Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 17-23/02/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG HAI 2002

 

YÙ Chung: “Xin cho caùc Beänh Vieän Coâng Giaùo ñöôïc trôû neân moät taám göông saùng trong vieäc choáng choïi vôùi khoå ñau, vaø daãn ñaàu trong vieäc loan baùo Phuùc AÂm Söï Soáng cuøng vôùi loøng toân troïng con ngöôøi”. 

YÙ Truyeàn Giaùo: “Xin cho caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu Camboát vaø Laøo maïnh meõ daán thaân trong vieäc coå voõ ôn goïi linh muïc vaø tu só”.

___________________________________________

17/2 Chuùa Nhaät. ÑTC vieáng thaêm moät giaùo xöù ôû Roâma: “Vieäc keâu goïi cha meï giaùo duïc con caùi trong khi con caùi cuûa hoï ñang hoïc giaùo lyù chaéc chaén laø ñöôøng loái tích cöïc ñeå giuùp cho caùc gia ñình cuøng nhau soáng nhöõng giaây phuùt bí tích vaäy”. Ñaây laø cuoäc vieáng thaêm 301 cuûa Ngaøi töø ngaøy ñaêng quang Giaùo Hoaøng. Giaùo xöù Ngaøi ñeán hoâm nay laø Giaùo Xöù Thaùnh Henry môùi ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1999 ôû Casal Monastero, nôi nhaø cöûa reû hôn ôû trung taâm thaønh phoá Roâma, moät thaønh phoá vôùi möùc sinh hoaït cao ñöùng thöù nhì ôû AÂu Chaâu sau Paris. Vì giaùo xöù naøy coù nhieàu caëp vôï choàng treû, neân trong baøi giaûng, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán vaán ñeà giaùo duïc, baèng caùch keâu goïi giaùo xöù haõy naâng ñôõ caùc gia ñình “ñoái vôùi vieäc giaùo duïc con caùi, tröôùc heát ñoái vôùi nhöõng ai ñang söûa soaïn laõnh nhaän nhöõng bí tích gia nhaäp Kitoâ giaùo, cuõng nhö nhöõng ai tham döï vaøo caùc sinh hoaït cuûa giaùo xöù… Vieäc keâu goïi cha meï giaùo duïc con caùi trong khi con caùi cuûa hoï ñang hoïc giaùo lyù chaéc chaén laø ñöôøng loái tích cöïc ñeå giuùp cho caùc gia ñình cuøng nhau soáng nhöõng giaây phuùt bí tích vaäy”.

ÑTC huaán töø tröôùc Buoåi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät:

Söù vuï cuûa Chuùa Cöùu Chuoäc thöïc söï ñöôïc baét ñaàu baèng cuoäc chieán thaéng cuoäc löøa bòp tam caáp cuûa teân vua chuùa söï döõ.

Anh chò em thaân meán,

1.-        Thöù Tö vöøa roài, chuùng ta ñaõ baét ñaàu cuoäc haønh trình thoáng hoái Muøa Chay vôùi leã nghi xöùc tro, moät leã nghi mang moät yù nghóa ñöôïc baét nguoàn töø truyeàn thoáng thaùnh kinh vaø raát quen thuoäc vôùi loøng ñaïo ñöùc phoå thoâng. Tro nhaéc nhôû chuùng ta veà cuoäc soáng traàn gian moûng doøn cuûa mình vaø höôùng chuùng ta nhìn Chuùa Kitoâ laø Ñaáng ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi tình traïng laøm toâi cho toäi loãi vaø söï cheát, baèng cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Ngöôøi. Chính töø nhöõng caûm nhaän saâu xa nhö vaäy, chuùng ta baét ñaàu cuoäc haønh trình cuûa chuùng ta tieán ñeán Leã Phuïc Sinh, baèng caùch giöõ loøng chuùng ta luoân höôùng veà lôøi keâu goïi nhaán maïnh cuûa Chuùa: “Haõy aên naên thoáng hoái vaø tin vaøo Phuùc AÂm” (Mk 1:15).

2.-        Hoâm nay, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay, phuïng vuï cho chuùng ta thaáy ñoaïn Phuùc AÂm ñaëc bieät veà nhöõng chöôùc caùm doã Chuùa Gieâsu phaûi traûi qua: “Baáy giôø Chuùa Gieâsu ñöôïc Thaàn Linh daãn vaøo hoang ñòa ñeå chòu ma quæ caùm doã” (Mt 4:1). Söù vuï cuûa Chuùa Cöùu Chuoäc thöïc söï ñöôïc baét ñaàu baèng cuoäc chieán thaéng cuoäc löøa bòp tam caáp cuûa teân vua chuùa söï döõ.

“Hôõi Satan, haõy ñi ngay! (4:10). Thaùi ñoä döùt khoaùt cuûa Ñöùc Kitoâ laø moät göông maãu vaø laø lôøi môøi goïi chuùng ta haõy cöông quyeát can ñaûm theo Ngöôøi. Ma quæ, “vöông chuû theá gian” (Jn 12:31), tieáp tuïc haønh ñoäng gian traù cuûa haén thaäm chí cho tôùi ngaøy hoâm nay, nhaát laø khi raát ít ngöôøi nhaän ra noù. Bieát bao laàn hoï ñaõ deã daøng chieàu theo nhöõng duï doã sai laïc cuûa xaùc thòt vaø cuûa nhöõng thöù xaáu xa, ñeå roài caûm thaáy thaát voïng chua cay. Ngöôøi ta phaûi giöõ mình tænh thöùc ñeå töùc thôøi choáng laïi moïi cuoäc caùm doã taán coâng.

3.-        Giaùo Hoäi, vò thaày thoâng thaïo veà nhaân baûn vaø thaùnh thieän, toû cho chuùng ta thaáy nhöõng khí cuï coå thôøi maø vaãn luoân môùi meû trong vieäc haèng ngaøy choáng traû nhöõng caùm doã gian aùc: ñoù laø caàu nguyeän, chuyeân chuù ñeán Lôøi Chuùa, tænh thöùc vaø chay tònh.

Chuùng ta haõy daán thaân böôùc vaøo cuoäc haønh trình thoáng hoái Muøa Chay moät caùch cöông quyeát hôn, nhaát ñònh khoâng cheá moïi möu chöôùc caùm doã cuûa Satan vaø tieán ñeán Leã Phuïc Sinh trong tinh thaàn hoan hæ (x. Collect).

Xin Meï Maria, Meï cuûa Tình Thöông Thaàn Linh, phuø giuùp chuùng ta. Toâi xin hieán daâng leân Meï moät caùch ñaëc bieät Tuaàn Tónh Taâm maø Toâi cuøng vôùi caùc coäng taùc vieäc cuûa Toâi phuïc vuï Toøa Thaùnh Roâma baét ñaàu vaøo toâí hoâm nay taïi Vatican. Toâi cuõng xin taát caû anh chò em yeâu daáu hoã trôï chuùng toâi baèng lôøi caàu nguyeän, ñeå nhöõng ngaøy naøy chaúng nhöõng sinh hoa keát quaû cho nhöõng ai tham döï maø coøn cho toaøn theå Giaùo Hoäi nöõa”.

Baøi Khai Maïc Tuaàn Tónh Taâm Muøa Chay 2002 cuûa Giaùo Trieàu Roâma: “Khoâng phaûi laø taát caû moïi ngöôøi seõ môû cöûa loøng mình ra ñaâu, vì sôï raèng Chuùa Gieâsu coù theå seõ vaøo maø laøm phieàn haø ñeán ñôøi soáng cuûa hoï cuõng nhö ñeán nhöõng yù ñònh rieâng tö vò kyû cuûa hoï”. ÑHY Claudio Hummes, TGM Sao Paulo, vò giaûng phoøng cho Giaùo Trieàu Roâma naêm nay, trong baøi khai maïc tuaàn phoøng Muøa Chay 2002 cho Giaùo Trieàu Roâma, ñaõ ñieåm maët aûnh höôûng cuûa traøo löu Minh Tri (Enlightenment) ñoái vôùi vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa vaø daïy giaùo lyù. Theo vò giaûng phoøng nhaän ñònh, traøo löu naøy “ñeà cao giaù trò cuûa nhöõng noã löïc tìm hieåu veà Chuùa Gieâsu vaø giaùo huaán cuûa Ngöôøi… moät kieán thöùc veà lyù thuyeát, thaäm chí ñi quaù xa ñeán noãi ñeà cao noù quaù möùc”. Tuy nhieân, theo ngaøi, Thaùnh Kinh khoâng giôùi haïn ôû choã chæ laøm cho con ngöôøi hieåu bieát veà Thieân Chuùa vaø luaân lyù cuûa Ngöôøi, maø tröôùc heát, Thaùnh Kinh toû cho con ngöôøi thaáy haønh ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong lòch söû, nôi sinh hoaït cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa caùc daân toäc, moät lòch söû ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng cuoäc Thieân Chuùa gaëp gôõ con ngöôøi, nôi caáp ñoä caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng. Nhôø ñoù, con ngöôøi caûm nghieäm ñöôïc Thieân Chuùa, Ñaáng thieát laäp giao öôùc hieäp thoâng vôùi moät daân toäc laø daân Yeán Duyeân. “Cuoäc gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa, vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ, troåi vöôït hôn laø kieán thöùc suoâng veà Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø giaùo huaán cuûa Ngöôøi”. Theo vò ÑHY giaûng phoøng thì ñoù laø khôûi ñieåm cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa, caên cöù vaøo yù nghóa chính yeáu böùc Toâng Thö ‘Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû’ cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Vò giaûng phoøng chia seû tieáp, ñöôïc thuùc ñaåy bôûi Thaùnh Linh, ngöôøi moân ñeä loan baùo cho keû khaùc vieäc hoï ñöôïc gaëp gôõ Chuùa Kitoâ vaø keâu goïi nhöõng ai nghe hoï cuõng haõy soáng caûm nghieäm cuûa cuoäc gaëp gôõ naøy: “Naøy ñaây Ta ñöùng ôû cöûa maø goõ. Ai môû cöûa khi nghe ñöôïc tieáng Ta, Ta seõ vaøo nhaø cuûa hoï ñeå aên uoáng vôùi hoï vaø ôû vôùi hoï” (Rev 3:20). Tuy nhieân, vò giaûng phoøng nhaän ñònh: “Khoâng phaûi laø taát caû moïi ngöôøi seõ môû cöûa loøng mình ra ñaâu, vì sôï raèng Chuùa Gieâsu coù theå seõ vaøo maø laøm phieàn haø ñeán ñôøi soáng cuûa hoï cuõng nhö ñeán nhöõng yù ñònh rieâng tö vò kyû cuûa hoï”. Tuy nhieân, con ngöôøi coù theå gaëp gôõ Chuùa Gieâsu ôû ñaâu vaø baèng caùch naøo? Vò hoàng y giaûng phoøng ngöôøi Ba Taây naøy seõ chia seû vaøo buoåi suy nieäm saùng ngaøy mai.

18/2 Thöù Hai. Ngaøy Thöù Nhaát Tuaàn Tónh Taâm Muøa Chay cuûa Giaùo Trieàu Roâma: “Trong theá giôùi ngaøy nay, giaàu coù ñang tuï laïi thì baàn cuøng vaø ñoùi khoå laïi lan traøn. Giaùo Hoäi, nhaát laø giaùm muïc chuùng ta, caàn phaûi heát söùc lieân keát vôùi ngöôøi ngheøo”. ÑHY Claudio Hummes, TGM Sao Paulo, vò höôùng daãn Tuaàn Phoøng Muøa Chay 2002 cho Giaùo Trieàu Roâma naêm 2002, trong baøi suy nieäm saùng ngaøy thöù nhaát hoâm nay, ñaõ tieáp tuïc ñi saâu vaøo ñeà taøi “Vaãn laø Nhöõng Ngöôøi Moân Ñeä cuûa Chuùa Kitoâ”, baèng vieäc giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc ñaët ra trong baøi khai maïc toái hoâm qua veà vieäc gaëp gôõ Chuùa Kitoâ ôû ñaâu vaø baèng caùch naøo. Caên cöù vaøo Toâng Huaán “Giaùo Hoäi Taïi Myõ Chaâu”, vò giaûng phoøng cho bieát: “Sau khi Chuùa Gieâsu leân trôøi, chuùng ta coù theå gaëp gôõ Ngöôøi nôi Giaùo Hoäi, baèng vieäc suy nguyeän Thaùnh Kinh, baèng vieäc loan baùo lôøi rao giaûng tieân khôûi, ôû phuïng vuï thaùnh, ôû caùc bí tích, ôû nôi coäng ñoàng cuõng nhö ôû nôi anh chò em chuùng ta, nhaát laø nôi thaønh phaàn ngheøo nhaát, vì Chuùa Gieâsu ñaõ phaùn: ‘khi caùc ngöôøi laøm ñieàu naøy cho moät trong nhöõng ngöôøi anh em nhoû moïn nhaát cuûa Ta ñaây laø caùc ngöôøi ñaõ laøm cho chíng Ta’ (Mt 25:40)… Trong theá giôùi ngaøy nay, giaàu coù ñang tuï laïi thì baàn cuøng vaø ñoùi khoå laïi lan traøn. Giaùo Hoäi, nhaát laø giaùm muïc chuùng ta, caàn phaûi heát söùc lieân keát vôùi ngöôøi ngheøo. Moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi coù moät loøng yeâu thöông cuï theå ñoái vôùi ngöôøi ngheøo nhö laø moät vaán ñeà öu tieân vaø laø ñieåm gaëp gôõ Chuùa Kitoâ. Vaán ñeà veà thaønh phaàn ngheøo khoå bao giôø cuõng phaûi laø moät trong nhöõng qui chuaån ñònh ñoaït”.

Thöù Ba 19/2. Toøa Thaùnh Vatican uûng hoä vieäc thaønh laäp Quoác Gia Palestina vaø choáng laïi caùc cuoäc taán coâng Iraq: “Chuùng ta phaûi giuùp cho hai nöôùc naøy soáng chung vôùi nhau. Khoâng coù noã löïc cuûa coäng ñoàng theá giôùi hai nöôùc thuø ñòch naøy khoù loøng coù theå tieán tôùi choã thoûa hieäp vôùi nhau ñöôïc… Vieäc taán coâng Iraq thöïc söï seõ khoâng giuùp gì cho tình hình ôû Trung Ñoâng caû”. Thöù hai tuaàn tröôùc, 11/2, trong cuoäc gaëp gôõ haèng naêm theo truyeàn thoáng vaøo dòp möøng kyû nieäm hoøa öôùc Lateranoâ 1929, vôùi caáp laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Nöôùc YÙ, Toång Thoáng Carlo Azeglio Ciampi, Thuû Töôùng Silvio Berlusconi vaø caùc nhaân vaät thaåm quyeàn khaùc, taïi toøa laõnh söï yù ôû Vatican, ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano ñaõ keâu goïi Nöôùc YÙ hoaït ñoäng cho “quyeàn hieäu höõu cuûa hai nöôùc” ôû Trung Ñoâng laø “quoác gia Israel vaø quoác gia Palestina”. ÑHY coøn tieát loä raèng ÑTC seõ tieáp Toång Thoáng Syria Bachar al-Assad Thöù Naêm tuaàn naøy, duø Ngaøi ñang tham döï Tuaàn Phoøng Muøa Chay haèng naêm cuûa Ngaøi vôùi Giaùo Trieàu Roâma. Cuoái cuoäc hoïp naøy, ÑHY noùi vôùi baùo chí raèng: “Chuùng ta phaûi giuùp cho hai nöôùc naøy soáng chung vôùi nhau. Khoâng coù noã löïc cuûa coäng ñoàng theá giôùi hai nöôùc thuø ñòch naøy khoù loøng coù theå tieán tôùi choã thoûa hieäp vôùi nhau ñöôïc. Chuùng ta phaûi mau choùng chaám döùt tình traïng naøy, ñem laïi cho hai nöôùc quyeàn hieän höõu, vaø chuùng ta phaûi giuùp cho hai nöôùc naøy soáng chung vôùi nhau. Vieäc taán coâng Iraq thöïc söï seõ khoâng giuùp gì cho tình hình ôû Trung Ñoâng caû”. Ngoaøi ra, ÑHY coøn cho bieát noäi dung cuûa cuoäc gaëp gôõ naøy lieân quan ñeán caû tình hình AÂu Chaâu: “Vieäc chuùng toâi coäng taùc ñeå xaây döïng moät taân Chaâu AÂu ñöôïc chi phoái bôûi nhöõng nguyeân taéc Kitoâ giaùo vaø ñaïo ñöùc laø nhöõng gì laøm cho chaâu naøy neân saùng giaù”. Sôû dó ÑHY noùi ñeán vaán ñeà naøy laø vì ÑTC Gioan Phaoloâ II, trong baøi dieãn töø vôùi 172 vò laõnh söï quoác gia coù lieân heä vôùi Toøa Thaùnh ngaøy 10/1/2002, ñaõ nhaéc ñeán söï kieän cuoäc hoïp thöôïng ñænh cuûa Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu taïi Laeken Belgium vaøo Thaùng 12/2001, ñaõ khoâng heà nhaéc ñeán vieäc ñoùng goùp cuûa caùc coäng ñoàng tín höõu vaøo vieäc kieán taïo Hoäi Nghò AÂu Chaâu.

22/2 Thöù Saùu. Leã Ngai Toøa Thaùnh Pheâroâ. Thaùnh leã veà vai troø chuû yeáu vaø quyeàn bính cuûa Thaùnh Pheâroâ ñöôïc cöû haønh theo truyeàn thoáng naøy ñöôïc baét ñaàu töø theá kyû thöù boán. Chöõ “cathedra” nghóa laø toøa hay ngai vaø laø goác cuûa chuõ cathedral, töùc nhaø thôø chính toøa, nôi coù toøa cuûa vò giaùm muïc vaø laø nôi ngaøi giaûng daïy. “Cathedra” coøn coù moät chöõ khaùc laø “sedes” (see), nghóa laø nôi giaùm muïc cai quaûn giaùo phaän, hay toøa giaùm muïc. Chaúng haïn Toøa Thaùnh (Holy See) laø nôi hay toøa cai quaûn Giaùo Hoäi Hoaøn Vuõ cuûa Giaùo Hoaøng cuõng laø Giaùm Muïc Roâma. Ngai Toøa Thaùnh Pheâroâ coù hai yù nghóa, yù nghóa bieåu hieäu cho vai troø chuû yeáu cuûa Thaùnh Pheâroâ, cho quyeàn giaûng daïy; vaø yù nghóa söï vaät (ngai cuûa Charles the Bald ñöôïc Ñöùc Gioan VIII vaø caùc vò thöøa keá söû duïng).

23/2 Thöù Baûy. ÑTC tieáp caùc tham döï vieân Dieãn Nghò Quoác Teá Laàn Ba veà daân chuû, hoøa bình vaø vieäc  hôïp taùc quoác teá lieân quan ñeán vaán ñeà AÂu Chaâu:Moái quan taâm lôùn nhaát cuûa Toâi ñoái vôùi AÂu Chaâu laø vieäc ñaïi luïc naøy caàn phaûi baûo trì vaø phaùt trieån gia saûn Kitoâ giaùo cuûa mình. Thaät vaäy, khoâng theå choái caõi laø nguoàn goác cuûa AÂu Chaâu, ngoaïi tröø gia saûn Hy La, coøn coù caû gia saûn Do Thaùi vaø Kitoâ Giaùo nöõa, nhöõng gia saûn qua nhieàu theá kyû ñaõ laøm neân yeáu tính saâu xa nhaát cuûa linh hoàn AÂu Chaâu”. Hoäi Nghò Dieãn Ñaøn Quoác Teá naøy do Toå Chöùc Alcide De Gasperi Foundation khôûi xöôùng. ÑTC ñaõ nhaän ñònh veà tình hình AÂu Chaâu vaø baøy toû caûm nhaän cuûa mình nhö sau: “Tình traïng ly giaùo ñau thöông giöõa Taây Phöông phaàn lôùn Coâng Giaùo vaø Ñoâng Phöông phaàn lôùn Chính Thoáng Giaùo laø moät trong nhöõng yeáu toá caûn trôû vieäc hoäi nhaäp troïn veïn vaøo AÂu Chaâu cuûa moät soá saéc daân Slav, maø haäu quaû tieâu cöïc tröôùc heát gaây ra cho vieäc Giaùo Hoäi caàn phaûi thôû ‘baèng hai buoàng phoåi’ laø taây phöông vaø ñoâng phöông. Bôûi theá, Toâi ñaõ coá gaéng thöïc hieän vieäc ñoái thoaïi höôùng ñeán tình traïng hoaøn toaøn hieäp nhaát giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Moái quan taâm lôùn nhaát cuûa Toâi ñoái vôùi AÂu Chaâu laø vieäc ñaïi luïc naøy caàn phaûi baûo trì vaø phaùt trieån gia saûn Kitoâ giaùo cuûa mình. Thaät vaäy, khoâng theå choái caõi laø nguoàn goác cuûa AÂu Chaâu, ngoaïi tröø gia saûn Hy La, coøn coù caû gia saûn Do Thaùi vaø Kitoâ Giaùo nöõa, nhöõng gia saûn qua nhieàu theá kyû ñaõ laøm neân yeáu tính saâu xa nhaát cuûa linh hoàn AÂu Chaâu… Nhöõng caùch thöùc tö duy, caûm nhaän, dieãn ñaït vaø ñoái xöû nôi caùc daân toäc AÂu Chaâu ñeàu ñaõ chòu aûnh höôûng saâu ñaäm töø Kitoâ giaùo”. ÑTC nhaän ñònh raèng töø theá kyû 18, “ñaõ xaåy ra moät tieán trình tuïc hoùa, nhaèm loaïi tröø Thieân Chuùa vaø Kitoâ giaùo ra khoûi taát caû nhöõng dieãn ñaït nôi cuoäc soáng con ngöôøi. Theo quan nieäm naøy, khoâng phaûi laø vaán ñeà quan troïng hay sao, khi taát caû moïi söï hoaøn toaøn lieân quan tôùi toân giaùo cuõng laø lieân quan ñeán Kitoâ giaùo ñeàu ñaõ bò loaïi tröø ra khoûi baûn ñoà AÂu Chaâu?” Bôûi theá, ÑTC ñaõ baøy toû caûm nhaän vaø öôùc voïng cuûa mình nhö sau: “Toâi ñaõ töøng ñau buoàn noùi ñeán söï kieän naøy, moät söï kieän Toâi caûm thaáy phaûn lòch söû vaø phaïm ñeán caùc vò Tieàn Nhaân cuûa moät taân AÂu Chaâu, trong soá nhöõng vò ñoù Alcide De Gasperi ñaõ chieám moät vò trí noåi baät. Thaät vaäy, chính nhôø söù ñieäp cuûa Kitoâ giaùo maø nhöõng giaù trò cao caû cuûa loaøi ngöôøi ñaõ ñöôïc löông tri con ngöôøi xaùc nhaän. Nhöõng giaù trò nhö phaåm giaù vaø tính caùch baát khaû xaâm phaïm cuûa moãi moät con ngöôøi; quyeàn töï do cuûa löông taâm; giaù trò cuûa vieäc laøm vaø nhaân coâng; quyeàn lôïi cuûa moãi moät con ngöôøi trong vieäc soáng an toaøn vaø xöùng vôùi nhaân phaåm cuûa mình, nhôø ñoù, hoï cuõng ñöôïc tham phaàn söû duïng caùc saûn vaät cuûa traùi ñaát ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân cho taát caû loaøi ngöôøi chung höôûng. Ngaøy nay, baèng moät nghò löïc môùi meû, Giaùo Hoäi laïi ñeà ra nhöõng giaù trò naøy cho AÂu Chaâu, moät AÂu Chaâu ñang coù nguy cô rôi vaøo chuû nghóa töông ñoái veà yù heä, cuõng nhö ñang bò buûa vaây bôûi xu höôùng buoâng thaû veà luaân lyù, coù nhöõng luùc tuyeân boá söï döõ laø söï thieän vaø söï thieän laø söï döõ. Toâi hy voïng raèng Toå Chöùc Hieäp Nhaát Chung AÂu Chaâu bieát laøm theá naøo ñeå ruùt laáy ñöôïc nguoàn sinh löïc môùi töø gia saûn Kitoâ giaùo voán laø gia saûn cuûa mình, baèng caùch phaùc hoïa ra nhöõng ñaùp öùng ñaày ñuû cho nhöõng vaán ñeà môùi xuaát hieän, nhaát laø nôi laõnh vöïc veà ñaïo ñöùc”.

Uyû ban lieân toân leân aùn thaùi ñoä quaù khích toân giaùo. Caùc vò ñaïi dieän cuûa uûy ban ñoái thoaïi thuoäc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Ñoái Thoaïi Lieân Toân vaø caùc vò ñaïi dieän cuûa uûy ban thöôøng tröïc veà vieäc ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo ñoäc thaàn thuoäc Al-Azhar ôû Cairoâ, Ai Caäp, ñaõ gaëp nhau hoâm nay, Thöù Baûy, 23/2, taïi vaên phoøng cuûa hoäi ñoàng toøa thaùnh naøy. Hai phaùi ñoaøn ñaïi bieåu, moät ñöôïc laõnh ñaïo bôûi ÑHY Francis Arinze, chuû tòch hoäi ñoàng toøa thaùnh, vaø moät bôûi Sheikh Fawzi Fadel Zafzaf, chuû tòch cuûa uûy ban thöôøng tröïc, ñaõ cuøng nhau baøn veà ñeà taøi “thaùi ñoä quaù khích veà toân giaùo vaø haäu qua cuûa noù aûnh höôûng ñeán loaøi ngöôøi”. Sau ñaây laø nhöõng ñieåm chính cuûa buoåi hoïp naøy:

-           Thaùi ñoä quaù khích, töø baát cöù beân naøo, cuõng bò leân aùn vì khoâng hôïp vôùi giaùo huaán cuûa hai toân giaùo.

-           Nhöõng keû quaù khích, nhaát laø quaù khích veà toân giaùo, ñoâi khi coù theå thaønh thaät trong yù höôùng, nhöng hoï coù khuynh höôùng toû ra hoï laø nhöõng ngöôøi ñuùng, neân khoâng theå tha thöù cho nhöõng ai baát ñoàng yù vôùi hoï, khoâng chaáp nhaän nhöõng khaùc bieät cuûa keû khaùc, höôùng chieàu veà vieäc vi phaïm ñeán quyeàn lôïi cuûa keû khaùc, vaø ñoâi khi söû duïng baïo löïc hay chaáp nhaän baïo löïc.

-           Vieäc ñoái thoaïi coù theå höõu ích trong vieäc choáng laïi thaùi ñoä quaù khích, neáu baûo ñaûm ñöôïc nhöõng ñieàu kieän mang laïi nhöõng thaønh quaû toát ñeïp.

-           Tuy nhieân, nguyeân vieäc ñoái thoaïi maø thoâi vaãn chöa ñuû; bao giôø cuõng phaûi chuù yù tôùi nhöõng khía caïnh caên baûn cuûa xaõ hoäi nöõa, ñoù laø gia ñình, giaùo duïc, phaùt trieån xaõ hoäi, aûnh höôûng cuûa phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng, vieäc coå voõ coâng lyù vaø hôïp ñoaøn trong xöù sôû cuõng nhö treân bình dieän quoác teá.

-           Hai phaùi ñoaøn laøm neân uûy ban naøy giaûi quyeát laø, veà phaàn mình, moãi beân seõ tieáp tuïc con ñöôøng ñoái thoaïi vaø taùc ñoäng coâng kieán ñeå coù theå tieán ñeán choã phuû nhaän thaùi ñoä quaù khích.

 

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC CÖÛ HAØNH

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)