SỨ ĐIỆP ƠN THIÊN TRIỆU

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL