2- Mối Liên Hệ giữa tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến

và thông Điệp Dominum et Vivificantem

 

Trong ba phần của bức thông điệp "Dominum et Vivificantem" này, chỉ có phần thứ ba về "Thần Linh là Đấng Ban Sự Sống", theo nội dung thực sự hướng về năm 2000, mới có liên hệ rõ ràng với "cuộc Đại Hỷ" thôi. 

            Qua những lời của tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến (ở số 1) trên đây, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II muốn xác nhận mối liên hệ không thể tách lìa giữa 2 phương diện Kitô học và Thánh Linh học, như chính ngài đã viết trong thông điệp "Dominum et Vivificantem", đoạn 50, (và cũng đã lập lại trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, đoạn 40): "Cuộc Đại Hỷ ở vào thời điểm kết thúc đệ nhị Thiên Niên mà Giáo Hội đang dọn mừng này liên quan trực tiếp đến Kitô học: vì nó là một cử hành cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, nó cũng có một chiều hướng thánh linh, vì mầu nhiệm Nhập Thể được hoàn thành 'bởi quyền phép Thánh Linh'".

            Thật ra, trong ba phần của bức thông điệp "Dominum et Vivificantem" này, chỉ có phần thứ ba về "Thần Linh là Đấng Ban Sự Sống", theo nội dung thực sự hướng về năm 2000 của mình, mới có liên hệ rõ ràng với "cuộc Đại Hỷ" mà thôi. Tuy nhiên, phần thứ ba này cũng có thể nói là phần đúc kết của phần một và phần hai, qua câu tóm gọn để chuyển ý sau đây:

            "Trong mức độ sâu thẳm nơi mầu nhiệm nhân thần của mình (its divine-human mystery), cải thiện nghĩa là bẻ gẫy mọi xích xiềng mà tội lỗi dùng để trói buộc con người vào trong cả một mầu nhiệm của sự bất chính (mystery of iniquity). Vì thế, những ai cải thiện là những người được Thánh Linh dẫn dắt ra khỏi vòng 'luận án' (the range of the judgment) và được Ngài đưa đến với đức công chính, đó là đến với Chúa Giêsu Kitô, và đến với Chúa Giêsu Kitô là bởi vì Người lãnh nhận đức công chính này từ Cha (x.Jn.16:15), như nó là một phản ảnh thánh thiện của Ba Ngôi. Đó là đức công chính của Phúc Âm và của Ơn Cứu Chuộc, đức công chính của Bài Giảng trên Núi và của Thánh Giá, một đức công chính ảnh hưởng đến việc thanh tẩy lương tâm con người nhờ Máu của Con Chiên. Nó là một đức công chính mà Cha ban cho Con và cho tất cả những ai hiệp nhất với Người trong chân thật và yêu thương. Nơi đức công chính này, Thánh linh là Thần Linh của Cha và Con, Đấng 'làm cho thế gian nhận thức về tội lỗi', tự tỏ mình ra và làm cho mình hiện diện nơi con người như là một Thần Linh của sự sống đời đời" (đoạn 48).

            Qua đoạn được trích dẫn trên đây, nhất là câu cuối cùng với những chỗ cố ý in đậm chữ, phần thứ ba về "Thần Linh là Đấng Ban Sự Sống" của bức thông điệp qủa là phần đúc kết cho cả phần một, về "Thần Linh của Cha và Con Được Ban Cho Giáo Hội", lẫn phần hai, về "Thần Linh Làm Cho Thế Gian Nhận Thức về Tội Lỗi". Trong khi đó, phần thứ ba này, như đã nêu lên nhận xét và sẽ được trích dẫn sau đây, lại là phần có liên quan trực tiếp đến "cuộc Đại Hỷ". Do đó, phải nói là Đức Thánh Cha cũng có ý viết bức thông điệp này để dọn mừng Đại Năm Thánh 2000. Ngay trong phần mở đầu bức thông điệp, ngài đã nói lý do và mục đích viết của ngài.