3- Lý Do và Mục Đích Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II viết

Thông Điệp Dominium et Vivificantem

 

Lý do Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II viết bức thông điệp "Dominum et Vivificantem" là vì ngài muốn làm cho trọn bộ ba thông điệp về Chúa Ba Ngôi:

            "Theo một nghĩa nào đó, hai bức Thông Điệp của Tôi trước đây, Redemptor Hominis (Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại) và Dives in Mesericordia (về Tình Thương của Thiên Chúa) bắt nguồn từ và được cảm hứng bởi câu huấn dụ ('ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và tình yêu của Chúa Cha và niềm thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em')... Cũng từ lời huấn dụ này mà nay lại có bức Thông Điệp về Thánh Linh đây..." (đoạn 2).  

Mục đích Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II viết bức thông điệp "Dominum et Vivificantem" là để làm tăng lên trong Giáo Hội một nhận thức, nhận thức đó là Giáo Hội được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để thực hiện phần của mình đối với việc hoàn toàn hiện thực ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã đặt định Chúa Kitô làm nguồn mạch ơn cứu độ cho toàn thể thế giới, đang khi Giáo Hội cùng với gia đình nhân loại tiến đến tận điểm của đệ nhị Thiên Niên,.

            "Giáo Hội đang đáp ứng một số những khát vọng sâu xa mà Giáo Hội tin rằng Giáo Hội có thể biết được trong con tim nhân loại hiện nay: đó là một khám phá mới mẻ về Thiên Chúa trong thực tại siêu việt của Ngài là một Thần Linh vô cùng, như Chúa Giêsu tỏ mình cho người phụ nữ Samaritanô; đó là nhu cầu cần phải tôn thờ Ngài 'trong tinh thần và chân lý' (Jn.4:24); đó là niềm hy vọng tìm kiếm nơi Ngài một bí nhiệm tình yêu và quyền năng của một 'cuộc tái tạo' (Rm.8:22;Gal.6:15): phải, bí nhiệm tình yêu và quyền năng này chính là đấng ban sự sống.

            "Giáo Hội cảm thấy mình được kêu gọi thực hiện sứ vụ loan truyền Thần Linh này, đang khi tiến đến tận điểm của đệ nhị Thiên Niên sau Chúa Kitô cùng với gia đình nhân loại. Ngược lại với việc trời đất sẽ 'qua đi', Giáo Hội biết chắc là có 'những lời sẽ không qua đi' (Mt.24:35) mang cả một tầm mức đặc biệt. Những lời này là những lời của Chúa Kitô về Thánh Linh, nguồn mạch bất tận của 'một thứ nước vọt lên sự sống đời đời' (Jn.4:14) là sự thật và ơn cứu rỗi. Giáo Hội muốn suy niệm những lời này, Giáo Hội muốn các tín hữu và tất cả mọi người chú trọng đến những lời này, khi Giáo Hội sửa soạn cử hành - như sẽ được nói đến sau này (ở phần thứ ba của bức thông điệp) - cuộc Đại Hỷ là thời điểm sẽ đánh dấu cuộc vượt qua từ đệ nhị sang đệ tam Thiên Niên Kitô giáo.

            "Những suy xét sau đây, tự bản chất, không phải là để trình bày trọn vẹn giáo huấn hết sức phong phú về Chúa Thánh Linh, cũng không phải là để thiên về một giải quyết đặc biệt nào trong số những vấn đề còn đang ở trong vòng tranh luận. Mục đích chính của nó là để làm tăng lên trong Giáo Hội một nhận thức, nhận thức đó là 'Giáo Hội được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để thực hiện phần của mình đối với việc hoàn toàn hiện thực ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã đặt định Chúa Kitô làm nguồn mạch ơn cứu độ cho toàn thể thế giới' (Lumen Gentium, đoạn 17)".

            Sau đây là phần thông điệp (thứ ba) "Thần Linh Là Đấng Ban Sự Sống" có liên quan mật thiết đến bức tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến nói riêng và Đại Năm Thánh 2000 nói chung.