GIÁO LÝ VỀ TẶNG ÂN THÁNH LINH

của

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP NGAY SAU GIÁO LÝ VỀ CÁC BÍ TÍCH

 Giáo Lý về 7 Tặng Ân Thánh Linh