Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 9-15/6/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG SAÙU 2002

 

YÙ Chung:

    “Xin cho caùc vò laõnh ñaïo vaø phaàn töû cuûa caùc toân giaùo khaùc nhau bieát coäng taùc vôùi nhau trong vieäc tìm kieám moät neàn hoøa bình theá giôùi ñöôïc xaây döïng treân vieäc hoaùn caûi coõi loøng cuõng nhö baèng vieäc ñoái thoaïi huynh ñeä”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo:

    “Xin cho ngöôøi tín höõu giaùo daân bôûi Pheùp Röûa bieát heát söùc coá gaéng ñeå laøm muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian trong hoaøn caûnh soáng cuûa mình”.

___________________________________________

 

14/6 Thứ Sáu


Các Giám Mục Hoa Kỳ Bỏ Phiếu Cấm Giáo Sĩ Lạm Dụng Tình Dục Thi Hành Công Vụ


Cuộc họp của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được diễn ra tại Dallas, Texas, 13-15/6/2002, đã bỏ phiếu một qui chế áp dụng cho toàn quốc, với số phiếu hôm nay là 239-13. Qui chế này vẫn cần phải được Tòa Thánh chuẩn nhận. ĐGM Chủ Tịch Wilton Gregory đã tuyên bố: “Từ ngày hôm nay trở đi, không một ai bị tai tiếng về việc lạm dụng tình dục trẻ em còn được hoạt động trong Giáo Hội Công Giáo ở Hiệp Chủng Quốc nữa”. Theo qui chế mới này, bất cứ một vị giáo sĩ nào, quá khứ cũng như tương lai, lạm dụng tình dục trẻ em, sẽ bị “treo chén” liền, tức không còn được làm việc phụng vuï và mục vụ nữa, tuy vẫn còn thiên chức linh mục là ấn tín không bao giờ có thể xóa bỏ. Quyết định này của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được căn cứ vào kinh nghiệm trong mấy tháng vừa qua cho thấy có khoảng 250 vị linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, các vị Giám Mục đã loại bỏ qui chế dự thảo loại trừ, “zero tolerance”, tức tuyệt đối không dung nhượng, ở chỗ, loại những vị linh mục lạm dụng tình dục khỏi hàng giáo sĩ, tất nhiên các vị vẫn còn thiên chức linh mục bất khả xóa bỏ.


Nhận định riêng: Chúng ta không biết lý do tại sao hay không biết được lập luận của các Vị Giám Mục về lý do các vị không chấp nhận qui chế “loại trừ” này, mà chỉ chấp nhận qui chế “treo chén”. Nhưng chúng ta có thể suy đoán như sau. Thứ nhất, lý do tiêu cực là, nếu loại trừ các vị linh mục lạm dụng tình dục ra khỏi hàng giáo sĩ, tức là gián tiếp cho phép các vị được lập gia đình; và như thế là mở cửa hậu cho các vị nào không muốn làm linh mục nữa cũng cứ giả bộ lạm dụng tình dục trẻ em để bị loại trừ và nhờ đó được lập gia đình. Thứ hai, lý do tích cực là, nếu chỉ bị treo chén, nghĩa là cho các vị được dịp nghĩ lại và cải thiện đời sống, để rồi nhờ đó, một ngày kia, các vị có thể thi hành chức vụ linh mục của mình như trước. ĐHY Anthony Bevilacqua giáo phận Philadelphia cho biết qui chế treo chén chứng tỏ cho các vị linh mục vấp phạm thấy “tấm lòng xót thương như Chúa Kitô”.


(Xin đón đọc bài của ĐGM Chủ Tịch Wilton Gregory phát biểu hôm qua, ngày khai mạc)
 

13/6 Thứ Năm


ĐTC Gioan Phaolô II tiếp riêng Tổng Thống Sri Lanka


Tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga của Sri Lanka đã tiếp kiến riêng với ĐTC. Ông được tái vị tổng thống năm 1999, sau nhiệm kỳ năm năm từ năm 1994. Vị tổng thống này đã nhắc lại chuyến tông du của ĐTC đến Colombo, thủ đô của nước ông, vào tháng Giêng năm 1995. Trong số 19 triệu dân, 73% là Phật tử, 15% là Ấn giáo, 8% là Kitô giáo và 7% Hồi giáo. Công Giáo có 1 triệu 2. Nước này có 11 giáo phận, 374 giáo xứ và chừng 1000 trung tâm giáo phận.


ĐTC chỉ định Vị Sứ Giả đến tham dự lễ cung hiến Tân Vương Cung Thánh Đường của TGP/LA


ĐHY James Francis Stafford, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Giáo Dân được ĐTC cử đến tham dự lễ cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Các Thiên Thần (Our Lady of the Angels) của Tổng Giáo Phận Los Angeles sẽ được cử hành vào ngày 2/9/2002. Từ trận động đất năm 1996 tại Los Angeles, TGP/LA không có Vương Cung Thánh Đường, vì ngôi Vương Cung Thánh Đường Thánh Vibiana trước đây đã bị hư hại bởi trận động đất này. Tân Vương Cung Thánh Đường được kiến trúc bởi một kiến trúc sư người Tây Ban Nha ở thủ đô Maní, José Rafael Moneo. Khu Vương Cung này rộng 2.5 mẫu Anh, tọa lạc trên bãi đậu xe cũ của Los Angeles County Assessor, nằm ngay bên trên xa lộ 101 về phía nam, thuộc Downtown Los Angeles, còn bao gồm cả nơi cư trú và trung tâm hộp họp, với bãi đậu xe dưới hầm chứa được 600 chiếc. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles sẽ cử hành Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Tháng 11 năm 2002 tại ngôi Tân Vương Cung Thánh Đường này, với chính ĐHY TGM TGP Roger Mahony chủ tế.
 

12/6 Thứ Tư


Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 91 (92)


Anh Chị Em thân mến!


Bài Thánh Vịnh 91 là một bài thánh thi chúc tụng Thiên Chúa Hóa Công. Nơi bài thánh vịnh này, hình ảnh của con người gian ác và hình ảnh của con người công chính được trình bày hoàn toàn tương khắc. Thành phần gian ác có một lòng trí đầy những sự dữ. Cuối cùng họ đâm đầu đến chỗ chết. Ngược lại, thành phần công chính lại được đầy sức mạnh Chúa ban. Họ sẽ triển nở và muôn đời hoan ca chúng tụng Thiên Chúa, Đấng đã xức cho họ dầu hoan lạc và soi sáng họ bằng kiến thức cứu độ. Niềm hy vọng của kẻ lành được bắt nguồn tận Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch của sự sống mới vĩnh hằng cho tất cả những ai tin tưởng.

 

(Xin xem toaøn baøi trong Muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn cuoái tuaàn naøy)


11/6 Thöù Ba

 

ĐTC Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartholomew I Đồng Ký Bản Văn Kiện về Môi Sinh


Một cuộc hội nghị từ ngày 5-10/6/2002 trên một cuộc du thuyền ở Biển Adriatic. Cuộc hội nghị này được tổ chức bởi Ủy Ban Tôn Giáo, Khoa Học và Môi Sinh do Thượng Phụ Bartholomew I thành lập. Trong Sảnh Đường Inspection của Điện Ducal ở Venice, nơi vị thượng phụ này và các tham dự viên hội nghị qui tụ (các vị lãnh đạo tôn giáo, các chuyên gia, khoa học gia, các vị đại diện Liên Hiệp Quốc), xuất hiện hình ảnh ĐTC trên màn ảnh truyền hình lớn. Qua hệ thống móc nối điện tử này, ĐTC đã đứng tại cửa sổ giảng dạy của mình ở Điện Vatican để chào mừng các tham dự viên. Điều khiển chương trình này là Đức Hồng Y Roger Etchegaray. Sau đây là bản Tuyên Ngôn chung

 

(xin xem toaøn baøi trong Muïc Giaùo Hoäi Hoaøn Vuõ cuoái tuaàn naøy)
 

10/6 Thứ Hai

 

Söù Ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi Cuoäc Hoïp Thöôïng Ñænh Veà Thöïc Phaåm


Kính Tổng Thống Cộng Hòa Ý Quốc và Quí Tôn Vị Lãnh Đạo Quốc Gia và Chính Quyền,
Kính Vị Tổng Bí Thư Liên Hiệp Quốc và Vị Tổng Giám Đốc Cơ Quan Thực Phẩm và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc,
Quí Bà và Quí Ông!


Tôi hân hoan gửi lời chào mừng trân trọng và thân ái đến mỗi một người trong quí vị, những Vị Đại Diện cho hầu hết các quốc gia trên thế giới, họp nhau tại Rôma, quá 5 năm một chút, kể từ Cuộc Họp Thượng Đỉnh Thế Giới Về Thực Phẩm năm 1996.


Vì Tôi không thể đích thân hiện diện với quí vị trong cơ hội trọng đại này, nên Tôi đã xin Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano chuyển đến quí vị lòng cảm mến và trân trọng của Tôi đối với công việc khó nhọc quí vị đang phải đảm nhận để bảo đảm cho mọi người có được lương thực hằng ngày.


Tôi gửi lời chào đặc biệt đến Tổng Thống Cộng Hòa Ý Quốc, và toàn thể Các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia và Chính Quyền (
khoaûng 100 vò) đã tới Rôma để tham dự Cuộc Họp Thượng Đỉnh này. Trong các cuộc tông du đến các nơi khác nhau trên thế giới, cũng như ở tại Vatican, cá nhân Tôi đã có dịp gặp gỡ nhiều người trong các vị: Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quí vị cũng như Đất Nước mà quí vị là đại diện.


Tôi cũng gửi lời chào đến Vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, cũng như Vị Tổng Giám Đốc Cơ Quan Thực Phẩm Và Nông Nghiệp cũng như những vị Làm Đầu Các Cơ Quốc Quốc Tế khác có mặt trong cuộc họp này. Tòa Thánh trông đợi rất nhiều nơi những nỗ lực mà các vị đang hoạt động cho việc tiến bộ về vật chất cũng như về tinh thần.


Tôi muốn hy vọng rằng Cuộc Họp Thượng Đỉnh Thế Giới Về Thực Phẩm này sẽ được thành công rực rỡ: đó là những gì mà bao nhiêu triệu người nam nữ trên khắp thế giới đang mong đợi.


Cuộc Họp Thượng Đỉnh trước đây vào năm 1996 đã xác định rằng, tình trạng đói khổ và thiếu dinh dưỡng không phải chỉ là hiện tượng thuộc lãnh vực bản tính tự nhiên hay cấu trúc tự nhiên, chỉ ảnh hưởng đến một số miền đất nào đó, mà phải được coi như là hậu quả của một tình trạng kém phát triển phức hợp, gây ra bởi việc nhân loại sống trì trệ và qui ngã.


Nếu những mục đích của Cuộc Họp Thượng Đỉnh năm 1996 chưa đạt được, chúng cũng có thể được cho rằng tại thiếu mất một nền văn hóa hợp đoàn, cũng như cho rằng những liên hệ quốc tế thường được hình thành bởi chủ nghĩa thực dụng trống rỗng nền tảng về đạo lý và luân lý. Hơn nữa, lý do khiến chúng ta cần phải quan tâm, đó là, theo thống kê cho thấy, việc trợ giúp các xứ sở nghèo trong những năm gần đây giảm chứ không tăng. Ngày nay, hơn bao giờ hết, rất cần phải có những mối liên hệ quốc tế về tình liên đới để làm qui chuẩn nền tảng cho tất cả mọi hình thức hợp tác, với ý thức rằng, các nguồn nhiên liệu Thiên Chúa Hóa Công đã ký thác cho chúng ta là để giành cho tất cả mọi người.


Dĩ nhiên, dân chúng mong đợi nhiều nhất là nơi các vị chuyên gia, thành phần có nhiệm vụ phải vạch ra cho thấy khi nào và cách nào cần phải tăng phát các nguồn lợi về nông nghiệp, làm sao để có thể đạt đến một tình trạng phần phối các sản phẩm tốt đẹp hơn, làm sao để có thể đặt ra những chương trình bảo toàn về thực phẩm, làm sao có thể nghĩ ra những kỹ thuật để tăng triển mùa màng và thêm số xúc vật.


Lời Tựa cho chính Hiến Chế của Cơ Quan Về Thực Phẩm Và Nông Nghiệp đã cho thấy vấn đề dấn thân của mỗi một quốc gia trong việc nâng cấp dinh dưỡng cũng như cải tiến những điều kiện về canh nông và về thành phần sống ở miền quê, làm sao để có thể tăng mức sản xuất và bảo toàn được việc phân phối tốt đẹp về các thứ thực phẩm cho tất cả mọi phần đất trên thế giới.


Tuy nhiên, những mục đích này đòi phải liên lỉ tái xét về mối liên hệ giữa quyền được thoát khỏi cảnh bần cùng với nhiệm vụ của toàn thể gia đình nhân loại trong việc đáp ứng cụ thể đối với thành phần nghèo túng.


Phần Tôi, Tôi lấy làm vui khi thấy Cuộc Họp Thượng Đỉnh Về Thực Phẩm này, một lần nữa, kêu gọi các phần vụ khác nhau của cộng đồng quốc tế, Các Chính Quyền và Các Tổ Chức Liên Chính Quyền, trong việc dấn thân một cách nào đó để bảo đảm quyền được dinh dưỡng trong những trường hợp mỗi Nước không thể làm như vậy vì tình trạng kém phát triển và nghèo túng của mình. Một cuộc dấn thân như vậy có thể được coi là hoàn toàn cần thiết và thích hợp, ở chỗ là tình trạng bần cùng và đói khổ có nguy cơ chi phối cả cuộc sống chung nề nếp của các dân tộc cùng các quốc gia, và cấu tạo nên một mối đe đọa thực sự đối với nền hòa bình và an ninh quốc tế.


Bởi thế, vai trò quan trọng của Cuộc Họp Thượng Đỉnh Thế Giới Về Thực Phẩm lần này, bằng việc tái xác nhận quan niệm về tình trạng an toàn về thực phẩm và việc kêu gọi thực hiện chiều hướng liên đới, nhắm đến việc vào năm 2015 giảm xuống còn một nửa nhân số trên thế giới (
bieät chuù cuûa ngöôøi dòch: từ 800 xuống 400 triệu) sống trong tình trạng thiếu lương thực và thiếu hụt những nhu yếu sinh sống căn bản. Đây là một thách đố to lớn, và là một thách đố cả Giáo Hội cũng phải hoàn toàn dấn thân đương đầu.


Giáo Hội Công Giáo hằng quan tâm đến việc cổ võ nhân quyền cũng như việc phát triển trọn vẹn các dân tộc, và vì thế sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả những ai hoạt động để làm sao bảo đảm được rằng hết mọi phấn tử trong xã hội loài người nhận được đầy đủ lương thực hằng ngày. Ơn gọi sâu xa của Giáo Hội là sống gần
guõi với người nghèo trên thế giới, và hy vọng rằng hết mọi người sẽ dấn thân một cách cụ thể vào việc cấp tốc giải quyết vấn đề này, một trong những vấn đề trầm trọng nhất đối với gia đình nhân loại.


Xin Đấng Toàn Năng giầu lòng thương xót ban phúc lành của Ngài xuống cho mỗi người trong quí vị, cho công việc quí vị thực hiện dưới sự bảo trợ của Cơ Quan Thực Phẩm và Nông Nghiệp của Liên Hiệp Quốc, và trên tất cả những ai nỗ lực phục vụ vấn đề tiến bộ chân thực của gia đình nhân loại.


Tại Điện Vatican ngày 10/6/2002
Gioan Phaolô II


(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch theo Vatican Press Office, qua Zenit ngày 10/6/2002)

 

8/6 Chúa Nhật


Huấn Từ Buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Hằng Tuần


Anh Chị Em Thân Mến!


1.- Sáng nay, tại Ravenna, trong một Đền Thờ Byzantine Sant’ Apollinare nổi tiếng ở Classe, chứng nhân của thời khắc Giáo Hội Đông và Tây đã sống hoàn toàn hiệp thông với nhau, Đức Thượng Phụ Bartholomew I đã long trọng cử hành một lễ nghi phụng vụ. Tôi đã gửi đến Ngài lời chào mừng huynh đệ của Tôi.


Nhờ hệ thống truyền hình đặc biệt móc nối với Venice, ngày mai Tôi có thể ký với Ngài một Bản Tuyên Ngôn chung về vấn đề bảo vệ Việc Tạo
Thaønh. Biến cố này, một biến cố xẩy ra mấy tháng sau Ngày Cầu Hòa Bình ở Assisi, nơi vị thượng phụ giáo chủ này đã ở bên Tôi, là một điển hình khác cho thấy những ý hướng chung, những ý hướng trở thành một dạo khúc mở màn cho một cuộc hiệp thông mới và trọn vẹn. Ravenna và Venice thách thức chúng ta bằng lịch sử giống nhau của cả hai nơi, và thôi thúc chúng ta tiếp tục con đường tiến đến tình trạng hoàn toàn hiệp nhất giữa Kitô Giáo Đông và Tây.


2.- Cuộc Họp Thượng Đỉnh Thế Giới Về Thực Phẩm bắt đầu khai mạc ở Rôma ngày mai, một cuộc họp sẽ qui tụ các vị lãnh đạo quốc gia và chính quyền từ khắp nơi trên thế giới về cơ sở trung ương của FAO (Food and Agriculture Organization).


Hằng triệu người hằng ngày đang bị đói khổ và kém dinh dưỡng đang mong mỏi nơi cuộc họp này một khẳng định về việc quyết tâm thực hiện những gì đã được đề ra liên quan đến vấn đề này vào năm 1996. Xin Thiên Chúa chúc lành cho cuộc họp này và soi sáng cho các vị lãnh đạo quốc gia, để họ biết bày tỏ những khát vọng hợp pháp của dân chúng, cũng như biết tạo nên một hướng đi mới cho việc cộng đồng quốc tế tranh đấu chống lại đói khổ.


3.- Chúng ta hãy ký thác các biến cố trên đây cho việc phù trì của Rất Thánh Nữ Maria.


(sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, ĐTC thêm)


Hôm nay Tôi cũng nghĩ đến nhân dân Angola thân yêu, những người mà, sau những cuộc đau khổ gây ra bởi một cuộc nội chiến dài đẫm máu, đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng về nhân đạo thê thảm vì thiếu thực phẩm cũng như phương tiện ý tế tối thiểu nhất, cũng như vì cảnh nguy hiểm không ngừng gây ra bởi những thứ mìn được gài rải rắc khắp lãnh thổ.


Chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng cho tất cả những ai có thể đã góp phần vào tình trạng leo thang thảm trạng này, và tác động họ tác hành, để những nguồn liệu của xứ sở này trở thành hữu dụng cho tất cả mọi cư dân của nó cũng như giúp ích cho toàn thể Phi Châu.

 

 

MÔÙI TUAÀN VÖØA ROÀI

7/6 Thöù Saùu

Laàn ñaàu tieân trong lòch söû moät vò Thuû Töôùng Maõ Lai ñaõ gaëp ÑTC

Vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh ñaõ cho bieát noäi dung veà cuoäc gaëp gôõ hi höõu naøy nhö sau: “Vaán ñeà ñaõ ñöôïc baøn ñeán laø moái lieân heä giöõa chính quyeàn vaø Giaùo Hoäi ôû nöôùc naøy, cuõng nhö vaán ñeà coäng taùc vôùi nhau ñeå phaùt ñoäng vieäc ñoái thoaïi giöõa vaên hoùa vaø toân giaùo, ñaëc bieät laø vaán ñeà cöùu xeùt ñeán nhöõng lieân heä veà vaên hoùa giöõa Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo”. Vò Thuû Töôùng naøy laø oâng Mahathir Mohamad. Sau khi trieàu kieán ÑTC, vò laõnh ñaïo naøy ñaõ gaëp ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano, vaø ÑTGM Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Jean-Louis Tauran. Trong caùc cuoäc gaëp gôõ hoâm nay, “vaán ñeà trao ñoåi yù kieán veà nhöõng vaán ñeà quoác teá hieän taïi, nhaát laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Ñoâng”. Toøa Thaùnh vaø Maõ Lai chöa coù lieân heä ngoaïi giao. Trong soá 22 trieäu daân, 53% laø Hoài Giaùo, 17% laø Phaät Giaùo, 7% laø AÁn Giaùo vaø 6.4% laø Kitoâ Giaùo. Coâng Giaùo khoaûng 730 ngaøn ngöôøi.

Daân Do Thaùi vaø Palestine neân xeùt laïi löông taâm cuûa mình

ÑTGM Pietro Sambi, khaâm söù toøa thaùnh ôû Do Thaùi, ñoàng thôøi cuõng laø vò ñaïi bieåu cuûa Toøa Thaùnh ôû Gieârusalem vaø Palestine, ñaõ leân tieáng sau vuï caûm töû noå xe khuûng boá hoâm Thöù Tö vöøa qua nhö sau: “Vôùi taát caû taâm hoàn cuûa mình, toâi leân aùn nhöõng haønh ñoäng khuûng boá töï saùt, theá nhöng, toâi cuõng caàn phaûi noùi raèng hoï laø bieåu hieäu cho moät daân toäc ñaõ bò boû rôi khoâng nhaø khoâng cöûa. Hoï laø nhöõng daáu chæ cho thaáy noãi tuyeät voïng cuûa moät giôùi treû khoâng thaáy ñöôïc töông lai”. Cô Quan Tín Lieäu Toân Giaùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ Quoác ñaõ phoå bieán nhöõng lôøi phaùt bieåu naøy. “Khoâng theå naøo coù hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa, neáu Do Thaùi khoâng ruùt khoûi nhöõng Khu Vöïc Chieám Ñoùng cuõng nhö khoâng ñoàng yù cho vieäc thieát laäp moät quoác gia Palestine. Cuõng theá, khoâng ñöôïc choái boû quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Do Thaùi ñöôïc soáng trong nhöõng ranh giôùi an toaøn ñöôïc coâng nhaän. Theá nhöng, trong luùc naøy ñaây, thay vaøo ñoù laø vieäc hai beân thöïc hieän nhöõng cuoäc noåi loaïn. Ñöôøng loái naøy khoâng taïo neân töông lai. Toâi tin töôûng vaøo loøng yeâu meán, toân troïng vaø giuùp ñôõ ñoái vôùi hai daân toäc naøy. Caû hai beân ñeàu coù nhöõng laàm loãi vaø lyù do, theá nhöng khoâng beân naøo chòu xeùt laïi löông taâm cuûa mình caû. Khi toâi nghó ñeán hoøa bình, ñeán söï soáng cuûa daân chuùng, thì khoâng phaûi laø moät ñieàu gì ñoù tröøu töôïng naåy leân trong ñaàu. Ñeå hình thaønh moät töông lai khaùc haún, caàn phaûi toân troïng söï soáng ñöôïc hieåu nhö laø moät ñieàu gì linh thaùnh, vaø toân troïng nhöõng hôïp ñoàng kyù keát vôùi nhau. Chuùng ta hy voïng coù theå tieán ñeán choã hoøa bình maø khoâng caàn phaûi chôø cho ñeán khi thaáy chaát ngaát töû thi. Caùc Giaùo Hoäi hieän dieän ôû Do Thaùi chæ ñaïi dieän cho 2% daân soá. Vaán ñeà roõ raøng laø chæ coù tình ñoaøn keát cuûa nhöõng ai hoaït ñoäng ôû theá giôùi Taây Phöông môùi chöùng toû cho thaáy taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng Kitoâ höõu coù theå laøm nôi nhöõng mieàn aáy. Ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi ñang goõ cöûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Tröôùc heát laø ngöôøi Do Thaùi töø Nga tôùi. Ñoù laø moät cô hoäi muïc vuï chuùng ta khoâng ñöôïc laøm maát ñi”.

Naïn linh muïc Hoa Kyø laïm duïng tình duïc treû em theo quan nieäm cuûa moät thaàn hoïc gia

Cha Ivan Fucek, nhaø thaàn hoïc Doøng Teân thuoäc Toøa AÙn cao nhaát phuï traùch giaûi quyeát nhöõng vaàn ñeà veà löông taâm, ñaõ ñöa ra nhaän ñònh goùp phaàn vaøo phieân hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø vaøo ngaøy 13-15/6/2002 tuaàn tôùi. Maøn Ñieän Toaùn Zenit ñaõ thöïc hieän moät cuoäc phoûng vaán vôùi vò linh muïc naøy veà nhöõng chieàu kích vaø nhöõng yù nghóa cuûa vaán ñeà Giaùo Hoäi Hoa Kyø ñang phaûi ñöông ñaàu vaø giaûi quyeát hieän nay:

Vaán:           Theo quan ñieåm cuûa cha thì ñaëc tính cuûa vuï Baéc Myõ laø gì?

Ñaùp:           Toâi ñaõ töøng ôû Hieäp Chuûng Quoác vaøo moät soá laàn, nôi toâi ñaõ gaëp nhöõng vò linh muïc vaø giaùm muïc tuyeät haûo. Theá nhöng, toâi ñoàng thôøi cuõng nhaän thaáy moät vaøi vaán ñeà coù tính caùch tieâu cöïc trong vieäc nhaän caùc öùng vieân hoïc laøm linh muïc lieân quan ñeán vaán ñeà leäch laïc veà tính duïc vaø ñoàng tính luyeán aùimoät “dung döôõng” thaùi quaù ñaëc bieät bò chi phoái bôûi moät thöù kieåu maãu vaên hoùa thònh haønh. Nhöôïc ñieåm teä haïi nhaát ñoù laø ñaõ khoâng noùi ñeán vaán ñeà naøy ngay laäp töùc khi noù vöøa xuaát hieän. Ñoù laø lyù do vieäc ÑTC can thieäp vaøo vuï naøy môùi thaät laø ñuùng luùc, laø moät tieáng goïi maïnh meõ vaø roõ raøng.

Vaán:           Coù moät soá quan saùt vieân ôû AÂu Chaâu nghó raèng vieäc can thieäp cuûa ÑGH vaøo vuï naøy quaù maïnh meõ, vì ñaây laø nhöõng vaán ñeà aûnh höôûng raát nhieàu ñeán nhöõng quyeát ñònh cuûa caùc vò giaùm muïc cuõng nhöõng caùc ñöôøng höôùng taùc haønh cuûa caùc vò.

Ñaùp:           Caàn phaûi nhö vaäy, vì buoäc phaûi thay ñoåi moät caùch roõ raøng haønh vi cöû chæ ñaõ ñöôïc lan traøn trong caùc chuûng vieän. Maëc duø vaán ñeà hieån nhieân laø ñaèng sau taát caû nhöõng soâi ñoäng do truyeàn thoâng gaây ra, coøn thaáy ñöôïc yù ñoà hoï muoán boâi xaáu Giaùo Hoäi nöõa, ñoàng thôøi, vaán ñeà coøn quan troïng nhaát laø vieäc Giaùo Hoäi ôû Hieäp Chuûng Quoác khoâng coøn dung döôõng moät soá thaùi ñoä thaû loûng vaø pheâ bình veà giaùo huaán luaân lyù cuûa ÑTC nöõa. Neáu trôû veà vôùi ñöôøng laønh thì kinh nghieäm hieän nay laø cô hoäi ñöa ñeán vieäc thanh taåy vaø kieân cöôøng. Chính vì theá maø vieäc can thieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II thaät laø thích hôïp. Caàn phaûi can thieäp moät caùch roõ raøng nhö theá. ÔÛ Hieäp Chuûng Quoác coù moät haøng giaùo só toát, nhöng thaùi ñoä dung döôõng ñoái vôùi moät soá nhöõng vaán ñeà khoâng bò loaïi boû song laïi thònh haønh. Vieäc ÑTC can thieäp khoâng phaûi chæ laø moät traùch cöù. Ñoù laø moät dòp cho taát caû nhöõng gì laø thieän ích trong Giaùo Hoäi ôû Hieäp Chuûng Quoác hieän leân.

Vaán:           Theá nhöng laøm sao moät hieän töôïng nhö vaäy laïi coù theå xaåy ra ñöôïc?

Ñaùp:           Nhöõng gì xaåy ra taïi Hieäp Chuûng Quoác cho thaáy moät vaán ñeà nghieâm troïng veà vieäc trang bò vaø huaán luyeän. Nhieàu öùng vieân, raát nhieàu öùng vieân hoïc laøm linh muïc chöa hieåu bieát ñuû veà luaân lyù Coâng Giaùo. Tuy nhieân, veà vaán ñeà naøy caàn phaûi roõ raøng veà nguyeân taéc. Neáu öùng vieân ñang laø moät con ngöôøi thöïc haønh khuynh höôùng ñoàng tính luyeán aùi, hoï khoâng ñöôïc thuï phong linh muïc. Neáu chæ coù khuynh höôùng ñoàng tính luyeán aùi, hoï caàn phaûi ñöôïc cöùu xeùt roõ raøng. Neáu trong taát caû nhöõng naêm tuoåi treû vaø sau naøy vôùi tö caùch laø öùng vieân laøm linh muïc hoï khoâng coù dính daùng ñeán vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi (hoï khoâng ñöôïc duï daãm hay ñeå cho mình bò duï daãm bôûi nam nhaân naøo), thì khuynh höôùng naøy coù theå ñöôïc coi laø moät chöôùc caùm doã, moät chöôùc caùm doã caàn phaûi ñöôïc thaéng vöôït baèng aân suûng Chuùa ban. Theá nhöng, neáu khuynh höôùng ñoù maïnh meõ ñeán noãi öùng vieân laøm linh muïc sôï raèng hoï seõ khoâng theå choáng cöôõng, hoï seõ khoâng ñöôïc chòu chöùc. Theo chieàu höôùng naøy thì nguyeân taéc raát laø roõ raøng nhö theá. Ñaëc bieät toâi xin ñeà nghò ñoïc laïi “Böùc Thö göûi Caùc Vò Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà Vieäc Chaêm Soùc Muïc Vuï cho Nhöõng Ngöôøi Ñoàng Tính Luyeán AÙi” ñeà ngaøy 1/10/1986, moät vaên kieän cuûa Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin noùi roõ raøng ñeán nhöõng caùch thöùc ngöôøi ta caàn phaûi taùc haønh veà vaán ñeà naøy.

6/6 Thöù Naêm

Chuyeân Gia nhaän ñònh veà tình traïng linh muïc laïm duïng tính duïc treû em taïi Hoa Kyø

Baùc só taâm lyù Gladys Sweeney, chuû tòch kieâm khoa tröôûng Hoïc Vieän Taâm Lyù, nguyeân giaùo sö Ngaønh Taâm Thaàn Treû Em vaø Phaân Boä Nhi Ñoàng ôû Tröôøng Y Khoa Johns Hopkins, ñaõ traû lôøi Maøn Ñieän Toaùn Zenit veà nhöõng chi tieát lieân quan ñeán nguoàn goác gaây ra naïn linh muïc Hoa Kyø laïm duïng tình duïc treû em nhö sau:

Vaán:           Theo quan ñieåm taâm lyù hoïc, baûn chaát cuûa haàu heát caùc cuoäc laïm duïng tình duïc coù dính daùng ñeán caùc vò linh muïc ôû Hieäp Chuûng Quoác laø gì? Coù phaûi laø pedophilia hay laø moät caùi gì khaùc?

Ñaùp:           Caùi truïc chính trong vieäc töôøng thuaät veà vuï göông muø naøy ñöôïc ñaët naëng veà nhöïng tröôøng hôïp pedophilia, töùc laø tröôøng hôïp ngöôøi lôùn meâ treû em tröôùc tuoåi daäy thì. Tuy nhieân, caên cöù vaøo vieäc nghieân cöùu kyõ löôõng veà nhöõng baûn töôøng thuaät nhö vaäy, thì roõ raøng laø vaán ñeà chính cuûa tình traïng göông muø hieän nay laø tình traïng ephebophilia ñoàng phaùi tính, töùc laø vieäc ngöôøi lôùn meâ vò thaønh nieân ñoàng phaùi tính. Chuùng ta ñang noùi ôû tröôøng hôïp naøy veà moät vaán ñeà quan troïng lieân quan ñeán taùc haønh ñoàng phaùi tính. Laõnh vöïc truyeàn thoâng hôi löôõng löï nhaán maïnh ñeán söï kieän naøy. Vieäc khoan nhöôïng cho taùc haønh ñoàng tính luyeán aùi ôû taát caû moïi taàng caáp xaõ hoäi ñöôïc khuyeán khích raát nhieàu nhö laø moät nguyeân taéc caàn phaûi ñöôïc coå voõ vaø ñaùng giaù. Ñaët naëng vaán ñeà ngöôøi lôùn meâ treû em deã gaây nhöõng phaûn öùng soâi boûng hôn laø laø nhaán maïnh ñeán vaán ñeà taùc haønh ñoàng tính duïc. Tuy nhieân, vaán ñeà naøy thöïc ra chæ laø vaán ñeà ñoáng tính luyeán aùi maø thoâi.

Vaán:           Yeáu toá taâm lyù naøo ñaõ gaây ra nhöõng göông muø naøy? Caùi gì ñaõ thuùc ñaåy con ngöôøi ta vaáp phaïm nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy?

Ñaùp:           Trong nhöõng tröôøng hôïp ngöôøi lôùn meâ treû em thì ñoù laø vaán ñeà nghieàn duïc – moät höôùng chieàu baïi hoaïi vaø laø moät taùc haønh chaát chöùa moät tính chaát nghieàn duïc vaø aùm aûnh. Khoâng hieåu ñöôïc troïn veïn nhöõng nguyeân nhaân nôi tình traïng ngöôøi lôùn meâ treû em naøy; tuy nhieân, lieân quan ñeán tình traïng baïi hoaïi naøy coù theå keå ñeán tình traïng chaán ñoäng duïc tình hoài coøn nhoû, ñeán taùc haønh thoâi thuùc thuû daâm ñoài baïi ñöôïc keøm theo bôûi nhöõng mô töôûng cuûa cuoäc soáng sau ñoù. Caên goác cuûa tình traïng göông muø hieän nay khoâng phaûi laø tình traïng ngöôøi lôùn meâ treû em maø laø tình traïng ñoàng tính luyeán aùi. Tình traïng ñoàng tính luyeán aùi voán ñöôïc coi nhö moät chöùng beänh veà taâm lyù ñaõ bò loaïi tröø khoûi Baûn Caåm Nang Chaån Beänh vaø Thoáng Keâ veà Caùc Hoãn Chöùng Taâm Thaàn, vaø nay ñöôïc coi nhö laø moät loái soáng khaùc. Vieäc nghieân cöùu trong nhöõng naêm vöøa roài cho thaáy raèng döôøng nhö coù moät moái lieân heä chaët cheõ giöõa tình traïng ñoàng tính luyeán aùi vôùi caùc hoãn chöùng taâm thaàn chính yeáu khaùc, nhö vôùi caùc tö töôûng töï töû vaø nhöõng noã löïc töû töï, cho thaáy nhöõng yeáu toá nguy hieåm caøng taêng phaùt lieân heä ñaëc bieät tôùi taùc haønh ñoàng tính luyeán aùi…

Toùm laïi, toâi tin raèng caên goác saâu xa nôi tình traïng göông muø cuûa Giaùo Hoäi hoâm nay laø vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi, moät vaán ñeà maëc duø khoâng coøn ñöôïc Hieäp Hoäi Taâm Thaàn vaø Taâm Lyù Hoa Kyø coi nhö laø moät chöùng beänh taâm thaàn nöõa, cuõng ñaõ coù lieân heä vôùi caùc chöùng beänh chính yeáu khaùc. Noù coù theå laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa nhöõng bieán coá veà aûnh höôûng taâm lyù xaõ hoäi, trong moät soá tröôøng hôïp coù lieân quan ñeán nhöõng yeáu toá di truyeàn saün coù.

 5/6 Thöù Tö

Baøi Giaùo Lyù cuûa ÑTC cho Buoåi Trieàu Kieán Chung Haèng Tuaàn

Anh Chò Em thaân meán!

Baøi Thaùnh Vònh 147 keâu goïi Gieârusalem haõy chuùc tuïng Thieân Chuùa, Ñaáng ban thònh vöôïng vaø bình an cho Daân Ñöôïc Tuyeån Choïn. Loøng ñaïo ñöùc cuûa Kitoâ Giaùo ñaõ thaáy nôi baøi Thaùnh Vònh ñaày nhöõng hình aûnh naøy baøi thaùnh thi daâng leân Lôøi Chuùa laø Ñaáng taïo döïng vaø baûo trì vuõ truï, cuøng vôùi hình aûnh môø môø Thaùnh Theå, thöù “baùnh mieán haûo haïng” laøm thoûa maõn côn ñoùi taâm linh saâu xa cuûa chuùng ta. Lôøi Chuùa, nhôø Ngöôøi maø taát caû moïi söï ñöôïc taïo thaønh, vaøo luùc thôøi gian vieân troïn, ñaõ hoùa thaønh nhuïc theå vaø ôû giöõa chuùng ta vì phaàn roãi cuûa chuùng ta. Toân vinh Ngöôøi ñeán muoân ñôøi!”

Vaøo cuoái buoåi Trieàu Kieán Chung hoâm nay, trong 12 ngaøn ngöôøi tham döï, ÑTC ñaõ keâu goïi rieâng giôùi treû taùi nhaän thöùc moät trong nhöõng Thaùnh Leã troïng yeáu nhaát cuûa Giaùo Hoäi, ñoù laø Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. ÑTC noùi Thaùnh Leã naøy laø cô hoäi ñeå ñi saâu vaøo “maàu nhieäm tình yeâu thaàn linh ñoái vôùi con ngöôøi cuûa moïi thôøi ñaïi. Haõy doïn mình vaøo hoïc tröôøng Thaùnh Taâm Chuùa ñeå tin töôûng ñoái ñaàu vôùi nhöõng daán thaân ñang ñôïi chôø quí baïn”. Trong vaên kieän “Höôùng Daãn veà Loøng Ñaïo Chung vaø veà Phuïng Vuï” ñöôïc Thaùnh Boä Phöôïng Töï ban haønh naêm nay, ôû soá 166, ñaõ xaùc nhaän bieåu hieäu “Traùi Tim Chuùa Kitoâ” lieân quan ñeán “maàu nhieäm cuûa chính Chuùa Kitoâ, ñeán taát caû höõu theå Ngöôøi, ñeán ngoâi vò cuûa Ngöôøi vôùi vai troø troïng yeáu saâu xa vaø quan thieát cuûa ngoâi vò naøy”. Vaên kieän naøy ñaõ neâu leân nhöõng hình thöùc toân suøng nhö “taän hieán caù nhaân” ñeå Thaùnh taâm Chuùa ngöï trò loøng trí moãi ngöôøi; “taän hieán gia ñình”; Kinh Caàu Thaùnh Taâm (Kinh ñöôïc chuaån nhaän cho caû Giaùo Hoäi naêm 1891); “ñeàn taï Thaùnh Taâm” (kinh naøi xin tình thöông tha cho nhöõng xaùc phaïm ñeán Chuùa Gieâsu); vaø giöõ “chín ngaøy Thöù Saùu ñaàu thaùng”.

Cuõng sau buoåi Trieàu Kieán Chung hoâm nay, ÑTC ñaõ nhaän moät moùn quaø ñoù laø moät chieác “giaùo hoaøng xa” môùi, M 430 Mercedes-Benz, do haõng German-U.S. DaimlerChrysler daâng cuùng. Chieác xe naøy seõ ñöôïc ra maét vaøo Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi. Daimler ñaõ töøng daâng cuùng moät soá xe cho caùc vò Giaùo Hoaøng töø naêm 1930. Nhöõng chieác xe naøy vaãn coøn ñöôïc tröng baøy ôû Baûo Taøng Vieän Giaùo Hoaøng Xa Vatican.

Baùo Toøa Thaùnh Leân aùn cuoäc caûm töû taán coâng vaøo daân Do Thaùi

Toøa Thaùnh leân aùn vuï chieác xe caûm töû noå bom taán coâng ôû mieàn baéc Do Thaùi, laøm thieät maïng 17 ngöôøi vaø bò thöông gaàn 40 ngöôøi vaøo saùng hoâm nay. Tôø L’Osservatore Romano ñaõ vieát veà söï kieän naøy nhö sau: “Nhöõng keû thuø cuûa hoøa bình moät laàn nöõa laïi thöïc hieän vieäc saùt haïi thöôøng daân ôû Do Thaùi. Chính vaøo luùc vieäc ngoaïi giao cuûa quoác teá ñang khoù khaên trong vieäc noã löïc ñeå taùi dieãn nhöõng cuoäc thöông thaûo thì nhöõng nhoùm Hoài Giaùo quaù khích laïi taán coâng xaû laùng vaøo daân chuùng… Nhöõng keû cöïc ñoan voõ trang moät laàn nöõa laïi duøng voõ löïc ñeå ngaên caûn nhöõng cuoäc thöông thaûo. Caùc tay thuø ñòch cuûa hoøa bình nhìn thaáy keû thuø ñaùng sôï nhaát cuûa mình chính laø ôû vieäc ñoái thoaïi, moät ñieàu duy nhaát coù theå hoaøn toaøn trieät haï hoï”.

Cuoäc taán coâng naøy xaåy ra vaøo giôø ñoâng nhoän, gaàn Meggido Junction. Baáy giôø moät chieác xe mang chaát noå laùi saùt vaøo moät chieác xe buyùt ñoâng ngöôøi vaø buøng noå, gieát cheát nhieàu haønh khaùch, trong ñoù coù moät soá lính ñang trôû veà ñoàn binh cuûa hoï. Moät trong hai teân caûm töû taán coâng ñaõ cheát. Cuoäc taán coâng xaåy ra ôû phaàn ñaát kieåm soaùt cuûa Palestine, gaàn thaønh phoá Jenin vuøng Taây Ngaïn, nôi caùch ñaây ba tuaàn cuõng ñaõ xaåy ra moät cuoäc taán coâng caûm töû moät chieác xe buyùt. Ngöôøi laõnh ñaïo nhoùm cöïc ñoaïn Palestine Hoài Giaùo Jihad, ñaõ xaùc nhaän ngöôøi cuûa oâng ta thöïc hieän vuï taán coâng naøy: “Vieäc laøm anh huøng naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän truøng vôùi dòp möøng kyû nieäm vieäc xaâm chieám vuøng taây Ngaïn vaø giaûi Gaza” 35 tröôùc ñaây cuõng vaøo chính ngaøy hoâm nay.

4/6 Thöù Ba

Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Thaùnh Hoùa Linh Muïc

ÑHY Darío Castrilloùn Hoyos, ngöôøi Colombia, chuû tòch Thaùnh Boä Giaùo Só cuûa Toøa Thaùnh ñaõ vieát moät böùc thö, kyù ngaøy 8/5/2002, göûi cho hôn 400 ngaøn linh muïc veà vieäc canh taân caûm nghieäm veà tình thöông cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi soáng cuûa mình ñeå coù theå taùi nhaän thöùc caên tính linh muïc cuûa mình. Böùc thö ñeà ngaøy 8/5/2002. Keøm theo böùc thö naøy laø moät phuï baûn veà Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc Thaùnh Hoùa Caùc Linh Muïc, moät ngaøy seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Thöù Saùu 7/6/2002, Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. ÑHY ñeà nghò söû duïng hai phöông tieän khoâng theå boû qua laø thöôøng xuyeân laõnh nhaän Bí Tích Hoøa Giaûi vaø Thaùnh Theå. “Neáu chuùng ta khoâng laøm ñieàu naøy chuùng ta seõ thaáy mình caøng bò chìm saâu vaøo ñeâm toái, vaøo moät ñeâm toái taêm cuûa luaân thöôøng ñaïo lyù muø môø, vaøo moät tình traïng baát löïc thieâng lieâng khi phaûi ñoái ñaàu vôùi laøn soùng söï döõ ñang coù cô nguy nhaän chìm chuùng ta”. ÑHY ñeà nghò taát caû moïi vò linh muïc haõy bieán ñoåi cuoäc soáng cuûa mình baèng caûm nghieäm Loøng Thöông Xoùt Chuùa, moät vieäc toân suøng ñöôïc Thaùnh Faustina hieän nay ñang phaùt ñoäng. “Neáu chuùng ta laøm cho lôøi môøi goïi cuûa Chuùa Gieâsu veà vieäc ‘tin töôûng vaøo tình thöông thaàn linh cuûa Ngöôøi’ thaáu nhaäp con ngöôøi cuûa chuùng ta, moät loøng tin töôûng ñaõ ñöôïc ÑGH taùi taáu trong luùc naøy ñaây, chuùng ta seõ nhaän ra raèng chính caù nhaân caùc vò linh muïc ñöôïc keâu goïi ñeå hoï ñöôïc thaám nhuaàn Vò Thaàn Linh ñöôïc ban cho chuùng ta töø Chuùa Kitoâ phuïc sinh, Ñaáng laøm cho chuùng ta trôû thaønh moät daáu chæ cuûa ôn Thieân Chuùa thöù tha cho taát caû moïi ngöôøi. Khoâng bieát thöù tha, hoa traùi cuûa tình thöông, hoøa bình chæ laø moät lyù töôûng thuaàn tuùy, vaø khoâng theå naøo traùnh ñöôïc tình traïng haän thuø vaø baïo loaïn… Maëc duø coù nhöõng luùc chuùng ta caûm thaáy raát chaùn naûn tröôùc tình traïng laïnh luøng khoâ ñaïo cuûa theá giôùi, moät theá giôùi thaäm chí trôû thaønh haän thuø choáng laïi Giaùo Hoäi nöõa, chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân raèng, xaõ hoäi cuûa chuùng ta vaãn khaùt khao ôn tha thöù vaø hoøa bình laø nhöõng gì  Chuùa Kitoâ phuïc sinh mang ñeán vaø chæ baét nguoàn töø nôi moät mình Ngöôøi maø thoâi”.

3/6 Thöù Hai

ÑTC gaëp Nhaø Laõnh Ñaïo Bolivia trong Tö Dinh cuûa Ngaøi

Toång thoáng Bolivia laø Jorge Quiroga Ramírez ñaõ ñeán thaêm Vatican khi gaàn heát nhieäm kyø 5 naêm cuûa oâng. ÑTC ñaõ tieáp oâng ôû tö dinh cuûa Ngaøi thay vì ôû Thö Vieän laøm vieäc cuûa Ngaøi, ñeå Ngaøi khoûi phaûi ñi nhieàu. Cuoäc gaëp gôõ dieãn ra khoaûng 20 phuùt. Toång thoáng naøy ñaõ taëng ÑTC töôïng Ñöùc Trinh Nöõ Copacabana, vaø ÑGH taëng oâng nhöõng meà ñay cuûa giaùo trieàu Ngaøi. ÑTC ñaõ vieáng thaêm La Paz vaø 5 thaønh phoá Bolivia khaùc vaøo thaùng 5/1988. Trong soá 8.5 daân soá, coù 89% laø Coâng Giaùo.

Roâmania côûi môû trong vieäc hoaøn laïi saûn vaät cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo

ÑTC hoâm Thöù Baûy vöøa roài ñaõ keâu goïi nöôùc Roâmania ñieàu naøy qua vò taân laõnh söï 41 tuoåi laø oâng Mihail Dobre. ÑTC ñaõ noùi vôùi vì taân laõnh söï naøy ñaõ ñeán luùc caùc thöïc taïi daân söï hoaøn laïi “theo caùc qui chuaån coâng baèng gia saûn thuoäc Giaùo Hoäi ñaõ bò tòch thu ñeå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo duøng saûn vaät naøy trong vieäc hoaøn troïn söù vuï cuûa mình. Khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng caøng coá gaéng thöïc hieän vieäc haøn gaén nhöõng veát thöông cuûa quaù khöù, nhöõng veát thöông taïo neân nhöõng lyù do khaû dó gaây ra nhöõng cuoäc ñoái choïi, Kitoâ höõu caøng giuùp vaøo vieäc doàn nghò löïc hoaït ñoäng cuûa mình cho thieän ích cuûa toaøn theå xaõ hoäi… Maëc duø caàn phaûi toû ra khoân ngoan caàn thieát, uûy ban ñaëc bieät (lo vieäc giaûi quyeát vaán ñeà saûn vaät cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo theo Leã Nghi Ñoâng Phöông bò Coäng Saûn cöôõng chieám trao cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng töø naêm 1948) naøy cuõng caàn phaûi bieát ñeán nhu caàu thöïc söï khaån tröông cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong vieäc coù theå caàn ñeán nhöõng dinh thöï thaùnh aáy”. Thuû töôùng Adrian Nastase ôû Bucharest hoâm nay cho bieát raèng Quoác Hoäi Romania coù theå pheâ chuaån moät döï luaät trong muøa thu tôùi ñaây veà vaán ñeà hoaøn traû cho caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo nhöõng taøi saûn bò cheá ñoä Coäng Saûn tòch thu: “Ñaây laø moät vaán ñeà veà nguyeân taéc chöù khoâng phaûi vaán ñeà öu ñaõi Giaùo Hoäi naøy hôn giaùo hoäi kia”.

Caùc Vò Giaùm Muïc Thuïy Só vôùi luaät phaù thai

Sau keát quaû cuûa cuoäc boû phieáu hoâm qua, Thuïy Só ñaõ chaáp nhaän moät baûn döï thaûo veà nhöõng khoaûn luaät phaù thai heát söùc trì treä trong voøng 60 naêm vöøa roài ñeán choã hieän ñaïi hôn theo nhö haàu heát caùc nöôùc AÂu Chaâu khaùc. Döï luaät naøy seõ baét ñaàu coù taùc hieäu töø ngaøy 1/10/2002. Ñoù laø lyù do Hoäi ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Thuïy Só hoâm nay ñaõ leân tieáng nhö sau: “Vaán ñeàø töø nay trôû ñi ngöôøi ta coù theå chaám döùt söï soáng chöa sinh trong voøng 12 tuaàn leã ñaàu thuï thai maø khoâng bò tröøng phaït ñaõ ñöa ñeán nhöõng nguy hieåm hôn nöõa ñoái vôùi vieäc toân troïng söï soáng caû töø luùc ban ñaàu – nhö vieäc nôùi roäng thôøi gian phaù thai, vieäc loaïi boû moät baøo thai khaû dó bò taät nguyeàn v.v. – cuõng nhö vaøo luùc keát thuùc cuûa noù – nhö vaán ñeà trôï an töû”. 80% phieáu huûy boû döï thaûo hoaøn toaøn loaïi boû vieäc phaù thai. “Caàn phaûi nhaéc laïi raèng, ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, phaù thai laø vieäc noùi leân cho thaáy noã löïc saâu xa choáng laïi giôùi leänh cuûa Thieân Chuùa: ‘Caùc ngöôi khoâng ñöôïc saùt haïi’. Heát moïi söï soáng laø taëng aân cuûa Thieân Chuùa”. Caùc vò giaùm muïc noùi raèng caùc vò khoâng tìm caùch “traùch moùc Kitoâ höõu, nam cuõng nhö nöõ, maø muoán hoï phaûi ñoái dieän vôùi caùc troïng traùch cuûa hoï. Noùi ñieàu naøy trong moät xaõ hoäi tuïc hoùa cuûa chuùng ta hieän nay coù theå laø moät ñieàu khoù hieåu hay hoaøn toaøn bò hieåu laàm; theá nhöng, vaán ñeà roõ raøng laø ôû choã caùc giaù trò coát yeáu, nhö vieäc toân troïng söï soáng con ngöôøi – nhöõng giaù trò ñöôïc taát caû moïi toân giaùo chaáp nhaän – khoâng theå bò ñoåi thay theo chieàu gioù. Giaùo Hoäi seõ tieáp tuïc daán thaân ñeå uûng hoä vaø baûo veä cho nhöõng giaù trò naøy”. Tuy nhieân, ñeå baûo veä söï soáng, vieäc caám phaù thai maø thoâi cuõng chöa ñuû: “Xaõ hoäi cuûa chuùng ta caàn phaûi to tieáng vaø maïnh meõ noùi leân nhöõng gì noù mong öôùc, baát chaáp daáu hieäu phaûn khaùng phaùt xuaát töø cuoäc baàu phieáu laäp luaät naøy, ñeå giaûm bôùt (bao nhieâu coù theå) con soá phaù thai, cuõng nhö caàn phaûi khaån tröông tìm kieám caùch thöùc cho noù coù theå hieän thöïc nhöõng öôùc muoán cao caû cuûa noù. Caàn phaûi tìm nhöõng phöông tieän môùi ñeå coáng hieán nhöõng giuùp ñôõ caàn thieát cho caùc phuï nöõ gaëp khoù khaên, cuõng nhö ñeå naâng ñôõ caùc gia ñình moät caùch hieäu nghieäm”.

 Theo thoáng keâ töø naêm 2000 thì nöôùc naøy coù 44.1% Coâng Giaùo, 36.6% Tin Laønh, 11.7% voâ toân giaùo, vaø 2.3% Hoài Giaùo.

 

6/2 Chuùa Nhaät

ÑTC Huaán Töø Tröôùc Kinh Truyeàn Tin veà Bí Tích Thaùnh Theå

Anh chò em thaân meán!

1.-            Hoâm nay laø leã troïng kính Thaùnh Theå Chuùa Kitoâ ñöôïc cöû haønh ôû YÙ cuõng nhö ôû moät soá nhöõng xöù sôû khaùc. Coäng ñoàng Kitoâ höõu qui tuï laïi chung quanh Thaùnh Theå vaø toân thôø nôi Thaùnh Theå kho taøng cao quí nhaát laø chính Chuùa Kitoâ hieän dieän thöïc söï döôùi hình baùnh vaø röôïu ñaõ ñöôïc truyeàn pheùp.

Taát caû daân Chuùa ra khoûi nhaø thôø, kieäu Bí Tích Cöïc Thaùnh qua caùc ñöôøng phoá vaø coâng tröôøng ôû thaønh thò. Chính Chuùa Kitoâ phuïc sinh böôùc ñi treân caùc con ñöôøng nhaân loaïi vaø tieáp tuïc hy hieán “xaùc thòt” cuûa mình cho con ngöôøi nhö “baùnh söï soáng” ñích thöïc (x Jn 6:48,51). Hoâm nay ñaây, cuõng nhö 2000 naêm tröôùc ñaây, “ñoù laø moät lôøi noùi choùi tai” (Jn 6:60) ñoái vôùi lyù trí cuûa con ngöôøi, moät lyù trí vaãn chôùi vôùi tröôùc maàu nhieäm naøy.

Caàn phaûi coù ñöùc tin, hay ñuùng hôn, caàn phaûi coù ñöùc tin ñöôïc soáng ñoäng bôûi ñöùc aùi, ñeå khaùm phaù ra chieàu saâu laï luøng cuûa vieäc Chuùa Kitoâ hieän dieän döôùi caùc “daáu hieäu” baùnh vaø röôïu. Chæ coù nhöõng ai tin töôûng vaø yeâu meán môùi coù theå hieåu moät chuùt xíu veà maàu nhieäm khoân thaáu naøy, moät maàu nhieäm Thieân Chuùa ñeán gaàn vôùi caùi ti tieåu cuûa chuùng ta, tìm kieám caùi yeáu ñau beänh taät cuûa chuùng ta, toû mình cho thaáy Ngaøi laø ai, moät tình yeâu cöùu ñoä voâ bieân.

2.-            Chính vì ñieàu naøy, Thaùnh Theå laø taâm ñieåm sinh ñoäng cuûa coäng ñoàng Kitoâ höõu. Ngay töø ban ñaàu, töø coäng ñoàng Gieârusalem sô khai, Kitoâ höõu ñaõ qui tuï laïi vaøo ngaøy cuûa Chuùa ñeå laäp laïi trong Thaùnh Leã vieäc töôûng nieäm cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ. “Chuùa Nhaät” laø ngaøy nghæ ngôi vaø chuùc tuïng, theá nhöng, neáu khoâng coù Thaùnh Theå thì ngaøy naøy maát heát yù nghóa thöïc söï cuûa mình. Ñoù laø lyù do, trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû, Toâi laïi ñeà caäp ñeán vieäc thaåm ñònh laïi Ngaøy Chuùa Nhaät cuõng nhö vieäc cöû haønh Thaùnh Theå trong ngaøy naøy nhö laø moät vieäc öu tieân veà muïc vuï. “Ñoù laø moät nhieäm vuï quan troïng caàn phaûi ñöôïc laøm troïn khoâng phaûi chæ ñeå tuaân giöõ moät ñieàu ñöôïc qui ñònh maø coøn nhö moät ñieàu gì chính yeáu cho ñôøi soáng Kitoâ höõu ñöôïc hoï thöïc söï yù thöùc vaø kieân trì tuaân giöõ” (ñoaïn 36).

3.-            Trong vieäc toân thôø Thaùnh Theå, chuùng ta khoâng theå nghó gì hôn laø vieäc tri aân caûm taï Trinh Nöõ Maria. Baøi thaùnh ca Thaùnh Theå chuùng ta vaãn thöôøng haùt coù lôøi nhaïc laø “Ave, verum Corpus / natum de Maria Virgine” (xin taïm dòch: Kính chaøo Thaân Xaùc thöïc söï / sinh bôûi Trinh Nöõ Maria). Hoâm nay chuùng ta haõy xin Meï Chuùa Kitoâ cho moïi ngöôøi ñöôïc neám höôûng söï ngoït ngaøo khi ñöôïc röôùc laáy Chuùa Kitoâ, cuõng nhö, nhôø baùnh söï soáng, ñöôïc tham döï vaøo maàu nhieäm cöùu ñoä vaø thaùnh thieän cuûa Ngöôøi.

Thuïy Só vôùi Luaät Phaù Thai

Keát quaû cuoäc boû phieáu hoâm nay cho thaáy 25 trong 26 khu vöïc coù 72% ngöôøi boû phieáu muoán xeùt laïi döï thaûo cho pheùp phaù thai ôû tuaàn thöù 12; 81% khoâng ñoàng yù döï thaûo hoaøn toaøn baõi boû luaät phaù thai. Toái nay môùi bieát ñöôïc keát quaû cuoái cuøng. Luaät phaù thai ôû Thuïy Só cho pheùp gieát thai nhi ñeå cöùu vaõn söùc khoeû cuûa thai maãu. Theá nhöng, töø naêm 1988, khoâng ai bò truy toá veà vieäc muoán phaù thai hay giuùp phaù thai caû. Chính quyeàn nöôùc naøy cho bieát moãi naêm coù töø 12 ñeán 13 ngaøn vuï phaù thai, con soá cho thaáy moät phaàn chín caùi baàu phaù thai. Theo luaät môùi, caùc vò baùc só vaø thai maãu coù theå bò tuø 5 naêm neáu vi phaïm nhöõng ñieàu kieän aán ñònh. Phuï nöõ muoán phaù thai vì nhöõng lyù do taâm lyù phaûi traûi qua moät cuoäc thaåm vaán tröôùc. Trong Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu, chæ coù AÙi Nhó Lan laø nöôùc duy nhaát khoâng cho pheùp phaù thai. ÔÛ ñaûo quoác Malta, caû ly dò vaø phaù thai ñeàu baát hôïp phaùp.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________