Là TẤT CẢ Trong MỌI SỰ

(1Cor.15:28)

36 bài Giáo Lý về Chúa Cha của Đức Gioan Phaolô II

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

Nội Dung

1) Dẫn Nhập: Thiên Chúa của Kitô Giáo 

2) Thiên Chúa, Đấng tỏ mình ra, là nguồn đức Tin của chúng ta

2)  Thiên Chúa tỏ mình ra tuyệt đỉnh nơi Chúa Giêsu Kitô Thiên Chúa tỏ mình ra trong

3) Chúa Thánh Linh, Đấng hoàn hảo Đức Tin

4) Thiên Chúa tỏ mình ra là Đấng Hiện Hữu

5) Vị Thiên Chúa Vô Cùng Uy Linh Cao Cả

6)  Thiên Chúa Hằng Sống tỏ mình ra như là chính Vĩnh Cửu

7) Thiên Chúa, Viên Mãn Sự Sống, là Thần Linh, Vô Biên và Vô Hình

8) Thiên Chúa là Cha Toàn Năng

9)Thiên Chúa là Vị Thiên Chúa của Giao Ước

10) Thiên Chúa là Tình Yêu, Chân Lý Tột Đỉnh của Đức Tin

11) Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi, Là Cha, và Con và Thánh Thần

12) Thiên Chúa là Cha của Toàn Thể Nhân Loại

13)  Dung Nhan của Cha tỏ hiện nơi Chúa Giêsu Kitô

14)  Chúa Kitô là Con Thiên Chúa Hằng Sống

15)  Nhờ Chúa Kitô, Thần Linh dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha

16) Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Cha và Con

17) Mối Hiệp Nhất và Biệt Phân trong sự hiệp thông đời đời của Chúa 3 Ngôi

18) Phân biệt mối tương hệ Thiên Chúa 3 Ngôi

19) Thiên Chúa Ba Lần Thánh

20) Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng Trời Đất

21) Trong việc tạo dựng, Thiên Chúa làm cho thế gian hiện hữu từ hư không

22) Ba Ngôi Thiên Chúa cùng thực hiện việc tạo dựng

23) Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình

24) Thiên Chúa đã dựng nên con người là một hữu thể có hồn thiêng và xác chất

25) Thiên Chúa dựng nên con người là một chủ thể hiểu biết và tự do

26) Thiên Chúa Quan Phòng tiếp tục chăm sóc tạo sinh

27) Thiên Chúa Quan Phòng thực hiện Dự Án khôn ngoan và yêu thương đời đời của mình

28) Thiên Chúa Quan Phòng vàTự Do của Con Người

29) Thiên Chúa Tiền Định trong Chúa Kitô

30)  Thiên Chúa Quan Phòng để cho Sự Dữ và Khổ Đau xẩy ra trên thế gian

31) Thiên Chúa Quan Phòng chế ngự Sự Dữ nơi Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc

32) Thiên Chúa Quan Phòng trong việc Phát triển Vương Quốc của Thiên Chúa

33) Thiên Chúa dựng nên Thiên Thần là các Hữu Thể Tự Do

34) Thiên Chúa cho Các Thiên Thần dự phần vào Lịch Sử Cứu Độ

35) Thiên Chúa và việc sa ngã của các thần phản loạn

36) Thiên Chúa chế ngự sự dữ bằng chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô

Luận Kết:       Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa Duy Nhất, bởi thế