của ĐTC Gioan Phaolô II và Biển Đức XVI

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển ngữ)