Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 12-18/01/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNH GIEÂNG 2002

 

YÙ chung: Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc noã löïc hôn nöõa trong vieäc cuøng nhau loan truyeàn Chuùa Kitoâ laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá giôùi” 

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông ñöôïc bieát caùch thöïc hieän vieäc daán thaân môùi ñeå truyeàn baù phuùc aâm hoùa heát moïi laõnh vöïc hoaït ñoäng vaø ñôøi soáng”.

 

___________________________________________

 

Thöù Baûy 12/1. ÑTC tieáp 5000 tham döï vieân hoäi nghò quoác teá kyû nieäm baùch nieân sinh nhaät cuûa Chaân Phöôùc Escriva de Balaguer, Ñaáng Saùng Laäp doøng Opus Dei: “Traùi ñaát naøy laø ñöôøng loái veà trôøi, vaø cuoäc soáng cuûa moãi tín höõu, moät cuoäc soáng vôùi nhöõng gaùnh naëng vaø giôùi haïn cuûa mình, phaûi trôû neân moät ñeàn thôø ñích thöïc cho Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi cö nguï”. Hoäi nghò quoác teá naøy dieãn tieán taïi Roâma töø ngaøy 8 ñeán 11/1/2002. ÑTC ñaõ tieáp hoï taïi Saûnh Ñöôøng Phaoloâ VI. Tröôùc heát, ÑTC nhaéc nhôû hoï veà chuû tröông ngay töø ñaàu cuûa vò Chaân Phöôùc naøy laø: “Taát caû moïi ngöôøi ñaõ laõnh nhaän pheùp röûa ñeàu ñöôïc keâu goïi soáng ñöùc aùi troïn haûo, vaø ñöôøng loái tröïc tieáp nhaát daãn hoï ñeán muïc tieâu chung naøy laø ôû ngay trong ñôøi soáng luaân lyù thöôøng nhaät”. Khai trieån theâm tö töôûng cuûa vò chaân phöôùc naøy, ÑTC ñi vaøo thöïc teá hôn nhö sau: “Ñoái vôùi taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ ñaõ laõnh nhaän pheùp röûa, nhöõng ngöôøi muoán trung thaønh theo Chuùa Kitoâ, thì haõng xöôûng, vaên phoøng, thö vieän, phoøng nghieäm, coâng ngheä, gia cö taát caû ñeàu coù theå bieán thaønh nhöõng ñòa ñieåm gaëp gôõ Chuùa… Ñoái vôùi caû chuùng ta nöõa, cuoäc soáng thöôøng nhaät… cuõng coù theå maëc laáy moät taàm voùc quan troïng cuûa chieàu kích sieâu nhieân khieán cho noù nhôø ñoù maø ñöôïc bieán ñoåi”. ÑTC coøn noùi ñeán taùc duïng cuûa vieäc thaùnh hoùa naøy nôi con ngöôøi vaø xaõ hoäi nhö sau: “khi thaùnh hoùa vieäc laøm cuûa mình vôùi loøng toân troïng nhöõng qui taéc luaân lyù khaùch quan, ngöôøi tín höõu giaùo daân ñoùng goùp moät caùch hieäu nghieäm vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi xöùng vôùi con ngöôøi hôn… Nhö theá, hoï coäng taùc vaøo vieäc khuoân ñuùc moät nhaân loaïi chuù troïng ñeán nhöõng nhu caàu caù nhaân cuõng nhö cuûa coâng ích”. Theá roài ÑTC huaán duï thaønh phaàn tham döï hoäi nghò quoác teá hieän dieän theá naøy: “Theo chaân vò saùng laäp cuûa mình, anh chò em haõy tieáp tuïc söù vuï cuûa mình moät caùch haêng say vaø trung thaønh. Trong cuoäc ñoái choïi haèng ngaøy, anh chò em haõy chöùng toû cho thaáy raèng tình yeâu Chuùa Kitoâ coù theå uoán naén nhöõng quaët queïo cuûa cuoäc ñôøi, giuùp chuùng ta ñaït tôùi lyù töôûng ‘hieäp nhaát ñôøi soáng’; moät lyù töôûng, nhö Toâi ñaõ laäp laïi trong Toâng Huaán ‘Ngöôøi Tín Höõu Giaùo Daân’ Haäu Thöôïng Hoäi Giaùm Muïc, laø noàng coát cho vieäc daán thaân truyeàn baù phuùc aâm hoùa nôi xaõ hoäi hieän ñaïi… Caàu nguyeän, hoaït ñoäng vaø vieäc toâng ñoà, nhö anh chò em ñaõ hoïc ñöôïc töø Chaân Phöôùc Josemaria, ñi lieàn vôùi nhau vaø neân moät vôùi nhau, neáu chuùng theå hieän tinh thaàn naøy. Ngaøi luoân luoân thuùc giuïc anh em haõy ‘yeâu thöông theá gian moät caùch nhieät tình’, tuy nhieân Ngaøi ñaõ theâm moät chi tieát roõ raøng laø: ‘Haõy laø nhöõng con ngöôøi nam nöõ cuûa theá gian, nhöng khoâng phaûi laø nhöõng con ngöôøi nam nöõ thuoäc veà theá gian’. Coù nhö theá, anh chò em môùi traùnh ñöôïc nguy cô bò aûnh höôûng bôûi yù thöùc heä theá gian, moät yù heä cho raèng vieäc daán thaân veà tinh thaàn laø moät caùi gì thöù yeáu ñoái vôùi laõnh vöïc tö rieâng, do ñoù, khoâng quan thieát cho sinh hoaït chung”. ÑTC ñaõ keát luaän baèng vieäc nhaéc laïi yù töôûng cuûa Vò Chaân Phöôùc Saùng Laäp veà yù nghóa cuûa cuoäc soáng traàn gian nhö sau: “Traùi ñaát naøy laø ñöôøng loái veà trôøi, vaø cuoäc soáng cuûa moãi tín höõu, moät cuoäc soáng vôùi nhöõng gaùnh naëng vaø giôùi haïn cuûa mình, phaûi trôû neân moät ñeàn thôø ñích thöïc cho Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi cö nguï”.

 

Chuùa Nhaät 13/1. ÑTC ñaõ cöû haønh Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa ôû Nguyeän Ñöôøng Sistine luùc 10 giôø saùng vaø trong leã ñaõ röûa toäi cho 20 beù sô sinh ngöôøi YÙ, Phaùp, Taây Ban Nha vaø Hoa Kyø: “Neáu söù vuï laøm cha meï ‘theo xaùc thòt’ cuûa anh chò em coøn cao caû thì caøng troïng ñaïi hôn nöõa söù vuï cuûa anh chò em trong vieäc hôïp taùc vaøo tình phuï töû cuûa Thieân Chuùa, baèng caùch ñoùng goùp vaøo vieäc hình thaønh nhöõng taïo vaät naøy theo ñuùng hình aûnh cuûa Chuùa Gieâsu, Con Ngöôøi veïn toaøn”. Trong baøi giaûng, ÑTC ñaõ nhaéc nhôû vaø nhaén nhuû cha meï cuûa caùc em naøy nhö sau: “AÂn suûng cuûa Chuùa Kitoâ seõ bieán ñoåi cuoäc soáng cuûa caùc em töø cheát choùc ñeán baát töû, khi giaûi thoaùt cuoäc soáng cuûa caùc em khoûi nguyeân toäi. Haõy taï ôn Chuùa veà taëng aân caùc em ñöôïc sinh vaøo ñôøi cuõng nhö ñöôïc taùi sinh thieâng lieâng hoâm nay ñaây. Nhöõng em beù naøy, hoâm nay, ñöôïc laõnh nhaän pheùp röûa nhôø ñöùc tin cuûa anh chò em, moät ñöùc tin anh chò em tuyeân xöng ñaùp laïi nhöõng gì Toâi vöøa hoûi. Anh chò em ñaõ toû ra yeâu thöông bieát bao, höõu traùch bieát maáy qua cöû chæ anh chò em thöïc hieän thay cho con caùi cuûa mình! Theá nhöng, chuùng coù theå naøo töï mình ñaùp öùng ñöùc tin ñöôïc chaêng, neáu chuùng khoâng thaáy ñöôïc chöùng töø xöùng ñaùng töø thaønh phaàn ngöôøi lôùn soáng vôùi chuùng hay chaêng? Hôõi nhöõng baäc cha meï yeâu daáu, caùc em beù naøy caàn ñeán anh chò em tröôùc tieân. Chuùng cuõng caàn ñeán caû anh chò em nöõa laø nhöõng ngöôøi cha meï ñôõ ñaàu, ñeå chuùng coù theå hoïc bieát Vò Thieân Chuùa chaân thaät, Ñaáng laø tình yeâu nhaân haäu… Chuùng seõ hieåu ñöôïc raèng Thieân Chuùa trung thaønh, neáu chuùng nhaän ra, maëc duø haïn heïp vaø coù theå sai laàm, nhöõng gì phaûn aûnh söï trung thaønh aáy, maø tröôùc heát ôû nôi vieäc hieän dieän yeâu thöông cuûa anh chò em”. Veà “traùch nhieäm lôùn lao cuûa cha meï trong vieäc coäng taùc laøm cho ñôøi soáng taâm linh cuûa con caùi lôùn leân”, ÑTC keát luaän nhö sau: “Neáu söù vuï laøm cha meï ‘theo xaùc thòt’ cuûa anh chò em coøn cao caû thì caøng troïng ñaïi hôn nöõa söù vuï cuûa anh chò em trong vieäc hôïp taùc vaøo tình phuï töû cuûa Thieân Chuùa, baèng caùch ñoùng goùp vaøo vieäc hình thaønh nhöõng taïo vaät naøy theo ñuùng hình aûnh cuûa Chuùa Gieâsu, Con Ngöôøi veïn toaøn”.

ÑTC Nguyeän Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät vaø noùi veà yù nghóa Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa: “Muïc ñích cuûa Ngöôøi ñeán laø ñeå laøm pheùp röûa cho caùc con ngöôøi nam nöõ baèng Thaùnh Linh, noùi caùch khaùc, laø ñeå truyeàn ñaït cho hoï ‘löûa’ cuûa söï soáng thaàn linh. “Naêm nay Toâi cuõng vui möøng laøm pheùp röûa cho moät soá caùc em beù trong ngaøy leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa hoâm nay ñaây. Caùc Phuùc AÂm ñaët bieán coá naøy laøm bieán coá môû maøn cho cuoäc soáng coâng khai cuûa Chuùa Gieâsu. Thaät vaäy, noù laø cuoäc bieåu loä ñaàu tieân cuûa Chuùa Gieâsu toû mình laø Con Thieân Chuùa. Bôûi theá Chuùa Gieâsu ñaõ toû Baûn Thaân Mình ra laø ‘Ñaáng Thieân Sai’, Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa thaùnh hieán trong Thaùnh Linh vaø ñöôïc Ngaøi sai ñeán loan baùo tin möøng cöùu ñoä cho ngöôøi ngheøo khoù. Muïc ñích cuûa Ngöôøi ñeán laø ñeå laøm pheùp röûa cho caùc con ngöôøi nam nöõ baèng Thaùnh Linh, noùi caùch khaùc, laø ñeå truyeàn ñaït cho hoï ‘löûa’ cuûa söï soáng thaàn linh. Ñieàu naøy seõ hoaøn toaøn ñöôïc thöïc hieän nôi cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Ngöôøi, moät maàu nhieäm ñöôïc tham phaàn bôûi nhöõng ai laõnh nhaän Bí Tích Röûa Toäi”. Hieän dieän trong buoåi nguyeän Kinh Truyeàn Tin naøy coù caû thaønh phaàn toå chöùc Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII ôû Toronto Canada, ÑTC cuõng ñaõ leân tieáng keâu goïi giôùi treû nhö sau: “Toâi ñaëc bieät nghó ñeán caùc baïn, hôõi giôùi treû thaân neán, nhöõng ngöôøi ñaõ coù tö töôûng ‘söûa soaïn’ ñeán Toronto… Toâi hy voïng gaëp gôõ caùc baïn moät laàn nöõa heát söùc ñoâng ñaûo. Haõy loaïi tröø taát caû moïi sôï haõi vaø baát an: caùc baïn haõy nhôù raèng caùc baïn phaûi laø ‘nhöõng tay canh gaùc ban mai’, luoân saün saøng loan baùo moät ngaøy môùi ñeán laø Chuùa Kitoâ phuïc sinh”.

ÑTC thaêm caûnh trí giaùng sinh cuûa nhöõng ngöôøi phu queùt ñöôøng thaønh phoá Roâma: “Moãi ngöôøi vaø moïi ngöôøi phaûi kieán taïo hoøa bình trong hoaøn caûnh cuûa mình.”. Chieàu nay, theo thoâng leä haèng naêm, ÑTC ñaõ ñeán thaêm caûnh trí giaùng sinh cuûa nhöõng ngöôøi phu queùt ñöôøng cuûa thaønh phoá Roâma. Ngaøi ñaõ ñöôïc chaøo möøng bôûi oâng thò tröôûng thaønh phoá Roâma vaø nhaân vieân cuûa toå chöùc phu coâng loä. Ñaùp laïi, ÑTC ñaõ baøy toû öôùc voïng laø naêm 2002 “laø moät naêm yeân laønh vaø bình an… Moãi ngöôøi vaø moïi ngöôøi phaûi kieán taïo hoøa bình trong hoaøn caûnh cuûa mình. Chôù gì caùc tín höõu vaø taát caû moïi ngöôøi thieän chí ñoùn nhaän lôøi truyeàn tin bình an ñöôïc caùc thieân thaàn loan baùo treân baàu trôøi maùng coû Beâlem. Tieáng môøi goïi ñoù hoâm nay ñaây cuõng vang voïng ñeán caû chuùng ta nöõa, khi chuùng ta döøng chaân tröôùc caûnh trí giaùng sinh naøy ñaây, moät caûnh trí ñöôïc anh em, baèng moät nieàm tin thaønh tín, ñaõ döïng leân moãi naêm trong 30 naêm qua. Xin Chuùa, vò Hoaøng Töû hoøa bình, laø söï naâng ñôõ haèng ngaøy cuûa anh em; anh em haõy laáy ñöùc tin maø höôùng veà Ngöôøi. Tình yeâu cuûa Ngöôøi seõ laøm cho taát caû moïi hoaït ñoäng vaø öôùc voïng cuûa anh em coù ñöôïc moät yù nghóa môùi”.

Thöù Hai 14/1. ÑTC ñaõ tieáp thaønh phaàn chöùc traùch Roâma vaø lieân heä trong buoåi chuùc möøng taân nieân haèng naêm:Vieäc chuù troïng ñaùp öùng nhu caàu cuûa thaønh phaàn baát haïnh nhaát, vieäc phaân chia coâng bình hôn nöõa caùc nguoàn lôïi, cuõng nhö vieäc hoøa nhaäp caùc thöù vaên hoùa khaùc nhau laø nhöõng tieàn ñeà quan thieát ñoái vôùi moät töông lai nhaân baûn thöïc söï”. Trong dòp naøy, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán nhu caàu caàn phaûi “khoâng ngöøng tieáp tuïc coá gaéng caây döïng moät xaõ hoäi hieäp nhaát vaø thaùi hoøa… Vieäc chuù troïng ñaùp öùng nhu caàu cuûa thaønh phaàn baát haïnh nhaát, vieäc phaân chia coâng bình hôn nöõa caùc nguoàn lôïi, cuõng nhö vieäc hoøa nhaäp caùc thöù vaên hoùa khaùc nhau laø nhöõng tieàn ñeà quan thieát ñoái vôùi moät töông lai nhaân baûn thöïc söï… Chaúng haïn, moät nhu caàu heát söùc khaån tröông ñoù laø vieäc giuùp ñôõ caùc caëp vôï choàng treû, giuùp cho hoï bieát bình tónh saùng suoát ñoái dieän vôùi cuoäc soáng hoân nhaân vaø laõnh nhaän traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc giaùo duïc con caùi”. ÑTC cuõng ñeà caäp ñeán daân cö soáng ôû Roâma vaø nhöõng vuøng phuï caän, coù nhieàu ngöôøi soáng “trong nhöõng hoaøn caûnh khaù ngheøo hay thaät ngheøo vaø chaàu rìa, … moät soá lôùn trong hoï laø thaønh phaàn di daân… Cho duø hoï coù laø nhöõng ngöôøi voâ gia cö; nhöõng ngöôøi giaø laõo soáng leû loi moät mình; nhöõng treû em hay nhöõng gia ñình gaëp khoán khoù; nhöõng ngöôøi di daân; nhöõng ngöôøi thaát nghieäp, nhöõng keû tuø toäi; nhöõng ngöôøi yeáu lieät hay caùc haïng ngöôøi khoán khoù khaùc, thì cuoäc soáng cuûa hoï khoâng bao giôø ñöôïc coi laø voâ duïng caû”. Töø ñoù ÑTC ñaõ ñi ñeán vaán ñeà dòch vuï söùc khoûe vaø keâu goïi caùc cô quan trong ngaønh naøy haõy cuøng nhau hôïp taùc phuïc vuï: “Toâi tin raèng hôïp ñoàng ñöôïc qui ñònh môùi ñaây lieân quan ñeán vieäc trôï giuùp veà toân giaùo taïi caùc beänh vieän vaø döôõng vieän seõ goùp phaàn vaøo vieäc ñaùp öùng nhu caàu thöïc söï cuûa caùc beänh nhaân nôi nhöõng nôi aáy”.

Thöù Ba 15/1. ÑTC tieáp moät soá vò trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam dòp vieáng thaêm “ad limina” Nguõ Nieân: - ÑTGM Jean-Baptiste Phaïm Minh Maãn, TGP Saøi Goøn, vaø Giaùm Muïc Phuï Taù Joseph Vuõ Duy Thoáng. - ÑGM Nicolas Huyønh Vaên Nghi, giaùo phaän Phan Thieát, vôùi giaùm muïc phoù Paul Nguyeãn Thanh Hoan. - ÑGM Paul Nguyeãn Vaên Hoøa giaùo phaän Nha Trang, vôùi giaùm muïc phoù Pierre Nguyeãn Vaên Nho. - ÑGM Barthelemy Nguyeãn Sôn Laâm P.S.S., giaùo phaän Thanh Hoùa. - ÑGM Jean-Baptiste Buøi Tuaàn giaùo phaän Long Xuyeân, vôùi giaùm muïc phoù Joseph Traàn Xuaân Tieáu.

Thöù Tö 16/1. ÑTC chia seû baøi Giaùo Lyù thöù 27 veà vieäc caàu nguyeän baèng Thaùnh Vònh (tôùi baøi Thaùnh Vònh 41 [42] cho Giôø Kinh Phuïng Vuï Ban Mai cuûa Ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn Leã Thöù Hai): “Haõy tin töôûng keâu caàu Chuùa”. (Xin xem nguyeân vaên baøi giaùo lyù naøy vaøo cuoái tuaàn tôùi trong muïc Giaùo Lyù Thaùnh Vònh ôû phaàn Thaùnh Theå, muïc Noäi Taâm, hay trong phaàn Giaùo Lyù Trong Tuaàn)

Thöù Naêm 17/1. ÑTC tieáp vaø caùm ôn phaùi ñoaøn Toång Giaùm Saùt An Ninh Chung ôû Vatican trong buoåi gaëp gôõ truyeàn thoáng ñaàu naêm: “Cuoäc khuûng boá ñaõ laøm cho caûm giaùc sôï haõi laøn truyeàn nôi daân chuùng khieán hoï lo aâu, nghi ngôø vaø kheùp kín. Bôûi vaäy, trong khi caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp ñeå baûo ñaûm an ninh cho taát caû moïi ngöôøi, ñoàng thôøi cuõng phaûi phuïc hoài loøng tin töôûng cuûa daân chuùng nöõa, trong moät xaõ hoäi khaû dung nhöõng moái lieân côûi môû hôn vaø hôïp ñoaøn hôn”. “Xin caùm ôn quí vò veà vieäc quí vò goùp phaàn giuùp baûo veä nhieàu ngöôøi – laï maët cuõng nhö noåi tieáng – ñeán vieáng thaêm Giaùo Hoaøng. Chôù gì vieäc laøm quaûng ñaïi vaø caàn thieát cuûa anh em ñöôïc Chuùa töôûng thöôûng boäi haäu”. Sau khi nhaéc laïi “cuoäc khuûng boá taán coâng theâ thaûm” ngaøy 911, ÑTC nhaán maïnh laø: “söï tænh taùo ñeà phoøng ñaõ trôû neân moät vieäc khaån tröông hôn nöõa ñeå ngaên ngöøa nhöõng baát traéc xaåy ra. Cuoäc khuûng boá ñaõ laøm cho caûm giaùc sôï haõi laøn truyeàn nôi daân chuùng khieán hoï lo aâu, nghi ngôø vaø kheùp kín. Bôûi vaäy, trong khi caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp ñeå baûo ñaûm an ninh cho taát caû moïi ngöôøi, ñoàng thôøi cuõng phaûi phuïc hoài loøng tin töôûng cuûa daân chuùng nöõa, trong moät xaõ hoäi khaû dung nhöõng moái lieân côûi môû hôn vaø hôïp ñoaøn hôn. Giaùo Hoäi cuõng goùp phaàn vaøo tieán trình phuïc hoài tin töôûng naøy baèng hoaït ñoäng bao roäng veà tinh thaàn cuûa mình”.

Tuaàn Leã Caàu Nguyeän Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo. ÑHY Walter Kasper, chuû tòch Hoäi Ñoàng Vaän Ñoäng Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo cuûa Toøa Thaùnh, seõ chuû toïa buoåi cöû haønh Giôø Kinh Phuïng Vuï Toái ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh ñeå beá maïc Tuaàn Caàu Nguyeän Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo 2002, ngaøy Thöù Saùu, 25/1, Leã Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà Trôû Laïi. Theo thoâng leä haèng naêm, Tuaàn Caàu Nguyeän Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo haèng naêm vaãn ñöôïc toå chöùc moät tuaàn tröôùc Leã Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ Trôû Laïi, vôùi söï tham döï cuûa ñaïi dieän caùc Giaùo Hoäi (nhö caùc giaùo hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông vaø Anh Giaùo) vaø caùc coäng ñoàng giaùo hoäi khaùc (thuoäc caùc giaùo phaùi Caûi Caùch Tin Laønh). Naêm nay, theo baûn thoâng tö cuûa Toøa Thaùnh hoâm nay cho bieát: “coäng ñoàng giaùo phaän Roâma cuõng ñöôïc môøi tham döï ñeå nguyeän xin Chuùa ban hieäp nhaát cho taát caû moïi Kitoâ höõu”.

Thöù Saùu 18/1. ÑTC tieáp caùc tham döï vieân cuûa Ñaïi Hoäi cuûa Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin: “Vaøo giaây phuùt vaän meänh cuûa raát nhieàu quoác gia, coäng ñoàng vaø con ngöôøi ñang ôû trong tình traïng quan ngaïi naøy… Toâi thaät söï hoan hæ tröôùc coâng cuoäc tìm hieåu nhaém ñeán vieäc taùi nhaän thöùc giaù trò cuûa moät tín ñieàu lieân quan ñeán nhöõng thaùch ñoá nhöõng nhaø laäp phaùp Kitoâ giaùo phaûi ñöông ñaàu trong nhieäm vuï phaûi baûo veä phaåm vò vaø quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi nhö theá”. Tham döï vieân cuûa Ñaïi Hoäi Thöôøng Leä ñöôïc toå chöùc taïi Vatican trong tuaàn naøy ñaõ ñöôïc tieáp kieán ÑTC vaø ñöôïc nghe Ngaøi ban huaán töø lieân quan ñeán moät soá ñeà taøi cuûa Ñaïi Hoäi. Chaúng haïn, veà vaán ñeà nhöõng vaên kieän ñöôïc thaùnh boä naøy phoå bieán, Ngaøi nhaán maïnh ñeán vieäc laøm sao ñeå coù theå “hoøa hôïp noäi dung cuûa caùc baûn vaên kieän naøy, vaø vieäc hôïp taùc ñeå phoå bieán chuùng cuõng nhö ñeå aùp duïng nhöõng keát quaû cuï theå töø ñoù maø ra. Vieäc naøy lieân quan ñeán taát caû moïi cô phaän cuûa Toøa Thaùnh Roâma”. Veà vaán ñeà truyeàn ñaït nhöõng söï thaät noàng coát cho taát caû moïi tín höõu, Ngaøi nhaän ñònh nhö sau: “Vaán ñeà naøy trôû neân khoù khaên hôn, caàn phaûi quan taâm vaø cöùu xeùt kyõ löôõng. Tình traïng khoù tieáp nhaän naøy lieân quan ñeán phaàn nhieäm cuûa phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng tôùi ñaâu?... Hay vieäc khoù chaáp nhaän naøy laø do bôûi nhöõng tieâu chuaån nghieâm ngaët veà ngoân töø cuûa phuùc aâm, moät thöù ngoân töø laïi coù khaû naêng giaûi phoùng?” Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy, Ngaøi noùi chuùng ta caàn phaûi bieát laéng nghe nhau vaø caàn ñeán söï coäng taùc nhieàu hôn nöõa töø caùc hoäi ñoàng giaùm muïc, caùc vò giaùm muïc cuõng nhö töø taát caû nhöõng ai loan truyeàn Phuùc AÂm. “Sau heát, coøn lieân quan ñeán caû vaán ñeà veà cung caùch soáng, soáng gaén boù vôùi nhau nöõa”. Veà vaán ñeà luaät töï nhieân bò maát ñi yù nghóa cuûa noù, Ngaøi cuõng “ÔÛ ñaây chuùng ta ñuïng ñaàu phaûi moät tín ñieàu thuoäc veà gia saûn vó ñaïi nôi kho taøng kieán thöùc cuûa loaøi ngöôøi, moät thöù kieán thöùc ñöôïc tinh khieát hoùa vaø hoaøn troïn trong aùnh saùng cuûa Maïc Khaûi”. Theo Ngaøi, luaät töï nhieân “cuõng giuùp raát nhieàu vaøo vieäc trao ñoåi giöõa con ngöôøi vôùi nhau, thaønh phaàn coù nhöõng xu höôùng vaø kinh nghieäm soáng khaùc nhau, lieân quan ñeán vieäc cuøng nhau tìm kieám coâng ích. Vaøo giaây phuùt vaän meänh cuûa raát nhieàu quoác gia, coäng ñoàng vaø con ngöôøi ñang ôû trong tình traïng quan ngaïi naøy… Toâi thaät söï hoan hæ tröôùc coâng cuoäc tìm hieåu nhaém ñeán vieäc taùi nhaän thöùc giaù trò cuûa moät tín ñieàu lieân quan ñeán nhöõng thaùch ñoá nhöõng nhaø laäp phaùp Kitoâ giaùo phaûi ñöông ñaàu trong nhieäm vuï phaûi baûo veä phaåm vò vaø quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi nhö theá

NGAØY HOÄI NGOÄ LIEÂN TOÂN CAÀU CHO HOØA BÌNH THEÁ GIÔÙI 24/1/2002 

Theo doõi sinh hoaït Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, chaéc ai trong chuùng ta cuõng ñeàu thaáy raèng, keå töø bieán coá 911, ÑTC Gioan Phaoloâ II caøng heát söùc öu tö vaø quan taâm ñeán tình hình theá giôùi hôn bap giôø heát.

Tröôùc heát laø Söù Ñieäp Giaùng Sinh Ngaøi göûi cho rieâng Thaønh Roâma cuõng nhö cho chung Theá Giôùi veà chuû ñeà “Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta”, trong ñoù Ngaøi nhaän ñònh vaø mong öôùc: “Hoøa bình caàn phaûi ñöôïc reøn luyeän môùi coù theå hình thaønh treân theá giôùi naøy, moät theá giôùi maø caùc daân toäc vaø caùc quoác gia ñang phaûi goàng mình gaùnh chòu bieát bao nhieâu laø nhöõng khoán khoù khaùc nhau, ñang hy voïng moät taân nhaân loaïi ñoaøn keát, moät tình ñoaøn keát khoâng phaûi do bôûi nhöõng phuùc lôïi veà kinh teá maø laø bôûi noã löïc khoâng ngöøng trong vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi chính tröïc hôn vaø naâng ñôõ nhau hôn” (Vatican Information Service 25/12/2001)

Tieáp theo laø Söù Ñieäp Hoøa Bình cuûa Ngaøi göûi toaøn theå nhaân loaïi nhaân Ngaøy Taân Nieân Döông Lòch 1/1/2002 ñaõ phaân tích bieán coá naøy theo chieàu höôùng ñaïo lyù, moät söù ñieäp lieân quan ñeán caû hai beân, beân vi phaïm khuûng boá cuõng nhö beân naïn nhaân khuûng boá, vôùi ñeà taøi: “Hoøa bình khoâng theå thieáu coâng lyù, coâng lyù khoâng theå thieáu thöù tha”.

Chöa heát, vaøo ngaøy 10/1/2001, trong buoåi chuùc Taân Nieân haèng naêm vôùi 172 vò laõnh söï caùc nöôùc chính thöùc bang giao vôùi Toøa Thaùnh Roâma, Ngaøi cuõng ñaõ chia seû öu tö cuûa Ngaøi veà hieän tình theá giôùi khaép nôi roài traán an moïi ngöôøi baèng vieäc nhaán maïnh ñeán traùch nhieäm tích cöïc cuûa hoï nhö sau: “Chuùng ta ñöøng choaùng vaùng tröôùc tình traïng buoàn thaûm trong luùc naøy ñaây. Traùi laïi, chuùng ta haõy môû loøng trí cuûa mình ra tröôùc nhöõng thaùch ñoá lôùn lao ñang hieän leân tröôùc maét chuùng ta: Ñoù laø vieäc baûo veä tính caùch linh thaùnh cuûa söï soáng con… vieäc naâng ñôõ ñôøi soáng gia ñình… vieäc loaïi tröø tình traïng ngheøo khoå … vieäc toân troïng quyeàn lôïi con ngöôøi trong taát caû moïi tröôøng hôïp…  vieäc giaûi giôùi…  vieäc choáng laïi caùc thöù taät beänh… vieäc baûo veä moâi sinh … vieäc aùp duïng nghieâm ngaët leà luaät vaø coâng yù quoác teá… Moät khi nhöõng vieäc öu tieân naøy trôû thaønh moái quan taâm chính yeáu cuûa caùc vò laõnh ñaïo chính trò; moät khi con ngöôøi thieän chí laáy chuùng laøm nhöõng noã löïc thöïc hieän haèng ngaøy cuûa mình; vaø moät khi tín ñoà caùc toân giaùo thöïc haønh giaùo huaán cuûa mình, thì theá giôùi naøy chaéc chaén seõ laø moät nôi hoaøn toaøn khaùc haún” (cuøng nguoàn vuøa daãn, 10/1/2002).

Tuy nhieân, khoâng phaûi chæ keâu goïi baèng lôøi noùi, Vò Giaùo Hoaøng ñöôïc goïi laø “Chöùng Nhaân cho Nieàm Hy Voïng” (Witness to Hope, taùc phaåm cuûa George Weigel, Cliff Steet Books, 1999), coøn thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng cuï theå ñeå xaây döïng hoøa bình theá giôùi nöõa. Chaúng haïn nhö Ngaøy Lieân Toân Quoác Teá Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi vaøo ngaøy Thöù Naêm 24/1/2002.

Ñuùng theá, Ngaøy Lieân Toân Quoác Teá Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi vaøo ngaøy Thöù Naêm 24/1/2002 gaàn tôùi ñaây laø giai ñoaïn choùt cuûa Tieán Trình Hoaùn Caûi trong vieäc xaây döïng hoøa bình theá giôùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, sau cuoäc khuûng boá taán coâng vaøo Hoa Kyø ngaøy 911, cuõng nhö tröôùc cuoäc taán coâng khuûng boá cuûa Hoa Kyø xaåy ra vaøo chính ngaøy Leã Meï Maân Coâi 7/10/2001, coäng vôùi tình hình caøng ngaøy caøng trôû neân soâi ñoäng vaø baïo loaïn hôn ôû Thaùnh Ñòa, giöõa daân Do Thaùi vaø ngöôøi Palestina, ÑTC Gioan Phaoloâ II, trong buoåi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät 18/11/2001, ñaõ chính thöùc leân tieáng keâu goïi rieâng Kitoâ höõu, cuõng nhö chung nhaân loaïi, haõy cuøng nhau thöïc hieän Tieán Trình Hoaùn Caûi naøy, moät tieán trình goàm coù ba phaàn, phaàn ñaàu laø chay tònh, phaàn giöõa laø haønh höông vaø phaàn keát laø caàu nguyeän. Bôûi vì, theo Vò Laõnh Ñaïo Theá Giôùi Coâng Giaùo hôn moät tæ tín ñoà naøy, thì chæ Thieân Chuùa môùi coù theå ban cho nhaân loaïi hoøa bình ñích thöïc, nhöng nhaân loaïi phaûi trôû veà vôùi Ngaøi baèng chay tònh, haønh höông vaø nguyeän caàu.

Tröôùc heát, con ngöôøi phaûi chöùng toû mình trôû veà vôùi Thieân Chuùa baèng chay tònh. Bôûi vì: “Vieäc thöïc haønh chay tònh höôùng veà quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai: veà quaù khöù, ñeå chöùng toû chuùng ta nhìn nhaän nhöõng loãi laàm phaïm ñeán Thieân Chuùa vaø tha nhaân; veà hieän taïi, ñeå chuùng ta coù theå nhìn thaáy tha nhaân vaø theá giôùi chung quanh mình; veà töông lai, ñeå chuùng ta coù theå môû loøng mình ra tröôùc nhöõng thöïc taïi cuûa Thieân Chuùa, ñeå roài, nhôø tình thöông thaàn linh ban ôn, chuùng ta coù theå caûi tieán moái hieäp thoâng vôùi taát caû moïi daân toäc cuõng nhö vôùi toaøn theå taïo vaät, baèng caùch moãi ngöôøi chuùng ta laõnh nhaän traùch nhieäm ñi laøm lòch söû” (Nhöõng Höôùng Daãn Phuïng-Muïc-Vuï 1.1.4: L’Osservatore Romano, aán baûn Anh ngöõ, 2/1/2002, trang 5).

Veà thaønh quaû thöïc teá cuûa ngaøy chay tònh naøy, Toøa Thaùnh Vatican, vaøo ngaøy Thöù Hai 24/12/2001, ñaõ cho bieát toång soá tieàn quyeân goùp cho “caùc naïn nhaân bò khuûng boá vaø chieán tranh choáng khuûng boá” cuûa ngaøy chay tònh caàu cho hoøa bình theá giôùi hoâm 14/12/2001, laø 1.435 tæ Lire (töùc 654,500 Myõ kim, nghóa laø cöù 2192.1 Lire baèng 1 Myõ kim). Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, Joaquin Navarro-Valls, ñaõ noùi raèng ngaân quó naøy “tröôùc heát laø ñeå cho caùc treû em, nhöõng ngöôøi giaø laõo, caùc beänh nhaân, nhöõng ngöôøi voâ gia cö vaø nhöõng ngöôøi bò ñoùi laïnh nhaát trong nhöõng thaùng muøa ñoâng naøy… Ñöùc Thaùnh Cha caùm ôn taát caû nhöõng ai quaûng ñaïi ñaùp lôøi keâu goïi cuûa Ngaøi, vaø Ngaøi hy voïng laø tình ñoaøn keát cuûa theá giôùi tieáp tuïc naâng ñôõ nhöõng thaønh phaàn gaëp khoán khoù, cho duø khoâng thuoäc vaøo tröôøng hôïp khaån caáp”.

Sau nöõa, con ngöôøi phaûi chöùng toû mình trôû veà vôùi Thieân Chuùa baèng vieäc haønh höông ñeán nhöõng nôi thaùnh. Bôûi vì: “Theo Caùc Saùch Thaùnh cuûa daân Do Thaùi, vieäc hoaùn caûi tröôùc heát coù nghóa laø trôû veà cuøng Thieân Chuùa baèng caû taám loøng cuûa mình ñeå laïi böôùc ñi theo ñöôøng loái cuûa Ngaøi… Theo döï ñònh cuûa ÑTC, cuõng nhö theo tinh thaàn söûa soaïn cho cuoäc hoäi ngoä ôû Assisi, thì vieäc haønh höông laø daáu hieäu cho moät cuoäc haønh trình caàn thieát maø moãi moät con ngöôøi ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ caàn phaûi thöïc hieän ñeå ñaït tôùi vieäc hoaùn caûi” (cuøng nguoàn vöøa daãn, 2.1.1 vaø 2.1.2). Ñoù laø lyù do chính ÑTC, duø giaø laõo beänh taät, cuõng phaûi ñaùp xe löûa 2 tieáng ñoàng hoà töø Roâma haønh höông ñeán Assisi, queâ höông cuûa taùc giaû Kinh Hoøa Bình noåi tieáng, vaøo ngaøy Thöù Naêm tôùi ñaây.

ÑTC Gioan Phaoloâ II raát meán chuoäng nôi naøy, vaø töø ngaøy laøm Giaùo Hoaøng ñeán nay, Ngaøi ñaõ haønh höông ñeán ñaây taát caû laø 3 laàn. Laàn ñaàu vaøo ngaøy 3/11/1978, sau hai tuaàn ñaêng quang Giaùo Hoaøng. Laàn hai vaøo ngaøy 27/10/1986, Ngaøy Lieân Toân Quoác Teá Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi laàn ñaàu tieân theo lôøi Ngaøi môøi goïi. Chính vaøo Ngaøy Hoäi Ngoä Lieân Toân laàn ñaàu tieân trong lòch söû loaøi ngöôøi naøy, taïi Assisi ñaây, ñaõ xaåy ra moät hieän töôïng laï, ñoù laø treân baàu trôøi gioâng toá baáy giôø ñaõ xuaát hieän moät caàu voàng. Töø ngaøy ñoù, theo ÑHY Roger Etchegaray, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Toøa Thaùnh, cho bieát, trong loøng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, Assisi ñaõ trôû neân moät “con taàu (Noe) thieâng lieâng” (cuøng nguoàn vöøa daãn, trang 5). Bôûi theá, Ngaøi ñaõ trôû laïi ñaây laàn thöù ba ngaøy 9-10/1/1993, ngay luùc chieán tranh ôû Balkan soâi ñoäng nhaát. Laàn thöù tö 24/1 tôùi ñaây, Ngaøi cuõng trôû laïi linh ñòa naøy moät laàn nöõa, cuõng chæ vì tình hình theá giôùi heát söùc roái loaïn, keùo daøi töø nhöõng thaùng cuoái naêm 2001 tôùi nay, nhöng khoâng phaûi moät mình Ngaøi, maø laø vôùi taát caû caùc vò ñaïi bieåu Lieân Toân Theá Giôùi nhö laàn ñaàu tieân 27/10/1986, thôøi ñieåm ba naêm tröôùc cuoäc suïp ñoå laï luøng cuûa Coäng Saûn Ñoâng AÂu.

Sau heát, phaûi, sau heát con ngöôøi phaûi chöùng toû mình trôû veà vôùi Thieân Chuùa baèng vieäc caàu nguyeän. Bôûi vì: “Caàu nguyeän laø giaây phuùt chính yeáu ñeå chuùng ta laéng nghe Thieân Chuùa, cuõng nhö ñeå khoûa laáp ñi caùi ‘troáng roãng’ voán coù nôi chuùng ta baèng vieäc thanh taåy cuûa chay tònh cuõng nhö baèng vieäc laëng leõ cuûa haønh höông. Con tim cuûa moãi ngöôøi chuùng ta thöïc söï phaûi laø khôûi ñieåm cho vieäc xaây döïng hoøa bình: chính con tim laø nôi Thieân Chuùa taùc ñoäng vaø phaùn quyeát, chöõa trò vaø cöùu ñoä. Chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng khoâng theå naøo coù hoøa bình neáu khoâng caàu nguyeän” (cuøng nguoàn vöøa daãn, 2.1.3). Vaäy trong Ngaøy Lieân Toân Quoác Teá Hoäi Ngoä Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình tôùi ñaây, vieäc caàu nguyeän seõ ñöôïc cöû haønh nhö theá naøo? Theo thoâng baùo cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phoå bieán töø ngaøy Thöù Tö 19/12/2001, chöông trình cuûa Ngaøy Lieân Toân Quoác Teá Hoäi Ngoä Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình Theá Giôùi seõ ñöôïc dieãn tieán nhö sau:

11:00:  Ñaïi dieän caùc toân giaùo gaëp nhau ôû Haï Taàng Coâng Tröôøng Thaùnh Phanxicoâ Assisi. ÑHY Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù Hoøa Bình cuûa Toøa Thaùnh ngoû lôøi môû ñaàu. Sau ñoù laø phaàn phaùt bieåu cuûa ñaïi dieän caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Giaùo, Giaùo Hoäi Anh Giaùo, Caùc Giaùo Hoäi Caûi Caùch, AÁn Giaùo, Caùc Toân Giaùo Phi Chaâu, Phaät Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Theá Giôùi Hoài Giaùo.

12:30   Ñaïi dieän caùc toân giaùo caàu nguyeän cho hoøa bình taïi caùc ñòa ñieåm khaùc nhau ôû Assisi. ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ chuû söï buoåi caàu nguyeän cuûa chung Kitoâ höõu taïi Haï Taàng Ñeàn Thôø Thaùnh Phanxicoâ.

3:30     Leã nghi ñoïc baûn tuyeân ngoân ñoàng taâm xaây ñaép hoøa bình, baèng ba thöù tieáng, Anh ngöõ, AÛ Raäp vaø YÙ ngöõ, sau lôøi môû ñaàu cuûa ÑHY Francis Arinze, chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñoái Thoaïi Lieân Toân cuûa Toøa Thaùnh. Sau ñoù, laø leã nghi thaép neán, baét ñaàu töø ÑTC, roài tôùi caùc vò ñaïi dieän toân giaùo khaùc. Keát thuùc leã nghi thaép neán laø dieãn töø cuûa ÑTC, vaø vieäc trao ñoåi cöû chæ hoøa bình cho nhau giöõa ÑTC vôùi caùc vò ñaïi dieän toân giaùo.

Tham döï Ngaøy Lieân Toân Theá Giôùi Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi laàn thöù ba naøy ñoâng ñaûo hôn hai laàn tröôùc, con soá coù theå leân tôùi caû boán traêm vò. Cho tôùi nay, veà phía Coâng Giaùo, coù khoaûng 33 vò Hoàng Y vaø Giaùm Muïc, 12 vò Ñaïi Dieän caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Quoác Gia, vaø caû chuïc vò laõnh ñaïo caùc ñoaøn theå lôùn trong Giaùo Hoäi; veà phía Chính Thoáng Giaùo, coù treân 30 vò vöøa Thöôïng Phuï vöøa Ñaïi Dieän; veà phía Giaùo Hoäi Caûi Caùch khoaûng 10 vò; veà phía Do Thaùi Giaùo coù gaàn 10 vò; veà phía Hoài Giaùo coù treân döôùi 50 vò, con soá ñoâng chöa töøng thaáy; ñoù laø chöa keå caùc ñaïi bieåu cuûa Phaät Giaùo, AÁn Giaùo, Baùi Hoûa Giaùo, Nhaät Giaùo v.v.; ngoaøi ra coøn coù moät soá vò laõnh ñaïo cao caáp trong chính quyeàn YÙ.

Vì tính caùch quan troïng cuûa Ngaøy Lieân Toân Theá Giôùi Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi 24/1/2002 naøy, theo baûn Höôùng Daãn Phuïng Vuï vaø Muïc Vuï cuûa Toøa Thaùnh ñeå söûa soaïn cho ngaøy naøy, ñöôïc phoå bieán töø hoâm 1/12/2001, thì taïi moãi giaùo phaän ñòa phöông: “Veà Ñeâm Canh Thöùc 23/1, vò Giaùm Muïc sôû taïi phaûi thoâng baùo cho Giaùo Phaän cuûa mình bieát yù nghóa cuûa chính Buoåi Canh Thöùc naøy nhö laø moät vieäc tröïc tieáp söûa soaïn thieâng lieâng cho cuoäc hoïp ôû Assisi… phaûi khuyeán khích tín höõu theo doõi cuoäc hoïp ôû Assisi qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng, ñeå hieäp yù caàu nguyeän vôùi Ñöùc Thaùnh Cha” (cuøng nguoàn vöøa daãn, 2.2.2).

 (Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL: Baûn tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn cho Maøn Ñieän Toaùn thoidiemmaria.net vaø Chöông Trình Phaùt Thanh Tin Möøng Söï Soáng ngaøy 20/1/2002 treân laøn soùng 1190 AM Nam California vaø qua Ñaøi Tieáng Noùi Vieät Nam Haûi Ngoaïi)

___________________________________________

 

Sinh Hoaït cuûa ÑTC töø ngaøy 8/12/2001 tôùi 24/1/2002

 

Thöù Baûy 8/12: Daâng Leã Troïng Kính Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi vaøo luùc 4 giôø chieàu, taïi Piazza di Spagna.

 

Thöù Ba 11/12: Daâng Thaùnh Leã cho sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi Hoïc ôû Roâma vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 16/12: Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng, ñi thaêm muïc vuï vaø daâng Thaùnh Leã taïi giaùi xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng.

 

Thöù Hai 24/12: Daâng Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm ñuùng 12 giôø khyua taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Ba 25/12: Ban Pheùp Laønh “Ubi et Orbi” vaøo luùc 12 giôø tröa taïi bao lôn chính cuûa Ñeàn Thôû Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Hai 31/12: Nguyeän Kinh Toái vaø haùt baøi “Te Deum” Taï Ôn vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Ba 1/1/2002: Daâng Leã Troïng Kính Meï Thieân Chuùa, Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi XXXV, vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 6/1/2002: Daâng Leã Chuùa Hieån Linh: truyeàn chöùc Giaùm Muïc vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nhaø Nguyeän Giaùo Hoaøng ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 13/1/2002: daâng Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø röûa toäi cho caùc treû em vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng Sistine.

 

Thöù Naêm 24/1/2002: Cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình treân Theá Giôùi luùc 11 giôø saùng taïi Assisi.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)