5-       Việc sửa soạn trực tiếp mừng được phác họa ra sao và với chủ ý gì?

           

            Với một chủ ý tập trung vào tinh thần, việc sửa soạn mừng Đại Năm Thánh 2000 được chia ra làm hai giai đoạn:  

            - Giai đoạn sửa soạn một (1994-1996)

            - Giai đoạn sửa soạn hai (1997-1999).

            "Giờ đây chỉ còn vài năm nữa thôi là tới năm 2000: Cần phải chia thời kỳ này ra làm hai giai đoạn, để ý đến giai đoạn sửa soạn của 3 năm cuối cho kỹ lưỡng hơn. Thiết tưởng chồng chất nhiều sinh hoạt cho một thời gian sửa soạn dài sẽ làm phân tán việc chuyên chú về tinh thần. Bởi thế để tiến đến ngày lịch sử này, thích hợp nhất là ở giai đoạn đầu, làm sao cho tín hữu nhận thức được những đề tài tổng quát, rồi chú ý đến việc sửa soạn trực tiếp và nhắm thẳng vào thời kỳ thứ hai, bao gồm một giai đoạn 3 năm, hướng đến việc cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô cứu thế" (đoạn 30).