Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 12-18/5/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG NAÊM 2002

 

YÙ Chung:

    “Xin cho Kitoâ höõu bieát thieát tha soáng ñöùc tin cuûa mình ñeå trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân khaû tín cho nieàm hy voïng cuûa Phuùc AÂm”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo:

    “Nhôø Ñöùc Maria, Raát Thaùnh Trinh Nöõ vaø Maãu Thaân trôï giuùp, xin cho ôn goïi cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi cuõng nhö trong gia ñình ñöôïc baûo toaøn vaø coå voõ ôû moïi xöù sôû vaø vaên hoùa”.

___________________________________________

 

18/5 Thöù Baûy

 

ÑTC Möøng Sinh Nhaät 82 Tuoåi

 

Taïi Saûnh Ñöôøng Trieàu Kieán Vatican hoâm nay, 7000 hoïc sinh tröôøng caùc Sö Huynh Lasan ñaõ haùt “Möøng Sinh Nhaät” ÑTC 82 tuoåi vaøo ñuùng ngaøy Thöù Baûy 19/5 hoâm nay. Ngaøi coù veû meät, nhöng vaãn toû ra vui veû trong cuoäc möøng naøy. Ngaøi chæ ñoïc nhöõng ñoaïn quan troïng trong baøi dieãn töø cuûa Ngaøi, phaàn coøn laïi do moät sö huynh ñoïc. Cuoái cuøng Ngaøi coù veû nhö löôõng löï khoâng muoán rôøi nôi naøy, vaø ñaõ löu laïi laâu hôn 10 phuùt ñeå chaøo hoûi moät soá hoïc sinh. Ngaøi ñaõ duøng böõa tröa vôùi phaùi ñoaøn coäng söï vieân cuûa mình, cuõng coù baùnh vaø neán sinh nhaät. Moät trong nhöõng moùn quaø sinh nhaät Ngaøi nhaän ñöôïc ñaàu tieân ñoù laø moùn quaø töø Mel Lastman, Thò Tröôûng Thaønh Phoá Torontoâ, nôi seõ toå chöùc Ngaøy Giôùi Treû XVII vaøo cuoái Thaùng Baûy tôùi ñaây. Ñoù laø moät con höôu lôùn baèng goã, cao moät meùt hay hai boä hai phaàn ba, theo vò thò tröôûng naøy caét nghóa, laø bieåu hieäu cho söùc khoûe, daùng veû vaø uy löïc veà luaân lyù cuûa ÑTC.

 

17/5 Thöù Saùu

 

ÑTC tieáp toång thoáng Chí Lôïi vaø vò toång thoáng naøy ngoû lôøi môøi ÑTC thaêm Chí Lôïi laàn nöõa

 

Sau cuoäc gaëp gôõ ÑTC, toång thoáng Ricardo Lagos naøy ñaõ cho baùo chí bieát raèng hai vò “ñaõ oân laïi tình traïng bieán chuyeån töø cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC naêm 1987, khi Ngaøi keâu goïi xöù sôû naøy caàn phaûi soáng hoøa giaûi vaø hoøa bình”. Vò toång thoáng naøy cho ÑTC bieát raèng töø sau cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC, Chí Lôïi ñaõ tieán tôùi nhöõng böôùc quan troïng trong vieäc choáng laïi tình traïng ngheøo khoå. Töø naêm 1990, “chuùng toâi ñaõ giaûm möùc ñoä ngheøo khoå tôùi 50%”, vaø “chuùng toâi seõ coá gaéng hôn nöõa ñeå thaéng vöôït ngheøo khoå baèng nhöõng qui cheá chung”. Sau cuoäc trieàu kieán ÑTC, toång thoáng Ricardo ñaõ gaëp ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano ñeå noùi veà vaán ñeà lieân heä Quoác Gia vaø Giaùo Hoäi. Veà khía caïnh naøy, toång thoáng Lagos chuû tröông ngöôïc laïi vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nghòch nhau, nhaát laø vaán ñeà luaät Hoân Nhaân Daân Söï, moät khoaûn luaät ñang ñöôïc chính quyeàn Chí Lôïi söûa soaïn cho pheùp ly dò. ÑHY Jorge Medina, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Phöôïng Töï Vaø Kyû Luaät Bí Tích, ñaõ cho baùo chí bieát raèng “chính phuû naøy ñaõ uûng hoä vieäc töï do ngaên ngöøa sinh saûn, söû duïng thuoác phaù thai ‘haäu söï’ vaø luaät ly dò”. Vò toång thoáng 64 tuoåi theo chuû nghóa baát khaû tri naøy ñaõ ca tuïng ÑTC, nhaát laø “quan ñieåm cuûa Ngaøi veà theá giôùi hieän nay” vaø ñeà cao Ngaøi nhö laø moät qui ñieåm luaân lyù trong thôøi ñieåm cuoàng loaïn naøy. Sau cuoäc trieàu kieán tö vôùi ÑTC taïi thö vieän rieâng cuûa Ngaøi, caû hai cuøng ra ngoaøi saûnh ñöôøng ñeå gaëp phaùi ñoaøn tuøy tuøng toång thoáng, trong ñoù coù Andres Zaldivar, Chuû Tòch Thöôïng Vieän, Mario Garrido, Chaùnh Thaåm Toái Cao Phaùp Vieän, vaø Soledad Alvear, Boä Tröôûng Ngoaïi Giao. Nghóa laø caû ba ngaønh laäp phaùp, haønh phaùp vaø tö phaùp cuûa Chí Lôïi ñeán thaêm Toøa Thaùnh Vatican, nhö toång thoáng Lagos ñeà caäp tôùi. Lagos laø ñaûng vieân Xaõ Hoäi ñaàu tieân laøm toång thoáng sau Töôùng Augusto Pinochet.

 

ÑTC tieáp phaùi ñoaøn caùc vò Taân Laõnh Söï cuûa moät soá quoác gia bang giao vôùi Quoác Ñoâ Vatican

 

Phaùi ñoaøn Taân Laõnh Söï naøy goàm coù caùc vò töø Byelorussia, Niger, Sweden, Thailand, Benin, Sudan, Iceland vaø Jordan. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ ngoû lôøi cuøng caùc vò naøy nhö sau:

 

Hoøa bình phaûi laø ñeä nhaát öu tieân ñoái vôùi taát caû moïi quoác gia cuõng nhö ôû taát caû moïi luïc ñòa, ñeå nhôø ñoù môùi chaám döùt nhöõng cuoäc xung ñoät vuõ khí, nhöõng cuoäc xung ñoät aûnh höôûng ñeán töông lai cuûa caùc quoác gia vaø daân toäc, maø moät soá ñang phaûi traûi qua nhöõng tình traïng soáng haï caáp vaø baát xöùng”. ÑTC ñaõ neâu leân hai thaùch ñoá ñang dieãn ra treân khaáu tröôøng theá giôùi, thaùch ñoá thöù nhaát ñoù laø “vieäc ñoái thoaïi vaø nhöõng cuoäc thöông thaûo giöõa nhöõng thaønh phaàn thuû vai chính trong cuoäc, thaønh phaàn ñöôïc keâu goïi ñeå chung soáng vôùi nhau treân cuøng traùi ñaát”, vaø thaùch ñoá thöù hai ñoù laø “hieän töôïng toaøn caàu hoùa vaø vieäc töông phaûn nhau moãi ngaøy moät hôn giöõa caùc nöôùc giaàu vaø nöôùc ngheøo, moät hieän töôïng caøng taïo neân nhöõng moái thaát voïng lôùn hôn nöõa… Hoøa bình xeùt theo yù nghóa veà laâu veà daøi laø ôû choã caùc quoác gia chaäm tieán seõ ñöôïc höôûng lôïi loäc töø vieäc phaùt trieån kinh teá cuøng vôùi söï trôï giuùp thoûa ñaùng… Quan ñieåm ñaàu tieân phaûi ñöôïc nghó ñeán ñoù laø vieäc naâng ñôõ nhöõng neàn kinh teá ñòa phöông vaø huaán luyeän nhöõng con ngöôøi ñoùng vai troø chuû choát cho töông lai vaø coäng ñoàng quoác gia cuûa hoï, ñeå nhöõng coäng ñoàng naøy coù theå ñaït ñeán tình traïng quan thieát laø töï laøm chuû laáy ñaát nöôùc cuûa hoï. Ñieàu naøy ñoøi taát caû moïi coäng ñoàng phaûi ñoaøn keát vôùi nhau caøng ngaøy caøng vöõng maïnh hôn nöõa vaø phaûi nhaát loaït taùc haønh… Nhöõng xöù sôû coù ñaát ñai hay haï taàng ñaát ñai doài daøo phong phuù vôùi ñaày nhöõng nhieân lieäu, ñang bò nhöõng aùp löïc gaây trôû ngaïi cho phaàn vuï cuûa thaønh phaàn gaët haùi nhöõng thöù lôïi loäc töø ñoù…. Ñeå thöïc hieän nhöõng cuoäc ñoåi thay ôû taàm möùc quoác teá, moãi ngöôøi caàn phaûi thay ñoåi loái soáng cuûa mình. Toâi tha thieát keâu goïi taát caû moïi con ngöôøi thieän taâm haõy daán thaân tieán ñeán tình traïng ñoaøn keát vaø baùc aùi huynh ñeä. Bình an lieân keát chaët cheõ vôùi vieäc loaïi tröø taän goác tình traïng ngheøo khoå, vôùi vieäc laøm bieán ñi nhöõng thaát voïng chaùn chöôøng nôi daân chuùng. Ñoàng thôùi, hoøa bình cuõng bao haøm caû vieäc giaùo duïc taát caû moïi ngöôøi nöõa”. ÑTC ñaõ keát luaän baèng vieäc baûo ñaûm vôùi moïi ngöôøi laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû caùc nöôùc khaùc nhau “quyeát taâm toân troïng phaåm vò con ngöôøi vaø nhìn nhaän caùc daân toäc, baèng vieäc tìm caùch duøng taát caû moïi phöông tieän bình an nhaát ñeå thieát laäp an bình vaø caûm thoâng nôi caùc daân toäc, cuõng nhö ñeå thieát laäp tình huynh ñeä nôi taát caû moïi ngöôøi”.

 

16/5 Thöù Naêm

 

Luaät Trôï An Töû: Ñeä Nhaát Quoác Gia Hoøa Lan vaø Ñeä Nhò Quoác Gia Bæ

 

Hoâm qua Thöù Tö 15/5/2002, luaät trôï an töû caàn phaûi ñöôïc cöùu xeùt laïi kyõ hôn nöõa ñaõ thaéng phieáu. Cuoäc vaän ñoäng naøy laø coâng lao cuûa ñaûng Dutch Christian Democratic (CDA). Luaät naøy ñaõ ñöôïc Thöôïng Vieän naêm ngoaùi chaáp thuaän ngaøy 10/4/2001. Luaät trôû an töû naøy thöïc teá ñaõ ñöôïc pheùp laøm maø khoâng bò toäi vaï tröôùc phaùp luaät töø naêm 1993, khi Thöôïng Vieän chaáp nhaän moät khoaûn luaät lieät keâ 28 ñieàu kieän ñöôïc pheùp thi haønh, trong ñoù coù tröôøng hôïp “beänh nhaân ôû trong tình traïng taän maïng” vaø phaûi traûi qua nhöõng tình traïng “ñôùn ñau quaù söùc mình”. Naêm ngoaùi bò thua veà khoaûn luaät naøy, naêm nay, Ñaûng CDA chæ coá gaéng laøm sao ñeå giôùi haïn kyõ hôn nöõa vieäc thi haønh khoaûn luaät naøy thoâi. Ñaûng naøy hy voïng loaïi tröø luaät trôï an töû khoûi hai loaïi beänh nhaân, ñoù laø treû em vaø nhöõng ai baát khaû yù thöùc, vì hieän nay luaät naøy bao goàm caû hai thaønh phaàn naøy.

 

Hoâm nay, Thöù Naêm 16/5/2002, Quoác Hoäi Bæ ñaõ pheâ chuaån luaät trôï an töû, vôùi 86 phieáu thuaän, 51 choáng vaø 10 phieáu troáng. Theá laø, döï luaät ñaõ ñöôïc Thöôïng Vieän chaáp nhaän 7 thaùng tröôùc ñaây, nay ñöôïc Chamber of Deputies chaáp nhaän thaønh phaùp luaät. Caùc Vò Giaùm Muïc Bæ ñaõ leân tieáng nhö sau: “Nôi khoaûn luaät naøy, phaåm giaù con ngöôøi bò treo lô löûng, nhö theå noù chaúng dính daùng gì ñeán vieäc hieän höõu cuûa hoï, maø chæ gaén lieàn vôùi nhöõng gì ñöôïc goïi laø ‘tính chaát cuûa söï soáng’. Bôûi theá, ñieàu naøy coù nghóa laø Chính Phuû Bæ Quoác cho raèng söï soáng con ngöôøi ít giaù trò hôn nhöõng thöù khaùc”. Caùc Vò Giaùm Muïc nghó raèng giaù maø “vò baùc só coù theå laøm ngöôïc laïi luaät naøy vaø khoâng chaáp nhaän yù muoán cuûa ngöôøi ngoû yù muoán ñöôïc trôï an töû (vaø) caùc nhaø thöông choái töø thi haønh vieäc trôï an töû trong khu vöïc cuûa mình vaãn yeân haøn”. Thaät ra, luaät trôï an töû ôû Bæ nheï hôn ôû Hoøa Lan, vì ôû Bæ khoaûn luaät naøy coøn ñöôïc keøm theo vieäc aùp duïng chöõa trò giaûm ñau cho beänh nhaân vaø beänh nhaân phaûi ñöôïc cheát moät caùch xöùng ñaùng. 16 ñieàu trong khoaûn luaät naøy noùi roõ baùc só ñöôïc pheùp keát lieãu söï soáng con ngöôøi neáu hoäi ñuû moät loaït nhöõng ñieàu kieän nhö luaät aán ñònh. Beänh nhaân ñöôïc trôï an töû phaûi treân 18 tuoåi, coù khaû naêng hieåu bieát, vaø ñöôïc ñoàng yù treân giaáy tôø. Lôøi yeâu caàu xin ñöôïc trôï an töû phaûi ñöôïc vieát thaønh vaên tröôùc khi beänh nhaân maát ñi yù thöùc, vaø phaûi hoaøn toaøn töï nguyeän chöù khoâng bò moät aùp löïc naøo ngoaïi taïi. Ngoaøi ra, khoaûn luaät naøy coøn minh ñònh raèng vò baùc só “khoâng theå bò baét buoäc” phaûi thi haønh vieäc trôï an töû. Ñieàu khoaûn naøy ñöôïc theâm vaøo ñeå ñeà phoøng baùc só bò beänh nhaân hay ngöôøi nhaø beänh nhaân laøm aùp löïc, nhö ñaõ xaåy ra ôû Hoøa Lan. Theâm vaøo ñoù, baùc só haønh söû vieäc naøy coøn phaûi hoûi yù kieán cuûa moät baùc só chuyeân moân khaùc khoâng dính daùng ñeán beänh nhaân vaø hieåu bieát veà beänh traïng cuûa beänh nhaân, cuõng nhö phaûi baøn vôùi toaøn boä nhaân vieân chaêm soùc cho beänh nhaân aáy nöõa. Phaûi giaønh ra moät thaùng ñeå suy nghó töø luùc nhaän ñöôïc yeâu caàu cho ñeán ngaøy thi haønh vieäc trôï an töû. Boán ngaøy tröôùc khi thi haønh vieäc trôï an töû, vò baùc só phaûi noäp vaên baûn cho Federal Commission of Control and Evaluation, moät uûy ban goàm coù caùc baùc só, boài thaåm vieân vaø chuyeân vieân veà caùc vaán ñeà luaân lyù ñaïo ñöùc, ñeå hoï xem xeùt kyõ löôõng caùc chi tieát noäp trình coù ñuùng nhö luaät phaùp aán ñònh hay chaêng. Neáu hai phaàn ba trong uûy ban naøy khoâng ñoàng yù thì tröôøng hôïp naøy phaûi ñöôïc ñeä trình leân Magistrate ñeå ñöôïc toøa toäi hình thaåm xeùt. Döï luaät naøy ñaõ ñöôïc cöùu xeùt hai naêm trôøi, cuoái cuøng ñaõ ñöôïc chaáp nhaän, baát chaáp söï choáng ñoái cuûa nhöõng ñaûng Xaõ Hoäi Kitoâ Giaùo noùi tieáng Phaùp (PSC) vaø noùi tieáng Flemish (CDV). Joelle Milquet, chuû tòch cuûa PSC noùi raèng seõ khieáu naïi leân Toøa AÙn AÂu Chaâu veà Nhaân Quyeàn ñeå yeâu caàu thöïc hieän “nhöõng ñieàu chænh quan troïng” nôi khoaûn luaät môùi naøy.

 

Söù Ñieäp cuûa ÑTC göûi Hoäi Nghò thöôøng nieân cuûa Toå Chöùc Hoaït Ñoäng Truyeàn Giaùo Cuûa Toøa Thaùnh.

 

ÑTC ñaõ göûi moät söù ñieäp ñöôïc ñöa ñeán taän nôi cho Hoäi Nghò naøy, moät hoäi nghò ñöôïc dieãn ra töø ngaøy 16 ñeán 24/5/2002 taïi Vatican, vôùi 113 vò giaùm ñoác quoác gia ñaïi dieän cho 150 nöôùc treân khaép theá giôùi. Phuï thuoäc Boä Truyeàn Baù Phuùc AÂm Hoùa Cho Caùc Daân Toäc, Toå Chöùc Nhöõng Hoaït Ñoäng Truyeàn Giaùo Cuûa Toøa Thaùnh naøy phuï traùch 4 Hoaït Ñoäng khaùc nhau: 1) Hoaït Ñoäng veà Truyeàn Baù Ñöùc Tin; Hoaït Ñoäng veà Thaùnh Pheâroâ Toâng Ñoà; Hoaït Ñoäng Truyeàn Giaùo nôi Treû Em; vaø Hoaït Ñoäng Hieäp Hoäi Giaùo Só Truyeàn Giaùo.

 

Trong söù ñieäp cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaéc nhôû vaø nhaén nhuû thaønh phaàn tham döï vieân hoäi nghò naøy nhö sau:

 

ÔÛ nhöõng caáp ñoä khaùc nhau veà traùch nhieäm, moïi ngöôøi trong Giaùo Hoäi caàn phaûi ñöôïc giaùo duïc ñeå coäng taùc vôùi nhau trong chính söù vuï cuûa Chuùa Kitoâ. (Ôn goïi naøy, theo ÑTC) vaãn coøn taát caû hieäu löïc cuûa mình: noù tieâu bieåu cho khuoân thöôùc cuûa vieäc Giaùo Hoäi daán thaân truyeàn giaùo, moät Giaùo Hoäi bao giôø cuõng caàn phaûi thöïc söï vaø hoaøn toaøn daán thaân, caàn phaûi coù moät ñoäng löïc môùi meû vaø maõnh lieät… Hoaït ñoäng truyeàn giaùo khoâng bao giôø ñöôïc haï xuoáng thaønh vaán ñeà phaùt trieån con ngöôøi thuaàn tuùy, thaønh vieäc giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo vaø giaûi thoaùt cho keû bò aùp böùc… Maëc duø con ngöôøi caàn phaûi can ñaûm nhuùng tay can thieäp vaøo nhöõng nhöõng tuyeán ñaàu naøy trong vieäc hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi thieän chí, Giaùo Hoäi coøn coù moät coâng vieäc quan troïng vaø chuyeân bieát khaùc nöõa, ñoù laø vieäc giuùp cho con ngöôøi nam nöõ gaëp gôõ Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Chuoäc duy nhaát… Thaùnh nhaân laø moät nhaø truyeàn giaùo ñích thöïc vaø theá giôùi ñang mong ñôïi caùc vò thöøa sai thaùnh naøy”.

15/5 Thöù Tö

Möøng Sinh Nhaät ÑTC Gioan Phaoloâ II 82 Tuoåi (18/5/1920-2002)

13 ngaøn ngöôøi taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå döï buoåi trieàu kieán chung vaøo Ngaøy Thöù Tö haèng tuaàn ñaõ hoâ hoaùn haùt möøng sinh nhaät 82 tuoåi cuûa ÑTC vaøo ngaøy Thöù Baûy tôùi ñaây 18/5, ÑTC ñaõ caùm ôn hoï vaø xin hoï nhö sau: “Toâi caàn ñeán söï naâng ñôõ tinh thaàn cuûa anh chò em ñeå tieáp tuïc trung thaønh vôùi thöøa taùc vuï Chuùa ñaõ uyû thaùc cho Toâi”.

Baøi Giaùo Lyù 40: Ca Vònh Habakkuk

Coù Thieân Chuùa ôû beân, khoâng vieäc gì phaûi sôï chöôùng ngaïi vaät

(Xin xem toaøn baøi trong Muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn tuaàn tôùi)

(ÑTC ñaõ toùm taét baøi giaùo lyù baèng tieáng Anh nhö sau:)

Anh chò em thaân meán,

Saùch Habakkuk keát thuùc baèng moät baøi Ca Vònh dieãn taû moät caùch soáng ñoäng vieäc Thieân Chuùa ñeán phaùn xeùt ñeå cöùu ñoä daân Ngaøi. AÙnh saùng vinh quang baùo hieäu vieäc Chuùa tieán ñeán laø bieåu hieäu cho caû sieâu vieät tính cuûa Ngaøi laãn vieäc hieän dieän cöùu ñoä cuûa Ngaøi treân theá giôùi vaø trong lòch söû. Baøi Ca Vònh phaùc taû Thieân Chuùa trong söï thaùnh thieän vaø uy nghi cuûa Ngaøi, theá nhöng noù cuõng cho thaáy vieäc Ngaøi chaêm soùc nhöõng keû tín trung cuûa Ngaøi vaø vieäc Ngaøi phaân xöû thaønh phaàn baát chính, toäi loãi vaø söï döõ ñaõ laøm lem luoác thieân nhieân taïo vaät cuûa Ngaøi. Chuùa xuaát hieän moät caùch uy nghi trong vinh quang vaø coâng chính ñeå mang laïi töï do, vui möøng vaø bình an ñeán cho nhöõng ai Ngaøi daãn daét theo con ñöôøng söï soáng.

Toâi haân hoan chaøo möøng caùc tham döï vieân Hoäi Nghò Quoác Teá ñang dieãn tieán taïi Ñaïi Hoïc Toøa Thaùnh Gregoârioâ baøn veà Vaán Ñeà Buoân Baùn Con Ngöôøi … Toâi cuõng ñaëc bieät chaøo möøng phaùi ñoaøn Ñoâng Timor. Nhaân dòp quoác gia cuûa anh chò em möøng ñoäc laäp vaøo Ngaøy Thöù Hai tôùi ñaây, Toâi caàu xin ñeå nhieàu cuoäc hy sinh trong nhöõng naêm vöøa roài giôø ñaây seõ taùc ñoäng vieäc xaây döïng neân moät xaõ hoäi coâng chính vaø ñoaøn keát. Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho nhaân daân Ñoâng Timor ñöôïc töï do vaø hoøa bình beàn vöõng!

Döï Thaûo Caám Ñaïo Coâng Giaùo ôû Nga khoâng thaønh

Baûn döï thaûo tính ñeä trình leân Toång Thoáng Vladimir Putin naøy ñeå khoâng cho pheùp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo toàn taïi ôû Nga ñaõ khoâng nhaän ñöôïc ñuû soá phieáu caàn thieát. Soá phieáu uûng hoä döï thaûo bôûi Viktor Alksnis naøy ñaõ khoâng chieám ñuû soá phieáu (trong soá 169 vò tham döï) caàn thieát ñeå ñöôïc quoác hoäi chaáp thuaän, duø chæ coù 37 vò choáng laïi döï thaûo naøy, 4 vò boû phieáu troáng. Taùc giaû cuûa baûn döï thaûo naøy taùi traùch moùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ coi quoác gia cuûa oâng nhö “laø moät sa maïc veà tinh thaàn” vaø tìm caùch “aùp ñaët yù ñònh cuûa mình treân quoác gia Nga Soâ”. Trong khi ñoù, vaøo ngaøy 11/2/2002, veà vieäc thieát laäp 4 giaùo phaän ôû Nga, Toøa Thaùnh Vatican ñaõ tuyeân boá laø muïc tieâu duy nhaát laø ñeå ñaùp laïi nhu caàu thieâng lieâng cho ngöôøi Coâng Giaùo ôû xöù sôû naøy, moät nhu caàu lieân quan ñeán quyeàn töï do toân giaùo cuûa hoï, chöù khoâng phaûi coá yù “duï giaùo” (chieâu moä tín ñoà).

Söù Ñieäp ÑTC göûi Hoäi Nghò Quoác Teá veà Vaán Ñeà Buoân Baùn Con Ngöôøi

Hoäi Nghò naøy laø saùng kieán cuûa Jim Nicholson, Vò Laõnh Söï Hieäp Chuûng Quoác Hoa Kyø ôû Toøa Thaùnh. Hoäi Nghò naøy ñöôïc baûo trôï bôûi Phaùi Ñoaøn Ngoaïi Giao Caùc Nöôùc ôû Toøa Thaùnh, cuõng nhö bôûi Vieän Ñaïi Hoïc Toøa Thaùnh Greâgoârioâ, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, Hoäi Ñoàng Muïc Vuï Di Daân vaø Du Haønh, vaø nguyeät san Inside The Vatican. Theo töôøng trình cuûa Thöôïng Vieän Hoa Kyø, coù 700 ngaøn ngöôøi bò buoân baùn moãi naêm, trong ñoù coù treân 50 ngaøn ngöôøi laø phuï nöõ vaø nhi nöõ ñöôïc buoân baùn vaøo nguyeân nöôùc Hoa Kyø maø thoâi. Tình traïng naøy ñöa ñeán vieäc phaùt trieån toäi aùc coù toå chöùc, caùc thöù beänh taät, ñoå vôõ xaõ hoäi, maát quyeàn töï do vaø phaåm giaù. Vieäc buoân baùn naøy laø moät thöông vuï kieám chaùc lôïi loäc tieàn baïc. Theo Cô Quan Quoác Teá veà Di Daân thì vieäc buoân baùn naøy thu ñöôïc töø 5 ñeán 7 tæ Myõ kim. Chuû ñeà cuûa Hoäi Nghò hai ngaøy 15-16/4/2002 taïi Ñaïi Hoïc Ñöôøng Toøa Thaùnh Greâgoârioâ naøy laø “Tình Traïng Noâ Leä Theá Kyû 21 – Chieàu Kích Nhaân Quyeàn ñoái vôùi Vaán Ñeà Buoân Baùn Con Ngöôøi”. ÑTGM Jean Louis Tauran, Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh ñaõ ñoïc söù ñieäp cuûa ÑTC trong phaàn khai maïc Hoäi Nghò, trong ñoù, ÑTC ñaõ nhaán maïnh nhöõng ñieåm sau ñaây:

Caàn phaûi chuù troïng ñeán nhöõng nguyeân nhaân saâu xa hôn nôi ‘nhu caàu ñoøi hoûi’ ñöôïc taêng phaùt trong vieäc chaâm moài cho thò tröôøng noâ leä con ngöôøi cuõng nhö trong vieäc dung döôõng baét con ngöôøi phaûi traû baèng moät giaù hy sinh. (Vieäc phaân tích tìm kieám caên nguyeân naøy, theo ÑTC) môùi daãn ñeán moät cuoäc khaûo saùt nhöõng loái soáng vaø nhöõng kieåu haønh vi cöû chæ, nhaát laø lieân quan ñeán hình aûnh phuï nöõ laø yeáu toá phaùt sinh ra caùi ñaõ trôû thaønh moät kyõ ngheä khaû chöùng veà vieäc khai thaùc tình duïc trong caùc xöù sôû taân tieán. Cuõng theá, nôi nhöõng xöù sôû keùm phaùt trieån voán laø nôi phaùt xuaát ra haàu heát thaønh phaàn naïn nhaân bò buoân baùn naøy, cuõng caàn phaûi phaùt trieån nhöõng guoàng maùy hieäu nghieäm hôn nöõa trong vieäc phoøng ngöøa vaán ñeà buoân baùn con ngöôøi cuõng nhö vaán ñeà taùi phoái caùc naïn nhaân cuûa noù… Vieäc buoân baùn con ngöôøi gaây ra moät söï xuùc phaïm kinh ruøng ñeán phaåm giaù con ngöôøi vaø laø moät vi phaïm traàm troïng ñeán nhaân quyeàn… Nhöõng tình traïng aáy laø moät vieäc coá tình haï nhuïc caùc giaù trò neàn taûng ñöôïc taát caû moïi vaên hoùa vaø daân toäc cuøng nhau toân troïng, nhöõng giaù trò ñöôïc baét nguoàn töø chính baûn tính cuûa con ngöôøi… Vieäc taêng phaùt ñeán möùc baùo ñoäng trong vaán ñeà buoân baùn con ngöôøi laø moät trong nhöõng vaán ñeà veà chính trò, xaõ hoäi vaø kinh teá lieân quan ñeán tieán trình toaøn caàu hoùa; noù tieâu bieåu cho moät moái ñe doïa traàm troïng ñeán vieäc an ninh cuûa moãi quoác gia, cuõng nhö cho caû vaán ñeà coâng lyù quoác teá laø vaán ñeà khoâng theå trì hoaõn… Vieäc khai thaùc tình duïc phuï nöõ vaø treû em laø moät khía caïnh gheâ tôûm ñaëc bieät trong vaán ñeà buoân baùn con ngöôøi naøy, vaø phaûi ñöôïc nhìn nhaän nhö laø moät vi phaïm taän goác ñeán phaåm giaù vaø quyeàn lôïi con ngöôøi. Chieàu höôùng leäch laïc trong vieäc laáy vaán ñeà maõi daâm nhö moät thöông vuï kyõ ngheä chaúng nhöõng goùp phaàn vaøo vieäc buoân baùn con ngöôøi, maø töï noù coøn laø chöùng côù cho thaáy khuynh höôùng caøng ngaøy caøng muoán taùch lìa töï do khoûi leà luaät luaân lyù vaø haï caáp maàu nhieäm saâu xa veà tính duïc con ngöôøi thaønh moät thöù haøng hoùa… Toâi tin raèng Hoäi Nghò, trong vieäc baøn thaûo veà nhöõng vaán ñeà chính trò vaø phaùp lyù quan troïng ñeå ñaùp öùng vôùi naïn dòch taân thôøi naøy, cuõng seõ khaùm phaù thaáy nhöõng vaán ñeà ñaïo ñöùc luaân lyù ñöôïc gôïi leân töø vaán ñeà buoân baùn con ngöôøi aáy”.

14/5 Thöù Ba

Hoäi Nghò Veà Myõ Chaâu Latinh vaø Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu Keâu Goïi Toaøn Caàu Hoùa

Hoäi Nghò Xaõ Hoäi Veà Myõ Chaâu Latinh vaø Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu laàn ñaàu tieân ñöôïc dieãn ra taïi Marid Taây Ban Nha hai ngaøy, Thöù Hai vaø Thöù Ba 13-14/5/2002. 150 tham döï vieân goàm coù caùc vò Hoàng Y, Giaùm Muïc, tu só vaø giaùo daân, ñöôïc Caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu vaø AÂu Chaâu toå chöùc. Baûn ñuùc keát daøi 6 trang cuûa cuoäc hoïp naøy seõ ñöôïc trình baøy vôùi Caùc Vò Thuû Laõnh Quoác Gia vaø Chính Quyeàn thuoäc Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu, Myõ Chaâu Latinh vaø nöôùc Caribbean, trong cuoäc Hoïp Thöôïng Ñænh cuûa thaønh phaàn naøy vaøo hai ngaøy Thöù Saùu vaø Thöù Baûy 17-18/5/2002, cuõng taïi cuøng moät ñòa ñieåm. Baûn Ñuùc Keát Hoäi Nghò coøn ñöôïc keøm theo moät böùc thö ngoû göûi oâng Jose Maria Aznar, Thuû Töôùng Taây Ban Nha kieâm ñöông kim Chuû Tòch Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Boán ñieåm chính ñöôïc baøn ñeán vaø nhaán maïnh trong böùc thö ngoû naøy nhö sau: 1) Haõy öu tieân cho chieàu kích xaõ hoäi trong vieäc phaùt trieån veà kinh teá; 2) Haõy chieán ñaáu choáng laïi baêng hoaïi baèng vieäc coå voõ moät neàn luaân lyù ñaïo ñöùc veà traùch nhieäm trong laõnh vöïc kinh doanh thöông maïi; 3) Haõy laøm sao ñeå coù theå baûo veä moâi sinh baèng nhöõng phöông tieän chính trò vaø phaùp lyù coù hieäu löïc; 4) Haõy kieán taïo neân nhöõng cô caáu quaûn trò coù khaû naêng ñaùp öùng nhöõng thaùch ñoá veà vaán ñeà toaøn caàu hoùa laøm taân tieán hoùa quoác gia, nhöõng cô caáu hoäi nhaäp töøng mieàn vaø hôïp taùc chung theá giôùi, cuøng vôùi vieäc cuûng coá xaõ hoäi daân söï cho coù coâng hieäu.

Ñöùc Giaùm Muïc Jorge Enrique Jimeùnez Carvajal (Colombia, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Myõ Chaâu CELAM) vaø Giaùm Muïc Josef Momeyer (Ñöùc, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu) ñaõ ñeà nghò thaønh laäp “Nhöõng UÛy Ban Hy Voïng”, theo kieåu maãu cuûa Caùc UÛy Ban Chaân Lyù, ñeå phaùt ñoäng nhöõng ñöôøng höôùng nguyeân thuûy vaø môùi meû trong vieäc hoaït ñoäng cho tình traïng phaùt trieån chính ñaùng hôn ôû Myõ Chaâu Latinh. Hoäi Nghò naøy ñöôïc khai maïc vôùi oâng Joseù María Aznar, ñöông kim Chuû Tòch Hoäi Ñoàng AÂu Chaâu, vò ñaõ cho thaønh phaàn tham döï vieân bieát raèng: “Hieän töôïng toaøn caàu hoùa khoâng phaûi laø moät moái ñe doaï maø laø moät cô hoäi raát toát… AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu Latinh coù chung nhöõng giaù trò nhö baûo veä phaåm giaù cuûa con ngöôøi vaø quyeàn töï do caù nhaân… Vieäc phaân bieät cuõng nhö vieäc hôïp taùc laø nguyeân taéc chính trò vaø xaõ hoäi cuûa lòch söû AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu Latinh vaø laø moät heä thoáng phaûn aûnh ñích thöïc nhöõng giaù trò veà daân chuû vaø töï do”. ÑHY Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh Angelo Sodano ñaõ nhaân danh ÑTC göûi moät söù ñieäp cho Hoäi Nghò, nhaán maïnh ñeán vieäc hoäi nhaäp theo mieàn ôû caû AÂu Chaâu laãn Myõ Chaâu Latinh phaûi laø “moät böôùc tieán quan troïng höôùng tôùi tình traïng toaøn caàu hoùa tình ñoaøn keát”. OÂng Antoùnio Guterres, nguyeân Thuû Töôùng Boà Ñaøo Nha, noùi raèng vieäc thaân höõu giöõa Myõ Chaâu Latinh vaø Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu phaûi laø vieäc ñoùng goùp laøm cho heä thoáng quaûn trò hoaøn caàu toát ñeïp hôn: “Neáu chuùng ta coù theå taïo ñöôïc moät cuoäc lieân hieäp choáng laïi naïn khuûng boá thì chuùng ta phaûi coù theå taïo ñöôïc moät cuoäc lieân minh quoác teá choáng laïi naïn ngheøo khoå”.

ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa dòp möøng kyû nieäm 20 naêm

ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ thaønh laäp Hoäi Ñoàng naøy töø ngaøy 20/5/1982 baèng vaên kieän Motu Proprio “Inde a Pontificatus”. Trong vaên kieän aáy, ÑTC ñaõ theâm vaøo Hoäi Ñoàng naøy nhöõng traùch nhieäm thuoäc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Ñoái Thoaïi vôùi Caùc Tín Ñoà ñöôïc ÑTC Phaoloâ VI thaønh laäp naêm 1965. Töø ngaøy ñoù, Hoäi Ñoàng naøy ñaõ ñaëc bieät nghieân cöùu veà nhöõng caên nguyeân vaø haäu quaû gaây ra cho ñöùc tin Kitoâ Giaùo bôûi tình traïng khoâ ñaïo vaø thieáu ñöùc tin. Trong söù ñieäp cuûa mình, ÑTC ñaõ phaân tích nhöõng kieåu maãu taâm töôûng ñoåi thay cuøng vôùi nhöõng taäp tuïc cuûa caùc xaõ hoäi trong thôøi ñoaïn 20 naêm qua, coâng nhaän raèng: “nhöõng kyõ thuaät truyeàn thoâng taân tieán ñaõ coù moät taùc duïng nôi caùc moái lieân heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân, cuõng nhö giöõa con ngöôøi vôùi nhau”. Trong böùc thö göûi ÑHY Chuû Tòch Poupard ngöôøi Phaùp, ÑTC ñaõ vieát nhö sau:

Töø khi môû maøn cho giaùo trieàu cuûa mình, Toâi ñaõ lôïi duïng moïi cô hoäi ñeå nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng cuûa vieäc trao ñoåi giöõa Giaùo Hoäi vaø caùc neàn vaên hoùa. Noù laø moät laõnh vöïc quan troïng chaúng nhöõng cho vieäc taân truyeàn baù phuùc aâm hoùa vaø vieäc ñöùc tin hoäi nhaäp vaên hoùa, maø coøn cho ñònh meänh cuûa theá giôùi vaø töông lai cuûa nhaân loaïi nöõa… Chính vaán ñeà toaøn caàu hoùa, moät vaán ñeà theo nguoàn goác ñöôïc gaén lieàn vôùi laõnh vöïc kinh teá, hieän nay ñaõ trôû thaønh moät hieän töôïng cuõng gaây aûnh höôûng ñeán caùc laõnh vöïc khaùc cuûa ñôøi soáng con ngöôøi... (ÑTC laäp laïi lôøi Ngaøi ñaõ noùi töø ñaàu Hoäi Ñoàng naøy) Moät ñöùc tin khoâng trôû thaønh vaên hoùa laø moät ñöùc tin chöa ñöôïc hoaøn toaøn chaáp nhaän, chöa ñöôïc hoaøn toaøn nghó thaáu, chöa ñöôïc trung thöïc soáng ñoäng… Haõy tieáp tuïc con ngöôøi ñaõ ñi, khieán cho tieáng noùi cuûa Toøa Thaùnh vang leân ôû ‘caùc coâng ñöôøng’ vaên hoùa taân tieán, baûo toàn nhöõng töông quan coù lôïi vôùi nhöõng thaønh phaàn ñi laøm ngheä thuaät vaø khoa hoïc, vaên chöông vaø trieát lyù ”.

13/5 Thöù Hai

 

ÑTC göûi thö cho caùc vò Giaùm Muïc thuoäc Mieàn Trung Phi veà Tính Caùch Uy Tín Chöùng Nhaân

 

Tröôùc nhöõng xung ñoät veà chuûng toäc ôû Mieàn Chö Ñaïi Hoà, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ thuùc giuïc caùc Vò Giaùm Muïc Trung Phi haõy khuyeán khích tín höõu Coâng Giaùo xeùt laïi löông taâm cuûa mình veà vieäc nhaát trí laøm chöùng cuûa hoï. Lôøi keâu goïi naøy ñöôïc vang leân trong moät böùc thö (ñöôïc Toøa Thaùnh phoå bieán hoâm nay) ÑTC göûi cho Giaùm Muïc Frederic Rubwejanga ôû Kibungo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Trung Phi, ñang nhoùm hoïp ngoaïi thöôøng taïi Kigali, thuû ñoâ Nöôùc Rwanda. ÑTC vieát ñeå hoaøn thaønh “nhöõng khaùt voïng chaân chính ñoái vôùi hoøa bình, coâng lyù vaø tình ñoaøn keát, ñieàu quan troïng nhaát ñoù laø Giaùo Hoäi trong mieàn cuûa Quí Huynh phaûi thöïc söï hoûi mình, chaúng nhöõng veà söï uy tín cuûa vieäc Quí Huynh trình baøy söù ñieäp cuûa Giaùo Hoäi, maø coøn veà söï uy tín cuûa nhöõng ai truyeàn ñaït söù ñieäp naøy nöõa. Uy tín cuûa Giaùo Hoäi ôû Phi Chaâu leä thuoäc vaøo chöùng töø do caùc phaàn töû cuûa Giaùo Hoäi ôû ñaây toû ra, moät chöùng töø traøn ñaày caûm thöùc saâu xa veà phuùc aâm vaø luaân lyù. Vôùi vai troø bao giôø cuõng laø maãu göông cho daân Kitoâ Giaùo, Quí Huynh seõ giuùp cho tín höõu bieát khoâng ngöøng chieán ñaáu choáng laïi nhöõng maàm moáng chia reõ vaø nhöõng ñoái choïi chuûng toäc, nhöõng maàm moáng laøm suy yeáu chöùng töø cuûa Giaùo Hoäi vaø chaâm ngoøi haän thuø huynh ñeä”.

 

Caùc Vò Giaùm Muïc thuoäc Hieäp Hoäi Giaùm Muïc Trung Phi ñeán töø caùc nöôùc Burundi, Rwanda vaø Coäng Hoøa Daân Chuû Conggo, nhöõng nöôùc ñang haèn neùt cuûa nhöõng cuoäc xung ñoät chuûng toäc. ÑTC ñaõ nghieâm thaúng leân aùn nhöõng haønh ñoäng baïo löïc aáy, “nhöõng haønh ñoäng baïo löïc chaúng nhöõng thöôøng xuyeân choái boû döï aùn cuûa Thieân Chuùa trong vieäc qui tuï con caùi cuûa Ngaøi laïi vôùi nhau, (maø coøn) choái boû caû ôn goïi laøm ngöôøi, thaønh phaàn ñöôïc Ñaáng Hoùa Coâng kyù thaùc cho traùch nhieäm coäng taùc vôùi coâng vieäc cuûa Ngaøi, trong vieäc khoâng ngöøng voâ tö toân troïng söï soáng vaø phaåm giaù cuûa moïi ngöôøi. Ñeå coå voõ vieäc toân troïng caùc quyeàn lôïi caên baûn cuûa caù nhaân cuõng nhö ñoaøn theå hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa hoï, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc keâu goïi daán thaân ñoàng haønh vôùi taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ thieän taâm trong vieäc phaùt ñoäng moät kyû nguyeân môùi hoøa bình, coâng lyù vaø tình ñoaøn keát höõu hieäu ôû vuøng Chö Ñaïi Hoà. Chôù gì nhöõng chöùng nhaân duõng caûm cuûa moät nieàm hy voïng môùi mang laïi cho toaøn theå vuøng naøy xuaát hieän taïi Chö Ñaïi Hoà Phi Chaâu”.

 

ÑTC tieáp caùc vò thò tröôûng veà Roâma veà vieäc kieán taïo kieåu maãu môùi cuûa Tình Ñoaøn Keát.

 

Cuoäc hoïp cuûa 18 vò thò tröôûng ñeán töø nhöõng thaønh phoá quan troïng nhaát theá giôùi laø ñeå baét ñaàu moät toå chöùc voâ vò lôïi vôùi danh xöng Glocal Forum, moät toå chöùc nhaém ñeán vieäc coå voõ nhöõng lieân heä giöõa caùc thaønh phoá, laøm sao ñeå giöõ quaân bình giöõa caùc löïc löôïng hoaøn vuõ (global) vaø ñòa phöông (local) trong theá giôùi hoâm nay – Glocal ôû ñaây ñöôïc gheùp bôûi hai chöõ global vaø local naøy. Thò Tröôûng Roâma laø oâng Walter Veltroni ñaõ ñoïc baøi dieãn vaên khai maïc. ÑTC ñaõ ngoû lôøi cuøng hoï nhö sau:

 

Caâu taâm nieäm cuûa moät thaønh phoá phaûi ñöôïc mang moät ñaëc tính hôn heát caùc ñaëc tính, ñoù laø ñaëc tính ñoaøn keát. Moïi ngöôøi trong quí vò ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi vaø kinh teá traàm troïng, nhöõng vaán ñeà seõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc tröø phi quí vò kieán taïo ñöôïc moät kieåu maãu môùi cuûa tình lieân ñôùi nhaân loaïi. Nhöõng cô caáu vaø nhöõng toå chöùc xaõ hoäi ôû caùc caáp ñoä khaùc nhau, keå caû Quoác Gia nöõa, phaûi cuøng nhau phaùt ñoäng moät phong traøo chung cho tình ñoaøn keát giöõa taát caû nhöõng khoái daân chuùng, chuù troïng ñaëc bieát tôùi thaønh phaàn yeáu keùm vaø soáng beân leà xaõ hoäi. Ñaây khoâng phaûi laø vaán ñeà thuaän lôïi. Noù laø moät nhu caàu thieát yeáu cuûa moät thöù traät töï veà luaân lyù, moät vaán ñeà maø taát caû moïi ngöôøi caàn phaûi ñöôïc hoïc hoûi, vaø laø moät vaán ñeà maø nhöõng ai coù uy tín caùch naøo ñeàu phaûi daán thaân nhö laø moät vaán ñeà cuûa löông taâmMuïc tieâu cuûa tình ñoaøn keát phaûi laø tình traïng tieán boä cuûa moät theá giôùi nhaân baûn hôn nöõa cho taát caû moïi ngöôøi – moät theá giôùi maø trong ñoù heát moïi caù nhaân seõ coù theå tham döï vaøo moät caùch tích cöïc vaø hieäu naêng, vaø moät theá giôùi maø trong ñoù tình traïng giaàu coù moät moät soá ngöôøi khoâng coøn laø moät trôû ngaïi maø laø moät hoã trôï cho vieäc phaùt trieån cuûa nhauTrong thôøi gian quí vò suy tö veà nhieàu vaán ñeà phöùc taïp ñöôïc Hoäi Nghò cuûa quí vò ñaët ra, Toâi xin quí vò haõy coi vieäc laøm cuûa quí vò nhö laø moät dòp coù moät khoâng hai ñeå haønh thieän, ñeå caûi tieán baèng nhöõng ñöôøng loái thöïc söï theá giôùi chuùng ta ñang soáng. Xin Ñaáng Toaøn Naêng soi saùng vaø naâng ñôõ caùc noã löïc cuûa quí vò. Toâi xin muoân pheùp phuùc laønh thaàn linh cuûa thuaän hoøa vaø bình an xuoáng treân quí vò vaø nhöõng ngöôøi coâng daân anh chò em cuûa quí vò”.

 

Söù Ñieäp cuûa ÑTC göûi Hoäi Nghò Xaõ Hoäi Veà Myõ Chaâu Latinh vaø Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu

 

Hoäi Nghò Xaõ Hoäi Veà Myõ Chaâu Latinh vaø Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu laàn ñaàu tieân ñöôïc dieãn ra taïi Marid Taây Ban Nha hai ngaøy, Thöù Hai vaø Thöù Ba 13-14/5/2002, ôû El Escorial Marid Taây Ban Nha, ñeå thaûo luaän veà chuû ñeà “Cuøng Nhau Phuïc Vuï Coâng Ích Phoå Quaùt: Vieäc Ñoùng Goùp cuûa Giaùo Hoäi”. Hoäi Nghò naøy ñöôïc toå chöùc bôûi UÛy Ban Giaùm Muïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu (COMECE), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu Latinh (CELAM), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha (CEE). Sau ñaây laø söù ñieäp ñöôïc vieát baèng Tieáng Taây Ban Nha (ñöôïc Maøn Ñieän Toaùn Zenit dòch sang Tieáng Anh vaø phoå bieán ngaøy 13/5/2002) cuûa ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano göûi cho Hoäi Nghò nhaân danh ÑTC.

 

Vatican Ngaøy 25/4/2002

 

Lord Cardinal,

 

1.-        Toâi haân hoan göûi lôøi chaøo möøng thaân aùi cuûa ÑTC ñeán nhöõng vò ñaïi dieän Caùc Giaùo Hoäi rieâng ôû Myõ Chaâu Latinh vaø AÂu Chaâu, qui tuï laïi ôû San Lorenzo de El Escorial, ñeå döï Hoäi Nghò Xaõ Hoäi, moät hoäi nghò ñöôïc ñaët döôùi söï baûo trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu Latinh vaø UÛy Ban Caùc Giaùm Muïc Coäng Ñoàng AÂu Chaâu, vôùi muïc ñích khaûo saùt theo nhö ñeà taøi ñeà ra, ñoù laø vieäc ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi vaøo vieäc hôïp taùc chung cuûa Myõ Chaâu Latinh vôùi Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu cho coâng ích ñaïi ñoàng.

 

Hoäi Nghò naøy laø moät saùng kieán ñaùng ca ngôïi, vaø laø moät saùng kieán, tröôùc heát, boäc loä cho thaáy caùch thöùc Caùc Vò Thöøa Keá Toâng Ñoà cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ trôû thaønh moät moái hieäp thoâng höõu hình, coå voõ “nhöõng hoaït ñoäng chung cho toaøn theå Giaùo Hoäi” (Lumen Gentium, 23), nhôø ñoù chöùng toû cho tín höõu vaø toaøn theå theá giôùi thaáy ñöôïc vieäc caùc vò hieäp nhaát trong ñöùc tin, cuõng nhö trong vieäc phuïc vuï chung, ñeå “soi saùng taát caû moïi ngöôøi baèng aùnh saùng cuûa Chuùa Kitoâ” (cuøng nguoàn vöøa daãn, 1).

 

2.-        Nhöõng vieäc trao ñoåi ñang phaùt trieån ôû caùc Giaùo Hoäi rieâng khaùc nhau chaúng nhöõng cho chuùng ta hieåu bieát hôn veà chieàu kích ñaïi ñoàng cuûa Giaùo Hoäi, maø coøn laø moät ñöôøng loái thích hôïp cho thaáy tình traïng lieân thuoäc saâu ñaäm caøng ngaøy caøng phaùt trieån hôn giöõa caùc daân toäc vaø caùc ñaïi luïc vôùi nhau, moät tình traïng lieân thuoäc maø hoâm nay ñaây ñang ñöôïc theå hieän nhö laø moät tieán trình toaøn caàu hoùa. Trong chieàu höôùng naøy, toâi xin uûng hoä caùc toå chöùc hôïp taùc hieän nay cuûa Quùi Huynh trong vieäc tieáp tuïc coâng vieäc cuûa caùc Giaùo Hoäi naøy baèng moät tinh thaàn tham gia vaø hôïp taùc cao caû.

 

Hôn nöõa, vieäc choïn nöôùc Taây Ban Nha laøm chuû quoác cho Hoäi Nghò naøy, moät maûnh ñaát phong phuù veà lòch söû cuõng nhö veà nguoàn goác Kitoâ Giaùo, phuø hôïp vôùi vieäc taùi khai maøo cho nhöõng thaét keát giöõa Myõ Chaâu Latinh vaø AÂu Chaâu. Vieäc söû duïng nhöõng thöù ngoân ngöõ chung, nhö tieáng Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha, nhöõng ngoân ngöõ ñaõ töøng ñöôïc duøng ñeå phoå bieán truyeàn thoáng Coâng Giaùo chuyeân bieät vaø mang truyeàn thoáng naøy ñeán cho taát caû moïi xöù sôû ôû luïc ñòa Myõ Chaâu, khieán cho nhöõng xöù sôû Iberian naøy (bieät chuù cuûa ngöôøi dòch: töùc nhöõng xöù sôû thuoäc nhò quoác Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha naøy tröôùc ñaây, hay nhöõng xöù sôû noùi tieáng cuûa nhò quoác naøy) trôû thaønh moät chieác caàu noái giöõa hai mieàn lôùn cuûa theá giôùi.

 

AÂu Chaâu, Theá Giôùi Coå, vaø Myõ Chaâu Latinh coù cuøng moät ñaëc tính Kitoâ Giaùo. Ñaây laø moät di saûn caàn phaûi ñöôïc maïnh meõ taùi xaùc nhaän vaøo luùc lòch söû ñang moãi ngaøy moät khaån tröông tìm kieám cho nhaân loaïi caùi yù nghóa cuûa cuoäc soáng cuõng nhö tìm kieám moät chieàu höôùng döùt khoaùt cho vieäc hieän höõu cuûa nhaân loaïi.

 

3.-        Ñieàu ñaùng chuù yù laø Hoäi Nghò Xaõ Hoäi naøy ñang dieãn tieán chæ caùch coù maáy ngaøy, ôû cuøng moät ñòa ñieåm, tröôùc Cuoäc Hoïp Thöôïng Ñænh cuûa Caùc Vò Laõnh Tuï Quoác Gia vaø Chính Quyeàn cuûa Myõ Chaâu Latinh cuõng nhö cuûa Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu nhoùm hoïp, cho thaáy roõ vieäc Giaùo Hoäi chuù troïng ñeán theá giôùi, nhaát laø ñeán giôùi chính trò, thaønh phaàn luoân mang söù vuï cao caû trong vieäc phuïc vuï cho coâng ích. Chieàu höôùng ñöôïc aán ñònh phuïc vuï cho coâng ích naøy chính laø caùi chìa khoùa ôû trong tay cuûa nhöõng con ngöôøi nam nöõ muoán daán thaân xaây döïng cuoäc soáng xaõ hoäi, trong vieäc taùi thieát moät baàu khí tin töôûng laãn nhau nôi thaønh phaàn coâng daân, song laïi laø moät baàu khí, bôûi nhöõng lyù do khaùc nhau, döôøng nhö ñang bò suy thoaùi nôi moät soá xöù sôû cuûa Quí Huynh.

 

Cuoäc Hoïp Thöôïng Ñænh cuûa Caùc Laõnh Tuï Quoác Gia vaø Chính Quyeàn naøy laø moät cô hoäi thuaän lôïi ñeå trao ñoåi nhöõng tö töôûng, tín lieäu vaø döï aùn, ñoàng thôøi cuõng laø moät hoaøn caûnh raát toát cho nhöõng thoûa thuaän veà caùc khía caïnh thöông maïi, taøi chính, moâi sinh, xaõ hoäi vaø chính trò, trong töông quan giöõa Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu Latinh. Veà phaàn mình, Quí Huynh trong Haøng Giaùo Phaåm thaân meán, xin ñöøng lô laø vôùi vieäc hoïc hoûi nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà noùng boûng ñang aûnh höôûng tôùi söï coâng baèng xaõ hoäi, vieäc coå voõ söï soáng vaø gia ñình, vieäc baûo veä nhaân quyeàn, cuõng nhö vieäc daán thaân choáng laïi khuynh höôùng tìm mình vaø baêng hoaïi.

 

4.-        Toâi cuõng xin keâu goïi Quùi Huynh haõy chuù yù tôùi söï kieän hoäi nhaäp theo mieàn baèng nhöõng hieäp öôùc vaø cô caáu chung. Chuùng ta phaûi hy voïng laø tieán trình hieän nay trong vieäc caùc daân toäc ôû cuøng moät ñòa dö, coù cuøng vaên hoùa vaø yù heä töông töï nhö nhau, taùi raùp laïi vôùi nhau, seõ laø moät giai ñoaïn quan troïng ñoái vôùi “vaán ñeà toaøn caàu hoùa veà tình ñoaøn keát” (xem Toâng Huaán Giaùo Hoäi Taïi Myõ Chaâu, 55).

 

Vieäc taùi raùp laïi vôùi nhau naøy caàn phaûi ñöôïc thi haønh baèng moät tinh thaàn côûi môû vôùi nhau vaø toân troïng laãn nhau ñoái vôùi moãi moät xöù sôû. Thaät vaäy, neáu chuû nghóa quoác gia, moät chuû nghóa coù nhöõng luùc khoâng theå naøo traùnh ñöôïc quaù trôùn, ñaõ ñöôïc thay theá baèng nhöõng toå chöùc bao roäng hôn, ñöôïc thieát laäp ñeå phuïc vuï cho nhöõng thaønh trì heát söùc kieân coá baát khaû phaù huûy, thì nhaân loaïi chæ ñöôïc moät chuùt lôïi, tình ñoaøn keát khoâng taêng phaùt nôi loaøi ngöôøi, vaø tình traïng xuoáng caáp cuûa theá giôùi taïo thaønh cuõng khoâng bôùt ñi.

 

Caàn phaûi phaùt ñoäng moät thöù vaên hoùa chaân thaät, moät thöù vaên hoùa tin töôûng vaø moät thöù vaên hoùa thöïc söï daán thaân höôùng veà keû khaùc, nhaát laø ñoái vôùi thaønh phaàn ngheøo khoå, ñeå choáng laïi vôùi thöù vaên hoùa söï cheát, thöù vaên hoùa nghi ngaïi, thöù vaên hoùa loaïi tröø nhau.

 

5.-        Ñöùc Thaùnh Cha höùa caàu nguyeän cho Quí Huynh ñeå cuoäc Hoäi Nghò ñöôïc sinh hoa keát traùi, khi ñaët nhöõng vieäc laøm cuûa Hoäi Nghò naøy vaøo baøn tay töø aùi cuûa Raát Thaùnh Trinh Nöõ Maria, Ngaøi ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho taát caû moïi tham döï vieân.

 

Khi noùi leân lôøi chaøo möøng noàng haäu cuûa mình vôùi taát caû nghò vieân vaø ñoan höùa seõ ôû beân Quí Huynh veà tinh thaàn, toâi muoán lôïi duïng dòp naøy ñeå laäp laïi vôùi Quí Huynh, Lord Cardinal, veà vieäc toâi toû ra chuù troïng ñeán Quí Huynh keøm theo loøng thaønh thöïc caûm meán cuûa toâi ñoái vôùi Quí Huynh trong Chuùa Kitoâ.

 

Hoàng Y Angelo Sodano,

Quoác Vuï Khanh cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

 

12/5 Chuùa Nhaät

 

ÑTC Ban Huaán Töø Tröôùc vaø Sau Kinh Laïy Nöõ Vöông

 

Anh chòem thaân meán!

 

1.-    ÔÛ nhieàu xöù sôû, trong ñoù coù YÙ Quoác, Leã Troïng Kính Chuùa Gieâsu Thaêng Thieân ñöôïc dôøi tôùi ngaøy hoâm nay. Trong dòp leã naøy, chuùng ta haõy nhôù laïi laø, sau khi soáng laïi töø trong keû cheát, Chuùa Gieâsu ñaõ toû mình ñang soáng cho caùc moân ñeä trong khoaûng thôøi gian 40 ngaøy (x Acts 1:3), vaø cuoái thôøi gian naøy, sau khi daãn caùc vò ñeán Nuùi Olive, “Ngöôøi ñöôïc nhaác leân cao vaø moät ñaùm maây bao phuû Ngöôøi khuaát maét hoï” (Acts 1:9). Phuïc sinh roài leân trôøi, Ñaáng Cöùu Chuoäc muoán ñaët moät caùi neo cöùu ñoä cho tín höõu cuõng nhö taïo cho hoï moät nieàm an uûi trong cuoäc daán thaân haèng ngaøy ñeå phuïc vuï chaân lyù vaø bình an, coâng lyù vaø töï do. Vì leân trôøi, Ngöôøi môû laïi cho chuùng ta con ñöôøng veà Queâ Höông haïnh phuùc, nhöng cuõng khoâng laøm cho chuùng ta lìa xa lòch söû, traùi laïi Ngöôøi ban hôi thôû hy voïng cho ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa chuùng ta.

 

2.-    Thaät vaäy, haèng ngaøy chuùng ta phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng thöïc taïi cuûa theá giôùi naøy. Chuùng ta cuõng nhôù ñeán Ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi chuùng ta cöû haønh hoâm nay ñaây.

 

Nhöõng tieán boä môùi nhaát veà truyeàn thoâng vaø tín lieäu ñaõ ñaåy Giaùo Hoäi ñeán bieân giôùi cuûa nhöõng cô hoäi chöa töøng coù trong vaán ñeà thöïc hieän vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa. Ñoù laø lyù do taïi sao naêm nay Toâi nghó raèng phaûi trình baøy moät ñeà taøi hôïp thôøi, ñoù laø ñeà taøi veà “Ñieän Löôùi Toaøn Caàu: Moät Dieãn Ñaøn Môùi cho Vieän Loan Baùo Phuùc AÂm” (xin xem baûn dòch cuûa baøi söù ñieäp cho Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng naøy trong Phaàn Giaùo Hoäi, Muïc Theo Vò Chuû Chieân, Trang Vaên Hoùa Söï Soáng, Baøi Ñieän Löôùi Toaøn Caàu).

 

Chuùng ta phaûi tham gia vaøo heä thoáng phöông tieän truyeàn thoâng taân tieán caøng nhieàu naøy moät caùch thieát thöïc vaø tin töôûng, xaùc tín raèng, neáu noù ñöôïc söû duïng xöùng hôïp vaø höõu traùch, noù coù theå coáng hieán nhöõng cô hoäi coù lôïi cho vieäc truyeàn baù söù ñieäp Phuùc AÂm.

 

Bôûi theá, chuùng ta khoâng caàn phaûi lo laéng veà “chuyeän muoái boû bieån” trong ñaïi döông meânh moâng tín lieäu. Ngöôøi ta coù theå ñi vaøo loøng con ngöôøi nam nöõ cuûa thieân nieân kyû thöù ba naøy baèng chính Tin Möøng.

 

3.-    Tuy nhieân, chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng bí maät cuûa moïi hoaït ñoäng toâng ñoà ñoù laø tröôùc heát phaûi caàu nguyeän. Sau Bieán Coá Thaêng Thieân, chính trong vieäc thieát tha caàu nguyeän maø caùc moân ñeä ñaõ ôû Nhaø Tieäc Ly troâng ñôïi Thaùnh Linh nhö Chuùa Kitoâ höùa ban. ÔÛ vôùi caùc vò coù caû Ñöùc Maria, Meï Chuùa Gieâsu (Acts 1:14). Trong khi chuùng ta doïn mình cöû haønh Leã Troïng Kính Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng vaøo Chuùa Nhaät tuaàn tôùi, cuøng vôùi Meï Maria, chuùng ta caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn haõy laøm cho Kitoâ höõu daàn daàn caûm thaáu ñöôïc moät thuùc ñoäng truyeàn giaùo môùi, vaø Ngaøi cuõng haõy höôùng daãn böôùc chaân cuûa nhaân loaïi treân con ñöôøng ñoaøn keát vaø an bình.

 

(Sau Kinh Laïy Nöõ Vöông)

 

“Chuùng ta ñaõ thôû phaøo nghe thaáy tin töùc cho bieát laø Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem ñaõ ñöôïc hoaøn traû laïi cho Thieân Chuùa vaø tín höõu.

 

Toâi caùm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc traû veà cho nôi thaùnh naøy caùi caên tính toân giaùo ñích thöïc cuûa mình. Toâi göûi lôøi chuùc möøng ñeán caùc coäng ñoàng Doøng Phanxicoâ, Chính Thoáng Hy Laïp vaø Armeânia ñaõ trung thaønh baûo quaûn nôi thaùnh baèng nhöõng hy sinh ñaùng giaù. Toâi cuõng göûi ñeán daân chuùng ôû Beâlem vaø caùc vuøng laân caän nieàm khích leä chaân thaønh cuûa Toâi trong vieäc baét ñaàu laïi con ñöôøng tin caäy nôi Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ trôû neân raàt gaàn guõi vôùi loaøi ngöôøi nôi maûnh ñaát cuûa quí vò.

 

Vò söù giaû ñaëc bieät cuûa Toâi laø ÑHY Roger Etchegaray hoâm nay laø phaùt ngoân vieân ôû Beâlem noùi leân caûm nhaän cuûa Toâi.

 

Söù ñieäp phoå quaùt cuûa Beâlem laø yeâu thöông, coâng chính, hoøa giaûi vaø bình an. Treân nhöõng neàn taûng naøy môùi coù theå xaây döïng moät töông lai bieát toân troïng, baèng vieäc tin töôûng laãn nhau, caùc quyeàn lôïi cuûa nhaân daân Do Thaùi vaø Palestine”.

 

ÑHY Roger Etchegaray ñaõ chuû teá Thaùnh Leä hoâm nay ôû Nhaø Thôø Thaùnh Catalina caïnh ñeàn thôø bò phong toûa 39 ngaøy qua.

 

“Shalom! Salaam! Chuùng ta phaûi nhìn thaáy bình an beân ngoaøi caû Beâlem vaø bao goàm khaép Thaùnh Ñòa nöõa. Hoøa bình nôi con ngöôøi, hoøa bình nôi caùc phoá thò, chæ coù theå xaåy ra neáu tröôùc heát noù hieän höõu nôi moãi moät con ngöôøi, moãi moät phoá thò”.

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________