Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 02-09/02/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG HAI 2002

 

YÙ Chung: “Xin cho caùc Beänh Vieän Coâng Giaùo ñöôïc trôû neân moät taám göông saùng trong vieäc choáng choïi vôùi khoå ñau, vaø daãn ñaàu trong vieäc loan baùo Phuùc AÂm Söï Soáng cuøng vôùi loøng toân troïng con ngöôøi”. 

YÙ Truyeàn Giaùo: “Xin cho caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu Camboát vaø Laøo maïnh meõ daán thaân trong vieäc coå voõ ôn goïi linh muïc vaø tu só”.

___________________________________________

2/2, Thöù Baûy. Ngaøy Ñôøi Taän Hieán VI: “Anh chò em soáng ñôøi taän hieán thaân meán, ñeå hoaøn toaøn thuoäc veà Thieân Chuùa cuõng nhö thuoäc veà anh em mình, ôû ñaâu Giaùo Hoäi daán thaân baûo veä vaø naâng ñôõ con ngöôøi vaø coâng ích laø anh chò em coù maët ôû ñoù”. Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ toái nay traøn ñaày nhöõng ngoïn neán saùng ñöôïc caàm treân tay cuûa caùc vò tu só nam nöõ tham döï cöû haønh Ngaøy Ñôøi Taän Hieán VI, moät bieán coá môùi ñöôïc baét ñaàu sau naêm Toâng Huaán veà Ñôøi Taän Hieán ñöôïc ban haønh ngaøy 25/3/1996, moät Toâng Huaán ñuùc keát Thöôïng Hoäi Giaùm Muïc Thöôøng Leä IX (2-29/10/1994). ÑHY Eduardo Martinez Somalo, Boä Tröôûng Thaùnh Boä Caùc Hoäi Taän Hieán vaø Caùc Hoäi Toâng Ñoà chuû leã, nhöng phaàn giaûng leã vaãn do ÑTC nhö caùc naêm tröôùc. Naêm nay, hình nhö aâm vang cuûa Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình Theá Giôùi vaãn coøn aâm vang maõnh lieät trong loøng, ÑTC ñaõ lieân keát Ñôøi Taän Hieán vôùi hieän tình theá giôùi nhö sau: “Bieát bao nhieâu laø coäng ñoàng tu hoäi chieâm nieäm, hoaøn toaøn hieán thaân cho vieäc caàu nguyeän, ngaøy ñeâm ñaùnh ñoäng taâm can Thieân Chuùa, coäng taùc vaøo cuoäc Chuùa Kitoâ chieán thaéng haän thuø, baùo oaùn vaø cô caáu toäi loãi!”. Tieáp tuïc chieàu höôùng naøy, Ñôøi Taän Hieán, ÑTC tieáp “xaây döïng hoøa bình baèng chöùng töø cuûa tình yeâu huynh ñeä cuõng nhö baèng moái hieäp thoâng, ôû choã lan truyeàn tinh thaàn phuùc aâm lan truyeàn treân theá giôùi nhö men laøm cho nhaân loaïi phaùt trieån tieán veà Nöôùc Trôøi”. Ñeå cuï theå hoùa vaán ñeà, ÑTC lieät keâ moät soá hoaït ñoäng cuûa Ñôøi Taän Hieán tu trì naøy nhö sau: “Trong nhieàu laõnh vöïc, khoâng thieáu nhöõng con ngöôøi nam nöõ tu só cuï theå daán thaân hoaït ñoäng cho coâng lyù, laøm vieäc giöõa thaønh phaàn soáng beân leà xaõ hoäi, ngaên ngöøa nhöõng caên nguyeân gaây ra nhöõng cuoäc xung khaéc, nhôø ñoù goùp phaàn xaây döïng moät neàn hoøa bình vöõng chaéc vaø daøi laâu… Anh chò em soáng ñôøi taän hieán thaân meán, ñeå hoaøn toaøn thuoäc veà Thieân Chuùa cuõng nhö thuoäc veà anh em mình, ôû ñaâu Giaùo Hoäi daán thaân baûo veä vaø naâng ñôõ con ngöôøi vaø coâng ích laø anh chò em coù maët ôû ñoù. Ñoù laø lyù do taïi sao ai coù thieän taâm cuõng ñeàu haøi loøng veà anh chò em”.

 

Theo thoáng keâ cuûa Toøa Thaùnh trong Nieân Giaùm môùi nhaát, coù 195 ngaøn 425 nam tu só vaø 809 ngaøn 351 nöõ tu Coâng Giaùo treân theá giôùi. Ngoaøi ra coøn coù 35 ngaøn 525 linh muïc vaø giaùo daân thuoäc veà caùc tu hoäi ñôøi.

 

Nhaân Ngaøy Ñôøi Taän Hieán naøy, moät baûn thaêm doø giôùi treû veà ôn keâu goïi ñaõ ñöôïc Hoäi Nghò Beà Treân Nam Nöõ Tu Só thöïc hieän taïi Hoa Ky,ø vaø keát quaû ñöôïc ñuùc keát töø nhöõng caâu traû lôøi cuûa 750 em trong löùa tuoåi 18 ñeán 39 tuoåi. Noùi chung, thaønh phaàn hoïc sinh tröôøng Coâng Giaùo, hoaït ñoäng cho giaùo xöù hay thuoäc veà caùc gia ñình Coâng Giaùo truyeàn thoáng hieåu veà ñôøi soáng tu trì hôn. Baûn ñuùc keát thaêm doø naøy ñaõ ñöôïc coâng boá vaøo toái aùp Ngaøy Ñôøi Taän Hieán cho thaáy nhö sau:

 

·       78% giôùi treû coù tö töôûng tích cöïc veà ñôøi soáng tu trì, maëc duø khoâng hieåu gì veà nhöõng khía caïnh thöïc söï cuûa ñôøi soáng naøy.

·       57% bieát raèng phaûi laø moät ngöôøi Coâng Giaùo môùi ñöôïc ñi tu doøng.

·       18% nghó raèng phaûi coù baèng caáp ñaïi hoïc môùi hoäi ñuû ñieàu kieän nhaäp doøng.

·       25% nghó raèng linh muïc vaø tu só nam nöõ phaûi giöõ mình ñoàng trinh.

·       93% nghó raèng hoaït ñoäng cho ngöôøi ngheøo laø laõnh vöïc chính yeáu.

·       89% nghó raèng quan taâm haøng ñaàu cuûa tu só  laø vaán ñeà coâng lyù.

·       15% giôùi treû nam vaø 23% giôùi treû nöõ cho bieát hoï ñöôïc hoûi coù muoán nghó ñeán vieäc soáng ñôøi soáng tu trì hay chaêng.

 

 

3/2, Chuùa Nhaät. ÑTC Nguyeän Kinh Truyeàn Tin:

 

Ñoái vôùi baøo thai cuûa con ngöôøi, giôø ñaây khoa hoïc ñaõ cho thaáy ñoù laø moät caù theå con ngöôøi coù baûn chaát rieâng ngay töø luùc ñöôïc hoaøi thai.

Bôûi theá, theo lyù, phaùp luaät caàn phaûi nhìn nhaän caùi baûn chaát naøy, nhaát laø quyeàn soáng caên baûn cuûa noù”.

 

Anh chò em thaân meán,

 

1.-      Hoâm nay laø Chuùa Nhaät Ñaàu Thaùng Hai, Chuùa Nhaät Nöôùc YÙ cöû haønh Ngaøy Phoù Söï Soáng, moät dòp raát toát ñeå suy nghó veà giaù trò coát yeáu cuûa söï soáng con ngöôøi.

 

Ñeà taøi ñöôïc caùc vò giaùm muïc choïn cho naêm nay laø “Haõy nhìn nhaän Söï Soáng”. Tröôùc heát, “nhìn nhaän” nghóa laø laáy loøng khaâm phuïc ñeå taùi khaùm phaù ra nhöõng gì töï trí khoân vaø khoa hoïc khoâng ngaïi goïi laø moät “maàu nhieäm”. Söï soáng, nhaát laø söï soáng cuûa con ngöôøi, ñaõ gôïi leân moät vaán ñeà saâu xa ñaõ ñöôïc Taùc Giaû Thaùnh Vònh dieãn taû raát hay laø: “Con ngöôøi laø chi maø Chuùa laïi nhôù ñeán, phaøm nhaân laø ai maø Chuùa laïi quan taâm?” (Ps 8:5).

 

Ngoaøi ra, nhìn nhaän coù nghóa laø baûo ñaûm cho moïi ngöôøi ñöôïc quyeàn phaùt trieån theo khaû naêng rieâng cuûa mình, baûo toaøn tính caùch baát khaû vi phaïm cuûa hoï töø khi ñöôïc hoaøi thai cho tôùi luùc töï nhieân qua ñi. Khoâng ai laø chuû teå cuûa söï soáng; khoâng ai coù quyeàn tuøy tieän söû duïng noù theo yù mình, ñaày ñoïa noù hay thaäm chí huûy hoaïi noù, caû cuûa ngöôøi khaùc laãn cuûa mình. Hoï laïi caøng khoâng ñöôïc laøm nhö theá nhaân danh Thieân Chuùa, Ñaáng laø Chuùa Teå duy nhaát vaø laø Ñaáng heát loøng yeâu quí söï soáng. Caùc vò töû ñaïo cuõng khoâng töï dieät söï soáng cuûa mình, caùc ngaøi chæ chaáp nhaän bò gieát ñeå coù theå trung thaønh vôùi Thieân Chuùa cuøng leà luaät cuûa Ngöôøi thoâi.

 

2.-      Nhìn nhaän giaù trò cuûa söï soáng bao goàm nhöõng thaåm ñònh nhaát trí veà quan ñieåm phaùp lyù, nhaát laø vieäc baûo veä nhöõng con ngöôøi baát khaû töï veä, nhö thai nhi, ngöôøi bò khuyeát taät veà taâm thaàn, vaø nhöõng ngöôøi bò beänh heát söùc traàm troïng hay baát trò.


Caùch rieâng ñoái vôùi baøo thai cuûa con ngöôøi, giôø ñaây khoa hoïc ñaõ cho thaáy ñoù laø moät caù theå con ngöôøi coù baûn chaát rieâng ngay töø luùc ñöôïc hoaøi thai. Bôûi theá, theo lyù, phaùp luaät caàn phaûi nhìn nhaän caùi baûn chaát naøy, nhaát laø quyeàn soáng caên baûn cuûa noù, nhö Phong Traøo Phoø Söï Soáng YÙ Quoác heát söùc noã löïc yeâu caàu.


3.-      Chuùng toâi xin kyù thaùc cho Meï Raát Thaùnh cuûa Chuùa Kitoâ vaø laø Meï cuûa taát caû moïi ngöôøi vieäc daán thaân cho söï soáng taïi Nöôùc YÙ ñaây cuõng nhö treân khaép theá giôùi, nhaát laø ôû nhöõng nôi söï soáng bò khinh thöôøng, loaïi tröø hay vi phaïm.

 

Xin Meï Maria daïy cho chuùng ta bieát “nhìn nhaän söï soáng” nhö laø moät maàu nhieäm vaø nhö laø moät troïng traùch, ôû choã nhôù raèng “con ngöôøi soáng ñoäng laø vinh quang cuûa Thieân Chuùa” (Thaùnh Ireâneâoâ) 

 

5/2, Thöù Ba. Söù Ñieäp Muøa Chay 2002 cuûa ÑTCGPII: “Caùc con ñaõ laõnh nhaän nhöng khoâng thì cuõng haõy cho ñi nhöng khoâng
 

Anh chò em thaân meán, 
 

1.-        Chuùng ta ñang doïn mình böôùc vaøo cuoäc haønh trình Muøa Chay, moät haønh trình seõ daãn chuùng ta ñeán vieäc long troïng cöû haønh moät maàu nhieäm chính yeáu cuûa ñöùc tin, maàu nhieäm Khoå Naïn, Töû Giaù vaø Phuïc Sinh cuûa Chuùa Kitoâ. Chuùng ta ñang doïn mình cho moät thôøi gian hoàng aân ñöôïc Giaùo Hoäi coáng hieán cho tín höõu, ñeå hoï coù theå chieâm ngöôõng coâng cuoäc cöùu chuoäc do Chuùa chuùng ta hoaøn thaønh treân Thaäp Giaù. Döï aùn cöùu ñoä cuûa Cha treân trôøi ñöôïc thöïc hieän hoaøn toaøn laø moät taëng aân nhöng khoâng ban cho chuùng ta nôi Ngöôøi Con duy nhaát. “Khoâng ai laáy ñöôïc maïng soáng cuûa Toâi, Toâi töï yù boû noù ñi” (Jn 10:18), Chuùa Gieâsu ñaõ tuyeân boá nhö theá, thaúng thaén cho bieát laø Ngöôøi quyeát hy sinh maïng soáng cuûa Ngöôøi cho phaàn roãi theá gian. Ñeå xaùc nhaän veà taëng aân yeâu thöông cao caû nhö vaäy, Ñaáng Cöùu Chuoäc noùi tieáp: “Khoâng tình yeâu naøo lôùn hôn tình yeâu cuûa con ngöôøi thí maïng soáng mình ñi vì baïn höõu cuûa mình” (Jn 15:13).

Muøa Chay, moät muøa giaønh cho vieäc caûi thieän ñôøi soáng, giuùp chuùng ta chieâm ngöôõng maàu nhieäm yeâu thöông laï luøng naøy. Ñoù laø vieäc trôû veà vôùi coäi nguoàn cuûa ñöùc tin, ñeå nhôø vieäc chieâm ngaém moùn quaø aân suûng khoân löôøng laø Ôn Cöùu Chuoäc naøy, chuùng ta khoâng theå khoâng nhaän thaáy raèng taát caû moïi söï ñöôïc ban cho chuùng ta laø do saùng kieán yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa. Ñeå suy nieäm veà khía caïnh cuûa maàu nhieäm cöùu ñoä naøy, Toâi ñaõ choïn laøm ñeà taøi cho Söù Ñieäp Muøa Chay naêm nay nhöõng lôøi Chuùa noùi: “Caùc con ñaõ laõnh nhaän nhöng khoâng thì cuõng haõy ban phaùt nhöng khoâng” (Mt 10:8).

2.-        Thieân Chuùa ñaõ nhöng khoâng ban cho chuùng ta Con Ngaøi: ai ñaõ xöùng ñaùng vaø coù theå xöùng ñaùng vôùi moät ñaëc aân nhö vaäy? Thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi: “Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi vaø laøm maát ñi vinh quang cuûa Thieân Chuùa, theá nhöng hoï ñaõ ñöôïc coâng chính hoùa baèng aân suûng do Ngaøi ban taëng” (Rm 3:23-24). Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông chuùng ta theo loøng thöông xoùt voâ bieân cuûa Ngaøi, chöù khoâng ñeå cho mình bò maéc keït bôûi tình traïng traàm troïng phaân ly do con ngöôøi ñaõ qui haøng toäi loãi gaây ra. Ngaøi ñaõ öu aùi cuùi xuoáng noãi yeáu heøn cuûa chuùng ta, vaø ñaõ bieán noù thaønh caên nguyeân cho vieäc tuoân traøo tình yeâu cuûa Ngaøi, moät vieäc tuoân traøo môùi meû vaø coøn tuyeät vôøi hôn nöõa. Giaùo Hoäi khoâng ngöøng loan baùo maàu nhieäm voâ cuøng thieän haûo naøy, cao rao vieäc töï quyeát vaø yù muoán cuûa Thieân Chuùa trong vieäc Ngaøi khoâng tuyeân phaït con ngöôøi nhöng laïi keùo hoï veà nguoàn hieäp thoâng vôùi chính Ngaøi.

“Caùc con ñaõ laõnh nhaän nhöng khoâng cuõng haõy ban phaùt nhöng khoâng”. Chôù gì nhöõng lôøi Phuùc AÂm naøy vang voïng nôi taâm hoàn cuûa taát caû moïi coäng ñoàng Kitoâ höõu trong cuoäc haønh höông aên naên thoáng hoái cuûa hoï tieán veà Leã Phuïc Sinh. Chôù gì Muøa Chay, muøa nhaéc nhôû maàu nhieäm Cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh cuûa Chuùa, daãn taát caû moïi Kitoâ höõu ñeán vieäc chieâm ngaém trong taän ñaùy loøng mình söï cao caû lôùn lao cuûa moät taëng aân nhö vaäy. Phaûi! Chuùng ta ñaõ laõnnh nhaän nhöng khoâng. Caû cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta ñaõ khoâng phaûi ñöôïc ghi daáu veát loøng laønh cuûa Thieân Chuùa hay sao? Luùc söï soáng baét ñaàu vaø vieäc phaùt trieån laï luøng cuûa noù, ñoù laø moät taëng aân. Vaø vì laø moät taëng aân, söï soáng khoâng bao giôø ñöôïc coi nhö moät vaät sôû höõu hay nhö moät tö saûn, cho duø nhöõng khaû naêng hieän nay chuùng ta coù ñöôïc trong vieäc caûi tieán tính chaát cuûa söï soáng coù theå khieán chuùng ta nghó raèng con ngöôøi laø “chuû” cuûa söï soáng. Nhöõng thaéng ñaït cuûa ngaønh y khoa vaø kyõ thuaät sinh hoùa ñoâi khi coù theå laøm cho con ngöôøi nghó veà hoï nhö laø moät vò hoùa coâng, vaø khieán hoï chieàu theo chöôùc caùm doã veà vieäc giaû maïo “caây söï soáng” (Gn 3:24).

Cuõng neân nhaéc laïi ôû ñaây laø khoâng phaûi heát moïi söï khaû thuû veà kyõ thuaät ñeàu laø nhöõng gì khaû chaáp veà luaân lyù. Vieäc khoa hoïc nhaèm baûo toaøn tính chaát cuûa söï soáng ñeå noù xöùng hôïp vôùi phaåm vò cuûa con ngöôøi hôn nöõa laø vieäc ñaùng ca ngôïi, theá nhöng khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng söï soáng cuûa con ngöôøi laø moät taëng aân, vaø noù vaãn quí hoùa cho duø noù coù mang daáu veát cuûa khoå ñau vaø taät nguyeàn. Moät taëng aân phaûi ñöôïc nhaän laõnh vaø yeâu quí trong moïi luùc, ôû choã, noù ñaõ ñöôïc nhaän laõnh nhöng khoâng vaø caàn phaûi ñem ra phuïc vuï ngöôøi khaùc nhöng khoâng.  

3.-        Khi ñaët tröôùc maét chuùng ta göông cuûa Chuùa Kitoâ hieán mình cho chuùng ta treân ñoài Canveâ, Muøa Chay ñaëc bieät giuùp chuùng ta hieåu raèng söï soáng ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc nôi Ngöôøi. Nhôø Thaùnh Linh, Chuùa Gieâsu ñaõ canh taân söï soáng cuûa chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta trôû neân nhöõng keû thoâng phaàn vaøo söï soáng thaàn linh, moät söï soáng ñöa chuùng ta tôùi söï soáng thaân maät vôùi Thieân Chuùa, vaø cho pheùp chuùng ta caûm nghieäm ñöôïc tình yeâu cuûa Ngaøi ñoái vôùi chuùng ta. Ñoù laø moät taëng aân cao quí, moät taëng aân Kitoâ höõu khoâng theå naøo khoâng haân hoan loan baùo. Trong Phuùc AÂm cuûa mình, Thaùnh Gioan ñaõ vieát: “Söï soáng ñôøi ñôøi ñoù laø nhaän bieát Cha laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát, vaø Gieâsu Kitoâ Ñaáng Cha sai” (Jn 17:3). Söï soáng naøy ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït cho chuùng ta nôi Pheùp Röûa, vaø chuùng ta phaûi lieân læ nuoâi döôõng noù baèng caùch trung thaønh ñaùp öùng noù, caû veà phöông dieän caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng, qua vieäc caàu nguyeän, vieäc cöû haønh caùc Bí Tích, cuõng nhö vieäc laøm chöùng cho phuùc aâm. Vì chuùng ta ñaõ laõnh nhaän söï soáng naøy nhöng khoâng, phaàn chuùng ta cuõng phaûi ban phaùt noù ñi moät caùch nhöng khoâng cho anh chò em cuûa chuùng ta. Ñoù laø ñieàu Chuùa Gieâsu ñaõ xin caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi khi Ngöôøi sai caùc vò ra ñi nhö nhöõng chöùng nhaân cuûa Ngöôøi treân theá gian: “Caùc con ñaõ laõnh nhaän nhöng khoâng thì cuõng haõy ban phaùt nhöng khoâng”. Vaø taëng aân ñaàu tieân ñöôïc ban cho laø taëng aân cuûa moät ñôøi soáng thaùnh thieän, moät ñôøi soáng laøm chöùng cho tình yeâu Thieân Chuùa ñaõ ñöôïc ban taëng nhöng khoâng. Chôù gì, ñoái vôùi taát caû moïi tín höõu, cuoäc haønh trình Muøa Chay laø moät lôøi môøi goïi lieân læ haõy tieán vaøo saâu hôn nöõa ôn goïi ñaëc bieät naøy cuûa chuùng ta. Laø nhöõng ngöôøi tín höõu, chuùng ta phaûi höôùng veà moät cuoäc soáng ñöôïc ñaùnh daáu baèng “tính chaát nhöng khoâng”, qua vieäc hoaøn toaøn hieán mình cho Thieân Chuùa vaø tha nhaân.

4.-        Thaùnh Phaoloâ ñaõ ñaët vaán ñeà: “Nhöõng gì anh em coù khoâng phaûi laø anh em ñaõ nhaän ñöôïc hay sao?” (1Cor 4:7). Caùi ñoøi hoûi phaùt xuaát töø nhaän thöùc naøy laø ñoøi hoûi phaûi yeâu thöông anh chò em chuùng ta, cuõng nhö phaûi hieán mình cho hoï. Hoï caøng tuùng thieáu, tín höõu caøng caàn phaûi khaån tröông phuïc vuï hoï hôn nöõa. Thieân Chuùa ñaõ khoâng khieán tình traïng con ngöôøi tuùng thieáu xaåy ra, ñeå nhôø vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa keû khaùc aáy, chuùng ta bieát giaûi thoaùt chuùng ta khoûi caùi toâi cuûa mình maø thöïc haønh tình yeâu Phuùc AÂm chaân chính hay sao? Chuùa Gieâsu ñaõ daïy roõ raøng laø “Neáu caùc con yeâu nhöõng ai yeâu caùc con thì caùc con coù coâng gì? Chaúng leõ nhöõng ngöôøi thu thueát khoâng laøm nhö vaäy hay sao?” (Mt 5:46). Theá gian chieám ñöôïc nhöõng moái lieân heä loaøi ngöôøi döïa treân caên baûn tö lôïi vaø thaéng ñaït caù nhaân, vaø ñieàu naøy ñaõ laøm boài döôõng quan nieäm soáng theo caùi toâi cuûa mình, moät quan nieäm haàu nhö khoâng coù choã ñöùng cho ngöôøi ngheøo khoå vaø heøn yeáu. Heát moïi con ngöôøi, duø laø con ngöôøi ñöôïc ban cho ít nhaát, cuõng phaûi ñöôïc ñoùn nhaän vaø yeâu thöông vì chính hoï, baát keå phaåm chaát vaø khieám khuyeát cuûa hoï. Thaät vaäy, hoï caøng gaëp khoù khaên, hoï caøng phaûi laø ñoái töôïng cho vieäc chuùng ta thöïc thi yeâu thöông. Ñoù laø thöù tình yeâu maø Giaùo Hoäi, qua voâ soá caùc toå chöùc cuûa mình, muoán chöùng toû, ôû vieäc chaáp nhaän traùch nhieäm ñoái vôùi thaønh phaàn beänh nhaân, thaønh phaàn soáng ngoaøi leà xaõ hoäi, thaønh phaàn ngheøo khoå vaø thaønh phaàn bò khai thaùc lôïi duïng. Chæ coù theá, Kitoâ höõu môùi trôû neân nhöõng vò toâng ñoà cuûa nieàm hy voïng vaø trôû neân nhöõng tay xaây ñaép neàn vaên minh yeâu thöông.

Vaán ñeà raát quan troïng laø Chuùa Gieâsu ñaõ noùi nhöõng lôøi “Caùc con ñaõ laõnh nhaän nhöng khoâng cuõng haõy ban taëng nhöng khoâng” khi Ngöôøi sai caùc Vò Toâng Ñoà ra ñi loan truyeàn Phuùc AÂm cöùu ñoä, moùn quaø tröôùc heát  vaø treân heát Ngöôøi ban taëng cho nhaân loaïi. Chuùa Kitoâ muoán Vöông Quoác cuûa Ngöôøi, moät vöông quoác ñaõ ñeán (x Mt 10:5 vaø sau ñoù), phaûi ñöôïc loan truyeàn baèng cöû chæ cuûa moät tình yeâu nhöng khoâng do caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi thöïc hieän. Ñoù laø nhöõng gì caùc Vò Toâng Ñoà ñaõ laøm trong nhöõng ngaøy ñaàu cuûa Kitoâ giaùo, vaø nhöõng ai gaëp caùc vò ñeàu thaáy caùc vò laø nhöõng ngöôøi mang moät söù ñieäp coøn cao caû hôn chính caùc vò. Caû trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta nöõa, vieäc laønh do caùc tín höõu laøm trôû thaønh moät daáu hieäu, thöôøng laø moät lôøi môøi goïi haõy tin töôûng. Nhö Ngöôøi Samaritanoâ Nhaân haäu, khi Kitoâ höõu ñaùp öùng nhu caàu cuûa tha nhaân thì vieäc ñaùp öùng cuûa hoï khoâng bao giôø chæ laø vieäc trôï giuùp veà vaät chaát caû. Noù luoân luoân coøn laø vieäc loan baùo Nöôùc Trôøi nöõa, vaø noù noùi veà yù nghóa troïn veïn cuûa cuoäc soáng, cuûa nieàm hy voïng cuõng nhö cuûa tình yeâu thöông.

5.-        Anh chò em thaân meán! Chôù gì ñoù laø caùch chuùng ta doïn mình ñeå soáng Muøa Chay naøy, ôû choã quaûng ñaïi moät caùch cuï theå ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo nhaát trong anh chò em chuùng ta! Baèng vieäc môû loøng mình ra cho hoï, chuùng ta caøng nhaän thöùc saâu xa hôn laø nhöõng gì chuùng ta ban taëng ngöôøi khaùc laø vieäc chuùng ta ñaùp laïi bieát bao aân hueä Chuùa tieáp tuïc ban phaùt cho chuùng ta. Chuùng ta ñaõ laõnh nhaän nhöng khoâng, chuùng ta cuõng phaûi ban taëng nhöng khoâng!

Coøn thôøi gian naøo hôn Muøa Chay ñeå theå hieän chöùng töø nhöng khoâng naøy, moät chöùng töø theá giôùi heát söùc caàn ñeán? Nôi chính moái tình Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta chaát chöùa lôøi môøi goïi laø veà phaàn mình, chuùng ta cuõng haõy hieán mình moät caùch nhöng khoâng cho ngöôøi khaùc. Toâi caùm ôn taát caû nhöõng ai ôû khaép nôi treân theá giôùi – giaùo daân, tu só vaø linh muïc – ñaõ thöïc hieän chöùng töø baùc aùi naøy. Chôù gì chöùng töø naøy cuõng ñöôïc thöïc hieän nôi taát caû moïi Kitoâ höõu, baát cöù ôû hoaøn caûnh soáng naøo cuûa hoï.

Chôù gì Trinh Nöõ Maria, Meï cuûa Tình Yeâu Myõ Leä vaø cuûa Nieàm Hy Voïng, höôùng daãn vaø naâng ñôõ chuùng ta trong cuoäc haønh trình Muøa Chay naøy. Ñeå baûo ñaûm vôùi taát caû anh chò em raèng Toâi öu aùi nhôù ñeán anh chò em trong lôøi nguyeän caàu cuûa mình, Toâi hoan hæ ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho töøng ngöôøi, nhaát laø cho nhöõng ai ñang ngaøy ngaøy daán thaân nôi nhöõng tuyeán ñaàu cuûa ñöùc baùc aùi yeâu thöông.

Taïi Vatican 4/10/2001, Leã Thaùnh Pahnxicoâ Assisi

Gioan Phaoloâ II 

 

6/2 Thöù Tö. ÑTC tieáp tuïc loaït baøi Giaùo Lyù veà Thaùnh Vònh, tôùi baøi thöù 30, veà Thaùnh Vònh 42 (43): “Nieàm Mong Moûi höôùng veà Ñeàn Thaùnh cuûa Thieân Chuùa”.

 

1.-        Trong moät buoåi trieàu kieán chung tröôùc ñaây, khi daãn giaûi veà baøi Thaùnh Vònh tröôùc baøi Thaùnh Vònh chuùng ta vöøa haùt ñaây, chuùng ta ñaõ noùi raèng baøi Thaùnh Vònh ñoù coù lieân heä chaët cheõ vôùi baøi Thaùnh Vònh sau ñoù. Thaät vaäy, caùc baøi Thaùnh Vònh 41 (42) vaø 42 (43) chæ laø moät baøi ca duy nhaát, moät baøi ca ñöôïc chia ra laøm 3 phaàn vôùi cuøng moät tieàn xöôùng: “Hôõi hoàn toâi ôi, sao ngöôi laïi phieàn muoän? Sao ngöôi laïi reân ræ trong ta? Haõy ñôïi chôø Thieân Chuùa, Ñaáng ta seõ laïi daâng lôøi chuùc tuïng, Ñaáng laø Vò Cöùu Tinh vaø laø Thieân Chuùa cuûa ta” (Ps 41[42]:6,12; 42[43]:5).

Nhöõng lôøi naøy, nhöõng lôøi gioáng nhö laø moät cuoäc ñoäc thoaïi, noùi leân cho thaáy nhöõng caûm xuùc saâu xa cuûa vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh. OÂng thaáy mình xa caùch Sion, qui ñieåm cuûa vieäc oâng hieän höõu, vì ñoù laø nôi ñaëc bieät cho Thieân Chuùa hieän dieän cuõng nhö cho vieäc tín höõu toân thôø. Bôûi theá, oâng caûm thaáy moät söï leû loi coâ ñoäc khoân löôøng, thaäm chí ñeán ñoä suøng leân ñoái vôùi thaønh phaàn thieáu loøng ñaïo, thaønh phaàn trôû thaønh teä haïi tröôùc vieäc taùch lìa vaø thinh laëng veà phía Thieân Chuùa. Tuy nhieân, vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh phaûn khaùng laïi noãi buoàn phieàn naøy baèng moät lôøi keâu goïi haõy tin töôûng, moät loøng tin töôûng chính oâng höôùng veà, vaø baèng moät khaúng ñònh tuyeät ñeïp cuûa nieàm hy voïng: OÂng tin töôûng raèng oâng vaãn coù theå chuùc tuïng Thieân Chuùa, “söï cöùu ñoä cho dung nhan cuûa toâi”.

Nôi baøi Thaùnh Vònh 42 (43), thay vì chæ noùi vôùi chính mình nhö trong baøi Thaùnh Vònh tröôùc ñoù, vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh höôùng veà Thieân Chuùa vaø tha thieát xin Ngaøi baûo veä oâng khoûi caùc keû thuø nghòch cuûa oâng. Söû duïng haàu nhö nguyeân vaên lôøi than van ñöôïc baøy toû ôû baøi Thaùnh Vònh khaùc (xem 41 [42]:10), con ngöôøi caàu nguyeän, trong luùc naøy, höôùng thaúng tieáng keâu ai oaùn cuûa mình veà Thieân Chuùa: “Taïi sao Ngaøi laïi loaïi tröø toâi? Taïi sao toâi cöù phaûi lang thang than khoùc, bò keû thuø aùp böùc?” (Ps 42[43]:2).

2.-        Tuy nhieân, ñeán ñaây, oâng caûm thaáy raèng giai ñoaïn caùch xa soáng trong taêm toái ñaõ gaàn keát thuùc, neân ñaõ noùi leân nieàm tin cuûa mình ñoái vôùi vieäc trôû veà Sion ñeå laïi ñöôïc thaáy nôi thaàn linh ngöï trò. Thaønh Thaùnh khoâng coøn laø moät queâ höông maát maùt nöõa, nhö tröôøng hôïp than khoùc cuûa baøi Thaùnh Vònh tröôùc ñoù (x Ps 41[42]:3-4), traùi laïi, noù laø moät muïc tieâu hoan laïc oâng ñang tieán tôùi. Höôùng ñaïo vieân cho cuoäc trôû veà Sion seõ laø “söï thaät” veà Thieân Chuùa vaø laø “aùnh saùng” cuûa Ngaøi (x Ps 42[43]:3). Chính Chuùa seõ laø cuøng ñích cuûa cuoäc haønh trình. Ngaøi ñöôïc keâu caàu nhö vò thaåm phaùn vaø vò baûo veä (xem caùc caâu 1-2). Coù ba ñoäng töø cho thaáy vieäc can thieäp ñeå ñaùp lôøi oâng keâu caàu laø: “Xin haõy ban coâng lyù cho toâi”, “xin haõy beânh vöïc toâi”, “xin haõy giaûi cöùu toâi” (caâu 1). Chuùng gioáng nhö ba vì tinh tuù cuûa nieàm hy voïng, nhöõng vò tinh tuù soi saùng baàu trôøi thöû thaùch toái taêm vaø baùo hieäu raïng ñoâng cöùu ñoä saép ñeán.

Baøi ñoïc coù yù nghóa cuûa Thaùnh Ambrosioâ veà kinh nghieäm cuûa vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh naøy ñem aùp duïng kinh nghieäm aáy vaøo Chuùa Gieâsu luùc Nguoøi caàu nguyeän trong Vöôøn Caây Daàu: “Ñöøng laï luøng khi thaáy vò tieân tri noùi raèng linh hoàn cuûa oâng bò baán loaïn khi chính Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ noùi: Giôø ñaây linh hoàn Thaøy boái roái. Thaät vaäy, Ngöôøi ñaõ maëc laáy nhöõng yeáu heøn cuûa chuùng ta, thaäm chí caû caûm xuùc cuûa chuùng ta nöõa, vaø ñoù laø lyù do taïi sao Ngöôøi ñaõ buoàn saàu ñeán noãi cheát ñöôïc, nhöng khoâng phaûi vì söï cheát. Moät caùi cheát töï nguyeän, moät caùi cheát chi phoái haïnh phuùc cuûa toaøn theå nhaân loaïi, khoâng theå naøo laïi gaây ra phieàn naõo. Vaäy maø Ngöôøi ñaõ phieàn naõo ñeán noãi cheát khi mong chôø caùi haân haïnh ñöôïc hoaøn thaønh caùi cheát. Vieäc naøy ñöôïc phaûn aûnh nôi chính chöùng töø cuûa Ngöôøi khi Ngöôøi noùi veà caùi cheát cuûa Ngöôøi laø: Coøn moät pheùp röûa Thaøy caàn phaûi chòu, vaø Thaøy troâng mong bieát bao cho tôùi khi noù hoaøn taát!" ("The Remonstrnaces of Job and David", VII, 28, Roma 1980, p. 233).

 

3.-        Giôø ñaây, tieáp tuïc vôùi baøi Thaùnh Vònh 42 (43), vaán ñeà vaãn mong ñöôïc giaûi quyeát saép hieän leân tröôùc maét vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh: ñoù laø vieäc trôû veà vôùi nguoàn maïch söï soáng cuøng vôùi moái hieäp thoâng trong Thieân Chuùa. "Söï Thaät", töùc loøng trung thaønh yeâu thöông cuûa Chuùa, vaø "aùnh saùng", töùc maïc khaûi veà söï thieän haûo cuûa Ngaøi, ñöôïc bieåu hieäu nhö laø nhöõng vò söù giaû chính Thieân Chuùa töø trôøi sai ñeán ñeå naém laáy tay keû trung tín maø daãn ñeán muïc tieâu öôùc mong (x Ps 42[43]:3).

 

Thaät laø chí lyù ôû caùi thöù töï cuûa nhöõng giai ñoaïn tieán gaàn ñeán Sion vaø trung taâm linh thieâng. Tröôùc heát laø “ngoïn ñoài thaùnh” hieän leân, moät ngoïn ñoài laø ñòa ñieåm cuûa ñeàn thôø vaø thaønh Ñavít. Roài ñeán “nhöõng nôi cö nguï” nhaäp cuoäc, töùc laø cung thaùnh cuûa Sion cuøng vôùi taát caû nhöõng khu vöïc vaø ñeàn ñaøi khaùc nhau. Ñoaïn tôùi “baøn thôø cuûa Thieân Chuùa”, nôi daâng leã hy teá vaø laø nôi thôø phöôïng cuûa toaøn daân. Muïc tieâu cuoái cuøng vaø toái haäu laø Vò Thieân Chuùa cuûa nieàm vui, laø vieäc gaén boù, laø cuoäc hoäi ngoä thaân tình vôùi Ngaøi, Ñaáng môùi ñaàu caùch xa vaø laëng leõ.

 

4.-        Ñeán nay moïi söï trôû thaønh baøi ca, trôû thaønh hoan laïc, trôû thaønh möøng vui (xem caâu 4). ÔÛ baûn goác Do Thaùi thì noùi ñeán “Vò Thieân Chuùa laø nieàm vui cho cuoäc hoan laïc cuûa toâi”. Ñoù laø moät kieåu noùi Semitic cho thaáy caùi tuyeät ñænh, ôû choã, vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh muoán nhaän maïnh raèng Chuùa laø nguoàn maïch cuûa taát caû moïi haïnh phuùc, laø nieàm vui toát haäu, laø hoøa bình troïn veïn.

 

Baûn dòch Baûy Möôi theo tieáng Hy Laïp bôûi theá hình nhö ñaõ phaûi duøng ñeán moät töø ngöõ töông ñöông vôùi tieáng Aramaic ñeå noùi leân söï treû trung vaø dòch laø “vôùi Thieân Chuùa nieàm vui cuûa tuoåi xuaân toâi”, theo ñoù cho thaáy yù töôûng veà söï môùi meû vaø cöôøng ñoä cuûa nieàm vui Chuùa ban. Saùch Thaùnh Vònh theo baûn dòch Latinh Vulgata, moät baûn dòch töø baûn dòch Hy Laïp, do ñoù môùi coù caâu: “ad Deum qui laetificat juventutem meam”. Bôûi theá, baøi Thaùnh Vònh môùi ñöôïc ñoïc leân döôùi chaân baøn thôø, tröôùc phuïng vuï Thaùnh Theå, nhö lôøi keâu caàu môû ñaàu cho vieäc gaëp gôõ Chuùa.

5.-        Lôøi than vaõn ban ñaàu cuûa caâu tieàn xöôùng nôi baøi Thaùnh Vònh 41 (42) – 42 (43) vang voïng laàn cuoái cuøng ôû phaàn keát (xem Ps 42 [43]:5). Con ngöôøi caàu nguyeän chöa tieán ñeán ñeàn thôø Thieân Chuùa, oâng vaãn coøn bò chaán ñoäng bôûi boùng toái taêm thöû thaùch; theá nhöng, giôø nay, tröôùc maét cuûa oâng hieän leân aùnh saùng cuûa moät cuoäc gaëp gôõ saép tôùi vaø moâi mieäng cuûa oâng ñaõ thoát leân cung ñieäu cuûa moät baøi ca haân hoan. Ñeán nay thì lôøi keâu caàu coù tính caùch hy voïng hôn nhieàu. Khi daãn giaûi veà baøi Thaùnh Vònh cuûa chuùng ta ñaây, thaät vaäy, Thaùnh AÂu Quoác Tinh ñaõ nhaän ñònh raèng: “Hy voïng nôi Thieân Chuùa, Ngaøi seõ ñaùp laïi keû taâm hoàn boái roái…. Haõy taïm soáng trong hy voïng. Hy voïng maø thaáy ñöôïc thì khoâng coøn laø hy voïng nöõa; song neáu chuùng ta ñôïi chôø nhöõng gì chuùng ta khoâng theå thaáy ñöôïc, chính laø do chuùng ta kieân nhaãn ñôïi chôø chuùng vaäy (xem Rm 8:24-25)” (“Esposizione sui Salmi I”, Rome 1982, p. 1019).  

Bôûi theá, baøi Thaùnh Vònh môùi trôû neân lôøi nguyeän caàu cuûa con ngöôøi ñang haønh trình treân theá gian maø vaãn coøn ñang thaáy mình dính daùng vôùi söï döõ vaø khoå ñau, theá nhöng laïi tin töôûng raèng lòch söû ñöôïc keát thuùc khoâng phaûi nôi moät vöïc thaúm söï cheát maø laø nôi cuoäc gaëp gôõ cöùu ñoä vôùi Thieân Chuùa. Nieàm tin naøy ñoái vôùi Kitoâ höõu coøn maõnh lieät hôn nöõa, thaønh phaàn ñaõ ñöôïc Thö göûi Giaùo Ñoaøn Do Thaùi rao giaûng nhö sau: “Nhöng anh em ñaõ tieán ñeán Nuùi Sion vaø ñeán thaønh ñoâ cuûa Thieân Chuùa haèng soáng, Gieârusalem treân trôøi, coù voâ vaøn thieân thaàn möøng vui môû hoäi, coù hoäi ñoàng thaønh phaàn tröôûng töû coù teân treân trôøi, coù Thieân Chuùa Vò Thaåm Phaùn cuûa taát caû moïi ngöôøi, coù hoàn thieâng cuûa keû laønh ñaõ ñöôïc thaønh toaøn, vaø coù Chuùa Gieâsu Vò Trung Gian Taân Öôùc vôùi maùu cuûa Ngöôøi vaåy xuoáng vang leân tieáng noùi coøn huøng hoàn hôn caû maùu cuûa Abel” (Heb 12:22-24).

(Keát thuùc baøi giaùo lyù, ÑTC ñaõ toùm goïn nhö sau)

Anh chò em thaân meán,

Baøi Thaùnh Vònh 42 laø moät lôøi dieãn taû cuûa loøng mong moûi saâu xa höôùng veà Ñeàn thaùnh cuûa Thieân Chuùa, nôi Ngaøi ngöï giöõa con ngöôøi. Taùc Giaû Thaùnh Vònh caàu nguyeän ñeå oâng ñöôïc aùnh saùng vaø chaân lyù cuûa Thieân Chuùa daãn ñeán Ñeàn Thôø naøy. OÂng bieát raèng Chuùa khoâng bao giôø queân nhöõng keû thaønh tín cuûa Ngaøi, cho duø giöõa côn thöû thaùch cuûa hoï. Trong hy voïng, nhìn thaáy taän ñieåm cuoäc haønh trình cuûa mình, oâng ñaõ boäc leân moät baøi thaùnh thi soát saéng chuùc tuïng “Thieân Chuùa, Vò Thieân Chuùa nieàm vui cuûa toâi” (caâu 4).

Ñoái vôùi Thaùnh Ambroâsioâ, caûm nghieäm cuûa vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh cuõng ñaõ ñöôïc Chuùa Gieâsu chia seû khi Ngöôøi caàu nguyeän trong Vöôøn Caây Daàu. Nhöõng ngöôøi moân ñeä theo chaân Chuùa Kitoâ cuõng haùt baøi Thaùnh Vònh hy voïng vaø chuùc tuïng naøy trong cuoäc haønh trình cuûa hoï treân theá gian. Soáng giöõa söï döõ vaø khoå ñau, hoï bieát heát söùc chaéc chaén laø muïc ñích cuûa lòch söû khoâng phaûi laø caùi cheát voâ voïng maø laø cuoäc hoäi ngoä haân hoan vôùi Vò Thieân Chuùa cöùu ñoä chuùng ta.

Cuoái buoåi trieàu kieán chung hoâm nay, coù saùu tuø nhaân ôû nhaø lao Arienzo, (4 ngöôøi YÙ, 1 ngöôøi Croat vaø 1 Albani), sau khi ñaõ nhaän thöùc hay taùi nhaän thöùc ñöùc tin cuûa mình, ñaõ ñöôïc ÑGM Giovanni Salvatore Rinaldi giaùo phaän Acerra, cuøng vò tuyeân uùy cho lao tuø vaø hai linh muïc giaùo phaän, daãn ñeán chaøo ÑTC. ÑGM ñaõ cho bieát laø vò tuyeân uùy muoán daãn ñi 10 ngöôøi song quan toøa chæ cho pheùp 6. Trong soá tuø nhaân ñöôïc vò tuyeân uyù naøy phuïc vuï coù moät ngöôøi Hoài Giaùo muoán ñöôïc röûa toäi. ÑGM noùi: “Vò tuyeân uùy coù yù ñònh daãn moät nhoùm tuø nhaân treû ñeán gaëp ÑGH; vì töø thaùnh Möôøi, hoï ñaõ tham döï vaøo cuoäc haønh trình ñöùc tin vaø chöông trình gia nhaäp Kitoâ giaùo. Thaät ra moät soá trong hoï ñang söûa soaïn röôùc leã laàn ñaàu; nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc theâm söùc; vaø moät thaønh hoân”.

 

7/2 Thöù Naêm. ÑTC tieáp tham döï vieân ñaïi hoäi laàn 24 cuûa Hoäi Ñoàng “Cor Unum” cuûa Toøa Thaùnh veà ñeà taøi coâng vieäc töï nguyeän: “Trong vieäc ñoái dieän vôùi nhöõng lôïi ích veà kinh teá, nhöõng lôïi ích döôøng nhö vaãn thöôøng taïo neân moät loaïi chuû trò nôi caùc lieân heä veà xaõ hoäi, thì vieäc laøm töï nguyeän tìm caùch ñeà cao tính caùch chính yeáu cuûa con ngöôøi”. ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán giaù trò vaø taùc duïng cuûa vieäc laøm töï nguyeän, moät vieäc coáng hieán cho xaõ hoäi “chöùng töø veà giaù trò cuûa loøng bieát ôn, … phaûn laïi vôùi khuynh höôùng caù nhaân, moät khuynh höôùng chaúng may ñang lan traøn trong xaõ hoäi cuûa chuùng ta, nhaát laø nôi nhöõng xaõ hoäi phoàn thònh. Trong vieäc ñoái dieän vôùi nhöõng lôïi ích veà kinh teá, nhöõng lôïi ích döôøng nhö vaãn thöôøng taïo neân moät loaïi chuû trò nôi caùc lieân heä veà xaõ hoäi, thì vieäc laøm töï nguyeän tìm caùch ñeà cao tính caùch chính yeáu cuûa con ngöôøi. Chính con ngöôøi, vôùi baûn tính nam hay nöõ cuûa mình, môùi laø nhaân vaät luùc naøo cuõng xöùng ñaùng ñöôïc phuïc vuï vaø yeâu thöông, nhaát laø khi hoï bò söï döõ vaø khoå ñau gaây luõng ñoaïn, hay khi hoï bò loaïi ra rìa vaø bò khinh bæ”. ÑTC cuõng ñeà caäp ñeán vai troø thöïc hieän vieäc laøm töï nguyeän cuûa taùc nhaân Kitoâ höõu “daán thaân trong nhieàu laõnh vöïc hoaït ñoäng nhaân ñaïo, ñoái vôùi thaønh phaàn khoâng phaûi Kitoâ höõu, coù theå trôû neân moät taùc ñoäng thöïc söï trong vieäc caûm nghieäm thaáy caùi saâu xa cuûa söù ñieäp Phuùc AÂm. Hoï toû baøy moät caùch cuï theå cho thaáy Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa con ngöôøi ñang hieän dieän nôi ngöôøi ngheøo naøn vaø ñau khoå, vaø Ngöôøi muoán ñöôïc nhaän bieát vaø yeâu thöông nôi moãi moät con ngöôøi. Ñeå chöùng töø naøy ñöôïc saéc neùt, Toâi hy voïng raèng nhöõng ai hoaït ñoäng nôi nhöõng hieäp hoäi vaø toå chöùc töï nguyeän Coâng Giaùo laáy nhieàu vò thaùnh soáng baùc aùi laøm göông maãu cho mình, nhöõng vò ñaõ laáy cuoäc ñôøi mình vaïch veõ ra moät con ñöôøng cuûa ñöùc anh huøng phuùc aâm saùng laïn trong Giaùo Hoäi. Chôù gì moãi ngöôøi bieát tìm caùch gaëp rieâng Chuùa Kitoâ, Ñaáng laøm cho taâm can cuûa nhöõng ai muoán phuïc vuï ngöôøi khaùc ñöôïc traøn ñaày tình yeâu”.

 

ÑTC cuõng ñaëc bieät caùm ôn Hoäi Ñoàng naøy “veà nhieàu tröôøng hôïp, trong nhöõng hoaøn caûnh ñau thöông vaø theâ thaûm, ñaõ taùc haønh ñeå thöïc thi ñöùc baùc aùi cuûa Giaùo Hoaøng. Ñaëc bieät Toâi xin nhaéc laïi vieäc quaûng ñaïi daán thaân môùi ñaây trong vieäc giuùp nhöõng ngöôøi tò naïn A Phuù Haõn cuõng nhö nôi nhöõng mieàn khaùc treân theá giôùi gaëp phaûi chieán tranh hay bò thieân tai taøn phaù”.

 

Sau khi quaân löïc Hoa Kyø baét ñaàu taán coâng A Phuù Haõn ñöôïc 20 ngaøy, ÑTGM Chuû Tòch Hoäi Ñoàng naøy ñaõ thay maët ÑTC ñeán Pakistan ngaøy 27/10/2001, ñeå uûy laïo daân tò naïn A Phuù Haõn xem tình hình cuûa hoï. Ngay ngaøy ÑTGM chuû tòch ñeán thì xaåy ra vuï taán coâng moät nhaø thôø ôû Bahawalpur laøm cho 16 ngöôøi cheát. ÑTGM ñaõ ñoïc baøi dieãn töø cuûa ÑTC keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp xaây döïng hoøa bình vaø trôï giuùp nhöõng ngöôøi tò naïn. Cuoäc vieáng thaêm naøy ñaõ ñöa ñeán vieäc cô quan Caritas Quoác teá phaân phoái 12 trieäu Myõ kim vieän trôï cho daân chuùng A Phuù Haõn.


 8/2 Thöù Saùu. ÑTC tieáp vò taân laõnh söï Phi Luaät Taân, Francisco Acevedo Alba: “Nhöõng Truï Coät Hoøa Bình nôi queâ höông xöù sôû cuûa ngaøi laø Coâng Lyù vaø Thöù Tha”.

 Thöa OÂng Laõnh Söï,

(Nhöõng lôøi chaøo hoûi thöôøng leä môû ñaàu)


Nhöõng lôøi cuûa Ngaøi veà nieàm hy voïng vaø noã löïc cuûa nhaân daân Phi Luaät Taân trong vieäc hoaït ñoäng cho hoøa bình ôû quoác noäi cuõng nhö treân theá giôùi laø aâm vang cuûa nieàm mong moûi chung höôùng ñeán söï thieän haûo, coâng lyù vaø tình ñoaøn keát nôi nhöõng moái lieân heä cuûa nhaân loaïi, nhöõng moái lieân heä töøng bò rung chuyeån moät caùch haõi huøng bôûi nhöõng bieán coá trong nhöõng thaùng ngaøy gaàn ñaây. Laø nhöõng tín höõu, chuùng ta bieát raèng hoøa bình khoâng phaûi chæ laø thaønh quaû do döï aùn vaø noã löïc cuûa con ngöôøi, maø laø taëng aân Thieân Chuùa ban cho theá giôùi ñöôïc Ngöôøi taïo döïng neân. Noù laø troïn veïn nhöõng phuùc laønh Ngaøi ban cho con ngöôøi, loaøi taïo vaät duy nhaát Thieân Chuùa muoán hoï soáng vì hoï (x Gaudium et Spes, 24). Cuoäc qui tuï môùi ñaây ôû Assisi ñeå caàu cho hoøa bình, moät cuoäc qui tuï bao goàm caùc vò ñaïi dieän Giaùo Hoäi Kitoâ Giaùo vaø Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi, cuõng nhö bao goàm caû caùc vò ñaïi dieän toân giaùo chính treân theá giôùi, ñaõ cho thaáy con ngöôøi cuûa chính nhöõng truyeàn thoáng toân giaùo vaø vaên hoùa khaùc nhau ñeàu maïnh meõ xaùc tín raèng, baïo löïc döôùi baát cöù hình thöùc naøo cuõng ñeàu khoâng hoaøn toaøn hôïp vôùi caûm nhaän ñích thöïc veà ñaïo giaùo, thöïc söï laø khoâng hôïp vôùi phaåm vò cuûa con ngöôøi. Coâng vieäc cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia laø laøm sao tìm kieám nhöõng ñöôøng loái thöïc teá vaø coù phöông phaùp, ñeå chuyeån ñaït nieàm mong moûi cuûa coõi loøng con ngöôøi höôùng veà tình traïng an hoøa traät töï, cuõng laø hoøa bình ñích thöïc, thaønh nhöõng luaät leä, cô caáu vaø hoaït ñoäng.   

Xöù sôû cuûa ngaøi khoâng phaûi laø khoâng bò aûnh höôûng bôûi nhöõng gì ñang xaåy ra. Vieäc giaûi quyeát veà thöông thaûo cho nhöõng khoù khaên laâu ñôøi ñaõ khoâng xaåy ra vaø möùc ñoä xung khaéc vaãn dieãn tieán. Toâi xin nhaéc laïi ôû ñaây nhöõng gì Toâi ñaõ ñeà ra trong Söù Ñieäp Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi naêm nay. Nhöõng truï coät cuûa hoøa bình nôi queâ höông xöù sôû cuûa ngaøi, cuõng nhö ôû khaép moïi nôi, laø coâng lyù vaø thöù tha: moät thöù coâng lyù baûo ñaûm vieäc hoaøn toaøn toân troïng quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm, cuõng nhö vieäc phaân phoái ñoàng ñeàu caùc thieän ích vaø gaùnh naëng; vaø laø moät thöù tha haøn gaén vaø taùi thieát taän goác reã nhöõng lieân heä raéc roái nôi con ngöôøi (x soá 3). Chuùng ta chaéc chaén khoâng theå naøo laïi nghó raèng coâng lyù vaø thöù tha xaåy ra nhö laø thaønh quaû cuûa baïo löïc vaø xung ñoät; chuùng laø nhöõng nhaân ñöùc luaân lyù caàn ñeán traùch nhieäm caù nhaân cuõng nhö ñoaøn theå trong vieäc choïn laáy nhöõng gì ñöa ñeán coâng ích vaø traùnh taát caû nhöõng gì choái boû hay boùp meùo chaân lyù veà con ngöôøi cuûa chuùng ta.  

Taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ bieát suy nghó ñeàu nhìn nhaän coâng ích nhö laø muïc ñích cuûa vieäc cai trò laønh maïnh. Theá nhöng, söï thieän naøy laø moät söï thieän nhaân baûn, höôùng ñeán tình traïng an sinh toaøn dieän cuûa daân chuùng trong taát caû moïi phöùc hôïp cuûa ñôøi soáng caù nhaân cuõng nhö lieân ñôùi. Seõ laø moät laàm laãn naëng neáu giôùi haïn caùc qui cheá coâng coäng vaøo vieäc tìm kieám phaùt trieån veà kinh teá, moät phaùt trieån raát thöôøng ñöôïc caên cöù vaøo chieàu höôùng taêng trieån veà maët höôûng thuï, nhö theå chæ coù theá môùi laøm cho caùc khaùt voïng cuûa con ngöôøi ñöôïc thoûa maõn. Nhö Toâi ñaõ vieát trong Thoâng Ñieäp Baùch Nieân: “Thaät laø sai laàm ôû choã muoán soáng ngon laønh hôn, ñieàu sai laàm ñoù laø loái soáng cho raèng ñeå soáng ngon laønh hôn caàn phaûi tieán ñeán choã chieám höõu hôn thöïc höõu, vaø laø moät loái soáng muoán chieám höõu hôn, khoâng phaûi ñeå thöïc höõu hôn maø laø ñeå soáng hoan höôûng nhö cuøng ñích cuûa mình” (soá 36). Vieäc phaùt trieån ñích thöïc khoâng theå naøo khoâng ñeå yù ñeán nhöõng nhu caàu vaø truyeàn thoáng veà vaên hoùa cuõng nhö taâm linh cuûa daân chuùng. Theo chieàu höôùng naøy, caùc qui cheá vaø döï aùn coù thaønh coâng hay thaát baïi cuõng ñeàu ôû taïi choã chuùng coù bieát höôùng veà vieäc phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi hay chaêng. Bôûi theá, tình traïng phaùt trieån vieäc toaøn caàu hoùa veà kinh teá, baèng caùch san baèng nhöõng khaùc bieät veà vaên hoùa, thöïc söï khoâng phaûi laø vaø khoâng luoân laø caùch giaûi quyeát cho nhöõng nhu caàu cuï theå. Thaät vaäy, noù coù theå ñi ñeán choã caøng cheânh leäch hôn voán saün coù nôi nhöõng moái lieân heä giöõa nhöõng ai höôûng lôïi töø khaû naêng phaùt trieån thònh vöôïng cuûa theá giôùi vôùi nhöõng ai bò ñaåy ra rìa cuûa cuoäc phaùt trieån. Caùi thaùch ñoá lôùn lao veà luaân lyù ñoái vôùi caùc quoác gia vaø coäng ñoàng quoác teá laø ôû choã hoï laøm sao coù theå lieân hôïp vieäc phaùt trieån vôùi tình ñoaøn keát – moät chia seû chaân chính veà nhöõng phuùc lôïi – ñeå thaéng vöôït caû vieäc chaäm phaùt trieån laøm thoaùi hoùa con ngöôøi laãn vieäc “quaù phaùt trieån” laïi coi con ngöôøi nhö nhöõng ñôn vò kinh teá thuaàn tuùy trong guoàng maùy cuûa thaønh phaàn tieâu thuï (x Toâng Huaán Giaùo Hoäi Taïi AÙ Chaâu, 32). Theá neân, vieäc phaùt trieån khoâng bao giôø ñöôïc coi nhö laø moät vaán ñeà veà kyõ thuaät hay kinh teá thuaàn tuùy; noù thaät söï laø vaán ñeà nhaân baûn vaø luaân lyù. Noù ñoøi phaûi coù moät caûm quan ñöôïc boài döôõng baèng vieäc quyeát taâm veà phöông dieän luaân lyù nôi nhöõng ai phuïc vuï cho coâng ích.

Ngaøy nay vaán ñeà thöôøng ñöôïc ñaët ra laø vai troø troïng yeáu cuûa vaên hoùa coù theå ñaët sinh hoaït kinh teá vaø chính trò vaøo trong phaïm truø luaân lyù chaân chính hay chaêng, ñeå coù theå baûo ñaûm cho vieäc phuïc vuï coâng ích. Vaán ñeà thöïc söï ôû ñaây laø caàn coù moät cuoäc hôïp taùc toát ñeïp giöõa thaåm quyeàn daân söï vaø Giaùo Hoäi. Theo phaïm vi cuûa mình, beân naøo cuõng phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån toaøn dieän cuûa caùc phaàn töû xaõ hoäi. Nôi xöù sôû cuûa ngaøi, thöa OÂng Laõnh Söï, coù moät truyeàn thoáng laâu ñôøi veà vieäc hoã töông vaø coäng taùc vôùi nhau giöõa Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi daân söï. Nhöõng luùc khoù khaên khoâng phaûi laø khoâng coù, nhöng noùi chung chuùng ñaõ ñöôïc thaéng vöôït moät caùch nhanh choùng vaø ñeïp ñeõ. Coù nhieàu tröôøng hôïp Toâi ñaõ khuyeán khích caùc Vò Giaùm Muïc Phi Luaät Taân haõy noã löïc giaùo duïc vaø huaán luyeän thaønh phaàn giaùo daân theo giaùo huaán toân giaùo vaø xaõ hoäi, ñeå giuùp hoï coù theå bieán ñoåi vaø xaây ñaép xaõ hoäi hoï ñang soáng trong coâng lyù vaø hôïp ñoaøn. Nhöõng thaùch ñoá quoác gia cuûa ngaøi caàn phaûi ñoái dieän thì nhieàu, vaø chuùng caàn phaûi coù söï daán thaân heát mình cuûa taát caû moïi ngöôøi coâng daân trong nöôùc, bao goàm caû vieäc ñoùng goùp ñaëc bieät cuûa giôùi treû. Coù xaây döïng treân nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp nhaát veà ñôøi soáng gia ñình cuøng vôùi moái quan taâm cho nhau vaø phuïc vuï laãn nhau, cuõng nhö vieäc ñoùng laïi nhöõng maøn tham lam ñaëc suûng vaø nhöõng quyeàn lôïi ñaûng phaùi, quoác gia cuûa ngaøi môùi coù theå höôùng ñeán moät töông lai heát söùc huy hoaøng saùng laïn.

Thöa OÂng Laõnh Söï, khi gia nhaäp coäng ñoàng ngoaïi giao coù lieân heä vôùi Toøa Thaùnh, ngaøi môùi thaáy raèng ngaøi ñang tieán vaøo moät moâi tröôøng khaùc vôùi nhöõng moâi tröôøng caùc vò ñaïi dieän ngoaïi giao thöôøng traûi qua. ÔÛ nôi ñaây, ngaøi seõ coù cô hoäi ñeå töï mình suy tö veà nhöõng vaán ñeà saâu xa hôn lieân quan ñeán vieäc phaùt trieån cuûa nhaân loaïi. ÔÛ nôi ñaây ngaøi seõ coù theå goùp phaàn vaøo cuoäc tranh luaän lieân tuïc veà nhöõng söï thaät haøm chöùa nôi nhöõng bieán coá vaø nhöõng hieän tình cuûa lòch söû nhaân loaïi chuùng ta. Vôùi taát caû loøng mong öôùc toát laønh ñöôïc thaáy söù vuï cuûa ngaøi thaønh ñaït, Toâi xin pheùp laønh cuûa Thieân Chuùa Toaøn Naêng xuoáng treân ngaøi, gia ñình ngaøi vaø daân nhaân Phi Luaät Taân thaân yeâu.

9/2 Thöù Baûy: Nieân Giaùm Toøa Thaùnh (Annuario Pontificio) 2002 cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc ñeä trình ÑTC. ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano, cuøng vôùi ÑTGM Toång Vuï Leonardo Sandri vaø caùc thaønh vieân trong vieäc thöïc hieän coâng vieäc naøy, ñaõ ñeä trình ÑTC cuoán Nieân Giaùm Toøa Thaùnh 2002. Theo thoáng keâ cuûa cuoán nieân giaùm môùi naøy, trong soá 6 tæ 47 trieäu ngöôøi treân theá giôùi hieän nay coù 1 tæ 50 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo, vaø trong soá ngöôøi Coâng Giaùo naøy gaàn moät nöûa (49.4%) ôû Myõ Chaâu. Toång soá caùc vò Giaùm Muïc laø 4 ngaøn 541 vò, trong ñoù coù 161 vò môùi thuoäc haøng giaùm phaåm trong naêm vöøa qua; 405 ngaøn 178 vò linh muïc, trong ñoù coù 265 ngaøn 781 laø linh muïc giaùo phaän; 27 ngaøn 824 phoù teá vónh vieãn; 55 ngaøn 057 nam tu só khoâng coù chöùc thaùnh; 801 ngaøn 185 nöõ tu; 30 ngaøn 687 phaàn töû thuoäc caùc tu hoäi ñôøi; 126 ngaøn 365 vò thöøa sai giaùo daân vaø 2 trieäu 641 ngaøn 888 giaùo lyù vieân. Töø naêm 1978 ñeán naêm 2000, soá sinh vieân trieát hoïc vaø thaàn hoïc theo hoïc ñeå ñöôïc thuï phong linh muïc ôû caùc ñaïi chuûng vieän cuûa giaùo phaän cuõng nhö ôû caùc doøng tu taêng töø 63 ngaøn 882 ñeán 110 ngaøn 583, nhieàu nhaát taïi Phi Chaâu, nôi taêng gaáp ba laàn, trong khi ôû AÙ Chaâu taêng 125%, Myõ Chaâu 65% vaø AÂu Chaâu 12%.

ÑTC tieáp caùc phaàn töû trong toå chöùc “Centesimus Annus – Pro Pontifice” Foundation: “Caàn phaûi coå voõ yeâu thöông trong xaõ hoäi, vaø ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, chuùng ta phaûi baét ñaàu töø teá baøo nguyeân sô cuûa loaøi ngöôøi laø gia ñình”. Saùng nay, trong buoåi gaëp gôõ phaùi ñoaøn naøy, ÑTC ñaõ huaán duï hoï veà nhöõng gì hoï caàn laøm lieân quan ñeán vieäc baûo veà ñôøi soáng gia ñình laø neàn taûng cuûa xaõ hoäi nhö sau: “Hoaït doäng cuûa anh chò em laø moät hoaït ñoäng ñaëc bieät thöùc thôøi, vì noù nhaém ñeán vieäc chuù troïng caùch rieâng veà gia ñình cuõng nhö veà taàm möùc giaù trò nôi vai troø cuûa gia ñình thaät söï khoâng theå thieáu trong xaõ hoäi. Moät gia ñình an phaän vaø caàn cuø chiuï khoù seõ trôû thaønh moät loø ñuùc cho vieäc xaây döïng hoøa bình theá giôùi…. Bôûi theá môùi caàn phaûi khoâng ngöøng caàu nguyeän vaø hoaït ñoäng ñeå laøm sao cho gia ñình coù theå ñoùng vai chính trong vieäc kieán taïo neân moät con ñöôøng xaây döïng hoøa bình, caû ôû beân trong gia ñình cuõng nhö beân ngoaøi gia ñình… Trong theá giôùi ngaøy nay ngöôøi ta thaáy coù nhöõng noãi nieàm heát söùc khao khaùt söï thaät, coâng lyù vaø thuaän hoøa. Toâi ñaõ caûm nghieäm ñöôïc ñieàu naøy hai tuaàn tröôùc ñaây ôû Assisi… Caàn phaûi coå voõ yeâu thöông trong xaõ hoäi, vaø ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, chuùng ta phaûi baét ñaàu töø teá baøo nguyeân sô cuûa loaøi ngöôøi laø gia ñình… Bôûi theá, vaán ñeà quan troïng laø laøm sao ñeå coù theå baûo ñaûm ñôn vò gia ñình trong soá nhöõng vaán ñeà khaùc, nhö vaán ñeà an toøan kinh teá, xaõ hoäi, giaùo duïc vaø vaên hoùa, nhôø ñoù ñôn vò gia ñình môùi thöïc hieän ñöôïc nhöõng vieäc caàn phaûi hoaøn taát theo nhieäm vuï cuûa mình… AÙp duïng nguyeân taéc trôï thuoäc vaøo moái lieân heä cuûa gia ñình vôùi Chính Quyeàn, vaán ñeà ñaàu tieân ñoù laø nhu caàu khaån thieát caàn phaûi söû duïng taát caû nhöõng phöông tieän coù theå ñeå baûo toaøn vieäc phaùt ñoäng nhöõng giaù trò laøm thaêng hoùa gia ñình, cung thaùnh cuûa söï soáng vaø laø moâi tröôøng cho nhöõng ngöôøi coâng daân töông lai ñöôïc haï sinh vaøo ñôøi vaø phaùt trieån”.

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC CÖÛ HAØNH

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)