Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 10-16/02/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG HAI 2002

 

YÙ Chung: “Xin cho caùc Beänh Vieän Coâng Giaùo ñöôïc trôû neân moät taám göông saùng trong vieäc choáng choïi vôùi khoå ñau, vaø daãn ñaàu trong vieäc loan baùo Phuùc AÂm Söï Soáng cuøng vôùi loøng toân troïng con ngöôøi”. 

YÙ Truyeàn Giaùo: “Xin cho caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu Camboát vaø Laøo maïnh meõ daán thaân trong vieäc coå voõ ôn goïi linh muïc vaø tu só”.

___________________________________________

10/2 Chuùa Nhaät. ÑTC Huaán Duï Tröôùc Khi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin: “Cho ñeán nay ñaõ qua 10 naêm, ngaøy Leã Thaùnh Maãu naøy vaãn ñöôïc gaén lieàn vôùi vieäc cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân”.

Ngaøy mai laø Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, ngaøy ñöôïc ÑTC choïn laøm Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân töø naêm 1993.   Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân laàn thöù X naêm nay ñöôïc toå chöùc taïi Ñeàn “Ñöùc Baø Sinh Löïc” ôû Vailankanni, thuoäc mieàn nam cuûa Nöôùc AÁn Ñoä, moät Ñeàn Thaùnh Maãu coøn coù bieät danh laø “Loä Ñöùc Phöông Ñoâng”. Moãi naêm coù khoaûng 20 trieäu ngöôøi haønh höông ñeán Ñeàn Thaùnh Maãu naøy, hôn moät nöûa laø ngöôøi AÁn Giaùo vaø Hoài Giaùo. Chuû ñeà cuûa Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân naêm nay laø “Cho hoï ñöôïc soáng vaø soáng vieân maõn” (Jn 10:10). Sau ñaây laø huaán töø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha cho ngaøy naøy.

Anh chò em thaân meán!

1.-        Ngaøy mai laø phuïng vuï leã Ñöùc Trinh Nöõ Maria Loä Ñöùc. Moät ngoïn ñeøn ñaày hy voïng ñaõ ñöôïc ñoát leân ôû thaønh phoá Pyrene nhoû beù, ñaëc bieät cho nhöõng ai khoå ñau nôi thaân xaùc vaø tinh thaàn, vaøo ngaøy 11/2/1854, ngaøy Ñöùc Meï hieän ra vôùi Thaùnh Bernañeùt taïi ñoäng Massabielle ñeå yeâu caàu laøm cho noù trôû thaønh moät nôi haønh höông vaø caàu nguyeän. 


Cho ñeán nay ñaõ qua 10 naêm, ngaøy Leã Thaùnh Maãu naøy vaãn ñöôïc gaén lieàn vôùi vieäc cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân, moät dòp toát laønh ñeå coäng ñoàng giaùo hoäi xích laïi gaàn vôùi ngöôøi beänh, caàu xin Meï Maria naâng ñôõ hoï, Ñaáng mang laïi nieàm an uûi vaø aùnh saùng cho taát caû moïi ngöôøi.

 

Naêm nay, con tim cuûa Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân seõ laø Vailankanny ôû mieàn nam AÁn Ñoä, nôi coù Ñeàn “Ñöùc Meï Sinh Löïc”, coøn ñöôïc goïi laø “Loä Ñöùc Ñoâng Phöông”, vaø laø muïc tieâu cuûa voâ soá khaùch haønh höông. Chuùng ta cuõng hieán daâng cho söï chôû che treân trôøi cuûa Meï Thieân Chuùa ngöôøi daân AÁn Giaùo vaø caùc toân giaùo khaùc, nhöõng ngöôøi töï yù muoán ñeán vôùi ñeàn Kitoâ giaùo naøy.


Trong nieàm hieäp nhaát thieâng lieâng, chieàu ngaøy mai, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ cuõng seõ coù moät cuoäc cöû haønh ñaëc bieät, vaø vaøo luùc keát thuùc, Toâi seõ hoan hæ gaëp gôõ thaønh phaàn beänh nhaân, caùc caùn söï chaêm soùc söùc khoûe, cuõng nhö caùc hoäi ñoaøn thieän nguyeän tham döï taïi Ñeàn Thôø Vatican.

 

2.-        “Cho hoï ñöôïc soáng vaø soáng vieân maõn” (Jn 10:10). Nhöõng lôøi naøy cuûa Chuùa Gieâsu chuùng ta ñoïc thaáy trong Phuùc AÂm Thaùnh Gioan, laø ñeà taøi cuûa Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân naêm nay. Nhöõng lôøi aáy nhaéc laïi cho thaáy quan nieäm saâu xa cuûa ñöùc tin Kitoâ giaùo luoân höôùng veà söï soáng, cho duø coù phaûi chòu ñöïng beänh naïn vaø chính söï cheát ñi nöõa. Ngöôøi tín höõu bieát raèng hoï coù theå tin töôûng vaøo quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa Taïo Thaønh, vaøo Chuùa Kitoâ phuïc sinh cuõng nhö vaøo Vò Thaàn Linh sinh ñoäng. Quan nieäm naøy mang laïi yù nghóa cho taát caû nhöõng ai, qua nhieàu hình thöùc khaùc nhau, aâu yeám chaêm soùc cho thaønh phaàn beänh nhaân vaø ñau khoå, ñoù laø caùc vò baùc só, y taù, caùc nhaø nghieân cöùu, caùc y döôïc gia vaø caùc thieän nguyeän vieân. Toâi muoán baøy toû loøng tri aân chaân thaønh nhaát cuûa Toâi vôùi nhöõng ngöôøi phuïc vuï söï soáng aáy, trong ñoù coù nhieàu vò tu só.

 

3.-        Toâi ñaëc bieät heát söùc nhôù ñeán taát caû thaønh phaàn beänh nhaân yeâu daáu ôû khaép moïi nôi treân theá giôùi. Tinh thaàn cuûa Toâi chaéc chaén gaén boù vôùi töøng beänh nhaân, nhaéc nhôû hoï laø ñau khoå cuûa nhaân loaïi ñaõ ñöôïc Chuùa Kitoâ gaùnh chòu vaø laø nhöõng gì caáu taïo neân toaøn boä maàu nhieäm cöùu ñoä cuûa Ngöôøi: “salvificus dolor”.  Laáy ñöùc tin vaø tình yeâu ñeå hieäp nhaát baûn thaân mình vôùi cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Kitoâ, con ngöôøi chòu khoå ñöôïc thoâng phaàn vaøo cuoäc chieán ñaáu vinh thaéng cuûa Ngöôøi treân söï döõ vaø söï cheát, nhö chöùng töø cuûa caùc vò thaùnh ñaõ toû ra cho thaáy.

 

Chuùng ta haõy caàu xin Trinh Nöõ Maria, Sinh Löïc cuûa Beänh Nhaân, baèng söï chôû che cuûa Ngöôøi, haõy hoã trôï nhöõng ai khoå ñau nôi thaân xaùc cuõng nhö taâm thaàn, vaø haõy naâng ñôõ taát caû nhöõng ai öu aùi chaêm soùc cho hoï.


11/2 Thöù Hai. Hoâm nay Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân X, ÑTC ban pheùp laønh cho cuoäc haønh höông cuûa thaønh phaàn khuyeát taät ñi Thaùnh Ñòa vôùi danh nghóa hoøa bình: “Noù noùi leân moät cöû chæ soáng ñoäng cuûa tình ñoaøn keát nôi thaønh phaàn khuyeát taät vaø ñoàng thôøi cuõng laø moät söù ñieäp hy voïng cho taát caû moïi ngöôøi. Nhö ñaõ nhaéc ñeán trong baøi huaàn töø cuûa mình tröôùc khi nguyeän Kinh Truyeàn Tin tröa hoâm qua, cuoái Thaùnh Leã taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay, ÑTC  ñaõ ñeán gaëp gôõ vaø chaøo hoûi caû maáy ngaøn beänh nhaân, coù moät soá ngoài trong xe laên. ÑTC ñaõ caùm ôn caùc toå chöùc nhö Roman Work of Pilgrimages vaø Italian National Union of Transport of the Sick to Lourdes and International Shrines “veà vieäc phaùt ñoäng cuoäc haønh höông quan troïng cuûa thaønh phaàn khuyeát taät vaø laø nhöõng ngöôøi xaây döïng hoøa bình ñeán Thaùnh Ñòa”, nôi maø, nhö Ngaøi noùi: “Ngaøy nay ñang bò chaán ñoäng bôûi quaù nhieàu baïo löïc vaø baát haïnh thay cuõng ñang taém ñaày maùu”. ÑTC nhaän ñònh veà yù nghóa cuûa cuoäc haønh höông naøy nhö sau: “Noù noùi leân moät cöû chæ soáng ñoäng cuûa tình ñoaøn keát nôi thaønh phaàn khuyeát taät vaø ñoàng thôøi cuõng laø moät söù ñieäp hy voïng cho taát caû moïi ngöôøi. Toâi thöïc loøng hy voïng raèng saùng kieán ñeïp ñeõ naøy seõ laø moät vieäc laøm cho maûnh ñaát ñoù, moät maûnh ñaát hieän nay ghi daáu haän thuø vaø chieán tranh, cuoái cuøng seõ ñöôïc soáng trong hôïp ñoaøn vaø bình yeân”. Hoâm nay, taïi nôi cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân taïi Ñeàn Ñöùc Meï Sinh Löïc ôû Vailankanni, thuoäc mieàn nam cuûa Nöôùc AÁn Ñoä, ÑTGM Javier Lozano Barragn, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Caùc Caùn Söï Chaêm Soùc Söùc Khoûe, ñaõ thay maët ÑTC chuû söï.

ÑTC thaønh laäp theâm boán giaùo phaän môùi ôû Nga: “Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ôû Nga cuõng ñöôïc chaêm soùc veà muïc vuï vaø cô caáu gioáng nhö ngöôøi Chính Thoáng Nga ñöôïc höôûng khi soáng ôû Taây Phöông vaäy”. Ñoù laø Toång Giaùo Phaän Meï Thieân Chuùa ôû Moscow, döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa TGM Tadeusz Kondrusiewicz; Giaùo Phaän Thaùnh Cleâmenteâ ôû Saratow, ñöôïc cai quaûn bôûi GM Clemens Pickel; Giaùo Phaän Chuùa Kitoâ Bieán Hình ôû Novosibirsk, ñöôïc cai quaûn bôûi GM Joseph Werth; vaø Giaùo Phaän Thaùnh Giuse ôû Irketsk, ñöôïc cai quaûn bôûi GM Jerzy Mazur. Phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Thaùnh laø oâng Joaquín Navarro-Valls cho bieát lyù do vaø yù nghóa cuûa vieäc ÑTC quyeát ñònh naøy nhö sau: “Ñaây laø moät quyeát ñònh haønh chaùnh bình thöôøng ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu caûi tieán vieäc chaêm soùc veà muïc vuï cho caùc ngöôøi Coâng Giaùo soáng ôû moät mieàn roäng lôùn ñoù, nhö hoï ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu”. Ñeå ñaùp laïi nhöõng caùo buoäc cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga veà quyeát ñònh naøy cuûa ÑTC, vò phaùt ngoân vieân naøy ñaõ giaûn dò cho bieát laø quyeát ñònh naøy caàn phaûi coù laø vì “cuõng cuøng moät quan taâm muïc vuï ñaõ khieán Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga thieát laäp caùc giaùo phaän vaø caùc cô caáu toå chöùc khaùc cho tín höõu soáng ngoaøi laõnh thoå truyeàn thoáng cuûa hoï. (chaúng haïn nhö ôû Vienna, Berlin vaø Brussels). Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ôû Nga cuõng ñöôïc chaêm soùc veà muïc vuï vaø cô caáu gioáng nhö ngöôøi Chính Thoáng Nga ñöôïc höôûng khi soáng ôû Taây Phöông vaäy”. Vò phaùt ngoân vieân naøy coøn cho bieát theâm laø ngöôøi Coâng Giaùo chaúng nhöõng toân troïng maø coøn naâng ñôõ coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga veà phöông dieän vaät chaát nöõa. Chaúng haïn, trong thaäp nieân vöøa qua, nhoùm Trôï Giuùp Giaùo Hoäi Tuùng Thieáu ñaõ uûng hoä 17 trieäu Myõ kim cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga. Chính quyeàn Nga khoâng thaáy ngaên trôû gì trong vieäc quyeát ñònh naøy cuûa ÑTC. Hôn theá nöõa, laø moät phaàn töû trong Toå Chöùc An Ninh vaø Hôïp Taùc ôû AÂu Chaâu (OSCE: the Organization for Security and Cooperation in Europe), Nga ñaõ kyù vaøo Baûn Vaên Kieän Vienna, soá 16, ñoaïn 4 nhö sau: “Caùc quoác gia tham döï vieân seõ toân troïng quyeàn lôïi cuûa caùc coäng ñoàng toân giaùo trong vieäc hoï toå chöùc theo cô caáu phaåm traät vaø hieán ñònh cuûa mình”. ÑHY Walter Kasper, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coå Vôõ Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo seõ vieáng thaêm Toøa Thöôïng Phuï Moscow vaøo ngaøy 21-22/2 tôùi ñaây.

Hoâm nay, 11/2, cuõng laø ngaøy Möøng Kyû Nieäm 73 naêm (1929-2002) Hoøa Öôùc Lateranoâ thaønh laäp Quoác Ñoâ Vatican (Vatican City State). Vatican laø moät quoác gia nhö caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi, nhöng laïi laø moät quoác gia nhoû nhaát theá giôùi, vaø laø moät quoác gia theo chính theå Giaùo Trò (ecclesiastical). Nhoû nhaát chaúng nhöõng veà ñòa dö (dieän tích chöa baèng nöûa caây soá vuoâng, vôùi maät ñoä daân cö 2273 ngöôøi moät caây soá vuoâng hay 5886 ngöôøi moät daëm vuoâng), maø coøn veà caû daân soá nöõa (khoaûng gaàn 1000 ngöôøi). Vì laø moät quoác gia, neân Quoác Ñoâ Vatican cuõng coù thuû ñoâ (laø chính Vatican) söû duïng heä thoáng tieàn baïc rieâng (ñoàng Lira vaø YÙ Lira, naêm 2002 baét ñaàu duøng ñoàng Euros) vaø ngoân ngöõ rieâng (Latinh vaø YÙ). Quoác Ñoâ Vatican cuõng coù Ngaøy Quoác Khaùnh laø ngaøy ñaêng quang cuûa ÑTC ñöông kim (hieän nay laø ngaøy 22/10) vaø Hieán Phaùp rieâng laø Hieán Phaùp Toøa Thaùnh (ban haønh naêm 1967 vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 1/3/1968). Veà phöông dieän ngoaïi giao, Quoác Ñoâ Vatican hieän coù lieân heä vôùi 184 quoác gia treân theá giôùi. Ñoái vôùi phöông dieän  ngoaïi giao quoác teá naøy, lòch söû cho thaáy ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø Quoác Ñoâ Vatican töø nhöõng theá kyû ñaàu tieân, khi Toøa Thaùnh göûi caùc vò ñaïi dieän ÑTC (legati a latere) ñeán tham döï caùc Coâng Ñoàng Chung ôû Ñoâng Phöông (nhö taïi Coâng Ñoàng Chung Niceâa naêm 325) hay ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà khaùc. Tuy nhieân, cho maõi ñeán naêm 1500 môùi chính thöùc thieát laäp toøa khaâm söù ôû Venice. Theo Hieäp Ñònh Ngoaïi Giao Vienna ngaøy 18/4/1961, caùc vò laõnh söï hay khaâm söù cuûa Quoác Ñoâ Vatican bao giôø cuõng laøm ñaàu phaùi ñoaøn ngoaïi giao taïi quoác gia ñòa phöông nôi caùc vò haønh söï.

12/2 Thöù Ba. ÑTC tieáp caùc vò Giaùm Muïc AÙ Caên Ñình trong dòp Vieáng Thaêm Nguõ Nieân “ad limina” cuûa caùc vò: “Vaøo luùc naøy ñaây, nhöõng phöông saùch veà kyõ thuaät thích hôïp chaéc chaén laø vieäc caàn thieát nhaát ñeå naâng neàn kinh teá leân, cuõng nhö ñeå baûo ñaûm laø khoâng moät ngöôøi daân AÙ Caên Ñình naøo bò thieáu huït nhöõng nguoàn lôïi caàn thieát ñeå hoï coù theå phaùt trieån nhö laø moät con ngöôøi vaø nhö moät ngöôøi coâng daân”. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ chia seû vaø goùp yù vôùi caùc vò veà tình hình roái raém ñang dieãn ra taïi queâ höông caùc vò nhö sau: “Vaøo luùc naøy ñaây, xöù sôû cuûa quùi huynh ñang traûi qua moät cuoäc khuûng hoaûng naëng neà veà xaõ hoäi vaø kinh teá, laøm aûnh höôûng ñeán toaøn theå xaõ hoäi, nhaát laø gaây tai haïi cho tính caùch vöõng chaéc cuûa chính theå daân chuû cuõng nhö cho tình traïng hôïp ñoaøn cuûa caùc cô cheá coâng quyeàn, vöôït ra ngoaøi caû bieân giôùi quoác gia nöõa… Nhöõng quan taâm hieän nay veà tình traïng naøy caàn phaûi ñöa tôùi vieäc nghieâm chænh xeùt laïi löông taâm veà caùc traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi cuõng nhö cuûa moïi ngöôøi, cuõng nhö xeùt laïi nhöõng haäu quaû theâ thaûm cuûa caùi toâi khoâng coù choã ñöùng, cuûa tình traïng baïi hoaïi bò leân aùn heát söùc, vaø cuûa vieäc ñieàu haønh vöøa thieån caån laïi vuïng veà trong vaán ñeà haønh söû moái thònh vöôïng cuûa quoác gia… Vaøo luùc naøy ñaây, nhöõng phöông saùch veà kyõ thuaät thích hôïp chaéc chaén laø vieäc caàn thieát nhaát ñeå naâng neàn kinh teá leân, cuõng nhö ñeå baûo ñaûm laø khoâng moät ngöôøi daân AÙ Caên Ñình naøo bò thieáu huït nhöõng nguoàn lôïi caàn thieát ñeå hoï coù theå phaùt trieån nhö laø moät con ngöôøi vaø nhö moät ngöôøi coâng daân… (tuy nhieân tình traïng xaõ hoäi) khoâng ñöôïc caûi tieán chæ nhôø ôû nhöõng phöông saùch veà kyõ thuaät, maø nhaát laø coøn baèng taát caû nhöõng vieäc phaùt ñoäng nhöõng caûi caùch theo nhaân baûn vaø luaân lyù, nhöõng caûi caùch chuù troïng ñeán khía caïnh ñaïo ñöùc ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi… Quí huynh quaù bieát laø töông lai cuûa quoác gia daân toäc phaûi ñaët neân neàn taûng hoøa bình, hoa traùi cuûa coâng lyù”.

13/2 Thöù Tö. ÑTC höôùng daãn buoåi trieàu kieán chung haèng tuaàn veà Muøa Chay cho chính Ngaøy Leã Tro hoâm nay: “Khoâng phaûi hay sao, vieäc boá thí vaø nhöõng cöû chæ baùc aùi chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñaëc bieät thöïc hieän trong thôøi gian thoáng hoái, laø vieäc ñaùp öùng tính caùch nhöng khoâng cuûa aân suûng thaàn linh?”. Ngaøi ñaõ huaán duï con caùi mình veà noäi dung vaø yù nghóa Muøa Chay lieân quan ñeán tính caùch nhöng khoâng ñöôïc Ngaøi laáy laøm chuû ñeà cho Söù Ñieäp Muøa Chay naêm nay, nhö sau: “Cuøng vôùi toaøn theå Giaùo Hoäi, chuùng ta baét ñaàu moät cuoäc haønh trình 40 ngaøy ñeå doïn mình tieán ñeán Leã Phuïc Sinh, baèng daáu hieäu khoå cheá cuûa vieäc xöùc tro treân traùn keøm theo lôøi khuyeán duï cuûa Chuùa Kitoâ: ‘haõy thoáng hoái vaø tin vaøo Phuùc AÂm’… Vaäy taát caû moïi ngöôøi ñeàu phaûi ñoái dieän vôùi thaân phaän toäi nhaân cuûa mình cuõng nhö vôùi nhu caàu caàn phaûi thoáng hoái vaø caûi thieän cuûa mình. Ñöùc tin Kitoâ giaùo nhaéc nhôû chuùng ta raèng lôøi môøi goïi khaån thieát naøy trong vieäc loaïi tröø söï döõ vaø laøm laønh laø quaø taëng cuûa Thieân Chuùa, Nguoàn Maïch cuûa taát caû nhöõng gì toát laønh trong cuoäc soáng con ngöôøi. Heát moïi söï ñeàu baét nguoàn töø saùng kieán nhöng khoâng cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ taïo döïng neân chuùng ta ñeå soáng vui töôi vaø höôùng taát caû moïi söï ñeán söï thieän haûo chaân thöïc… Con ñöôøng caûi thieän ñôøi soáng chuùng ta tieáp tuïc baét ñaàu hoâm nay ñaây böôùc vaøo laø moät phaàn troïn veïn cuûa moái töông quan khôûi söï cuûa tình yeâu vaø tính caùch nhöng khoâng naøy. Khoâng phaûi hay sao, vieäc boá thí vaø nhöõng cöû chæ baùc aùi chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñaëc bieät thöïc hieän trong thôøi gian thoáng hoái, laø vieäc ñaùp öùng tính caùch nhöng khoâng cuûa aân suûng thaàn linh? Xaõ hoäi taân tieán caàn phaûi heát söùc taùi nhaän thöùc caùi giaù trò cuûa tính caùch nhöng khoâng naøy, nhaát laø luùc theá giôùi cuûa chuùng ta ñaây ñang bò khuynh ñaûo bôûi caùi lyù leõ hoaøn toaøn ñöôïc thoâi thuùc tìm kieám lôïi loäc vaø chieám ñoaït vôùi baát cöù giaù naøo. Trong vieäc ñoái ñaáu vôùi caùi caûm giaùc traøn ngaäp thaáy raèng taát caû moïi söï choïn löïa vaø taùc haønh ñang bò khoáng cheá bôûi caùi lyù leõ cuûa caùc ñoäng löïc thò tröôøng cuøng vôùi luaät lôïi töùc khaû thuû toái ña, ñöùc tin Kitoâ giaùo phaûi ñaët laïi vaán ñeà lyù töôûng cuûa tính caùch nhöng khoâng, phaùt xuaát töø töï do yù thöùc cuûa con ngöôøi vaø ñöôïc sinh ñoäng bôûi moät thöù tình yeâu chaân thöïc”.

Söù Ñieäp cuûa ÑTC veà Hang Toaïi Ñaïo: “Vieäc ñoùng goùp cuûa nhöõng ai cuøng laøm vieäc vôùi Huynh… giuùp cho Giaùo Hoäi coù ñöôïc moät kieán thöùc saâu xa hôn bao giôø heát veà gia saûn do caùc theá heä Kitoâ höõu tieân khôûi ñeå laïi. Söù ñieäp ñöôïc gia saûn naøy khoâng ngöøng vaø aâm thaàm loan baùo cuõng giuùp cho Kitoâ höõu trung thaønh vôùi ‘depositum fidei’, moät ‘kho taøng ñöùc tin’ ñöôïc nhaän laõnh nhö laø moät baûo vaät traân chaâu quí giaù caàn phaûi ñöôïc caån thaän baûo trì”. Nhaân dòp möøng kyû nieäm 150 naêm UÛy Ban Toøa Thaùnh veà Khaûo Coå Thaùnh baét ñaàu thöïc hieän döï aùn ñaàu tieân theo troïng traùch cuûa mình, moät troïng traùch ñöôïc Ñöùc Pioâ IX trao phoù cho uûy ban naøy ñeå ñaåy maïnh vieäc thu thaäp vaø nghieân cöùu caùc di coå Kitoâ giaùo, nhaát laø caùc hang toaïi ñaïo, ÑTCGPII ñaõ göûi moät söù ñieäp ñeà ngaøy hoâm qua cho ÑTGM chuû tích Francesco Marchisano, lieân quan ñeán yù nghóa cuûa hang toaïi ñaïo cuõng nhö ñeán vai troø cuûa uûy ban naøy nhö sau: “Nhöõng hang toaïi ñaïo, ñoái vôùi tín höõu thuoäc moïi thôøi ñaïi, laø bieåu hieäu nhö moät neàn ñaù cuûa loøng ñaïo ñöùc vaø hieäp nhaát. Nôi ñaây chaát chöùa vaø toân kính chöùng töø huøng hoàn veà söï thaùnh thieän cuûa Giaùo Hoäi – goùp phaàn nhaéc nhôû moái hieäp thoâng lieân keát keû soáng vaø ngöôøi cheát,… thôøi gian vaø vónh haèng. Nôi nhöõng nôi thaùnh naøy, vieäc Chuùa Kitoâ trôû laïi trong vinh quang ñöôïc chôø ñôïi bôûi nhöõng ai coù daáu aán Röûa Toäi; bôûi nhöõng ai vaãn thöôøng laøm chöùng cho Phuùc AÂm baèng vieäc ñoå maùu mình ra. Ngoaøi ra, Toâi muoán nhaéc laïi ôû ñaây laø uûy ban maø Huynh heát söùc xöùng ñaùng giöõ vai troø chuû tòch khoâng chæ chuyeân chuù vaøo vieäc baûo toàn ‘nhöõng di tích cuûa daân Thieân Chuùa’. Noù coøn tìm caùch thu thaäp vaø lan truyeàn söù ñieäp toân giaùo vaø vaên hoùa ñöôïc nhöõng daáu tích naøy gôïi leân cho thaáy nöõa. Vieäc ñoùng goùp cuûa nhöõng ai cuøng laøm vieäc vôùi Huynh… giuùp cho Giaùo Hoäi coù ñöôïc moät kieán thöùc saâu xa hôn bao giôø heát veà gia saûn do caùc theá heä Kitoâ höõu tieân khôûi ñeå laïi. Söù ñieäp ñöôïc gia saûn naøy khoâng ngöøng vaø aâm thaàm loan baùo cuõng giuùp cho Kitoâ höõu trung thaønh vôùi ‘depositum fidei’, moät ‘kho taøng ñöùc tin’ ñöôïc nhaän laõnh nhö laø moät baûo vaät traân chaâu quí giaù caàn phaûi ñöôïc caån thaän baûo trì”.

14/2 Thöù Naêm. ÑTC gaëp haøng giaùo só cuûa Giaùo Phaän Roâma: “Neáu nhöõng em trai vaø thanh nieân thaáy vò linh muïc baän bòu ñuû thöù chuyeän, deã chaùn naûn, ñoäng tí laø than vaø lô laø caàu nguyeän cuõng nhö caùc vieäc taùc vuï cuûa mình, hoï laøm sao coù theå bò thu huùt ñi theo con ñöôøng cuûa ñôøi soáng linh muïc ñöôïc? Ñuùng theá, neáu hoï thaáy chuùng ta vui töôi laøm thöøa taùc vieân cuûa Chuùa Kitoâ, quaûng ñaïi phuïc vuï Giaùo Hoäi, vaø saün loøng chaáp nhaän troïng traùch lo vieäc phaùt trieån veà nhaân baûn cuøng taâm linh cuûa thaønh phaàn ñöôïc uûy thaùc cho chuùng ta, hoï môùi caûm thaáy bò ñaùnh ñoäng ñeå töï hoûi mình raèng ñoù laïi khoâng phaûi laø ‘phaàn toát hôn’ cho hoï hay sao”. Saùng nay, theo truyeàn thoáng haèng naêm, ÑTC ñaõ gaëp gôõ haøng giaùo só thuoäc Giaùo Phaän Roâma taïi Saûnh Ñöôøng Clementine. Sau khi nghe nhöõng chöùng töø cuûa moät soá linh muïc, ÑTC ñaõ chia seû veà nhu caàu caàn “nhöõng ôn goïi trong cuoäc soáng, chöùng töø vaø caùc hoaït ñoäng muïc vuï cuûa caùc coäng ñoàng giaùo hoäi”. Theo ÑTC tình traïng ôn goïi suy giaûm laø do “söï nhieät tình cuûa ñöùc tin vaø loøng soát saéng tinh thaàn trôû neân yeáu keùm. Bôûi theá chuùng ta khoâng ñöôïc caûm thaáy thoaûi maùi vôùi yù töôûng laø vieäc hieám hoi ôn goïi linh muïc ñaõ ñöôïc buø ñaép baèng tình traïng phaùt trieån cuûa vieäc giaùo daân daán thaân hoaït ñoäng toâng ñoà, hay nghó ñoù laø vieäc Thieân Chuùa Quan Phoøng ñeå xaåy ra cho vieäc giaùo daân thuaän lôïi phaùt trieån. Ngöôïc laïi, caøng nhieàu thaønh phaàn giaùo daân tìm caùch soáng ôn goïi röûa toäi cuûa mình moät caùch quaûng ñaïi thì laïi caàn phaûi coù söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng cuûa caùc vò thöøa taùc vieân chöùc thaùnh hôn nöõa… Vieäc Giaùo Hoäi quyeát taâm hoaït ñoäng cho ôn goïi töï baûn chaát laø moät vieäc daán thaân chung cao caû; moät vieäc daán thaân keâu goïi giaùo daân, linh muïc vaø tu só, vaø laø moät daán thaân bao goàm vieäc taùi nhaän thöùc khía caïnh caên baûn nôi ñöùc tin cuûa chuùng ta, moät nhaän thöùc cho thaáy chính cuoäc soáng – moãi moät cuoäc soáng cuûa con ngöôøi – ñeàu laø hoa traùi cuûa ôn Thieân Chuùa goïi, vaø coù theå ñöôïc hoaøn troïn moät caùch toát ñeïp chæ khi naøo noù bieát ñaùp öùng ôn goïi naøy”. ÑTC nhaán maïnh ôn goïi linh muïc “laø moät maàu nhieäm”, moät maàu nhieäm chính con ngöôøi hieán thaân cho Chuùa Kitoâ ñeå “Ngöôøi coù theå söû duïng hoï nhö laø moät duïng cuï cöùu ñoä… Neáu khoâng nhaän thöùc thaáy maàu nhieäm cuûa vieäc ‘trao ñoåi’ naøy thì cuõng khoâng theå naøo hieåu ñöôïc laøm theá naøo moät  ngöôøi treû, sau khi nghe lôøi môøi goïi ‘haõy theo Thaøy!’ laïi coù theå töø boû heát moïi söï vì Chuùa Kitoâ vôùi nieàm xaùc tín raèng, khi böôùc theo con ñöôøng naøy, baûn vò con ngöôøi cuûa hoï seõ hoaøn toaøn ñöôïc theå hieän. Nhö theá chuùng ta ñaõ thaáy roõ ñöôïc lyù do taïi sao vieäc daán thaân tröôùc heát vaø chính yeáu cho ôn goïi chính laø vieäc caàu nguyeän… Caàu nguyeän cho ôn goïi khoâng phaûi laø vaø khoâng theå laø hoa traùi cuûa vieäc chòu vaäy sau khi ñaõ laøm moïi söï coù theå vôùi moät thaønh quaû nho nhoi…” ÑTC theâm laø vieäc muïc vuï veà ôn goïi “tröôùc heát ñöôïc göûi gaám cho vieäc caàu nguyeän cuûa chuùng ta, cho thöøa taùc vuï cuõng nhö cho chöùng töø caù nhaân cuûa chuùng ta… Neáu nhöõng em trai vaø thanh nieân thaáy vò linh muïc baän bòu ñuû thöù chuyeän, deã chaùn naûn, ñoäng tí laø than vaø lô laø caàu nguyeän cuõng nhö caùc vieäc taùc vuï cuûa mình, hoï laøm sao coù theå bò thu huùt ñi theo con ñöôøng cuûa ñôøi soáng linh muïc ñöôïc? Ñuùng theá, neáu hoï thaáy chuùng ta vui töôi laøm thöøa taùc vieân cuûa Chuùa Kitoâ, quaûng ñaïi phuïc vuï Giaùo Hoäi, vaø saün loøng chaáp nhaän troïng traùch lo vieäc phaùt trieån veà nhaân baûn cuøng taâm linh cuûa thaønh phaàn ñöôïc uûy thaùc cho chuùng ta, hoï môùi caûm thaáy bò ñaùnh ñoäng ñeå töï hoûi mình raèng ñoù laïi khoâng phaûi laø ‘phaàn toát hôn’ cho hoï hay sao”.

15/2 Thöù Saùu. ÑTC tieáp hoäi ñoàng toång quaûn Doøng Ñaminh:Nôi hoïc ñöôøng cuûa Thaùnh Ñaminh vaø nhieàu vò thaùnh cuûa Doøng Ñaminh, anh em ñöôïc keâu goïi ñeå laø nhöõng vò thoâng thaïo veà söï thaät vaø thaùnh thieän”. Trong dieãn töø huaán duï cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán thôøi gian Ngaøi theo hoïc taïi Thaàn Hoïc Vieän Ñaminh laø “moät giai ñoaïn raát toát ñeïp trong vieäc thuï huaán thaàn hoïc cuûa Toâi, cuõng laø nhôø ôû söï giuùp ñôõ khoâng theå queân vaø theá giaù cuûa caùc baäc thaøy cuûa Doøng Ñaminh”, nhö caùc cha Garrigou-Lagrange, Paul Philippe vaø Mario Luigi Ciappi. ÑTC ñaõ nhaän ñònh laø Doøng Ñaminh “coù moät coâng taùc ñaëc bieät trong laõnh vöïc roäng lôùn cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa… Ñaây laø moät vieäc ñaûm traùch chung cuûa Giaùo Hoäi, moät vieäc ñaûm traùch maø taát caû moïi phaàn töû Daân Chuùa phaûi goùp phaàn vaøo, nhaát laø gia ñình caùc doøng tu. Chæ coù nhöõng ai caûm nghieäm ñöôïc Thieân Chuùa môùi coù theå noùi veà Ngaøi moät caùch thu huùt ngöôøi nghe. Nôi hoïc ñöôøng cuûa Thaùnh Ñaminh vaø nhieàu vò thaùnh cuûa Doøng Ñaminh, anh em ñöôïc keâu goïi ñeå laø nhöõng vò thoâng thaïo veà söï thaät vaø thaùnh thieän. Chôù gì ñoù laø höôùng ñi chuû yeáu ñeå hoäi ñoàng toång quaûn anh em phaùc ra nhöõng höôùng daãn can tröôøng veà ñôøi soáng vaø vieäc toâng ñoà cuûa anh em Doøng Ñaminh treân theá giôùi. Toâi seõ ôû beân anh em baèng loøng caûm meán vaø öôùc mong cho coäng ñoàng cuûa anh em ôû khaép caùc ñaïi luïc ñöôïc moïi may laønh

Tuaàn Tónh Taâm Muøa Chay 2002 cuûa Toøa Thaùnh Roâma. Tuaàn Tónh Taâm Muøa Chay haèng naêm naøy seõ ñöôïc baét ñaàu töø 6 giôø 30 Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay 17/2, taïi Nguyeän Ñöôøng Meï Chuùa Cöùu Theá, vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC, baèng buoåi Nguyeän Kinh Toái, baøi khai maïc vaø Chaàu Thaùnh Theå. Vò giaûng thuyeát tuaàn tónh taâm naêm nay laø ÑHY Claudio Hummes, O.F.M, TGM Sao Paulo, Ba Taây, veà ñeà taøi “Vaãn laø Nhöõng Ngöôøi Moân Ñeä cuûa Chuùa Kitoâ”. Chöông trình tónh taâm haèng ngaøy trong tuaàn nhö sau: 9 giôø saùng, Nguyeän Kinh Ban Mai vaø suy nieäm; 10 giôø 15 kinh tröa vaø suy nieäm; 5 giôø chieàu, Kinh Toái vaø suy nieäm; 6 giôø 15, suy nieäm, Kinh Maân Coâi, Chaàu Thaùnh Theå vaø pheùp laønh Thaùnh Theå. Tuaàn Tónh Taâm seõ keùo daøi tôùi Thöù Baûy 23/2, vaø keát thuùc baèng Giôø Kinh Ban Mai. Trong tuaàn tónh taâm naøy ÑTC khoâng tieáp ai, keå caû buoåi trieàu kieán chung vaøo Thöù Tö haèng tuaàn.

16/2 Thöù Baûy. ÑTC tieáp caùc phaàn töû thuoäc Vieän Giaùo Hoaøng Thaàn Hoïc: “Moái lieân heä giöõa huaán quyeàn vaø hoaït ñoäng thaàn hoïc phaûi ñöôïc chi phoái bôûi nguyeân taéc hoøa hôïp. Khi caû hai cuøng phuïc vuï Maïc Khaûi thaàn linh, caû hai môùi taùi khaùm phaù ra ñöôïc nhöõng khía caïnh môùi cuõng nhö nhöõng yù nghóa saâu xa hôn cuûa chaân lyù maïc khaûi. Saùng nay, trong cuoäc gaëp gôõ 42 vò thuoäc vieän naøy, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán nguyeân taéc chính chi phoái moái lieân heä giöõa caùc nhaø thaàn hoïc vôùi coäng ñoàng Kitoâ höõu nhö sau: “Khi xaåy ra vaán ñeà veà söï hieäp thoâng trong ñöùc tin, thì caàn phaûi aùp duïng nguyeân taéc hieäp nhaát veà chaân lyù; khi xaåy ra vaán ñeà khaùc bieät veà yù kieán thì caàn phaûi aùp duïng nguyeân taéc hieäp nhaát veà ñöùc aùi… Thaät vaäy, moái hieäp thoâng cuûa giaùo hoäi chaúng nhöõng khoâng giôùi haïn maø traùi laïi coøn laø nôi laøm sinh ñoäng vieäc suy tö veà thaàn hoïc, hoã trôï tính caùch taùo baïo cuûa noù vaø taùn thöôûng tính caùch ngoân söù cuûa noù”.

Vieän Thaàn Hoïc naøy ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1695, nhöng tuaàn vöøa qua môùi toå chöùc cuoäc dieãn ñaøn laàn ñaàu tieân keå töø khi baûn noäi qui môùi ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ pheâ chuaån vaøo naêm 1999. Cuoäc hoïp ñöôïc ñaët döôùi söï chuû toïa cuûa ÑHY Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Vaên Hoùa, vôùi ñeà taøi “Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Ñöôøng Loái, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng: Ñoïc laïi Saéc Leänh ‘Chuùa Gieâsu’” (moät saéc leänh ñaõ ñöôïc Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin ban haønh vaøo thaùng 8 naêm 2000, veà tính chaát chuyeân nhaát vaø phoå quaùt cuûa ôn cöùu ñoä ñöôïc Chuùa Kitoâ thöïc hieän qua Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi).

Thaät vaäy, vieäc töï do nghieân cöùu cuûa caùc nhaø thaàn hoïc ñöôïc thöïc hieän trong khuoân khoå ñöùc tin vaø söï hieäp thoâng cuûa Giaùo Hoäi. Trong Giaùo Hoäi laø muoái ñaát vaø laø aùnh saùng theá gian naøy, vieäc suy tö thaàn hoïc ñang thöïc hieän vai troø cuûa mình trong vieäc ñaùp laïi yù ñònh cöùu ñoä phoå quaùt cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng muoán ‘taát caû moïi ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä vaø nhaän bieát chaân lyù’ (1Tim 2:4). Bôûi theá, baèng vieäc ñaøo saâu kieán thöùc veà chaân lyù maïc khaûi, khoa thaàn hoïc phuïc vuï toaøn theå Daân Chuùa, baûo trì nieàm hy voïng vaø kieân cöôøng moái hieäp thoâng cuûa coäng ñoàng Daân Chuùa. Vieäc gaén boù vôùi Chuùa Kitoâ Chaân Lyù, ñöôïc theå hieän qua vieäc caùc thaàn hoïc gia tuaân phuïc huaán quyeàn cuûa Giaùo Hoäi, laø moät taùc löïc maõnh lieät ñeå thaét keát vaø döïng xaây. Thaàn hoïc gia Coâng Giaùo yù thöùc raèng huaán quyeàn töï mình khoâng phaûi laø thöïc taïi cuûa chaân lyù vaø ñöùc tin, maø laø yeáu toá noäi taïi cuûa Giaùo Hoäi… phuïc vuï Lôøi chaân lyù, baûo veä lôøi naøy khoûi nhöõng sai leäch vaø meùo moù, luoân laøm sao baûo ñaûm vieäc Daân Chuùa soáng trong lòch söû ñöôïc Chuùa Kitoâ Chaân Lyù höôùng daãn vaø baûo trì. Bôûi theá, moái lieân heä giöõa huaán quyeàn vaø hoaït ñoäng thaàn hoïc phaûi ñöôïc chi phoái bôûi nguyeân taéc hoøa hôïp. Khi caû hai cuøng phuïc vuï Maïc Khaûi thaàn linh, caû hai môùi taùi khaùm phaù ra ñöôïc nhöõng khía caïnh môùi cuõng nhö nhöõng yù nghóa saâu xa hôn cuûa chaân lyù maïc khaûi”.

ÑTC tieáp tham döï vieân Ñaïi Coâng Nghò laàn thöù 14 cuûa Chò Em Baùc AÙi Canossia: “Thaùch ñoá caû theå cuûa vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa ñoøi chò em phaûi loan baùo Tin Möøng baèng vieäc söû duïng ngoân töø vaø phöông phaùp laøm cho con ngöôøi nam nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc, thaønh phaàn ñang bò loâi cuoán theo tieán trình ñoåi thay nhanh choùng veà xaõ hoäi vaø vaên hoùa”. Chuû ñeà cuûa Ñaïi Coâng Nghò naøy laø “Haõy truyeàn ñaït tình yeâu Thieân Chuùa cho con ngöôøi nam nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta”. Thaùnh Mai-Ñeä-Lieân Canossa ñaõ daïy con caùi mình laø “lyù töôûng cuûa ñôøi taän hieán ñöôïc ñaët neàn taûng treân ñöùc khieâm nhöôïng”. Trong baøi huaán töø cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán nhöõng nöõ tu doøng naøy “vöøa phaûi traû moät giaù maùu cho loøng hoï trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ” ôû Ñoâng Timor. “Chôù gì vieäc hy sinh anh huøng cuûa caùc nöõ tu aáy laøm phaán khôûi vaø thoâi thuùc chò em haõy tieán tôùi trong ñöùc tin vaø hoaït ñoäng toâng ñoà… Thaùch ñoá caû theå cuûa vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa ñoøi chò em phaûi loan baùo Tin Möøng baèng vieäc söû duïng ngoân töø vaø phöông phaùp laøm cho con ngöôøi nam nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc, thaønh phaàn ñang bò loâi cuoán theo tieán trình ñoåi thay nhanh choùng veà xaõ hoäi vaø vaên hoùa. Bôûi theá laõnh vöïc cuûa noã löïc toâng ñoà môû ra tröôùc maét chò em quaû thöïc laø roäng lôùn! Raát nhieàu ngöôøi treân theá giôùi naøy chöa bieát ñeán Chuùa Gieâsu vaø Phuùc AÂm cuûa Ngöôøi. Nhöõng hình thöùc baát coâng cuõng nhö nhöõng khoù khaên veà luaân lyù vaø theå lyù chi phoái nhieàu ngöôøi ôû nhöõng mieàn roäng lôùn treân traùi ñaát ñaây… Ñeå coù theå giaûi quyeát tình traïng naøy, tröôùc heát, caàn phaûi heát söùc coá gaéng ñaït ñöôïc söï thaùnh thieän, ñaït ñeán taàm möùc cao nhaát cuûa söï thaùnh thieän, lieân læ giao tieáp vôùi Chuùa Kitoâ baèng vieäc khoâng ngöøng soát saéng nguyeän caàu”. 

ÑTC cuõng tieáp phaùi ñoaøn thuoäc uûy ban veà John Duns Scotus: “Toâi tin raèng UÛy Ban Scotus coù theå, vaøo naêm 2004, naêm möøng kyû nieäm 150 naêm tín ñieàu Hoaøi Thai Voâ Nhieãm Toäi cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria, phaùt haønh cuoán thöù 20. Cuoán naøy seõ coù caû quyeån thöù ba veà ‘Lectura’ (voán chöa in thaønh saùch) trong ñoù, laàn ñaàu tieân Duns Scotus ñaõ leân tieáng beânh vöïc ñaëc aân Thaùnh Maãu naøy, ñaùng ñöôïc töôùc hieäu ‘Vò Tieán Só cuûa Ñaëc AÂm Voâ Nhieãm’”. Saùng nay, ÑTC cuõng tieáp caùc phaàn töû thuoäc uûy ban veà nhaø thaàn hoïc kieâm trieát gia Doøng Phanxicoâ naøy. Hoï ñaõ daâng bieáu ÑTC cuoán thöù taùm trong boä saùch hoï thöïc hieän, moät boä saùch goàm hai quyeån veà “Ordinatio” laø nhöõng gì ñöôïc coi nhö coâng trình quan troïng nhaát cuûa John Duns Scotus. Trong baøi huaán töø cuûa mình, ÑTC ñaõ noùi veà taàm möùc quan troïng vaø giaù trò nôi coâng trình cuûa vò chaân phöôùc doøng Phanxicoâ naøy. Ngaøi cho bieát nhaän ñònh laø thaäm chí cho tôùi ngaøy nay “coät truï cuûa thaàn hoïc Coâng Giaùo” laø “tín lyù saùng ngôøi (cuûa John Duns Scotus) veà thöôïng quyeàn cuûa Chuùa Kitoâ; veà Ñaëc AÂn Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi; veà giaù trò coát yeáu cuûa Maïc Khaûi cuõng nhö cuûa Huaán Quyeàn Giaùo Hoäi; veà quyeàn bính cuûa Giaùo Hoaøng, vaø veà khaû naêng toái thieåu maø lyù trí con ngöôøi moät phaàn naøo ñoù coù theå laøm cho nhöõng söï thaät cao caû cuûa ñöùc tin hieåu ñöôïc cuõng nhö chöùng toû cho thaáy raèng nhöõng söï thaät aáy khoâng phaûi laø nhöõng gì maâu thuaãn”. ÑTC nhaéc laïi maáy naêm tröôùc uûy ban naøy baét ñaàu coâng cuoäc hoaøn chænh caùc coâng trình (12 cuoán ñaõ xuaát baûn) cuûa nhaø trieát hoïc Doøng Phanxicoâ naøy. ÑTC khen ngôïi vieäc chæ roõ caùc nguoàn ñöôïc vò taùc giaû naøy trích daãn tröïc tieáp hay giaùn tieáp. Ngaøi khaúng ñònh laø: “Toâi tin raèng UÛy Ban Scotus coù theå, vaøo naêm 2004, naêm möøng kyû nieäm 150 naêm tín ñieàu Hoaøi Thai Voâ Nhieãm Toäi cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria, phaùt haønh cuoán thöù 20. Cuoán naøy seõ coù caû quyeån thöù ba veà ‘Lectura’ (voán chöa in thaønh saùch) trong ñoù, laàn ñaàu tieân Duns Scotus ñaõ leân tieáng beânh vöïc ñaëc aân Thaùnh Maãu naøy, ñaùng ñöôïc töôùc hieäu ‘Vò Tieán Só cuûa Ñaëc AÂm Voâ Nhieãm’”.

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC CÖÛ HAØNH

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)