Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 1-7/12/2001

YÙ Nguyeän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha cho Thaùng 12:

YÙ chung: “Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc thoaùt khoûi nhöõng hình thöùc xaûo quyeät nôi tình traïng vaên hoùa khieán hoï khoâng nhaän ra phaåm vò vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi khaùc”.

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho neàn nhaân baûn Kitoâ giaùo chieáu soi caùc giaù trò Phuùc AÂm nôi caùc neàn vaên hoùa AÙ Chaâu

___________________________________________

Thöù Baûy 1/12/2001. ÑTC tieáp 6000 tham döï vieân Hoäi Nghò Quoác Teá veà “Coâng Vieäc Töï Nguyeän cuûa Coâng Giaùo trong Ngaønh Chaêm Soùc Söùc Khoûe”. Hoäi nghò naøy ñöôïc khôûi xöôùng bôûi Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Veà Thöøa Taùc Vuï Chaêm Soùc Söùc Khoûe cuøng vôùi 30 tham döï vieân cuûa Cuoäc Hoïp Quoác Teá veà Vaán Ñeà Chaêm Soùc Muïc Vuï ôû Gypsies. Trong lôøi huaán töø cuûa mình, ÑTC ñaõ caûm nhaän vaø nhaén nhuû hoäi nghò naøy nhö sau: “Trong moät xaõ hoäi chaïy theo vaät chaát vaø höôûng thuï, tính caùch haêng say cuûa vieäc laøm töï nguyeän ñaõ hieän leân nhö moät daáu hieäu hy voïng ñaày höùa heïn. Vieäc laøm cuûa nhöõng töï nguyeän vieân laøm noåi baät giaù trò cuûa tinh thaàn ñoaøn keát, moät ñoùng goùp khoâng theå thieáu trong vieäc ñaùp öùng tröôùc nhöõng mong ñôïi saâu xa cuûa con ngöôøi cuõng nhö trong vieäc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà traàm troïng vaø khaån tröông cuûa loaøi ngöôøi”. Sau khi nhaéc laïi laø chính hoâm nay laø Ngaøy Theá Giôùi Choáng Hoäi Chöùng Lieät Khaùng (AIDS), ÑTC ñaõ khuyeán khích nhöõng ai maéc hoäi chöùng naøy nhö sau: “Caùc baïn ñöøng caûm thaáy mình leû loi coâ ñoäc moät mình! Vò Giaùo Hoaøng ñaây ôû beân caùc baïn baèng loøng caûm meán vaø naâng ñôõ caùc baïn trong cuoäc haønh trình khoán khoå cuûa caùc baïn. Giaùo Hoäi hoã trôï nhöõng con ngöôøi cuûa ngaønh khoa hoïc vaø phaán khích taát caû moïi ngöôøi trong hoï haõy khoâng ngöøng hoaït ñoäng ñeå chöõa trò vaø cheá ngöï loaïi beänh traïng hieåm ngheøo naøy”.

___________________________________________

Chuùa Nhaät 2/12/2001. ÑTC nguyeän Kinh Truyeàn Tin: Muøa Voïng ñoàng nghóa vôùi hy voïng, “moät nieàm hy voïng thuùc ñaåy chuùng ta tænh taùo, moät nhaân ñöùc ñaëc thuø cuûa thôøi ñieåm phuïng vuï ñaëc bieät naøy. Moät söï tænh taùo trong vieäc nguyeän caàu ñöôïc sinh ñoäng bôûi loøng mong ñôïi thieát tha; moät söï tænh taùo trong sinh hoaït ñöùc aùi thöïc tieãn, yù thöùc laø Vöông Quoác cuûa Thieân Chuùa ñang ôû nôi naøo con ngöôøi bieát soáng vôùi nhau nhö anh chò em… Phuïng vuï hoâm nay ñaõ vang voïng lôøi saám ngoân vui möøng tuyeät vôøi cuûa tieân tri Isaia loan baùo trong giaây phuùt khuûng hoaûng cuûa lòch söû daân Do Thaùi: ‘Nuùi non cuûa nhaø Chuùa seõ ñöôïc döïng neân nhö moät ñænh nuùi cao nhaát, vöôït treân caùc ngoïn ñoài; vaø taát caû caùc daân nöôùc seõ tuoán veà nôi naøy… Roài hoï seõ beû göôm ñao thaønh caày thaønh cuoác, vaø ñao thöông thaønh lieàm gaët haùi, nöôùc naøy seõ khoâng vung kieám leân choáng laïi nöôùc kia nöõa, hoï seõ khoâng coøn bieát ñeán chieán tranh laø gì’… Nhöõng lôøi naøy chaát chöùa moät höùa heïn hoøa bình hôïp vôùi tình traïng hieän nay cuûa nhaân loaïi hôn bao giôø heát, nhaát laø ôû Thaùnh Ñòa, nôi maø cho tôùi hoâm nay ñaây vaãn nghe thaáy nhöõng tin töùc buoàn thaûm vaø quan ngaïi. Chôù gì nhöõng lôøi cuûa tieân tri Isaia aáy taùc ñoäng loøng trí cuûa caùc tín ñoà cuõng nhö cuûa nhöõng ngöôøi thieän taâm, ñeå ngaøy chay tònh 14/12 vaø cuoäc hoïp cuûa nhöõng vò ñaïi dieän caùc toân giaùo treân theá giôùi ôû Assisi 24/1/2002 giuùp vaøo vieäc taïo neân moät baàu khí bôùt caêng thaúng vaø keát ñoaøn treân theá giôùi”.

___________________________________________

Thöù Hai 3/12/2001. ÑTC tieáp nhaän vò taân laõnh söï Balan, oâng Hanna Duchocka: “Balan caàn phaûi toû ra laø moät Quoác Gia coù moät boä maët tinh thaàn vaø vaên hoùa rieâng”. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaän ñònh veà tình hình Balan vaø khích leä Balan nhö sau: “Giaùo Hoäi coù theå vaø muoán tieáp tuïc coâng vieäc cuûng coá vaø hình thaønh caùi gia saûn veà tinh thaàn, vaên hoùa vaø xaõ hoäi cuûa moät quoác gia gaén lieàn vôùi caùc giaù trò Kitoâ giaùo caû ngaøn naêm nay. Vieäc kyù keát baûn hieäp ñònh naêm 1993 cuøng vôùi vieäc lieân tuïc tu chính cuûa baûn hieäp ñònh naøy ñaõ taïo cho Giaùo Hoäi coù cô hoäi tích cöïc daán thaân phuïc vuï cho thieän ích cuûa daân toäc aáy. Baát chaáp nhöõng quan kieán lo ngaïi, baûn hieäp ñònh naøy chaúng nhöõng ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc caûi tieán söï hôïp taùc giöõa Giaùo Hoäi vaø caùc cô caáu cuûa Quoác Gia naøy vì coâng ích, ôû choã noù ñaõ nôùi roäng theâm quyeàn töï do cho con ngöôøi vaø xaõ hoäi, maø coøn trôû thaønh moät coâng cuï ñaïi keát ñoái vôùi caùc Giaùo Hoäi vaø coäng ñoàng tín höõu khaùc ôû Balan nöõa…” ÑTC coøn nhaán maïnh raèng: “Cuõng trong tinh thaàn aáy, Giaùo Hoäi coøn muoán coù maët trong caû tieán trình doïn ñöôøng cho Balan ñöôïc thöïc söï gia nhaäp vaøo Lieân Khoái AÂu Chaâu nöõa. Balan coù quyeàn öôùc mong chieám ñöôïc moät choã ñöùng xöùng ñaùng trong cô caáu chính trò vaø kinh teá cuûa moät Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Tuy nhieân, Balan caàn phaûi toû ra laø moät Quoác Gia coù moät boä maët tinh thaàn vaø vaên hoùa rieâng, coù moät truyeàn thoáng lòch söû rieâng gaén lieàn vôùi Kitoâ giaùo töø ngaøy laäp quoác. Balan khoâng theå töï mình laøm maát ñi truyeàn thoáng naøy, maát ñi caùi caên tính ñaát nöôùc cuûa mình naøy”.

___________________________________________

Thöù Ba 4/12/2001. ÑTC tieáp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Honduras: “Laø caùc vò muïc töû, quí huynh phaûi heát söùc quan taâm ñeán tình traïng ngheøo khoå keùo daøi ôû Honduras”. Nhaân cuoäc vieáng thaêm nguõ nieân cuûa caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Honduras, ÑTC ñaõ chia seû caûm nhaän cuûa mình veà ñaát nöôùc naøy vaø ban huaán töø nhö sau. Tröôùc heát ôû phaàn môû ñaàu baøi dieãn töø, ÑTC “chia seû ‘noãi vui, nieàm hy voïng, noãi buoàn vaø nieàm ñau’ cuûa nhöõng ngöôøi coâng daân Honduran vaãn coøn chöa queân ñöôïc caùi ñau khoå vaø moái lo aâu gaây ra bôûi cuoäc taøn phaù cuûa traän phong baõo ‘Mitch’ hoài Thaùng Möôøi naêm 1998, vaø môùi ñaây hôn, cuûa traän möa baõo ‘Michelle’… Ngoaøi ra, Toâi cuõng hy voïng raèng nhöõng vò laõnh ñaïo chính trò môùi ñöôïc truùng cöû seõ tieáp tuïc coâng vieäc thöïc söï taùi kieán taïo cho vieäc hieäp nhaát quoác gia, ôû choã, mang laïi cho ñaát nöôùc moät tình traïng phaùt trieån ñích thöïc maø vaãn toân troïng moät caùch thích hôïp phaåm vò caù nhaân cuõng nhö nhöõng quyeàn lôïi caên baûn cuûa hoï… Moät lyù do nöõa khieán cho Giaùo Hoäi Honduras hy voïng vaø vui möøng ñoù laø vieäc saép cöû haønh  möøng kyû nieäm 500 naêm Thaùnh Leã ñaàu tieân ñöôïc daâng taïi xöù sôû naøy. Cuoäc möøng kyû nieäm aáy phaûi ñöôïc  soáng nhö moät cô hoäi quan phoøng ñeå baét ñaàu böôùc ñi treân con ñöôøng môùi ñaày nhöõng khôûi höùng”. ÑTC coøn nhaén nhuû caùc vò giaùm muïc chuû chieân nhö sau: “Laø caùc vò muïc töû, quí huynh phaûi heát söùc quan taâm ñeán tình traïng ngheøo khoå keùo daøi ôû Honduras, maëc duø maûnh ñaát cuûa noù phì nhieâu vaø khoâng thieáu caùc nguoàn lieäu thieân nhieân.. Ñieàu naøy chöùng toû cho thaáy caàn phaûi ñeå cöùu xeùt ñeán nhu caàu caûi tieán traät töï xaõ hoäi, bôûi vì, vieäc daán thaân phuïc vuï coâng chính hôn nöõa cuøng vôùi caùc cô caáu cuûa noù seõ giuùp vaøo vieäc phaân phoái quaân bình hôn tình traïng giaàu thònh, nhaát laø seõ giuùp vaøo vieäc traùnh khoûi caûnh moät soá nhoû coâng daân raát giaàu tröôùc nhöõng thua thieät cuûa phaàn lôùn ña soá. Vôùi nhöõng hieän töôïng xaåy ra nhö theá, tình traïng ngheøo khoå veà kinh teá seõ trôû neân thaùi quaù khi thaønh phaàn baàn cuøng nhaát bò coâ laäp, thaønh phaàn ôû ngay trong theá giôùi cuûa mình laïi maát ñi nieàm hy voïng ñöôïc soáng trong moät xaõ hoäi toát ñeïp hôn. Vì lyù do aáy xöù sôû seõ khoán ñoán khi daân queâ caûm thaáy mình bò loaïi ra rìa, nhöõng nhoùm thieåu soá baûn xöù bò laõng queân cuõng nhö thaønh phaàn nhöõng ngöôøi coâng daân caàn ñöôïc baûo veä, nhö treû con vaø phuï nöõ, bò boû maëc cho soá meänh”. Trong cuoäc hoäi kieán nguõ nieân naøo vôùi caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Quoác Gia, ÑTC thöôøng noùi ñeán töøng thaønh phaàn Daân Chuùa ôû Giaùo Hoäi ñòa phöông ñoù, nhö linh muïc, tu só, giaùo daân. Veà thaønh phaàn giaùo daân, Ngaøi hay nhaéc tôùi gia ñình vaø giôùi treû. Ngaøi ñaõ nhaán maïnh ñeán khía caïnh gia ñình vôùi Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Honduras nhö theá naøy: “Moät vaán ñeà cuõng khoâng keùm quan ngaïi trong thôøi cuûa chuùng ta ñaây, moät vaán ñeà cuõng xaåy ra ôû Honduras, ñoù laø möùc ñoä phaân taùn gia ñình… Vì lyù do naøy maø taát caû moïi laõnh vöïc lieân quan ñeán gia ñình, bao goàm caû ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi, caàn phaûi caûm nhaän ñeå cuûng coá ñôøi soáng hoân nhaân vaø gia ñình, cuõng nhö ñeå ñoái ñaàu vôùi nhöõng hoaït ñoäng ñaëc bieät hay nhöõng xu höôùng tìm caùch huûy hoaïi cô caáu gia ñình, thaäm chí huûy hoaïi chính söï soáng cuûa con ngöôøi”.

Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Veà Thöøa Taùc Vuï Chaêm Soùc Söùc Khoûe vôùi Baûn Caåm Nang Muïc Vuï veà “Giaùo Hoäi, Thuoác Phieän vaø Nghieän Ngaäp”. Saùng nay, vò chuû tòch hoäi ñoàng naøy laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lazano Barragan ñaõ trình baøy taïi Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh baûn vaên kieän môùi nhan ñeà treân ñaây. Veà nguoàn goác cuûa baûn caåm nang naøy, ÑTGM cho bieát laø do yù cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II töø naêm 1997 ñaõ muoán “trao cho hoäi ñoàng naøy coâng vieäc nghieân cöùu veà vaán ñeà thuoác phieän taïi haïi treân theá giôùi”. Ñoái töôïng cuûa vaên kieän naøy, ÑTGM cuõng cho bieát, laø “caùc vò giaùm muïc, linh muïc vaø caùn söï muïc vuï, phuï huynh vaø caùc chuyeân vieân chaêm soùc söùc khoûe”. Baûn caåm nang muïc vuï naøy ñöôïc vieát baèng 4 thöù tieáng YÙ, Phaùp, Taây Ban Nha vaø Anh, goàm coù 5 chöông, ñöôïc môû ñaàu baèng nhöõng lôøi cuûa ÑTC, nhö ÑTGM cho bieát: “Ñöùc Giaùo Hoaøng noùi vôùi veà 3 vieäc laøm ñaëc bieät ñoái vôùi moät chöông trình chaêm soùc muïc vuï ñoái ñaàu vôùi vaán ñeà thuoác phieän, ñoù laø vieäc ngaên ngöøa, trò lieäu vaø loaïi tröø”. Chöông nhaát nhaéc laïi giaùo huaán cuûa ÑTC veà vaán ñeà naøy; chöông hai veà “Nghieän thuoác laø moät trieäu chöùng cuûa leä thuoäc”; chöông ba veà vieäc “ñöôïc töï do”; chöông boán veà “vieäc giaùo duïc vaø ngaên ngöøa”; vaø chöông naêm veà “thaùi ñoä muïc vuï trong vieäc giuùp giaûi thoaùt con ngöôøi”. ÑTGM ñaõ phaùt bieåu moät caâu vöøa laø nhaän ñònh vöøa ñeå nhaéc nhôû quan troïng nhö sau: “Chuùng ta khoâng theå noùi raèng, xöù sôû naøy saûn xuaát thuoác phieän, xöù sôû kia tieâu thuï thuoác phieän. Khoâng moät xöù sôû naøo, taát caû moïi xöù sôû saûn xuaát cuõng nhö tieâu thuï, maø laïi khoâng bò vöôùng maéc phaûi laøn soùng mang trieäu chöùng beänh hoaïn naøy, nhaát laø hieän giôø ñaõ trôû thaønh moät maøng löôùi thuoác phieän. Taát caû chuùng ta ñeàu dính daùng ñeán noù, maø nhöõng vò nam töôùc thuoác phieän thì maïnh hôn chuùng ta vaø ra tay huûy hoaïi nôi nhöõng xöù sôû giaàu thònh hôn laø nhöõng nöôùc  ngheøo khoå”.

Quan Saùt Vieân Toøa Thaùnh ôû Lieân Hieäp Quoác: “Nhöõng nguyeân do gaây neân xung khaéc vaø vieäc coå ñoäng cho hoøa bình vaø phaùt trieån beàn vöõng ôû Phi Chaâu”. ÑTGM Ranato Martino, vò quan saùt vieân naøy, cuõng hoâm nay, ñaõ trình baøy quan ñeåm cuûa mình taïi cuoäc hoïp veà khoaûn 28 treân ñaây theá naøy: “Phi Chaâu hieän nay raát caàn ñeán hoa bình, caàn ñeán söï naâng ñôõ döùt khoaùt cuûa coäng ñoàng quoác teá trong vieäc chaúng nhöõng chaám döùt chieán tranh ñang xaåy ra, maø coøn trong vieäc choáng laïi nhöõng nguyeân nhaân saâu xa gaây ra caùc xung khaéc, ñeå coù theå thieát laäp hoøa bình vöõng chaéc treân ñòa luïc naøy…” Hai trong nhöõng nguyeân nhaân naøy, ÑTGM nhaéc ñeán laø thieáu theå cheá daân chuû vaø naïn nôï naàn quoác teá: “Nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå coå voõ tình traïng phaùt trieån vaø hoøa bình beàn vöõng chaéc chaén khoâng theå naøo ñaït ñöôïc neáu khoâng thieát laäp moät theå cheá daân chuû tham phaàn, moät theå cheá cho pheùp daân chuùng Phi Chaâu trôû thaønh nhöõng vieân kieán truùc töông lai cuûa chính mình… Theá giôùi ñaõ chöùng kieán qua 1nhieàu tình traïng baïo ñoäng vaø xung khaéc ñöôïc baét nguoàn töø tình traïng baát quaân bình veà kinh teá vaø tuyeät voïng… Moät vaán ñeà troïng yeáu khaùc vaãn tieáp tuïc ñeø naëng treân töông lai cuûa caùc daân toäc Phi Chaâu, coù theå noùi chaéc chaén ñoù laø vaán ñeà nôï naàn quoác teá cuûa caùc xöù sôû thuoäc luïa ñòa naøy”.

___________________________________________

Thöù Tö 5/12/2001. Buoåi Trieàu Kieán Chung: Baøi Giaùo Lyù veà Thaùnh Vònh 117 veà Baøi ca cuûa nieàm vui vaø chieán thaéng. (Xin xem troïn baøi Giaùo Lyù naøy trong muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn, baøi giaùo lyù seõ ñöôïc chuyeån dòch vaøo tuaàn tôùi). Neáu quí vò caàn bieát theâm chi tieát veà lòch söû cuûa caùc buoåi trieàu kieán giaùo lyù haèng tuaàn naøy cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, xin môøi xem cuoán Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn, trang 15-17, hay vaøo ngay phaàn Giaùo Hoäi, muïc Chìa Khoùa Nöôùc Trôøi nôi Maøn Ñieän Toaùn quí vò ñang xem ñaây. Rieâng veà loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh, nhö chính ÑTC höùa trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû cuûa Ngaøi ôû soá 34.2, Ngaøi ñaõ baét ñaàu thöïc hieän vaøo ngaøy 28/3/2001, cho tôùi nay ñaõ ñöôïc 24 baøi. Xin môøi quí vò gheù coi loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh naøy trong phaàn Giaùo Lyù Haèng Tuaàn). Keát thuùc buoåi trieàu kieán chung naøy, ÑTC ñaõ keâu goïi hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa nhö sau: “Toâi caûm thaáy caàn phaûi noùi leân loøng thöông tieác cuûa Toâi ñoái vôùi caùc naïn nhaân môùi ñaây cuûa cuoäc baïo loaïn voâ nghóa tieáp tuïc laùm vaáy maùu Trung Ñoâng. Toâi laáy laøm ñau buoàn laäp laïi moät laàn nöõa laø baïo ñoäng khoâng theå naøo giaûi quyeát ñöôïc caùc thöù xung khaéc ñaâu, noù chæ laøm taêng theâm quaù möùc nhöõng haäu quaû theâ thaûm cuûa mình maø thoâi. Toâi thieát tha leân tieáng keâu goïi moät laàn nöõa vôùi coäng ñoàng quoác teá laø phaûi döùt khoaùt vaø can ñaûm hôn nöõa trong vieäc giuùp cho nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø Pha Leä Tinh thoaùt khoûi voøng vaây voâ nghóa cuûa töû thaàn naøy. Chôù gì nhöõng cuoäc thöông thaûo ñöôïc taùi taáu sôùm bao nhieâu coù theå, ñeå cuoái cuøng ñaït tôùi moät neàn hoøa bình haèng mong ñôïi”.

___________________________________________

Thöù Naêm 6/12/2001. Vaên Phoøng Cöû Haønh Phuïng Vuï cuûa Giaùo Hoaøng ban haønh thoâng baùo: “Nhöõng hö ôùng daãn muïc vuï phuïng vuï veà vieäc chay tònh vaø nguyeän caàu cho hoøa bình”. Ñeå söûa soaïn cho cuoäc hoïp lieân toân taïi Assisi vaøo ngaøy 24/1/2002, vaên phoøng treân ñaây ñaõ ra baûn thoâng baùo naøy. Trong ñoù, coù ñoaïn cho bieát lyù do nhö sau: “Töø sau cuoäc taán coâng khieáp ñaûm ngaøy 11/9/2001 ôû Hieäp Chuûng Quoác, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ maáy laàn baøy toû vieäc leân aùn nhöõng haønh ñoäng khuûng boá naøy cuõng nhö baøy toû moái quan taâm cuûa Ngaøi lieân quan ñeán nhöõng haäu quaû veà haønh ñoäng quaân söï ñang xaåy ra taïi A Phuù Haõn… Tình hình nghieäm troïng, caêng thaúng hôn vaø nhieàu coõi loøng caûm thaáy lo aâu boái roái”. Chính vì theá, vaøo ngaøy 18/11, ÑTC ñaõ keâu goïi Ngaøy 14/12 laø moät “ngaøy chay tònh” vaø moïi goïi “caùc nhaø laõnh ñaïo caùc toân giaùo treân theá giôùi haõy ñeán Assisi vaøo ngaøy 24/1/2002, ñeå caàu nguyeän cho vieäc cheá ngöï caùc hoaït ñoäng choáng phaù cuõng nhö cho hoa bình chaân chính ñöôïc theå hieän”. Baûn thoâng tö naøy daønh cho caùc vò giaùm muïc quyeàn “thieát laäp nhöõng caùch thöùc ñôn giaûn vaø hieäu nghieäm, nhôø ñoù, nhöõng gì töø boû trong vieäc chay tònh coù theå ñöôïc coáng hieán cho keû ngheøo, nhaát laø cho nhöõng ai chòu khoå… cho nhöõng haäu quaû gaây ra bôûi naïn khuûng boá vaø chieán tranh”.

___________________________________________

Thöù Saùu, 7/12/2001. ÑTC cuøng vôùi moät soá vò chöùc saéc cuûa Toøa Thaùnh Roâma tham döï baøi giaûng thöù nhaát trong ba baøi cuûa caùc Ngaøy Thöù Saùu trong Muøa Voïng taïi nguyeän ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá” ôû Vatican. Chuû ñeà cho ba baøi giaûng naøy laø “Caùc ngöôøi cuõng phaûi saün saøng nöõa”, do Cha Raniero Cantalamessa, doøng Phanxicoâ, vò giaûng huaán cuûa Giaùo Hoaøng Gia.

Sinh Hoaït cuûa ÑTC töø ngaøy 8/12/2001 tôùi 24/1/2002

Thöù Baûy 8/12: Daâng Leã Troïng Kính Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi vaøo luùc 4 giôø chieàu, taïi Piazza di Spagna.

Thöù Ba 11/12: Daâng Thaùnh Leã cho sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi Hoïc ôû Roâma vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 16/12: Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng, ñi thaêm muïc vuï vaø daâng Thaùnh Leã taïi giaùi xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng.

Thöù Hai 24/12: Daâng Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm ñuùng 12 giôø khyua taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Ba 25/12: Ban Pheùp Laønh “Ubi et Orbi” vaøo luùc 12 giôø tröa taïi bao lôn chính cuûa Ñeàn Thôû Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Hai 31/12: Nguyeän Kinh Toái vaø haùt baøi “Te Deum” Taï Ôn vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Ba 1/1/2002: Daâng Leã Troïng Kính Meï Thieân Chuùa, Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi XXXV, vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 6/1/2002: Daâng Leã Chuùa Hieån Linh: truyeàn chöùc Giaùm Muïc vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nhaø Nguyeän Giaùo Hoaøng ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 13/1/2002: daâng Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø röûa toäi cho caùc treû em vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng Sistine.

Thöù Naêm 24/1/2002: Cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình treân Theá Giôùi luùc 11 giôø saùng taïi Assisi.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)