Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 7-13/4/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG TÖ 2002

 

YÙ Chung: "Xin cho con ngöôøi ñang soáng giöõa nhieàu thöù bieán ñoåi nhanh choùng cuûa theá giôùi ngaøy nay bieát nhìn nhaän taàm quan troïng cuûa gia ñình theo ôn goïi saâu xa cuûa noù nhö laø moät caùi noâi cuûa söï soáng vaø laø moät hoïc ñöôøng veà ñöùc tin cuõng nhö veà nhöõng giaù trò ñuùng ñaén".

 

YÙ Truyeàn Giaùo: "Xin cho caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi, ñöôïc baûo trì bôûi chöùng töø anh huøng cuûa caùc vò töû ñaïo trong thôøi ñaïi chuùng ta, bieát can ñaûm loan truyeàn Chuùa Gieâsu Kitoâ laø vò cöùu chuoäc cuûa loaøi ngöôøi".

___________________________________________

 

 

13/4 Thöù Baûy

 

Döï thaûo cuûa Toøa Thaùnh veà tình hình Trung Ñoâng

 

Trong cuoäc phoûng vaàn cuûa Ñaøi Phaùt Thanh Vatican hoâm nay, ÑTGM Jean-Louis Tauran, Boä Tröôûng Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh ñaõ leân tieáng keâu goïi giaûi quyeát cuoäc phong toûa Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem.

 

Töø thaùng 11/2000, Toøa Thaùnh Vatican ñaõ keâu goïi moät löïc löôïng ñoäc laäp ñeå chaám döùt tình traïng baïo löïc ôû Thaùnh Ñòa. ÑTGM tin raèng löïc löôïng thöù ba naøy phaûi taùc haønh nhö moät “ngöôøi baïn” nhaäp cuoäc ñeå “taùch rôøi hai keû ñoái ñòch, thaønh phaàn chaúng nhöõng baén nhau maø coøn khoâng theå nhìn nhau nöõa”. Muïc tieâu cuûa löïc löôïng naøy laø “laøm in tieáng vuõ khí, thieát laäp moät baàu khoâng khí tin töôûng laãn nhau, vaø laøm cho hai beân ñoái ñòch nhau ngoài vaøo baøn thöông löôïng vôùi nhau”. Veà vaán ñeà lieân quan tôùi tình hình Beâlem, ÑTGM noùi: “Nhöõng ngöôøi Palestine ñaõ vi phaïm ñeán tình traïng status quo veà nôi thaùnh laø Ñeàn Thôø Giaùng Sinh, nôi hoï duøng vuõ khí ñeå troán aån ôû beân trong. Toâi ñaõ noùi ñaây laø laàn ñaàu tieân trong lòch söû laâu ñôøi veà tình traïng status quo cuûa caùc nôi thaùnh laø nôi ñaõ bò nhöõng ngöôøi duøng vuõ khí ñoùng ñoâ moät thôøi gian laâu nhö vaäy vaø ñoù thöïc söï laø moät vi phaïm”. Theá nhöng, ÑTGM nhaán maïnh raèng, giôø ñaây noù laïi laø moät “vaán ñeà nhaân ñaïo”, ôû choã, “coù 200 ngöôøi voõ trang cuøng vôùi khoaûng 30 tu só nam nöõ khoâng theå thieáu nhöõng ñieàu kieän toái thieáu cho söï soáng con ngöôøi”. Ngaøi ñi saâu vaøo vaán ñeà nhö sau: “Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ôû ñaây laø vieäc baûo veä nhöõng ngöôøi daân söï trong tröôøng hôïp chieán tranh, töùc laø vieäc baûo veä ‘ius in bello’ (quyeàn haønh ñoäng trong luùc chieán tranh), vaø toâi coù theå noùi raèng Toøa Thaùnh Vatican ñang tin töôûng vaø kheùo leùo ngoaïi giao ñeå coá gaéng giuùp cho ñoâi beân noùi chuyeän vôùi nhau haàu giaûi quyeát vaán ñeà”. ÑTGM noùi roõ vaán ñeà khoâng phaûi laø vieäc Toøa Thaùnh Vatican coáng hieán “nhöõng giaûi quyeát veà kyõ thuaät” ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, maø laø vieäc “thieát laäp moät uûy ban chung giöõa Do Thaùi vaø Palestine ñeå baøn giaûi”. ÑTGM cuõng ñeà caäp ñeán söù vuï cuûa Boä Tröôûng Ngoaøi Giao Hoa Kyø Colin Powell ôû Trung Ñoâng vaø keát luaän: “beân naøy choáng laïi beân kia – Do Thaùi choáng laïi nhöõng ngöôøi Palestine – seõ khoâng bao giôø thaéng ñöôïc chieán tranh; cuøng nhau hoï môùi chieám ñöôïc hoøa bình”.

 

12/4 Thöù Saùu

 

Doøng Phanxicoâ keâu goïi caùc coäng ñoàng Do Thaùi treân theá giôùi hoã trôï veà tình hình Beâlem

 

Cha Ibrahim Faltas, vò tu só doøng Phanxicoâ phuï traùch vieäc baûo quaûn Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem hoâm nay noùi qua ñieän thoaïi vôùi cô quan truyeàn giaùo Misna raèng:

 

Toâi tin raèng löïc löôïng voõ trang cuûa ngöôøi Do Thaùi seõ suy nghó caû traêm laàn tröôùc khi taán coâng ngoâi ñeàn thôø naøy. Cuoái cuøng hoï seõ khoâng laøm nhö vaäy ñaâu”.

 

Hieän nay coäng ñoàng tu só naøy ñang bò cuùp nöôùc vaø ñieän. Vò tu só doøng Phanxicoâ Baûo Quaûn Vieân Thaùnh Ñòa cho nguoàn tin Zenit vieát raèng vì chính quyeàn Do Thaùi ôû Thaùnh Ñòa khoâng ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa hoäi doøng, neân caùc coäng ñoàng Do Thaùi khaép nôi treân theá giôùi môùi ñöôïc keâu goïi goùp phaàn vaøo vieäc giaûi quyeát khaån tröông naøy. Trong lôøi keâu goïi caùc coäng ñoàng Do Thaùi khaép nôi naøy coù nhöõng lôøi leõ nhö:

 

Chuùng toâi khoâng phaûi laø ñoái phöông cuûa quí vò, chuùng toâi khoâng goùp phaàn vaøo cuoäc xung ñoät ñang xaåy ra. Nhaân danh Thieân Chuùa cuûa Abraham, Isaac vaø Giacoùp, chuùng toâi xin quùi vò: Haõy duû loøng thöông, cho chuùng toâi laïi ñieän vaø nöôùc”.

 
11/4 Thöù Naêm

ÑTC tieáp caùc tham döï vieân Ñaïi Hoäi cuûa Vieän Giaùo Hoaøng Veà Caùc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi.

Ngoû lôøi vôùi ñaïi hoäi naøy, moät ñaïi hoäi baøn veà vaán ñeà daân chuû vaø toaøn caàu hoùa cuõng nhö veà tình lieân ñôùi giöõa caùc theá heä, ÑTC Gioan Phaoloâ II hoâm nay ñaõ nhaén nhuû hoï nhö sau:

Vieäc taêng phaùt tình traïngï lieân thuoäc nôi daân chuùng, gia ñình, coâng ngheä vaø quoác gia, cuõng nhö nôi caùc nguoàn lôïi kinh teá vaø thò tröôøng – caùi maø chuùng ta goïi laø toaøn caàu hoùa – ñaõ laät ngöôïc laïi theå cheá giao haûo vaø nhöõng lieân heä chung. Ñieàu naøy coù theå mang laïi nhöõng thaønh quaû toát, song cuõng gaây ra nhöõng cheânh leäch nôi caùc nguoàn lôïi kinh teá cuõng nhö nôi caùc daân toäc, khieán chuùng ta phaûi xeùt laïi vaán ñeà tình lieân ñôùi.

Vaán ñeà ôû ñaây laø caùc nhaø laõnh ñaïo veà chính trò vaø kinh teá phaûi laøm moïi söï coù theå ñeå tình traïng toaøn caàu hoùa khoâng taùc haïi tôùi nhöõng ai coù ít nguoàn lôïi hay yeáu theá, laøm taêng theâm khoaûng caùch giöõa ngöôøi giaàu vaø ngöôøi ngheøo, giöõa caùc quoác gia giaàu coù vaø caùc quoác gia ngheøo khoå.

Tình lieân ñôùi xaõ hoäi ôû ñaây töùc laø töø boû vieäc chæ bieát tìm kieám nhöõng lôïi loäc rieâng tö… Chuùng ta phaûi giaùo duïc caùc theá heä treû soáng theo tinh thaàn lieân ñôùi vaø theo moät thöù vaên hoùa oâm aáp hoaøn caàu cuõng nhö chuù troïng ñeán taát caû moïi ngöôøi, baát phaân noøi gioáng, vaên hoùa hay toân giaùo.

Caùc chính trò gia phaûi “ñieàu haønh thò tröôøng, qui thuoäc luaät thò tröôøng theo luaät lieân ñôùi, ñeå ngaên ngöø nhöõng cheânh leäch nôi caùc daân toäc cuõng nhö nôi xaõ hoäi gaây ra bôûi taát caû nhöõng thöù thay ñoåi veà kinh teá, vaø ñeå baûo veä nhöõng luaät naøy khoûi tình traïng ñoät ngoät ñoåi thay vì vieäc thao tuùng thò tröôøng.

Chôù gì, treân con ñöôøng tieán ñeán tình traïng hieäp nhaát, lieân ñôùi vaø hoøa bình chaët cheõ hôn, nhaân loaïi cuûa ngaøy hoâm nay ñaây bieát truyeàn ñaït cho caùc theá heä mai haäu nhöõng saûn vaät cuûa taïo thaønh cuøng vôùi nieàm hy voïng cho moät töông lai toát ñeïp hôn!”

ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp oâng Darko Tanaslovic, vò taân laõnh söï Coäng Hoøa Lieân Bang Yugoslavia

ÑTC ñaõ noùi vôùi vò taân laõnh söï naøy vaøo ngaøy Töù Tö 11/4/2002 hoâm nay veà vieäc taùi thieát moät nöôùc Yugoslavia sau thôøi gian xung ñoät ñaõ gaây ra “tình traïng thieät haïi veà vaät chaát vaø luaân lyù”. Ngaøi nhaán maïnh ñeán “nhu caàu caàn phaûi hoøa giaûi nôi chính nöôùc Yugoslavia, ñeå taát caû moïi ngöôøi coù theå cuøng nhau hoaït ñoäng, baèng moät loøng toân troïng khaùc bieät cuûa nhau, trong vieäc taùi thieát xaõ hoäi vaø coâng ích”. ÑTC cuõng chuù troïng tôùi “nhu caàu caàn phaûi gaït boû khuynh höôùng chæ bieát coù saéc toäc vaø quoác gia cuûa mình ñeå tieán ñeán choã xaây döïng moät Ñaát Nöôùc coù nhöõng cô caáu daân chuû… baûo ñaûm cho taát caû moïi ngöôøi trong nöôùc, nhaát laø thaønh phaàn thieåu soá, ñöôïc laø nhöõng tham döï vieân chuû ñoäng vaø bình ñaúng nôi sinh hoaït chính trò vaø vaên hoùa thuoäc coäng ñoàng cuûa hoï”. Ngaøi xaùc nhaän tính caùch quan troïng cuûa vieäc loaïi tröø baïo löïc trong tieán trình hoøa giaûi: “Xöù sôû cuûa Ngaøi ñaõ cho thaáy hôn bao giôø heát trong haàu nhö suoát gioøng lòch söû cuûa mình laø baïo löïc caøng sinh ra baïo löïc, vaø chæ coù duy vieäc ñoái thoaïi trao ñoåi môùi coù theå phaù ñöôïc côn loác quay cuoàng cheát choùc aáy”. Ngaøi nhaän ñònh raèng: “Nhöõng söï khaùc bieät thöôøng trôû thaønh nguyeân côù gaây ra hieåu laàm giöõa caùc daân toäc”. Nhöng Ngaøi cuõng ghi nhaän laø nhöõng khaùc bieät naøy cuõng “coù nhöõng giaù trò chung cho taát caû moïi neàn vaên hoùa… nhöõng giaù trò phoå quaùt (nhö) tình lieân ñôùi, bình an, söï soáng vaø giaùo duïc”. ÑTC xaùc nhaän: “Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, trung thaønh vôùi nhöõng nguyeân taéc thieâng lieâng vaø ñaïo lyù cuûa mình nôi söù vuï hoaøn vuõ, vaãn kieám caùch ñeå phaùt ñoäng, khoâng phaûi moät thöù lôïi loäc veà yù heä hay quoác gia, maø laø tình traïng phaùt trieån troïn veïn taát caû moïi daân toäc, caùch rieâng chuù troïng tôùi vaø lieân keát vôùi nhöõng ai khaån thieát nhaát”. ÑTC keát luaän: “Trong moät tìng traïng nhö tình traïng quí vò phaûi ñöông ñaàu, toân giaùo khoâng phaûi laø caên nguyeân gaây ra raéc roái, maø laø yeáu toá troïng heä ñeå giaûi quyeát vaán ñeà cuûa noù”. Ngaøi toû ra haân hoan laø “vieäc giaùo duïc veà toân giaùo ñaõ ñöôïc taùi dieãn taïi caùc tröôøng cuûa ngöôøi Serbia, vì noù laø moät cô hoäi ñaëc bieät ñeå daïy doã cho giôùi treû bieát ñeán nhöõng giaù trò phoå quaùt ñöôïc gaén lieàn vôùi baûn tính cuûa con ngöôøi, treân heát laø vôùi Thieân Chuùa”.

Lính Do Thaùi baén vaøo Ñan Vieän Doøng Phanxicoâ

Chieàu Thöù Tö 11/4 hoâm nay, vaøo luùc 13:30, Cha Ibrahim Faltas ñaõ goïi ñieän thoaïi cho Cha Giacomo Bini, Toång Quyeàn Doøng Phanxicoâ ôû Roâma, cho bieát laø nhöõng ngöôøi lính Do Thaùi baét ñaàu baén vaøo ñeàn thôø, phoøng ñöïng caùc ñoà thaùnh cuûa ñeàn thôø cuõng nhö vaøo nhaø beáp cuûa ñan vieän nhaø doøng. Vò linh muïc naøy cuõng ñaõ goïi cô quan truyeàn giaùo Misna cho bieát: “Hoï ñang baén vaøo ñan vieän vaø vaøo chuùng toâi. Chuùng toâi khoâng bieát nhöõng gì ñang xaåy ra nôi khu ñeàn thôø Giaùng Sinh, chuùng toâi ñaõ nghe thaáy nhöõng tieáng noå, nhöng chuùng toâi khoâng bieát nhöõng gì ñang xaåy ra ôû ngoaøi ñoù. Hoï ñaõ laøm vôõ ít laø 4 cöûa soå cuûa cö vieän Casa Nova, trung taâm ñoùn tieáp khaùch haønh höông, moät cöûa soå cuûa phoøng ñöïng ñoà thaùnh cuûa ñeàn thôø, hoï cuõng gaây thieät haïi cho nhaø beáp, hoï ñang baén töù tung caû… Hoï theo chuùng toâi ñi khaép nôi khi chuùng toâi di chuyeån trong ñan vieän”.

Cha Bini, Toång Quyeàn Doøng Phanxicoâ keâu goïi chaám döùt cuoäc phong toûa Ñeàn Thôø Beâlem

 

Nhaân danh taát caû moïi Anh Em Heøn Moïn, nhaát laø cuûa nhöõng anh em ôû Thaùnh Ñòa, toâi muoán laøm saùng toû maáy ñieåm vaãn chöa ñöôïc roõ raøng hay coù theå bò hieåu laàm, cuõng nhö trình baøy moät vaøi yeâu caàu sau ñaây:

1.-        Caàn phaûi coù moät Cuoäc Can Thieäp Nhaân Ñaïo Caáp Thôøi.

2.-        Nhöõng Anh Em Heøn Moïn ôû Beâlem Khoâng Phaûi Laø Nhöõng Con Tin.

3.-        Moät Giaûi Quyeát Khaû Dó.

1)         Tình hình xaåy ra ôû khu vöïc nhaø cöûa thuoäc Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem, maø moät phaàn cuûa khu vöïc naøy lieân quan ñeán vieäc Baûo Quaûn cuûa Thaùnh Ñòa, moät tình hình ñaõ keùo daøi caû hai tuaàn leã nay, ñoøi phaûi coù moät cuoäc can thieäp nhaân ñaïo caáp thôøi. Vì toái hoâm qua, nöôùc uoáng vaø ñoà aên ñaõ caïn; thi theå cuûa ngöôøi Palestina bò gieát vaãn chöa ñöôïc pheùp di chuyeån; vieäc chaêm soùc ñaøng hoaøng cho ngöôøi Palestina bò troïng thöông khaùc khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc; ñieän chæ coù ôû nhöõng ngoâi nhaø keá caän, chæ nguyeân moät mình Nöõ Tu Vieän Phanxicoâ laø bò cuùp; khoâng ñöôïc pheùp vaøo cö vieän ‘Casa Nova’, khu nhaø ñeå ñoùn tieáp nhöõng ngöôøi haønh höông; sôï laø ñaõ coù nhöõng toaùn lính Do Thaùi ñang traán ñoùng ôû beân trong ñoù.

2)         Toâi muoán nhaán maïnh laø Caùc Anh Em vaø Chò Em thuoäc coäng ñoaøn cuûa doøng ôû Beâlem khoâng theå bò coi nhö nhöõng con tin. Hoï töï nguyeän muoán ôû laïi nôi naøy, nôi Toøa Thaùnh ñaõ trao cho hoï phaän vuï phaûi baûo quaûn ñaõ trôû thaønh nhaø cuûa hoï. 200 ngöôøi Palestina khaùc chieám ñoùng ôû beân trong Ngoâi Ñeàn Thôø ñaõ duøng voõ löïc ñeå aån naáp ôû ñoù haàu traùnh khoûi cuoäc caøn queùt vaø truy luøng cuûa quaân ñoäi Do Thaùi, gioáng nhö tröôøng hôïp ñaõ xaåy ra cho 5 phoùng vieân ngöôøi YÙ trong ngaøy ñaàu tieân cuûa cuoäc phong toûa naøy. Cho tôùi giaây phuùt naøy hoï vaãn chöa coù moät haønh ñoäng baïo ñoäng hay baïo haønh naøo phaïm ñeán coäng ñoàng nhaø doøng caû.

3)         Trong khi leân tieáng tuyeät ñoái keát aùn moïi haønh ñoäng baïo löïc, baát cöù ñeán töø beân naøo, chuùng toâi xin baøy toû tình lieân keát cuûa chuùng toâi ñoái vôùi taát caû nhöõng ai ñang chòu khoå vò tình traïng xung ñoät traàm troïng hieän taïi. Ñeå traùnh khoûi caùi tai öông veà nhaân ñaïo, moät cuoäc ñoå maùu voâ ích, moät cuoäc ñoå maùu khoù loøng thoaùt ñöôïc tình traïng caøng haän thuø nhau hôn nöõa giöõa ñoâi beân, chuùng toâi khaån tröông yeâu caàu cho pheùp caùc ngöôøi Palestina rôøi khoûi ngoâi ñeàn Giaùng Sinh, baûo ñaûm maïng soáng cuûa hoï, nhôø ñoù cuõng khieán cho caùc Coäng Ñoàng tu trì cuûa chuùng toâi trôû laïi vôùi hoaït ñoäng an bình nhö tröôùc. Giaûi phaùp naøy coù theå seõ chieáu toûa moät tia hy voïng môùi meû cho vieäc ñoái thoaïi trao ñoåi, ñöôøng loái duy nhaát ñeå ñem laïi moät ñôøi soáng chung tieán boä giöõa ngöôøi Do Thaùi vaø Palestina, ñoàng thôøi cuõng laø moät ñöôøng loái baûo ñaûm cho caû hai beân trong cuoäc ñöôïc giaûi toûa vaán ñeà moät caùch danh döï.

Caû theá giôùi ñang chaêm chuù theo doõi nhöõng gì ñang xaåy ra ôû Nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, Vua Bình An, giaùng sinh. Haøng trieäu con ngöôøi nam nöõ ñang ñôïi chôø chöùng kieán thaáy taùi dieãn moät pheùp laï cuûa söï soáng môùi thaéng vöôït taát caû moïi taâm töôûng vaø taùc haønh cheát choùc. Chuùng toâi tieáp tuïc nhaän ñöôïc nhöõng chöùng töø caûm kích veà tình ñoaøn keát vôùi nhöõng ngöôøi anh em cuûa chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñang gan lì ñaùng khaâm phuïc ñoái dieän thaúng vôùi nhöõng khoù khaên lieân heä vôùi tình hình thaûm khoác hoï ñang phaûi traûi qua.

Chuùng toâi xin taát caû quí vò, kyù giaû, chuyeân vieân truyeàn thoâng, caùc con ngöôøi nam nöõ thieän chí, haõy haønh ñoäng theo nhöõng gì coù theå, ñeå höôùng tôùi moät keát cuoäc coâng baèng cho bieán coá naøy. Ñoù seõ laø moät daáu hy voïng vaø laø moät höùa heïn vöõng beàn cho töông lai cuûa maûnh Ñaát Thaùnh nhöng nhuoám maùu naøy.

10/4 Thöù Tö

Baøi Giaùo Lyù 36, baøi veà Thaùnh Vònh 79 (80):

Thieân Chuùa khoâng nguû cuõng chaúng döûng döng ñaâu

(xin xem baûn dòch vaøo tuaàn tôùi, trong Phaàn Giaùo Hoäi, Muïc Chìa Khoùa Nöôùc Trôøi, Trang Giaùo Lyù Thaùnh Vònh)

 

ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi Söù Ñieäp cho Hoäi Nghò Theá Giôùi Laàn Hai veà Tuoåi Giaø

 

Hoäi Nghò naøy dieãn ra trong nhöõng ngaøy 8-12/4/2002, taïi Maní, Taây Ban Nha. ÑTC ñaõ ngoû lôøi cuøng hoäi nghò naøy nhö sau: “Laøm sao chuùng ta coù theå baûo ñaûm ñöôïc söï keùo daøi cuûa moät xaõ hoäi ñang veà giaø, vaø baûo toaøn ñöôïc tình traïng an sinh xaõ hoäi cho nhöõng ngöôøi giaø cuøng vôùi phaåm chaát ñôøi soáng cuûa hoï. Ñeå ñaùp laïi vaán ñeà naøy, chuùng ta khoâng ñöôïc caên cöù vaøo nguyeân qui luaät veà kinh teá; traùi laïi, chuùng ta phaûi ñöôïc höôùng daãn bôûi nhöõng nguyeân taéc luaân lyù laønh maïnh. Tröôùc heát, thaønh phaàn laõo thaønh, theo phaåm vò cuûa mình, phaûi ñöôïc coi laø nhöõng con ngöôøi, moät con ngöôøi khoâng suy giaûm theo thaùng ngaøy hay theo tình traïng suy thoaùi veà theå lyù vaø taâm tríKinh nghieäm cho thaáy raèng, moät khi quan ñieåm tích cöïc naøy maát ñi, ngöôøi giaø chaúng maáy choác bò cho ra rìa vaø mang baûn aùn coâ ñôn leû loi nhö laø moät thöù cheát choùc veà xaõ hoäi. Vaäy thì phaûi chaêng loøng töï troïng cuûa thaønh phaàn laõo thaønh moät phaàn lôùn tuøy thuoäc vaøo quan nieäm veà hoï trong gia ñình cuõng nhö ngoaøi xaõ hoäi?” ÑTC xaùc nhaän laø vieäc chaáp nhaän kinh nghieäm, kieán thöùc vaø khoân ngoan cuûa thaønh phaàn giaø laõo trong xaõ hoäi ñöa ñeán “vieäc giuùp giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán tuoåi giaø”. ÑTC nhaán maïnh ñeán nhöõng luùc khoå ñau vaø luïy thuoäc, ngöôøi giaø “khoâng nhöõng caàn phaûi ñöôïc chaêm soùc baèng nhöõng phöông tieän khoa hoïc vaø kyõ thuaät, maø coøn phaûi ñöôïc coi soùc moät caùch toát ñeïp vaø yeâu thöông, ñeå hoï khoâng caûm thaáy raèng hoï laø moät thöù gaùnh naëng voâ duïng, hay laø moät caùi gì toài teä ñeán noãi chæ muoán cheát vaø xin cho ñöôïc cheát ñi. Vaên minh cuûa chuùng ta phaûi baûo ñaûm cho thaønh phaàn giaø laõo ñöôïc höôûng moät söï chaêm soùc ñaày nhaân baûn vaø theo nhöõng giaù trò ñích thöïc”.

 

Toång Thoáng Do Thaùi thoâng baùo cho ÑTC Gioan Phaoloâ II veà YÙ Ñònh cuûa Do Thaùi traán ñoùng Beâlem

 

Toång Thoáng Moshe Katsav göûi cho ÑTC Gioan Phaoloâ II moät böùc thö. Böùc thö naøy ñöôïc phoå bieán bôûi vò Laõnh Söï Do Thaùi ôû Vatican chieàu Thöù Tö 10/4/2002 hoâm nay.

 

Chuùng toâi khoâng coù moät giaûi phaùp naøo khaùc ngoaøi vieäc ngaên ngöøa nhöõng teân khuûng boá ngöôøi Palestine, thaønh phaàn ñaõ saùt haïi nhöõng ngöôøi Do Thaùi voâ toäi vaø ñaõ aån naùu trong moät nôi thaùnh cuûa Kitoâ Giaùo, ñeå thoaùt thaân cuõng nhö ñeå tieáp tuïc nhöõng haønh ñoäng ñoå maùu cuûa hoï”.

 

Caùc vò ñaïi dieän Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Giaùo ôû Thaùnh Ñòa ñaõ ngoû yù xin cho 200 ngöôøi Palestine an toaøn ra khoûi Ngoâi Ñeàn Thôø Giaùng Sinh. Vò toång thoáng naøy ñaõ caét nghóa lyù do laø vì neáu boû khoâng vaây baét nhöõng tay suùng naøy nöõa seõ “taïo neân moät moái nguy hieåm traàm troïng cho söï an ninh chung”, neân ngöôøi Do Thaùi “khoâng coøn choïn löïa naøo khaùc ngoaøi vieäc tieáp tuïc hieän dieän ôû vuøng lieân heä naøy”.

 

Hoâm nay coù moät ñan só Chính Thoáng Armenia bò thöông naëng vì cuoäc baén nhau. Vò toång thoáng Do Thaùi cho bieát “löïc löôïng quaân söï Do Thaùi coù leänh khoâng ñöôïc baén vaøo caùc nhaø thôøtieáp tuïc traùnh nhöõng haønh ñoäng coù theå gaây nguy haïi cho nhaø thôø hay giaùo só ôû ñoù.

 

ÑHY Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù Hoøa Bình leân tieáng veà tình hình Trung Ñoâng

 

ÑHY Chuû Tòch Nguyeãn Vaên Thuaän ñaõ traû lôøi tôø nhaät baùo La Stampa ôû Turin veà tình hình Trung Ñoâng. Ngaøi taùi xaùc nhaän vò theå trung dung cuûa Toøa Thaùnh ñoái vôùi ngöôøi Do Thaùi vaø Palestine. Ngaøi cho bieát giaûi phaùp toát nhaát ñeå giaûi quyeát tình hình Trung Ñoâng laø “Veát thöông coù theå chöõa laønh neáu toân troïng nhöõng cuoäc thöông thaûo. Nhöõng giaûi quyeát cuûa Lieân Hieäp Quoác phaûi ñöôïc caû hai beân toân troïng. Neáu nhöõng giaûi quyeát naøy chæ hoaøn toaøn thuaàn lyù thuyeát thì coù cô nguy xaåy ra tình traïng voâ chính phuû; tình traïng theo luaät maïnh ñöôïc yeáu thua. Taát caû chuùng ta phaûi thöïc hieän phaän vuï cuûa mình, chöù khoâng phaûi chæ coù nhöõng toå chöùc quoác teá. ÔÛ Thaùnh Ñòa, Kitoâ höõu coù theå laø moät chieác caàu noái giöõa nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo vaø Do Thaùi, vì hoï coù cuøng moät ngoân ngöõ vaø vaên hoùa vôùi nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo, vaø coù cuøng moät truyeàn thoáng Thaùnh Kinh vôùi nhöõng ngöôøi Do Thaùi. Taát caû moïi ñieàu laøm toån thöông ñeán daân Do Thaùi ñaõ ñöôïc Giaùo Hoäi thaéng vöôït; ngaû veà moät trong hai phe kình ñòch nhau laø moät ñieàu sai laàm”.

 9/4 Thöù Ba

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican vôùi vieäc Hoa Kyø can thieäp vaøo tình hình Beâlem

 

Cha Pasquale Borgomeo, toång giaùm ñoác ñaøi phaùt thanh Vatican, ñaõ noùi raèng vieäc Hoa Kyø khoâng ra tay can thieäp coù theå bò coi nhö laø moät loãi laàm traàm troïng trong vieäc boû qua khoâng chòu giuùp ñôõ. Tình hình traàm troïng ôû Thaùnh Ñòa ñaõ leân ñeán ñoä ÑTC Gioan Phaoloâ II ngaøy Thöù Hai hoâm qua phaûi leân tieáng laø “baát khaû dung tuùng”.

 

Vò giaùm ñoác ñaõ bình luaän trong chöông trình tin quoác teá laø: “Vieäc boû rôi cuoäc thaûm saùt naøy cho bay cheát maëc bay bao haøm moät caùch toû töôøng nhöõng gì maø, trong moät soá tröôøng hôïp, chuùng ta vaãn thöôøng cho laø ‘vieäc boû qua khoâng chòu giuùp ñôõ’: Ñoù laø lyù do ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ leân tieáng keâu goïi giuùp ñôõ khi Ngaøi vieát thö (tuaàn vöøa roài) göûi cho toång thoáng Hieäp Chuûng Quoác”. Theo vò linh muïc giaùm ñoác naøy thì vieäc Hoa Kyø ñaùp öùng ñaõ quaù treã, “nhöng coøn hôn laø khoâng phaûn öùng gì”. Theo Associated Press tieát loä, Boä Tröôûng Noäi Vuï Colin Powell ñaõ tuyeân boá raèng oâng seõ gaëp vò laõnh ñaïo Palestina laø Yasser Arafat trong tuaàn naøy. OÂng coøn cho bieát Hieäp Chuûng Quoác söûa soaïn göûi caùc quan saùt vieân ñeán vuøng naøy ñeå giuùp vaøo vaán ñeà kieåm soaùt vieäc aùp buoäc ñình chieán giöõa Palestina vaø Do Thaùi.

 

Cha giaùm ñoác Ñaøi Phaùt Thanh Vatican toû ra quan taâm ñeán soá phaän cuûa tu só doøng Phanxicoâ ôû Beâlem: “Caùc tu só doøng Phanxicoâ ôû Beâlem, trung thaønh vôùi ôn goïi laøm Baûo Quaûn Vieân Thaùnh Ñòa, hoâm nay ñaây ñaõ trôû neân – thaät laø maâu thuaãn – nhöõng taùc nhaân duy nhaát loït vaøo giöõa nhöõng tay ñoái thuû. Vieäc hieän dieän phi voõ trang naøy, moät vieäc hieän dieän chæ coù maõnh löïc keâu goïi löông taâm theá giôùi maø thoâi, laø moät aùnh saùng nhoû beù quí baùu cuûa nhaân loaïi giöõa quaù nhieàu nhöõng man rôï. Bôûi theá, khi noùi ñeán vieäc can thieäp cuûa Hieäp Chuûng Quoác – cuoái cuøng môùi xaåy ra! – toâi xin noùi raèng, ñeå coù taùc hieäu, vieäc can thieäp naøy caàn phaûi baét ñaàu ôû ñoù ngay laäp töùc, tröôùc khi xaåy ra tình hình baát khaû cöùu vaõn”.

8/4 Thöù Hai

Toøa Thaùnh Roâma Göûi Möøng Ngaøy Phaät Ñaûn 8/4

Theo thoâng leä haèng naêm, ÑHY Francis Arinze, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Veà Ñoái Thoaïi Lieân Toân, ñaõ göûi thö cho caùc Phaät Töû nhaân dòp Möøng Ngaøy Phaät Ñaûn 8/4 cuûa hoï, moät böùc thö coù noäi dung “Phaät Töû vaø Kitoâ Höõu Coå Voõ Moät Neàn Vaên Hoùa Söï Soáng Cho Töông Lai”, nhö sau:

Quí Baïn Phaät Töû thaân meán,

1.-  Naêm nay, nhaân dòp Leã Phaät Ñaûn, vôùi tö caùch cuûa Hoäi Ñoàng Ñoái Thoaïi Lieân Toân cuûa Toøa Thaùnh Roâma, toâi laïi vieát göûi ñeán quí baïn moät laàn nöõa ñeå baøy toû taám loøng chaân thaønh chuùc möøng quí baïn. Toâi caàu xin cho taát caû quí baïn Phaät Töû cuûa chuùng toâi ôû khaép nôi treân theá giôùi ñöôïc höôûng moät ngaøy leã haïnh phuùc vaø hoan hæ.

2.-  Khi göûi ñeán quí baïn lôøi chuùc möøng naøy, toâi khoâng theå khoâng nhaéc laïi bieán coá theâ thaûm cuûa Ngaøy 11/9 naêm ngoaùi. Töø ngaøy naøy, daân chuùng khaép theá giôùi caûm thaáy moät noãi lo aâu sôï haõi môùi ñoái vôùi töông lai. Giöõa moät noãi lo aâu sôï haõi nhö theá, khoâng phaûi hay sao, laø nhöõng Kitoâ Höõu vaø Phaät Töû, chuùng ta coù phaän söï phaûi cuøng vôùi taát caû moi ngöôøi thieän chí trong vieäc laøm phaán chaán nieàm hy voïng vaø xaây döïng moät neàn vaên hoùa döa treân nieàm hy voïng naøy, ñeå coù theå goùp phaàn laøm cho theá giôùi ñöôïc an bình hôn trong töông lai.

3.-  Chuùng ta ñang soáng trong moät kyû nguyeân ñöôïc ñaùnh daáu baèng söï tieán boä raát nhieàu veà kyõ thuaät. Möùc tieán boä veà kyõ thuaät naøy ñaõ ñöa ñeán moät soá vaán ñeà veà vieäc coå voõ nhöõng giaù trò nhaân baûn, vaø ñoù chính laø ñeà taøi toâi xin ñöôïc chia seû vôùi quí baïn moät vaøi tö töôûng.

Moät trong nhöõng giaù trò nhaân baûn quan troïng nhaát chaéc chaén phaûi laø quyeàn soáng, moät söï soáng phaûi ñöôïc baûo veä töø luùc ñaàu thai cho tôùi khi töï nhieân qua ñi. Tuy nhieân, moät söï maâu thuaãn caàn phaûi quan taâm ñeán, ñoù laø quyeàn soáng naøy laïi bò ñe doïa bôûi chính neàn kyõ thuaät toái taân tieán ngaøy nay. Söï maâu thuaãn naøy ñaõ tieán ñeán choã taïo neân moät thöù vaên hoùa söï cheát, moät thöù vaên hoùa söï cheát ñaõ ñöôïc luaät phaùp cho pheùp, hay ñang ñöôïc luaät phaùp cöùu xeùt ñeå cho pheùp, phaù thai, trôï an töû vaø nhöõng thí nghieäm veà di truyeàn treân chính söï soáng con ngöôøi. Laøm sao chuùng ta laïi khoâng theå cho raèng thöù vaên hoùa söï cheát naøy, moät thöù vaên hoùa söï cheát ñe doïa gaây ra töû vong cho nhöõng maïng soáng cuûa thaønh phaàn voâ toäi, baát löïc vaø yeáu lieät nhaát, coù lieân heä vôùi nhöõng cuoäc khuûng boá taán coâng, nhö ngaøy 11/9/2001, cuoäc khuûng boá taán coâng ñaõ laøm cho caû maáy ngaøn ngöôøi voâ toäi bò thaûm saùt? Chuùng ta phaûi noùi raèng caû thöù vaên hoùa söï cheát laãn vieäc khuûng boá taán coâng naøy ñeàu phaùt xuaát töø söï khinh thöôøng söï soáng con ngöôøi maø ra.

4.-  Giaùo huaán vaø truyeàn thoáng Phaät Giaùo coâng nhaän vieäc phaûi toân troïng taát caû moïi höõu theå coù caûm giaùc, baát keå chuùng coù ti tieåu maáy ñi nöõa. Neáu moät taïo vaät coù veû voâ giaù trò maø coøn ñöôïc traân troïng nhö vaäy thì phaûi toân troïng hôn bieát bao ñoái vôùi höõu theå con ngöôøi, thaønh phaàn maø, theo nieàm tin Kitoâ Giaùo, ñöôïc döïng neân theo hình aûnh vaø töông töï nhö chính Thieân Chuùa. Phaåm vò cuûa höõu theå con ngöôøi, vaø caùc quyeàn lôïi cuûa hoï töø ñoù maø ra, thöïc söï ñaõ laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa ngöôøi Coâng Giaùo trong nhöõng thaùng ngaøy gaàn ñaây. Chính vì cuøng coù moät loøng toân troïng höõu theå con ngöôøi maø Kitoâ Höõu vaø Phaät Töû chuùng ta môùi caàn phaûi xaây döïng moät neàn vaên hoùa söï soáng, moät neàn vaên hoùa hoaøn toaøn baûo veä quyeàn soáng cuûa con ngöôøi töø luùc söï soáng ñaàu thai cho tôùi khi noù töï nhieân qua ñi, vaø laø moät neàn vaên hoùa hieän thöïc moät caùch cuï theå taát caû moïi ñieàu kieän caàn thieát cho höõu theå con ngöôøi ñöôïc soáng moät cuoäc soáng xöùng ñaùng. Ñaây phaûi laø ñöôøng loái ñeå coù theå ñoái ñaàu vaø cheá ngöï neàn vaên hoùa söï cheát.

5.-  Nieàm tin cuûa chung chuùng ta veà vieäc toân troïng söï soáng con ngöôøi tröôùc heát phaûi ñöôïc caém reã trong loøng ngöôøi tröôùc khi noù trôû thaønh moät thöïc taïi xaõ hoäi. ÔÛ ñaây toâi xin ñaëc bieät ñeà caäp tôùi giôùi treû, thaønh phaàn maø taâm hoàn cuûa hoï coù leõ ñaõ bò aûnh höôûng xaáu vaø ñaõ bò taùc duïng bôûi nhöõng bieán coá theâ thaûm hoï ñaõ ñöôïc taän maét chöùng kieán. Vieäc giaùo duïc cho rieâng giôùi treû bieát toân troïng söï soáng phaûi laø moät trong nhöõng vieäc öu tieân caáp thôøi cuûa chuùng ta. Qua nhöõng coäng ñoàng vaø toå chöùc toân giaùo ñaùng tin caäy cuûa mình, chuùng ta coù theå phaùc hoïa ra caùch thöùc rieâng ñeå giaùo duïc giôùi treû, nhôø ñoù hoï naém ñöôïc nhöõng nieàm xaùc tín vöõng chaéc veà luaân lyù ñaïo ñöùc cuõng nhö veà moät neàn vaên hoùa söï soáng. Chæ khi naøo neàn ñaïo ñöùc luaân lyù vaø vaên hoùa söï soáng tieán ñeán choã thònh haønh trong toaøn theå xaõ hoäi, chuùng ta môùi coù theå hy voïng raèng nguyeân taéc veà vieäc toân troïng söï soáng seõ ñöôïc thaám nhaäp vaøo tinh thaàn vaø luaät leä xaõ hoäi.

6.-  Quí baïn Phaät Töû thaân meán, treân ñaây laø nhöõng yù nghó toâi muoán chia seû vôùi quí baïn trong naêm nay. Chuùng ta haõy cuøng nhau nhìn veà töông lai vôùi nieàm hy voïng laø noù seõ mang laïi cho taát caû moïi ngöôøi moät theá giôùi an bình vaø trieån nôû hôn. Chuùc möøng Leã Phaät Ñaûn!

            Hoàng Y Chuû Tòch Francis Arinze

 

ÑTC Chia Seû Vôùi Caùc Phaàn Töû cuûa Papal Foundation

 

Quí Baïn thaân meán trong Chuùa Kitoâ,

 

Trong nieàm vui Leã Phuïc Sinh cuûa vieäc Chuùa chieán thaéng treân toäi loãi vaø söï cheát, Toâi haân hoan chaøo ñoùn quí baïn cuûa Papal Foundation trong dòp quí baïn haèng naêm ñeán vieáng thaêm Roâma. “Nguyeän chuùc quí baïn aân suûng vaø bình an cuûa Thieân Chuùa Cha chuùng ta vaø cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ” (Rm 1:7)

Nhöõng lôøi cuûa Thaùnh Phaoloâ naøy nhaéc nhôû chuùng ta laø theá giôùi cuûa chuùng ta ñaây coù ñaày nhöõng chöùng côù maïnh meõ cho thaáy nhaân loaïi thöïc laø tuyeät voïng ra sao ñang raát caàn ñeán aân suûng vaø bình an cuûa Thieân Chuùa. Nhöõng haäu quaû tai haïi cuûa bieán coá bi thaûm 11/9 vaãn coøn nôi chuùng ta; côn loác baïo löïc vaø suùng ñaïn haän thuø ôû Thaùnh Ñòa, maûnh ñaát Chuùa Kitoâ giaùng sinh, töû naïn vaø Phuïc Sinh, moät maûnh ñaát ñöôïc goïi laø thaùnh bôûi ba toân giaùo ñoäc thaàn lôùn, ñaõ gia taêng ñeán möùc khoâng theå töôûng töôïng vaø baát khaû dung tuùng; khaép theá giôùi nhöõng con ngöôøi nam nöõ vaø treû em voâ toäi vaãn tieáp tuïc chòu ñöïng nhöõng cuoäc chieán tranh taøn khoác, ngheøo khoå, baát coâng vaø khai thaùc ñuû thöù.

Thaät vaäy, chuùng ta ñang traûi qua moät tình hình quoác teá raát ö laø khoù khaên. Theá nhöng, vieäc chieán thaéng cuûa Chuùa Kitoâ vaø lôøi Ngöôøi höùa ôû vôùi chuùng ta “cho ñeán taän theá” (Mt 28:20) laø ngoïn haûi ñaêng soi daãn cho chuùng ta trong vieäc can tröôøng vaø tin töôûng ñoái ñaàu vôùi nhöõng thaùch ñoá tröôùc maét. Chính Papal Foundation, qua loøng quaûng ñaïi cuûa nhieàu ngöôøi, ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc thöïc hieän nhöõng coâng vieäc caàn thieát nhaân danh Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi. Toâi heát loøng caùm ôn quí baïn veà vieäc naøy: baèng vieäc hoã trôï cuûa quí baïn, söù ñieäp vui möøng cuûa Leã Phuïc Sinh, nieàm hy voïng vaø bình an caøng ñöôïc loan truyeàn hôn nöõa.

Toâi chaéc chaén tình yeâu cuûa quí baïn vaø vieäc quí baïn daán thaân cho Giaùo Hoäi cuõng nhö cho Ñaáng Keá Vò Thaùnh Pheâroâ seõ ñöôïc tri aân raát nhieàu. Trong luùc chuùng ta cuøng nhau ñoàng haønh treân con ñöôøng aùnh saùng, Toâi keâu goïi quí baïn haõy tieáp tuïc vieäc daán thaân quaûng ñaïi cuûa quí baïn, ñeå “ngöôøi ta thaáy caùc vieäc laøm toát laønh cuûa caùc con maø toân vinh Thieân Chuùa” (x Mt 5:16). Phoù daâng quí baïn cho söï chuyeån caàu cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Ñaáng maø taát caû chuùng ta ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ngöôøi (x Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Kyû, 58), Toâi thaân aùi ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho quí baïn cuõng nhö gia ñình quí baïn, nhö laø moät baûo chöùng cuûa nieàm vui vaø hoøa bình nôi Ñaáng Cöùu Theá Phuïc Sinh.

 Caùc Vò Laõnh Ñaïo Kitoâ Giaùo Vôùi Hoøa Bình ÔÛ Beâlem

Moät vieân chöùc Coâng Giaùo ñòa phöông, Cha Raed Abusahlia, chöôûng aán cuûa Toøa Thöôïng Phuï Latinh ôû Gieârusalem, ñaõ cho nguoàn tin Zenit bieát raèng caùc vò coù thaåm quyeàn Do Thaùi ngaên caûn khoâng cho pheùp caùc vò thöôïng phuï cuõng nhö caùc vò laõnh ñaïo thuoäc caùc giaùo hoäi Kitoâ Giaùo ôû Gieârusalem ñeán Beâlem hoâm nay, vì vuøng naøy vaãn coøn ñöôïc cho laø moät vuøng quaân söï kieåm soaùt. Linh muïc naøy noùi raèng caùc vò aáy muoán ñeán ñeå toû tình lieân keát vôùi thaønh phaàn daân chuùng thuoäc tænh Taây Ngaïn ñang bò phong toûa. Caùc vò naøy ñaøng phaûi boû yù ñònh cuûa mình khi ñaùm quaân ñoäi Do Thaùi khoâng cho pheùp caùc vò qua traïm kieåm soaùt ôû Tantour.

Tuy nhieân, ngay taïi traïm kieåm soaùt naøy, caùc vò ñaõ daønh moät giaây laùt ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình, qua vieäc ñoïc Phuùc AÂm veà Bieán Coá Giaùng Sinh baèng tieáng AÛ Raäp, Anh Ngöõ vaø YÙ Ngöõ. “Bình an cho taát caû nhöõng ai mong öôùc an bình”, caùc vò thöôïng phuï ñaõ phaùt bieåu nhö theá taïi traïm kieåm soaùt aáy.

Caùc vò laõnh ñaïo thuoäc caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Giaùo lieàn höôûng öùng: “Bình an khoâng theå naøo chieám ñöôïc baèng chieán tranh, xe taêng hay maùu ñoå, nhaát laø ôû taïi Beâlem. Maùu khoâng caàn phaûi ñoå nhieàu hôn nöõa taïi Beâlem. Saùng nay maùu ñaõ ñoå. Chuùng toâi khoâng chaáp nhaän baát kyø moät cuoäc maùu ñoå naøo, xaåy ra cho ngöôøi Do Thaùi hay Palestina. Beâlem khoâng ñöôïc trôû thaønh moät nôi chieán tranh nöõa”.

Caùc vò laõnh ñaïo thuoäc khoái Kitoâ Giaùo ñaõ xin caùc vò coù thaåm quyeàn beân Do Thaùi “haõy boû taát caû moïi vuõ khí xuoáng; haõy ñi baèng an vaø haõy cho lính traùng trôû veà vôùi gia ñình cuûa hoï. Taïi haøng raøo chieán tranh naøy, chuùng toâi loan baùo Phuùc AÂm hoøa bình, Phuùc AÂm veà Bieán Coá Giaùng Sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Vua Hoøa Bình. Chuùng toâi keâu goïi taát caû moïi thaùnh ñöôøng treân theá giôùi haõy cuøng chuùng toâi loan baùo Phuùc AÂm hoøa bình naøy”.

Caùc vò keâu goïi caùc vò chöùc traùch toân giaùo “haõy ñoå chuoâng Giaùng Sinh vaøo luùc 2 giôø chieàu hoâm nay, ôû Beâlem, Beit-Jala vaø Beit-Sahour, tænh cuûa caùc muïc ñoàng cuõng laø nôi thieân thaàn ñaõ loan baùo hoøa bình cho theá giôùi, cuõng nhö ôû taát caû moïi giaùo xöù ôû Thaùnh Ñòa, nhö moät daáu hieäu chöùng toû bình an trong loøng hoï vaø nhö moät giaây phuùt nguyeän caàu van xin cho tôùi khi chaám döùt cuoäc chieán tranh naøy”.

Hoïp Giaûi Quyeát Tình Hình Ñeàn Thôø Beâlem

Ai chòu traùch nhieäm veà cuoäc taán coâng baén vaøo Ñeàn Thôø Giaùng Sinh? Theo caùc nguoàn tin Palestina vaø Phanxicoâ cuõng nhö cô quan truyeàn giaùo Vatican laø do quaân ñoäi Do Thaùi baén. Nhöng moät phaùt ngoân vieân quaân söï cuûa Do Thaùi laïi ñoå cho nhöõng tay suùng Palestina. Hôn 30 anh chò em tu só Doøng Phanxicoâ, vaø khoaûng 10 tu só Chính Thoáng Giaùo vaø Armenia tieáp tuïc duøng ñieän thoaïi ñeå keâu goïi giuùp ñôõ. Ñoù laø lyù do ñaõ coù moät buoåi hoïp chieàu Thöù Hai 8/4 hoâm nay giöõa caùc vò laõnh ñaïo thuoäc chính quyeàn Do Thaùi vaø phaùi ñoaøn ñaïi bieåu goàm 13 Giaùo Hoäi Kitoâ Giaùo ôû Thaùnh Ñòa, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ÑTGM Pietro Sambi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh ôû Do Thaùi, vaø vôùi söï coù maët cuûa Thöôïng Phuï Latinh ôû Gieârusalem Michel Sabbah; Cha Giovanni Battislelli, Doøng Phanxicoâ Baûo Quaûn Vieân Thaùnh Ñòa; Giaùm Muïc Aristarchus thuoäc Toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Hy Laïp; vaø Giaùm Muïc Aris, Ñaïi Bieåu cuûa toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Armenia. Beân chính quyeàn Do Thaùi coù Toân Sö Michael Melchior Phoù Boä Tröôûng Ngoaïi Vuï vaø Dalia Rabin Phoù Boä Tröôûng Töï Veä,

Sau cuoäc hoïp, ÑTGM Sambi cho bieát coù “nhöõng daáu hy voïng”, ngoaøi ra khoâng muoán noùi theâm gì nöõa. Cha Ibrahim Faltas, Baûo Quaûn Vieân Ñeàn Thôø Giaùng Sinh, qua cuoäc phoûng vaán vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, cho bieát tình hình saùng nay yeân aéng. Ngaøi cho bieát löïc löôïng Do Thaùi vaãn coøn ôû beân ngoaøi, “nhöng hoï khoâng laøm gì caû. Hoï khoâng baén, cuõng khoâng neùm bom”. Vôùi nhöõng tay suùng Palestina ôû beân trong, ngaøi noùi: “hoï khoâng nhuùc nhích gì”. Veà chính cuoäc hoïp chieàu nay, vò linh muïc naøy theâm: “Chuùng toâi muoán chaám döùt tình traïng dai daúng naøy. Chuùng toâi khoâng phaûi chæ xin giuùp ñôõ veà vaät chaát ñaâu. Dó nhieân laø chuùng toâi khoâng coù thöïc phaåm, ñieän vaø nöôùc, nhöng chuùng toâi vaãn coù theå nguû 4 tieáng ñoàng hoà vaø chuùng toâi caûm thaáy khaù hôn. Chuùng toâi hy voïng raèng taát caû moïi söï roài cuõng ñi ñeán choã keát thuùc”.

Toøa Thaùnh laïi leân tieáng veà tình hình Beâlem

 

Chieàu Thöù Hai 8/4 hoâm nay, Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ phaùt bieåu nhöõng ñieàu sau ñaây veà tình hình ôû Beâlem vaø Trung Ñoâng:

 

Toøa Thaùnh ñang theo doõi heát söùc thaän troïng tình hình ôû Beâlem vaø ñang tìm caùch tìm hieåu söï thaät veà nhöõng bieán coá môùi nhaát.

 

ÑTGM Jean-Louis Tauran, Toång Tröôûng Boä Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh, vaø ÑTGM Pietro Sambi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh ôû Do Thaùi, ñaõ gaëp gôõ caùc vò coù thaåm quyeàn Do Thaùi ñeå laäp laïi vôùi hoï raèng Toøa Thaønh quan taâm ñeán vaán ñeà caàn phaûi chuù troïng treân heát tôùi vaán ñeà toân troïng 'status quo' cuûa Caùc Nôi Thaùnh. Vaán ñeà naøy laïi caøng phaûi giöõ, vì chöøng 200 ngöôøi – moät soá coù vuõ khí – vaãn coøn ñang ôû beân trong Ñeàn Thôø Giaùng Sinh, do ñoù, taïo neân moät bieán coá chöa heà xaåy ra trong lòch söû laâu ñôøi cuûa Caùc Nôi Thaùnh Kitoâ Giaùo.

 

Ngoaøi ra, cuõng caàn phaûi nhôù raèng Hieäp Öôùc Naêm 1993 giöõa Toøa Thaùnh vaø Nöôùc Do Thaùi, cuõng nhö Hieäp Öôùc Naêm 2000 vôùi Thaåm Quyeàn Palestina, bao goàm caû nhöõng khoaûn thöøa nhaän vieäc toân troïng 'status quo' cuûa Caùc Nôi Thaùnh.

 

Neáu tin töùc phaùt ñi töø Beâlem vaøo nhöõng giôø phuùt cuoái cuøng naøy ñuùng nhö theá thì vaán ñeà ñaõ tieán tôùi choã laøm cho moät tình hình voán theâ thaûm laïi caøng trôû neân teä haïi hôn nöõa”.

7/4 Chuùa Nhaät

Huaán Duï Tröôùc Kinh Laïy Nöõ Vöông:

Loøng Thöông Xoùt Chuùa laø Nguoàn Maïch Hoøa Bình Chaân Chính

Anh chò em thaân meán!

1.-        “Bình an cho caùc con!” Ñaây laø caùch Chuùa Gieâsu chaøo caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi ôû baøi Phuùc AÂm Chuùa Nhaät naøy, Chuùa Nhaät keát thuùc Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh. Lôøi chaøo naøy coù moät aâm vang ñaëc bieät maõnh lieät trong taâm trí chuùng ta vaøo luùc naøy ñaây, thôøi ñieåm khoâng ngöøng xaåy ra nhöõng ñuïng chaïm ñaùng lo ngaïi ôû Thaùnh Ñòa. Ñoù chính laø lyù do taïi sao hoâm nay Toâi ñaõ xin con caùi Giaùo Hoäi ñoàng taâm nhaát trí thieát tha cuøng nhau khaån caàu cho hoøa bình.

Hoøa bình laø taëng aân cuûa Thieân Chuùa. Chính Ñaáng Hoùa Coâng ñaõ vieát leà luaät toân troïng söï soáng nôi coõi loøng con ngöôøi. “Neáu ai laøm ñoå maùu con ngöôøi, hoï cuõng bò con ngöôøi laøm ñoå maùu; vì con ngöôøi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh Thieân Chuùa”, Saùng Saùng Theá Kyù ñaõ vieát nhö theá (9:6). Khi maø lyù leõ cuûa vuõ löïc taøn baïo laøm chuû tình hình thì chæ duy moät mình Thieân Chuùa môùi coù theå xoay chieàu loøng trí con ngöôøi höôùng veà hoøa bình maø thoâi. Chæ coù moät mình Ngaøi môùi coù theå ban nghò löïc caàn thieát ñeå töø boû haän thuø vaø khaùt voïng traû thuø, ñeå chaáp nhaän tieán ñeán choã thöông thaûo hoøa bình baèng thoûa öôùc.

Laøm sao coù theå queân ñöôïc laø, theo göông Abraham, caû ngöôøi Do Thaùi vaø Palestina ñeàu tin töôûng nôi moät vò Thieân Chuùa duy nhaát. Kitoâ höõu, laäp laïi lôøi cuûa Thaùnh Phanxicoâ Assisi: ‘Laïy Chuùa, xin haõy laøm cho con trôû thaønh duïng cuï hoøa bình cuûa Chuùa’, haõy cuøng nhau hieäp daâng lôøi nguyeän caàu leân Ñaáng Chuùa Gieâsu toû cho thaáy laø moät Ngöôøi Cha nhaân haäu.

Trong luùc naøy ñaây, Toâi ñang ñaëc bieät nghó ñeán caùc coäng ñoàng Phanxicoâ, Chính Thoáng Hy Laïp, vaø Armenia Chính Thoáng ñang soáng trong nhöõng giôø phuùt khoù khaên ôû Ñeàn Thôø Giaùng Sinh. Toâi chaéc chaén seõ lieân læ caàu nguyeän cho moïi ngöôøi.

2.-        Phuïng vuï hoâm nay keâu goïi chuùng ta haõy nhìn nôi Loøng Thöông Xoùt Chuùa nguoàn maïch cuûa moät thöù hoøa bình chaân chính Chuùa Kitoâ ban cho chuùng ta. Nhöõng thöông tích cuûa Chuùa Kitoâ phuïc sinh vaø hieån vinh laø daáu hieäu vónh vieãn cuûa tình yeâu nhaân haäu cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi loaøi ngöôøi. Töø nhöõng thöông tích naøy phaùt ra moät thöù aùnh saùng thieâng lieâng soi chieáu löông taâm con ngöôøi vaø laøm cho loøng ngöôøi caûm neám uûi an vaø hy voïng.

Trong giôø phuùt raéc roái vaø khoù khaên naøy, chuùng ta haõy laäp laïi lôøi caàu: “Laïy Chuùa Gieâsu, con tin nôi Chuùa”, vôùi yù thöùc raèng chuùng ta ñang caàn ñeán Loøng Thöông Xoùt Chuùa, moät loøng xoùt thöông ñöôïc Chuùa Gieâsu ñaõ roäng tình boäc loä cho Thaùnh Faustina Kowalska bieát hôn nöûa theá kyû tröôùc ñaây. ÔÛ ñaâu caøng gay go thöû thaùch vaø khoù khaên, thì caøng caàn phaûi thieát tha keâu caàu Chuùa hôn vaø naøi xin cho ñöôïc taëng aân Thaùnh Linh, Ñaáng laø nguoàn maïch yeâu thöông vaø hoøa bình, ñeå coù moät taám loøng chaân thaønh hôn. 

3.-        Chuùng ta haõy kyù thaùc lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta cho Meï Maria, Ñaáng chuùng ta ñaëc bieät nhôù ñeán ngaøy mai, ngaøy leã Truyeàn Tin. Maàu nhieäm hoaøi thai cuûa Chuùa Gieâsu trong loøng cuûa vò Trinh Nöõ bôûi quyeàn pheùp Chuùa Thaùnh Thaàn, nhaéc nhôû chuùng ta raèng söï soáng con ngöôøi, ñöôïc Chuùa Kitoâ maëc laáy, laø moät söï soáng baát khaû vi phaïm ngay töø giaây phuùt ñaàu tieân cuûa noù. Chieâm ngöôõng maàu nhieäm Chuùa Gieâsu hoøai naøy aáy khieán chuùng ta yù thöùc laïi vieäc chuùng ta daán thaân yeâu thöông, chaáp nhaän vaø phuïc vuï söï soáng. Vieäc daán thaân naøy lieân keát tín höõu cuõng nhö nhöõng ngöôøi voâ tín ngöôõng laïi vôùi nhau, vì “vieäc baûo veä vaø coå voõ söï soáng khoâng phaûi ñoäc quyeàn cuûa rieâng ai, maø laø coâng vieäc vaø traùch nhieäm cuûa taát caû moïi ngöôøi”.

Xin Trinh Nöõ, Meï Tình Thöông, Ñaáng vaøo luùc ñöôïc thieân thaàn truyeàn tin, ñaõ thuï thai Lôøi Nhaäp Theå, giuùp chuùng ta bieát luoân luoân toân troïng söï soáng vaø ñoàng taâm nhaát trí coå voõ hoøa bình.

Hy Voïng cuûa Toøa Thaùnh veà Tình Hình Beâlem

Ngaøy Chuùa Nhaät 7/4 hoâm nay, Tieán Só Joaquin Navarro-Valls, Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ traû lôøi cho moät vaán naïn lieân quan ñeán vieäc Toøa Thaùnh coù döï ñònh gì trong vieäc giaûi toûa tình hình ôû Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem theá naøy: “Toøa Thaùnh khoâng coù döï ñònh naøo trong vieäc giaûi quyeát tình hình ñang xaåy ra taïi Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem caû. Theo bình thöôøng, phaùi ñoaøn ñaïi dieän ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh ôû Do Thaùi ñang tieáp tuïc nhöõng noã löïc ñaùng keå cuûa mình trong vieäc trôï giuùp cho taát caû nhöõng ai ñang gaëp khoå ñau khoán khoù. Veà phaàn mình, Toøa Thaùnh hy voïng raèng, nhöõng nguyeân taéc ñaõ ñöôïc baøy toû qua nhöõng giaûi quyeát veà ngoaïi giao vaø cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ ñöôïc taùi xaùc nhaän moät laàn nöõa, cuõng seõ ñöôïc moïi ngöôøi ôû Beâlem vaø toaøn vuøng chaáp nhaän”.

 

Ñeâm canh thöùc caàu nguyeän cho hoøa bình ôû Beâlem

 

Toái Chuùa Nhaät hoâm nay, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phanxicoâ ôû Assisi, ñaõ roå chöùc moät ñeâm canh thöùc caàu nguyeän cho hoøa bình ôû Beâlem, choã maø Ñeàn Thôø Beâlem laø nôi Doøng Anh Em Heøn Moïn Thaùnh Phanxicoâ Baûo Quaûn, ñang ôû giöõa hai goïng kìm laø löïc löôïng Palestina chieám cöù beân trong vaø löïc löôïng Do Thaùi traán ñoùng beân ngoaøi. Ñeâm Canh Thöùc ñöôïc baét ñaàu vôùi söù ñieäp cuûa ÑTC göûi giôùi treû, thaønh phaàn ñeán töø khaép YÙ Quoác, thaønh phaàn chieám ña soá tham döï vieân, moät söù ñieäp ñaõ keâu goïi hoï: “Haõy laøm kieân vöõng chöùng töø hoøa giaûi theo Phuùc AÂm”. Trong Ñeâm Canh Thöùc naøy, caây ñeøn hoøa bình ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II hieán taëng cho ñeàn thôø naøy vaøo Ngaøy Lieân Toân Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình Theá Giôùi 24/1/2002, ñöôïc ñaët treân baøn thôø ôû ñeàn thôø haï taàng. Cuõng trong Ñeâm Canh Thöùc naøy, moät cuoäc chia seû qua ñieän thoaïi giöõa Cha Vincenzo Coli, Baûo Quaûn Vieân Ñan Vieän Thaùnh ôû Assisi, vaø Cha Giovanni Battistelli, Baûo Quaûn Vieân ôû Thaùnh Ñòa. Vò Baûo Quaûn Vieân ôû Thaùnh Ñòa cho bieát veà tình hình khoù khaên cuûa anh chò em doøng Phanxicoâ ôû tu vieân caïnh Ñeàn Thôø Giaùng Sinh. ÑGM Vincenzo Paglia giaùo phaän Terni, vò chuû toïa phaàn khai maïc Ñeâm Canh Thöùc ñaõ noùi raèng: “Qua nhieàu naêm, cuoäc xung khaéc giöõa nhöõng ngöôøi Palestina vaø Do Thaùi ñaõ laøm ñoå nöôùc maét khoùc than cho quaù nhieàu ngöôøi cheát. Noù ñöa ñeán vieäc traû thuø röûa haän vaø moät chuoãi cheát choùc khoâng cuøng. Vieäc söû duïng vuõ khí chaúng nhöõng khoâng mang laïi an ninh, traùi laïi, coøn taêng theâm xung khaéc maø keát cuïc laø taát caû ñeàu bò thua baïi”.

 

Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC HAØNH LEÃ

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)