Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 14-20/4/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG TÖ 2002

 

YÙ Chung: "Xin cho con ngöôøi ñang soáng giöõa nhieàu thöù bieán ñoåi nhanh choùng cuûa theá giôùi ngaøy nay bieát nhìn nhaän taàm quan troïng cuûa gia ñình theo ôn goïi saâu xa cuûa noù nhö laø moät caùi noâi cuûa söï soáng vaø laø moät hoïc ñöôøng veà ñöùc tin cuõng nhö veà nhöõng giaù trò ñuùng ñaén".

 

YÙ Truyeàn Giaùo: "Xin cho caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi, ñöôïc baûo trì bôûi chöùng töø anh huøng cuûa caùc vò töû ñaïo trong thôøi ñaïi chuùng ta, bieát can ñaûm loan truyeàn Chuùa Gieâsu Kitoâ laø vò cöùu chuoäc cuûa loaøi ngöôøi".

___________________________________________

 

20/4 Thöù Baûy

ÑTC nhaén nhuû caùc vò Giaùm Muïc Nigeria veà ñôøi soáng linh muïc

Trong buoåi trieàu kieán cuûa caùc vò Giaùm Muïc Nigeria vôùi ÑTC Thöù Baûy hoâm nay ñeå keát thuùc cuoäc Vieáng Thaêm Toøa Thaùnh Nguõ Nieân cuûa caùc vò, caùc vò ñaõ ñöôïc ÑTC nhaén nhuû lieân quan ñeán ñôøi soáng linh muïc nhö sau: “Thieân chöùc linh muïc khoâng bao giôø ñöôïc coi nhö laø moät phöông tieän ñeå caûi tieán thaân phaän con ngöôøi trong cuoäc soáng hay ñeå chieám höôûng theá giaù. Caùc vò linh muïc vaø thaønh phaàn hoïc laøm linh muïc thöôøng soáng ôû moät möùc ñoä troåi vöôït caû veà vaät chaát laãn hoïc thöùc hôn gia ñình hoï cuõng nhö thaønh phaàn ñoàng löùa; bôûi theá hoï raát deã coù khuynh höôùng nghó mình ngon hôn keû khaùc. Trong tröôøng hôïp naøy, lyù töôûng phuïc vuï cuûa linh muïc vaø vieäc töï hieán daán thaân coù theå bò lu môø, laøm cho linh muïc caûm thaáy khoâng ñöôïc maõn nguyeän vaø ñaâm ra chaùn chöôøng. Vì lyù do aáy, ñôøi soáng cuûa quí huynh cuõng nhö ñôøi soáng cuûa caùc vò linh muïc thuoäc quyeàn quí huynh phaûi phaûn aûnh moät ñöùc khoù ngheøo ñích thöïc theo phuùc aâm, cuõng nhö phaûi xa laùnh nhöõng söï vaät cuøng nhöõng thaùi ñoä theá gian, roài laïi phaûi caån thaän canh giöõ caùi giaù trò ñoäc thaân nhö laø moät taëng aân troïn veïn hieán mình cho Chuùa cuõng nhö cho Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi… Vieäc ñaøo taïo chuûng sinh laø moät vieäc raát ö laø quan troïng, vì vieäc truyeàn ñaït nhöõng nieàm xaùc tín vaø huaán luyeän cuï theå laø vieäc thieát yeáu ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa söù vuï Giaùo Hoäi… Bôûi vaäy, laø moät ngöôøi cha ñích thöïc, öu tieân ñeä nhaát cuûa quí huynh laø vieäc phaùt trieån vaø canh taân tinh thaàn cho caùc vò linh muïc cuûa quùi huynh”.

Baûn tuyeân caùo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga veà Quyeàn Töï Do Toân Giaùo

ÑTGM Tadeusz Kondrusiewicz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo ôû Lieân Bang Nga Soâ, ñaõ ban haønh lôøi tuyeân caùo sau ñaây vaøo ngaøy Thöù Baûy hoâm nay taïi Thuïy Só:

“Nhöõng bieán coá trong nhöõng thaùng vöøa qua cho thaáy raèng coù moät cuoäc vaän ñoäng ñöôïc toå chöùc ñeå choáng laïi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû Nga Soâ.

Hoâm qua, ôû phi tröôøng Moscow Sheremetjevo-2, Giaùm Muïc Jerzy Mazur, ñaáng baûn quyeàn cuûa Giaùo Phaän Thaùnh Giuse ôû Irkutsk, ñaõ bò cuùp chieáu khaùn nhaäp caûnh coù coâng hieäu tôùi thaùng Gieâng naêm 2003 moät caùch ngang nhieân khoâng moät lôøi caét nghóa lyù do taïi sao. Laø moät ngöôøi goác Balan, ngaøi ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu chính quyeàn ban cho ngaøi quyeàn coâng daân Nga, hay toái thieåu ñöôïc pheùp laøm thöôøng truù nhaân, nhöng bao giôø cuõng bò choái töø. Hai tuaàn tröôùc ñaây, chieáu khaùn nhaäp caûnh cuûa moät vò linh muïc ngöôøi YÙ cuõng bò cuùp ñi töông töï nhö vaäy. Caùc vò linh muïc ngoaïi quoác caøng ngaøy caøng gaëp khoù khaên hôn trong vieäc hoaøn thaønh nhöõng daán thaân muïc vuï cuûa caùc vò.

Nhöõng vò ñaïi dieän chính quyeàn cuõng coù haønh ñoäng töông töï ñaëc bieät nhaém ñeán choã choáng laïi thaønh phaàn coâng daân theo ñöùc tin Coâng Giaùo, thaønh phaàn ñaõ khoâng ñöôïc coù caùc vò chuû chaên cuûa mình, giôø ñaây laïi cuõng chaúng coù laáy ñöôïc moät vò giaùm muïc.

Giôùi Coâng Giaùo Nga ñang suy nghó xem seõ tôùi phieân ai ñaây vaø tình traïng naøy seõ keùo daøi ñeán bao laâu. Coù hay chaêng caùc thöù baûo ñaûm veà quyeàn töï do löông taâm theo hieán ñònh vaø quyeàn coù chuû chieân cho mình, bao goàm caû quyeàn ñöôïc môøi nhöõng vò chuû chieân aáy töø nöôùc ngoaøi vaøo, cuõng coù coâng hieäu nöõa, vì phaûi nhôù raèng, qua 81 naêm tröôøng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga khoâng coù cô hoäi ñeå töï huaán luyeän vaø truyeàn chöùc linh muïc cho mình? Coù thaät chính quyeàn coi hoï laø thaønh phaàn daân chuùng thöù yeáu hay chaêng? Phaûi chaêng laïi taùi dieãn thôøi ñieåm baùch haïi ñöùc tin? Thaønh phaàn Coâng Giaùo cuûa xöù sôû chuùng ta seõ ñi veà ñaâu?

Vieäc ñaùng traùch ñaëc bieät laø söï im laëng cuûa caùc toå chöùc Nga vaø quoác teá lo vieäc baûo veä nhaân quyeàn, nhöõng toå chöùc ñöôïc keâu goïi ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc toân giaùo thieåu soá, cuøng vôùi söï im hôi laëng tieáng nôi phaàn vuï cuûa Thaåm Quyeàn Taøi Phaùn coù nhieäm vuï xem xeùt coi luaät leä coù ñöôïc toân troïng hay chaêng. Cho ñeán nay môùi chæ coù phaûn öùng cuûa phaân boä Nga trong Hieäp Hoäi Quoác Teá baûo veä Töï Do Löông Taâm maø thoâi.

Vieäc truïc xuaát moät vò giaùm muïc Coâng Giaùo chöa töøng vi phaïm baát cöù luaät leä hieän haønh naøo laø vieäc vöôït ra ngoaøi taát caû nhöõng giôùi haïn coù theå nghó töôûng nôi nhöõng moái lieân heä daân söï giöõa chính quyeàn vaø giaùo hoäi.

Vôùi nhöõng caûm nhaän heát söùc quan ngaïi naøy, chuùng toâi muoán noùi leân vieäc chuùng toâi cöông quyeát choáng laïi nhöõng vi phaïm hieán quyeàn cuûa Ngöôøi Coâng Giaùo Nga Soâ. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo cuûa Lieân Bang Nga xin ngoû lôøi cuøng caùc cô caáu cuûa chính quyeàn Lieân Bang Nga, nhaát laø vôùi Toång Thoáng Vladimir Putin trong khaû naêng baûo veä Hieán Phaùp cuûa ngaøi, vôùi caùc cô caáu thuoäc Thaåm Quyeàn Taøi Phaùn, cuõng nhö vôùi caùc toå chöùc Nga vaø caùc toå chöùc quoác teá trong vieäc baûo veä quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa ñoaøn theå, ñeå keâu goïi quí vò haõy taùi thieät laäp coâng lyù, baûo veä quyeàn töï do toân giaùo, vaø khoâng ñöôïc kyø thò choáng laïi ngöôøi Coâng Giaùo Nga Soâ.

TGM Tadeusz Kondrusiewicz,

Toång Giaùo Phaän Moscow

Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Nga,

Moscow – Lugano, 20/4/2002.


Phaûn ÖÙng cuûa Toøa Thaùnh Roâma veà vuï truïc xuaát giaùm muïc ôû Nga

Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho bieát vò giaùm muïc bò truïc xuaát ñöôïc ñeà caäp ñeán trong lôøi tuyeân caùo treân ñaây vaøo ñeâm Thöù Saùu 19/4: “Ngaøi bò truïc xuaát khoûi laõnh ñòa Lieân Bang Nga vaø baét phaûi bay veà Krakow nguyeân xöù cuûa ngaøi… maø khoâng ñöôïc cho bieát lyù do veà vieäc haønh söû naøy. Boä Noäi Vuï cuûa Toøa Thaùnh vaø ñaïi dieän giaùo hoaøng ôû Moscow laäp töùc khieáu naïi ñeán caùc nhaø caàm quyeàn Nga, ñoøi traû lôøi cho söï vieäc aáy cuõng nhö  ñoøi phaûi phuïc hoài chieáu khaùn nhaäp caûnh cho vò giaùm muïc naøy”. Boä Noäi Vuï cuûa Toøa Thaùnh cuõng hoïp vôùi Vitaly Litvin, vò laõnh söï Lieân Bang Nga ôû Vatican, nhöng vò laõnh söï naøy baøy toû oâng khoâng heà hay bieát gì caû. Toøa Thaùnh Vatican cho bieát nhöõng gì “ñaõ xaåy ra cho Giaùm Muïc Mazur, moät ít ngaøy sau vieäc truïc xuaát linh muïc YÙ laø Cha Stefano Caprio, thuoäc giaùo xöù Maân Coâi ôû Vladimir vaø Ivanovo, noùi leân cho thaáy tình traïng traàm troïng vi phaïm ñoái vôùi nhöõng quyeát taâm cuûa thaåm quyeàn Nga, thaønh phaàn ñaõ kyù vaøo vaên baûn ñuùc keát cuûa Hoäi Nghò veà An Ninh vaø Hôïp Taùc ôû AÂu Chaâu vaøo Thaùng Gieâng naêm 1989”. Trong khoaûn 16 cuûa baûn vaên kieän naøy, caùc kyù keát nhaân ñaõ quyeát taâm toân troïng quyeàn lôïi cuûa caùc coäng ñoàng toân giaùo trong vieäc “choïn löïa, chæ ñònh vaø thay theá nhaân vieân cuûa mình theo nhu caàu vaø nhöõng qui ñònh ñaøng hoaøng cuûa hoï”. Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh keát thuùc lôøi phaùt bieåu cuûa mình baèng vieäc ñoøi hoûi phaûi “xeùt laïi nguyeân taéc ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø phaûi sôùm cho Giaùm Muïc Mazur trôû veà vôùi tín höõu cuûa mình ôû Mieàn Ñoâng Siberia”.

Noùi vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, vò giaùm muïc 48 tuoåi cho bieát: “Toâi laáy laøm laï vì khoâng ñöôïc caét nghóa gì heát. ÔÛ phi tröôøng, toâi ñöôïc cho bieát laø quyeát ñònh naøy töø caáp treân, hoï khoâng bieát gì caû; hoï chæ bieát raèng toâi khoâng ñöôïc pheùp nhaäp caûnh theá thoâi”. Vieäc truïc xuaát Cha Caprio vaø Giaùm Muïc Irkutsk khieán cho 250 linh muïc haàu heát laø ngoaïi quoác ôû Nga ñang toû ra lo ngaïi. Ñoù laø lyù do trong baûn tuyeân caùo cuûa ÑTGM chuû tòch hoäi ñoàng giaùm muïc Nga ñaõ vieát: “Giôùi Coâng Giaùo Nga ñang suy nghó xem seõ tôùi phieân ai ñaây vaø tình traïng naøy seõ keùo daøi ñeán bao laâu. Coù hay chaêng caùc thöù baûo ñaûm veà quyeàn töï do löông taâm theo hieán ñònh vaø quyeàn coù chuû chieân cho mình, bao goàm caû quyeàn ñöôïc môøi nhöõng vò chuû chieân aáy töø nöôùc ngoaøi vaøo, cuõng coù coâng hieäu nöõa, vì phaûi nhôù raèng, qua 81 naêm tröôøng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga khoâng coù cô hoäi ñeå töï huaán luyeän vaø truyeàn chöùc linh muïc cho mình?”.

Tuaàn vöøa qua, cuoäc vaän ñoäng cuûa Russia Duma vôùi Toång Thoáng Vladimir Putin ñeå ñoùng 4 giaùo phaän Coâng Giaùo, do ÑTC Gioan Phaoloâ II vöøa thieát laäp, ñaõ bò thaát baïi. Cuoäc vaän ñoäng naøy cho raèng: “Phaûi caám chæ nhöõng hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû Nga, vì noù tieâu bieåu cho moái ñe doïa tính caùch hieäp nhaát cuûa Nga”, ôû choã, khoái Coâng Giaùo coù yù “aùp ñaët yù muoán cuûa mình reân daân toäc chuùng ta” nhö theå xöù sôû naøy chæ laø “moät sa maïc thieâng lieâng”.

ÑHY Bernard Law TGP Boston vaø ÑHY Egan TGP New York veà vaán ñeà göông muø linh muïc

Theo Associated Press cho bieát, ÑHY Law cho bieát trong Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Thaùnh Giaù raèng Toøa Thaùnh Vatican phaûi hieåu raèng vaán ñeà giaùo só laïm duïng tình duïc ôû Hoa Kyø laø “moät vaán ñeà traàm troïng taùc haïi ñeán vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi. Ñaây laø moät tieáng goïi thöùc tænh ñoái vôùi Giaùo Hoäi”.

Maøn Ñieän Toaùn National Catholic Register cuõng cho bieát, vaøo ngaøy 9/4 vöøa roài, caùc vò giaùm muïc Hoa Kyø duøng böõa tröa vôùi ÑTC toû ra ngaïc nhieân khi thaáy Ngaøi vöøa vaøo phoøng, khoâng caàn chôø ñôïi phaûi giôùi thieäu theo nghi thöùc, ñaõ vaøo thaúng vaán ñeà: “Xin noùi cho Toâi bieát nhöõng gì ñang xaåy ra ôû Hoa Kyø”.

ÑHY Law ñaõ noùi ôû Boston raèng: “Cho duø toâi coù bò haän gheùt vaø khoâng coøn tin töôûng nöõa, vaø cho duø coù nhöõng tö töôûng cho raèng tuaàn tôùi chæ laø moät cuoäc hoïp nhöõng vò hoàng yù baûo thuø giaø caû vôùi caùc vieân chöùc Vatican, cuõng xin bieát raèng bao laâu toâi coøn ôû trong vò theá phaûi laøm nhö vaäy, toâi seõ khoâng ngöøng noùi leân tình traïng khuûng hoaûng naøy vaø nhaán maïnh ñeán tính caùch nghieäm troïng cuûa noù”.

ÔÛ New York, ÑHY Edward Egan ñaõ göûi moät böùc thö cho caùc giaùo daân trong TGP cuoái tuaàn vöøa roài ngoû lôøi xin loãi “neáu coù nhaän xeùt haäu söï gì” chöùng toû ngaøi ñaõ laàm loãi trong vieäc beânh chöõa cho vieäc laïm duïng tình duïc. Trong böùc thö ñöôïc ñoïc trong caùc nhaø thôø cuoái tuaàn vöøa roài, ÑTGM vieát: “Trong 15 naêm qua, ôû caû Bridgeporgt cuõng nhö ôû New York, toâi ñaõ lieân læ tìm hieåu vaø taùc haønh theo nhöõng lôøi khuyeân baûo bieät laäp hay nhaát ñoái vôùi toâi töø nhöõng nhaø chuyeân moân veà yù khoa cuõng nhö nhöõng chuyeân vieân veà haønh vi cöû chæ. Roõ raøng laø ngaøy nay chuùng ta ñaõ hieåu bieát hôn veà vaán ñeà naøy. Neáu caên cöù vaøo vieäc nhaän ñònh haäu söï, chuùng ta cuõng khaùm phaù ra nhöõng khuyeát ñieåm loãi laàm ñaõ xaåy ra lieân quan ñeán vieäc khoâng ñöa caùc vò linh muïc aáy ñi ngay cuõng nhö khoâng hoã trôï caùc naïn nhaân thì toâi xin heát loøng xin loãi. Toâi seõ laøm moïi söï trong thaåm quyeàn cuûa toâi ñeå baûo ñaûm heát söùc theo khaû naêng loaøi ngöôøi laø vieäc giaùo só laïm duïng tình duïc nhö vaäy seõ khoâng bao giôø coøn xaåy ra nöõa. Anh chò em khoâng coøn mong ñôïi gì hôn nöõa nôi toâi cuõng nhö nôi caùc vò laõnh ñaïo trong Giaùo Hoäi”.

19/4 Thöù Saùu

ÑTC gaëp cha beà treân toång quyeàn doøng Phanxicoâ

Hoâm nay, trong cuoäc gaëp gôõ ÑTC, cha Bini, beà treân toång quyeàn doøng Phanxicoâ, ñaõ xin ÑTC haõy laøm aùo löïc “treân nhöõng phe ñoái laäp, baèng caùch nhaán maïnh ñeán tính chaát khaån tröông veà nhaân ñaïo cuûa tình hình naøy, moät tình traïng khaån tröông caàn ñöôïc can thieäp ñeå cöùu vaõn nhieàu maïng ngöôøi”. Vò beà treân naøy cuõng ñeà nghò Toøa Thaùnh haõy “maïnh meõ” keâu goïi nhöõng cuoäc hoïp cuûa UÛy Ban Do Thaùi vaø Palestine ñeå tìm caùch giaûi quyeát vaán ñeà. “Laïy Ñöùc Thaùnh Cha, xin giuùp chuùng con trung thaønh vôùi söù vuï Giaùo Hoäi ñaõ uûy thaùc cho chuùng con: xin haõy laáy thaåm quyeàn luaân lyù toái cao cuûa ÑTC ñöôïc toaøn caàu coâng nhaän ñeå tieáp tuïc naâng ñôõ taát caû moïi saùng kieán coù theå daãn ñeán moät töông lai môùi hoøa bình cho maûnh ñaát cuûa Chuùa Gieâsu”.  

ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Nghò Nghieäp Ñoaøn Baùo Chí Coâng Giaùo YÙ.

Hoäi nghò vôùi 3000 kyù giaû tham döï vieân  naøy ñöôïc toå chöùc taïi Roâma hoâm nay, veà chuû ñeà “Nhöõng Treû Em Nam vaø Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi”. Trong söù ñieäp cuûa mình, ÑTC ñaõ vieát nhö sau:

“Ñoái vôùi nhöõng treû em nam, truyeàn hình thöôøng trôû thaønh nhöõng gì ñöôïc caùc em caên cöù, vôùi nhöõng giaù trò vaø taùc haønh baát xöùng hôïp, nhöõng gì mang laïi cho vieäc phaùt trieån cuûa caùc em moät aûnh höôûng khoâng toát, nhaát laø khi caùc em ngoài nhieàu giôø tröôùc maøn aûnh TV, moät thöù maøn aûnh taïm thôøi thay theá cho söï hieän dieän cuûa cha meï.

“Bôûi theá, caàn phaûi coáng hieán nhöõng saûn phaåm vöøa coù khaû naêng veà sö phaïm vaø nhöõng giaù trò luaân lyù ñaïo ñöùc, vöøa chöùa ñöïng tính caùch teá nhò vaø nhöõng gì khaån thieát veà giaùo duïc cho caùc treû em nam.

“Vieäc caám ñoaùn treû em coi (TV) chöa ñuû (coøn caàn phaûi phoå bieán) nhöõng chöông trình goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån con ngöôøi, phaùt trieån caûm quan thieän haûo, phaùt trieån khaû naêng baøy toû moät caùch ñuùng ñaén nhöõng khía caïnh khoù khaên nhaát cuûa cuoäc soáng nöõa… (nhaát laø) nhöõng chaân lyù veà ñaïo giaùo coù khaû naêng giaûi ñaùp cho nhöõng vaán naïn saâu xa nhaát voán laø yeáu toá taêng tröôûng vaø phaùt trieån cuûa con ngöôøi”.

18/4 Thöù Naêm

ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Nghò Baéc Myõ Chaâu veà Ôn Goïi Tu Trì

Hoäi nghò naøy ñöôïc toå chöùc taïi Montreal Canada töø Thöù Naêm hoâm nay tôùi heát Ngaøy Chuùa Nhaät. Chuû ñeà laø “Vocacioùn, Don de Dieu, Given for God’s People” (Ôn Goïi, Taëng AÂn Thieân Chuùa ban cho Daân Ngaøi). Hoäi Nghò naøy phaùt xuaát töø lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Hai hoäi nghò tröôùc ñöôïc toå chöùc laàn nhaát taïi Myõ Chaâu Latinh (Saõo Paulo naêm 1994) vaø laàn hai taïi AÂu Chaâu (Roâma naêm 1997). Trong leã nghi khai maïc coù söï hieän dieän cuûa ÑHY Zenon Grocholewski, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Toøa Thaùnh veà Vieäc Giaùo Duïc Kitoâ Giaùo, vaø ÑHY Jean-Claude Turcotte, TGP Montreal. Caùc vò giaùm muïc Canada vaø Hoa Kyø laõnh traùch nhieäm chính cho bieán coá naøy. Caùc ngaøi laøm vieäc chung vôùi Vaên Phoøng Giaùo Hoaøng ôû Roâma veà Ôn Goïi trong Giaùo Hoäi vaø vôùi caùc vò phuï traùch ôn goïi caùc doøng tu ôû Canada vaø Hoa Kyø. Ban ñieàu haønh goàm 20 vò bao goàm linh muïc giaùo phaän, phoù teá, caùc tu hoäi ñôøi vaø giaùo daân nam nöõ, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ba ñaáng laø ÑTGM Roger Schwietz giaùo phaän Anchorage Alaska, GM Richard Grecco giaùo phaän London Ontario vaø GM phuï taù Andreù Rivest TGP Montreal. Muïc ñích cuûa hoäi nghò naøy laø ñeå thieát laäp moät moâi tröôøng tích cöïc ôû Baéc Myõ Chaâu ñeå coå voõ ôn goïi tu trì linh muïc vaø tu só. Hoäi nghò nhaém ñeán vieäc lieân keát vaø höôùng daãn Giaùo Hoäi ôû Baéc Myõ Chaâu trong coâng taùc daán thaân nhaän ñònh, yù thöùc vaø nuoâi döôõng nhöõng ôn goïi tu trì naøy. Nhöõng baøi thuyeát trình bao goàm thaàn hoïc veà ôn goïi, vaên hoùa Baéc Myõ Chaâu vaø aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi ôn goïi, vaø caùc taëng aân cuøng vôùi thaùch ñoá cuûa tính caùch ña vaên hoùa. Ngoaøi ra, coøn caû caû taù buoåi hoäi thaûo veà caùc ñeà taøi lieân quan ñeán ôn goïi, chaúng haïn vieäc söû duïng phöông tieän truyeàn thoâng ñeå coå ñoäng ôn goïi, caùc coäng ñoàng vaø phong traøo tu trì môùi v.v. Hoäi Nghò seõ ñöôïc keát thuùc taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø Caû vaøo Chuùa Nhaät, Ngaøy Theá Giôùi Caàu Cho Ôn Goïi. Trong söù ñieäp coù hai phaàn cuûa mình, ÑTC ñaõ huaán duï Hoäi Nghò Veà Ôn Goïi III naøy nhö sau:

“Vaán ñeà quan troïng hôn bao giôø heát ñoái vôùi vieäc ñaët thieân chöùc linh muïc thöøa taùc vaø ñôøi soáng taän hieán tu trì vaøo chieàu höôùng maàu nhieäm cuûa Chuùa Kitoâ vaø cuûa Giaùo Hoäi, ñeå nhôø ñoù coù theå ñaùp öùng moät caùch hieäu nghieäm caùc thaùch ñoá vaø nhöõng vaán ñeà phaùt hieän bôûi moâi tröôøng xaõ hoäi vaø vaên hoùa. (Thieân chöùc linh muïc) khoâng ñöôïc coi nhö laø moät trong nhöõng ôn goïi khaùc, vì söï hieän thöïc vaø phaùt trieån cuûa caùc ôn goïi khaùc tuøy thuoäc vaøo thieân chöùc linh muïc naøy. Linh muïc ñaïi dieän cho Chuùa Kitoâ trong vai troø laøm Ñaàu, laøm Chuû Chieân, laøm Tö Teá vaø Phu Quaân, vaø ñöôïc keâu goïi ñeå taùc haønh ‘in persona Christi Capitis’ (vôùi tö caùch Chuùa Kitoâ Thuû Laõnh) vaøo nhöõng giaây phuùt linh thaùnh nhaát trong vieäc linh muïc phuïc vuï Giaùo Hoäi. Theo chieàu höôùng aáy, vieäc coå voõ ôn goïi thöøa taùc vuï linh muïc, moät thöøa taùc vuï laø moät trong nhöõng yeáu toá caáu taïo neân Giaùo Hoäi, ñoøi phaûi coù moät tính chaát öu tieân treân heát… Chuùa tieáp tuïc keâu goïi nhieàu ngöôøi treû ñeán vôùi thöøa taùc vuï naøy, nhöng tieáng cuûa Ngöôøi thöôøng bò cheát ngaït bôûi nhöõng tieáng goïi khaùc, raát tieác, laøm chi phoái tinh thaàn cuûa giôùi treû, vôùi nhöõng tö töôûng veà moät thöù thieân chöùc linh muïc vaø thöøa taùc vuï linh muïc khoâng trung thöïc vôùi ñöùc tin vaø truyeàn thoáng giaùo hoäi”. Ñoù laø lyù do, ÑTC ñeà nghò moät “hoaït ñoäng muïc vuï coù khaû naêng boäc loä cho thaáy toaøn dieän ôn goïi naøy cuøng vôùi nhöõng hoã trôï caàn thieát cho nhöõng ai ñöôïc Chuùa môøi goïi… Keøm theo lôøi caàu nguyeän cho ôn goò tu trì, vaán ñeà laø caàn phaûi thieát tha khích leä, baèng vieäc loan baùo roõ raøng vaø baèng vieäc höôùng daãn giaùo lyù thích hôïp, nhöõng ai ñöôïc keâu goïi soáng ñôøi taän hieán ñeå hoï coù theå ñaùp öùng töï do mau maén quaûng ñaïi”.

Tình Hình Söùc Khoeû cuûa ÑTC

ÑTC thoï 82 tuoåi vaøo thaùng Naêm tôùi ñaây. Tuy nhieân, nhieàu kyù giaù vaø baùo chí raát quan taâm ñeán vaán ñeà söùc khoûe cuûa Ngaøi. ÑHY Cassidy, nguyeân chuû tòch hoäi ñoàng toøa thaùnh veà vieäc coå voõ hieäp nhaát Kitoâ Giaùo, raát gaàn guõi vôùi ÑTC trong nhieàu naêm, ñaõ cho cô quan AAP bieát nhö sau:

“Neáu quí vò coù maët vôùi toâi trong baøn aên toái hoâm ñoù, buoåi toái chuùng toâi môùi ngoài aên vôùi nhau, goàm coù ÑTC, toâi vaø hai vò thö kyù cuûa Ngaøi, quí vò seõ khoâng noùi ñöôïc raèng Ngaøi khoâng khoeû, vì, quí vò bieát raèng chuùng toâi coù moät cuoäc ñaøm thoaïi raát haøo höùng vaø Ngaøi toû ra khoâng coù vaán ñeà gì theo yù nghó  söùc khoeû cuûa Ngaøi caû. Theá nhöng, dó nhieân khi quí vò troâng thaáy Ngaøi cuøng vôùi nhöõng böôùc ñi khoù khaên, nhaát laø hieän nay ñaàu goái cuûa Ngaøi gaây cho Ngaøi nhöõng truïc traëc lieân quan vaán ñeà ñi laïi ñau ñôùn, thaân xaùc cuûa Ngaøi quaû thöïc laø raát yeáu”. Tuy nhieân, ÑHY nhaán maïnh raèng Ngaøi coù moät “con tim raát maïnh meõ” vaø moät “trí khoân raát maõnh lieät vöôït treân taám thaân yeáu ôùt aáy”.

17/4 Thöù Tö

 

Baøi Giaùo Lyù 37 cho buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn, baøi giaùo lyù veà Ca Vònh Isaia 12

 

(Xin xem toaøn baøi dòch trong muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn vaøo tuaàn tôùi)

YÙ tha nôï quoác teá cho Uganda

Ngaøy Thöù Tö 17/4 hoâm nay YÙ ñaõ kyù baûn thoûa hieäp taïi Trung Öông Boä Ngoaïi Giao ñeå tha cho Uganda soá nôï laø 83 trieäu. Uganda laø nöôùc ñaàu tieân trong soá 38 nöôùc ñöôïc cöùu xeùt tha nôï theo keá hoaïch HIPC (Highly Indebted Poor Countries), moät keá hoaïch cuûa Paris Club laø toå chöùc bao goàm nhöõng nöôùc chuû nôï quan troïng nhaát. Sôû dó Uganda ñöôïc tha nôï, theo vò phuï taù Boä Ngoaïi Giao YÙ, Alfredo Mantica, ngöôøi kyù vaøo baûn thoûa hieäp naøy, laø vì “nhôø chính saùch cuûa Toång Thoáng Yoweri Museveni, Uganda ñaõ chaáp nhaän theo ñöôøng loái coâng hieäu trong vieäc giaûm thieåu möùc laïm phaùt vaø tuaân theo caùc ñieàu höôùng cuûa caùc cô caáu taøi chính toaøn caàu”. YÙ coøn ñang cöùu xeùt vieäc tha nôï cho Sudan, Kenya, Eritrea, Ethiopia, Somalia vaø Djibouti. Phaûi chaêng ñaây cuõng laø moät ñaùp öùng lôøi keâu goïi tha nôï hay giaûm nôï quoác teá cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong Toâng Thö Tieán Ñeán Ngaøn Naêm Thöù Ba, (ñoaïn 51)?

16/4 Thöù Ba

 

Lôøi phaùt bieåu cuûa ÑHY Bernard Law veà traùch nhieäm cuûa ngaøi

 

Sau ñaây laø nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa ÑHY Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Boston Massachussette sau cuoäc gaëp gôõ ÑTC do Vaên Phoøng Toøa Thaùnh phoå bieán:

 

“Trong maáy ngaøy vöøa qua, Toâi ñaõ ôû Roâma ñeå tham khaûo vaø tham vaán. Vaán ñeà chuû yeáu cuûa nhöõng cuoäc gaëp gôõ naøy lieân quan ñeán aûnh höôûng do Cha Paul Shanley gaây ra cuøng vôùi caùc tröôøng hôïp laïm duïng tình duïc khaùc ñoái vôùi coâng chuùng noùi chuùng, caùch rieâng ñoái vôùi caùc phaàn töû thuoäc toång giaùo phaän. Söï vieäc töø nhieäm cuûa toâi caàn phaûi ñöôïc trì hoaõn moät phaàn laø vì toâi muoán trình baøy söï vieäc.

 

Toâi ñaõ coù cô hoäi gaëp gôõ moät soá vieân chöùc cuûa Toøa Thaùnh. ÑTC ñaõ tieáp toâi moät caùch töø aùi.

 

ÑTC vaø nhöõng vò toâi gaëp raát heát söùc chuù troïng ñeán tình traïng traàm troïng cuûa vaán ñeà. Toâi thaáy roõ laø vieäc chuù taâm chính cuûa Toøa Thaùnh cuõng nhö cuûa Giaùo Hoäi ôû Toång Giaùo Phaän cuûa toâi ñoù laø vieäc baûo veä caùc con treû.

 

Nhöõng ngaøy toâi ôû Roâma laøm cho toâi trôû veà theâm loøng can ñaûm ñeå noã löïc thöïc hieän vai troø laõnh ñaïo khaû quyeát cuûa mình trong vieäc baûo ñaûm, bao nhieâu coù theå theo söùc loaøi ngöôøi, ñeå laøm sao khoâng bao giôø coøn coù moät vò linh muïc trong toång giaùo phaän naøo cuûa toâi gaây ra tình traïng laïm duïng tình duïc treû em nöõa.

 

Toâi coù yù ñònh seõ noùi daøi veà hoà sô bieân baûn lieân quan ñeán vieäc Toång Giaùo Phaän haønh söû nhöõng vuï naøy, baèng vieäc tra cöùu laïi quaù khöù moät caùch thöù töï vaø ñaày ñuû bao nhieâu coù theå, ñeå traû lôøi cho nhöõng vaán ñeà hôïp phaùp ñaõ ñöôïc ñaët ra. Nhöõng phöông tieän cuûa toång giaùo phaàn nhö Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo Boston vaø tôø The Pilot seõ giuùp phoå bieán hoà sô bieân baûn naøy.

 

Trong khi chôø ñôïi, nhö toâi ñaõ vieát cho anh em linh muïc cuûa toâi hoâm Thöù Saùu vöøa roài, 'öôùc mong cuûa toâi laø ñöôïc phuïc vuï Toång Giaùo Phaän naøy cuõng nhö toaøn theå Giaùo Hoäi vôùi taát caû con ngöôøi cuûa toâi. Toâi seõ tieáp tuïc laøm ñieàu naøy bao laâu Thieân Chuùa coøn cho toâi cô hoäi'”.

 

Muïc Ñích ÑTC Trieäu Hoïp Caùc Vò Hoàng Y Hoa Kyø

 

Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh hoâm nay ñaõ xaùc nhaän ÑTC ñaõ trieäu hoïp caùc Vò Hoàng Y Hoa Kyø vaøo ñaàu tuaàn tôùi, 23-24/4, ñeå ñaùp öùng nhöõng göông muø gaây ra do moät soá linh muïc Hoa Kyø. Phieân hoïp naøy coù ÑHY Darío Castrilloùn Hoyos, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Giaùo Só, ÑHY Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Ñöùc Tin vaø ÑHY Giovanni Battista Re, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Giaùm Muïc. Muïc ñích cuûa buoåi trieäu hoïp naøy laø “ñeå vaõn hoài tình traïng an ninh vaø yeân taâm cho caùc gia ñình cuõng nhö ñeå vaõn hoài nieàm tin cho haøng giaùo só vaø giaùo daân”, moät lôøi phaùt bieåu töø Toøa Thaùnh cho bieát nhö theá.

 

ÑTC Gioan Phaoloâ II chaáp nhaän ñôn xin töø nhieäm cuûa moät Giaùm Muïc Phuï Taù Ngöôøi Ñöùc

 

Ñöùc Cha phuï taù Giaùo Phaän Mainz laø Franziskus Eisenbach, vò ñaõ bò moät phuï nöõ toá laø laïm duïng tình duïc. Toøa Thaùnh Vatican cho bieát nhö theá khoâng coù nghóa laø vò giaùm muïc naøy coù toäi. Vuï aùn cuûa vò giaùm muïc naøy ñaõ bò baõi tröôùc toaø ñôøi töø thaùng 9/2000. Ngoaøi ra, Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin vaø Thaùnh Boä Giaùm Muïc cuõng thöïc hieän vieäc ñieàu tra, vaø qua moät baûn vaên ñöôïc kyù bôûi hai vò Hoàng Y Toång Tröôûng ñöôïc phoå bieán hoâm nay cho bieát: “Sau khi ñaõ thaän troïng suy xeùt tröôøng hôïp naøy, hoäi ñoàng quyeát ñònh yeâu caàu vò giaùm muïc naøy töø nhieäm thöøa taùc vuï cuûa mình”. Caùc vò hoàng y naøy ñaõ cho bieát theâm raèng: “ÑTC ñaõ chaáp thuaän quyeát ñònh naøy trong moät buoåi trieàu kieán vôùi vò thö kyù cuûa thaùnh boä ngaøy 1/3/2002, vaø vaøo ngaøy 20/3, caùc vò toång tröôûng Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin vaø Giaùm Muïc ñaõ chuyeån ñaït quyeát ñònh naøy cho chính Giaùm Muïc Eisenbach trong moät cuoäc trao ñoåi. Söï kieän vò giaùm muïc naøy töø nhieäm khoâng theå coi laø vieäc thuù nhaän loãi laàm”. Traùi laïi, ñoù laø moät quyeát ñònh “cho thieän ích cuûa Giaùo Hoäi cuõng nhö cho chöùng töø cuûa noù ñöôïc saùng toû”.

 

Quaân Do Thaùi cho pheùp 2 tu só Phanxicoâ bò beänh ñöôïc rôøi Ñeàn Thôø Giaùng Sinh

 

Cha Toång Quyeàn Doøng Phanxicoâ ôû Roâma ñaõ cho nguoàn tin Zenit bieát nhö theá, vaø phuû nhaän tin cho raèng coù caû 4 nöõ tu Phanxicoâ cuõng ñöôïc rôøi ngoâi ñeàn thôø naøy nöõa. Cha Toång Quyeàn noùi caùc chò seõ ôû laïi ñeå chu toaøn söù vuï cuûa mình.

15/4 Thöù Hai

ÑTC Goïi Ñieän Thoaïi UÛy Laïo Anh Chò Em Tu Só Phanxicoâ ôû Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem

Cuoäc ñieän ñaøm uûy laïo naøy ÑTC thöïc hieän trong cuoäc gaëp gôõ Ñöùc Thöôïng Phuï Latinh ôû Gieârusalem laø Michel Sabbah ngaøy Thöù Hai hoâm nay. Ñaàu tieân vò thöôïng phuï naøy noùi vôùi Cha Ibrahim Faltas, vò baûo quaûn vieân ngoâi ñeàn thôø, laø ngaøi ñang ôû vôùi ÑTC, Vò muoán noùi chuyeän vôùi cha. Cha Faltas cho bieát ÑTC ñaõ noùi vôùi ngaøi nhö sau: “Haõy can ñaûm! Haõy tieáp tuïc caàm cöï vaø baûo quaûn caùc nôi thaùnh”. Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ xaùc nhaän cuù ñieän thoaïi uùy laïo naøy: “Noùi chuyeän vôùi Cha Ibrshim, ÑGH ñaõ caùm ôn caùc vò veà chöùng töø Kitoâ Giaùo cuûa caùc vò, göûi ñeán cho caùc vò aáy pheùp laønh cuûa Ngaøi vaøo thôøi gian khoù khaên ñaëc bieät naøy”.

ÑTC ñaõ trieäu hoïp caùc vò Hoàng Y Hoa Kyø veà vuï linh muïc göông muø veà tình duïc

Theo nguoàn tin Reuters vaø Associated Press, ÑTC ñaõ trieäu taäp caùc vò hoàng y Hoa Kyø veà Roâma hoïp ñaëc bieät veà nhöõng vuï göông muø laïm duïng tình duïc lieân quan ñeán caùc vò linh muïc. Cuoäc hoïp ñaëc bieät naøy seõ dieãn ra vaøo ñaàu tuaàn tôùi, vôùi söï coù maët cuûa 8 vò hoàng y coi 8 toång giaùo phaän, cuøng vôùi hai vò Giaùm Muïc ñöông kim chuû tòch vaø phoù chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, vaø caùc vieân chöùc cao caáp cuûa Toøa Thaùnh. Vieäc ÑTC trieäu taäp naøy xaåy ra ngay sau maáy ngaøy cuoäc hoïp baùn nieân giöõa caùc vò Giaùm Muïc cao caáp Hoa Kyø vôùi ÑTC. Trong cuoäc hoïp baùn nieân naøy, vaán ñeà göông muø veà vieäc laïm duïng tình duïc ñöôïc ñeà caäp ñeán nhieàu nhaát. Sau ñoù, Ñöùc Cha Gregory cho bieát: “ÑTC muoán giô tay naâng ñôõ caùc giaùm muïc Hieäp Chuûng Quoác”.

UÛy Ban Ñoái Thoaïi Hoài Giaùo vaø Coâng Giaùo cuøng yeâu caàu chaám döùt baïo loaïn ôû Trung Ñoâng

Muïc tieâu cuûa UÛy Ban Ñoái Thoaïi Hoài Giaùo vaø Coâng Giaùo ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng Naêm 1998 laø ñeå phaùt ñoäng vieäc trao ñoåi giöõa Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo. Thaønh phaàn goàm coù nhöõng vò ñaïi dieän cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Phuï Traùch Ñoái Thoaïi Lieân Toân cuõng nhö cuûa UÛy Ban Thöôøng Tröïc Al-Azhar Phuï Traùch Ñoái Thoaïi Vôùi Caùc Toân Giaùo Ñoäc Thaàn. Ñaïi Hoïc Al-Azhar ôû Cairo Ai Caäp ñöôïc thaønh laäp treân moät ngaøn naêm, vaø laø moät trung taâm hoïc hoûi vaø nghieân cöùu noåi tieáng nhaát cuûa theá giôùi Hoài Giaùo. Sau ñaây laø Baûn Tuyeân Ngoân veà Thaùnh Ñòa.

“Khoâng ai coù theå hôø höõng vôùi nhöõng gì ñaõ xaåy ra vaø ñang dieãn tieán ôû Thaùnh Ñòa. Nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo, Kitoâ Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo, cuøng vôùi taát caû moïi ngöôøi yeâu chuoäng hoøa bình vaø nhöõng ngöôøi nam nöõ thieän chí, ñöôïc keâu goïi cuøng nhau taùc haønh ñeå chaám döùt thaûm traïng kinh hoaøng naøy, cuõng nhö ñeå cuøng nhau tieán ñeán vieäc thieát laäp moät neàn hoøa bình chaân chính vaø beàn vöõng. Bôûi theá:

1.-        Chuùng toâi keâu goïi haõy laäp töùc ngöøng chieán, vaø boû ñi caùc thöù maùy moùc chieán tranh, ñeå coù theå cöùu laáy caùc maïng soáng con ngöôøi, nhaát laø maïng soáng cuûa nhöõng ngöôøi voâ toäi, ñaëc bieät cuûa treû em, phuï nöõ vaø laõo thaønh.

2.-        Chuùng toâi keâu goïi haõy chaám döùt vieäc huûy hoaïi taøi saûn, duø laø nhaø cöûa hay dinh thöï, vieäc laøm coû caây coái vaø vieäc tieâu dieät nhöõng phöông tieän khaùc cuûa cuoäc soáng.

3.-        Chuùng toâi keâu goïi haõy toân troïng caùc quyeàn lôïi cuûa daân chuùng trong tình traïng chieán tranh; khoâng ñöôïc caûn trôû ai phöông tieän coù ñöôïc nöôùc uoáng, thöùc aên, chaêm soùc y teá vaø taát caû moïi nhu yeáu cuûa ñôøi soáng. Chuùng toâi leân aùn haønh ñoäng choái töø caùc phöông tieän naøy, moät vieäc choái töø ñöôïc söû duïng nhö moät thöù vuõ khí trong tình traïng xung khaéc.

4.-        Chuùng toâi keâu goïi haõy toân troïng tính caùch linh thaùnh cuûa Caùc Nôi Thaùnh laø nhöõng nôi caàn phaûi ñöôïc baûo toaøn.

5.-        Chuùng toâi xaùc tín raèng baïo löïc laøm naåy sinh baïo löïc. Caàn phaûi ngöng laïi caùi voøng baïo löïc. Chuùng toâi chöùng thöïc vaø ñoàng yù laø ñoái thoaïi laø loái thoaùt duy nhaát cho ngoõ bí hieän taïi. Bôûi theá chuùng toâi keâu goïi nhöõng cuoäc thöông thaûo daãn ñeán moät neàn hoøa bình chaân chính vaø beàn vöõng cho caû nhöõng ngöôøi Do Thaùi laãn Palestine, cho pheùp hoï soáng töï do, an ninh vaø hoøa bình trong Quoác Gia ñoäc laäp hieän taïi cuûa hoï.

6.-        Laø nhöõng tín ñoà tin vaøo Moät Vò Thieân Chuùa Duy Nhaát, Kitoâ Höõu vaø Hoài Giaùo chuùng toâi nhìn nhaän raèng hoøa bình tröôùc heát laø quaø taëng töø Ñaáng Toaøn Naêng. Bôûi theá, chuùng toâi keâu goïi haõy caàu nguyeän lieân læ cho hoøa bình, vaø theo ñoù haõy uûng hoä taát caû moïi saùng kieán, cuõng nhö nhöõng saùng kieán khaùc töø trong mieàn naøy hay ôû caùc nôi khaùc, thuaän lôïi cho vieäc giaûi quyeát xung khaéc moät caùch an bình.

Giaùm Muïc Michael L. Fitzgerald, Thö Kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Veà Vieäc Ñoái Thoaïi Lieân Toân.

Giaùo Sö Tieán Só Hamid A al-Rifaie, Chuû Tòch Dieãn Ñaøn Hoài Giaùo Quoác Teá Veà Ñoái Thoaïi

14/4 Chuùa Nhaät

Caùc Tu Só Phanxicoâ ôû Beâlem ñöôïc giuùp ñôõ chuùt ít  

Cha Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Phanxicoâ ôû Roâma cho nguoàn tin Zenit hay raèng: “Caùc anh chò em doøng Phanxicoâ, trong nhöõng ngaøy cuûa cuoäc khuûng hoaûng chöa töøng coù naøy, hoïp nhau caàu nguyeän moät soá laàn trong ngaøy, ñeå caàu xin söùc maïnh nôi ôn Chuùa haàu tieáp tuïc trung thaønh vôùi söù vuï cuûa mình ôû nôi Chuùa Cöùu Theá giaùng sinh”.

Trong nhöõng ngaøy qua, Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlam bò quaân ñoäi Do Thaùi phong toûa. Taát caû moïi noã löïc ngoaïi giao ñeàu voâ boå. Löïc löôïng Do Thaùi ñoøi nhöõng ngöôøi Palestine, trong ñoù coù caû vò toång  traán ñòa haït Beâlem, ñang aån naáp beân trong phaûi ra ñaàu haøng. Hoâm Chuùa Nhaät vöøa roài, Thuû Töôùng Ariel Sharon ñaõ noùi raèng: trong soá thaønh phaàn ôû trong Ñeàn Thôø coù “nhöõng teân khuûng boá caàn baét”. Neáu ra ñaàu haøng, hoï coù theå choïn moät laø bò xöû ôû Do Thaùi hai laø bò löu ñaày, ñoù laø ñieàu kieän ñeå taát caû nhöõng ngöôøi khaùc bò giam giöõ trong Ñeàn Thôø ñöôïc traû töï do. Cuõng vaøo Ngaøy Chuùa Nhaät hoâm nay, quaân ñoäi Do Thaùi ñaõ cung caáp thuoác men cho Ngöôøi Anh Em Phanxicoâ Johannes Simon, quoác tòch Ñöùc, bò beänh tieåu ñöôøng. Hoäi Hoàng Thaäp Töï khoâng ñöôïc pheùp vaøo Nöõ Tu Vieän Giaùng Sinh.

 

ÑTC Gioan Phaoloâ II phong aù thaùnh cho 6 chaân phöôùc môùi, 3 vò laø con caùi Thaùnh Don Boscoâ

 

María Romero Meneses (1902-1977), doøng Ñöùc Maria Phuø Trôï Kitoâ Höõu, moät vò ngöôøi Trung Myõ Chaâu ñöôïc toân vinh treân baøn thôø. Mother María del Traùnsito de Jesuùs Sacramentodo Villegas (1821-1885), saùng laäp doøng Chò Em Thöøa Sai Doøng Ba Phanxicoâ, ngöôøi phuï nöõ AÙ Caên Ñình ñaàu tieân ñöôïc aù thaùnh. Artemides Zatti (1880-1951) , doøng Saleâsian cuøng gia ñình di daân ñeán AÙ Caên Ñình. Luigi Variara (1875-1923), ngöôøi YÙ, vò linh muïc ñöôïc thuï phong ñaàu tieân doøng Saleâsian ôû Colombia. Hai vò ngöôøi YÙ khaùc laø Ludovico Pavoni (1784-1849), saùng laäp doøng Anh Em Ñöùc Maria Voâ Nhieãm, vaø Gaetano Errico (1791-1860). Tham döï trong Thaùnh Leã Phong Chaân Phöôùc hoâm nay coù hai vò toång thoáng, ñoù laø toång thoáng Nicaraqua Enrique Bolanos, vaø Costa Rico Miguel Angel Rodriguez. Keå caû 6 vò hoâm nay, ÑTC ñaõ phong aù thaùnh cho 1,288 vò (trong 132 cuoäc cöû haønh tuyeân phong), vaø ñaõ phong thaùnh cho 456 vò.

 

Huaán Töø cuûa ÑTC tröôùc Kinh Laïy Nöõ Vöông :

 

1.-     Ñeå keát thuùc cuoäc cöû haønh phuïng vuï troïng theå naøy, chuùng ta haõy höôùng maét nhìn leân Ñöùc Maria Raát Thaùnh, Ñaáng chuùng ta keâu caàu trong Muøa Phuïc Sinh baèng baøi ñoái ca “Laïy Nöõ Vöông” tuyeät vôøi. Vieäc toân suøng Ñöùc Trinh Nöõ laø moät phaàn khoâng theå thieáu nôi ñôøi soáng Kitoâ höõu, nhö cuõng ñaõ ñöôïc bieåu loä roõ raøng nôi caùc vò taân chaân phöôùc.

 

Bôûi theá, chuùng ta haõy tin töôûng höôùng veà Meï, ñaëc bieät kyù thaùc cho Meï taát caû nhöõng ai ñang chòu khoå ñau ôû Thaùnh Ñòa laø nôi Toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng lôøi keâu goïi töø moïi phía. Toâi chaéc chaén lieân keát vôùi moïi ngöôøi baèng loøng gaén boù cuûa Toâi veà phöông dieän loaøi ngöôøi cuõng nhö thieâng lieâng, ñoàng thôøi Toâi cuõng môøi goïi taát caû moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän ñeå nhöõng noã löïc ñang tieán haønh ñöôïc thaønh coâng toát ñeïp, trong vieäc taùi thieát laäp tình traïng toân troïng con ngöôøi cuõng nhö taøi saûn, vaø trong vieäc söûa soaïn cho moät neàn hoøa bình chaân chính vaø beàn vöõng.

 

(Ngaøi noùi baèng tieáng Taây Ban Nha vôùi nhöõng ngöôøi ñeán möøng leã phong chaân phöôùc töø Costa Rica, Nicaragua, Colombia vaø Argentina; sau ñoù Ngaøi cuõng ngoû lôøi baèng tieáng YÙ vôùi nhöõng ngöôøi YÙ ñeán möøng leã phong chaân phöôùc cho moät soá vò ngöôøi YÙ. Cuoái cuøng Ngaøi keát nhaéc nhôû veà moät soá bieán coá lieân quan ñeán chính Ngaøy Chuùa Nhaät hoâm nay nhö sau:)

 

3.-    Ngaøy Chuùa Nhaät naøy cuõng laø dòp cöû haønh Ngaøy Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo cuûa Thaùnh Taâm Chuùa ôû YÙ. Toâi chuùc cho toå chöùc quan troïng naøy ñöôïc moïi thieän ích ñeå thöïc hieän vieäc phuïc vuï quí baùu cho toaøn theå xaõ hoäi baèng vieäc hoäi nhaäp ñöùc tin vaø vaên hoùa. Sau cuøng Toâi cuõng xin nhaéc nhôû anh chò em laø hoâm nay coøn laø Ngaøy Hieán Cô Phaän vaø Thay Cô Phaän; Toâi mong raèng tình lieân keát cuûa nhieàu ngöôøi seõ mang laïi nieàm hy voïng cho bieát bao beänh nhaân ñang chôø ñöôïc thay cô phaän.

 

Giôø ñaây chuùng ta haõy daâng baøi ca vònh cuûa chuùng ta leân Meï Maria, Nöõ Vöông Thieân Ñaøng.

 

Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________