Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Tuy nhieân, qua nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, baûn tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn cuõng coù theå ñöôïc baét ñaàu töø Chuùa Nhaät ñaàu tuaàn, cuõng nhö coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

 

TUAÀN 3-9/3/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG BA 2002

 

YÙ Chung: Caàu cho caùc toå chöùc vaø caùc nhoùm thuoäc Giaùo Hoäi ñang daán thaân hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeå, baèng chöùng töø cuûa mình, hoï coù theå maïnh meõ vaø lieân læ loan truyeàn Phuùc AÂm yeâu thöông”.

YÙ Truyeàn Giaùo: Xin cho caùc daân toäc thuoäc luïc ñòa Phi Chaâu, baèng vieäc môû roäng loøng ñoùn nhaän söù ñieäp chaân thaät vaø giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm, ñöôïc chuû ñoäng daán thaân vaøo vieäc coå voõ vaán ñeà hoøa giaûi vaø tình ñoaøn keát”.

___________________________________________

3/3 Chuùa Nhaät.

 

Huaán töø tröôùc Kinh Truyeàn Tin:

 

Kitoâ höõu raát caàn phaûi laáy laïi yù thöùc veà caên tính cuûa mình.

Anh chò em thaân meán,

1.-        Qua Chuùa Nhaät Muøa Chay hoâm nay, chuùng ta tieán vaøo taâm ñieåm cuûa thôøi gian chuyeân bieät cho vieäc caûi thieän ñôøi soáng vaø canh taân tinh thaàn naøy, laø nhöõng gì seõ daãn chuùng ta tôùi Leã Phuïc Sinh. 

Thaät vaäy, caùc Chuùa Nhaät thöù ba, boán vaø naêm Muøa Chay taïo neân moät cuoäc haønh trình röûa toäi höùng khôûi, moät cuoäc haønh trình trôû veà vôùi nhöõng theá kyû ñaàu tieân cuûa Kitoâ Giaùo, khi nhöõng cuoäc röûa toäi ñöôïc qui ñònh cöû haønh trong Leã Voïng Phuïc Sinh. Sau ba naêm hoïc giaùo lyù kyõ löôõng, caùc “ngöôøi döï toøng” hoaøn thaønh nhöõng giai ñoaïn keát thuùc trong cuoäc haønh trình cuûa mình vaøo caùc tuaàn cuoái cuûa Muøa Chay, baèng vieäc laõnh nhaän moät caùch töôïng tröng Kinh Tin Kính, Kinh Laïy Cha vaø Phuùc AÂm. Ñoù laø lyù do taïi sao phuïng vuï cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät naøy ñöôïc ñaëc bieät vôùi ba baøi Phuùc AÂm theo Thaùnh Gioan, hôïp vôùi yù nghóa raát xa xöa, ñoù laø, vieäc Chuùa Gieâsu höùa ban nöôùc haèng soáng cho ngöôøi phuï nöõ Samaritanoâ, phuïc quang cho ngöôøi muø vaø hoài sinh cho anh baïn Lazaroâ cuûa mình. Roõ raøng laø yù nghóa cuûa pheùp röûa, ñoù laø, nhôø nöôùc, bieåu hieäu cho Thaùnh Linh, ngöôøi tín höõu laõnh nhaän aùnh saùng vaø ñöôïc taùi sinh nhôø ñöùc tin vaøo söï soáng môùi tröôøng sinh.

2.-        Caûm quan ñaïo ñöùc chaân thöïc baát haïnh thay caøng ngaøy caøng bò maát ñi ôû nhieàu laõnh vöïc thuoäc truyeàn thoáng Kitoâ Giaùo coå kính. Bôûi theá, Kitoâ höõu raát caàn phaûi laáy laïi yù thöùc veà caên tính cuûa mình. Noùi caùch khaùc, hoï caàn phaûi taùi nhaän thöùc ñöôïc pheùp röûa cuûa hoï, thaáu trieät ñöôïc sinh löïc linh thieâng baát taän cuûa ôn thaùnh bôûi ñoù maø ra, ñeå chuyeån ñaït sinh löïc naøy vaøo moïi laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng caù nhaân cuõng nhö xaõ hoäi.

“Maïch nöôùc voït leân söï soáng ñôøi ñôøi” (Jn 4:14), ñöôïc ñoaïn Phuùc AÂm hoâm nay noùi ñeán, hieän dieän nôi heát moïi ngöôøi ñaõ laõnh nhaän pheùp röûa, theá nhöng hoï phaûi ñöôïc thanh taåy lieân læ khoûi nhöõng daáu veát toäi loãi, ñeå maïch nöôùc naøy khoûi bò taéc ngheõn vaø caïn khoâ.

3.-        Ñeå ñöôïc nhö vaäy, vieäc hôïp taùc cuûa chuùng ta khoâng theå naøo thieáu ñöôïc. Vaäy chuùng ta haõy höôûng öùng lôøi môøi goïi cuûa phuïng vuï ñeå uoáng töø nhöõng nguoàn maïch söï soáng ñôøi ñôøi. Chôù gì Meï Maria, Meï Giaùo Hoäi, giuùp nhöõng ai ñang doïn mình laõnh nhaän pheùp röûa, cuõng nhö nhöõng ai ñaõ nhaän laõnh pheùp naøy, thöïc hieän cuoäc haønh trình canh taân noäi taâm heát mình trong nhöõng tuaàn naøy.

(Sau khi nguyeän Kinh Truyeàn Tin, ÑTC noùi theâm)

Taâm trí cuûa Toâi raát lo aâu vaø tieác xoùt khi nghe thaáy nhöõng tin töùc veà Madagascar. Trong khi tin töôûng vaøo tinh thaàn chaân thaønh vaø baát baïo ñoäng truyeàn thoáng cuûa nhaân daân Madagascar, Toâi cuõng keâu goïi nhöõng ai coù thaåm quyeàn haõy tin töôûng vaø can ñaûm chæ vì coâng ích tieáp tuïc ñöôøng loái ñoái thoaïi moät laàn nöõa ñeå giaûi quyeát nhanh choùng cho moät cuoäc khuûng hoaûng traàm troïng. Toâi ñaëc bieät môøi goïi coäng ñoàng Kitoâ höõu ôû Ñaïi Ñaûo haõy tha thieát daâng lôøi khaån nguyeän caàu xin Chuùa ban ôn hoøa bình trong coâng lyù vaø bieát toân troïng laãn nhau.

Toâi cuõng raát ñau buoàn khi nghe thaáy nhöõng tin töùc môùi nhaát veà Gieârusalem. Baïo loaïn, cheát choùc vaø traû ñuõa khoâng theå naøo laïi cöù ñaåy daân chuùng Do Thaùi cuõng nhö Palestina ñeán choã tuyeät voïng vaø haän thuø. Chôù gì vieäc ngöng chieán töùc thôøi, cuøng vôùi vieäc taùi yù thöùc veà con ngöôøi, lieân quan ñeán vieäc toân troïng nhöõng luaät leä quoác teá, laøm im ñi tieáng vuõ khí, cho tieáng cuûa lyù trí vang leân! Toâi xin anh chò em haõy cuønng Toâi caàu nguyeän theo yù chæ naøy.

Theo chöông trình muïc vuï vieáng thaêm muïc vuï moät giaùo xöù Roâma cuûa mình, vì ñaàu goái vaãn coøn ñau, Ngaøi laïi phaûi huûy boû moät laàn nöõa. Toái hoâm Thöù Baûy vöøa qua, qua Dieãn AÛnh Vieãn Lieân Video Link, ÑTC coù veû khoûe maïnh vaø vui veû, song vaãn böôùc ñi moät caùch khoù khaên, vôùi moät caùi ñaåy cuøng vôùi moät soá ngöôøi hoä toáng beân caïnh. Bôûi theá, cuõng trong ngaøy Thöù Baûy naøy, vò giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh ñaõ loan tin raèng: “ÑTC ñaõ hoaõn cuoäc vieáng thaêm theo döï ñònh vaøo Ngaøy Chuùa Nhaät 3/3 ñeán giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, vì ñaàu goái beân phaûi cuûa Ngaøi vaãn coøn bò phong thaáp”. Cuõng nhö tuaàn tröôùc, ÑHY Camillo Ruini, ñaïi dieän cuûa ÑTC ôû Giaùo Phaän Roâma, ñaõ thay Ngaøi ñeán vieáng thaêm giaùo xöù naøy

4/3 Thöù Hai.

ÑTC göûi Baûn Thaäp Ñieàu Hoøa Bình Assisi cuûa Lieân Toân cho caùc vò laõnh ñaïo quoác gia treân theá giôùi: “Nhöõng vò tham döï trong cuoäc hoäi ngoä ôû Assisi ñaõ ñöôïc taùc ñoäng hôn bao giôø heát bôûi moät nieàm xaùc tín chung duy nhaát, ñoù laø nhaân loaïi phaûi löïa choïn döùt khoaùt giöõa yeâu thöông vaø haän thuø. Sau ñaây laø Baûn Thaäp Ñieàu Hoøa Bình Assisi (nhö Maøn Ñieän Toaùn thoidiemmaria.net ñaõ phoå bieán töø cuoái thaùng Gieâng 2002, trong phaàn Giaùo Hoäi, ôû muïc Theo Vò Chuû Chieân, nôi trang Cöû Haønh Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi):

1.      “Chuùng toâi quyeát taâm leân tieáng coâng boá nieàm xaùc tín maïnh meõ cuûa chuùng ta laø baïo löïc vaø khuûng boá khoâng hôïp vôùi Tinh Thaàn ñích thöïc cuûa toân giaùo, vaø khi chuùng toâi leân aùn moïi phöông saùch gaây baïo löïc vaø chieán tranh vì danh Thieân Chuùa hay toân giaùo, chuùng toâi cuõng quyeát taâm thöïc hieän moïi söï coù theå ñeå nhoå taän goác nhöõng caên reã gaây ra khuûng boá.

2.      “Chuùng toâi quyeát taâm giaùo duïc cho daân chuùng bieát toân troïng vaø quí meán laãn nhau, ñeå goùp phaàn vaøo vieäc mang laïi moät cuoäc soáng chung an bình vaø huynh ñeä giöõa nhöõng con ngöôøi thuoäc veà caùc nhoùm chuûng toäc, vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc nhau.

3.      “Chuùng toâi quyeát taâm boài döôõng moät thöù vaên hoùa ñoái thoaïi, ñeå laøm taêng theâm vieäc hieåu bieát vaø tin töôûng nhau hôn giöõa caù nhaân vôùi nhau cuõng nhö nôi caùc daân toäc, vì nhöõng vieäc naøy laø nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát cho hoaø bình chaân thöïc.

4.      “Chuùng toâi quyeát taâm baûo veä quyeàn moïi ngöôøi ñöôïc soáng moät ñôøi soáng xöùng ñaùng vôùi baûn chaát vaên hoùa rieâng cuûa hoï cuõng nhö ñöôïc töï yù laäp gia ñình rieâng cuûa mình

5.      “Chuùng toâi quyeát taâm thöïc hieän vieäc ñoái thoaïi thaúng thaén vaø nhaãn naïi, khoâng coi nhöõng khaùc bieät cuûa chuùng toâi nhö laø chöôùng ngaïi baát khaû thaéng vöôït, traùi laïi, chuùng toâi nhìn nhaän raèng vieäc tieáp caän khaùc bieät cuûa nhau coù theå trôû thaønh cô hoäi ñeå hieåu bieát nhau hôn.

6.      “Chuùng toâi quyeát taâm tha thöù cho nhau nhöõng loãi laàm vaø toån thöông nôi quaù khöù cuõng nhö hieän taïi, vaø naâng ñôõ nhau trong noã löïc chung ñeå cheá ngöï vò kyû vaø töï ñaéc, haän thuø vaø baïo löïc, cuõng nhö ñeå hoïc laáy kinh nghieäm ñaõ qua laø hoøa bình maø thieáu coâng lyù khoâng phaûi laø hoøa bình ñích thöïc.

7.      “Chuùng toâi quyeát taâm ñöùng veà phía thaønh phaàn ngheøo khoå vaø voâ duïng, leân tieáng beânh vöïc nhöõng ai khoâng coù tieáng noùi vaø khoân ngoan hoaït ñoäng ñeå thay ñoåi nhöõng tình traïng naøy, vôùi nieàm xaùc tín laø khoâng ai coù theå moät mình haïnh phuùc ñöôïc.

8.      “Chuùng toâi quyeát taâm laán aùt tieáng keâu gaøo cuûa nhöõng ai khoâng chòu töø boû baïo löïc vaø söï döõ, vaø chuùng toâi muoán vaän duïng moïi noã löïc ñeå coáng hieán cho con ngöôøi nam nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta moät nieàm hy voïng thöïc söï veà coâng lyù vaø hoøa bình

9.      “Chuùng toâi quyeát taâm khuyeán khích taát caû moïi noã löïc trong vieäc phaùt trieån moái thaân höõu giöõa caùc daân toäc, vì chuùng toâi xaùc tín raèng neáu caùc daân toäc khoâng bieát ñoaøn keát vaø thoâng caûm vôùi nhau thì tình traïng tieán boä veà kyõ thuaät chæ laøm cho theá giôùi caøng coù nguy cô bò huûy hoaïi vaø dieät vong maø thoâi.

10.  “Chuùng toâi quyeát taâm thoâi thuùc caùc vò laõnh ñaïo quoác gia phaûi vaän duïng moïi noã löïc ñeå kieán taïo vaø cuûng coá moät theá giôùi hôïp ñoaøn vaø bình an trong coâng lyù, ôû bình dieän quoác gia cuõng nhö quoác teá.

Toøa Thaùnh vôùi vieäc chính quyeàn Do Thaùi baõi boû döï aùn Hoài Giaùo muoán kieán thieát moät ñeàn thôø Hoài Giaùo ôû Thaùnh Ñòa. Buoåi tröa hoâm nay,giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh ñaõ cho bieát caûm nhaän nhö sau: “Toøa Thaùnh laáy laøm maõn nguyeän khi hay tin chính quyeàn Do Thaùi ñaõ quyeát ñònh baõi boû döï aùn xaây caát moät ñeàn thôø ngay saùt vôùi Ñeàn Thôø Truyeàn Tin ôû Nazareùt, haàu taùi thieát tình traïng phaùp lyù, vieäc toân troïng nhöõng Nôi Thaùnh vaø vieäc löu taâm ñeán nhöõng coäng ñoàng tín höõu lieân heä. Hy voïng cuoäc chung soáng hoøa hôïp laâu ñôøi giöõa caùc ngöôøi Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo ôû Nazareùt, moät cuoäc chung soáng ñaõ bò phöông haïi bôûi caùi saùng kieán ñöa ñeán va chaïm, ñöôïc tieáp tuïc taïi ñaây vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc vò coù thaåm quyeàn cuõng nhö cuûa toaøn theå daân chuùng. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu thoâi, vì ñaây khoâng phaûi laø moät quyeát ñònh choáng laïi nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo, nhöõng ngöôøi maø caùc vò coù thaåm quyeàn cuûa hoï veà chính trò vaø ñaïo giaùo ôû trong mieàn aáy cuõng nhö treân khaép theá giôùi, haàu heát cho thaáy hoï phaûn laïi döï aùn xuùc phaïm ñeán tính caùch teä nhò cuûa theá giôùi Kitoâ Giaùo cuõng nhö cuûa nhöõng ngöôøi haønh höông”.

5/3 Thöù Ba. ÑTC tieáp caùc vò Giaùm Muïc AÙ Caên Ñình Vieáng Thaêm Toøa Thaùnh Nguõ Nieân thuoäc nhoùm thöù hai: “”. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán 4 ñieåm: taàm quan troïng cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa lieân quan ñeán tình hình ñaát nöôùc, nhu caàu soáng ñaïo cuûa linh muïc trong vieäc cöû haønh Thaùnh Leã, taàm quan troïng cuûa phuïng vuï Thaùnh Leã trong vieäc soáng ñaïo, vaø vieäc muïc vuï thaêng tieán ñôøi soáng gia ñình. Veà taàm quan troïng cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa lieân quan ñeán tình hình ñaát nöôùc, ÑTC noùi: “Quí Huynh ñöøng bao giôø do döï ngaïi nguøng khoâng doàn taát caû loøng nhieät thaønh muïc vuï vaø quyeát taâm cuûa Quí Huynh vaøo coâng cuoäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa, vôùi moät xaùc tín saâu xa laø, coâng cuoäc naøy seõ soi saùng cho hoaït ñoäng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu giaùo daân, cuõng nhö seõ laø moät phöông döôïc hieäu nghieäm vaø beàn bæ ñeå chöõa trò nhöõng khoán khoù traàm troïng maø nhieàu ngöôøi ôû ñaát nöôùc cuûa Quí Huynh hieän ñang phaûi chòu ñöïng”. Veà nhu caàu soáng ñaïo cuûa linh muïc trong vieäc cöû haønh Thaùnh Leã, ÑTC noùi vì hoï laø “nhöõng con ngöôøi cuûa Thieân Chuùa, do ñoù, hoï khoâng bao giôø ñöôïc lô laø ñôøi soáng ñaïo ñöùc… Trong ñuû caùc thöù hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa heát moïi vò linh muïc, vieäc cöû haønh Thaùnh Theå laø vieäc cao caû nhaát, moät vieäc laøm cho hoï gioáng nhö Vò Thöôïng Teá Toái Cao vaø Haèng Höõu. Tröôùc nhan Thieân Chuùa, moãi moät linh muïc seõ tìm ñöôïc söùc maïnh ñeå ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi nôi thöøa taùc vuï cuûa mình, cuõng nhö taám loøng ñôn sô deã daïy ñeå laøm theo yù cuûa Ñaáng ñaõ keâu goïi, thaùnh hieán vaø sai hoï ñi khi kyù thaùc cho hoï moät söù vuï ñaëc bieät vaø khaån thieát”. Veà taàm quan troïng cuûa phuïng vuï Thaùnh Leã trong vieäc soáng ñaïo, ÑTC tieáp, muïc ñích laø “ñeå xaây döïng, phaùt trieån vaø laøm taùi sinh doäng hoùa caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu. Khoâng gì coù theå thay theá ñöôïc Thaùnh Leã; cho duø vieäc cöû haønh Lôøi Chuùa khi thieáu linh muïc coù giuùp vaøo vieäc baûo trì ñöùc tin chaêng nöõa, vaãn phaûi nhaém ñeán vieäc thöôøng xuyeân cöû haønh Thaùnh Leã… Phaûi taêng theâm hoaït ñoäng muïc vuï trong vieäc khuyeán khích tín höõu tham döï thöôøng xuyeán hôn nöõa vaøo Phuïng Vuï Thaùnh Theå Chuùa Nhaät, moät phuïng vuï khoâng phaûi chæ thöïc hieän theo qui luaät ñoøi buoäc maø nhö laø moät nhu caàu saâu xa caàn thieát cho ñôøi soáng Kitoâ höõu”. Veà vieäc muïc vuï thaêng tieán ñôøi soáng gia ñình, ÑTC noùi: “Moät laõnh vöïc khaùc cuûa hoaït ñoäng muïc vuï cuõng caàn phaûi ñaëc bieät chuù troïng, ñoù laø vieäc coå voõ vaø baûo veä ñôøi soáng gia ñình nhö laø moät cô caáu, moät cô caáu ngaøy nay ñang phaûi traûi qua nhöõng cuoäc taán coâng bôûi raát nhieàu nhöõng traän tuyeán cuûa caùc thöù tranh caõi ña dieän vaø tinh xaûo. Chuùng ta ñang chöùng kieán thaáy moät traøo löu, raát thònh haønh ôû moät soá nôi, coù khuynh höôùng laøm suy yeáu ñi baûn chaát ñích thöïc cuûa ñôøi soáng gia ñình. Coù nhöõng luùc, chính giaùo höõu Coâng Giaùo, vì nhöõng lyù do khaùc nhau, ñaõ khoâng tieán ñeán bí tích hoân nhaân tröôùc khi baét ñaàu cuoäc hieäp nhaát yeâu thöông. Khoâng ñöôïc chaùn naûn hay döûng döng tröôùc vieäc lan traøn tình traïng khuûng hoaûng veà hoân nhaân vaø gia ñình. Traùi laïi, chuùng ta phaûi tieán ñeán choã maïnh meõ truyeàn daïy – nhö laø moät vieäc phuïc vuï thöïc söï cho gia ñình vaø xaõ hoäi – söï thaät veà hoân nhaân vaø gia ñình ñöôïc Thieân Chuùa thieát laäp. Khoâng laøm ñieàu naøy seõ laø moät thieáu soùt traàm troïng veà muïc vuï, moät thieáu soùt laøm laïc höôùng caû caùc tín höõu cuõng nhö nhöõng ai mang troïng traùch quyeát ñònh lieân quan ñeán coâng ích cuûa quoác gia, khoâng phaûi cho rieâng nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo, maø coøn cho taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ naøo, vì hoân nhaân vaø gia ñình laø moät söï thieän baát khaû thay theá cuûa xaõ hoäi. … Gia ñình Kitoâ giaùo phaûi ñi tieân phong trong vieäc laøm chöùng cho söï cao caû cuûa ñôøi soáng hoân nhaân vaø gia ñình, moät ñôøi soáng ñöôïc xaây treân tình yeâu hoã töông vaø loøng thuûy chung. Chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân raèng, ñeå baûo veä vaø naâng ñôõ ñôøi soáng gia ñình, vaán ñeà quan troïng laø vieäc söûa soaïn ñaày ñuû cho nhöõng ai ñang doïn mình laõnh nhaän bí tích hoân phoái… veà nhöõng khía caïnh nhaân loaïi hoïc nôi tình yeâu con ngöôøi, cuõng nhö veà neàn taûng cuûa moät linh ñaïo hoân nhaân chaân thöïc”.

Coù moät chi tieát hay hay töø Vatican cho nguoàn tin Zenit bieát raèng, trong cuoäc trieàu kieán vôùi ÑTC cuûa caùc vò Giaùm Muïc AÙ Caên Ñình thuoäc nhoùm thöù nhaát hoâm 12/2/2002 vöøa qua, coù vò ñaõ neâu teân moät hoàng y xöùng ñaùng keá vò giaùo hoaøng. ÑTC Gioan Phaoloâ II mæm cöôøi traû lôøi: “Ngöôøi keá vò cuûa Toâi chöa laøm hoàng y”.

Nhöõng thoâng baùo lieân quan ñeán söùc khoûe cuûa ÑTC. Saùng nay, Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh laø Joaquin Navarro Valls ñaõ loan baùo nhö sau: “Baùc só rieâng cuûa ÑTC, sau khi ñaõ tham vaán vôùi caùc vò ñoàng nghieäp cuûa mình, cuõng nhö sau khi ñaõ ñeå yù ñeán nhöõng trieäu chöùng ñau ñôùn lieân tuïc xaåy ra nôi ñaáu goái chaân phaûi cuûa ÑGH, moät trieäu chöùng thaät söï ñöôïc baét nguoàn töø beänh phong khôùp, ñaõ khuyeân ÑTC caàn phaûi nghæ ngôi cho vieäc chöõa laønh beänh naøy. Bôûi theá, buoåi trieàu kieán chung ngaøy mai, 6/3, seõ coù hai phaàn rieâng bieät; Phaàn ñaàu taïi Saûnh Ñöôøng Phaoloâ VI, baøi giaùo lyù do ÑTC soaïn seõ ñöôïc ñoïc baèng moät soá ngoân ngöõ khaùc nhau. Sau ñoù, phaùi ñoaøn haønh höông seõ ra ngoaøi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå ÑTC Gioan Phaoloâ II chaøo ñoùn vaø ban pheùp laønh cho töø cöûa soå Ñieän Vatican cuûa Ngaøi. Ngoaøi ra, hai cuoäc vieáng thaêm giaùo xöù thuoäc giaùo phaän Roâma vaøo hai Chuùa Nhaät tôùi cuõng ñöôïc hoaõn laïi vaøo moät ngaøy khaùc sau naøy”. Ñaøi Phaùt Thanh Vatican ñaõ ñaët caâu hoûi vôùi vò giaùm ñoác naøy laø chöùng ñau ñaàu goái cuûa ÑTC lieäu coù aûnh höôûng gì ñeán caùc cuoäc heïn saép ñeán hay chaêng, vaø ñaõ ñöôïc traû lôøi nhö sau: “Khoâng, chaéc chaén laø khoâng. Nhöõng cuoäc heïn ñaõ ñöôïc saép xeáp vaøo tuaàn tôùi cuõng nhö cho nhöõng ngaøy naøy seõ khoâng thay ñoåi tí naøo. Bôûi theá, taát caû nhöõng cuoäc trieàu kieán rieâng cuûa ÑTC nôi thö vieän Ñieän Vatican cuûa Ngaøi, cuõng nhö nhöõng cuoäc hoïp vaãn tieáp tuïc nhö ñaõ aán ñònh. Nhöõng vieäc caàn phaûi giaûm bôùt chæ laø hoaït ñoäng cuûa ÑTC ôû ngoaøi Ñieän Vatican, laø nhöõng gì coù theå seõ gaây theâm raéc roái cho chöùng beänh phong khôùp naøy”. Ñuùng theá, tuy ÑTC ñaõ phaûi baõi boû hai cuoäc vieáng thaêm giaùo xöù thuoäc giaùo phaäm Roâma hai Chuùa Nhaät vöøa roài, saùng nay Ngaøi vaãn gaëp caùc vò Giaùm Muïc AÙ Caên Ñình thuoäc nhoùm thöù hai sang Vieáng Toøa Thaùnh Nguõ Nieân, hay hoâm Thöù Baûy Ñaàu Thaùng môùi vaøo cuoái tuaàn vöøa uqa, Ngaøi cuõng ñaõ laàn haït Maân Coâi chung vôùi sinh vieân giôùi treû Roâma ôû Saûnh Ñöôøng Phaoloâ VI vaø thöïc hieän bieán coá Dieãn AÛnh Vieãn Lieân vôùi sinh vieân Nga.

Theo nguoàn tin Zenit ngaøy 6/3 cho hay, nhö tôø nhaät baùo YÙ Corriere della Sera töôøng thuaät, caùc vò baùc só cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II nghó raèng chöùng phong khôùp Ngaøi chòu laø do vieäc Ngaøi quì caàu nguyeän laâu giôø. Nhöõng vieäc thöû nghieäm y khoa cho thaáy chöùng ñau naøy cuûa Ngaøi khoâng gaây ra bôûi nhöõng chöùng beänh khaùc, nhö bò suy thoaùi töø vieäc raùp noái nhaân taïo cho xöông hoâng cuûa Ngaøi naêm 1994. Ngaøi baét ñaàu caûm thaáy ñau ñaàu goái beân phaûi vaøo ngaøy 23/2, ngaøy cuoái Tuaàn Phoøng Muøa Chay Haèng Naêm cuûa giaùo trieàu Roâma vöøa roài. Ngaøi thöôøng quì ñeå nghe nhöõng baøi giaûng phoøng.

6/3 Thöù Tö.

Baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh 32:

Hoaùn Caûi vaø Thöù Tha phuïc hoài thaùi hoøa cho vuõ truï

1.-        Cuoäc haønh trình cuûa chuùng ta qua caùc baøi Thaùnh Vònh cuûa Giôø Kinh Phuïng Vuï hoâm nay daãn chuùng ta tôùi moät baøi thaùnh thi, moät baøi thaùnh thi ñaëc bieät keùo chuù yù cuûa chuùng ta baèng moät caûnh saéc muøa xuaân haáp daãn ôû vaøo phaàn cuoái cuøng (xem Ps 64 [65]:10-14), moät caûnh saéc ñaày töôi môùi, röïc rôõ maàu meø vaø nhoän nhòp tieáng haân hoan vui veû.

Thaät vaäy, baøi Thaùnh Vònh 64 (65) coù moät caáu truùc bao roäng, phaùt xuaát töø vieäc caáu keát cuûa hai cung gioïng khaùc nhau: tröôùc heát laø vaán ñeà lòch söû cuûa vieäc thöù tha toäi loãi vaø vieäc gaàn guõi cuûa Thieân Chuùa hoøa nhaäp laïi vôùi nhau (xem caùc caâu 2-5); roài tôùi vieäc qui chieáu veà vaán ñeà vuõ truï nôi taùc ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong vieäc ñoái ñaàu vôùi bieån caû vaø nuùi non (xem caùc caâu 6-9a); vaø sau cuøng laø hieän leân caûnh cuûa moät muøa xuaân (xem caùc caâu 9b-14). Trong moät caûnh huøng vó ñaày naéng vaø khoâ caèn cuûa mieàn Caän Ñoâng, thì côn möa chan hoøa laø bieåu hieäu noùi leân loøng trung thaønh cuûa Chuùa ñoái vôùi thieân nhieân taïo vaät (xem Ps 103[104]:13-16). Ñoái vôùi Thaùnh Kinh, thieân nhieân taïo vaät laø nôi heïn hoø gaëp gôõ cuûa loaøi ngöôøi, vaø toäi loãi laø moät noã löïc ñi ngöôïc laïi vôùi caáp traät vaø veû veïn toaøn cuûa theá giôùi. Bôûi theá, hoaùn caûi vaø thöù tha môùi laø nhöõng gì phuïc hoài söï nguyeân tuyeàn vaø hoøa hôïp cho vuõ truï vaäy.

2.-        Nôi phaàn thöù nhaát cuûa baøi Thaùnh Vònh, chuùng ta ôû beân trong ñeàn thôø Sion. Daân chuùng tuï taäp laïi ôû ñoù, vôùi taát caû nhöõng chaát choàng theâ thaûm veà luaân lyù, ñeå keâu xin cho ñöôïc giaûi phoùng khoûi söï döõ (xem Ps 64[65]:2-4a). Moät khi nhöõng loãi laàm ñöôïc xaù giaûi, thaønh phaàn trung nghóa môùi caûm thaáy mình ñöôïc Thieân Chuùa tieáp nhaän, ñöôïc gaàn guõi vôùi Ngaøi, söûa soaïn tieán ñeán baøn tieäc cuûa Ngaøi vaø tham döï vaøo cuoäc hoan höôûng thaân maät thaàn linh (xem caùc caâu 4b-5).

Chuùa laø Ñaáng toû mình trong ñeàn thôø môùi ñöôïc bieåu hieän baèng moät traéc dieän hieån vinh vaø hoaøn vuõ. Thaät vaäy, Ngaøi ñöôïc cho laø “nieàm hy voïng cho ñeán taän cuøng traùi ñaát cuõng nhö cho nhöõng haûi ñaûo xa xaêm. Ngaøi maëc laáy quyeàn naêng, Chuùa laáy quyeàn naêng cuûa mình maø taïo neân caùc nuùi non. Chuùa laøm cho bieån caû im tieáng roáng, trieàu soùng phaûi laëng yeân… Nhöõng daân toäc xa xaêm baøng hoaøng tröôùc nhöõng kyø coâng cuûa Chuùa” töø ñoâng sang taây (caùc caâu 6-9).

3.-        ÔÛ taâm ñieåm cuûa cuoäc cöû haønh möøng Vò Thieân Chuùa Hoùa Coâng naøy, chuùng ta thaáy moät bieán coá caàn phaûi chuù yù, ñoù laø söï kieän Chuùa cuõng coù theå laøm chuû vaø deïp yeân tình traïng hoãn loaïn cuûa caùc gioøng nöôùc bieån khôi, nhöõng gì ñöôïc Thaùnh Kinh cho laø bieåu hieäu cuûa hoãn loaïn, ngöôïc laïi vôùi traät töï cuûa thieân nhieân taïo vaät (xem Job 38:8-11). Ñoù laø caùch toân tuïng vinh thaéng thaàn linh, khoâng phaûi chæ treân hö khoâng maø caû treân söï döõ nöõa: Chính vì theá maø “tình traïng hoãn loaïn cuûa caùc daân” (xem Ps 64[65]:8), töùc tình traïng phaûn loaïn cuûa thaønh phaàn kieâu caêng ngaïo maïn, môùi ñöôïc lieân keát vôùi “tieáng gaàm roáng cuûa bieån khôi” cuõng nhö vôùi “tieáng gaàm göø cuûa soùng nöôùc”.

Thaùnh AÂu-Quoác-Tinh daãn giaûi veà ñieàu naøy raát hay: “Bieån caû laø hình aûnh cuûa theá giôùi naøy, vôùi chaát maën khoå saàu, vôùi phong ba baõo toá gaây roái loaïn, nôi maø con ngöôøi, vôùi nhöõng theøm thuoàng baïi hoaïi vaø voâ ñoä cuûa mình, laø moät loaøi caù tìm caùch nuoát nhau. Haõy nhìn vaøo bieån caû baõo toá naøy, vaøo bieån caû khoå saàu naøy, moät bieån caû döõ doäi vôùi nhöõng soùng nöôùc cuûa noù! Chuùng ta ñöøng taùc haønh nhö theá hôõi anh em, vì Chuùa laø hy voïng cho tôùi taän cuøng traùi ñaát” (Esposizione sui Salmi, Roma, 1990. p. 475).

Baøi Thaùnh Vònh naøy ñöôïc keát thuùc moät caùch giaûn dò, ñoù laø Thieân Chuùa, Ñaáng chaám döùt nhöõng chao ñaûo vaø söï döõ treân theá giôùi cuõng nhö trong gioøng lòch söû, cuõng coù theå khaéc phuïc vaø thöù tha aùc taâm cuøng toäi loãi cuûa con ngöôøi caàu nguyeän ñang mang trong mình vaø muoán baøy toû ra trong ñeàn thôø, vôùi nieàm tin töôûng laø mình seõ ñöôïc Thieân Chuùa thanh taåy cho.

4.-        Tôùi ñaây, nhöõng thöù nöôùc khaùc nhaäp cuoäc, ñoù laø nhöõng thöù nöôùc cuûa söï soáng vaø sinh löïc töôùi doäi traùi ñaát trong muøa xuaân vaø laø tieâu bieåu nhaát cho söï soáng môùi cuûa thaønh phaàn trung nghóa ñöôïc thöù tha toäi loãi. Nhöõng caâu cuoái cuøng cuûa baøi Thaùnh Vònh (xem Ps 64[65]:10-14), nhö Toâi ñaõ ñeà caäp ñeán, coù moät veû thaät ñeïp vaø yù nghóa. Thieân Chuùa laøm giaõn khaùt traùi ñaát bò nöùt neû vì haïn haùn vaø vì baêng ñaù muøa ñoâng, baèng vieäc Ngaøi ñoå möa xuoáng treân noù. Chuùa gioáng nhö moät ngöôøi noâng daân (xem Jn 15:1), vaát vaû ñeå laøm cho haït luùa mieán moïc leân vaø coû caây naåy maàm. Ngöôøi noâng daân naøy caày sôùi ñaát ñai, cho nöôùc chaûy vaøo nhöõng khe laïch, san baèng nhöõng choã goà gheà, töôùi öôùt cho heát moïi phaàn ñaát thuoäc thöûa ruoäng cuûa mình.  

Taùc giaû Thaùnh Vònh söû duïng 10 ñoäng töø ñeå dieãn taû taùc ñoäng yeâu thöông cuûa Ñaáng Taïo Hoùa treân traùi ñaát, moät traùi ñaát ñöôïc bieán ñoåi thaønh moät loaøi taïo vaät soáng ñoäng. Thaät vaäy, “chuùng haân hoan ca haùt vui veû” (Ps 64[65]:14). Ba ñoäng töø dính daùng ñeán bieåu hieäu cuûa y phuïc cuõng noùi leân cho thaáy ñaày nhöõng yù nghóa nôi söï lieân keát naøy: “Caùc ñoài nöông ñöôïc khoaùc laáy nieàm haân hoan. Caùc ñoàng coû ñöôïc maëc cho nhöõng ñaøn vaät, caùc thung luõng ñöôïc phuû leân ñoàng luùa mieán (caùc caâu 13-14). Hình aûnh naøy laø hình aûnh cuûa moät ñoàng coû ñöôïc ñieåm baèng ñaùm chieân hieàn laønh chaát phaùc; nhöõng ñoài nöông moïc ñaày nhöõng caây nho, daáu hieäu cuûa nieàm hoan hæ, ñöôïc toû hieän nôi saûn phaåm cuûa noù laø röôïu, moät chaát “laøm hoan laïc con tim” (Ps 103[104]:15); nhöõng thung luõng khoaùc leân mình moät chieác aùo choaøng muøa gaët vaøng chín. Caâu 12 cuõng gôïi leân cho thaáy moät chieác vöông mieän, chieác vöông mieän coù leõ seõ khieán cho ngöôøi ta nghó ñeán nhöõng voøng hoa ôû caùc böõa tieäc möøng, ñöôïc ñoäi leân ñaàu cho caùc khaùch döï tieäc (xem Is 28:1-5).

5.-        Taát caû moïi taïo vaät cuøng nhau, haàu nhö theo nhau thaønh haøng nguõ, höôùng veà Ñaáng Hoùa Coâng vaø Vò Thöôïng Chuû cuûa mình, nhaåy muùa vaø haùt ca, chuùc tuïng vaø nguyeän caàu. Thieân nhieân, moät laàn nöõa, laïi trôû neân moät daáu hieäu soáng cuûa haønh ñoäng thaàn linh: Noù laø moät trang saùch ñöôïc môû ra tröôùc maét taát caû moïi ngöôøi, saün saøng boäc loä söù ñieäp aån taøng nôi mình laø Ñaáng Taïo Hoùa, vì “nhôø söï cao caû vaø veû ñeïp cuûa caùc vaät ñöôïc taïo thaønh maø so saùnh môùi thaáy ñöôïc vò nguyeân taùc giaû cuûa chuùng” (Wis 13:5; xem Rm 1:20). Vieäc chieâm ngaém theo thaàn hoïc vaø höùng khôûi daït daøo veà thi ca ñaõ lieân hôïp laïi thaønh baøi haùt naøy vaø thaønh moät vieäc toân thôø chuùc tuïng.

Tuy nhieân, cuoäc gaëp gôõ quan troïng nhaát ñöôïc vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh höôùng tôùi baèng taát caû baøi ca naøy cuûa mình laø cuoäc hieäp nhaát giöõa thieân nhieân taïo vaät vôùi ôn cöùu ñoä. Nhö traùi ñaát ñöôïc hoài sinh vaøo muøa xuaân bôûi taùc ñoäng cuûa Hoùa Coâng theá naøo, con ngöôøi cuõng vöôn leân töø toäi loãi cuûa mình baèng taùc ñoäng cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc nhö theá. Bôûi vaäy, taïo vaät vaø lòch söû cuøng ôû döôùi aùnh maét quan phoøng vaø cöùu ñoä cuûa Chuùa, Ñaáng khoáng cheá nhöõng gioøng nöôùc gaàm roáng vaø huûy hoaïi, roài ban cho chuùng thöù nöôùc thanh taåy, sung söùc vaø no thoûa. Thaät vaäy, Chuùa “chöõa nhöõng taám loøng tan naùt, haøn dòt veát thöông cuûa hoï”, cuõng laø Ñaáng “bao phuû caùc taàng trôøi baèng nhöõng ñaùm maây, laøm möa xuoáng treân maët ñaát, khieán coû caây moïc leân treân nuùi ñoài” (Ps 146[147]:3,8).

Nhö theá, baøi Thaùnh Vònh naøy trôû neân moät baøi ca chuùc tuïng aân suûng thaàn linh. Daãn giaûi veà baøi Thaùnh Vònh cuûa chuùng ta ñaây, Thaùnh AÂu Quoác Tinh ñaõ nhaéc nhôû chuùng ta moät laàn nöõa veà tính caùch sieâu vieät naøy, cuõng nhö veà taëng aân chuyeân bieät aáy: “Chuùa laø Thieân Chuùa phaùn vôùi anh em nôi taâm trí cuûa anh em raèng: Ta laø söï sung tuùc cuûa caùc ngöôøi. Caùc ngöôøi ñöøng chaïy theo nhöõng gì theá gian höùa heïn, nhöng haõy theo ñuoåi nhöõng gì Ñaáng Taïo Döïng neân theá gian höùa ban! Caùc ngöôøi haõy chuù yù ñeán nhöõng gì Thieân Chuùa höùa ban, neáu caùc ngöôøi tuaân giöõ coâng lyù; vaø khinh thöôøng nhöõng gì caùc ngöôøi ñöôïc theá gian höùa heïn tropng vieäc caùc ngöôøi khoâng phaûi soáng theo coâng lyù. Bôûi theá, caùc ngöôøi ñöøng chaïy theo nhöõng gì theá gian höùa heïn cho caùc ngöôøi. Traùi laïi, caùc ngöôøi haõy quan taâm ñeán nhöõng gì Ñaáng Taïo Döïng neân theá gian höùa ban cho caùc ngöôøi” (“Esposizione sui Salmi” Rome 1990, p. 481).

Sau khi nghe baøi giaùo lyù treân ñaây cuûa ÑTC qua caùc ngöôøi ñaïi dieän ñoïc baèng moät soá tieáng khaùc nhau taïi Saûnh Ñöôøng Phaoloâ VI, phaùi ñoaøn haønh höông ñaõ laõnh pheùp laønh cuûa ÑTC ngoaøi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vaøo luùc 11 giôø 30 saùng. Tröôùc khi ban pheùp laønh cho hoï, ÑTC ñaõ ngoû lôøi cuøng hoï nhö sau:

Caùm ôn anh chò em ñaõ vieáng thaêm vaø caàu nguyeän cho Toâi choùng khoûi beänh. Chuùng ta ñaõ suy nieäm Lôøi Chuùa, ñöôïc trích töø baøi Thaùnh Vònh 64, moät baøi Thaùnh Vònh môøi goïi chuùng ta ñöøng soáng theo nhöõng gì theá gian höùa heïn maø haõy chuù troïng ñeán nhöõng gì Ñaáng Taïo Döïng neân theá gian höùa ban. Vôùi nhöõng caûm nhaän naøy, Toâi tha thieát xin anh chò em haõy luoân luoân ñaët tin töôûng cuûa mình vaøo baøn tay quan phoøng cuûa Thieân Chuùa laø nguoàn maïch cuûa an bình vaø vöõng taâm. Chuùng ta haõy tieáp tuïc cuoäc haønh trình Muøa Chay cuûa chuùng ta baèng vieäc gaén maét nhìn leân Chuùa Kitoâ”.

Sau khi noùi xong nhöõng lôøi naøy, ÑTC haùt Kinh Laïy Cha vaø ban pheùp laønh Toøa Thaùnh cuûa Ngaøi cho hoï. 

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican leân tieáng veà tình hình caøng soâi boûng ôû Trung Ñoâng: “Toå Chöùc Hieäp Chuûng Quoác, Hieäp Chuûng Quoác Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu ñaâu roài?”. Nhaän ñònh veà tình hình caøng ngaøy caøng trôû neân caêng thaúng ôû Trung Ñoâng, Cha Pasquale Borgomeo, toång giaùm ñoác cuûa Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, trong chöông trình phaùt thanh “One-O-Five Live”, ñaõ nhaän ñònh “Arafat vaø Sharon ñaõ khoâng coøn laøm chuû tình hình nöõa”. Bôûi theá, tröôùc tình hình naøy, vò giaùm ñoác laäp laïi raèng: “Toøa Thaùnh vaãn haèng baøy toû nhu caàu caàn phaûi coù moät cuoäc moâi giôùi ñeå giaûi quyeát tình traïng xung khaéc naøy… Khoâng ra tay cöùu trôï laø moät ñieàu vi phaïm ôû nôi taát caû nhöõng xöù sôû vaên minh. Nhöõng xöù sôû naøy laøm sao coù theå queân ñöôïc ñieàu aáy, nhöõng xöù sôû haõnh dieän vôùi nhöõng giaù trò vaên minh cuûa mình vaø tuyeân boá choáng laïi khuûng boá ñeå baûo toaøn nhöõng giaù trò aáy. Moät thöù naêng noå cheát choùc ñang dieãn ra ôû Trung Ñoâng, moät thöù naêng noå cheát choùc vöôït ra ngoaøi taàm tay cheá ngöï cuûa thaønh phaàn ñöôïc coi nhö höõu traùch… (Trong) tình hình theå thaûm haèng ngaøy naøy, thaønh phaàn daân chuùng Do Thaùi vaø Palestina ñeàu laø ñoái töôïng cuûa baïo löïc töø caû ñoâi beân. Sharon vaø Arafat khoâng theå naøo töï mình giaûi quyeát ñöôïc cuoäc xung ñoät ñaãm maùu naøy. Ñaâu maát roài Toå Chöùc Lieân Hieäp Quoác, Hieäp Chuûng Quoác Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu? ”.

7/3 Thöù Naêm

Phaùi ñoaøn ñaïi bieåu thuoäc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Hy Laïp vieáng thaêm Roâma: “vieäc coäng taùc vaø hôïp löïc trong vieäc neâu leân nhöõng vaán ñeà cuûa thieän ích chung laø caùch seõ laøm töø töø tan bieán ñi vieäc thieáu tin töôûng vaø ngôø vöïc nhau voán coù nôi chuùng ta trong quaù khöù. Theo nguoàn tin Zenit hoâm nay cho hay, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vieäc Coå Voõ Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo phaùt bieåu raèng töø Thöù Saùu tuaàn naøy seõ coù moät soá cuoäc hoïp giöõa caùc vò thuoäc hoäi ñoàng naøy vaø phaùi ñoaøn ñaïi bieåu cao caáp 6 vò do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Thöôïng Phuï ôû Nhaõ Ñieån laø Christodoulos sai ñeán. Theo nguoàn tin Zenit naøy, sôû dó coù nhöõng bieán chuyeån naøy laø vì chæ coù coäng ñoàng Chính Thoáng Hy Laïp ñaõ vaéng maët trong Ngaøy Hoäi Ngoä Lieân Toân Hoøa Bình Assisi hoâm 24/1/2002 maø thoâi. Tröôùc bieán coá naøy maáy tuaàn, vò TGM Thöôïng Phuï naøy ñaõ baùo cho Toøa Thaùnh bieát raèng mình khoâng theå sang Roâma ñaùp leã vieäc ÑTC vieáng thaêm Nhaõ Ñieån ngaøy 4/5/2001, vì Hoäi Nghò beân ñoù cho raèng chöa ñeán luùc. Theo nguoàn tin Zenit, Toøa Thaùnh cho hay laø caùc vò ñaïi bieåu Chính Thoáng naøy, ñöôïc daãn ñaàu bôûi ÑTGM Panteleimon ôû Attika, thuoäc UÛy Ban Hoäi Nghò veà Nhöõng Lieân Heä Giöõa Chính Thoáng vaø Giöõa Kitoâ Giaùo, seõ hoäi kieán rieâng vôùi ÑTC vaøo Thöù Hai tuaàn tôùi. Caùc vò naøy seõ ôû taïi Roâma cho ñeán ngaøy 13/3. Toøa Thaùnh cho hay laø caùc vò ñaïi dieän Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Hy Laïp seõ hoïp nhau tìm caùch “lieân keát noã löïc ñeå AÂu Chaâu tieáp tuïc laø moät daân Coâng Giaùo”, trong khi aáy vaãn toân troïng “nhöõng thaønh phaàn thieåu soá vaø töï do cuûa moãi thaønh phaàn daân chuùng trong vieäc baûo toàn nieàm tin, ngoân ngöõ, giaù duïc vaø truyeàn thoáng cuûa hoï”. Bôûi theá, nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñaët ra seõ laø nhöõng vaán ñeà “veà nhöõng tieán trieån hieän nay nôi Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu lieân quan ñeán ñeà taøi cuõng theo chieàu höôùng cuûa cuoäc toâng du Hy Laïp naêm ngoaùi cuûa ÑTC. Ñeà taøi naøy seõ moå xeû vieäc cöùu xeùt nhöõng vaán ñeà khaùc nhau, nhö nhöõng vaán ñeà dính daùng ñeán coâng lyù vaø hoøa bình, töï do toân giaùo, gia ñình, ñoái thoaïi lieân toân, huaán luyeän giaùo duïc, tình traïng khoâ ñaïo vaø tuïc hoùa, tình traïng di daân vaø ñaïo lyù sinh hoïc”. Phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy cuõng seõ gaëp ÑTGM Jean-Louis Tauran, thuoäc vaên phoøng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh, vaø ÑHY Joseph Ratzinger, Boä Tröôûng Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin cuûa Toøa Thaùnh. Böùc thö Ñöùc TGM Christodoulos ñaõ göûi cho ÑHY Walter Kasper, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Veà Coå Voõ Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo, ñaõ thoâng baùo vieäc vieáng thaêm cuûa phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy, ñaõ vieát “vieäc coäng taùc vaø hôïp löïc trong vieäc neâu leân nhöõng vaán ñeà cuûa thieän ích chung laø caùch seõ laøm töø töø tan bieán ñi vieäc thieáu tin töôûng vaø ngôø vöïc nhau voán coù nôi chuùng ta trong quaù khöù… (Loøng tin töôûng nhau naøy seõ ñöa ñeán) vieäc vöôït qua nhöõng khaùc bieät veà giaùo hoäi hoïc vaø veà tín lyù laø nhöõng gì laøm caûn trôû cho vieäc caàu nguyeän chung, vieäc caàu nguyeän phaùt xuaát töø moái hieäp nhaát vaø laø toät ñænh cuûa noù. Cuoäc vieáng thaêm cuûa phaùi ñoaøn ñaïi bieåu chuùng toâi laø moät böôùc tieán quan troïng theo chieàu höôùng naøy, vaø chuùng ta caàu xin ñeå noù coù moät keát quaû toát ñeïp, chaúng nhöõng ñeå phaùt trieån vieäc hôïp löïc hoã töông cuûa chuùng ta maø coøn baûo toaøn caên tính Kitoâ höõu AÂu Chaàu cuûa chuùng ta nöõa”. Böùc thö thoâng baùo naøy ñöôïc göûi ñi khoâng laâu sau khi Toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng ôû Moscow baõi boû cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑHY Chuû Tòch Kasper ñeå phaûn ñoái vieäc ÑTC quyeát ñònh thaønh laäp boán giaùo phaän ôû Nga. Giaùo Hoäi Chính Thoáng Moscow vaø Nhaõ Ñieån vaãn giöõ moái lieân heä toát vôùi nhau. Sau khi ÑTC Gioan Phaoloâ II thaêm Nhaõ Ñieån, Ñöùc Christodoulos ñaõ bay sang Nga gaëp gôõ Thöôïng Phuï Alexy II.

Tôø L’Osservatore Romano cuûa Toøa Thaùnh vôùi tình hình Thaùnh Ñòa: “Vieäc ñaët bom noå ôû saân cuûa moät hoïc vieän vaø vieäc caùc ngöôøi lính Do Thaùi noå suùng baén vaøo moät nhoùm hoïc sinh ôû coång tröôøng hoïc laø moät haønh vi daõ man laøm taêng theâm côn loác baïo löïc”. Tin töùc cho hay coù nhöõng ngöôøi lính Do Thaùi xaû suùng baén vaøo moät tröôøng hoïc Ngöôøi AÛ Raäp ôû Tulkarem hoâm Thöù Ba vöøa roài vì caùc em neùm ñaù. Söï vieäc baén suùng naøy ñaõ gaây cho 4 em bò thöông, trong ñoù coù hai em, 11 vaø 17 tuoåi, ôû trong tình traïng traàm troïng. Ngaøy Thöù Tö hoâm sau, caûnh saùt cho bieát laïi xaåy ra moät vuï khaùc cho moät tröôøng hoïc ôû Rafa Ai Caäp vôùi nhöõng cöûa soå cuûa noù bò ñaäp vôõ. Vò chuû buùt cuûa tôø L’Osservatore Romano aán baûn YÙ ngöõ ñaõ vieát chia seû caûm nhaän veà söï vieäc naøy nhö sau: “Nhöõng cuoäc taán coâng vaøo caùc tröôøng hoïc cho thaáy moät phöông thöùc môùi cuûa baïo löïc trong vieäc laøm tuïc hoùa Thaùnh Ñòa tröôùc con maét laïnh luøng döûng döng cuûa coäng ñoàng quoác teá… Trong hai ngaøy lieàn, caùc hoïc sinh Palestina ñaõ trôû thaønh muïc tieâu taán coâng, nhöõng cuoäc taán coâng vaøo chính taâm ñieåm cuûa töông lai loaøi ngöôøi, vaøo öôùc moäng loaøi ngöôøi cuõng nhö vaøo nhöõng nieàm hy voïng cho moät töông lai toát ñeïp hôn… Vieäc ñaët bom noå ôû saân cuûa moät hoïc vieän vaø vieäc caùc ngöôøi lính Do Thaùi noå suùng baén vaøo moät nhoùm hoïc sinh ôû coång tröôøng hoïc laø moät haønh vi daõ man laøm taêng theâm côn loác baïo löïc”. Tôø baùo naøy cuõng nhaán maïnh ñeán “baàu khí haàu nhö döûng döng” ñöôïc thaáy nôi nhöõng cuoäc baøn luaän ôû Washington DC veà döï thaûo hoøa bình cuûa OÂng Hoaøng Saudi laø Abdala ben Abdelaziz. Toång Thoáng Bush vaø Ai Caäp Hosni Mubarak ñaõ cho raèng nhöõng cuoäc baøn thaûo naøy “raát tích cöïc”.

Vaán ñeà söùc khoûe vaø hoaït ñoäng cuûa ÑTC: “Ñöùc Giaùo Hoaøng cöông quyeát laø Ngaøi nhaát ñònh khoâng boû cuoäc trong baát cöù hoaøn caûnh naøoToâi tin raèng Ngaøi seõ khoâng ngöøng laïi cho ñeán khi Ngaøi khoâng theå laøm gì hôn ñöôïc nöõa trong vieäc trung thaønh vôùi thöøa taùc vuï chuû chieân cuûa Ngaøi”. ÑHY Roberto Tucci, vò lo veà caùc chuyeán toâng du quoác teá cuûa ÑTC, ñaõ noùi vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican raèng ÑTC Gioan Phaoloâ khoâng ngaïi noùi veà tình traïng söùc khoûe cuûa Ngaøi. ÑHY nhaéc laïi trong chuyeán bay sang Cuba vaøo thaùng 1/1998, ñeå traû lôøi cho caâu hoûi cuûa caùc phoùng vieân: “Chuùng toâi xin Ngaøi noùi cho chuùng toâi veà mình, chöù khoâng muoán bieát töø caùc nguoàn tin khaùc”, ÑTC ñaõ traû lôøi: “Ñeå bieát mình ra sao, ÑGH ñoïc caùc baùo chí”. ÑHY noùi raèng: “caàn phaûi nhaéc laïi raèng Ngaøi laø vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân luoân luoân noùi moät caùch coâng khai veà nhöõng vaán ñeà truïc traëc cuûa mình. Hôn nöõa, bò phong khôùp ôû ñaàu goái vaøo tuoåi cuûa mình, cuõng laø tuoåi cuûa toâi, vì chuùng toâi haàu nhö ñoàng thôøi vôùi nhau, khoâng phaûi laø moät ñieàu quaù laï thöôøng ñaâu”. ÑHY cuõng laø chuû tòch cuûa UÛy Ban Ñieàu Haønh Ñaøi Phaùt Thanh Vatican naøy coøn cho bieát laø ngaøi hieåu ñöôïc daân chuùng raát muoán bieát ñeán tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC, tuy nhieân, ngaøi khoâng ñoàng yù vôùi nhöõng vò baùc só ñaõ ñöa ra nhöõng phaùn ñoaùn cuûa mình cho baùo chí hay veà tình traïng söùc khoûa cuûa ÑTC maø khoâng nghieân cöùu gì veà tieán trình beänh lyù cuûa ÑTC. Vò ÑHY cho bieát veà thaùi ñoä cuûa ÑTC ñoái vôùi tình traïng söùc khoûe cuûa Ngaøi nhö sau: “Ñöùc Giaùo Hoaøng cöông quyeát laø Ngaøi nhaát ñònh khoâng boû cuoäc trong baát cöù hoaøn caûnh naøo”. Theo vò HY naøy, thì söùc maïnh cuûa ÑTC laø ôû vieäc caàu nguyeän cuûa Ngaøi: “Toâi tin raèng Ngaøi seõ khoâng ngöøng laïi cho ñeán khi Ngaøi khoâng theå laøm gì hôn ñöôïc nöõa trong vieäc trung thaønh vôùi thöøa taùc vuï chuû chieân cuûa Ngaøi”.

Giai Ñoaïn Khôûi Söï Phong Thaùnh cho Meï Teâreâsa Calcutta seõ keát thuùc vaøo Phuïc Sinh naêm nay: “Giai ñoaïn ôû giaùo phaän trong tieán trình phong thaùnh cho Meï Teâreâsa Calcutta ñaõ xong töø Muøa Thu naêm vöøa roài. Hieän nay chuùng toâi ñang ôû vaøo giai ñoaïn ‘Roâma’, ñöôïc goïi laø ‘positio’, giai ñoaïn ñöôïc döï truø cuøng laém seõ keát thuùc vaøo Leã Phuïc Sinh”. Cha Michael Van der Peet laø phaàn töû thuoäc Caùc Linh Muïc Doøng Thaùnh Taâm, thuoäc tænh doøng Hoa Kyø, ñaõ sang Roâma 2 thaùng tröôùc ñaây ñeå laøm vieäc vôùi vò caùo thænh vieân Brian Kolodiejchuk, hai vò linh muïc khaùc, chín Chò Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi, vaø moät nhoùm töï nguyeän vieân ñuû moïi thaønh phaàn (linh muïc, tu só , giaùo daân) laøm vieäc baùn thôøi. Qua böùc thö göûi cho anh em doøng qua Maøn Ñieän Toaùn scj.org, vò linh muïc naøy cho bieát hieän trình cuûa cuoäc phong thaùnh naøy nhö sau: “Giai ñoaïn ôû giaùo phaän trong tieán trình phong thaùnh cho Meï Teâreâsa Calcutta ñaõ xong töø Muøa Thu naêm vöøa roài. Hieän nay chuùng toâi ñang ôû vaøo giai ñoaïn ‘Roâma’, ñöôïc goïi laø ‘positio’, giai ñoaïn ñöôïc döï truø cuøng laém seõ keát thuùc vaøo Leã Phuïc Sinh. Giôø ñaây chuùng toâi ñang qua phaàn ‘meat’ (phaàn troïng yeáu) cuûa vieäc chöùng ngoân cuøng vôùi caùc thöù vaên kieän vôùi 80 taäp taøi lieäu ñang coù trong tay… Toâi ñöôïc yeâu caàu vieát moät chöông veà ñôøi soáng ñaïo ñöùc cuûa Meï Teâreâsa, moät ñôøi soáng ñaïo chaúng nhöõng bao goàm vieäc meï keát hôïp vôùi Chuùa Kitoâ, nhöõng caûm nghieäm thaàn bí cuûa meï v.v. maø coøn caû ‘Ñeâm Toái Taêm cuûa Linh Hoàn’ chieám moät phaàn lôùn trong cuoäc ñôøi cuûa meï”. Thaùng Chín naêm vöøa qua, ÑTGM Henry D’Souza ôû Calcutta ñaõ tieát loä cho bieát raèng Meï Teâreâsa ñaõ traûi qua nhöõng cuoäc thöû thaùch noäi taâm kinh hoaøng. Vò TGM naøy keå truyeän veà thôøi gian Meï Teâreâsa ôû Beänh Vieän Woodlands naêm 1996, ngöôøi ta thaáy Meï traûi qua nhöõng nghi ngôø vaø heát söùc sôï haõi. Meï phaûi vaøo beänh vieän vì gaëp truïc traëc veà tim vaø khoâng nguû ñöôïc. ÑTGM naøy nghó raèng coù leõ thaàn döõ ñaõ laøm cho Meï maát bình an vaø maát loøng tin töôûng vaøo Thieân Chuùa. Cuõng trong böùc thö vieát cho anh em doøng mình, cha Van der Peet cho bieát tieáp: “Keát quaû cuûa vieäc chuùng toâi ñang laøm ñaây seõ ñöôïc noäp cho moät uûy ban goàm chín chuyeân gia thaàn hoïc do Thaùnh Boä Cöùu Xeùt Phong Thaùnh choïn. (UÛy ban naøy) seõ ñeä trình vieäc cöùu xeùt cuûa mình leân ÑTC, Vò ñaùnh ñieän thö cho bieát quyeát ñònh döùt khoaùt coù neân tieán haønh vieäc phong chaân phöôùc hay chaêng. Chung chung nghó raèng ÑTC seõ tieán haønh chöù khoâng chôø ñôïi laâu nöõa”. Cha Van der Peet ñaõ gaëp Meï Teâreâsa naêm 1975 khi Meï ñang chôø xe buyùt. Meï ñaõ xin cha giaûng Tónh Taâm cho caùc taäp sinh cuûa Meï. “Toøa nhaø chuùng toâi ñang laøm laø moät ngoâi nhaø cho thaønh phaàn voâ gia cö. Nhöõng khu vöïc sinh hoaït naøy thaät laø moät khu vöïc baän roän. Ñoù môùi thaät söï laø theá giôùi cuûa Meï Teâreâsa”.

8/3 Thöù Saùu.

Giaùo Höõu Coâng Giaùo seõ ñöôïc Hieäp Leã döôùi hai hình. Baûn vaên kieän veà “Vieäc Hieäp Leã Döôùi Hai Hình” ñöôïc Thaùnh Boä veà Phöôïng Töï vaø Qui Luaät Bí Tích soaïn ñeå göûi cho caùc vò gaùm muïc. Vaên Phoøng Baùo Chí Toaø Thaùnh chöa phaùt haønh baûn vaên kieän naøy trong luùc naøy, vì chôø aán baûn thöù ba cuûa Leã Nghi Roâma (ñöôïc ÑTC pheâ chuaån vaøo Thaùng Tö naêm 2000) saép söûa ñöôïc ban haønh trong nay mai. ÔÛ khoaûn 283, baûn leã nghi môùi naøy “chöùa ñöïng moät vaøi ñieàu kieän cho pheùp vieäc coù theå Hieäp Leã döôùi hai hình baùnh vaø röôïu”. Nhöng caùc vò giaùm muïc giaùo phaän caàn phaûi “ban haønh nhöõng tieâu chuaån” veà vaán ñeà naøy maø khoâng caàn chôø ñôïi nhöõng chæ daãn cuûa hoäi ñoàng giaùm muïc. Vieäc ñöôïc pheùp röôùc leã hai hình naøy ñöôïc qui ñònh trong Baûn Höôùng Daãn Toång Quan cuûa Saùch Leã Nghi Roâma, khoaûn 242. Theo qui ñònh naøy, hoäi ñoàng giaùm muïc coù quyeàn quyeát ñònh giôùi haïn vaø ñieàu kieän caùc vò giaùm muïc cho pheùp röôùc leã hai hình, vaøo nhöõng dòp ñaëc bieät cho ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa coäng ñoàng hay nhoùm hoäi tín höõu naøo. Vieäc hieäp leã hai hình vaãn ñöôïc thöïc hieän nôi Caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng.

ÑTC keâu goïi giuùp ñôõ taát caû nhöõng phuï nöõ gaëp khoán khoù: “Baèng vieäc loan truyeàn ‘linh ñaïo tieáp nhaän’, quí vò laø taùc giaû cuûa tình huynh ñeä ñaïi ñoàng chaân chính, moät tình huynh ñeä maø moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy mình ñöôïc tieáp nhaän, khoâng phaân bieät taàng lôùp xaõ hoäi, toân giaùo, vaên hoùa hay quoác tòch”. Hoâm nay laø Ngaøy Phuï Nöõ, trong cuoäc gaëp gôõ nhöõng phaàn töû cuûa phong traøo “Tra Noi” (Giöõa Chuùng Ta), moät phong traøo trong 50 naêm qua ñaõ daán thaân trôï giuùp nhöõng nhaân vieân laøm vieäc quoác noäi cuõng nhö nhöõng phaàn töû ôû ngoaøi leà xaõ hoäi. Phong trao Tra Noi naøy baét nguoàn töø khi Cha Sebastiano Plutino, moät tu só doøng Coâng Cuoäc Nho Nhoû cuûa Ñaáng Quan Phoøng Thaàn Linh, tuï taäp nhöõng phuï nöõ laøm vieäc noäi trôï laïi vôùi nhau ñeå giuùp cho nhöõng phuï nöõ khaùc, cuõng nhö cho nhöõng naïn nhaân soáng beân leà xaõ hoäi, cuõng laøm vieäc gioáng nhö cuûa hoï. Phong traøo naøy ñaõ lan traøn khaép Nöôùc YÙ vaø caùc xöù sôû khaùc, nhaát laø Ba Taây. ÑTC ñaõ huaán duï caùc phaàn töû thuoäc phong traøo naøy trong cuoäc trieàu kieán rieâng vôùi Ngaøi hoâm nay nhö sau: “Baèng vieäc loan truyeàn ‘linh ñaïo tieáp nhaän’, quí vò laø taùc giaû cuûa tình huynh ñeä ñaïi ñoàng chaân chính, moät tình huynh ñeä maø moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy mình ñöôïc tieáp nhaän khoâng phaân bieät taàng lôùp xaõ hoäi, toân giaùo, vaên hoùa hay quoác tòch. (Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy) tröôùc heát caàn phaûi baûo trì vaø taêng tieán vieäc giao tieáp haèng ngaøy vôùi Thieân Chuùa, baèng caùch tha thieát laéng nghe Lôøi Ngaøi, qua vieäc caàu nguyeän vaø ñôøi soáng gaén boù vôùi bí tích. Chæ coù nhöõng con ngöôøi nam nöõ nguyeän caàu môùi coù theå laø nhöõng taùc giaû cuûa hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø toâng ñoà thu huùt. Chôù gì Thaùnh Theå, nguoàn maïch baát taän cuûa moái hieäp thoâng cuõng nhö cuûa vieäc daán thaân truyeàn giaùo, laø coát loõi cuûa taát caû moïi söï”.

Baøi Giaûng Thöù Saùu Haèng Tuaàn Thöù Hai cho Giaùo Trieàu Roâma tröôùc Tuaàn Thaùnh 2002: “Ngaøy nay cuõng xaåy ra nhöõng caùi hoaøn toaøn môùi meû vaø baát khaû ño löôøng ôû moïi thôøi ñaïi, ñoù laø moät con ngöôøi döùt khoaùt rôøi boû laõnh vöïc trung dung cuûa theá gian, laõnh vöïc cuûa moät thöù theá gian taàm thöôøng, ñeå baày toû baûn thaân cuûa mình ra nhö ngöôøi muø töø luùc môùi sinh bò loaïi ra khoûi hoäi ñöôøng cuûa thaønh phaàn trí thöùc, khi thaân thöa: ‘Laïy Thaøy, toâi tin!”. Kim chæ ñoàng hoà, chuoãi maân coâi baèng nhöïa vaø ñöùc tin gioáng nhau ôû choã naøo? – Thöa, ñoù laø khaû naêng “chieáu saùng trong taêm toái”, Cha Raniero Cantalamessa, vò giaûng thuyeát cuûa Giaùo Hoaøng Gia ñaõ traû lôøi nhö theá. Duø ñau ñaàu goái beân phaûi, ÑTC cuõng vaãn ñeán nghe baøi giaûng thöù hai naøy. Vò giaûng thuyeát caét nghóa raèng, gioáng nhö vieäc toûa quang cuûa nhöõng vaät coù theå seõ trôû neân nhoû beù nhöng laïi taêng phaùt khi xuaát hieän tröôùc aùnh maët trôøi theá naøo, tín höõu cuõng vaäy, cuõng coù theå phuïc hoài aùnh quang thieâng lieâng cuûa mình, baèng vieäc phôi mình ra tröôùc aùnh saùng cuûa dung nhan Chuùa Kitoâ. Dung nhan naøy thöïc söï laø moät göông maët nhaân loaïi, nhöng hôn theá nöõa, laø moät dung nhan thaàn linh. Vò giaûng thuyeát ñaõ nhaéc laïi raèng nhieàu ñoaïn Taân Öôùc ñaõ chöùng thöïc veà vieäc nhaän thöùc cuûa Chuùa Kitoâ trong taùc haønh “baèng quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa”, nhö “thaåm phaùn chung thaåm cuûa con ngöôøi vaø lòch söû”, chöù khoâng phaûi nhö laø moät “vò sö phuï voâ danh ôû Galileâa”. Vò giaûng thuyeát cuõng ghi nhaän laø vieäc Giaùo Hoäi loan truyeàn thaàn tính troïn veïn cuûa Chuùa Kitoâ khoâng phaûi chæ laø Thaùnh Kinh, maø coøn qua “caûm nghieäm cöùu ñoä Giaùo Hoäi nhaän thöùc ñöôïc ôû Ngöôøi nöõa”. Ñoù laø moät caûm nghieäm laøm bieán ñoåi raát nhieàu cuoäc soáng moät caùch aâm thaàm: “Ngaøy nay cuõng xaåy ra nhöõng caùi hoaøn toaøn môùi meû vaø baát khaû ño löôøng ôû moïi thôøi ñaïi, ñoù laø moät con ngöôøi döùt khoaùt rôøi boû laõnh vöïc trung dung cuûa theá gian, laõnh vöïc cuûa moät thöù theá gian taàm thöôøng, ñeå baày toû baûn thaân cuûa mình ra nhö ngöôøi muø töø luùc môùi sinh bò loaïi ra khoûi hoäi ñöôøng cuûa thaønh phaàn trí thöùc, khi thaân thöa: ‘Laïy Thaøy, toâi tin!’. Nhöõng luùc naøy laøm cho Chuùa Gieâsu hoan hæ trong cuoäc ñôøi traàn gian cuûa Ngöôøi vaø laøm cho Ngöôøi keâu leân raèng: ‘Laïy Cha, Con chuùc tuïng Cha laø Chuùa trôøi ñaát, vì Cha ñaõ giaáu nhöõng ñieàu naøy khoâng cho thaønh phaàn khoân ngoan trí thöùc bieát, maø laïi toû ra cho nhöõng keû heøn moïn bieát. Xin Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho chuùng ta ñöôïc thuoäc veà nhöõng ‘keû beù moïn’ naøy, giôø ñaây vaø luoân maõi”.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

 

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC CÖÛ HAØNH

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)