Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 15-22/12/2001

YÙ Nguyeän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha cho Thaùng 12:

YÙ chung: “Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc thoaùt khoûi nhöõng hình thöùc xaûo quyeät nôi tình traïng vaên hoùa khieán hoï khoâng nhaän ra phaåm vò vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi khaùc”.

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho neàn nhaân baûn Kitoâ giaùo chieáu soi caùc giaù trò Phuùc AÂm nôi caùc neàn vaên hoùa AÙ Chaâu

___________________________________________

Thöù Saùu 15/12/2001. Nieàm vui cuûa ÑTC khi vieáng thaêm muïc vuï caùc giaùo xöù thuoäc giaùo phaän Roâma: “ÔÛ ñaâu Toâi cuõng loan baùo cuøng moät Phuùc AÂm vaø beû cuøng moät baùnh, ñoù laø Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Chuoäc nhaân traàn”. Trong böùc thö göûi cho ÑHY Camillo Ruini, toång ñaïi dieän cuûa Ngaøi ôû Giaùo Phaän Roâma, veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï caùc giaùo xöù thuoäc giaùo phaän Roâma thöù 300 cuûa Ngaøi vaøo Chuùa Nhaät 16/12/2001, laø Giaùo Xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. Qua böùc thö naøy, ÑTC ñaõ dieãn taû taâm tình cuûa Ngaøi nôi caùc cuoäc vieáng thaêmn muïc vuï caùc giaùo xöù naøy nhö sau: “Ñoái vôùi Toâi, vieäc vieáng thaêm caùc giaùo xöù Roâma bao giôø cuõng laø moät vieäc daán thaân vui thuù ngay töø ñaàu cuoäc haønh trình naøy. ÔÛ caû buoåi saùng hay buoåi chieàu vôùi tín höõu, nôi caùc ñòa ñieåm khaùc nhau… cöû haønh Thaùnh Leã… chaøo hoûi treû em, giôùi treû, höôùng vieân muïc vuï; vieäc laøm böøng daäy nôi töøng ngöôøi vaán ñeà daán thaân phuïc vuï cho moät cuoäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa môùi, ñoái vôùi Toâi, vaãn töøng ñoùng vaø hieän ñang ñoùng moät vai troø raát quan troïng trong vieäc gaàn guõi moãi ngaøy moät hôn vôùi thöïc taïi nhaân baûn, xaõ hoäi vaø taâm linh cuûa giaùo phaän – nhaát laø ñoái vôùi moät vò giaùo hoaøng ‘töø moät quoác gia xa xoâi ñeán’… ÔÛ ñaâu Toâi cuõng loan baùo cuøng moät Phuùc AÂm vaø beû cuøng moät baùnh, ñoù laø Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Chuoäc nhaân traàn”.

___________________________________________

Chuùa Nhaät 16/12/2001. ÑTC ñi thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu: “leã Giaùng Sinh, moät bieán coá phi thöôøng laøm cho coõi loøng chuùng ta böøng leân nieàm hy voïng vaø moät noãi haân hoan linh thieâng”. ÑTC ñaõ nhaéc ñeán tính caùch vui möøng “Gaudete” cuûa Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng vì laø thôøi ñieåm Chuùa Kitoâ gaàn ñeán. Ngaøi noùi: “Ñoù laø lyù do troïng yeáu cho nieàm haïnh phuùc cuûa chuùng ta, ôû choã, thôøi gian troâng ñôïi neân troïn nôi Chuùa Kitoâ. Thieân Chuùa sau heát ñaõ ban ôn cöùu ñoä cho moãi moät ngöôøi cuõng nhö cho toaøn theå nhaân loaïi. Vôùi nieàm xaùc tín saâu xa nhö theá, chuùng ta ñang thöïc hieän vieäc söûa soaïn ñeå cöû haønh leã Giaùng Sinh, moät bieán coá phi thöôøng laøm cho coõi loøng chuùng ta böøng leân nieàm hy voïng vaø moät noãi haân hoan linh thieâng”. Veà vieäc thaêm vieáng muïc vuï caùc giaùo xöù cuûa mình, ÑTC cho bieát: “Vôùi öôùc muoán tieáp tuïc caùi kinh nghieäm muïc vuï ích lôïi naøy, trong vieäc thaêm vieáng caùc giaùo xöù khaùc nöõa coøn ñang chôø ñoùn vò muïc töû cuûa mình, Toâi xin taï ôn Thieân Chuùa veà söù vuï Ngaøi ñaõ uûy thaùc cho Toâi”. ÑTC cuõng ngoû lôøi chaøo ñaëc bieät Caùc Chò Em Toâi Tôù Chuùa Gieâsu Phuïc Vuï Baùc Aùi, ñoàng thôøi cuõng xin caùc nöõ tu cuûa hoäi doøng naøy noùi rieâng vaø tín höõu trong giaùo xöù noùi chung haõy noi theo göông soáng cuûa Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, “vò ñaõ soáng ñôøi haêng say yeâu meán Thaùnh Theå cuõng nhö yeâu thöông anh chò em thieáu thoán cuûa mình… Chôù gì noù cuõng khích leä anh chò em khoâng ngöøng hoaït ñoäng trong vieäc laøm cho vuøng ñòa phöông cuûa anh chò em thaønh moät nôi choán thöïc söï nhaân baûn, nhôø ñoù giaûm bôùt ñi nhöõng cô nguy leäch laïc vaø xa laï raát tieác vaãn thöôøng lan roäng nhaát laø ôû nhöõng thaønh phoá lôùn”.

ÑTC nguyeän Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät. Sau cuoäc vieáng thaêm giaùo xöù hoâm nay, ÑTC trôû veà ñeå nguyeän Kinh Truyeàn Tin nhö thöôøng leä. Sau ñoù, theo thoâng leä cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng naøy, Ngaøi ñaõ laøm pheùp caùc töôïng Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng do treû em mang ñeán ñaët ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. ÑTC noùi: “Cha caùm ôn caùc con vì nhöõng lôøi caùc con chaøo chuùc Giaùng Sinh, Cha cuõng chuùc laïi caùc con baèng caû taám loøng cuûa Cha, caàu mong cho caùc con cuõng nhö gia ñình caùc con ñöôïc an bình vaø yeân oån”.

___________________________________________

Thöù Hai 17/12/2001. ÑTC tieáp rieâng oâng Ion Iliescu, toång thoáng Coäng Hoøa Roâmania: “Nöôùc Roâmania khoâng ngöøng thöïc thi moät caùch trung thaønh vai troø cuûa mình trong vieäc laøm ‘chieác caàu noái’ giöõa caùc truyeàn thoáng vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc nhau ôû AÂu Chaâu. Sau cuoäc trieàu kieán tö naøy,  Ngaøi ñaõ ñeán Clementine Hall gaëp phaùi ñoaøn Romania cuûa toång thoáng laø nhöõng ngöôøi muoán daâng taëng ÑTC moät caây Giaùng Sinh ñeå ñaët ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ngaøi ñaõ ngoû lôøi cuøng hoï nhö sau: “Toâi muoán nhaán maïnh ñeán vai troø tích cöïc cuûa Roâmania trong naêm maø giôø ñaây saép keát thuùc ôû Toå Chöùc An Ninh vaø Hôïp Taùc cuûa AÂu Chaâu. Trong soá nhöõng quyeát ñònh ñöôïc neâu leân, nhöõng quyeát ñònh coù ñöôïc do vieäc coäng taùc cuûa xöù sôû cuûa anh chò em, Toâi muoán ñeà caäp ñeán nhöõng gì lieân quan ñeán vaán ñeà cuûa caùc giaù trò veà tinh thaàn cuõng nhö ñeán tình traïng töï do toân giaùo. Xin Thieân Chuùa tieáp tuïc chuùc laønh cho caùc noã löïc cuûa quoác gia Roâmania, ñeå nöôùc Roâmania khoâng ngöøng thöïc thi moät caùch trung thaønh vai troø cuûa mình trong vieäc laøm ‘chieác caàu noái’ giöõa caùc truyeàn thoáng vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc nhau ôû AÂu Chaâu, haàu sinh lôïi cho neàn hoøa bình cuõng nhö cho vieäc caûm thoâng nôi con ngöôøi”.  

___________________________________________

Thöù Ba, 19/12/2001. Leã nghi thaép saùng Caây Noel taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Chieàu hoâm qua, theo thoâng leä haèng naêm, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñaõ dieãn ra leã nghi thaép saùng Caây Noel, moät caây haèng naêm ñöôïc moät toå chöùc naøo ñoù daâng taëng cho Toøa Thaùnh, chaúng haïn nhö naêm nay cuûa Nöôùc Roâmania nhaân dòp toång thoáng cuûa hoï ñeán gaëp ÑTC hoâm nay. Tham döï leã nghi naøy goàm coù Toång Thoáng Roâmania Ion Iliescu, ÑGM Coâng Giaùo Ioan Robu giaùo phaàn Bucharest, Vò Vicientu Ploiesteanu Chính Thoáng Giaùo, vaø ÑHY Edmund Casimir Szoka, ñaïi dieän Quoác Ñoâ Vatican. Caây Noen naøy ñöôïc laáy töø khu röøng Transylvania, cao 25 meùt, ñöôøng kính 8 meùt vaø naëng 5 taán röôõi. Toång Thoáng Roâmania vaø ÑHY Szoka ñaõ ngoû lôøi môû ñaàu, sau ñoù thaép saùng caây Noel, vaø cuoái cuøng ca ñoaøn Roâmania ñaõ haùt moät soá baøi coå truyeàn Roâmania. Caây Noel ñöôïc ñaët ôû beân caïnh Caûnh Trí Giaùng Sinh, moät caûnh trí ñang ñöôïc kieán taïo vaø seõ toû hieän vaøo ñeâm 24/12.

___________________________________________

Thöù Tö, 20/12/2001. ÑTC huaán duï cho Buoåi Trieàu Kieán Chung veà Tuaàn Chín Ngaøy doïn möøng Leã Giaùng Sinh: “Trong tình hình tieáp tuïc xaåy ra nhöõng xung khaéc ôû Thaùnh Ñòa, ôû A Phuù Haõn cuõng nhö ôû caùc nôi khaùc treân theá giôùi, Kitoâ höõu laïi caøng ñöôïc keâu goïi ñeå cöông quyeát loan baùo söù ñieäp hoøa bình ñöôïc caùc Thieân Thaàn haùt leân ôû Beâlem hai ngaøn naêm tröôùc ñaây.. Hoâm nay, ÑTC ñaõ taïm ngöng loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh haèng tuaàn cuûa Ngaøi ñeå noùi ñeán vieäc “chuùng ta söûa soaïn doïn möøng maàu nhieäm Giaùng Sinh”. Ngaøi noùi: “Moät phaàn trong vieäc chuùng ta doïn möøng naøy laø ngaøy chay tònh vaø nguyeän caàu ñaëc bieät hoâm Thöù Saùu tuaàn vöøa qua ñeå xin Chuùa ñöa theá giôùi ñeán choã hoøa bình vaø hoøa giaûi. Trong tình hình tieáp tuïc xaåy ra nhöõng xung khaéc ôû Thaùnh Ñòa, ôû A Phuù Haõn cuõng nhö ôû caùc nôi khaùc treân theá giôùi, Kitoâ höõu laïi caøng ñöôïc keâu goïi ñeå cöông quyeát loan baùo söù ñieäp hoøa bình ñöôïc caùc Thieân Thaàn haùt leân ôû Beâlem hai ngaøn naêm tröôùc ñaây. Nhö caùc Muïc Ñoàng ôû caùnh ñoàng trong Ñeâm Thaùnh, chuùng ta haõy mau mau ñeán chieâm ngöôõng Con Treû naèm trong maùng coû, ñoù laø Haøi Nhi Gieâsu beân caïnh Thaùnh Giuse vaø Maria Meï cuûa Ngöôøi. Chôù gì Meï Maria laø vò ñaõ ñoùn nhaän Lôøi cuûa Thieân Chuùa trong loøng daï cuûa Meï, ñaõ oâm aüm Ngöôøi trong caùnh tay cuûa Meï, vaø ñaõ ban taëng Ngöôøi cho theá giôùi nhö moät Ñaáng Cöùu Chuoäc nhaân traàn, giuùp chuùng ta bieát tieáp nhaän Ngöôøi vaøo ñôøi soáng cuûa chuùng ta moät caùch saâu xa thaám thía hôn nöõa, ñeå Ngöôøi thaät söï laø hoøa bình vaø laø ôn cöùu ñoä cuûa chuùng ta”. Theo thoáng keâ cuûa Toøa Thaùnh, trong 43 cuoäc trieàu kieán chung trong naêm 2001 naøy, (maø cuoäc trieàu kieán hoâm nay laø cuoäc trieàu kieán cuoái cuøng cuûa naêm 2001), coù taát caû nöûa trieäu ngöôøi tham döï. Nhö theá, trong hôn 23 naêm giaùo trieàu cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñaõ coù treân 16 trieäu röôõi ngöôøi ñaõ tham döï caùc cuoäc trieàu kieán chung cuûa Ngaøi. Tính ñeán ngaøy 17/10/2001, Ngaøi ñaõ thöïc hieän 1009 cuoäc trieàu kieán chung cho 16 trieäu 155 ngaøn 200 ngöôøi.

Chöông trình ngaøy caàu nguyeän cho Hoaø Bình ôû Assisi.

8:30:    ÑTC ñaùp xe löûa 2 tieáng ñoàng hoà ñeán traïm xe löûa Thaùnh Maria Nöõ Vöông Thieân Thaàn ôû Assisi.

11:00:  Ñaïi dieän caùc toân giaùo gaëp nhau ôû Haï Taàng Coâng Tröôøng Thaùnh Phanxicoâ Assisi. ÑHY Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù Hoøa Bình cuûa Toøa Thaùnh ngoû lôøi môû ñaàu. Sau ñoù laø phaàn phaùt bieåu cuûa ñaïi dieän caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Giaùo, Giaùo Hoäi Anh Giaùo, Caùc Giaùo Hoäi Caûi Caùch, Aán Giaùo, Caùc Toân Giaùo Phi Chaâu, Phaät Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Theá Giôùi Hoài Giaùo.

12:30   Ñaïi dieän caùc toân giaùo caàu nguyeän cho hoøa bình ôû caùc ñòa ñieåm khaùc nhau ôû Assisi. ÑTC seõ chuû söï buoåi caàu nguyeän cuûa chung Kitoâ höõu taïi Haï Taàng Ñeàn Thôø Thaùnh Phanxicoâ.

3:30     Leã nghi ñoïc baûn tuyeân ngoân ñoàng taâm xaây ñaép hoøa bình baèng Anh ngöõ, AÛ Raäp vaø YÙ ngöõ, sau lôøi môû ñaàu cuûa ÑHY Francis Arinze, chuû tích Hoäi Ñoàng Ñoái Thoaïi Lieân Toân cuûa Toøa Thaùnh. Sau ñoù, laø leã nghi thaép neán, baét ñaàu töø ÑTC roài tôùi caùc vò ñaïi dieän toân giaùo khaùc. Keát thuùc leã nghi thaép neán laø dieãn töø cuûa ÑTC vaø vieäc trao ñoåi cöû chæ hoøa bình cho nhau giöõa ÑTC vôùi caùc vò ñaïi dieän toân giaùo.

7:45     ÑTC veà tôùi Vatican, sau khi ñeán kính vieáng Ñeàn Thôø Maria Nöõ Vöông Thieân Thaàn ôû Assisi.

___________________________________________

Thöù Naêm 20/12/2001. Thaùnh Boä Phong Thaùnh coâng boá danh saùch caùc vò ñöôïc nhaän phong thaùnh, aù thaùnh vaø hieån thaùnh môùi.

Saùng nay, taïi Clementine Hall, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC, cuøng vôùi caùc vò trong Thaùnh Boä Cöùu Xeùt Hoà Sô Phong Thaùnh vaø caùc vò Caùo Thænh Vieân, ÑHY Boä Tröôûng Jose Saraiva Martins ñaõ coâng boá saéc leänh tuyeân phong aù thaùnh vaø hieån thaùnh cho 13 vò, sau ñoù ÑHY ñoïc löôïc toùm tieåu söû cuûa 5 Thaùnh vaø 4 Chaân Phöôùc saép ñöôïc tuyeân phong (vì pheùp laï caùc Ngaøi laøm ñaõ ñöôïc coâng nhaän) cuøng vôùi 4 vò Toâi Tôù Chuùa baét ñaàu ñöôïc chính thöùc cöùu xeùt. Sau ñaây laø danh saùch cuûa 13 vò:

Nhöõng vò ñaõ laøm pheùp laï vaø ñöôïc coâng nhaän:

-         Chaân Phöôùc Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975), Spanish, priest and founder of the Priestly Society of the Holy Cross and Opus Dei. 

-         Chaân Phöôùc Ignazio da Santhia, born Lorenzo Maurizio Belvisotti (1686-1770), Italian, professed priest of the Order of Friars Minor Capuchins. 

-         Chaân Phöôùc Pio da Pietrelcina, born Francesco Forgione (1887-1968), Italian, professed priest of the Order of Friars Minor Capuchins.

-         Chaân Phöôùc Benedetta Cambiagio Frassinello (1791-1858), Italian, foundress of the Congregation of the Benedictine Sisters of Providence.

-         Chaân Phöôùc Juan Diego Cuautlatoatzin (c.1474-1548), Mexican, layman, visionary of the Blessed Virgin Mary of Guadalupe.

-         Ñaáng Ñaùng Kính Ludovico Pavoni (1784-1849), Italian, priest and founder of the Congregation of the Sons of Mary Immaculate.

-         Ñaáng Ñaùng Kính Marco Antonio Durando (1801-1880), Italian, priest of the Congregation of the Missions, founder of the Congregation of the Sisters of Jesus the Nazarene.

-         Ñaáng Ñaùng Kính Luigi Variara (1875-1923), Italian, professed priest of the Society of St. Francis de Sales, founder of the Institute of the Sisters Daughters of the Sacred Hearts of Jesus and Mary.

-         Ñaáng Ñaùng Kính Maria Cristina dell'Immacolata Concezione, born Adelaide Brando (1856-1906), Italian, foundress of the Congregation of the Atonement Sisters of the Eucharistic Jesus.

Nhöõng vò coù nhaân ñöùc anh huøng:

-         Vò Toâi Tôù Chuùa Juan Nepomuceno Zegri Moreno (1831-1905), Spanish, priest of the diocese of Malaga, founder of the Congregation of the Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary of Mercy.

-         Vò Toâi Tôù Chuùa Pietro Legaria Armendariz (1878-1956), Spanish, priest of the diocese of Tudela, founder of the Congregation of the Handmaids of Christ the King. 

-         Vò Toâi Tôù Chuùa Bruno Marchesini (1915-1938), Italian, cleric of the archdiocese of Bologna and student of the Major Roman Pontifical Seminary.

-         Vò Toâi Tôù Chuùa Maria Ludovica, born Antonina De Angelis, (1880-1962), Italian, professed religious of the Congregation of the Daughters of Our Lady of Mercy.

Coäng vôùi 5 vò Thaùnh vaø 4 vò Chaân Phöôùc töông lai treân ñaây, toång coäng trong giaùo trieàu cuûa mình, ÑTC Gioan Phaoloâ II phong ñöôïc 461 vò Thaùnh vaø 1286 vò Chaân Phöôùc. Cuoäc tuyeân phong môùi nhaát ñaây cho 4 vò Thaùnh vaøo ngaøy 25/11/2001 vöøa roài. 


Nöõ tu Lucia, moät trong Ba Thieáu Nhi Fatima naêm 1917 leân tieáng veà Bí Maät Fatima:Moïi söï ñaõ ñöôïc phoå bieán heát roài. Khoâng coøn gì daáu kín nöõa”. Hoâm nay, (Thöù Naêm 20/12/2001), moät baûn thoâng tö cho bieát veà cuoäc hoïp ôû tu vieän Coimbra, Boà Ñaøo Nha, ngaøy 17/11/2001, giöõa ÑTGM Tarcisio Bertone, SDB, Thö Kyù Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin, vaø Nöõ Tu Maria Lucia cuûa Chuùa Gieâsu vaø Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. Baûn thoâng tö naøy ñaõ cho bieát lyù do taïi sao ñaõ coù buoåi gaëp gôõ ñaëc bieät aáy, vaø noäi dung cuûa buoåi hoïp lieân quan ñeán nhöõng lôøi chính thöùc tuyeân boá cuûa Thieáu Nhi Fatima duy nhaát coøn soáng soùt ñaây.

Veà nguyeân do cuûa buoåi gaëp gôõ:

“Trong maáy thaùng vöøa qua, nhaát laø töø sau bieán coá thaûm thöông cuûa cuoäc khuûng boá taán coâng hoâm 11/9, ñaõ xuaát hieän moät soá baøi vieát treân nhöõng tôø baùo khaùc nhau lieân quan ñeán nhöõng maïc khaûi môùi Nöõ Tu Lucia coù theå ñaõ nhaän ñöôïc, ñeán nhöõng lôøi loan baùo cuûa nhöõng böùc thö caûnh giaùc göûi cho ÑGH, cuõng nhö ñeán nhöõng lôøi giaûi thích laïi maïc khaûi cuûa bí maät Fatima.

“Hôn theá nöõa, vaán ñeà coøn ñöôïc nhaán maïnh ñeán vieäc cho raèng Toøa Thaùnh ñaõ khoâng phoå bieán troïn veïn baûn vaên cuûa phaàn ‘bí maät’ thöù ba, vaø coù moät soá phong traøo ‘Fatima’ vaãn cöù tieáp tuïc coâng kích ÑTC cho raèng Ngaøi chöa hieán daâng Nöôùc Nga cho Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi Meï Maria.

“Vì lyù do naøy, ñeå vaán ñeà ñöôïc saùng toû vaø ñaày ñuû chi tieát tröïc tieáp töø chính vò thuï khaûi coøn soáng soùt, môùi thaáy raèng caàn phaûi coù moät cuoäc gaëp gôõ vôùi Nöõ Tu Lucia. Cuoäc hoïp naøy dieãn ra tröôùc maët meï beà treân cuûa tu vieän Carmeâloâ Thaùnh Teâreâsa, cuøng vôùi söï hieän dieän cuûa Cha Luis Kondor, SVD, vò Phoù Caùo Thænh Vieân phong Chaân Phöôùc cho Phanxicoâ vaø Giaxinta; cuoäc gaëp gôõ naøy cuõng ñaõ ñöôïc söï doàng yù cuûa ÑHY Joseph Ratzinger, Boä Tröôûng Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin, cuõng nhö cuûa hai vò giaùm muïc thuoäc giaùo phaän Leiria-Fatima vaø giaùo phaän Coimbra”.

Veà noäi dung cuoäc gaëp gôõ, nhaát laø veà nhöõng lôøi chính thöùc tuyeân boá cuûa Nöõ Tu Lucia:

“Cuoäc gaëp gôõ naøy dieãn ra vaøo chieàu Thöù Baûy 17/1, keùo daøi hôn hai tieáng ñoàng hoà. Nöõ tu Lucia, thoï 95 tuoåi vaøo ngaøy 22/3 naêm tôùi, khoûe maïnh, saùng suoát vaø linh hoaït. Tröôùc heát, chò tuyeân xöng loøng chò yeâu meán vaø toân suøng Ñöùc Thaùnh Cha. Chò caàu nguyeän cho Ngaøi raát nhieàu cuõng nhö cho chung caû Giaùo Hoäi”.

Ñoái vôùi nhöõng gì lieân quan ñeán phaàn thöù ba cuûa bí maät Fatima, chò xaùc nhaän laø chò ñaõ ñoïc kyõ löôõng vaø suy nieäm veà baûn vaên do Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin phoå bieán, chò coâng nhaän laø vaên baûn naøy ñaõ vieát ra heát moïi söï roài. Ñoái vôùi nhöõng ai cöû töôûng raèng coøn moät phaàn bí maät naøo ñoù vaãn chöa ñöôïc tieát loä, chò ñaõ traû lôøi cho bieát raèng: “Moïi söï ñaõ ñöôïc phoå bieán heát roài. Khoâng coøn gì daáu kín nöõa”. Ñoái vôùi nhöõng ai noùi ñeán hay vieát veà nhöõng maïc khaûi môùi, chò noùi: “Ñieàu naøy khoâng ñuùng. Neáu con ñöôïc toû cho bieát nhöõng gì môùi laï, con seõ khoâng noùi cho ai bieát caû, maø chæ tröïc tieáp trình thaúng leân Ñöùc Thaùnh Cha maø thoâi”.

Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi: “Chò noùi sao veà nhöõng lôøi khaúng ñònh lieân tuïc cuûa Cha Gruner, ngöôøi ñaõ xin nhieàu chöõ kyù ñeå yeâu caàu Ñöùc Giaùo Hoaøng sau heát haõy hieán daâng Nöôùc Nga cho Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi Meï Maria, moät vieäc chöa bao giôø ñöôïc thöïc hieän”, Chò ñaùp: “Coäng Ñoàng Doøng Carmeâloâ khoâng chaáp nhaän nhöõng hình thöùc xin chöõ kyù. Con ñaõ noùi roài, vieäc hieán daâng nhö Ñöùc Meï mong muoán ñaõ ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 1984 vaø laø vieäc hieán daâng ñaõ ñöôïc trôøi cao chaáp nhaän roài”.

Cuoái cuøng, baûn thoâng tö ñaõ keát luaän nhö sau: “Phaûi chaêng Nöõ Tu Lucia heát söùc lo aâu veà nhöõng bieán coá môùi ñaây, neân ñaõ khoâng nguû ñöôïc, ngaøy ñeâm chæ bieát nguyeän caàu?” Chò Lucia cho bieát: “Ñieàu naøy sai. Laøm sao con coù theå caàu nguyeän ban ngaøy neáu ñeâm con khoâng nguû nghæ? Nhieàu ñieàu cöù gaùn gheùp cho con nhö theá ñoù! Bieát bao nhieâu ñieàu nöõa con caàn phaûi thöïc hieän ñaây! Xin hoï haõy ñoïc saùch cuûa con, nôi chöùa ñöïng lôøi khuyeán duï cuøng vôùi nhöõng lôøi keâu goïi hôïp vôùi yù muoán cuûa Ñöùc Meï. Vieäc nguyeän caàu vaø aên naên thoáng hoái toäi loãi baèng moät ñöùc tin maõnh lieät nôi Thieân Chuùa laø nhöõng gì seõ cöùu vaõn theá giôùi”.

___________________________________________

Thöù Saùu, 21/12/2001: ÑTC toû öôùc muoán sôùm ñöôïc vieáng thaêm nöôùc Bulgaria: “Toâi thöïc loøng hy voïng laø Toâi seõ coù theå ñeán vieáng thaêm daân Bulgaria yeâu daáu”. ÑTC ñaõ noùi leân öôùc muoán cuûa mình nhö theá vaøo cuoái buoåi tieáp nhaän oâng Vladimir Nikolaev Gradev, vò taân laõnh söï cuûa nöôùc naøy saùng hoâm nay. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán vieäc ñoái thoaïi vaên hoùa theo göông cuûa hai thaùnh Cyril vaø Methodius laø nhöõng vò toâng ñoà ôû AÂu Chaâu thuoäc thieân kyû thöù nhaát nhö sau: “Göông cuûa caùc ngaøi cho chuùng ta thaáy ñöôøng neûo chuùng ta caàn phaûi noi theo hoâm nay ñaây; ñoù laø ñöôøng loái ñoái thoaïi giöõa caùc neàn vaên hoùa cuõng nhö giöõa caùc daân toäc, ôû choã toân troïng caên tính vaø gia saûn cuûa nhau; ñoù laø ñöôøng loái côûi môû ñeå nhaän bieát vaø chaáp nhaän nhau, thaéng vöôït baát cöù hình thöùc quoác gia quaù khích naøo. Ñoù laø ñöôøng loái maãu möïc daãn ñeán hoøa bình, moät ñöôøng loái ñoøi phaûi töø boû baïo löïc cuøng vôùi taát caû nhöõng öôùc muoán thoáng trò, ñeå cuøng nhau hoaït ñoäng cho coâng ích… Noù cuõng laø ñöôøng loái daãn ñeán coâng lyù, moät ñöôøng loái ñoøi phaûi söûa chöõa laïi nhöõng loãi laàm cuøng vôùi nhöõng thieät haïi gaây ra cho ñoàng loaïi cuûa chuùng ta, moät ñöôøng loái ñoøi phaûi heát söùc toân troïng quyeàn lôïi vaø nhieäm vuï cuûa taát caû moïi ngöôøi… Theá giôùi ngaøy nay, moät theá giôùi laïi bò traûi qua nhöõng cuoäc ñoái ñaàu vaø baïo loaïn khuûng boá, raát caàn phaûi laéng nghe tieáng noùi trao ñoåi cuûa nhöõng con ngöôøi nam nöõ cuõng laø nhöõng nhaø kieán taïo hoøa bình. Ñoù laø öôùc muoán thieát tha cuûa Toâi mong cho tieáng noùi naøy vang leân vaøo ngaøy 24/1 naêm tôùi, ngaøy caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo töø khaép nôi treân theá giôùi tuï veà ôû Assisi ñeå tham döï ngaøu caàu nguyeän cho hoøa bình”. Rieâng veà nöôùc Bulgaria, sau khi toû ra nhaän ñònh cuûa mình veà vieäc nöôùc naøy coâng nhaän Chaân Phöôùc Giaùo Hoaøng Gioan XXIII, vò ñaïi dieän cuûa toøa thaùnh ôû Sofia trong xöù sôû cuûa hoï tröôùc kia, cuõng nhö coâng nhaän vò Chaân Phöôùc töû ñaïo cuûa hoï laø giaùm muïc Eugenio Bossilkov, “laø nhöõng vò toâi tôù phuïc vuï Phuùc AÂm cho daân toäc Bulgaria, vaø toû ra kính troïng hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi ôû hai khía caïnh chính yeáu trong vieäc thöïc thi baùc aùi cuõng nhö baûo veä quyeàn töï do toân giaùo”, ÑTC ñaõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà töï do toân giaùo nhö sau: “Mong raèng luaät môùi veà töï do toân giaùo cho pheùp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cuøng vôùi caùc toân giaùo ñöôïc coâng nhaän khaùc quyeàn thöïc thi söù vuï thieâng lieâng cuûa mình nôi xöù sôû cuûa quí vò moät caùch töï do khoâng bò haïn cheá, hôïp vôùi quyeàn lôïi vaø nghóa vuï theo nhö leà luaät aán ñònh”. Cuoái cuøng, sau khi nhaéc laïi truyeàn thoáng haèng naêm vaøo Thaùng Naêm cuûa nöôùc naøy laø bao giôø cuõng coù moät phaùi ñoaøn ñaïi bieåu Bulgaria ñeán thaêm Giaùm Muïc Roâma vaøo ngaøy leã Thaùnh Cyril vaø Methodius, ÑTC noùi: “Veà phaàn Toâi, Toâi thöïc loøng hy voïng laø Toâi seõ coù theå ñeán vieáng thaêm daân Bulgaria yeâu daáu”.

ÑTC tieáp moät nhoùm giôùi treû ôû Clementine Hall: “Cha laáy laøm bieát ôn saùng kieán veà hoøa bình cuûa caùc con. Nhoùm giôùi treû naøy thuoäc Toå Chöùc Toâng Ñoà Giaùo Daân YÙ, Ca Ñoaøn “Alpinisti Trentini” vaø Hieäp Hoäi “Thaân Höõu Giaùng Sinh”. ÑTC ñaõ ban cho hoï lôøi huaán töø chung vaén taét nhö sau: “Cha laáy laøm bieát ôn saùng kieán veà hoøa bình cuûa caùc con, saùng kieán ñaët ra moät ‘Thaùng hoøa bình’ maø caùc con döï tính vaøo thaùng Gieâng tôùi ñaây”. Vôùi giôùi treû thuoäc Toå Chöùc Toâng Ñoà Giaùo Daân, ÑTC khích leä: “’Thaùng hoaø bình’ chaéc chaén seõ hieán cho caùc tín höõu moät dòp ñeå suy tö hôn nöõa veà taëng aân cao quí naøy, moät taëng aân… laø hoa traùi vaø laø hoaït ñoäng cuûa coâng lyù vaø yeâu thöông”. Vôùi ca ñoaøn ôû Triñentinoâ, Ngaøi nhaéc nhôû: “ca haùt laø moät ñöôøng loái ñaëc bieät daâng leân Ñaáng Hoùa Coâng moät baøi thaùnh thi chuùc tuïng vaø taï ôn veà nhöõng kyø coâng cuûa tình Ngaøi yeâu thöông”. Sau heát, vôùi nhoùm Hieäp Hoäi Thaân Höõu Giaùng Sinh, Ngaøi khuyeân hoï haõy “tieáp tuïc vieäc daán thaân cuûa caùc con theo chaân Thaùnh Phanxicoâ trong vieäc phoå bieán nhöõng tieâu bieåu truyeàn thoáng cho bieán coá giaùng sinh cuûa Chuùa Kitoâ”.

Chuùc Möøng vaø Thoâng Baùo: Vatican Information Servicechuùc taát caû moïi ñoäc giaû moät Giaùng Sinh Haïnh Phuùc vaø Thaùnh Thieän”. Tin töùc haèng ngaøy veà Toøa Thaùnh cuõng nhö veà ÑTC seõ ñöôïc tieáp tuïc phoå bieán sau Leã Giaùng Sinh, vaøo ngaøy Thöù Saùu 28/12/2001.

Vì nguoàn tin chính thöùc cuûa Maøn Ñieän Toaùn Thôøi Ñieåm Maria töø Vatican Information Service naøy, do ñoù, Thôøi Ñieåm Maria cuõng seõ tieáp tuïc cung caáp tin töùc haàu quí khaùn thính giaû ñieän toaùn khi naøo nhaän ñöôïc nhöõng tin môùi cho muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn. Tuy nhieân, ñeå khoûi bò giaùn ñoaïn, chuùng toâi seõ coá gaéng tieáp tuïc cung caáp tin töùc cuûa Toaø Thaùnh noùi chung vaø cuûa ÑTC noùi rieâng töø nhöõng nguoàn tin töùc ñaùng tin caäy khaùc, duø nguoàn tin naøy khoâng coù nhöõng lôøi trích daãn chính yeáu cuûa ÑTC baèng cuûa VIS (Vatican Information Service). Tuy nhieân, chuùng toâi chæ laáy chi tieát cuûa nguoàn tin naøy maø thoâi, chöù khoâng trích dòch nguyeân vaên cuûa hoï, tröø lôøi cuûa ÑTC. Sôû dó chuùng toâi daùm quaû quyeát nguoàn tin khaùc naøy ñaùng tin caäy laø vì chuùng toâi vaãn so saùnh nguoàn tin naøy vôùi VIS cuûa toøa thaùnh. Ngoaøi ra, nguoàn tin khaùc naøy coøn coù nhöõng hình aûnh raát soáng ñoäng keøm theo nhöõng tin töùc cuûa toøa thaùnh nöõa. Chuùng toâi ñang lieân laïc ñeå xin pheùp ñöôïc söû duïng nhöõng hình aûnh keøm theo tin töùc ñöôïc loan baùo haàu coáng hieán quùi thính giaû ñieän toaùn thaân yeâu. Sau ñaây laø tin ñaàu tieân töø nguoàn tin ñaùng tin caäy naøy, vôùi hình aûnh keøm theo, song raát tieác chuùng toâi chöa ñöôïc pheùp phoå bieán.

___________________________________________

Thöù Baûy, 22/12/2001. ÑTC hoïp taát nieân vôùi vieân chöùc toøa thaùnh: “Boùng toái cuûa cuoäc khuûng boá theâ thaûm taán coâng Nöõu Öôùc, chieán tranh ôû A Phuù Haõn cuøng vôùi möùc caêng thaêng cao ñoä ôû Thaùnh Ñòa ñaõ phuû leân nhöõng thaùng cuoái cuøng cuûa naêm nay moät taám maøn ñen”. Hoâm nay, ÑTC ñaõ laøm pheùp cho caûnh trí giaùng sinh trong buoåi hoïp taát nieân haèng naêm vôùi caùc vieân chöùc laøm vieäc taïi toøa thaùnh haèng ngaøy ñeå giuùp Ngaøi ñieàu haønh coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi hoaøn vuõ. Ngaøi ñaõ baøy toû caûm nhaän cuûa mình veà Muøa Giaùng Sinh naêm nay ñang bò lu môø bôûi cuoäc khuûng boá ngaøy 11/9/2001, bôûi chieán tranh ôû A Phuù Haõn cuõng nhö bôûi nhöõng cuoäc baïo ñoäng caáp tính hieän dieãn ra ôû Trung Ñoâng: “Boùng toái cuûa cuoäc khuûng boá theâ thaûm taán coâng Nöõu Öôùc, chieán tranh ôû A Phuù Haõn cuøng vôùi möùc caêng thaêng cao ñoä ôû Thaùnh Ñòa ñaõ phuû leân nhöõng thaùng cuoái cuøng cuûa naêm nay moät taám maøn ñen”. Theo Ngaøi, coäng ñoàng quoác teá coù quyeàn töï veä trong vieäc choáng laïi nhöõng keû taán coâng, nhöõng keû khuûng boá, tuy nhieân, khoâng theå bao goàm caû moät quoác gia hay toân giaùo. Ngaøi keâu goïi Kitoâ höõu haõy “cöông quyeát leân tieáng laø baát cöù hình thöùc baïo ñoäng khuûng boá naøo ñeàu laø nhöõng haønh ñoäng thaát kính phaïm ñeán söï thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa cuõng nhö phaïm ñeán phaåm vò cuûa con ngöôøi, vaø leân tieáng laø toân giaùo khoâng bao giôø ñöôïc trôû thaønh ñoäng löïc ñeå gaây ra chieán tranh vaø noåi loaïn, gaây ra haän thuø hay ñaøn aùp”.

___________________________________________

Sinh Hoaït cuûa ÑTC töø ngaøy 8/12/2001 tôùi 24/1/2002

Thöù Baûy 8/12: Daâng Leã Troïng Kính Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi vaøo luùc 4 giôø chieàu, taïi Piazza di Spagna.

Thöù Ba 11/12: Daâng Thaùnh Leã cho sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi Hoïc ôû Roâma vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 16/12: Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng, ñi thaêm muïc vuï vaø daâng Thaùnh Leã taïi giaùi xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng.

Thöù Hai 24/12: Daâng Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm ñuùng 12 giôø khyua taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Ba 25/12: Ban Pheùp Laønh “Ubi et Orbi” vaøo luùc 12 giôø tröa taïi bao lôn chính cuûa Ñeàn Thôû Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Hai 31/12: Nguyeän Kinh Toái vaø haùt baøi “Te Deum” Taï Ôn vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Ba 1/1/2002: Daâng Leã Troïng Kính Meï Thieân Chuùa, Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi XXXV, vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 6/1/2002: Daâng Leã Chuùa Hieån Linh: truyeàn chöùc Giaùm Muïc vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nhaø Nguyeän Giaùo Hoaøng ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 13/1/2002: daâng Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø röûa toäi cho caùc treû em vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng Sistine.

Thöù Naêm 24/1/2002: Cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình treân Theá Giôùi luùc 11 giôø saùng taïi Assisi.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)