GIỚI THIỆU


Qúi bạn điện lưới toàn cầu thân mến,

Màn Điện Toán Thời Điểm Maria xin giới thiệu với quí bạn một đôi song nguyền (hai vợ chồng) đang truyền giáo tại Thái Lan. Đó là anh chị Vũ Quốc Hiệp và Thành Thị Thanh Vân. Hai anh chị vốn là thành viên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, thuộc Cộng Đoàn Thánh Tâm Van Nuys. Chị Vân đã từng là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Ra Khơi Thiếu Nhi Thánh Thể TGP/LA. Anh đã phục vụ Cộng Đồng trong vai trò Thư Ký Cộng Đồng. Cả hai đã cùng với các người phục vụ 4 đoàn thể trẻ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Fatima, Ca Đoàn Tổng Hợp và Ban Thanh Niên trong Cộng Đồng khởi xướng việc tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam TGP/LA từ năm 1997, vào các Chúa Nhật Lễ Lá hằng năm, để sửa soạn cho giới trẻ đón Mừng Đại Năm Thánh 2000. Năm 2000, anh chị Hiệp Vân đã ký hợp đồng với Dòng Maryknoll để trở thành hội viên truyền giáo. Ý Chúa nhiệm mầu, sau khi đã để anh chị sống đời hôn nhân son sẻ trên 15 năm, đã kêu gọi cả hai vào con đường truyền giáo thực thụ. Sau khi theo học ngôn ngữ địa phương nơi sẽ đến truyền giáo, anh chị đã lên đường tới Thái Lan. Sau đây là bức thư đầu tiên anh chị gửi tới các bạn bè để chẳng những chia sẻ hoạt động truyền giáo của anh chị, mà còn nhắc nhở chúng ta nhiệm vụ truyền giáo bất khả phân ly nơi ơn gọi sống đời Kitô hữu của chúng ta. Xin đại diện qúi thân hữu của Màn Điện Toán Thời Điểm Maria chân thành cám ơn anh chị Hiệp Vân đã nhận lời đóng góp thường xuyên cho mục Truyền Giáo nà, bằng những cảm nghiệm và hình ảnh truyền giáo sống động của anh chị. Nguyện chúc anh chị "được sự sống và là một sự sống viên mãn hơn" (Jn 10:10), để anh chị thực sự trở thành Cặp Song Nguyền Tông Đồ Dân Ngoại, trở thành Tin Mừng Sự Sống ad gentes (cho các dân tộc)!


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Giáo Phận San Bernadinô
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh Năm A, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
 

Tháng 7 năm 2001

Lời chào từ miền Đông Nam Á Châu

Xà-guạt-đi Káp – Xa-bài đi rứ Káp? (Tiếng Thái nghĩa là = Chào bạn, bạn có khoẻ không?).

Hiệp và Vân mong rằng mọi người vẫn bằng an và hạnh phúc trong Chúa.

Chúng tôi vẫn thường, vẫn đang học tiếng Thái. Trong tháng qua chúng tôi có dịp thăm những nơi dòng Maryknoll làm việc tại Cambốt, miền bắc Thái và cả Bangkok nữa. Có rất nhiều người đáng thương. Tại những nơi này nghèo đói và thiếu giáo dục vẫn là hai vấn đề chính. Từ đóù phát sinh nhiều vấn vấn đề như thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, mãi dâm, hối lộ, nghiện hút, làm việc qúa sức lao động, … đáng sợ nhất là bệnh AIDS (CEDA) đang lan tràn và hủy hoại nhiều gia đình ở đây. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng nơi nào có đau khổ, nơi đó có bàn tay Chúa đỡ nâng, thương yêu. Chúng ta hãy cùng đồng hành với Chúa, tin rằng Chúa sẽ dìu giắt mọi người sống trọn cuộc sống này.

Chúng tôi hằng cảm tạ Chúa đã hướng dẫn trong suốt những ngày tháng qua. Ngài đã cho chúng tôi gặp nhiều người tốt và muốn giúp đỡ. Trong những người đó có bạn. Cám ơn tất cả những thư từ, email, qùa tặng, lời thăm hỏi, chia sẻ, ủi an. . Cám ơn bạn đã đồng hành và đang theo dõi những bước đường thừa sai của chúng tôi qua tờ Thư Tin này. Bạn đã là nguồn an ủi cho chúng tôi rất nhiều.

Xin gởi đến bạn một số hình ảnh và chú thích một vài nơi Maryknoll làm việc mà chúng tôi đã được ghé thăm.

 

Hai em beù ngöôøi Camboát ñang haùi rau ngoaøi ñoàng giuùp cha meï. Doøng Maryknoll giuùp toå chöùc tröôøng daïy hoïc vaø huaán luyeän thaày coâ ngöôøi Camboát. Maryknoll ñaëc bieät giuùp ñôõ nhöõng gia ñình coù ngöôøi bò AIDS. Neáu hoï ñeán giai ñoaïn cuoái, hoï seõ ñöôïc ñöa veà trung taâm rieâng ñeå tónh döôõng. Taïi ñaây hoï coù theå hoïc nhöõng ngheà thuû coâng cho khuaây khoûa.

Taï ôn Chuùa, coù ngöôøi vaøo ñaây soáng vui roài khoeû laïi.

Text Box:  
Hai em beù ngöôøi Camboát ñang haùi rau ngoaøi ñoàng giuùp cha meï. Doøng Maryknoll giuùp toå chöùc tröôøng daïy hoïc vaø huaán luyeän thaày coâ ngöôøi Camboát. Maryknoll ñaëc bieät giuùp ñôõ nhöõng gia ñình coù ngöôøi bò AIDS. Neáu hoï ñeán giai ñoaïn cuoái, hoï seõ ñöôïc ñöa veà trung taâm rieâng ñeå tónh döôõng. Taïi ñaây hoï coù theå hoïc nhöõng ngheà thuû coâng cho khuaây khoûa.
Taï ôn Chuùa, coù ngöôøi vaøo ñaây soáng vui roài khoeû laïi.

Treû em taïi moät laøng VN caùch Nam Vang khoaûng 10 caây soá. Ngöôøi VN taïi ñaây vaãn soáng ñöùc tin Coâng giaùo maïnh meõ. Sau ñôït di cö naêm 1975 nhieàu ngöôøi ñaõ chaïy ra khoûi VN sang Cam boât tìm nôi sinh soáng. Taïi laøng naøy ngöôøi VN soáng hoøa ñoàng vôùi nhöõng ngöôøi Cam boát Phaät giaùo.

Text Box: Treû em taïi moät laøng VN caùch Nam Vang khoaûng 10 caây soá. Ngöôøi VN taïi ñaây vaãn soáng ñöùc tin Coâng giaùo maïnh meõ. Sau ñôït di cö naêm 1975 nhieàu ngöôøi ñaõ chaïy ra khoûi VN sang Cam boât tìm nôi sinh soáng. Taïi laøng naøy ngöôøi VN soáng hoøa ñoàng vôùi nhöõng ngöôøi Cam boát Phaät giaùo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

 

Ña soá ngöôøi Vieät ôû Cam boát khoâng ñöôïc may maén nhö laøng noùi ñeán ôû treân. Hoï khoâng ñöôïc chính phuû chính thöùc coâng nhaän. Chuùng toâi ñeán thaêm moät laøng VN khaùc caùch Nam vang khoaûng 40 caây soá. Doøng Maryknoll theo doõi vaø giuùp ñôõ khoaûng 20 laøng VN soáng doïc theo soâng Meâkoâng. Trong khoaûng 20 naêm qua nhieàu laøng bòï ngöôøi baûn xöù ñuoåi ñi. Hoï laïi phaûi dôøi choã ôû. Hoï xaây taïm nhöõng nhaø tranh lôïp laù, Coù khi muøa möa nöôùc luõ cuõng cuoán ñi caû nhaø laãn ngöôøi. Hoï soáng baèng ngheà ñaùnh caù nhöng thöôøng bò chaên xeùt vaø ñaùnh thueá chaúng coøn laïi gì nhieàu. Khoaûng 3-4 tuaàn cha doøng Maryknoll môùi ñeán daâng thaùnh leã vaø thaêm hoûi giuùp ñôõ. Hoï tieáp tuïc daïy con em tieáng Vieät vaø vaên hoùa Vieät Nam. Ho khuyeân baûo nhau hoïc theâm tieáng Cao mieân ñeå deã beà sinh nhai. Xin cuøng chuùng toâi daâng moät lôøi nguyeän cho hoï ñöôïc baèng an, tin töôûng vaø yeâu thöông.

 

Their faith helps them through the daily struggling. Please pray for them.

Text Box:            
 
Ña soá ngöôøi Vieät ôû Cam boát khoâng ñöôïc may maén nhö laøng noùi ñeán ôû treân. Hoï khoâng ñöôïc chính phuû chính thöùc coâng nhaän. Chuùng toâi ñeán thaêm moät laøng VN khaùc caùch Nam vang khoaûng 40 caây soá. Doøng Maryknoll theo doõi vaø giuùp ñôõ khoaûng 20 laøng VN soáng doïc theo soâng Meâkoâng. Trong khoaûng 20 naêm qua nhieàu laøng bòï ngöôøi baûn xöù ñuoåi ñi. Hoï laïi phaûi dôøi choã ôû. Hoï xaây taïm nhöõng nhaø tranh lôïp laù, Coù khi muøa möa nöôùc luõ cuõng cuoán ñi caû nhaø laãn ngöôøi. Hoï soáng baèng ngheà ñaùnh caù nhöng thöôøng bò chaên xeùt vaø ñaùnh thueá chaúng coøn laïi gì nhieàu. Khoaûng 3-4 tuaàn cha doøng Maryknoll môùi ñeán daâng thaùnh leã vaø thaêm hoûi giuùp ñôõ. Hoï tieáp tuïc daïy con em tieáng Vieät vaø vaên hoùa Vieät Nam. Ho khuyeân baûo nhau hoïc theâm tieáng Cao mieân ñeå deã beà sinh nhai. Xin cuøng chuùng toâi daâng moät lôøi nguyeän cho hoï ñöôïc baèng an, tin töôûng vaø yeâu thöông.
 
Their faith helps them through the daily struggling. Please pray for them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên lạc: Vũ Quốc Hiệp & Thanh Vân                                   Email: hiepqvu@yahoo.com
2074/17-18 New Road, Yannawa,

Bangkok 10120 - Thailand

 

Thanh Vaân ñang taäp moät ñieâu muùa

cuûa ngöôøi thöôïng Lahu

Text Box: Thanh Vaân ñang taäp moät ñieâu muùa 
cuûa ngöôøi thöôïng Lahu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baø cuï 75 tuoåi ngöôøi thöôïng Akha

vöøa ñöôïc röûa toäi gia nhaäp ñaïo Coâng giaùo

Coøn ngöôøi kia laø ngöôøi dzì maø TO vaäy?

Text Box: Baø cuï 75 tuoåi ngöôøi thöôïng Akha 
vöøa ñöôïc röûa toäi gia nhaäp ñaïo Coâng giaùo
Coøn ngöôøi kia laø ngöôøi dzì maø TO vaäy?

Hoïc sinh Anh ngöõ ngöôøi Shan, Burma

Text Box: Hoïc sinh Anh ngöõ ngöôøi Shan, Burma
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang phuïc cuûa ñaøn baø ngöôøi thöôïng Akha

Text Box: Trang phuïc cuûa ñaøn baø ngöôøi thöôïng Akha

Treû em ngöôøi thöôïng Lahu ñang

haùt kinh Laïy Cha baèng tieáng Lahu

Text Box: Treû em ngöôøi thöôïng Lahu ñang 
haùt kinh Laïy Cha baèng tieáng Lahu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daân Burma qua bieân giôùi Thaùilan mua haøng

Text Box:  Daân Burma qua bieân giôùi Thaùilan mua haøng

Treû em taïi moät xoùm “OÅ Chuoät”

ñang hoïc röûa tay baèng xaø boâng cuïc

Text Box: Treû em taïi moät xoùm “OÅ Chuoät” 
ñang hoïc röûa tay baèng xaø boâng cuïc