7.

 

Trọng Tâm Mạc Khải: Sự Sống 

 

 

"Tất cả sự thật" (Jn.16:13) mà Thiên Chúa, Chủ Thể

Mạc Khải (chương một), muốn tỏ cho "tất cả mọi tạo vật" (Mk.16:15) nói chung và con người nói riêng, Đối Tượng Mạc Khải (chương hai), nhờ Thánh Linh, Tác Nhân Mạc Khải (chương ba), chính là Thực Tại Mạc Khải (chương bốn), một Thực Tại được thể hiện bằng việc Lời Nhập Thể, như là Đường Lối Mạc Khải (chương năm) của Thiên Chúa, để từ Tiến Trình Mạc Khải (chương sáu) trong việc thiết lập Cựu Ước với dân Do Thái cũng như Tân Ước với Giáo Hội Chúa Kitô, Thiên Chúa sẽ dẫn con người vào đến tận Trọng Tâm Mạc Khải (chương bảy) là chính sự sống Ngài muốn ban cho tạo vật của Ngài.

 

Thật vậy, có thể nói mạc khải chính là việc Thiên Chúa ban sự sống cho tạo vật của Ngài, vì thực tại mạc khải mà Ngài muốn tỏ cho tạo vật của Ngài biết chính là Lời nhập thể, Con Một của Ngài, Bản Ngã của Ngài, Đức Giêsu Kitô.

Do đó, cũng có thể nói, Thiên Chúa tỏ mình cho tạo vật là Thiên Chúa muốn tạo vật của Ngài cũng được sự sống đời đời, Sự Sống Thần Linh của Ngài, Sự Sống Thần Hiệp với Ngài, một sự sống mà tự mình tạo vật không thể nào có được nếu "Thiên Chúa là Thần Linh" (Jn.4:24), Tạo Hóa Tối Cao của họ không ban cho, thông cho, chia sẻ cho.

 

Như thế, còn có thể nói, Thiên Chúa mạc khải là Thiên Chúa yêu thương hay Thiên Chúa tỏ ra "Thiên Chúa là tình yêu" (1Jn.4:8,16), để tạo vật có thể được Tình Yêu đánh động, thần linh hóa và trở nên viên mãn như một sự sống tràn lan cho "tất cả mọi tậo vật" (Mk.16:15).

 

Thiên Chúa mạc khải là Thiên Chúa yêu thương tạo vật của mình và Thiên Chúa mạc khải là Thiên Chúa ban sự sống cho tạo vật của mình nơi Đức Giêsu Kitô, như vừa nhận định và xác tín trên đây, đã được chính Chúa Kitô tuyên ngôn như sau:

"Thiên Chúa yêu thương thế gian đến ban Con Một của Ngài, để ai tin vào Con sẽ không phải chết nhưng được sự sống đời đời" (Jn.3:16).

 

Sau đây là phần trình bày về Trọng Tâm Mạc Khải tức là về Sự Sống, về cả Bản Chất lẫn Thực Tại của Sự Sống Thần Linh, một Sự Sống mà Thiên Chúa là tình yêu muốn tỏ hiện và thông ban cho tạo vật của Ngài. Cũng giống như các phần khác trong cuốn sách này, thể thức trình bày mỗi vấn đề sẽ theo thứ tự như sau:

1- Xác Tín vấn đề (giáo lý).

2- Mạc Khải vấn đề (Lời Chúa).

3- Nhận Thức vấn đề (diễn giải).

 

 

XIII- Baûn Chaát Söï Soáng Thaàn Linh

 

 

Xaùc Tín 17 

           

Baûn chaát cuûa Söï Soáng Thaàn Linh laø taùc ñoäng nhaän bieát Thieân Chuùa nhö Thieân Chuùa toû mình Ngaøi ra.

 

 

Maïc Khaûi

 

"Söï Soáng ñôøi ñôøi laø nhaän bieát Cha laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát vaø Ñaáng Cha sai laø Gieâsu Kitoâ" (Jn.17:3)

 

 

Nhaän Thöùc

 

Ñuùng theá, neáu Thieân Chuùa maïc khaûi laø Thieân Chuùa ban Söï Soáng cuûa Ngaøi cho taïo vaät cuûa mình, hay noùi caùch khaùc, neáu Thieân Chuùa maïc khaûi laø Thieân Chuùa "töø treân cao" (Jn.3:3) taùi sinh taïo vaät, nghóa laø Thieân Chuùa muoán naâng taïo vaät cuûa Ngaøi töø laõnh vöïc töï nhieân höõu haïn cuûa chuùng leân laõnh vöïc sieâu linh voâ haïn cuûa chính Ngaøi, thì maïc khaûi  chính laø ñöôøng loái vaø laø tieán trình, töø Cöïu Öôùc ñeán Taân Öôùc, trong vieäc Thieân Chuùa ban phaùt Söï Soáng cuûa Ngaøi cho taïo vaät noùi chung vaø cho con ngöôøi noùi rieâng.

 

Thaät theá, Thieân Chuùa maïc khaûi laø Thieân Chuùa toû mình Ngaøi ra cho taïo vaät bieát Ngaøi laø ai, vaø taïo vaät naøo nhaän bieát Ngaøi nhö Ngaøi toû mình ra cho thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, ôû choã, hoï seõ ñöôïc "trôû neân con caùi cuûa Thieân Chuùa", thaønh phaàn "ñöôïc taùi sinh khoâng phaûi bôûi huyeát nhuïc, hay bôûi ñam meâ nhuïc duïc, hoaëc bôûi yù muoán con ngöôøi, maø laø bôûi Thieân Chuùa" (Jn.1:13).

 

Ñieån hình laø tröôøng hôïp cuûa thaùnh Pheâroâ, sau khi thaùnh nhaân tuyeân xöng "Thaøy laø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng", nghóa laø sau khi thaùnh nhaân chaáp nhaän "Ñaáng Cha sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ" (Jn.17:3), ñuùng nhö thaùnh nhaân caûm nhaän ñöôïc trong suoát thôøi gian thaùnh nhaân ôû vôùi Ngöôøi, thaùnh nhaân ñaõ ñöôïc Chuùa Kitoâ xaùc nhaän ñöùc tin chaân thöïc cuûa thaùnh nhaân baèng caâu Ngöôøi khaúng ñònh vôùi thaùnh nhaân laø "khoâng phaûi nhaân loaïi thuaàn tuùy ñaõ maïc khaûi ñieàu naøy cho con bieát maø laø Cha treân trôøi cuûa Thaøy" (Mt.16:16).

 

Nhö theá, con ngöôøi taïo vaät "ñöôïc taùi sinh töø treân cao" (Jn.3:3) khoâng phaûi laø vieäc taïo vaät nhaän bieát Thieân Chuùa cho baèng vieäc Thieân Chuùa maïc khaûi mình ra. Hay nhö ñaõ xaùc tín treân ñaây, Thieân Chuùa maïc khaûi laø Thieân Chuùa "töø treân cao" taùi sinh taïo vaät cuûa mình. Coøn luùc taïo vaät nhaän bieát Thieân Chuùa, nhö ñöôïc Thieân Chuùa toû mình Ngaøi ra cho, chính laø luùc taïo vaät "ñöôïc taùi sinh töø treân cao".

 

Theá neân, Maïc Khaûi quaû thöïc laø ñöôøng loái vaø laø tieán trình Thieân Chuùa taùi sinh taïo vaät cuûa mình. Trong Cöïu Öôùc, Thieân Chuùa ñaõ toû ra Ngaøi "laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát" (Jn.17:3), vaø trong Taân Öôùc, nghóa laø "trong thôøi sau heát naøy, Ngaøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta qua Con cuûa Ngaøi"  (Heb.1:2), töùc laø cuoái cuøng Thieân Chuùa ñaõ toû heát mình Ngaøi ra nôi "Ñaáng Ngaøi sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ" (Jn.17:3), "ñeå ai tin vaøo Ngöôøi seõ khoâng phaûi cheát song ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi" (Jn.3:16), traùi laïi, "seõ vöôït qua söï cheát maø vaøo söï soáng" (Jn.5:24).

 

Döï aùn cuûa Thieân Chuùa muoán toû mình ra "laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát" cuõng nhö toû mình ra qua "Ñaáng Cha sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ" ñaõ ñöôïc Saùch Khôûi Nguyeân ghi laïi ngay töø ñaàu. ÔÛ choã, Thieân Chuùa toû mình ra "laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát", khi Ngaøi baûo cho con ngöôøi môùi ñöôïc Ngaøi döïng neân vaø ñaët hoï vaøo giöõa vöôøn ñòa ñöôøng bieát giôùi haïn cuûa hoï trong nhöõng gì hoï ñöôïc pheùp laøm cuõng nhö khoâng ñöôïc pheùp laøm (x.Gn.2:15-17)' roài sau khi con ngöôøi vöôït ra ngoaøi giôùi haïn cuûa mình ñeå laøm ñieàu khoâng ñöôïc pheùp laøm, Thieân Chuùa laïi baét ñaàu toû yù ñònh muoán toû mình ra qua "Ñaáng Cha sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ", khi höùa vôùi nguyeân toå loaøi ngöôøi veà gioøng doõi ngöôøi nöõ seõ ñaïp ñaàu raén quûi Satan (x.Gn.3:15).

 

Neáu "söï soáng ñôøi ñôøi laø nhaän bieát Thieân Chuùa chaân thöïc duy nhaát vaø Ñaáng Ngaøi sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ" (Jn.17:3), thì söï cheát ñôøi ñôøi laø khoâng nhaän bieát Thieân Chuùa nhö Ngaøi toû mình Ngaøi ra, trong tieán trình töø Cöïu Öôùc ñeán Taân Öôùc. Ñoù laø "söï cheát laàn thöù hai" (Rev.20:6,14'21:8), moät söï cheát ñôøi ñôøi, moät söï cheát vónh vieãn, vì khoâng chaáp nhaän Thieân Chuùa nhö Ngaøi ñaõ toû mình ra, nghóa laø khoâng chaáp nhaän maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa, hay noùi roõ hôn, töùc laø khoâng chaáp nhaän Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø taát caû nhöõng gì Thieân Chuùa muoán maïc khaûi cho taïo vaät cuûa Ngaøi.

Thaät vaäy, ngay töø ban ñaàu, sau khi taïo döïng neân con ngöôøi, Thieân Chuùa ñaõ toû mình Ngaøi "laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát" cho con ngöôøi, qua meänh leänh Ngaøi truyeàn cho con ngöôøi raèng: "Ngöôi ñöôïc töï do thöôûng thöùc baát cöù caây naøo trong khu vöôøn naøy, tröø caây bieát laønh bieát döõ. Ngöôi khoâng ñöôïc aên caây naøy' luùc naøo maø ngöôi thöôûng thöùc noù thì ngöôi chaéc chaén seõ phaûi cheát" (Gn.2:16-17).

 

Theá nhöng, theo Saùch Saùng Theá Kyù thuaät laïi, con ngöôøi ñaõ khoâng nhaän bieát "Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát" cuûa mình, baèng vieäc con ngöôøi muoán töï vöôït thoaùt ra khoûi giôùi haïn laø taïo vaät cuûa mình ñeå neân baèng Thieân Chuùa, nghóa laø, con ngöôøi, tuy khoâng phuû nhaän Thieân Chuùa cuûa mình (x.Gn.3:2-3), song laïi muoán trôû neân ngang haøng vôùi Thieân Chuùa trong vieäc muoán töï quyeát ñònh laønh döõ theo yù rieâng cuûa mình (x.Gn.3:4-5), neân hoï ñaõ laõnh ñuû baûn aùn töû: "Vì ngöôi laø ñaát thì ngöôi seõ trôû veà vôùi buïi ñaát" (Gn.3:19). "Veà vôùi buïi ñaát" theo theå lyù ñaây laø tieâu bieåu cho söï cheát laàn nhaát.

 

Sôû dó baûn aùn töû veà theå lyù noùi leân söï cheát veà taâm linh cuûa nguyeân toå ñaây môùi laø söï cheát laàn thöù nhaát chöù chöa phaûi laø "söï cheát laàn thöù hai", bôûi vì, baáy giôø môùi laø luùc ban ñaàu, laø moät trong "nhöõng thôøi ñaõ qua" (Heb.1:1), chöù chöa phaûi laø "thôøi sau heát", töùc "thôøi ñieåm aán ñònh" (Gal.4:4), thôøi ñieåm Thieân Chuùa hoaøn toaøn vaø troïn veïn maïc khaûi Ngaøi ra cho taïo vaät "qua Con Moät Ngaøi" (Heb.1:2) laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ.

 

Do ñoù, khi ñeán traàn gian, Chuùa Kitoâ môùi noùi vôùi ngöôøi Do Thaùi raèng: "Ñaây laø yù muoán cuûa Ñaáng ñaõ sai Toâi, ñoù laø Toâi khoâng ñöôïc laøm maát moät söï gì Ngaøi ñaõ ban cho Toâi, traùi laïi, Toâi phaûi laøm cho noù soáng laïi trong ngaøy sau heát" (Jn.6:39), ngaøy maø nhö Chuùa Gieâsu xaùc ñònh vôùi ngöôøi Do Thaùi raèng: "Toâi baûo thaät cho quùi vò roõ, giôø ñang ñeán, thaät söï ñaõ ñeán roài, giôø maø keû cheát seõ nghe tieáng Con Thieân Chuùa, vaø nhöõng ai laéng nghe tieáng cuûa Ngöôøi thì seõ soáng" (Jn.5:25).

 

"Keû cheát seõ nghe tieáng Con Thieân Chuùa" ôû ñaây laø ai, neáu khoâng phaûi laø thaønh phaàn maø thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi: "Qua moät ngöôøi toäi loãi ñaõ ñoät nhaäp theá gian vaø cuøng vôùi toäi loãi laø söï cheát, moät söï cheát ñeán vôùi taát caû moïi ngöôøi vì taát caû ñaõ phaïm toäi" (Rm.5:12). Theá nhöng, "trong thôøi sau heát naøy" (Heb.1:2), luùc "giôø ñang ñeán" laø luùc Chuùa Gieâsu ñang noùi vôùi ngöôøi Do Thaùi baáy giôø, maø "thöïc söï ñaõ ñeán" töø khi Lôøi nhaäp theå, ñeå "nhöõng ai nghe thaáy tieáng Ngöôøi thì seõ ñöôïc soáng".

 

Ñieån hình vaø tieâu bieåu nhaát laø tröôøng hôïp cuûa Lazaroâ, cho duø ñaõ cheát thoái 4 ngaøy trong moà (x.Jn.11:39), theá maø, sau khi nghe thaáy tieáng Ngöôøi laø "Con Thieân Chuùa ñaõ ñeán trong theá gian" (Jn.11:27), nhö Matta tuyeân xöng ñöùc tin thay cho mình, lieàn töï ñoäng böôùc ra khoûi ngoâi moà (x.Jn.11:44). Bôûi vì, nhö Ngöôøi tuyeân boá vôùi Matta: "Thaøy laø söï soáng laïi vaø laø söï soáng. ai tin vaøo Thaøy thì duø coù cheát cuõng seõ hoài sinh, vaø ai ñang soáng maø tin vaøo Thaøy seõ khoâng bao giôø cheát" (Jn.11:25-26).

 

Theá nhöng, laøm sao "keû cheát" phaàn hoàn ñöôïc bieåu hieäu vaø theå hieän qua söï cheát phaàn xaùc, nhö tröôøng hôïp cuûa Lazaroâ treân ñaây, töùc thaønh phaàn khoâng coøn yù thöùc gì, khoâng coøn bieát gì nöõa, laïi coù theå "nghe tieáng Con Thieân Chuùa, vaø nhöõng ai laéng nghe tieáng cuûa Ngöôøi thì seõ soáng" (Jn.5:25), neáu khoâng phaûi vì töï baûn chaát, "lôøi cuûa Thieân Chuùa thì soáng ñoäng vaø taùc hieäu, saéc hôn caû thanh göôm hai löôõi. Noù thaáu nhaäp vaø phaân chia linh hoàn, taâm linh, cuøng vôùi xöông tuûy' noù phaùn xeùt nhöõng suy tö vaø taâm töôûng cuûa coõi loøng" (Heb.4:12).

 

Neáu Lôøi Chuùa coù moät thaàn löïc voâ cuøng vaø heát söùc linh hieäu nhö theá, thì taïi sao ngay töø ban ñaàu Lôøi Ngaøi baûo con ngöôøi, thaønh phaàn baáy giôø coøn laø "keû soáng" (Gn.2:7), töùc laø luùc con ngöôøi caøng deã nghe Lôøi Ngaøi hôn bao giôø heát, Lôøi baûo hoï khoâng ñöôïc laøm nhöõng gì vöôït quaù giôùi haïn taïo vaät cuûa hoï, laïi baát thaønh?

 

Giaûi quyeát vaán ñeà naøy cuõng chính laø giaûi quyeát vaán ñeà taïi sao laïi coù theå xaåy ra söï vieäc "toäi loãi ñoät nhaäp theá gian vaø cuøng vôùi toäi loãi laø söï cheát" (Rm.5:12), trong khi ngay töø ban ñaàu theá gian ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân hoaøn toaøn toát ñeïp nhö Thieân Chuùa muoán vaø thaáy (x.Gn.1:31), luùc maø loaøi ngöôøi chöa bieát ñeán toäi loãi laø gì, luùc hoï hoaøn toaøn coøn ôû trong tình traïng coâng chính nguyeân thuûy, chöa coù ñam meâ nhuïc duïc?

 

Neáu "toäi loãi ñaõ ñoät nhaäp theá gian vaø cuøng vôùi toäi loãi laø söï cheát", maø thöïc söï ñaõ xaåy ra nhö vaäy, nhö con chaùu loaøi ngöôøi chuùng ta ñang caûm nghieäm thaáy roõ raøng nôi baûn thaân mình, moät tình traïng xung khaéc saâu xa vaø lieân læ nôi noäi taâm cuûa mình (x.Rm.7:13-25), thì phaûi chaêng laø bôûi vì coù moät caùi gì ñoù khoâng oån nôi coâng cuoäc taïo döïng cuûa Thieân Chuùa, hay vì coù moät thaàn löïc gian aùc naøo ñoù phaù ñöôïc coâng cuoäc taïo döïng toát ñeïp cuûa Thieân Chuùa?

 

Xeùt veà coâng cuoäc taïo döïng cuûa Thieân Chuùa, töï baûn chaát cuûa mình, coâng cuoäc taïo döïng cuûa Ngaøi khoâng theå coù moät baát oån naøo. Traùi laïi, caùc taïo vaät coøn ñöôïc Ngaøi ban cho hoaøn caûnh ñeå soáng ñoäng hôïp vôùi baûn tính töï nhieân cuûa mình, nhôø ñoù chuùng coù theå phaùt trieån ñeán moät taàm möùc theo nhö Ngaøi aán ñònh, moät taàm möùc sieâu linh, moät taàm möùc cuûa chính Thieân Chuùa muoán thoâng ban cho taïo vaät cuûa Ngaøi ñeå caùc taïo vaät cuûa Ngaøi ñöôïc thoâng höôûng vôùi Ngaøi, moät taàm möùc maø Ngaøi muoán thaáy nôi thaønh phaàn taïo vaät coù töï do laø thieân thaàn vaø loaøi ngöôøi. Bôûi theá, hai thaønh phaàn thöôïng ñaúng trong "taát caû moïi taïo vaät" (Mk.16:15) naøy môùi caàn phaûi ñöôïc thöû thaùch hôïp vôùi baûn tính töï do cuûa mình.

 

Phaàn caùc taïo vaät thöôïng ñaúng, caùch rieâng ñoái vôùi tröôøng hôïp cuûa loaøi ngöôøi, ngay töø ban ñaàu chöa coù ñam meâ nhuïc duïc, chöa bieát ñeán toäi loãi laø gì, qua tình traïng "traàn truoàng maø khoâng bieát xaáu hoå" (Gn.2:25), do ñoù, vieäc con ngöôøi muoán neân baèng Thieân Chuùa, töï noù, cuõng laø moät yù toát, vì chính Thieân Chuùa cuõng muoán taïo vaät cuûa Ngaøi phaûi trôû neân ñuùng nhö vaäy: "Caùc con phaûi neân troïn laønh nhö Cha caùc con treân trôøi laø Ñaáng Troïn Laønh" (Mt.5:48).

 

Vaø caây traùi caám, neáu laø moät trong nhöõng gì Thieân Chuùa döïng neân, thì töï baûn chaát, caây traùi caám cuõng laø moät caây toát laønh nhö moïi thöù caây khaùc trong vöôøn maø con ngöôøi ñöôïc pheùp aên. Bôûi theá, vì ñoái töôïng maø con ngöôøi muoán chieám höõu, töï noù, khoâng phaûi laø moät caùi gì xaáu, neân con ngöôøi, baáy giôø ñang ôû trong tình traïng coâng chính nguyeân thuûy chöa bieát ham muoán theo ñam meâ nhuïc duïc, thaáy noù "ngon laønh baét maét" (Gn.3:6) coù "giô tay haùi ít traùi cuûa noù maø aên" (Gn.3:6) thì cuõng ñöôïc thoâi.

 

Trong tröôøng hôïp nguyeân toäi naøy, xeùt theo yeáu toá khaùch quan, "toäi loãi ñoät nhaäp vaøo theá gian" tuy khoâng tröïc tieáp töø yù höôùng toát laønh nôi chuû theá muoán neân baèng Thieân Chuùa, hay töø haáp löïc toát laønh nôi ñoái töôïng laø caây traùi caám, nhöng noù ñaõ ñeán töø söï laàm laïc ngay laønh cuûa con ngöôøi, caû trong vieäc con ngöôøi nghe theo caùm doã töø ngoaïi caûnh, khi bò Satan hieän hình "con raén ñaùnh löøa" (Gn.3:13), laãn trong vieäc con ngöôøi töï mình chieàu theo khuynh höôùng noäi taïi cuûa mình, khi toû ra "gaén boù vôùi vôï mình" (Gn.2:24) moät caùch töï nhieân, ôû choã "nghe vôï maø aên caây Ta caám ngöôi aên" (Gn.3:17).

 

Nhö theá, trong tröôøng hôïp nguyeân toäi, xeùt theo yeáu toá chuû quan, "toäi loãi ñoät nhaäp theá gian" khoâng phaûi qua ngaû yù höôùng cuûa chuû theå hay tính chaát cuûa ñoái töôïng, cuõng khoâng qua ngaû trung gian nôi chöôùc caùm doã cuûa thaàn döõ, maø laø qua chính khuynh höôùng yeâu mình ôû con ngöôøi taïo vaät, ñöôïc theå hieän nôi thaùi ñoä hoï yeâu mình hôn Taïo Hoùa, vaø ñöôïc cuï theå nôi vieäc hoï töï ñoäng laøm theo yù muoán cuûa mình hôn laø yù muoán cuûa Taïo Hoùa, "Ñaáng bieát laønh bieát döõ" (Gn.3:5), Ñaáng coù toaøn quyeàn trong vieäc ñònh ñoaït laønh döõ theo yù muoán cuûa Ngaøi.

 

Vaø cuõng vì "chæ coù moät Ñaáng thieän haûo" (Mt.19:17) laø Thieân Chuùa, neân giaù trò tuyeät ñoái nôi caùc taïo vaät khoâng coøn ôû taïi baûn chaát töï nhieân cuûa chuùng, cho baèng ôû trong yù höôùng Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ taïo neân chuùng.

 

Do ñoù, nhöõng taïo vaät töï do naøo ôû trong Thieân Chuùa, töùc tuaân theo "meänh leânh cuûa Ngaøi haøm chöùa söï soáng ñôøi ñôøi" (Jn.12:50), qua vieäc tuaân giöõ nhöõng leà luaät luaân lyù phoå quaùt ñöôïc Ngaøi "ghi khaéc trong coõi loøng cuûa hoï" (Rm.2:15), hoï môùi coù söï soáng vaø môùi ñöôïc soáng: "Nhôø Ngöôøi maø taát caû moïi söï ñöôïc hình thaønh, ngoaøi Ngöôøi ra chaúng coù gì thaønh neân. Baát cöù söï gì hình thaønh trong Ngöôøi thì ñeàu gaëp thaáy söï soáng, moät söï soáng chieáu soi con ngöôøi" (Jn.1:4-5).

Theá neân, nhöõng gì töï mình duø toát laønh maáy ñi nöõa, neáu Ngaøi khoâng cho pheùp, hay chöa cho pheùp, taïo vaät coù töï do cuõng khoâng ñöôïc ham muoán vaø chieám höõu chuùng, ngoaøi ham muoán vaø chieám höõu chính Ngaøi laø cuøng ñích moïi söï, laø Ñaáng thieän haûo duy nhaát vaø treân heát moïi söï. Baèng khoâng, duø coù ñöôïc lôïi laõi caû theá gian maø maát linh hoàn cuõng chæ laø "hö voâ" (1Cor.13:3' x.Mt.16:26), vì chuùng khoâng coù söï soáng nhö nôi chính Thieân Chuùa.

 

Vaäy neáu ngay töø ban ñaàu con ngöôøi "ñaõ nghe lôøi vôï maø aên caây (Thieân Chuùa) caám aên" (Gn.3:17), thì "toäi loãi ñaõ ñoät nhaäp theá gian vaø cuøng vôùi toäi loãi laø söï cheát" qua khuynh höôùng töï nhieân cuûa con ngöôøi, trong vieäc hoï yeâu thöông mình hôn laø kính meán Thieân Chuùa: "Ai yeâu söï soáng mình seõ maát soáng, ai gheùt söï soáng mình ôû ñôøi naøy seõ giöõ ñöôïc noù cho söï soáng ñôøi ñôøi" (Jn.12:25' x.Mt.16:25).

 

Noùi moät caùch khaùch quan hôn, vieäc con ngöôøi theo khuynh höôùng töï nhieân maø yeâu thöông mình, ñeán noãi hôn caû kính meán Thieân Chuùa, thöïc ra, con ngöôøi, trong taâm thöùc ngay laønh cuûa mình töø ban ñaàu, cuõng chæ laøm moät vieäc phaûn aûnh vieäc Thieân Chuùa yeâu chính mình Ngaøi maø thoâi, vì con ngöôøi quaû thöïc ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân gioáng nhö Ngaøi: "Chuùng Ta haõy döïng neân con ngöôøi gioáng hình aûnh Chuùng Ta, töông töï nhö Chuùng Ta" (Gn.1:26).

 

Theá nhöng, cho duø khuynh höôùng töï nhieân yeâu nhau nôi con ngöôøi töï noù coù toát laønh vaø phaûn aûnh tình yeâu noäi taïi cuûa Thieân Chuùa ñi nöõa, neáu noù khoâng phaûi vaø chöa phaûi ñích thöïc laø tình yeâu Thieân Chuùa, thì noù vaãn coù theå qui höôùng, tìm kieám vaø chieám höôûng moät ñoái töôïng khoâng phaûi laø Thieân Chuùa, Söï Thieän Tuyeät Ñoái.

Trong tröôøng hôïp nguyeân toäi, khuynh höôùng yeâu nhau baåm sinh voâ toäi nôi con ngöôøi ñaõ khoâng qui höôùng, tìm kieám vaø chieám höôûng Taïo Hoùa laø Söï Thieän Tuyeät Ñoái vaø laø Cuøng Ñích cuûa mình. Bôûi ñoù, noù khoâng phaûi vaø chöa phaûi laø tình yeâu Thieân Chuùa, moät tình yeâu laøm cho con ngöôøi nhaän bieát Thieân Chuùa nhö Ngaøi LAØ, töùc laøm cho con ngöôøi soáng Söï Soáng Thaàn Linh cuûa Thieân Chuùa, moät "söï soáng ñôøi ñôøi laø nhaän bieát Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát".

 

Vaø cuõng bôûi ñoù, vì laø moät taïo vaät töï do song töï mình khoâng theå naøo ôû trong Thieân Chuùa nhö theá, con ngöôøi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh vaø töông töï nhö Thieân Chuùa môùi caàn phaûi coù Lôøi nhaäp theå, "Ñaáng Cha sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ", ôû trong con ngöôøi, ñeå daãn con ngöôøi ñeán vôùi Cha, vì "khoâng ai coù theå ñeán vôùi Cha maø khoâng qua Thaøy"  (Jn.14:6).

 

Phaûi, chæ vì ngay töø ban ñaàu, con ngöôøi chöa coù "Ñaáng Cha sai laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ", töùc luùc con ngöôøi chöa ñöôïc Thieân Chuùa hoaøn toaøn maïc khaûi mình ra cho con ngöôøi nôi Con cuûa Ngaøi, nhö Ngaøi ñaõ maïc khaûi cho "nhöõng söï voâ hình" laø caùc thieân thaàn (xem trang 89-90), maø con ngöôøi chaúng nhöõng töï mình ñaõ khoâng theå ñeán cuøng Thieân Chuùa, maø coøn chöa ñöôïc höôûng moät "söï soáng vieân maõn hôn" (Jn.10:10) ñuùng nhö yù ñònh cöùu chuoäc muoân ñôøi cuûa Thieân Chuùa.

 

Chính vì "söï soáng vieân maõn hôn" naøy, moät "söï soáng ñôøi ñôøi laø nhaän bieát Cha laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát vaø Ñaáng Cha sai laø Gieâsu Kitoâ" naøy maø, töø ban ñaàu, ngay sau bieán coá nguyeân toäi, Thieân Chuùa ñaõ höùa ban cho con ngöôøi Lôøi Ngaøi, Ñaáng seõ laø gioøng doõi ngöôøi nöõ cuõng laø Ñaáng seõ ñaïp ñaàu Satan (x.Gn.3:15), taùc nhaân "mang söï cheát ñeán cho con ngöôøi ngay töø ban ñaàu" (Jn.8:44).

 

XIV- Thực Tại Sự Sống Thần Linh

 

 

Xác Tín 18 

           

            Thực Tại của Sự Sống Thần Linh là Đức Giêsu Kitô, Lời nhập thể, Thiên Chúa ở cùng chúng sinh.

 


Mạc Khải

 

"Thày là sự sống lại và là sự sống" (Jn.11:25)

"Thày là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn.14:6)
 

 

Nhận Thức

 

Đức Giêsu Kitô "là sự sống lại", được thể hiện tỏ tường và cụ thể khi Người "sau ba ngày từ trong kẻ chết sống lại" (Lk.24:46), và Đức Giêsu Kitô "là sự sống", khi Người thở hơi trên các tông đồ mà phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Nếu các con tha tội cho con người ta thì họ sẽ được tha tội, bằng nếu các con cầm buộc tội lỗi thì tội lỗi sẽ bị cầm buộc" (Jn.20:22).

Đức Giêsu Kitô "là sự sống lại" là gì, nếu không phải là Người đã "vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Jn.5:24), đúng như Người đã tuyên phán với người Do Thái: "Không ai có thể lấy mạng sống của Tôi' Tôi tự ý thí nó đi. Tôi có quyền bỏ nó đi và cũng có quyền lấy nó lại" (Jn.10:18). Thế nhưng, "Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16) làm sao có thể "bỏ sự sống mình đi (rồi) lấy nó lại", nếu Người không phải là "Lời đã hóa thành nhục thể" (Jn.1:14), nghĩa là nếu Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng không thể nào chết được, không mặc lấy xác thể đã bị án tử phải "trở về với bụi đất" (Gn.3:19).

 

Đúng thế, "Lời đã hóa thành nhục thể" để nhân tính loài người nhờ Người có thể "vượt qua sự chết mà vào sự sống", vì "chính là để hủy diệt các việc làm của ma qủi mà Con Thiên Chúa đã tỏ mình ra" (1Jn.3:8).

 

Con Thiên Chúa thực sự đã tỏ mình ra để hủy diệt các việc làm của ma qủi là "tội lỗi đã đột nhập thế gian và cùng với tội lỗi là sự chết" ra sao, nếu không phải như "ánh sáng chiếu trong tăm tối" (Jn.1:5) để làm biến tan "bóng tối tăm sự chết" (Lk.1:79) là "sự vô thức" (Acts 17:23) nơi Các Dân Ngoại đối với "Thiên Chúa chân thật duy nhất", cũng như "sự vô thức" (x.Acts 3:17) nơi Dân Do Thái đối với "Đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô".

 

Phải, "chưa có một ai đã từng được thấy Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa Ngôi Con duy nhất hằng ở nơi Cha là Đấng đã tỏ Cha ra" (Jn.1:18), "để Người có thể ban sự sống đời đời cho những kẻ Cha đã ban cho Người. Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô" (Jn.17:2-3).

Như thế, Thiên Chúa sai Con Mình đến thế gian là để tỏ Ngài ra cho con người biết, và "Đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô" đến thế gian cũng chỉ có một sứ mạng duy nhất và trên hết đó là để "tỏ Cha ra" cho thế gian biết, nhờ đó, "ai tin vào Người thì có sự sống đời đời" (Jn.3:16), đúng như lời Người tuyên phán với những người Do Thái: "Như Cha có sự sống nơi Ngài thế nào thì Ngài cũng ban sự sống cho Con để Con có sự sống nơi Con như vậy" (Jn.5:26), nhờ đó, "ai có Con là có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống" (1Jn.5:12).

 

Đó là lý do tại sao Chúa Kitô đã tuyên phán với người Do Thái rằng "như Cha hồi sinh kẻ chết và ban sự sống thế nào, Con cũng ban sự sống như vậy cho những ai Người muốn" (Jn.5:21). Thế nhưng, để ban sự sống đời đời cho những ai Người muốn, Con Thiên Chúa đã làm gì, nếu không phải như Người tâm sự với các môn đệ của Người trong bữa tiệc ly là "Thày đã tỏ cho các con biết tất cả những gì Thày nghe biết từ nơi Cha" (Jn.15:15).

 

Thật ra, không phải tất cả những gì Chúa Kitô nghe biết từ Cha của Người đây là tất cả những gì Cha của Người "tỏ ra" (Jn.5:20) riêng cho Người biết trước, (như kiểu Thiên Chúa mạc khải cho tạo vật biết), để sau khi được trực tiếp thụ khải bởi Cha, Người là Con sẽ mạc khải lại cho con người biết. Trái lại, "tất cả những gì Thày nghe biết từ nơi Cha" đây, như Người nguyện cùng Cha mình vào cuối bữa tiệc ly, là "tất cả những gì Cha ban cho Con đến từ Cha" (Jn.17:7), hay nói ngược lại, như Người nói cùng các môn đệ của Người liên quan đến Chúa Thánh Thần, là "tất cả những gì Cha có đều thuộc về Thày" (Jn.16:15). Nếu "tất cả những gì Cha ban cho Con đến từ Cha", và "tất cả những gì Cha có đều thuộc về Thày", thì không phải hay sao, vì "Người là phản ảnh vinh hiển Cha, là hiện thân đích thực hữu thể Cha" (Heb.1:3).

 

Vì Con "là phản ảnh vinh hiển Cha, là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" như thế, mà theo ý niệm và ngôn từ tâm lý triết học, về hữu thể, Con là chính Bản Ngã Cha (xem trang 109-110), như Chúa Giêsu minh định với người Do Thái: "Cha và Tôi là một" (Jn.10:30), và về hiện thể, Con là Sự Sống nơi Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết trong bữa tiệc ly bằng một diễn đạt vắn gọn: "Thày ở trong Cha và Cha ở trong Thày" (Jn.14:10,11).

 

Trên thực tế, để có thể "tỏ Cha ra" cho thế gian, "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Jn.1:14). Tức là "sự sống này đã trở nên hữu hình... sự sống đời đời ở nơi Cha đã trở nên hữu hình cho chúng ta" (1Jn.1:2), để nhân loại chúng ta "thấy Người là thấy Cha" (Jn.14:9), và "tin Người thì được sự sống đời đời" (Jn.3:16).

 

Thực tế cũng cho thấy, tin vào "Đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô" tức là tin vào những gì Người tỏ ra cho chúng ta biết, như tin vào lời Người nói hay việc Người làm nói chung và tin vào các chứng nhân tông đồ của Người nói riêng (x.Jn.19:35' 1Jn.1:2-3), những phương tiện Người dùng khi "hoá thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn.1:14) "cho đến tận thế" (Mt.28:20). Mà "tin vào Người thì được sự sống đời đời" là gì, nếu không phải là "chấp nhận Người thì Người ban quyền trở nên con cái Thiên Chúa" (Jn.1:12).

Như thế, "là sự sống lại" (Jn.11:25), Đức Giêsu Kitô, Đấng "đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá" (Phil.2:8), Đấng "tuy là Con song cũng biết vâng phục nơi những gì phải chịu, để khi thành toàn, Người trở nên căn nguyên cứu độ cho những ai tín phục Người" (Heb.5:8-9), đã chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi nhân tính của Người, để có thể phục hồi tình nghĩa giữa con người tạo vật với Thiên Chúa Hóa Công, một tình nghĩa đã bị tội lỗi làm gián đoạn, cũng như để phục hồi mối hiệp nhất của bản tính con người, giữa hồn thiêng và xác thể nơi con người, một sự hiệp nhất đã bị sự chết phân ly.

 

Chính vì vậy, khi sống lại, hiện ra với các thánh tông đồ, Đấng chiến thắng "tội lỗi đã đột nhập thế gian và cùng với tội lỗi là sự chết", Đấng "là trưởng tử mọi tạo vật... (và) là hoa trái đầu mùa của những kẻ chết" (Col.3:15,18), mới chúc ban "bình an cho các con" (Lk.24:36' Jn.21:19,21), mới lấy lại và trả lại bình an ngay từ ban đầu của con người và cho con người, một sự bằng an trong trật tự là dấu hiệu tạo vật thuộc về Hóa Công, là kết quả con người thuận phục (nhận biết) Thiên Chúa: "Sau hết tất cả phải lụy phục Con, rồi Con lụy thuộc chính mình cho Đấng đã làm cho mọi sự lụy thuộc Người, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự" (1Cor.15:28).

 

"Là sự sống", Đức Giêsu Kitô, Đấng "đã đến cho chiên được sống và được sống một sự sống viên mãn hơn" (Jn.10:10), làm cho con người được hiệp nhất với Thiên Chúa, một mối hiệp nhất theo đúng ước nguyện Người dâng lên Cha của Người cuối bữa tiệc ly: "như Chúng Ta là một. Con sống trong họ, Cha sống trong Con, để sự hiệp nhất của họ được nên trọn, cho thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con, và Cha yêu họ cũng như yêu Con" (Jn.17:23). Như thế nghĩa là, nơi Đức Giêsu Kitô "là sự sống", con người chẳng những được "vượt qua sự chết", khi được phục hồi tình trạng bình an nguyên thủy của mình, mà còn được "vào sự sống", "một sự sống viên mãn hơn" (Jn.10:10), khi con người tạo vật được thông hiệp với sự sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi, một sự sống mà họ chính thức lãnh nhận khi chịu phép rửa tội "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mt.28:19). 

Và chính bởi "được sự sống, một sự sống viên mãn hơn" nơi Đức Giêsu Kitô "là sự sống" như thế, mà con cái Thiên Chúa mới nhận lệnh truyền từ Đấng "có toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18): "Các con hãy đi khắp thế gian loan truyền tin mừng cho tất cả mọi tạo vật" (Mk.16:15), thành phần "bị lụy thuộc cho sự hư nát không phải bởi ý muốn của mình mà là bởi Đấng đã bắt phải lụy thuộc song không phải là không có hy vọng" (Rm.8:20). Niềm "hy vọng" của "tất cả tạo vật đang rên xiết và quằn quại cho đến nay" (Rm.8:22) đó là: "Toàn thể thế giới tạo thành trông mong sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa... sẽ được giải thoát khỏi tình trạng làm tôi cho sự hủy hoại và được thông phần vào niềm tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa" (Rm.19,21).