5- Thông điệp "Dives in Misericordia"

có liên hệ gì với Đại Năm Thánh 2000?

 

"Mầu nhiệm về Chúa Kitô còn đòi Tôi phải chạy đến với tình thương ấy và van xin tình thương trong giai đoạn khó khăn, giai đoạn khẩn trương của lịch sử Giáo Hội cũng như lịch sử thế giới này, lúc chúng ta đang tiến đến tận cùng của đệ nhị thiên niên". 

            10- "Chúng ta có quyền tin rằng cả thế hệ của chúng ta nữa cũng được bao gồm trong những lời của Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ tuyên xưng tình thương Ngài ban phát 'từ giòng dõi này đến giòng dõi kia' cho những ai sống theo lòng kính sợ Thiên Chúa. Những lời Ca Vịnh Ngợi Khen của Mẹ Maria có một nội dung tiên tri, chẳng những liên quan đến qúa khứ của dân Ích-Diên, mà còn đến tất cả tương lai của Dân Thiên Chúa trên trái đất này nữa. Thật vậy, tất cả chúng ta hiện nay đang sống trên trái đất đều là giòng dõi, những người đang biết rằng ngàn năm thứ ba đang tiến đến và cũng thấm thía cảm thấy cái đổi thay đang xẩy ra nơi lịch sử..." 

            15- "Nếu có bất cứ một người đương thời nào không cùng chung một đức tin và niềm hy vọng, một đức tin và một niềm hy vọng làm cho Tôi, một người tôi tớ của Thiên Chúa và là một người phục dịch cho các mầu nhiệm của Thiên Chúa (x.1Cor.4:1), van nài tình thương của Thiên Chúa cho nhân loại trong giờ khắc lịch sử này (this hour of history), ít là họ hãy cố gắng hiểu lý do đã làm cho Tôi quan tâm. Mối quan tâm này được thúc đẩy bời tình yêu đối với con người, vì tất cả những gì là nhân bản và là những cái, theo trực giác của nhiều người đương thời trong chúng ta, đang bị đe dọa bởi một cơ nguy cả thể. Mầu nhiệm về Chúa Kitô, một mầu nhiệm tỏ cho chúng ta thấy ơn gọi cao cả của con người, và là mầu nhiệm khiến Tôi nhấn mạnh đến phẩm vị khôn sánh của họ trong thông điệp Redemptor Hominis, cũng như đã buộc Tôi phải loan truyền tình thương như tình yêu nhân hậu (merciful love) của Thiên Chúa này, một tình yêu nhân hậu cũng được mạc khải nơi mầu nhiệm về Chúa Kitô. Mầu nhiệm về Chúa Kitô còn đòi Tôi phải chạy đến với tình thương ấy và van xin tình thương trong giai đoạn khó khăn, giai đoạn khẩn trương của lịch sử Giáo Hội cũng như lịch sử thế giới này, lúc chúng ta đang tiến đến tận cùng của đệ nhị thiên niên".