Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 2-8/6/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG SAÙU 2002

 

YÙ Chung:

    “Xin cho caùc vò laõnh ñaïo vaø phaàn töû cuûa caùc toân giaùo khaùc nhau bieát coäng taùc vôùi nhau trong vieäc tìm kieám moät neàn hoøa bình theá giôùi ñöôïc xaây döïng treân vieäc hoaùn caûi coõi loøng cuõng nhö baèng vieäc ñoái thoaïi huynh ñeä”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo:

    “Xin cho ngöôøi tín höõu giaùo daân bôûi Pheùp Röûa bieát heát söùc coá gaéng ñeå laøm muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian trong hoaøn caûnh soáng cuûa mình”.

___________________________________________

 

7/6 Thöù Saùu

Laàn ñaàu tieân trong lòch söû moät vò Thuû Töôùng Maõ Lai ñaõ gaëp ÑTC

Vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh ñaõ cho bieát noäi dung veà cuoäc gaëp gôõ hi höõu naøy nhö sau: “Vaán ñeà ñaõ ñöôïc baøn ñeán laø moái lieân heä giöõa chính quyeàn vaø Giaùo Hoäi ôû nöôùc naøy, cuõng nhö vaán ñeà coäng taùc vôùi nhau ñeå phaùt ñoäng vieäc ñoái thoaïi giöõa vaên hoùa vaø toân giaùo, ñaëc bieät laø vaán ñeà cöùu xeùt ñeán nhöõng lieân heä veà vaên hoùa giöõa Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo”. Vò Thuû Töôùng naøy laø oâng Mahathir Mohamad. Sau khi trieàu kieán ÑTC, vò laõnh ñaïo naøy ñaõ gaëp ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano, vaø ÑTGM Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Jean-Louis Tauran. Trong caùc cuoäc gaëp gôõ hoâm nay, “vaán ñeà trao ñoåi yù kieán veà nhöõng vaán ñeà quoác teá hieän taïi, nhaát laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Ñoâng”. Toøa Thaùnh vaø Maõ Lai chöa coù lieân heä ngoaïi giao. Trong soá 22 trieäu daân, 53% laø Hoài Giaùo, 17% laø Phaät Giaùo, 7% laø AÁn Giaùo vaø 6.4% laø Kitoâ Giaùo. Coâng Giaùo khoaûng 730 ngaøn ngöôøi.

Daân Do Thaùi vaø Palestine neân xeùt laïi löông taâm cuûa mình

ÑTGM Pietro Sambi, khaâm söù toøa thaùnh ôû Do Thaùi, ñoàng thôøi cuõng laø vò ñaïi bieåu cuûa Toøa Thaùnh ôû Gieârusalem vaø Palestine, ñaõ leân tieáng sau vuï caûm töû noå xe khuûng boá hoâm Thöù Tö vöøa qua nhö sau: “Vôùi taát caû taâm hoàn cuûa mình, toâi leân aùn nhöõng haønh ñoäng khuûng boá töï saùt, theá nhöng, toâi cuõng caàn phaûi noùi raèng hoï laø bieåu hieäu cho moät daân toäc ñaõ bò boû rôi khoâng nhaø khoâng cöûa. Hoï laø nhöõng daáu chæ cho thaáy noãi tuyeät voïng cuûa moät giôùi treû khoâng thaáy ñöôïc töông lai”. Cô Quan Tín Lieäu Toân Giaùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ Quoác ñaõ phoå bieán nhöõng lôøi phaùt bieåu naøy. “Khoâng theå naøo coù hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa, neáu Do Thaùi khoâng ruùt khoûi nhöõng Khu Vöïc Chieám Ñoùng cuõng nhö khoâng ñoàng yù cho vieäc thieát laäp moät quoác gia Palestine. Cuõng theá, khoâng ñöôïc choái boû quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Do Thaùi ñöôïc soáng trong nhöõng ranh giôùi an toaøn ñöôïc coâng nhaän. Theá nhöng, trong luùc naøy ñaây, thay vaøo ñoù laø vieäc hai beân thöïc hieän nhöõng cuoäc noåi loaïn. Ñöôøng loái naøy khoâng taïo neân töông lai. Toâi tin töôûng vaøo loøng yeâu meán, toân troïng vaø giuùp ñôõ ñoái vôùi hai daân toäc naøy. Caû hai beân ñeàu coù nhöõng laàm loãi vaø lyù do, theá nhöng khoâng beân naøo chòu xeùt laïi löông taâm cuûa mình caû. Khi toâi nghó ñeán hoøa bình, ñeán söï soáng cuûa daân chuùng, thì khoâng phaûi laø moät ñieàu gì ñoù tröøu töôïng naåy leân trong ñaàu. Ñeå hình thaønh moät töông lai khaùc haún, caàn phaûi toân troïng söï soáng ñöôïc hieåu nhö laø moät ñieàu gì linh thaùnh, vaø toân troïng nhöõng hôïp ñoàng kyù keát vôùi nhau. Chuùng ta hy voïng coù theå tieán ñeán choã hoøa bình maø khoâng caàn phaûi chôø cho ñeán khi thaáy chaát ngaát töû thi. Caùc Giaùo Hoäi hieän dieän ôû Do Thaùi chæ ñaïi dieän cho 2% daân soá. Vaán ñeà roõ raøng laø chæ coù tình ñoaøn keát cuûa nhöõng ai hoaït ñoäng ôû theá giôùi Taây Phöông môùi chöùng toû cho thaáy taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng Kitoâ höõu coù theå laøm nôi nhöõng mieàn aáy. Ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi ñang goõ cöûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Tröôùc heát laø ngöôøi Do Thaùi töø Nga tôùi. Ñoù laø moät cô hoäi muïc vuï chuùng ta khoâng ñöôïc laøm maát ñi”.

Naïn linh muïc Hoa Kyø laïm duïng tình duïc treû em theo quan nieäm cuûa moät thaàn hoïc gia

Cha Ivan Fucek, nhaø thaàn hoïc Doøng Teân thuoäc Toøa AÙn cao nhaát phuï traùch giaûi quyeát nhöõng vaàn ñeà veà löông taâm, ñaõ ñöa ra nhaän ñònh goùp phaàn vaøo phieân hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø vaøo ngaøy 13-15/6/2002 tuaàn tôùi. Maøn Ñieän Toaùn Zenit ñaõ thöïc hieän moät cuoäc phoûng vaán vôùi vò linh muïc naøy veà nhöõng chieàu kích vaø nhöõng yù nghóa cuûa vaán ñeà Giaùo Hoäi Hoa Kyø ñang phaûi ñöông ñaàu vaø giaûi quyeát hieän nay:

Vaán:           Theo quan ñieåm cuûa cha thì ñaëc tính cuûa vuï Baéc Myõ laø gì?

Ñaùp:           Toâi ñaõ töøng ôû Hieäp Chuûng Quoác vaøo moät soá laàn, nôi toâi ñaõ gaëp nhöõng vò linh muïc vaø giaùm muïc tuyeät haûo. Theá nhöng, toâi ñoàng thôøi cuõng nhaän thaáy moät vaøi vaán ñeà coù tính caùch tieâu cöïc trong vieäc nhaän caùc öùng vieân hoïc laøm linh muïc lieân quan ñeán vaán ñeà leäch laïc veà tính duïc vaø ñoàng tính luyeán aùimoät “dung döôõng” thaùi quaù ñaëc bieät bò chi phoái bôûi moät thöù kieåu maãu vaên hoùa thònh haønh. Nhöôïc ñieåm teä haïi nhaát ñoù laø ñaõ khoâng noùi ñeán vaán ñeà naøy ngay laäp töùc khi noù vöøa xuaát hieän. Ñoù laø lyù do vieäc ÑTC can thieäp vaøo vuï naøy môùi thaät laø ñuùng luùc, laø moät tieáng goïi maïnh meõ vaø roõ raøng.

Vaán:           Coù moät soá quan saùt vieân ôû AÂu Chaâu nghó raèng vieäc can thieäp cuûa ÑGH vaøo vuï naøy quaù maïnh meõ, vì ñaây laø nhöõng vaán ñeà aûnh höôûng raát nhieàu ñeán nhöõng quyeát ñònh cuûa caùc vò giaùm muïc cuõng nhöõng caùc ñöôøng höôùng taùc haønh cuûa caùc vò.

Ñaùp:           Caàn phaûi nhö vaäy, vì buoäc phaûi thay ñoåi moät caùch roõ raøng haønh vi cöû chæ ñaõ ñöôïc lan traøn trong caùc chuûng vieän. Maëc duø vaán ñeà hieån nhieân laø ñaèng sau taát caû nhöõng soâi ñoäng do truyeàn thoâng gaây ra, coøn thaáy ñöôïc yù ñoà hoï muoán boâi xaáu Giaùo Hoäi nöõa, ñoàng thôøi, vaán ñeà coøn quan troïng nhaát laø vieäc Giaùo Hoäi ôû Hieäp Chuûng Quoác khoâng coøn dung döôõng moät soá thaùi ñoä thaû loûng vaø pheâ bình veà giaùo huaán luaân lyù cuûa ÑTC nöõa. Neáu trôû veà vôùi ñöôøng laønh thì kinh nghieäm hieän nay laø cô hoäi ñöa ñeán vieäc thanh taåy vaø kieân cöôøng. Chính vì theá maø vieäc can thieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II thaät laø thích hôïp. Caàn phaûi can thieäp moät caùch roõ raøng nhö theá. ÔÛ Hieäp Chuûng Quoác coù moät haøng giaùo só toát, nhöng thaùi ñoä dung döôõng ñoái vôùi moät soá nhöõng vaán ñeà khoâng bò loaïi boû song laïi thònh haønh. Vieäc ÑTC can thieäp khoâng phaûi chæ laø moät traùch cöù. Ñoù laø moät dòp cho taát caû nhöõng gì laø thieän ích trong Giaùo Hoäi ôû Hieäp Chuûng Quoác hieän leân.

Vaán:           Theá nhöng laøm sao moät hieän töôïng nhö vaäy laïi coù theå xaåy ra ñöôïc?

Ñaùp:           Nhöõng gì xaåy ra taïi Hieäp Chuûng Quoác cho thaáy moät vaán ñeà nghieâm troïng veà vieäc trang bò vaø huaán luyeän. Nhieàu öùng vieân, raát nhieàu öùng vieân hoïc laøm linh muïc chöa hieåu bieát ñuû veà luaân lyù Coâng Giaùo. Tuy nhieân, veà vaán ñeà naøy caàn phaûi roõ raøng veà nguyeân taéc. Neáu öùng vieân ñang laø moät con ngöôøi thöïc haønh khuynh höôùng ñoàng tính luyeán aùi, hoï khoâng ñöôïc thuï phong linh muïc. Neáu chæ coù khuynh höôùng ñoàng tính luyeán aùi, hoï caàn phaûi ñöôïc cöùu xeùt roõ raøng. Neáu trong taát caû nhöõng naêm tuoåi treû vaø sau naøy vôùi tö caùch laø öùng vieân laøm linh muïc hoï khoâng coù dính daùng ñeán vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi (hoï khoâng ñöôïc duï daãm hay ñeå cho mình bò duï daãm bôûi nam nhaân naøo), thì khuynh höôùng naøy coù theå ñöôïc coi laø moät chöôùc caùm doã, moät chöôùc caùm doã caàn phaûi ñöôïc thaéng vöôït baèng aân suûng Chuùa ban. Theá nhöng, neáu khuynh höôùng ñoù maïnh meõ ñeán noãi öùng vieân laøm linh muïc sôï raèng hoï seõ khoâng theå choáng cöôõng, hoï seõ khoâng ñöôïc chòu chöùc. Theo chieàu höôùng naøy thì nguyeân taéc raát laø roõ raøng nhö theá. Ñaëc bieät toâi xin ñeà nghò ñoïc laïi “Böùc Thö göûi Caùc Vò Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà Vieäc Chaêm Soùc Muïc Vuï cho Nhöõng Ngöôøi Ñoàng Tính Luyeán AÙi” ñeà ngaøy 1/10/1986, moät vaên kieän cuûa Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin noùi roõ raøng ñeán nhöõng caùch thöùc ngöôøi ta caàn phaûi taùc haønh veà vaán ñeà naøy.

6/6 Thöù Naêm

Chuyeân Gia nhaän ñònh veà tình traïng linh muïc laïm duïng tính duïc treû em taïi Hoa Kyø

Baùc só taâm lyù Gladys Sweeney, chuû tòch kieâm khoa tröôûng Hoïc Vieän Taâm Lyù, nguyeân giaùo sö Ngaønh Taâm Thaàn Treû Em vaø Phaân Boä Nhi Ñoàng ôû Tröôøng Y Khoa Johns Hopkins, ñaõ traû lôøi Maøn Ñieän Toaùn Zenit veà nhöõng chi tieát lieân quan ñeán nguoàn goác gaây ra naïn linh muïc Hoa Kyø laïm duïng tình duïc treû em nhö sau:

Vaán:           Theo quan ñieåm taâm lyù hoïc, baûn chaát cuûa haàu heát caùc cuoäc laïm duïng tình duïc coù dính daùng ñeán caùc vò linh muïc ôû Hieäp Chuûng Quoác laø gì? Coù phaûi laø pedophilia hay laø moät caùi gì khaùc?

Ñaùp:           Caùi truïc chính trong vieäc töôøng thuaät veà vuï göông muø naøy ñöôïc ñaët naëng veà nhöïng tröôøng hôïp pedophilia, töùc laø tröôøng hôïp ngöôøi lôùn meâ treû em tröôùc tuoåi daäy thì. Tuy nhieân, caên cöù vaøo vieäc nghieân cöùu kyõ löôõng veà nhöõng baûn töôøng thuaät nhö vaäy, thì roõ raøng laø vaán ñeà chính cuûa tình traïng göông muø hieän nay laø tình traïng ephebophilia ñoàng phaùi tính, töùc laø vieäc ngöôøi lôùn meâ vò thaønh nieân ñoàng phaùi tính. Chuùng ta ñang noùi ôû tröôøng hôïp naøy veà moät vaán ñeà quan troïng lieân quan ñeán taùc haønh ñoàng phaùi tính. Laõnh vöïc truyeàn thoâng hôi löôõng löï nhaán maïnh ñeán söï kieän naøy. Vieäc khoan nhöôïng cho taùc haønh ñoàng tính luyeán aùi ôû taát caû moïi taàng caáp xaõ hoäi ñöôïc khuyeán khích raát nhieàu nhö laø moät nguyeân taéc caàn phaûi ñöôïc coå voõ vaø ñaùng giaù. Ñaët naëng vaán ñeà ngöôøi lôùn meâ treû em deã gaây nhöõng phaûn öùng soâi boûng hôn laø laø nhaán maïnh ñeán vaán ñeà taùc haønh ñoàng tính duïc. Tuy nhieân, vaán ñeà naøy thöïc ra chæ laø vaán ñeà ñoáng tính luyeán aùi maø thoâi.

Vaán:           Yeáu toá taâm lyù naøo ñaõ gaây ra nhöõng göông muø naøy? Caùi gì ñaõ thuùc ñaåy con ngöôøi ta vaáp phaïm nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy?

Ñaùp:           Trong nhöõng tröôøng hôïp ngöôøi lôùn meâ treû em thì ñoù laø vaán ñeà nghieàn duïc – moät höôùng chieàu baïi hoaïi vaø laø moät taùc haønh chaát chöùa moät tính chaát nghieàn duïc vaø aùm aûnh. Khoâng hieåu ñöôïc troïn veïn nhöõng nguyeân nhaân nôi tình traïng ngöôøi lôùn meâ treû em naøy; tuy nhieân, lieân quan ñeán tình traïng baïi hoaïi naøy coù theå keå ñeán tình traïng chaán ñoäng duïc tình hoài coøn nhoû, ñeán taùc haønh thoâi thuùc thuû daâm ñoài baïi ñöôïc keøm theo bôûi nhöõng mô töôûng cuûa cuoäc soáng sau ñoù. Caên goác cuûa tình traïng göông muø hieän nay khoâng phaûi laø tình traïng ngöôøi lôùn meâ treû em maø laø tình traïng ñoàng tính luyeán aùi. Tình traïng ñoàng tính luyeán aùi voán ñöôïc coi nhö moät chöùng beänh veà taâm lyù ñaõ bò loaïi tröø khoûi Baûn Caåm Nang Chaån Beänh vaø Thoáng Keâ veà Caùc Hoãn Chöùng Taâm Thaàn, vaø nay ñöôïc coi nhö laø moät loái soáng khaùc. Vieäc nghieân cöùu trong nhöõng naêm vöøa roài cho thaáy raèng döôøng nhö coù moät moái lieân heä chaët cheõ giöõa tình traïng ñoàng tính luyeán aùi vôùi caùc hoãn chöùng taâm thaàn chính yeáu khaùc, nhö vôùi caùc tö töôûng töï töû vaø nhöõng noã löïc töû töï, cho thaáy nhöõng yeáu toá nguy hieåm caøng taêng phaùt lieân heä ñaëc bieät tôùi taùc haønh ñoàng tính luyeán aùi…

Toùm laïi, toâi tin raèng caên goác saâu xa nôi tình traïng göông muø cuûa Giaùo Hoäi hoâm nay laø vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi, moät vaán ñeà maëc duø khoâng coøn ñöôïc Hieäp Hoäi Taâm Thaàn vaø Taâm Lyù Hoa Kyø coi nhö laø moät chöùng beänh taâm thaàn nöõa, cuõng ñaõ coù lieân heä vôùi caùc chöùng beänh chính yeáu khaùc. Noù coù theå laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa nhöõng bieán coá veà aûnh höôûng taâm lyù xaõ hoäi, trong moät soá tröôøng hôïp coù lieân quan ñeán nhöõng yeáu toá di truyeàn saün coù.

 5/6 Thöù Tö

Baøi Giaùo Lyù cuûa ÑTC cho Buoåi Trieàu Kieán Chung Haèng Tuaàn

Anh Chò Em thaân meán!

Baøi Thaùnh Vònh 147 keâu goïi Gieârusalem haõy chuùc tuïng Thieân Chuùa, Ñaáng ban thònh vöôïng vaø bình an cho Daân Ñöôïc Tuyeån Choïn. Loøng ñaïo ñöùc cuûa Kitoâ Giaùo ñaõ thaáy nôi baøi Thaùnh Vònh ñaày nhöõng hình aûnh naøy baøi thaùnh thi daâng leân Lôøi Chuùa laø Ñaáng taïo döïng vaø baûo trì vuõ truï, cuøng vôùi hình aûnh môø môø Thaùnh Theå, thöù “baùnh mieán haûo haïng” laøm thoûa maõn côn ñoùi taâm linh saâu xa cuûa chuùng ta. Lôøi Chuùa, nhôø Ngöôøi maø taát caû moïi söï ñöôïc taïo thaønh, vaøo luùc thôøi gian vieân troïn, ñaõ hoùa thaønh nhuïc theå vaø ôû giöõa chuùng ta vì phaàn roãi cuûa chuùng ta. Toân vinh Ngöôøi ñeán muoân ñôøi!”

Vaøo cuoái buoåi Trieàu Kieán Chung hoâm nay, trong 12 ngaøn ngöôøi tham döï, ÑTC ñaõ keâu goïi rieâng giôùi treû taùi nhaän thöùc moät trong nhöõng Thaùnh Leã troïng yeáu nhaát cuûa Giaùo Hoäi, ñoù laø Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. ÑTC noùi Thaùnh Leã naøy laø cô hoäi ñeå ñi saâu vaøo “maàu nhieäm tình yeâu thaàn linh ñoái vôùi con ngöôøi cuûa moïi thôøi ñaïi. Haõy doïn mình vaøo hoïc tröôøng Thaùnh Taâm Chuùa ñeå tin töôûng ñoái ñaàu vôùi nhöõng daán thaân ñang ñôïi chôø quí baïn”. Trong vaên kieän “Höôùng Daãn veà Loøng Ñaïo Chung vaø veà Phuïng Vuï” ñöôïc Thaùnh Boä Phöôïng Töï ban haønh naêm nay, ôû soá 166, ñaõ xaùc nhaän bieåu hieäu “Traùi Tim Chuùa Kitoâ” lieân quan ñeán “maàu nhieäm cuûa chính Chuùa Kitoâ, ñeán taát caû höõu theå Ngöôøi, ñeán ngoâi vò cuûa Ngöôøi vôùi vai troø troïng yeáu saâu xa vaø quan thieát cuûa ngoâi vò naøy”. Vaên kieän naøy ñaõ neâu leân nhöõng hình thöùc toân suøng nhö “taän hieán caù nhaân” ñeå Thaùnh taâm Chuùa ngöï trò loøng trí moãi ngöôøi; “taän hieán gia ñình”; Kinh Caàu Thaùnh Taâm (Kinh ñöôïc chuaån nhaän cho caû Giaùo Hoäi naêm 1891); “ñeàn taï Thaùnh Taâm” (kinh naøi xin tình thöông tha cho nhöõng xaùc phaïm ñeán Chuùa Gieâsu); vaø giöõ “chín ngaøy Thöù Saùu ñaàu thaùng”.

Cuõng sau buoåi Trieàu Kieán Chung hoâm nay, ÑTC ñaõ nhaän moät moùn quaø ñoù laø moät chieác “giaùo hoaøng xa” môùi, M 430 Mercedes-Benz, do haõng German-U.S. DaimlerChrysler daâng cuùng. Chieác xe naøy seõ ñöôïc ra maét vaøo Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi. Daimler ñaõ töøng daâng cuùng moät soá xe cho caùc vò Giaùo Hoaøng töø naêm 1930. Nhöõng chieác xe naøy vaãn coøn ñöôïc tröng baøy ôû Baûo Taøng Vieän Giaùo Hoaøng Xa Vatican.

Baùo Toøa Thaùnh Leân aùn cuoäc caûm töû taán coâng vaøo daân Do Thaùi

Toøa Thaùnh leân aùn vuï chieác xe caûm töû noå bom taán coâng ôû mieàn baéc Do Thaùi, laøm thieät maïng 17 ngöôøi vaø bò thöông gaàn 40 ngöôøi vaøo saùng hoâm nay. Tôø L’Osservatore Romano ñaõ vieát veà söï kieän naøy nhö sau: “Nhöõng keû thuø cuûa hoøa bình moät laàn nöõa laïi thöïc hieän vieäc saùt haïi thöôøng daân ôû Do Thaùi. Chính vaøo luùc vieäc ngoaïi giao cuûa quoác teá ñang khoù khaên trong vieäc noã löïc ñeå taùi dieãn nhöõng cuoäc thöông thaûo thì nhöõng nhoùm Hoài Giaùo quaù khích laïi taán coâng xaû laùng vaøo daân chuùng… Nhöõng keû cöïc ñoan voõ trang moät laàn nöõa laïi duøng voõ löïc ñeå ngaên caûn nhöõng cuoäc thöông thaûo. Caùc tay thuø ñòch cuûa hoøa bình nhìn thaáy keû thuø ñaùng sôï nhaát cuûa mình chính laø ôû vieäc ñoái thoaïi, moät ñieàu duy nhaát coù theå hoaøn toaøn trieät haï hoï”.

Cuoäc taán coâng naøy xaåy ra vaøo giôø ñoâng nhoän, gaàn Meggido Junction. Baáy giôø moät chieác xe mang chaát noå laùi saùt vaøo moät chieác xe buyùt ñoâng ngöôøi vaø buøng noå, gieát cheát nhieàu haønh khaùch, trong ñoù coù moät soá lính ñang trôû veà ñoàn binh cuûa hoï. Moät trong hai teân caûm töû taán coâng ñaõ cheát. Cuoäc taán coâng xaåy ra ôû phaàn ñaát kieåm soaùt cuûa Palestine, gaàn thaønh phoá Jenin vuøng Taây Ngaïn, nôi caùch ñaây ba tuaàn cuõng ñaõ xaåy ra moät cuoäc taán coâng caûm töû moät chieác xe buyùt. Ngöôøi laõnh ñaïo nhoùm cöïc ñoaïn Palestine Hoài Giaùo Jihad, ñaõ xaùc nhaän ngöôøi cuûa oâng ta thöïc hieän vuï taán coâng naøy: “Vieäc laøm anh huøng naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän truøng vôùi dòp möøng kyû nieäm vieäc xaâm chieám vuøng taây Ngaïn vaø giaûi Gaza” 35 tröôùc ñaây cuõng vaøo chính ngaøy hoâm nay.

4/6 Thöù Ba

Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Thaùnh Hoùa Linh Muïc

ÑHY Darío Castrilloùn Hoyos, ngöôøi Colombia, chuû tòch Thaùnh Boä Giaùo Só cuûa Toøa Thaùnh ñaõ vieát moät böùc thö, kyù ngaøy 8/5/2002, göûi cho hôn 400 ngaøn linh muïc veà vieäc canh taân caûm nghieäm veà tình thöông cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi soáng cuûa mình ñeå coù theå taùi nhaän thöùc caên tính linh muïc cuûa mình. Böùc thö ñeà ngaøy 8/5/2002. Keøm theo böùc thö naøy laø moät phuï baûn veà Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc Thaùnh Hoùa Caùc Linh Muïc, moät ngaøy seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Thöù Saùu 7/6/2002, Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. ÑHY ñeà nghò söû duïng hai phöông tieän khoâng theå boû qua laø thöôøng xuyeân laõnh nhaän Bí Tích Hoøa Giaûi vaø Thaùnh Theå. “Neáu chuùng ta khoâng laøm ñieàu naøy chuùng ta seõ thaáy mình caøng bò chìm saâu vaøo ñeâm toái, vaøo moät ñeâm toái taêm cuûa luaân thöôøng ñaïo lyù muø môø, vaøo moät tình traïng baát löïc thieâng lieâng khi phaûi ñoái ñaàu vôùi laøn soùng söï döõ ñang coù cô nguy nhaän chìm chuùng ta”. ÑHY ñeà nghò taát caû moïi vò linh muïc haõy bieán ñoåi cuoäc soáng cuûa mình baèng caûm nghieäm Loøng Thöông Xoùt Chuùa, moät vieäc toân suøng ñöôïc Thaùnh Faustina hieän nay ñang phaùt ñoäng. “Neáu chuùng ta laøm cho lôøi môøi goïi cuûa Chuùa Gieâsu veà vieäc ‘tin töôûng vaøo tình thöông thaàn linh cuûa Ngöôøi’ thaáu nhaäp con ngöôøi cuûa chuùng ta, moät loøng tin töôûng ñaõ ñöôïc ÑGH taùi taáu trong luùc naøy ñaây, chuùng ta seõ nhaän ra raèng chính caù nhaân caùc vò linh muïc ñöôïc keâu goïi ñeå hoï ñöôïc thaám nhuaàn Vò Thaàn Linh ñöôïc ban cho chuùng ta töø Chuùa Kitoâ phuïc sinh, Ñaáng laøm cho chuùng ta trôû thaønh moät daáu chæ cuûa ôn Thieân Chuùa thöù tha cho taát caû moïi ngöôøi. Khoâng bieát thöù tha, hoa traùi cuûa tình thöông, hoøa bình chæ laø moät lyù töôûng thuaàn tuùy, vaø khoâng theå naøo traùnh ñöôïc tình traïng haän thuø vaø baïo loaïn… Maëc duø coù nhöõng luùc chuùng ta caûm thaáy raát chaùn naûn tröôùc tình traïng laïnh luøng khoâ ñaïo cuûa theá giôùi, moät theá giôùi thaäm chí trôû thaønh haän thuø choáng laïi Giaùo Hoäi nöõa, chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân raèng, xaõ hoäi cuûa chuùng ta vaãn khaùt khao ôn tha thöù vaø hoøa bình laø nhöõng gì  Chuùa Kitoâ phuïc sinh mang ñeán vaø chæ baét nguoàn töø nôi moät mình Ngöôøi maø thoâi”.

3/6 Thöù Hai

ÑTC gaëp Nhaø Laõnh Ñaïo Bolivia trong Tö Dinh cuûa Ngaøi

Toång thoáng Bolivia laø Jorge Quiroga Ramírez ñaõ ñeán thaêm Vatican khi gaàn heát nhieäm kyø 5 naêm cuûa oâng. ÑTC ñaõ tieáp oâng ôû tö dinh cuûa Ngaøi thay vì ôû Thö Vieän laøm vieäc cuûa Ngaøi, ñeå Ngaøi khoûi phaûi ñi nhieàu. Cuoäc gaëp gôõ dieãn ra khoaûng 20 phuùt. Toång thoáng naøy ñaõ taëng ÑTC töôïng Ñöùc Trinh Nöõ Copacabana, vaø ÑGH taëng oâng nhöõng meà ñay cuûa giaùo trieàu Ngaøi. ÑTC ñaõ vieáng thaêm La Paz vaø 5 thaønh phoá Bolivia khaùc vaøo thaùng 5/1988. Trong soá 8.5 daân soá, coù 89% laø Coâng Giaùo.

Roâmania côûi môû trong vieäc hoaøn laïi saûn vaät cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo

ÑTC hoâm Thöù Baûy vöøa roài ñaõ keâu goïi nöôùc Roâmania ñieàu naøy qua vò taân laõnh söï 41 tuoåi laø oâng Mihail Dobre. ÑTC ñaõ noùi vôùi vì taân laõnh söï naøy ñaõ ñeán luùc caùc thöïc taïi daân söï hoaøn laïi “theo caùc qui chuaån coâng baèng gia saûn thuoäc Giaùo Hoäi ñaõ bò tòch thu ñeå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo duøng saûn vaät naøy trong vieäc hoaøn troïn söù vuï cuûa mình. Khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng caøng coá gaéng thöïc hieän vieäc haøn gaén nhöõng veát thöông cuûa quaù khöù, nhöõng veát thöông taïo neân nhöõng lyù do khaû dó gaây ra nhöõng cuoäc ñoái choïi, Kitoâ höõu caøng giuùp vaøo vieäc doàn nghò löïc hoaït ñoäng cuûa mình cho thieän ích cuûa toaøn theå xaõ hoäi… Maëc duø caàn phaûi toû ra khoân ngoan caàn thieát, uûy ban ñaëc bieät (lo vieäc giaûi quyeát vaán ñeà saûn vaät cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo theo Leã Nghi Ñoâng Phöông bò Coäng Saûn cöôõng chieám trao cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng töø naêm 1948) naøy cuõng caàn phaûi bieát ñeán nhu caàu thöïc söï khaån tröông cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong vieäc coù theå caàn ñeán nhöõng dinh thöï thaùnh aáy”. Thuû töôùng Adrian Nastase ôû Bucharest hoâm nay cho bieát raèng Quoác Hoäi Romania coù theå pheâ chuaån moät döï luaät trong muøa thu tôùi ñaây veà vaán ñeà hoaøn traû cho caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo nhöõng taøi saûn bò cheá ñoä Coäng Saûn tòch thu: “Ñaây laø moät vaán ñeà veà nguyeân taéc chöù khoâng phaûi vaán ñeà öu ñaõi Giaùo Hoäi naøy hôn giaùo hoäi kia”.

Caùc Vò Giaùm Muïc Thuïy Só vôùi luaät phaù thai

Sau keát quaû cuûa cuoäc boû phieáu hoâm qua, Thuïy Só ñaõ chaáp nhaän moät baûn döï thaûo veà nhöõng khoaûn luaät phaù thai heát söùc trì treä trong voøng 60 naêm vöøa roài ñeán choã hieän ñaïi hôn theo nhö haàu heát caùc nöôùc AÂu Chaâu khaùc. Döï luaät naøy seõ baét ñaàu coù taùc hieäu töø ngaøy 1/10/2002. Ñoù laø lyù do Hoäi ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Thuïy Só hoâm nay ñaõ leân tieáng nhö sau: “Vaán ñeàø töø nay trôû ñi ngöôøi ta coù theå chaám döùt söï soáng chöa sinh trong voøng 12 tuaàn leã ñaàu thuï thai maø khoâng bò tröøng phaït ñaõ ñöa ñeán nhöõng nguy hieåm hôn nöõa ñoái vôùi vieäc toân troïng söï soáng caû töø luùc ban ñaàu – nhö vieäc nôùi roäng thôøi gian phaù thai, vieäc loaïi boû moät baøo thai khaû dó bò taät nguyeàn v.v. – cuõng nhö vaøo luùc keát thuùc cuûa noù – nhö vaán ñeà trôï an töû”. 80% phieáu huûy boû döï thaûo hoaøn toaøn loaïi boû vieäc phaù thai. “Caàn phaûi nhaéc laïi raèng, ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, phaù thai laø vieäc noùi leân cho thaáy noã löïc saâu xa choáng laïi giôùi leänh cuûa Thieân Chuùa: ‘Caùc ngöôi khoâng ñöôïc saùt haïi’. Heát moïi söï soáng laø taëng aân cuûa Thieân Chuùa”. Caùc vò giaùm muïc noùi raèng caùc vò khoâng tìm caùch “traùch moùc Kitoâ höõu, nam cuõng nhö nöõ, maø muoán hoï phaûi ñoái dieän vôùi caùc troïng traùch cuûa hoï. Noùi ñieàu naøy trong moät xaõ hoäi tuïc hoùa cuûa chuùng ta hieän nay coù theå laø moät ñieàu khoù hieåu hay hoaøn toaøn bò hieåu laàm; theá nhöng, vaán ñeà roõ raøng laø ôû choã caùc giaù trò coát yeáu, nhö vieäc toân troïng söï soáng con ngöôøi – nhöõng giaù trò ñöôïc taát caû moïi toân giaùo chaáp nhaän – khoâng theå bò ñoåi thay theo chieàu gioù. Giaùo Hoäi seõ tieáp tuïc daán thaân ñeå uûng hoä vaø baûo veä cho nhöõng giaù trò naøy”. Tuy nhieân, ñeå baûo veä söï soáng, vieäc caám phaù thai maø thoâi cuõng chöa ñuû: “Xaõ hoäi cuûa chuùng ta caàn phaûi to tieáng vaø maïnh meõ noùi leân nhöõng gì noù mong öôùc, baát chaáp daáu hieäu phaûn khaùng phaùt xuaát töø cuoäc baàu phieáu laäp luaät naøy, ñeå giaûm bôùt (bao nhieâu coù theå) con soá phaù thai, cuõng nhö caàn phaûi khaån tröông tìm kieám caùch thöùc cho noù coù theå hieän thöïc nhöõng öôùc muoán cao caû cuûa noù. Caàn phaûi tìm nhöõng phöông tieän môùi ñeå coáng hieán nhöõng giuùp ñôõ caàn thieát cho caùc phuï nöõ gaëp khoù khaên, cuõng nhö ñeå naâng ñôõ caùc gia ñình moät caùch hieäu nghieäm”.

 Theo thoáng keâ töø naêm 2000 thì nöôùc naøy coù 44.1% Coâng Giaùo, 36.6% Tin Laønh, 11.7% voâ toân giaùo, vaø 2.3% Hoài Giaùo.

 

6/2 Chuùa Nhaät

ÑTC Huaán Töø Tröôùc Kinh Truyeàn Tin veà Bí Tích Thaùnh Theå

Anh chò em thaân meán!

1.-            Hoâm nay laø leã troïng kính Thaùnh Theå Chuùa Kitoâ ñöôïc cöû haønh ôû YÙ cuõng nhö ôû moät soá nhöõng xöù sôû khaùc. Coäng ñoàng Kitoâ höõu qui tuï laïi chung quanh Thaùnh Theå vaø toân thôø nôi Thaùnh Theå kho taøng cao quí nhaát laø chính Chuùa Kitoâ hieän dieän thöïc söï döôùi hình baùnh vaø röôïu ñaõ ñöôïc truyeàn pheùp.

Taát caû daân Chuùa ra khoûi nhaø thôø, kieäu Bí Tích Cöïc Thaùnh qua caùc ñöôøng phoá vaø coâng tröôøng ôû thaønh thò. Chính Chuùa Kitoâ phuïc sinh böôùc ñi treân caùc con ñöôøng nhaân loaïi vaø tieáp tuïc hy hieán “xaùc thòt” cuûa mình cho con ngöôøi nhö “baùnh söï soáng” ñích thöïc (x Jn 6:48,51). Hoâm nay ñaây, cuõng nhö 2000 naêm tröôùc ñaây, “ñoù laø moät lôøi noùi choùi tai” (Jn 6:60) ñoái vôùi lyù trí cuûa con ngöôøi, moät lyù trí vaãn chôùi vôùi tröôùc maàu nhieäm naøy.

Caàn phaûi coù ñöùc tin, hay ñuùng hôn, caàn phaûi coù ñöùc tin ñöôïc soáng ñoäng bôûi ñöùc aùi, ñeå khaùm phaù ra chieàu saâu laï luøng cuûa vieäc Chuùa Kitoâ hieän dieän döôùi caùc “daáu hieäu” baùnh vaø röôïu. Chæ coù nhöõng ai tin töôûng vaø yeâu meán môùi coù theå hieåu moät chuùt xíu veà maàu nhieäm khoân thaáu naøy, moät maàu nhieäm Thieân Chuùa ñeán gaàn vôùi caùi ti tieåu cuûa chuùng ta, tìm kieám caùi yeáu ñau beänh taät cuûa chuùng ta, toû mình cho thaáy Ngaøi laø ai, moät tình yeâu cöùu ñoä voâ bieân.

2.-            Chính vì ñieàu naøy, Thaùnh Theå laø taâm ñieåm sinh ñoäng cuûa coäng ñoàng Kitoâ höõu. Ngay töø ban ñaàu, töø coäng ñoàng Gieârusalem sô khai, Kitoâ höõu ñaõ qui tuï laïi vaøo ngaøy cuûa Chuùa ñeå laäp laïi trong Thaùnh Leã vieäc töôûng nieäm cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ. “Chuùa Nhaät” laø ngaøy nghæ ngôi vaø chuùc tuïng, theá nhöng, neáu khoâng coù Thaùnh Theå thì ngaøy naøy maát heát yù nghóa thöïc söï cuûa mình. Ñoù laø lyù do, trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû, Toâi laïi ñeà caäp ñeán vieäc thaåm ñònh laïi Ngaøy Chuùa Nhaät cuõng nhö vieäc cöû haønh Thaùnh Theå trong ngaøy naøy nhö laø moät vieäc öu tieân veà muïc vuï. “Ñoù laø moät nhieäm vuï quan troïng caàn phaûi ñöôïc laøm troïn khoâng phaûi chæ ñeå tuaân giöõ moät ñieàu ñöôïc qui ñònh maø coøn nhö moät ñieàu gì chính yeáu cho ñôøi soáng Kitoâ höõu ñöôïc hoï thöïc söï yù thöùc vaø kieân trì tuaân giöõ” (ñoaïn 36).

3.-            Trong vieäc toân thôø Thaùnh Theå, chuùng ta khoâng theå nghó gì hôn laø vieäc tri aân caûm taï Trinh Nöõ Maria. Baøi thaùnh ca Thaùnh Theå chuùng ta vaãn thöôøng haùt coù lôøi nhaïc laø “Ave, verum Corpus / natum de Maria Virgine” (xin taïm dòch: Kính chaøo Thaân Xaùc thöïc söï / sinh bôûi Trinh Nöõ Maria). Hoâm nay chuùng ta haõy xin Meï Chuùa Kitoâ cho moïi ngöôøi ñöôïc neám höôûng söï ngoït ngaøo khi ñöôïc röôùc laáy Chuùa Kitoâ, cuõng nhö, nhôø baùnh söï soáng, ñöôïc tham döï vaøo maàu nhieäm cöùu ñoä vaø thaùnh thieän cuûa Ngöôøi.

Thuïy Só vôùi Luaät Phaù Thai

Keát quaû cuoäc boû phieáu hoâm nay cho thaáy 25 trong 26 khu vöïc coù 72% ngöôøi boû phieáu muoán xeùt laïi döï thaûo cho pheùp phaù thai ôû tuaàn thöù 12; 81% khoâng ñoàng yù döï thaûo hoaøn toaøn baõi boû luaät phaù thai. Toái nay môùi bieát ñöôïc keát quaû cuoái cuøng. Luaät phaù thai ôû Thuïy Só cho pheùp gieát thai nhi ñeå cöùu vaõn söùc khoeû cuûa thai maãu. Theá nhöng, töø naêm 1988, khoâng ai bò truy toá veà vieäc muoán phaù thai hay giuùp phaù thai caû. Chính quyeàn nöôùc naøy cho bieát moãi naêm coù töø 12 ñeán 13 ngaøn vuï phaù thai, con soá cho thaáy moät phaàn chín caùi baàu phaù thai. Theo luaät môùi, caùc vò baùc só vaø thai maãu coù theå bò tuø 5 naêm neáu vi phaïm nhöõng ñieàu kieän aán ñònh. Phuï nöõ muoán phaù thai vì nhöõng lyù do taâm lyù phaûi traûi qua moät cuoäc thaåm vaán tröôùc. Trong Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu, chæ coù AÙi Nhó Lan laø nöôùc duy nhaát khoâng cho pheùp phaù thai. ÔÛ ñaûo quoác Malta, caû ly dò vaø phaù thai ñeàu baát hôïp phaùp.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________