1.

 

Chủ Thể Mạc Khải: Thiên Chúa

 

Nói đến mạc khải, trước tiên và trên hết, phải nói đến chủ thể mạc khải, tức mạc khải từ đâu mà có hay ai đã thực hiện việc mạc khải.

 

Thật vậy, theo nghĩa thông thường nhất cũng là nghĩa xác thực nhất của từ ngữ, mạc khải tức là tỏ ra cho biết. Thế nhưng, trong đời sống bình thường, nhất là theo ngôn ngữ Việt Nam, không ai lại sử dụng từ ngữ mạc khải. Như tôi mạc khải con người tôi cho họ biết, chuyên viên điện toán mạc khải cho biết cách sử dụng bộ nhu liệu, triết lý mạc khải cho con người biết về bản chất của sự vật v.v.

 

Đúng thế, tự tính cách của mình, từ ngữ mạc khải mang một ý nghĩa thần linh. Tức là, đã nói đến mạc khải là nói đến những gì là thần linh, hay nói cho chính xác hơn, là nói đến thần linh. Vì chỉ thần linh mới mạc khải (revelation)' còn con người thì được thụ khải (conception) hay được soi sáng (enlightment). Cũng như chỉ có thần linh mới tạo dựng (creation)' còn con người thì khám phá (discovery) và chế tạo (invention). Nếu tạo dựng là một việc thần linh và chứng tỏ thần linh trước con người tự nhiên thế nào, thì mạc khải

càng là một việc thần linh và chứng tỏ thần linh hơn nữa, trước con mắt đức tin như vậy.

 

Trong số các đạo giáo chính yếu của loài người từ trước đến nay, không có một đạo nào nói đến mạc khải cả, ngoại trừ một mình Kitô giáo. Việc mạc khải thực sự có hay không, hay chỉ là một ý tưởng do Kitô giáo nghĩ ra, rồi tự mình công nhận và tuyên bố đó là mạc khải? Vấn nạn này liên quan đến nội dung của Thánh Kinh và bản chất của Lời Chúa (sẽ được bàn đến trong chương 10, phần hai). Ở đây, cũng có thể chứng minh thực sự có mạc khải thần linh, hay mạc khải thần linh là một điều có thật, theo lý luận tự nhiên như thế này.

 

Nếu căn cứ vào tất cả những kỳ quan vô cùng siêu việt nơi vũ trụ tự nhiên, là những gì hoàn toàn vượt khỏi tầm sức tưởng tượng và quyền năng hạn hẹp của con người, mà suy nhận có Đấng Hóa Công, có Đấng Tối Cao thế nào, thì cũng căn cứ vào nội dung vô cùng cao siêu, hết sức mãnh lực và hoàn toàn linh nghiệm nơi những gì được ghi nhận trong Thánh Kinh, mà Giáo Hội Kitô giáo công nhận là có mạc khải thần linh, tức là những điều hoàn toàn được linh ứng viết ra, chứ không phải thuần túy do loài người mà có.

 

Thế nên, như đã xác tín, nói đến mạc khải là nói đến thần linh. Và vị thần linh là chủ thể mạc khải đây, theo Thánh Kinh Kitô giáo, không ai khác hơn ngoài chính Chúa là Thiên Chúa.

 

Thế nhưng,

 

- Thiên Chúa đã mạc khải như thế nào?: Đường lối mạc khải của Thiên Chúa, và

 

- Thiên Chúa đã mạc khải những gì?: Nội dung mạc khải của Thiên Chúa.

 

Sau đây là phần trình bày về Đường Lối Mạc Khải của Thiên Chúa và Nội Dung Mạc Khải của Thiên Chúa. Cũng giống như các phần khác trong cuốn sách này, thể thức trình bày mỗi vấn đề sẽ theo thứ tự như sau:

 

1- Xác Tín vấn đề (giáo lý).

2- Mạc Khải vấn đề (Lời Chúa).

3- Nhận Thức vấn đề (diễn giải).