Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Tuy nhieân, qua nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, baûn tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn cuõng coù theå ñöôïc baét ñaàu töø Chuùa Nhaät ñaàu tuaàn, cuõng nhö coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

 

TUAÀN 10-16/3/2002 

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG BA 2002

 

YÙ Chung: Caàu cho caùc toå chöùc vaø caùc nhoùm thuoäc Giaùo Hoäi ñang daán thaân hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeå, baèng chöùng töø cuûa mình, hoï coù theå maïnh meõ vaø lieân læ loan truyeàn Phuùc AÂm yeâu thöông”.

YÙ Truyeàn Giaùo: Xin cho caùc daân toäc thuoäc luïc ñòa Phi Chaâu, baèng vieäc môû roäng loøng ñoùn nhaän söù ñieäp chaân thaät vaø giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm, ñöôïc chuû ñoäng daán thaân vaøo vieäc coå voõ vaán ñeà hoøa giaûi vaø tình ñoaøn keát”.

___________________________________________

 

10/3 Chuùa Nhaät

Huaán Töø Tröôùc Kinh Truyeàn Tin

Taát caû chuùng ta ñeàu laø nhöõng ngöôøi muø töø luùc môùi sinh

Anh chò em thaân meán,

1.-        “Laetare, Jerusalem…”. Vôùi nhöõng lôøi cuûa tieân tri Isaia noùi ñaây, Giaùo Hoäi môøi goïi chuùng ta haõy vui möøng trong ngaøy hoâm nay ñaây, thôøi gian nöûa cuoäc haønh trình Muøa Chay thoáng hoái cuûa chuùng ta. Nieàm vui vaø aùnh saùng laø ñeà taøi noåi baät trong phuïng vuï hoâm nay. Phuùc AÂm thuaät laïi caâu truyeän veà “moät ngöôøi muø töø thuôû môùi sinh” (Jn 9:1). Troâng thaáy anh ta, Chuùa Gieâsu hoøa buøn vôùi nöôùc boït roài laáy buøn boâi leân maét ngöôøi naøy maø noùi: “Haõy ñi ñeán Hoà Siloe maø röûa. Vaäy anh ta ñi röûa vaø trôû laïi thì troâng thaáy ñöôïc” (Jn 9:6-7).

Ngöôøi muø töø luùc môùi sinh tieâu bieåu cho con ngöôøi maéc toäi, thaønh phaàn muoán bieát söï thaät veà mình vaø ñònh meänh cuûa hoï, nhöng bò ngaên trôû bôûi moät chöùng beänh truyeàn nhieãm. Chæ coù Chuùa Gieâsu môùi coù theå chöõa hoï ñöôïc thoâi, vì Ngöôøi laø “aùnh saùng theá gian” (Jn 9:5). Baèng vieäc kyù thaùc baûn thaân cho Ngöôøi, heát moïi con ngöôøi, bò muø loøa veà taâm linh töø thuôû môùi sinh, môùi coù khaû naêng “thaáy ñöôïc aùnh saùng” trôû laïi, töùc laø môùi ñöôïc söï soáng sieâu nhieân.

2.-        Cuøng vôùi vieäc ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh, baøi Phuùc AÂm coøn nhaán maïnh ñeán söï khaû nghi cuûa nhöõng ngöôøi Pharisieâu nöõa, nhöõng ngöôøi khoâng chòu coâng nhaän pheùp laï, cho raèng Chuùa Gieâsu ñaõ laøm vieäc naøy vaøo Ngaøy Höu Leã, ngöôïc laïi vôùi yù nghó cuûa hoï veà leà luaät Moisen. Bôûi theá môùi xuaát hieän moät ñieàu heát söùc ngöôïc ngaïo ñöôïc chính Chuùa Gieâsu toùm goïn baèng nhöõng lôøi leõ sau ñaây: “Toâi ñeán theá gian naøy ñeå nhöõng ai khoâng thaáy thì ñöôïc thaáy, coøn nhöõng ai thaáy laïi bò muø loøa” (Jn 9:39).

Ñoái vôùi nhöõng ai ñöôïc gaëp gôõ Chuùa Kitoâ thì chæ coù moät choïn löïa duy nhaát: moät laø nhìn nhaän mình caàn ñeán Ngöôøi vaø aùnh saùng cuûa Ngöôøi, hai laø khoâng muoán nhìn nhaän Ngöôøi. ÔÛ vaøo tröôøng hôïp sau, tính kieâu caêng töï phuï ngaên trôû caû ngöôøi nghó mình laø keû coâng chính tröôùc nhan Thieân Chuùa, cuõng nhö ngöôøi cho mình laø voâ thaàn, höôùng ñeán moät cuoäc hoaùn caûi ñích thöïc.

3.-        Chôù gì, anh chò em thaân meán, khoâng moät ai kheùp kín cöûa loøng mình laïi tröôùc Chuùa Kitoâ! Ngöôøi ban aùnh saùng nieàm tin cho nhöõng ai tieáp nhaän Ngöôøi, aùnh saùng coù theå bieán ñoåi con tim, theo ñoù, bieán ñoåi caû nhöõng yù heä, nhöõng tình traïng xaõ hoäi, chính trò vaø kinh teá bò toäi loãi chi phoái. “… Laïy Ngaøi, toâi tin” (Jn 9:39). Chôù gì moãi moät ngöôøi trong chuùng ta cuøng vôùi ngöôøi muø töø thuôû môùi sinh saün saøng khieâm toán tuyeân xöng loøng chuùng ta gaén boù vôùi Ngöôøi. Xin Ñöùc Trinh Nöõ giuùp chuùng ta ñöôïc ôn naøy, Ñaáng hoaøn toaøn ñöôïc tia saùng aân suûng thaàn linh toûa chieám.

11/3 Thöù Hai.

ÑTC gaëp Phaùi Ñoaøn Chính Thoáng Hy Laïp

Hoäi Nghò AÂu Chaâu ngaøy 28/2/2002 ñeå phaùc hoïa töông lai cho Khoái Hieäp Nhaát AÂu Chaâu ñaõ loaïi boû Kitoâ Giaùo ra ngoaøi voøng quan taâm cuûa mình giôø ñaây hình nhö ñaõ laøm cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Hy Laïp xích laïi gaàn nhau hôn bao giôø heát. Thaät vaäy, trong böùc thö göûi cho ÑTC Gioan Phaoloâ II, Ñöùc TGM Giaùo Chuû Nhaõ Ñieån Christodoulos ñaõ cho bieát ñoäng löïc thuùc ñaåy ngaøi göûi ñaïi bieåu sang Roâma laø vì ngaøi “muoán baéc moät caùi caàu hieäp thoâng, hoøa giaûi vaø tin töôûng giöõa chuùng ta vôùi nhau trong Khoái Hieäp Nhaát AÂu Chaâu, ñeå chöùng töø Kitoâ Giaùo chuùng ta saùng toû hôn, khaû tín hôn vaø hieäu nghieäm hôn trong moät xaõ hoäi ñang ôû treân bôø vöïc maát ñi nhöõng giaù trò truyeàn thoáng cuûa loøng tin töôûng nôi Ñöùc Kitoâ cöùu theá… Khoâng theå phuû nhaän ñöôïc thöïc taïi veà tín ñieàu vaø tín lyù laøm chuùng ta phaân reõ vaø taïo neân nhöõng chöôùng ngaïi cho vieäc caàu nguyeän vaø hieäp thoâng chung vôùi nhau, chuùng ta cuõng baát chaáp nhöõng gì ñaõ xaåy ra tröôùc ñaây ñeå saün loøng hôïp taùc vôùi nhau trong nhöõng laõnh vöïc xaõ hoäi, vaên hoùa, giaùo duïc, moâi sinh vaø ñaïo lyù sinh hoïc cho thieän ích cuûa nhaân loaïi”. Moái hieäp thoâng giöõa hai Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng bò phaân ly töø naêm 1054. Tuy nhieân, trong cuoäc toâng du cuûa mình vaøo Thaùng Naêm 2001, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ xin Thieân Chuùa tha thöù “cho con caùi nam nöõ cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ loãi phaïm ñeán anh chò em Chính Thoáng Giaùo cuûa mình baèng nhöõng haønh ñoäng hay boû khoâng haønh ñoäng ñaõ xaåy ra nhieàu laàn trong quaù khöù vaø hieän taïi”. Qua cuoäc gaëp gôõ ÑTC, Ñöùc TGM Panteleimon giaùo phaän Attikis daãn ñaàu phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy ñaõ nhìn nhaän vaø baày toû raèng: “Trong quaù khöù, nhöõng hoaøn caûnh vaø phaân reõ theo gioøng lòch söû ñaõ coù lyù taïo neân moät baàu khí thieáu tin töôûng vaø ngôø vöïc ñoái vôùi Kitoâ Giaùo Taây Phöông nôi phaàn lôùn daân chuùng vaø haøng giaùo só, nhaát laø nôi thaønh phaàn ñan só cuûa chuùng toâi. Nhieäm vuï cuûa chuùng ta vaøo luùc môû ñaàu cho theá kyû 21 naøy laø quay trôû laïi vôùi con ñöôøng chung cuûa thaäp kyû ñaàu. Noù khoâng phaûi laø moät vieäc deã daøng! Khoâng deã gì queân ñöôïc 10 theá kyû phaân ly ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhieàu laàm loãi vaø ñau buoàn. Chuùng ta phaûi noã löïc, chuùng ta phaûi chieán ñaáu, nhaát laø phaûi thieát tha caàu nguyeän. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy, chuùng toâi caàn ñeán söï hieåu bieát cuûa Ngaøi cuõng nhö söï trôï giuùp hieäu nghieäm vaø thaønh tín cuûa Ngaøi”. Veà phaàn mình, ÑTC ñaõ noùi baèng tieáng Phaùp cho bieát “vieäc thaân quen rieâng tö vaø hoã töông, vieäc trao ñoåi tin lieäu vaø chaân thaønh ñoái thoaïi ñöa ñeán choã thieát laäp lieân heä giöõa Giaùo Hoäi chuùng ta, laø nhöõng ñieàu kieän baát khaû thieáu ñeå chuùng ta coù theå tieán böôùc trong tinh thaàn huynh ñeä cuûa giaùo hoäi. Chuùng cuõng theå hieän ñieàu kieän thieát yeáu ñeå thieát laäp moät hình thöùc hôïp taùc giuùp cho Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo cuøng nhau thöïc hieän chöùng töø soáng ñoäng cho gia saûn Kitoâ Giaùo chung cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù nhieäm vuï phaûi truyeàn ñaït gia saûn Kitoâ Giaùo chuùng ta ñöôïc thöøa höôûng naøy”. ÑTC ñaõ keâu goïi phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy laø haõy cuøng nhau tieán böôùc tôùi “cuoäc ñaïi keát thaùnh thieän, moät cuoäc ñaïi keát nhôø ôn Chuùa giuùp sau cuøng seõ ñöa chuùng ta ñeán vieäc troïn veïn hieäp thoâng, moät cuoäc hieäp thoâng khoâng phaûi ôû choã thaåm thaáu hay hoãn hôïp, maø laø moät hoäi ngoä trong chaân lyù vaø yeâu thöông”. Vaø ñöôøng loái Ngaøi ñeà nghò laø haõy “cuøng nhau ñi saâu vaøo cuoäc hôïp taùc vaø hoaït ñoäng cuûa chuùng ta, ñeå laøm cho tieáng noùi cuûa Phuùc AÂm maïnh meõ vang voïng nôi ñaïi luïc AÂu Chaâu cuûa chuùng ta ñaây, moät AÂu Chaâu maø nhöõng caên reã Kitoâ Giaùo nôi daân chuùng phaûi ñöôïc phuïc hoài”. Phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy cuõng gaëp gôõ caû nhöõng vieân chöùc cao caáp trong Toøa Thaùnh vaø vieáng thaêm nhöõng Ñeàn Thôø Vatican vaø hnag toaïi ñaïo, tröôùc khi leân ñöôøng trôû veà vaøo Thöù Tö, 13/2.

ÑTC tieáp vò taân laõnh söï nöôùc Ecuador

Tröôùc laøn soùng di daân aùo aït cuûa daân Ecuador, ÑTC ñaõ chia seû nhaän ñònh vaø quan taâm cuûa mình vôùi vò taân laõnh söï nöôùc naøy laø oâng Marcelo Fernandez de Cirdoba Ponce, 60 tuoåi, chuyeân veà giaùo luaät vaø töøng laø laõnh söï ôû Venezuela, trong cuoäc tö kieán hoâm nay nhö sau. Theo ÑTC, tình traïng di daân laø “moät trong nhöõng hieän töôïng phöùc taïp nhaát vaø theâ thaûm nhaát cuûa vaán ñeà khuûng hoaûng veà kinh teá” xaåy ra cho nöôùc naøy vaøo naêm 1999. Tuy nhieân, cuõng nhôø tình traïng taêng phaùt trong vieäc di daân naøy maø nöôùc naøy ñaõ phuïc hoài kinh teá vaø bôùt thaát nghieäp. Vì theo töôøng trình cuûa Central Bank nhöõng ngöôøi di daân ñaõ göûi veà nöôùc 1 tæ 42 trieäu Myõ kim naêm vöøa roài, caû 100 trieäu hôn naêm 2000 vaø 400 trieäu hôn naêm 1999. Vieän Quoác Gia veà Thoáng Keâ vaø Kieåm Tra Daân Soá cho bieát, gaàn 1 trieäu trong soá 12 trieäu röôõi daân soá nöôùc naøy trong naêm 1999 ñaõ boû ra nöôùc ngoaøi töø giöõa naêm naøy tôùi naêm 2000, moät con soá phaù kyû luïc ôû Myõ Chaâu Latinh. ÑTC noùi raèng vaán ñeà khuûng hoaûng kinh teá naøy dính daùng ñeán “vaán ñeà maát goác vaên hoùa, vaán ñeà nguy hieåm laïc höôùng ñaïo nghóa ôû choã boû ñi nhöõng bieåu loä truyeàn thoáng cuûa mình, vaø trong nhieàu hoaøn caûnh, vaán ñeà phaân taùn moät caùch ñau thöông cô caáu gia ñình, ñoù laø chöa noùi ñeán nhöõng haäu quaû baát haïnh xaåy ra raát nhieàu cuoäc di daân baát hôïp phaùp… Bôûi theá chuùng ta phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng hoaøn caûnh döôøng nhö buoäc quaù nhieàu coâng daân rôøi boû queâ höông xöù sôû cuûa mình”. Ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng hieän töôïng naøy, ÑTC cho bieát: “Giaùo Hoäi khoâng nhöõng laäp laïi nguyeân taéc ñaïo lyù laø nhöõng ngöôøi di daân bao giôø cuõng phaûi ñöôïc ñoái xöû moät caùch kính troïng xöùng vôùi phaåm vò cuûa heát moïi ngöôøi, maø coøn vaän ñoäng taát caû moïi nguoàn lôïi cuûa mình ñeå giuùp ñôõ hoï bao nhieâu coù theå”. Thaät vaäy, ôû nhöõng quoác gia daân Ecuador di daân ñeán sinh soáng, caùc toå chöùc Coâng Giaùo thöôøng laø “ñieåm töïa cho hoï qui tuï laïi vôùi nhau, cöû haønh caùc ngaøy leã, duy trì caên tính quoác gia cuûa hoï, vaø cuõng laø choã hoï chaúng nhöõng coù theå tìm thaáy moät söï trôï giuùp hieäu nghieäm neáu khoâng muoán noùi laø duy nhaát trong vieäc baûo veä quyeàn lôïi cuûa hoï cuõng nhö trong vieäc giaûi quyeát nhöõng tröôøng hôïp khaån tröông cho hoï”. Tuy nhieân, coäi reã cuûa vaán ñeà di daân gaây ra laø do cuoäc khuûng hoaûng veà kinh teá, chính trò vaø xaõ hoäi cuûa nöôùc Ecuador, nhö ÑTC nhaän ñònh: “Tình traïng tieán boä vöõng vaøng vaø toaøn dieän cuûa daân chuùng ñoøi phaûi coù tính caùch thaønh tín nôi thaønh phaàn quaûn trò cuûa mình, coâng baèng nôi vieäc phaân phoái saûn vaät, vaø löông taâm traùch nhieàm cuøng vôùi tình ñoaøn keát nôi taát caû moïi ngöôøi coâng daân, töùc laø ñoøi phaûi coù nhöõng giaù trò veà ñaïo lyù maø neáu maát ñi thì vieäc saûn xuaát coù theå taêng phaùt nhöng laïi khoâng ñaït ñöôïc nhöõng thieän ích thöïc söï”. Sau heát, ÑTC cuõng keâu goïi chính phuû Ecuador haõy chieán ñaáu “baèng moïi caùch ñeå choáng laïi baát cöù hình thöùc baát hôïp phaùp naøo, baïi hoaïi naøo vaø sai quaáy voâ taâm naøo, laø nhöõng gì raát nhieàu laàn ñaõ bieán nhöõng ngöôøi di daân thaønh moät cuoäc löu thoâng cuûa nhöõng keû noâ leä theo kieåu taân thôøi vaø daõ taâm… Ñoái thoaïi… bao giôø cuõng laø moät ñöôøng loái thích thuaän nhaát trong vieäc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà traàm troïng noäi boä cuõng nhö ngoaïi boä, nhôø ñoù môùi chieám ñöôïc nhöõng keát quaû nhö loøng mong öôùc cho thieän ích cuûa toaøn theå nhaân daân Ecuador”.

ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Nghò Cyprus veà Vieäc Trao Ñoåi giöõa Caùc Toân Giaùo vaø Vaên Hoùa

Hoäi Nghò naøy ñöôïc toå chöùc bôûi Cô Quan Vaên Hoùa Archangelos cuûa Ñan Vieän Chính Thoáng Thaùnh ôû Kykkos, vôùi söï coäng taùc cuûa Phaân Khoa Truyeàn Thoâng vaø Caùc Phöông Tieän Truyeàn Thoâng Ñaïi Chuùng, phaân boä veà Vaên Hoùa cuûa Ñaïi Hoïc Panteion ôû Nhaõ Ñieån. ÑTC ñaõ göûi söù ñieäp ñeán Hoäi Nghò naøy cho Ñöùc TGM Pietro Sambi, laõnh söï toøa thaùnh ôû Cyprus, cho bieát nhaän ñònh cuûa mình laø “Ñeà taøi cuûa cuoäc hoïp veà vieäc trao ñoåi giöõa toân giaùo vaø vaên hoùa raát hôïp thôøi. Noù chaát chöùa moät thaùch ñoá trong vieäc nuoâi döôõng nhöõng ñöôøng loái thöïc tieãn ñeå caûi tieán kieán thöùc nôi daân chuùng, nhôø ñoù ñaët neàn taûng cho vieäc ñöông ñaàu vôùi nhieàu vaán ñeà gia ñình nhaân loaïi ñang phaûi goàng gaùnh ôû ñaàu thieân nieân kyû naøy. Caùi baïo taøn cuûa baát coâng, caùi toâi vaø thaønh kieán chæ coù theå bò cheá ngöï bôûi moät cuoäc quaät khôûi saâu roäng cuûa tinh thaàn con ngöôøi nôi loøng trí moãi ngöôøi cuõng nhö nôi nhöõng lieân heä giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi. Toâi thaønh taâm nguyeän caàu ñeå cuoäc hoïp ôû Nicosia ñaây coù theå chöùng toû cho thaáy raèng, duø treân lyù thuyeát cuõng nhö trong thöïc haønh, baát cöù moät haønh ñoäng kyø thò naøo xaåy ra giöõa caù nhaân vôùi nhau, hay giöõa daân toäc vôùi nhau, ñeàu laø nhöõng haønh ñoäng phi lyù; taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù cuøng moät phaåm vò con ngöôøi vôùi nhöõng quyeàn lôïi töø ñoù maø ra. ÔÛ Assisi, khu phoá cuûa Thaùnh Phanxicoâ, nhieàu nhaø laõnh ñaïo toân giaùo treân theá giôùi ñaõ qui tuï nhau laïi hoâm 24 thaùng Gieâng vöøa qua ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình, cuõng nhö ñeå cuøng nhau quyeát taâm hoaït ñoäng cho hoøa bình. Hoï muoán noùi leân raèng nieàm tin toân giaùo chaân chính laø moät nguoàn maïch baát taän cho loøng troïng kính nhau cuõng nhö cho tình traïng hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc; thaät vaäy, noù laø khaùng chaát chính yeáu choáng laïi baïo ñoäng vaø xung khaéc vaäy… Toâi tin raèng cuoäc hoïp hieän nay ôû Cyprus seõ laøm kieân cöôøng hôn nöõa cuoäc trao ñoåi giöõa caùc toân giaùo vaø vaên hoùa nhö laø moät yeáu toá thieát yeáu trong vieäc tìm kieám hoøa bình treân theá giôùi. Bôûi theá Toâi xin Chuùa ñoå ôn laønh cuûa Ngaøi xuoáng cho caùc tham döï vieân, vaø Toâi cam ñoan vôùi hoï laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaát ñònh daán thaân cho coâng cuoäc naøy”.

Tình hình Kitoâ höõu di taûn khoûi Thaùnh Ñòa

Moät cuoäc hoïp dieãn ra ngaøy Thöù Hai hoâm nay ôû Amman, thuû ñoâ cuûa nhöõng ngöôøi Jordan thuoäc vöông quyeàn cuûa Vua Abdallah II, goàm coù caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Do Thaùi, Palestina vaø Jordan, ñaõ baùo ñoäng veà tình hình di taûn cuûa caùc ngöôøi Kitoâ höõu khoûi Thaùnh Ñòa vaø coi ñoù nhö laø moät haäu quaû traàm troïng cho mieàn naøy. “Vieäc di taûn cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ höõu ra khoûi Thaùnh Ñòa laøm suy yeáu ñi söï hieän dieän caû ngaøn naêm Kitoâ Giaùo ôû ñaây vaø bieán cuoäc xung khaéc veà chính trò cuûa moät beân laø nhöõng ngöôøi AÛ Raäp, Kitoâ Höõu vaø Hoài Giaùo vôùi beân kia laø cuoäc chieám ñoùng cuûa Do Thaùi thaønh moät cuoäc xung khaéc veà toân giaùo”, caùc vò laõnh ñaïo naøy ñaù nhaän ñònh nhö theá. Theo thoáng keâ cuûa chuyeân vieân Berbard Sabella töôøng trình cho cuoäc hoïp naøy bieát, thì daân soá Kitoâ höõu ôû Gieârusalem laø 7 ngaøn ngöôøi, giaûm xuoáng töø con soá 30 ngaøn vaøo naêm 1948, naêm quoác gia Do Thaùi ñöôïc quoác teá coâng nhaän. Neáu khoâng coù nhöõng cuoäc di taûn, thì bình thöôøng, daân soá Kitoâ höõu töø ngaøy aáy ñaõ taêng leân ñeán 100 ngaøn ngöôøi roài. ÔÛ  caùc laõnh ñòa Palestina cuõng theá, trong voøng 5 naêm, 1997-2002, daân soá Kitoâ höõu giaûm xuoáng 29%, töø 38 ngaøn xuoáng coøn 27 ngaøn. Cuoäc hoïp naøy nhaän thaáy tình ñoaøn keát cuûa Kitoâ höõu vôùi caùc ngöôøi anh em Hoài Giaùo ñoàng höông cuûa mình, vaø quyeát ñònh göûi nhöõng ñaïi bieåu Kitoâ Giaùo Hoài Giaùo ñeán thaêm nhöõng vieän giaùo duïc vaø giaùo hoäi Taây Phöông. Ngoaøi ra, cuoäc hoïp coøn quyeát ñònh ñi ñeán choã thieát laäp moät uûy ban trao ñoåi giöõa nhöõng ngöôøi AÛ Raäp vaø ngöôøi Taây Phöông ñeå hoùa giaûi “guoàng maùy tuyeân truyeàn Taây Phöông ñang noã löïc laøm maát uy tín cuûa nhöõng ngöôøi AÛ Raäp vaø Hoài Giaùo”, nhaát laø keå töø bieán coá khuûng boá taán coâng hoâm 11/9/2001. OÂng Saleh Hamarneh, nguyeân giaùo sö lòch söû Ñaïi Hoïc Amman leân tieáng raèng: “Chuùng toâi maïnh meõ leân aùn cuoäc vaän ñoäng ñaøn aùp cuûa caùc ngaønh truyeàn thoâng Taây Phöông choáng laïi Hoài Giaùo, ôû choã laàm laãn cho raèng vieäc khuûng boá vaø haän thuø gaây ra cho ngöôøi Taây Phöông laø do bôûi nieàm tin töôûng ñaïo giaùo”. ÔÛ Jordan, Kitoâ höõu chæ coù 3%, nhöng vieäc tham gia cuûa hoï vaøo sinh hoaït chính trò vaø kinh teá cuûa quoác gia naøy coù moät taàm möùc quan troïng. Töø naêm 1928, luaät baàu cöû ñaõ giaønh 9 trong 80 gheá ôû Quoác Hoäi cho thieåu soá Kitoâ höõu. Trong 26 vò Boä Tröôûng cuûa chính quyeàn hieän nay, coù 3 laø Kitoâ höõu giöõ vai troø ngoaïi giao vuï, taøi chính vaø nöôùc.

12/3 Thöù Ba.

ÑTC tieáp ÑHY Husar, vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp ôû Ukraine.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp theo leã nghi Ñoâng Phöông hoâm Chuùa Nhaät vöøa roài ñaõ caàu nguyeän ôû Lviv cho vieäc baàu cöû ngaønh laäp phaùp ngaøy 31/3/2002. Caùc nöõ tu Ukrain theo leã nghi Ñoâng Phöông ñang toå chöùc moät cuoäc caàu nguyeän vaän ñoäng cho tình hình khoù khaên taïi xöù sôû naøy, ñeå ngöôøi daân Ukrain choïn baàu thaønh phaàn khoâng loaïi tröø nhöõng phaän söï Kitoâ höõu cuûa mình. ÑHY Husar, vò TGM chính taïi Lviv, ñaõ töôøng trình cho ÑTC bieát veà cuoäc caùch maïng cuûa caùc coäng ñoàng. Ngaøy 5/3, Quoác Hoäi Balan ñaõ yeâu caàu coâng toá vieân baét ñaàu ñieàu tra Toång Thoáng Leonid Kutchma, vò bò toá laø ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc saùt haïi hai  vò thöøa uûy quyeàn cuûa mình. 

13/3 Thöù Tö

Baøi Giaùo Lyù 33, baøi veà Thaùnh Vònh 76 (77):

Thieân Chuùa Giuùp Chuùng Ta Thaéng Vöôït Nhöõng Khoán Khoù Cuûa Chuùng Ta

1.-        Khi ñaët baøi Thaùnh Vònh 76 (77), chuùng ta vöøa tuyeân ñoïc, vaøo kinh ban mai, phuïng vuï muoán nhaéc nhôû chuùng ta raèng moät ngaøy soáng ñöôïc môû maøn khoâng phaûi luùc naøo cuõng saùng suûa. Gioáng nhö moät ngaøy taêm toái hieän leân vôùi baàu trôøi ñaày maây muø baùo hieäu gioâng toá baõo buøng, cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta cuõng caûm nghieäm thaáy nhöõng ngaøy ñaày nöôùc maét vaø lo aâu sôï haõi. Ñoù laø lyù do taïi sao vöøa höøng ñoâng lôøi caàu nguyeän ñaõ bieán thaønh moät lôøi than van, lôøi naøi næ, lôøi keâu cöùu.

Baøi Thaùnh Vònh cuûa chuùng ta ñaây thöïc söï laø moät lôøi thieát tha keâu caàu lieân læ daâng leân Thieân Chuùa, mang tính caùch heát söùc tin töôûng, thaät vaäy, moät nieàm tin töôûng vaøo vieäc can thieäp cuûa Thieân Chuùa. Ñuùng theá, ñoái vôùi vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh, Chuùa khoâng phaûi laø moät ñeá vöông voâ taâm, boû xoù nhöõng taàng trôøi raïng rôõ cuûa Ngaøi, döûng döng vôùi caùc sinh hoaït cuûa chuùng ta. Töø yù thöùc naøy, moät yù thöùc coù nhöõng luùc thaét boù taâm can con ngöôøi, hieän leân nhöõng vaán ñeà raát ñaéng cay coù theå ñöa ñeán tình traïng khuûng hoaûng veà ñöùc tin, ñoù laø vaán ñeà “phaûi chaêng Thieân Chuùa ñang choái boû tình yeâu cuûa Ngaøi cuøng vôùi thaønh phaàn Ngaøi ñaõ tuyeån choïn? Ngaøi ñaõ queân maát thôøi Ngaøi ñaõ naâng ñôõ chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta soáng haïnh phuùc roài hay sao?” Roài chuùng ta seõ thaáy, nhöõng vaán ñeà naøy phaûi ñöôïc tan bieán bôûi taám loøng tin töôûng ñoåi môùi ñaët nôi Thieân Chuùa, Vò Cöùu Chuoäc vaø Cöùu Tinh.

2.-        Vaäy chuùng ta haõy tieáp tuïc khai trieån lôøi caàu nguyeän naøy, lôøi caàu nguyeän ñöôïc baét ñaàu baèng moät cung gioïng thaûm thieát, buoàn thöông, roài töø töø höôùng ñeán tình traïng bình taâm vaø hy voïng. ÔÛ ñaây, tröôùc heát chuùng ta thaáy hieän leân caûnh than van veà hieän traïng buoàn thaûm cuõng nhö veà vieäc Thieân Chuùa im hôi laëng tieáng (xem caùc caâu 2-11). Tieáng keâu cöùu vang leân moät taàng trôøi döôøng nhö caâm nín, nhöõng baøn tay giô cao naøi næ, vôùi taám loøng ñaày naùt tan. Tình traïng goàng mình chòu khoù lieân tuïc taùi dieãn nôi taän ñaùy linh hoàn, xaåy ra trong moät ñeâm khoâng nguû, thaám ñaãm nöôùc maét vaø nguyeän caàu, […] “[toâi suy nieäm] trong loøng”, nhö ôû caâu 7 cho thaáy.

Khi côn ñau leân ñeán heát côõ, cuõng nhö khi con ngöôøi mong sao thoaùt khoûi vieäc uoáng cheùn ñau thöông (xem Mt 26:39), laø luùc nhöõng lôøi leõ boät phaùt leân vaø trôû thaønh lôøi than tieáng khoùc, nhö ñaõ noùi ñeán tröôùc ñaây (xem Ps 76 [77]: 8-11). Tieáng keâu la naøy nhö ñaët vaán ñeà vôùi tính caùch maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa vaø vieäc Ngaøi im hôi laëng tieáng.

3.-        Vò taùc giaû Thaùnh Vònh ngaãm nghó taïi sao Chuùa laïi ruoàng boû mình, taïi sao Ngaøi ñaõ thay hình ñoåi daïng, ñaõ queân ñi tình Ngaøi yeâu thöông, queân lôøi Ngaøi höùa cöùu ñoä, vaø queân vieäc Ngaøi toû loøng aâu yeám xoùt thöông. “Baøn tay phaûi cuûa Ñaáng Toái Cao”, moät baøn tay ñaõ hoaøn thaønh cuoäc cöùu ñoä laï luøng nôi bieán coá Xuaát Ai Caäp, giôø ñaây döôøng nhö ñaõ bò baát toaïi (xem caâu 11). Ñoù laø moät “cöïc hình” thöïc söï vaø ñuùng nghóa, moät cuoäc cöïc hình khieán ñöùc tin cuûa con ngöôøi nguyeän caàu phaûi ñieâu ñöùng. Neáu thöïc söï laø nhö vaäy thì Thieân Chuùa quaû khoâng coøn laø Thieân Chuùa nöõa, Ngaøi seõ trôû thaønh moät höõu theå ñoäc aùc vaø coù moät dung nhan nhö nhöõng ngaãu töôïng khoâng bieát cöùu ñoä, vì chuùng baát khaû, laïnh luøng vaø voâ naêng. Caû moät thaûm kòch ñöùc tin trong luùc bò thöû thaùch vaø vaéng boùng Thieân Chuùa ñaõ hieän leân nôi nhöõng caâu ñaàu tieân cuûa baøi Thaùnh Vònh 76 (77) naøy.

4.-        Tuy nhieân, vaãn coøn nhöõng lyù do ñeå hy voïng. Nhöõng gì xuaát hieän nôi phaàn thöù hai cuûa lôøi caàu khaán (xem caùc caâu 12-21) gioáng nhö moät baøi thaùnh thi ñöôïc vieát ra ñeå laäp laïi nieàm xaùc tín can ñaûm cuûa loøng  con ngöôøi tin töôûng ngay caû trong ngaøy taêm toái cuûa ñau thöông. Con ngöôøi hoan ca cuoäc cöùu ñoä trong quaù khöù, moät cuoäc cöùu ñoä ñöôïc theå hieän roõ raøng nôi vieäc taïo thaønh cuõng nhö nôi vieäc giaûi thoaùt khoûi caûnh laøm toâi Ai Caäp. Caùi hieän traïng khoå cöïc ñöôïc caûm nghieäm cöùu ñoä trong quaù khöù chieáu soi, moät caûm nghieäm cöùu ñoä laø haït gioáng ñöôïc gieo maàm trong lòch söû, ôû choã, noù khoâng cheát maø chæ bò daäp vuøi roài seõ naåy sinh sau ñoù (xem Jn 12:24).

Nhö theá laø vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh ñaõ noùi ñeán moät quan nieäm thaùnh kinh heä troïng, quan nieäm cuûa “vieäc töôûng nieäm”, moät vieäc töôûng nieäm khoâng phaûi chæ nhö laø moät kyù öùc nhung nhôù phoâi phai, maø laø nieàm tin vaøo taùc ñoäng thaàn linh hieäu löïc: “Toâi seõ nhôù laïi nhöõng vieäc Chuùa laøm; phaûi, toâi seõ nhôù laïi nhöõng kyø coâng cuûa Ngaøi trong quaù khöù” (Ps 76[77]:12). Haønh ñoäng tuyeân xöng ñöùc tin nôi nhöõng vieäc cöùu ñoä trong quaù khöù laø vieäc ñöa ñeán nieàm tin vaøo nhöõng gì Chuùa luoân laø vaø bôûi ñoù cuõng vaãn laø trong hieän taïi. “OÂi Thieân Chuùa, ñöôøng loái cuûa Ngaøi thaùnh haûo; … Chæ coù Ngaøi môùi laø Vò Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän nhöõng söï laï luøng” (caùc caâu 14-15). Theá neân, hieän traïng, moät hieän traïng khoâng coù loái thoaùt vaø toái taêm muø mòt, ñöôïc soi saùng bôûi ñöùc tin nôi Thieân Chuùa vaø höôùng tôùi hy voïng.

5.-        Ñeå baûo trì ñöùc tin naøy, Taùc Giaû Thaùnh Vònh coù leõ ñaõ trích laïi moät thaùnh thi coå, baøi thaùnh thi hình nhö ñöôïc haùt leân trong phuïng vuï cuûa ñeàn thôø Sion (xem caùc caâu 17-20). Noù laø moät cuoäc thaàn hieån raïng ngôøi, nhôø ñoù Chuùa ñaõ ñi vaøo caûnh giôùi lòch söû, bieán ñoåi thieân nhieân taïo vaät, nhaát laø bieán ñoåi nhöõng gioøng nöôùc, bieåu hieäu cho hoãn loaïn, söï döõ vaø khoå ñau. Hình aûnh tuyeät ñeïp laø hình aûnh ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa vöôït qua nhöõng gioøng nöôùc, daáu hieäu cuûa vieäc Ngaøi chieán thaéng caùc quyeàn löïc tieâu cöïc: “Ñöôøng loái cuûa Ngaøi vöôït qua bieån caû, vöôït qua caùc gioøng nöôùc maõnh lieät, duø böôùc chaân Ngaøi khoâng in daáu veát” (caâu 20). Vaø ngöôøi ta nghó ñeán vieäc Chuùa Kitoâ böôùc ñi treân nöôùc, moät daáu hieäu huøng hoàn cho thaáy vieäc Ngöôøi chieán thaéng treân söï döõ (xem Jn 6:16-20).

ÔÛ phaàn keát, khi nhaéc nhôû ñeán vieäc Thieân Chuùa ñaõ daãn daét daân cuûa Ngaøi “nhö moät ñoaøn luõ ñöôïc Moisen vaø Aaron chaêm soùc” (Ps 76[77]:21), baøi Thaùnh Vònh ngaàm ñöa ñeán moät nieàm tin töôûng laø Thieân Chuùa seõ trôû laïi cöùu ñoä chuùng ta. Baøn tay quyeàn naêng vaø voâ hình cuûa Ngaøi seõ ôû vôùi chuùng ta qua baøn tay höõu hình cuûa caùc vò muïc töû vaø höôùng ñaïo vieân do Ngaøi choïn cöû. Baøi Thaùnh Vònh, baét ñaàu baèng moät tieáng la ñau, cuoái cuøng laøm daäy leân nhöõng caûm thöùc tin töôûng vaø hy voïng vaøo vò muïc töû cao caû cuûa linh hoàn chuùng ta (xem Heb 13:20; 1Pt 2:25).

(ÑTC ñaõ toùm goïn baøi giaùo lyù Thaùnh Vònh nhö sau:)

Anh chò em thaân meán,

Baøi Thaùnh Vònh 76 laø moät lôøi nguyeän caàu cuûa noãi than van vaø laø moät lôøi keâu cöùu Thieân Chuùa ngay khi vöøa môû maøn cho moät ngaøy môùi. Vò Taùc Giaû Thaùnh Vònh, trong côn saàu thaûm cuûa mình, bò thuùc ñaåy leân tieáng ñaët vaán ñeà phaûi chaêng Thieân Chuùa ñaõ queân nhöõng lôøi höùa heïn cuûa Ngaøi vaø ñaõ ruoàng boû daân cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, vò taùc giaû naøy vaãn khoâng maát loøng tin töôûng; baèng moät nieàm hy voïng ñoåi môùi, taùc giaû ñaõ ngaãm nghó ñeán caùc vieäc cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa trong quaù khöù, khi Ngaøi daãn daân Ngaøi qua Bieån Ñoû, nhôø tay cuûa Moisen vaø Aaron. Haønh ñoäng töôûng nhôù ñeán vieäc cöùu ñoä quaù khöù daân Do Thaùi caûm nghieäm ñöôïc ñaõ trôû thaønh moät lôøi tuyeân xöng ñöùc tin vaøo söï hieän dieän lieân tuïc cuûa Thieân Chuùa cuõng nhö vaøo quyeàn naêng cöùu ñoä cuûa Ngaøi. Baøi Thaùnh Vònh keát thuùc vôùi hình aûnh Thieân Chuùa böôùc ñi qua caùc gioøng nöôùc maõnh lieät (caâu 20) ñeå daãn loái cho daân Ngaøi, moät hình aûnh Kitoâ höõu ñoïc thaáy nhö moät aùm chæ veà vieäc Chuùa Gieâsu Kitoâ böôùc treân nöôùc (x Jn 16:6-20), vaø thaäm chí giôø ñaây vaãn daãn Giaùo Hoäi baèng ñöùc tin cho ñeán taàm möùc troïn veïn cuûa ôn cöùu ñoä.

ÑTC keâu goïi hoøa bình cho Thaùnh Ñòa

Sau buoåi trieàu kieán chung hoâm nay, ÑTC gaëp gôõ moät soá vò ñaïi dieän ba toân giaùo ñoäc thaàn ôû Thaùnh Ñòa, nhöõng vò vöøa qui tuï laïi ôû Alexandria, Ai Caäp, ñeå ban haønh Baûn Tuyeân Ngoân Alexandria Ñaàu Tieân cuûa Caùc Nhaø Laõnh Ñaïo Toân Giaùo ôû Thaùnh Ñòa. Caùc vò naøy goàm coù Toân Sö Michael Melchior, thöøa taùc vieân uûy nhieäm ngoaïi giao vuï cuûa Do Thaùi; Ñöùc Michel Sabbah, Thöôïng Phuï Latinh ôû Gieârusalem, vaø Sheikh Talal El Sider, thöøa taùc vieân Thaåm Quyeàn Quoác Gia Palestina. ÑTC noùi vôùi caùc vò raèng: “Taát caû chuùng ta ñeàu caûm thaáy buoàn thaûm veà nhöõng tröôøng hôïp baïo loaïn vaø cheát choùc xaåy ra haèng ngaøy ôû nhöõng Laõnh Ñòa Do Thaùi vaø Palestina. Laø nhöõng con ngöôøi nam nöõ toân giaùo, söù meänh cuûa chuùng ta thuùc buoäc chuùng ta phaûi caàu nguyeän cho hoøa bình, rao giaûng hoøa bình vaø laøm moïi söï coù theå trong khaû naêng cuûa mình ñeå chaám döùt tình traïng ñoå maùu. Toâi xin laäp laïi moät laàn nöõa vieäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaát ñònh daán thaân hoaït ñoäng cho moät neàn hoaø bình chaân chính. Xin Thieân Chuùa Toaøn Naêng chuùc laønh cho caùc noã löïc cuûa quùi vò trong vieäc nuoâi döôõng vieäc hoøa giaûi vaø loøng tin töôûng nhau nôi taát caû moïi daân toäc thaân yeâu ôû Thaùnh Ñòa”. Hieän dieän trong buoåi gaëp gôõ vôùi ÑTC sau cuoäc trieàu kieán chung naøy coøn coù Emile Jarjoui, chuû tòch UÛy Ban Thöøa Taùc Vuï Cao Caáp Palestina Chuyeân Giaùo Hoäi Vuï, Yosef Neville Lamdan, laõnh söï Do Thaùi taïi Vatican, vaø Andrew White, ñaïi dieän ñaëc bieät cuûa toøa TGM Canterbury Anh Giaùo ôû Trung Ñoâng. Hoäi Nghò Alexandria naøy ñöôïc thöïc hieän do saùng kieán cuûa Ñöùc TGM Anh Giaùo Canterbury laø George Carey. Baûn Tuyeân Ngoân do caùc vò laõnh ñaïo coâng nhaän taïi Hoäi Nghò Alexandria naøy goàm coù 7 ñieàu höùa quyeát söû duïng trong taàm tay cuûa mình “quyeàn toân giaùo vaø luaân lyù ñeå hoaït ñoäng cho vieäc chaám döùt baïo löïc vaø taùi thieát tieán trình hoøa bình”.

Hy Voïng Cho Hoøa Bình Trung Ñoâng

Vò Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Vuï Do Thaùi kieâm Laõnh Ñaïo Vieân ñaûng toân giaùo Meimad, Toân Sö Michael Melchior, ñaõ gaëp ÑTC hoâm nay ñeå xin Toøa Thaùnh Vatican naâng ñôõ nhöõng noã löïc hoaït ñoäng cho hoøa bình ôû Trung Ñoâng. Vò naøy ñaõ caét nghóa lyù do taïi sao oâng ñeán thaêm Roâma, qua cuoäc phoûng vaán vôùi ñaøi Telepace truyeàn hình Coâng Giaùo nhö sau:

Vaán:   Hình nhö Do Thaùi ñeå cho Vatican naém vai troø chính yeáu trong cuoäc ñoái thoaïi lieân toân, nhöng laïi khoâng chaáp nhaän vai troø cuûa Vatican trong laõnh vöïc chính trò vaø ngoaïi giao?

Ñaùp:   Chaéc chaén chuùng toâi phaûi caàn ñeán söï hoã trôï cuûa Vatican. Ñoù laø lyù do taïi sao toâi ñaõ ñeán Roâma ñeå gaëp ÑTC cuõng nhö gaëp caùc vò thoaïi höõu Palestina. Nhöõng nhaø chính trò khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi duy nhaát tin töôûng vaøo töông lai. Khoâng bieát môû loøng mình ra, ngay caû nhöõng chính trò gia thieän taâm nhaát – maø khoâng phaûi bao giôø hoï cuõng coù thieän taâm – hoï khoâng theå naøo thaønh ñaït ñöôïc. Chuùng ta ñaõ töøng chöùng kieán thaáy taän maét luùc naøo cuõng theá tieán trình hoøa bình buøng noå ra sao, ngay caû khi chuùng ta coù thieän yù ñi nöõa. Caàn phaûi baét ñaàu thöïc hieän moät tieán trình hôïp phaùp hoùa hoøa bình. Chuùng toâi tin raèng theá giôùi Coâng Giaùo, cuõng nhö Giaùo Hoaøng laø vò thuû laõnh theá giôùi Coâng Giaùo, coù theå heát söùc hoã trôï chuùng toâi veà caû hai laõnh giôùi.

Vaán:   Tieán trình hoøa bình Trung Ñoâng laø lòch söû cuûa nhieàu cô hoäi bò lôõ laøng. Do Thaùi coù “bò lôõ” cô hoäi trong döï aùn hoøa bình Saudi Arabian khoâng, nhö Palestina ñaõ boû lôõ cô hoäi ñöôïc Ehud Barak coáng hieán cho?

Ñaùp:   Toâi thuoäc veà phaùi ñoaøn ñaïi bieåu Camp David: caùc ñieàu döï thaûo cuûa Barak muoán coáng hieán phaåm giaù cho nhöõng ngöôøi Palestina, hoøa bình vaø töông lai hoï ñaùng ñöôïc. Trong khi hoï khoâng coù bieân cöông, chuùng toâi cuõng khoâng coù bôø coõi. Trong khi hoï khoâng coù hoøa bình, chuùng toâi cuõng chaúng coù bình an. Chính vì vaäy maø chuùng toâi ñang tìm moïi caùch thöïc hieän thuaän lôïi, bao goàm caû Saudi nöõa.

Chuùng toâi chöa hieåu ñöôïc nhöõng gì thöïc söï xaåy ra. Chuùng toâi ñaõ nghe noùi veà moät döï aùn hoøa bình, nhöng ñoù chæ laø moät cuoäc phoûng vaán vôùi tôø New York Times maø thoâi. Tuy nhieân, khoâng phaûi vì theá maø khoâng chuù troïng ñeán noù. Toâi nghó raèng ñaây laø moät yù kieán xaây döïng vaø chuùng ta caàn phaûi tìm hieåu vaán ñeà kyõ hôn nöõa. Coù theå noù chæ laø moät chieán thuaät, nhöng chuùng ta caàn phaûi nghe ngoùng vaø nhaän ñònh nhöõng gì xaåy ra töø ñoù. Chung chung ngöôøi Do Thaùi cho raèng ñoù laø ñieàu raát hay. Bình thöôøng khoâng theå ñôn phöông thieát laäp nhöõng ñieàu kieän hoøa bình. Chuùng phaûi laø hoa traùi cuûa nhöõng cuoäc thöông thaûo. Theá nhöng chuùng ta ñaõ töøng vaø coøn ñang saün saøng thöïc hieän nhöõng quyeát taâm thöïc söï trong vieäc tieán ñeán moät tình traïng bình thöôøng hoùa ñích thöïc nôi caùc moái lieân heä. Ñaây laø moät tin vui thöïc söï phaùt xuaát töø Saudi Arabia, ñoù laø, laàn ñaàu tieân chuùng toâi nghe thaáy raèng cheá ñoä baûo thuû nhaát trong caùc cheá ñoä cuûa ngöôøi AÛ Raäp saün saøng baét tay lieân heä vôùi chuùng toâi. Chæ nguyeân söï vieäc noùi veà “cuoäc bình thöôøng hoùa” ñaõ coù thaønh quaû roài vaäy. Chuùng toâi heát moïi khe hôû, moïi loã hoång nôi töôøng vaùch haän thuø vôùi mình ñeå tieán ñeán vieäc ñoå maùu chaúng coù lôïi gì cho ai heát. Toâi nghó raèng, khoâng nhieàu thì ít, chuùng ta ñeàu ñaõ bieát ñöôïc haäu quaû ra sao. Thaät voâ nghóa khi tieáp tuïc saùt haïi maïng ngöôøi. Vieäc quyeát taâm cuûa chuùng toâi, vaø ñoù cuõng laø lyù do toâi ñeán Roâma, ñoù laø laøm moät caùi gì ñoù ñeå phaù ñoå böùc töôøng haän thuø ghen gheùt.

14/3 Thöù Naêm:

Toå Chöùc Lieân Hieäp Quoác Giaûi Quyeát Tình Hình Palestine

Tôø Ngöôøi Quan Saùt Vieân haèng ngaøy aán baûn YÙ ngöõ cuûa Toøa Thaùnh hoâm nay ñaõ ñaêng ôû ngay trang ñaàu veà vieäc Toå Chöùc Lieân Hieäp Quoác giaûi quyeát tình hình Paslestine vaø laàn ñaàu tieân ñaõ noùi ñeán quoác gia Palestine. Baûn quyeát nghò naøy cuõng leân aùn vieäc khuûng boá ôû Trung Ñoâng nöõa. Baûn tuyeân caùo keâu goïi ngöøng chieán ngay töùc khaéc vaø xaùc nhaän veà “vieãn aûnh cuûa moät vuøng ñaát coù hai quoác gia, Do Thaùi vaø Palestine, soáng beân nhau trong an ninh vaø laõnh giôùi ñöôïc coâng nhaän”. Baûn quyeát nghò ñöôïc 14 phieáu coâng nhaän. Syria khoâng boû phieáu vì thaáy quyeát nghò quaù nheï tay veà phía Do Thaùi.

ÑTC uûng hoä tieán trình hoøa giaûi giöõa hai mieàn nam baéc ôû Ñaïi Haøn

Hoâm nay, khi tieáp vò taân laõnh söï Ñaïi Haøn, Hyun-seop Seo, 58 tuoåi, ñeán laøm vieäc beân caïnh Toøa Thaùnh taïi Roâma, ÑTC ñaõ ñeà caäp ñeán söï kieän Ñaïi Haøn “ñang ôû vaøo giai ñoaïn raát teá nhò cuûa nhöõng moái giao haûo giöõa hai mieàn Baéc vaø Nam. Chuùng ta phaûi hy voïng raèng baèng chöùng gaàn ñaây veà thieän chí vaø tieán boä, duø khoå coâng, seõ laøm cho chín muøi vaø seõ khoâng bò caûn trôû bôûi nhöõng quan ngaïi khoâng tröïc tieáp lieân quan ñeán vaán ñeà haïnh phuùc cuûa toaøn theå nhaân daân Ñaïi Haøn… Cuoäc chuyeån höôùng quan troïng ôû caùc haûi ñaûo xaåy ra khi caùc chính quyeàn Seoul vaø Pyongyang tieán ñeán vieäc hoøa giaûi toaøn quoác gia Ñaïi Haøn, daàn daàn ñöa ñeán vieäc oån ñònh chính trò. Ñaây laø moät tieán trình khoù khaên vaø phöùc taïp, lieân quan ñeán vuøng ñaát naøy vaø caû theá giôùi nöõa”. Bôûi theá, ÑTC ñaõ ñeà nghò hai vaán ñeà sau ñaây: “Noùi veà vieäc trao ñoåi vaø tình ñoaøn keát laø maëc nhieân laøm vang voïng laïi nhöõng gì Toâi ñaõ nhaán maïnh ñeán trong Söù Ñieäp cho Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi naêm nay, moät söù ñieäp ngaøi ñaõ ñeà caäp ñeán, ñoù laø khoâng theå coù hoøa bình neáu thieáu coâng lyù vaø khoâng theå coù coâng lyù neáu thieáu thöù tha. Giaùo Hoäi ôû Ñaïi Haøn heát söùc daán thaân laøm chöùng cho tính caùch baát khaû phaân ly cuûa coâng lyù, thöù tha vaø hoøa bình, haàu giuùp cho taát caû moïi ngöôøi Ñaïi Haøn coù theå theo ñuoåi con ñöôøng ñoái thoaïi vaø ñoaøn keát laø nhöõng gì nguyeân töï chuùng seõ daãn ñeán moät kyû nguyeân môùi cuûa hoøa hôïp”. Tia hy voïng cuûa tieán trình hoøa giaûi naøy baét ñaàu phaùt ra cuoäc hoïp chöa töøng coù töø naêm 1953 chia ñoâi ñaát nöôùc Ñaïi Haøn ôû vó tuyeán 38, cuoäc hoïp ôû Pyongyang vaøo thaùng 6/2000, giöõa Toång Thoáng Kim Dae-Jung ôû mieàn Nam, nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo ñaàu tieân laøm toång thoáng, vaø laõnh tuï Coäng Saûn ôû mieàn Baéc laø Kim Jong II.

15/3 Thöù Saùu.

Theo yù ÑTC, 14 Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù naêm nay seõ do 14 Kyù Giaû soaïn .

Theo nguoàn tin Zenit hoâm nay cho bieát, ÑGM Piero Marini, vò phuï traùch veà caùc leã nghi phuïng vuï cuûa ÑTC, tieát loä raèng theo yù ÑTC, 14 Chaëng Ñöôøng Thaùnh Giaù Via Crucis vaøo Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh naêm nay, vaãn do ÑTC chuû söï taïi Hí Tröôøng Colosseum ôû Roâma nhö moïi naêm, baét ñaàu töø 9:15 toái vaø ñöôïc keát thuùc baèng baøi huaán duï cuøng pheùp laønh cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, baøi suy nieäm Ñöôøng Thaùnh Giaù seõ do 14 kyù giaû doïn, moãi ngöôøi moät chaëng. Caùc kyù giaû naøy thuoäc nhieàu quoác gia khaùc nhau, nhö YÙ, Nga, Boà Ñaøo Nha, Meã Taây Cô, Balan, AÙo vaø Taây Ban Nha. Trong quaù khöù, 14 Chaëng Ñöôøng Thaùnh Giaù ñaõ töøng ñöôïc soaïn thaûo bôûi nhöõng thaàn hoïc gia (nhö Hans Urs Von Balthasar), caùc nhaø nhaân baûn (nhö thi só Mario Lizi), caùc vò muïc töû (nhö caùc vò hoàng y Muguel Obando Brovo ôû Managua, Miloslav Vik ôû Tieäp Khaéc, vaø Vinko Puljic ôû Sarajevo) hay caùc nhaân vaät ñaïi keát (nhö Thöôïng Phuï Bartholomew I ôû Constantinople vaø nhaø thaàn hoïc giaùo daân Chính Thoáng Oliview Clement).

Baøi Giaûng Thöù Saùu Tuaàn Thöù Ba Muøa Chay cho Giaùo Trieàu Roâma ñeå doïn mình vaøo Tuaàn Thaùnh.

Vò giaûng thuyeát cuûa Giaùo Hoaøng Gia tieáp tuïc loaït baøi Muøa Chay cuûa mình, ñeán ñeà taøi “maàu nhieäm treân heát moïi maàu nhieäm”, khi chia seû veà dung nhan cuûa Chuùa Gieâsu trong vöôøn caàu nguyeän nhö sau: “Cuoäc saàu khoå cuûa Chuùa Gieâsu khoâng phaûi laø vì chæ nhìn thaáy tröôùc nhöõng cöïc hình; Chuùa Gieâsu ñaõ gaùnh vaùc toäi loãi, taát caû toäi loãi cuûa theá giôùi. Vaøo luùc aáy, vieäc Ngöôøi khoâng phaïm caùc thöù toäi loãi cuõng khoâng coù gì laø khaùc caû, ôû choã, chuùng laø cuûa Ngöôøi, vì Ngöôøi saün saøng chaáp nhaän chuùng: ‘Ngöôøi ñaõ mang laáy toäi loãi cuûa chuùng ta nôi thaân xaùc cuûa Ngöôøi’. Toäi loãi ñaõ khieán cho Thieân Chuùa phaûi taùch mình ra xa. Chuùa Gieâsu ñaõ traûi qua moät ñeâm toái taêm cuûa linh hoàn, theá nhöng noù laø chính tieáng ‘xin vaâng’ cuûa loaøi ngöôøi, ñöôïc thoát leân bôûi moät Vò Thieân Chuùa trong taêm toái veà tinh thaàn nôi nhaân tính cuûa Ngöôøi, Ñaáng ñaõ chuoäc laïi cuoäc noåi loaïn cuûa loaøi ngöôøi baét ñaàu töø Adong… Vöôøn Nhieät-Ma-Ni khoâng keát thuùc ôû choã thua baïi maø laø trong vinh thaéng, trong moät chieán thaéng hieån haùch nhaát lòch söû loaøi ngöôøi… Khi saàu khoå chieám laáy Ngöôøi, Chuùa Gieâsu ñaõ caàu nguyeän thieát tha hôn nöõa. Ngöôøi ñaõ caàu nguyeän ñeå uoán yù Ngöôøi theo yù cuûa Thieân Chuùa. Khi caùc ngaøi caûm thaáy nôi mình moät tieáng keâu gaøo phaûn loaïn hay moät bieán loaïn cuûa nhöõng tö töôûng vaø caûm xuùc haän thuø ñoái vôùi anh em mình, caùc ngaøi haõy ñeán tröôùc nhaø taïm hay töôïng chuoäc toäi vaø chæ caàn quì xuoáng ñoù. Nhôø ñoù caùc ngaøi môùi laøm cho nhöõng gì noåi loaïn trong con ngöôøi mình trôû thaønh beä chaân cuûa Chuùa Gieâsu. Baèng cöû chæ ñôn sô naøy, caùc ngaøi ñaõ ñöùng veà beân cuûa Ngöôøi roài vaäy. Chôù gì chuùng ta ñöôïc maïnh meõ ñeå hieán daâng leân Chuùa Cha taát caû moïi söï khi Ngaøi giang tay veà phía chuùng ta. Xin Chuùa haõy daïy chuùng con bieát thöa lôøi Chuùa ñaõ cöùu ñoä chuùng con: ‘Xin ñöøng theo yù Con, moät theo yù Cha’”.

Chuû ñeà cho caû 4 baøi giaûng cuûa vò giaûng thuyeát naêm nay laø “Haõy baét ñaàu laïi töø Chuùa Kitoâ”, yù töôûng noàng coát trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Vò giaûng thuyeát cho bieát vieäc chieâm ngöôõng dung nhan Chuùa Kitoâ ñaõ chieám laáy con ngöôøi treû Karol Wojtyla, vò Giaùo Hoaøng töông lai, ngöôøi ñaõ vieát baøi thô trong ñoù coù caâu ñöôïc vò giaûng thuyeát trích laïi laø “Toâi laø moät löõ haønh treân con ñöôøng moøn traàn theá, nhöng toâi haèng nghó ñeán  dung nhan cuûa Ngöôøi, moät dung nhan maø theá giôùi khoâng toû cho toâi bieát”.

10/3 Thöù Baûy

ÑTC gaëp Hoäi Nghò cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa

Nhaân dòp thaønh laäp 20 naêm Hoäi Ñoàng naøy, ÑTC ñaõ nhaén nhuû hoï trong hoäi nghò möøng kyû nieäm naøy nhö sau: “Vieäc truyeàn ñaït söù ñieäp Phuùc AÂm thaät laø moät coâng vieäc khoù nhoïc trong theá giôùi ngaøy nay, nhaát laø bôûi vì nhöõng con ngöôøi ñöông thôøi cuûa chuùng ta bò chìm ngaäp trong moät baàu khoâng khí thöôøng voâ tri veà caùc chieàu kích taâm linh hay noäi taâm, trong nhöõng tình traïng thöïc söï bò chieàu höôùng vaät chaát laøm chuû. Phaûi coâng nhaän raèng khoâng coù moät giai ñoaïn lòch söû naøo laïi bò raïn nöùt trong tieán trình truyeàn ñaït nhöõng giaù trò veà luaân lyù vaø toân giaùo giöõa caùc theá heä cho nhau nhö vaäy, moät cuoäc raïn nöùt phaân loaïi khaùc bieät nhau giöõa Giaùo Hoäi vaø theá giôùi hieän ñaïi nhö theá”. Theo ÑTC, thaùch ñoá lôùn nhaát caàn phaûi thaéng vöôït tình traïng raïn nöùt traàm troïng naøy laø ôû gia ñình vaø hoïc ñöôøng, “nhöõng nôi chòu traùch nhieäm naëng neà veà vieäc truyeàn ñaït nhöõng giaù trò veà nhaân baûn, luaân lyù vaø taâm linh cho caùc theá heä treû, moät cuoäc truyeàn ñaït laøm cho hoï trôû thaønh nhöõng con ngöôøi nam nöõ chuyeân taâm soáng moät cuoäc ñôøi chính tröïc vaø daán thaân vaøo sinh hoaït xaõ hoäi”. Cuoäc thaùch ñoá naøy, theo Ngaøi, caàn phaûi coù moät muïc tieâu raát roõ raøng, ñoù laø caån thaän soaïn thaûo nhöõng heä thoáng giaùo duïc döïa treân moät khoa nhaân loaïi hoïc “nghieâm chænh” coù khaû naêng “coáng hieán nhöõng lyù do veà nhöõng gì con ngöôøi laø, nhaát laø veà nhöõng gì laøm cho hoï soáng… Töø luùc caùi trieát lyù naøy gaëp Chuùa Kitoâ trong Phuùc AÂm laø noù ñaõ thöïc söï coù theå lan truyeàn cho taát caû moïi daân nöôùc”, theo ÑTC, nhö töø Thaùnh Augustinoâ cuõng nhö töø caùc trieát gia Kitoâ Giaùo cuûa theá kyû 20. Trong tình huoáng aáy, ÑTC noùi, môùi caàn ñeán vieäc ñoùng goùp quan troïng cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Veà Vaên Hoùa ñöôïc Ngaøi thaønh laäp caùch ñaây 20 naêm. Traùch nhieäm cuûa hoäi ñoàng naøy laø, Ngaøi noùi, “coáng hieán ñoùng goùp cuûa mình cho caùc vò giaùm muïc, caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo cuõng nhö taát caû moïi toå chöùc caàn ñeán mình, ñeå Kitoâ höõu coù ñuû phöông tieän laøm chöùng cho ñöùc tin vaø nieàm hy voïng cuûa hoï moät caùch kieân quyeát vaø höõu traùch… ñeå taát caû moïi ngöôøi thaønh taâm coù theå daán thaân kieán taïo moät xaõ hoäi bieát phaùt trieån höõu theå toaøn veïn cuûa heát moïi con ngöôøi. Töông lai cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa caùc neàn vaên hoùa, vieäc loan truyeàn Phuùc AÂm, cuõng nhö ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi ñeàu tuøy thuoäc vaøo vieäc ñoùng goùp cuûa hoäi ñoàng naøy”. ÑTC cuõng nhaán maïnh ñeán moät vaán ñeà lieân quan ñeán vaên hoùa môùi ñoù laø vaán ñeà toaøn caàu hoùa. Ngaøi nhaän ñònh raèng: “hieän töôïng toaøn caàu hoùa, moät hieän töôïng ngaøy nay ñaõ trôû thaønh moät söï kieän vaên hoùa, ñaõ gaây neân tình traïng vöøa raéc roái laïi vöøa thuaän lôïi”. Theo Ngaøi, raéc roái ôû choã noù san baèng caùc thöù vaên hoùa, caùc coäng ñoàng vaø caùc caên tính saéc toäc, ôû choã cho moïi söï moät giaù trò ñoàng ñeàu nhau. Thuaän lôïi ôû choã noù “giaûm bôùt nhöõng ngaên caùch giöõa caùc neàn vaên hoùa vaø hieán cho con ngöôøi nhöõng cô hoäi ñeå gaëp gôõ vaø quen bieát nhau”. Do ñoù, Ngaøi keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia: “haõy toân troïng nhöõng gì xöùng hôïp vôùi con ngöôøi vaø vaên hoùa ñeå baûo ñaûm thieän ích cuûa con ngöôøi vaø cuûa caùc daân toäc”. ÑTC keát luaän: “Giaùo Hoäi khoâng tìm caùch chieám choã cuûa nhöõng ai mang troïng traùch lo cho coâng taùc chung, nhöng Giaùo Hoäi tin raèng mình coù choã ñöùng trong vieäc baøn luaän veà nhöõng vaán ñeà”.

Dieãn Vaên cuûa Quan Saùt Vieân Vatican veà Vieäc Du Lòch Khai Thaùc Tình Duïc cuûa Treû Em

Hoâm nay, Ñöùc OÂng Piero Monni, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh Roâma, ñaõ ngoû cuøng Hoäi Nghò Laàn Thöù Möôøi cuûa Khoái Thuoäc Cô Quan Du Lòch Theá Giôùi Baûo Veä Treû Em Khoûi Tình Traïng Du Lòch Khai Thaùc Tình Duïc, moät cuoäc hoäi nghò ñöôïc toå chöùc naêm nay taïi Berlin Nöôùc Ñöùc. Trong baøi dieãn vaên cuûa mình, ôû phaàn thaân, ñöùc oâng quan saùt vieân ñaõ duøng cuoán “The Archipelago of Shame: Sexual Tourism and Pedophilia", ñöôïc Edizioni Universitarie Romane – EUR xuaát baûn, ñeå trình baøy vaán ñeà muoán noùi. Môû ñaàøu vaø keát thuùc baøi dieãn vaên cuûa mình, ñöùc oâng ñaõ phaùt bieåu nhö sau:

Haèng naêm, treân haønh tinh deã bò thöông toån cuûa chuùng ta ñaây coù caû trieäu treû em bò khai thaùc veà tình duïc cuõng nhö bò khai thaùc vaøo vieäc khieâu daâm. Caùc em bò thöông löôïng hay buoân baùn gioáng nhö nhöõng keû noâ leä. Taát caû nhöõng ñieàu naøy xaåy ra laø vì nhöõng keû cöôùp giaät caùc treû em voâ toäi caøng ngaøy caøng ñoøi hoûi hôn. Nhöõng con ngöôøi aáy laø nhöõng pedophiles, hôn bao giôø heát xuaát hieän trong caùi theá giôùi roäng lôùn veà du lòch tìm kieám tình duïc naøy.

Döõ kieän thu thaäp ñöôïc veà tình traïng lan traøn cuûa hieän töôïng naøy cho thaáy raèng noù cöù tieáp tuïc taêng theâm. Nhöõng con soá öôùc löôïng caøng ngaøy caøng ñaùng lo ngaïi, vaø nhöõng tröôøng hôïp cöôõng böùc laïi caøng ñaùng sôï hôn nöõa…

“Toâi hy voïng raèng, nhôø cuoäc hoäi nghò ôû Baù Linh naøy cuõng nhö nhöõng cuoäc hoäi nghò sau naøy, vaø nhôø vieäc chuyeân chuù ñaùng ca ngôïi vaø lieân tuïc cuûa Khoái Thuoäc Cô Quan Du Lòch Theá Giôùi naøy, Chính Quyeàn caùc quoác gia seõ chaáp nhaän nhöõng bieän phaùp thích hôïp ñeå giuùp ích nhöõng naïn nhaân ñöôïc Cô Quan Di Lòch Theá Giôùi naøy trong nhöõng naêm vöøa roài ñaõ noã löïc tranh ñaáu cho.

“Caùm ôn quí vò ñaõ laéng nghe”.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC HAØNH LEÃ

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)