Tuyn Tp  Hc Hi

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

 

 

Lưu Niệm Năm Thánh Phaolô

(28/6/2008-29/6/2009)

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 Tổng hợp và chuyển dịch

các bài Giáo Lý triều kiến chung

Thứ Tư hằng tuần

của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 t http://www.zenit.org/index.php?l=english

hay mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/index_en.htm

 Tài Liệu Học Hỏi cho Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới

Việt Nam Hoa Kỳ

2009

 

 

“Người này là dụng cụ Ta tuyển chọn... Chính Ta sẽ cho nó biết nó sẽ phải chịu khổ ải vì Danh Ta” (Acts 9:15-16)

“Ta đã làm cho con thành ánh sáng soi chư dân, thành phương tiện cứu độ cho đến tận cùng trái đất” (Acts 13:47)