Lên Rất Đông”

   “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: “Lừa Được Nhiều Người”

   “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: Các Kitô Ngụy Tạo

   “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: Bảo Vệ Mùa Màng

 

Phần 1

 

Những Chân Lý Đức Tin


I)
 Thiên Chúa: Duy Nhất và Ba Ngôi

    A-    Thiên Chúa Duy Nhất

    B-    Thiên Chúa Ba Ngôi


II)
  Thiên Chúa: Đấng Tạo Hóa

    A-    Tác Động Tạo Dựng

    B-    Các Việc Tạo Dựng


III) Thiên Chúa: Đấng Cứu Chuộc

    A-    Mầu Nhiệm Ngôi Hiệp

    B-    Nhân Tính Đức Kitô

    C-    Thân Mẫu Đức Kitô


IV)
  Thiên Chúa: Đấng Thánh Hóa

    A-    Ân Sủng

        1)      Hiện Sủng

        2)      Thường Sủng

    B-    Giáo Hội

        1)      Bản Chất

        2)      Cơ Cấu

        3)      Đặc Tính

    C-    Bí Tích

        7 Phép Bí Tích

 

V) Thiên Chúa: Đấng Hoàn Thành

    A-    Cánh chung con người

    B-    Cánh chung thế giới

 

Phần 2

Những Luật Điều Đức Mến


I) CÁC YẾU TỐ

    1)      Tác Hành

    2)      Lề Luật

    3)      Lương Tâm

    4)      Tội Lỗi

    5)      Nhân Đức


II)
 CÁC GIỚI LUẬT

    1. Giới Luật Về Thần Đức

        a. Giới Luật Về Đức Tin

        b. Giới Luật Về Đức Cậy

        c. Giới Luật Về Đức Mến

    2. Mười Giới Luật Chúa

        a. Giới Luật Chúa Thứ Nhất

        b. Giới Luật Chúa Thứ Hai

        c. Giới Luật Chúa Thứ Ba

        d. Giới Luật Chúa Thứ Bốn

        e. Giới Luật Chúa Thứ Năm

        f. Giới Luật Chúa Thứ Sáu và Chín

        g. Giới Luật Chúa Thứ Bảy và Mười

        h. Giới Luật Chúa Thứ Tám

    3. Các Điều Luật Hội Thánh

        a. Luật Điều Ăn Chay Và Kiêng Thịt

        b. Luật Điều Xưng Tội Và Rước Lễ

        c. Luật Điều Đóng Góp Cho Giáo Hội

        d. Luật Điều Về Bí Tích Hôn Phối

        e. Luật Điều Chuẩn Duyệt Sách In Ấn

 

Phần 3

Các Lạc Giáo Trong Giáo Hội

 

Phần 4

Các Lạc Thuyết Phản Đức Tin

    1. Chủ Xướng Cải Cách

    2. Hội Kín Tam Điểm

    3. Trào Lưu Cấp Tiến

    4. Chủ Nghĩa Tân Tiến

 

Phần 5

Các Câu Tóm Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo

 

Mở Đầu


I) VIỆC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

    1. “Tôi tin” – “Chúng tôi tin”.

    2. Tuyên Xưng Đức Tin Kitô Giáo

        a. Tôi Tin Kính Thiên Chúa Cha

        b. Tôi Tin Kính Chúa Giêsu Kitô

        c.  Tôi Tin Kính Chúa Thánh Thần


II) VIỆC CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

    1. Công Cuộc Bí Tích       

    2. Bảy Bí Tích Của Giáo Hội

        a. Các Bí Tích Gia Nhập Kitô Giáo

        b. Các Bí Tích Để Chữa Lành

        c. Các Bí Tích Giúp Hiệp Thông

        d. Các Việc Cử Hành Phụng Vụ Khác


III) SỰ SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

    1. Ơn Gọi Của Con Người Là Sống Trong Thần Linh

        a.  Phẩm Giá Con Người

        b.  Cộng Đồng Con Người

        c.  Việc Cứu Độ của Thiên Chúa: Lề Luật Và Ân Sủng

    2. Mười Điều Răn Chúa

        a.   “Các Ngươi Phải Kính Mến Thiên Chúa…”

        b.   “Các Ngươi Phải Yêu Thương Tha Nhân…”


IV) KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

    1. Việc Cầu Nguyện Trong Đời Sống Kitô Giáo

        a. Mạc Khải Của Việc Cầu Nguyện

        b. Truyền Thống Của Việc Cầu Nguyện

        c.  Đời Sống Cầu Nguyện

    2. Kinh Chúa Dạy: “Lạy Cha Chúng Con!”

 

Phụ Trương

Bản Tuyên Ngôn Chung về Tín Lý Công Chính Hóa

 

Chân Trời

Bộ Mặt Trái Đất