THỜI ĐIỂM HỒNG ÂN

 

GIÁO LÝ MỪNG NĂM THÁNH 2000

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

 

Lời Giới Thiệu

Thời Điểm Lịch Sử 

Bài 1 về Chúa Giêsu

Bài 11

Bài 21

Bài 31

Bài 41

Bài 51

Bài 61

Bài 71

Bài 2

Bài 12

Bài 22

Bài 32

Bài 42

Bài 52

Bài 62

Bài 72

Bài 3

Bài 13

Bài 23

Bài 33

Bài 43

Bài 53

Bài 63

Bài 73

Bài 4

Bài 14

Bài 24

Bài 34

Bài 44 về Ngôi Cha

Bài 54

Bài 64

Bài 74

Bài 5

Bài 15

Bài 25

Bài 35

Bài 45

Bài 55

Bài 65

Bài 75

Bài 6

Bài 16 về Thần Linh

Bài 26

Bài 36

Bài 46

Bài 56

Bài 66

Bài 76

Bài 7

Bài 17

Bài 27

Bài 37

Bài 47

Bài 57

Bài 67

Bài 77

Bài 8

Bài 18

Bài 28

Bài 38

Bài 48

Bài 58

Bài 68

Bài 78

Bài 9

Bài 19

Bài 29

Bài 39

Bài 49

Bài 59

Bài 69

Bài 79

Bài 10

Bài 20

Bài 30

Bài 40

Bài 50

Bài 60

Bài 70

 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển ngữ