Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 05-11/01/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNH GIEÂNG 2002

 

YÙ chung: Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc noã löïc hôn nöõa trong vieäc cuøng nhau loan truyeàn Chuùa Kitoâ laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá giôùi” 

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông ñöôïc bieát caùch thöïc hieän vieäc daán thaân môùi ñeå truyeàn baù phuùc aâm hoùa heát moïi laõnh vöïc hoaït ñoäng vaø ñôøi soáng”.

 

___________________________________________

 

Thöù Baûy 5/1. ÑTC tieáp caùc tham döï vieân hoäi nghò toaøn quoác cuûa hieäp hoäi giaùo chöùc hoïc ñöôøng Coâng Giaùo YÙ vaø moät nhoùm thuoäc trung taâm ‘TìnhNguyeän Chòu Khoå’ thuoäc giaùo phaän Bergamo ôû YÙ. Vôùi thaønh phaàn giaùo chöùc, ÑTC noùi: “Theo chieàu höôùng giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi, chôù gì moãi ngöôøi trong anh chò em - nôi moái giao höõu vaø hôïp taùc vôùi ñoàng nghieäp cuûa mình - phaûi tìm caùch naém laáy cô hoäi ñeå chia seû traùch nhieäm cuõng nhö ñeå lieân keát yù höôùng, nhôø ñoù nhöõng cô caáu kinh vieän môùi coù theå trôû thaønh nhöõng nôi ñaëc bieät phaùt ñoäng vaên hoùa trong vieäc phuïc hoài söï toân troïng vaø uy tín xaõ hoäi… Haõy tìm caùch truyeàn ñaït moät caùch troïn veïn noäi dung cuûa ñaïo Coâng Giaùo, baèng nhöõng chöông trình giaùo huaán chuù troïng ñeán nhöõng nhu caàu huaán luyeän hoïc sinh vaø toân troïng baûn chaát laãn muïc ñích cuûa hoïc ñöôøng”.

Vôùi thaønh phaàn thöù hai, thaønh phaàn khuyeát taät, thaønh phaàn ñöôïc hoä toáng bôûi cha meï, bôûi ngöôøi phuïc dòch hoaëc bôûi nhaân vieân cuûa trung taâm ‘thieän nguyeän chòu khoå’, Ngaøi nhaén nhuû theá naøy: “Chôù gì vieäc ra ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu ñöôïc chuùng ta cöû haønh vaøo Leã Giaùng Sinh, mang laïi cho moãi moät ngöôøi trong anh chò em traøn ñaày nieàm vui, ñoàng thôøi cuõng ban cho anh chò em söùc maïnh ñeå aâm thaàm ñoái dieän vôùi taát caû moïi vaán ñeà vaø khoù khaên. Chôù gì vieäc Chuùa Gieâsu ra ñôøi cuõng giuùp cho anh chò em caûm thaáy raèng mình coù phuùc ñöôïc laø nhöõng chöùng nhaân yeâu thöông söï soáng, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng baïn cuûa mình laø nhöõng ngöôøi thöôøng bò ñaùnh laïc höôùng vaø khoâng theå caûm nhaän taëng aân cao caû naøy cuûa Chuùa”.

 

Chuùa Nhaät 6/1. ÑTC truyeàn chöùc giaùm muïc cho 10 vò taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Nhö ñaõ ñöôïc lieät keâ ôû cuoái baûn tin tuaàn tröôùc (cuûa Maøn Ñieän Toaùn Thôøi Ñieåm Maria ñaây), trong 10 vò taân giaùm muïc naøy, taát caû ñeàu laø ñöùc oâng, 5 vò YÙ, 1 vò Phi Luaät Taân, 1 vò Coäng Hoøa Congo, 2 vò Coâng Hoøa Daân Chuû Congo, vaø 1 vò Boà Ñaøo Nha. Trong baøi giaûng cöû haønh Leã Hieån Linh hoâm nay, tröôùc khi vaén taét noùi veà vaø noùi vôùi töøng vò taân chöùc, ÑTC ñaõ noùi ñeán yù nghóa vaø vai troø cuûa ngoâi sao laï nhö sau: “YÙ nghóa bieát bao bieåu hieäu ngoâi sao xuaát hieän nôi nhöõng hình aûnh tieâu bieåu cho caûnh trí Giaùng Sinh vaø Hieån Linh! Ngaøy nay noù vaãn coøn taùc ñoäng caûm xuùc saâu xa, cho duø nhieàu luùc, gioáng nhö soá phaän cuûa nhieàu bieåu hieäu linh thaùnh khaùc, noù cuõng bò taàm thöôøng hoùa vì bò thöông maïi söû duïng. Tuy nhieân, theo yù nghóa nguyeân tuyeàn cuûa mình, ngoâi sao chuùng ta thaáy nôi caûnh trí giaùng sinh cuõng noùi vôùi caû tö töôûng laãn taâm can cuûa con ngöôøi nam nöõ thuoäc ñeä tam thieân kyû naøy. Noù noùi vôùi nhöõng con ngöôøi nam nöõ bò tuïc hoùa… thaønh phaàn khao khaùt tuyeät ñoái theå… Ai laø ngöôøi caûm thaáy mình khoâng caàn coù moät ‘ngoâi sao’ höôùng daãn mình ñi trong cuoäc haønh trình raàn theá? Caû con ngöôøi cuõng nhö caùc quoác gia ñeàu caûm thaáy caàn ñeán ñieàu naøy”. 

ÑTC Nguyeän Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät. Tröôùc khi nguyeän kinh, ÑTC nhaéc laïi laø Leã Hieån Linh truøng vôùi Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo Treû Em naêm nay, moät ngaøy theá giôùi vôùi chuû ñeà “Haõy kheâu leân nieàm hy voïng”. Ngaøi ñaõ môøi goïi “’caùc nhaø thöøa sai trai gaùi’ haõy chieáu giaõi aùnh saùng ñoaøn keát, nhaát laø ôû nhöõng nôi coù nhöõng boùng toái taêm heát söùc daày ñaëc cuûa baàn cuøng, cuûa ñau khoå cuõng nhö cuûa chieán tranh”. Sau khi nguyeän kinh, Ngaøi ñeà caäp ñeán söï kieän coù “moät soá Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, nhö Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông Nga cuõng nhö nhöõng giaùo hoäi Coptic, Ehiopia vaø Armenia, cöû haønh Leã Chuùa Gieâsu Kitoâ Giaùng Sinh vaøo nhöõng ngaøy naøy… Chôù gì vieäc cöû haønh Lôøi Thieân Chuùa ñeán ngöï giöõa loaøi ngöôøi trôû thaønh nguoàn maïch cho söùc maïnh thieâng lieâng môùi… cuõng nhö cho moái hieäp thoâng cuûa taát caû chuùng ta, thaønh phaàn coâng nhaän Ngöôøi laø Chuùa vaø laø Ñaáng Cöùu Theá”.

 

Thöù Hai 7/1. ÑTC tieáp rieâng caùc vò taân chöùc trong haøng giaùo phaåm cuùng vôùi gia ñình cuûa caùc töøng vò:

Toång Giaùm Muïc Giuseppe Pinto, apostolic nuncio in Senegal and Mauritania. - Toång Giaùm Muïc Claudio Gugerotti, apostolic nuncio in Georgia, Armenia and Azerbaijan. - Toång Giaùm Muïc Adolfo Tito Yllana, apostolic nuncio in Papua New Guinea. - Toång Giaùm Muïc Giovanni d'Aniello, pontifical representative in the Democratic Republic of the Congo. - Giaùm Muïc Daniel Mizonzo giaùo phaän Nkayi, Republic of the Congo. - Giaùm Muïc Louis Portella giaùo phaän Kinkala, Republic of the Congo. - Giaùm Muïc Marcel Utembi Tapa giaùo phaän Mahagi-Nioka, Democratic Republic of the Congo. - Giaùm Muïc Franco Agostinelli giaùo phaän Grosseto, Italy. - Giaùm Muïc Amandio Jose Tomas, phuï taù giaùo phaän Evora, Portugal. - Giaùm Muïc Vittorio Lanzani, delegate of the Fabric of St. Peter's.

Thöù Ba 8/1. Hoäi Ñoàng Vaän Ñoäng Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo cuûa Toøa Thaùnh ra thoâng tö lieân quan ñeán vieäc veà höu cuûa ÑTGM Canterbury George Carey, Giaùo Chuû Anh Giaùo: “Hình aûnh ngaøi cuøng moät vò laõnh ñaïo Chính Thoáng Giaùo quì goái vôùi ÑTC khi caùc vò hôïp nhau môû cöûa Naêm Thaùnh ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh ñeå môû maøn cho Naêm Möøng Kyû Nieäm ñaõ aên saâu vaøo kyù öùc cuûa chuùng toâi”: “Nhaän ñöôïc thoâng baùo chính thöùc veà vieäc veà höu cuûa ÑTGM Canterbury George Carey haï nieân naêm nay, Hoäi Ñoàng Vaän Ñoäng Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo cuûa Toøa Thaùnh caûm taï vieäc daán thaân cuûa ÑTGM trong vieäc baûo trì vaø thaét chaët moái lieân heä giöõa Giaùo Hoäi Anh Giaùo vaø Coâng Giaùo. ÑTGM Carey ñaõ thaêm ÑTC moät soá laàn trong möôøi naêm laøm TGM ôû Canterbury, thaäm chí hôn caû nhöõng vò tieàn nhieäm cuûa mình. Hình aûnh ngaøi cuøng moät vò laõnh ñaïo Chính Thoáng Giaùo quì goái vôùi ÑTC khi caùc vò hôïp nhau môû cöûa Naêm Thaùnh ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh ñeå môû maøn cho Naêm Möøng Kyû Nieäm ñaõ aên saâu vaøo kyù öùc cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi bieát raèng ngaøi raát laø baän bòu vôùi chöông trình cuûa mình tröôùc khi veà höu, theá nhöng chuùng toâi muoán lôïi duïng luùc naøy ñeå noùi leân loøng caûm taï saâu xa cuûa chuùng toâi veà nhieàu ôn phuùc cuûa nhöõng naêm ngaøi laõnh ñaïo trong vai troø laøm TGM Canterbury”.

 

Thöù Tö 9/1. Baøi Giaùo Lyù veà Thaùnh Vònh 150: “Heát moïi söï thôû hôi haõy chuùc tuïng Chuùa. Hoâm nay, sau maáy tuaàn lieân quan ñeán Giaùng Sinh vaø Taân Nieân, ÑTC tieáp tuïc trôû laïi loaït baøi Giaùo Lyù veà vieäc caàu nguyeän baèng Thaùnh Vònh cuûa Ngaøi. Baøi giaùo lyù hoâm nay laø baøi thöù 26 trong loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh. (Xin xem nguyeân vaên baøi naøy trong phaàn “Giaùo Lyù Trong Tuaàn” vaøo cuoái tuaàn tôùi).

 

Thöù Naêm 10/1. ÑTC tieáp phaùi ñoaøn ngoaïi giao caùc nöôùc ñeå trao ñoåi nhöõng lôøi chuùc Taân Nieân theo truyeàn thoáng. Hieän dieän trong buoåi gaëp gôõ Taân Nieân truyeàn thoáng naøy coù 172 Quoác Gia hoaøn toaøn coù lieân heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh, ngoaøi ra coøn coù Khoái Hieäp Nhaát AÂu Chaâu, Khoái Thöôïng Binh Malta, Nga Soâ Vieát Vuï vaø Cô Quan Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestina (PLO). Sau khi nghe vò ñaïi dieän phaùi ñoaøn ngoaïi giao naøy laø oâng Gionanni Galassi, laõnh söï cuûa Nöôùc Coäng Hoøa San Marino chuùc xuaân, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñaùp töø (xin xem baûn vaên trong phaàn Giaùo Hoäi, muïc Theo Vò Chuû Chieân, trang Ngoaïi Giao Muïc Vuï).

 

Thöù Saùu 11/1. ÑTC nhaän baèng tieán só danh döï veà canh noâng: “Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá veà canh noâng cuõng aûnh höôûng caû ñeán neàn vaên hoùa cuûa quoác gia nöõa”. Saùng nay ÑTC ñaõ tieáp caùc giaùo chöùc vaø sinh vieân thuoäc hoïc vieän ngaønh khoa hoïc canh noâng ôû Warsaw, Balan, nhöõng ngöôøi xin gaëp Ngaøi ñeå trao taëng Ngaøi baèng tieán só danh döï ngaønh canh noâng. ÑTC ñaõ xaùc nhaän laø ngaønh khoa hoïc naøy ñaõ coù “moät truyeàn thoáng laâu daøi vaø phong phuù… Coù nhöõng vò hoïc giaû vaø chính trò gia noåi tieáng, cuõng nhö coù nhöõng vò anh huøng tranh ñaáu giaønh ñoäc laäp ñaõ xuaát thaân töø ngaønh khoa hoïc naøy… Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá veà canh noâng cuõng aûnh höôûng caû ñeán neàn vaên hoùa cuûa quoác gia nöõa. Thaät vaäy, neáu nhieàu ngöôøi treû coù khaû naêng nôi nhöõng mieàn queâ, vì lyù do vaät chaát, khoâng theå tieáp tuïc vieäc hoïc vaán cuûa mình ôû caáp trung hoïc vaø ñaïi hoïc, thì chaéc chaén seõ khoâng theå naøo traùnh ñöôïc tình traïng ngheøo naøn veà tinh thaàn, chaúng nhöõng aûnh höôûng ñeán mieàn queâ cuûa Balan maø coøn ñeán toaøn theå xaõ hoäi nöõa”.

TGM Foley tham döï buoåi hoïp veà vieäc taân phuùc aâm hoùa Myõ Chaâu. Vò Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi tham döï cuoäc hoïp ôû Miami, Florida, Hoa Kyø, (keùo daøi hai ngaøy, hoâm nay vaø ngaøy mai), veà vieäc taân truyeàn baù phuùc aâm hoùa ôû Myõ Chaâu. Ñöùc TGM Chuû Tòch seõ coù moät baøi dieãn töø vaøo giôø aên tröa ôû Radisson Hotel, giaûng trong Thaùnh Leã cuøng ngaøy 11/1, vaø coù moät baøi noùi khaùc vaøo ngaøy mai, 12/1.

 

Sau ñaây laø nhöõng tin ñaëc bieät khoâng coù trong VIS vaø ñöôïc laáy töø AOL trong tuaàn naøy.

 

Thöù naêm 10/1. Thaùnh Boä Truyeàn Baù Phuùc AÂm Cho Caùc Daân Toäc ñaõ coù moät cuoäc baùn ñaáu giaù ôû Vatican nhöõng ñoà daâng cuùng quí giaù cuûa caùc vò giaùm muïc (nhö nhaãn cuûa caùc vò), linh muïc vaø giaùo daân ñeå gaây quó cho daân tò naïn A Phuù Haõn. Vieäc baùn ñaáu giaù naøy laø ñeå ñaùp laïi yù nguyeän cuûa ÑTC keâu goïi giuùp nhöõng ngöôøi ñang chòu khoán khoù vì chieán tranh.

Thöù tö  9/1. Chính quyeàn Do Thaùi ñaõ nhaát trí ñình chæ vieäc xaây caát ñeàn thôø Hoài Giaùo ôû Nazareùt, moät ñeàn thôø seõ lôùn thöù nhì ôû Trung Ñoâng. Theo caùc vieân chöùc trong chính quyeàn Do Thaùi cho bieát vieäc xaây caát naøy gaëp phaûi phaûn öùng khoâng toát töø phía Toøa Thaùnh Vatican. Vò trí xaây caát ngoâi ñeàn thôø Hoài Giaùo naøy gaàn ngay beân Ñeàn Thôø Truyeàn Tin cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Beân Hoài Giaùo caàn phaûi trình laïi ñoà aùn xaây caát khaùc trong voøng hai tuaàn, nhöng coù phaûi ôû moät nôi khaùc hay khoâng thì chöa ñöôïc roõ. Chính quyeàn Do Thaùi ñaõ cho pheùp Islamic Trust pheùp xaây caát naøy töø naêm 1999 ôû ñaây. Vieäc xaây caát ñeàn thôø naøy cho ñeán nay môùi ôû trong giai ñoaïn sô khôûi laøm neàn. Cuoäc tranh caõi xaåy ra töø naêm 1998, khi moät soá ngöôøi Hoài Giaùo cho raèng khu vöïc ngoaøi ñeàn thôø (Truyeàn Tin) laø vò trí ngoâi moä cuûa Shehabel-Din, chaùu cuûa nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo Saladin laø vò ñaõ ñaåy lui cuoäc Thaùnh Chieán cuûa Kitoâ Giaùo khoûi Thaùnh Ñòa taùm theá kyû tröôùc ñaây, naêm 1187. Tuy nhieân, ñoù cuõng laø nôi Chuùa Gieâsu sinh tröôûng.. Thaùnh 11 naêm 1999, khi ngoâi ñeàn thôø Hoài Giaùo môùi naøy ñöôïc ñaët vieân ñaù ñaàu tieân ñeå khôûi coâng xaây caát, taát caû moïi nhaø thôø Kitoâ Giaùo ñaõ ñoùng cöûa hai ngaøy lieàn. Cuoäc tranh caõi ñaõ trôû neân caêng thaúng ôû Nazareùt, thaønh phoá AÛ Raäp lôùn nhaát ôû Do Thaùi, ñeán noãi coù nhöõng luùc ñaõ coù nhöõng cuoäc baïo ñoäng. Thaùng 11/2001, chính quyeàn Do Thaùi bò caùc vò beân Coâng Giaùo ôû Gieârusalem traùch cöù laø ñaõ “gieo chia reõ giöõa Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo”. Vò laõnh ñaïo Phong Traøo Hoài Giaùo ôû Nazareùt laø Salman Abu Ahmed, ñaõ cuõng traùch cöù caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ Giaùo, bao goàm caû giaùo hoaøng vaø vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma ôû Gieârusalem laø Michel Sabbah, laø ñaõ laøm aùp löïc vôùi vò Thuû Töôùng Do Thaùi Ariel Sharon: “Chuùng toâi heát söùc ngaïc nhieân khi thaáy giaùo hoaøng choáng laïi quyeàn xaây caát ñeàn thôø cuûa chuùng toâi. Giöõa nhöõng ngöôøi Kitoâ giaùo vaø Hoài giaùo ôû Nazareùt chaúng coù vaán ñeà gì caû. Chæ coù caùc vò laõnh ñaïo Kitoâ giaùo nhö giaùo hoaøng vaø Michel Sabbah môùi ñaët vaán ñeà veà vieäc xaây caát ñeàn thôø maø thoâi”. Toøa Thaùnh Vatican ñaõ phuû nhaän lôøi caùo buoäc naøy. Raed Abu Sahlieh, phaùt ngoân vieân cuûa Ñöùc Sabbah, ñaõ phaûn öùng laø: “Chuùng toâi khoâng choáng laïi vieäc xaây caát ñeàn thôø, moät ñeàn thôø lôùn hôn vaø ñeïp hôn, song chuùng ta ñang xaây ñeàn thôø (Hoài Giaùo) naøy gaàn ñeàn thôø (Truyeàn Tin)”. Phaùt ngoân vieân cuûa chính quyeàn Do Thaùi laø Arie Mekel cho bieát: “Chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu lôøi than phieàn vaø nhieàu yeâu caàu töø phía Kitoâ giaùo… cuõng nhö töø nhieàu vò laõnh ñaïo treân theá giôùi, theá nhöng, chuùng toâi cuõng phaûi coâng nhaän caùc quyeàn lôïi cuûa coäng ñoàng Hoài Giaùo nöõa. Chuùng toâi ñang coá gaéng ñeå laøm nhöõng gì ñuùng ñaén”. Nhöõng ngöôøi Kitoâ höõu ñòa phöông hy voïng cuoäc tranh caõi seõ choùng keát thuùc: “Ñaõ boán naêm roài ngoâi ñeàn thôø naøy ñaõ gaây raéc roái cho thaønh phoá naøy. Chuùng toâi caàn soáng hoøa bình ôû nôi ñaây”, Michael Trouq, 38 tuoåi, chuû tieäm quaø taëng ñaõ mong nhö theá. Moät soá tín ñoà Hoài giaùo cuõng vaäy, nhö moät nhaân vieân chính quyeàn, 52 tuoåi, oâng Walid Abu Shahadi: “Hy voïng laø giôø ñaây moïi söï seõ laéng dòu vaø chuùng ta seõ laïi trôû thaønh anh em cuûa nhau”.

ÑTC seõ truyeàn chöùc giaùm muïc cho 10 vò sau ñaây vaøo ngaøy Chuùa Nhaät Leã Hieån Linh 6/1/2002 tôùi:

1. Ñöùc oâng Giuseppe Pinto giaùo phaän Conversano-Monopoli, Italy, sinh ngaøy 26/5/1952, thuï phong linh muïc 1/4/1978.

2. Ñöùc oâng Claudio Gugerotti giaùo phaän Verona, Italy, sinh ngaøy 7/10/1955, thuï phong linh muïc 29/5/ 1982.

3. Ñöùc oâng Adolfo Tito Yllana toång giaùo phaän Caceres, Philippines, sinh ngaøy 6/2/1948, thuï phong linh muïc ngaøy 19/3/1972.

4. Ñöùc oâng Giovanni D'Aniello giaùo phaän Aversa, Italy, sinh ngaøy 5/1/1955, thuï phong linh muïc 8/12/1978.

5. Ñöùc oâng Daniel Mizonzo giaùo phaän Nkayi, Democratic Republic of the Congo, sinh ngaøy 29/9/1953, thuï phong linh muïc 12/71981.

6. Ñöùc oâng Louis Portella giaùo phaän Pointe-Noire, Democratic Republic of the Congo, sinh ngaøy 28/7/1942, thuï phong linh muïc 31/12/1967.

7. Ñöùc oâng Marcel Utembi Tapa giaùo phaän Mahagi-Nioka, Democratic Republic of the Congo, sinh ngaøy 7/1/1959 thuï phong linh muïc 29/6/1984.

8. Ñöùc oâng Franco Agostinelli giaùo phaän Arezzo, Italy, sinh ngaøy 1/1/1944, thuï phong linh muïc 9/6/1968.

9. Ñöùc oâng Amandio Jose Tomas giaùo phaän Vila Real, Portugal, sinh ngaøy 23/1/1943, thuï phong linh muïc 15/8/1967.

10. Ñöùc oâng Vittorio Lanzani giaùo phaän Pavia, Italy, sinh ngaøy 14/6/1951, thuï phong linh muïc 3/4/1976.

 

___________________________________________

 

Sinh Hoaït cuûa ÑTC töø ngaøy 8/12/2001 tôùi 24/1/2002

 

Thöù Baûy 8/12: Daâng Leã Troïng Kính Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi vaøo luùc 4 giôø chieàu, taïi Piazza di Spagna.

 

Thöù Ba 11/12: Daâng Thaùnh Leã cho sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi Hoïc ôû Roâma vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 16/12: Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng, ñi thaêm muïc vuï vaø daâng Thaùnh Leã taïi giaùi xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng.

 

Thöù Hai 24/12: Daâng Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm ñuùng 12 giôø khyua taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Ba 25/12: Ban Pheùp Laønh “Ubi et Orbi” vaøo luùc 12 giôø tröa taïi bao lôn chính cuûa Ñeàn Thôû Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Hai 31/12: Nguyeän Kinh Toái vaø haùt baøi “Te Deum” Taï Ôn vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Ba 1/1/2002: Daâng Leã Troïng Kính Meï Thieân Chuùa, Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi XXXV, vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 6/1/2002: Daâng Leã Chuùa Hieån Linh: truyeàn chöùc Giaùm Muïc vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nhaø Nguyeän Giaùo Hoaøng ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 13/1/2002: daâng Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø röûa toäi cho caùc treû em vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng Sistine.

 

Thöù Naêm 24/1/2002: Cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình treân Theá Giôùi luùc 11 giôø saùng taïi Assisi.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)