GIÁO LÝ VỀ BÍ TÍCH

của

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP NGAY SAU NĂM ĐỨC TIN (2012-2013)

Thứ Năm 3/4: Giáo Lý Bí Tích - 9. Bí Tích Hôn Phối

Thứ Năm 27/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 8. Bí Tích Truyền Chức Thánh

Thứ Năm 27/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 7. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Thứ Năm 20/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 6. Bí Tích Giải Tội

Thứ Năm 13/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 5. Sống Thánh Thể

Thứ Năm 6/2: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 4. Bí Tích Thánh Thể

Thứ Năm 30/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 3. Bí Tích Thêm Sức

Thứ Năm 16/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 2. Hoa Trái Rửa Tội

Thứ Năm 9/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý Bí Tích - 1. Bí Tích Rửa Tội