3- Chúa Kitô ở lại trong

Bí Tích Thánh Thể ra sao?

 

"Sau khi bản tính (nature) hay bản chất (substance) của bánh và rượu được thay đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô, thì không còn gì nơi bánh và rượu nữa, ngoài những hình dạng (the appearances) mà qua đó, Chúa Kitô, toàn thể và toàn vẹn (whole and entire), bằng thực tại thể lý của mình (His physical 'reality'), hiện diện một cách thực thể (is bodily present), mặc dầu không giống như cách các xác thể hiện diện ở một nơi nào đó" 

            "Để tránh hiểu lầm cách hiện diện có tính cách bí tích này, một cách hiện diện vượt quá những luật tự nhiên và làm nên phép lạ cả thể nhất trong các phép lạ (x.thông điệp Mirae Caritatis), chúng ta phải dễ dậy lắng nghe tiếng nói của Giáo Hội truyền dậy và nguyện cầu. Tiếng nói này, liên lỉ vang vọng tiếng của Chúa Kitô, bảo đảm cho chúng ta rằng cách thức Chúa Kitô làm cho mình hiện diện trong Bí Tích này không gì khác ngoài việc thay đổi toàn bản chất (the whole substance) của bánh nên Mình Người, và toàn bản chất của rượu nên Máu Người, và việc thay đổi kỳ diệu một cách chuyên biệt và đích thực này Giáo Hội Công Giáo gọi đúng là một việc biến thể (transubstantiation). Theo tác dụng của việc biến thể này, những hình (species) bánh và rượu chắc chắn phải được mặc lấy một ý nghĩa mới (a new meaning) và một mục tiêu mới (a new finality), vì chúng không còn là bánh thường và rượu thường (ordinary bread and ordinary wine) nữa, song trở nên dấu hiệu của một vật thánh, dấu hiệu của một linh dưỡng (a spiritual food). Tuy nhiên, lý do tại sao chúng mặc lấy ý nghĩa mới và mục tiêu mới này là chỉ vì chúng chứa đựng một 'thực tại' (reality) mới mà chúng ta gọi được là siêu hình (ontological). Không phải là cái ở dưới những hình dạng (bánh và rượu) trước đó, mà là cái khác hoàn toàn; và điều này không phải là do niềm tin của Giáo Hội mà có, nó là một thực tại khách quan, vì sau cuộc thay đổi bản chất (substance) hay bản tính (nature) của bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, thì không còn gì nơi bánh và rượu nữa, ngoài những hình dạng (the appearances) mà qua đó, Chúa Kitô, toàn thể và toàn vẹn (whole and entire), bằng thực tại thể lý của mình (His physical 'reality'), hiện diện một cách thực thể (is bodily present), mặc dầu không giống như cách các xác thể hiện diện ở một nơi nào đó". 

(Thông Điệp "Mysterium Fidei", Saint Paul Books and Media, trang 20)

            "Tất cả những người lấy đức tin tham dự vào Thánh Thể đều biết rằng đó là một 'hy tế' (sacrifice), tức là, một 'Của Lễ Hiến Dâng được thánh hiến' (consecrated Offering). Vì bánh và rượu, được hiến dâng trên bàn thờ, cùng với lòng sùng kính và những hy sinh thiêng liêng (the spiritual sacrifices) của những người tham dự, cuối cùng được thánh hiến để trở nên một cách đích thực, thực sự và chính yếu (truly, really and substantially) chính thân thể nộp mình của Chúa Kitô cũng như máu đổ ra của Người. Như thế, nhờ việc thánh hiến, những hình bánh và rượu làm cho tái hiện (re-present) (x. Công Đồng Chung Triđentinô, section 22), bằng một thể thức có tính cách bí tích, một thể thức không đổ máu, hy tế đền tội loang máu trên thập giá của Người hiến dâng lên Cha Người cho phần rỗi thế gian. Thật vậy, chỉ có một mình Người, khi ban Mình như một Hiến Vật đền bù tội lỗi, bằng một hành động nộp mình và sát tế cao cả, đã hòa giải nhân loại với Chúa Cha, 'cắt đứt mối giây trói buộc chúng ta' (Col.2:14), nhờ hy tế duy nhất của Người".

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 9)

            "Thánh Thể là một mầu nhiệm rất cao cả. Thật vậy, qua ngôn từ của phụng vụ thánh, Thánh Thể thực là một Mầu Nhiệm Đức Tin (the Mystery of Faith).

(Thông Điệp "Mysterium Fidei", Saint Paul Books and Media, trang 8)

            "Nhờ Mầu Nhiệm Thánh Thể, Hy Tế Thánh Giá hiến dâng trên đồi Canvê được tái diễn một cách diệu kỳ cùng được liên lỉ nhắc nhớ, và quyền lực cứu độ của hy tế này mang lại ơn tha thứ các tội lỗi chúng ta phạm hằng ngày (x. Công Đồng Chung Triđentinô 'Doctrina De SS. Missae Sacrificio, c.1).

(Thông Điệp "Mysterium Fidei", Saint Paul Books and Media, trang 12)

            "Trước hết Thánh Thể không là gì khác hơn là một hy tế. Thánh Thể là một hy tế của Ơn Cứu Chuộc cũng là một hy tế của Tân Ước... Như thế, chính nhờ ở việc làm hiện hữu hy tế cứu độ duy nhất của chúng ta, mà con người và thế giới được trả về cho Thiên Chúa qua tính cách mới mẻ của cuộc vượt qua nơi Ơn Cứu Chuộc. Việc trả về này không thể nào bị chấm dứt: nó là nền tảng 'giao ước mới và đời đời' của Thiên Chúa với con người. Nếu nó mất đi, người ta có thể đặt vấn đề đối với cả việc tuyệt hảo của hy tế Cứu Chuộc vốn hoàn hảo và tối hậu, cũng như với giá trị có tính cách bí tích của Thánh Lễ.

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 9)

            "Chúng ta không thể nào, dù chỉ một giây lát thôi, quên được rằng Thánh Thể là một sở hữu đặc biệt thuộc về toàn thể Giáo Hội. Thánh Thể là một tặng ân cao cả nhất trong trật tự ân sủng cũng như bí tích mà vị Phu Quân thần linh đã hiến ban và không ngừng hiến ban cho hiền thê của Người...

            "Thánh Thể là một sở hữu chung của toàn thể Giáo Hội, để làm như một bí tích hiệp nhất của Giáo Hội..."

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 12)