Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Tuy nhieân, qua nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, baûn tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn cuõng coù theå ñöôïc baét ñaàu töø Chuùa Nhaät ñaàu tuaàn, cuõng nhö coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

 

TUAÀN 17-23/3/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG BA 2002

 

YÙ Chung: Caàu cho caùc toå chöùc vaø caùc nhoùm thuoäc Giaùo Hoäi ñang daán thaân hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeå, baèng chöùng töø cuûa mình, hoï coù theå maïnh meõ vaø lieân læ loan truyeàn Phuùc AÂm yeâu thöông”.

YÙ Truyeàn Giaùo: Xin cho caùc daân toäc thuoäc luïc ñòa Phi Chaâu, baèng vieäc môû roäng loøng ñoùn nhaän söù ñieäp chaân thaät vaø giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm, ñöôïc chuû ñoäng daán thaân vaøo vieäc coå voõ vaán ñeà hoøa giaûi vaø tình ñoaøn keát”.

___________________________________________

17/3 Chuùa Nhaät

Huaán Töø Tröôùc Kinh Truyeàn Tin

Thaùnh Giuse laø Göông Maãu cuûa Nhöõng Ngöôøi Cha

Anh chò em thaân meán,

1.-        Ngaøy moát, 19/3, chuùng ta seõ cöû haønh leã troïng kính Thaùnh Giuse, phu quaân cuûa Trinh Nöõ Maria vaø laø quan thaøy cuûa Giaùo Hoäi hoaøn vuõ. Vieäc Thaùnh Giuse heát söùc chuyeân caàn khi thöïc thi vai troø Thieân Chuùa ñaõ uûy thaùc cho thaùnh nhaân caøng laøm saùng toû ñöùc tin cuûa thaùnh nhaân hôn nöõa, moät ñöùc tin ñöôïc theå hieän nôi vieäc thaùnh nhaân luoân laéng nghe tieáng Chuùa, tìm hieåu yù muoán cuûa Ngaøi vaø heát loøng heát söùc tuaân theo yù muoán aáy. Ñoù laø lyù do taïi sao Phuùc AÂm ñaõ goïi thaùnh nhaân laø moät con ngöôøi “coâng chính” (Mt 1:19). Thaät vaäy, con ngöôøi coâng chính laø moät con ngöôøi caàu nguyeän, moät con ngöôøi soáng baèng ñöùc tin, vaø laø moät con ngöôøi tìm caùch thöïc thi ñieàu thieän haûo nôi heát moïi hoaøn caûnh cuï theå trong cuoäc ñôøi.

Ñöùc tin ñöôïc döôõng nuoâi baèng vieäc nguyeän caàu: Ñoù laø baûo vaät quí nhaát Thaùnh Giuse truyeàn ñaït cho chuùng ta. Caùc theá heä cuûa nhöõng ngöôøi laøm cha ñaõ theo chaân thaùnh nhaân, thaønh phaàn maø, baèng göông maãu cuûa moät ñôøi soáng giaûn dò vaø chòu khoù, ñaõ in vaøo loøng trí cuûa con caùi mình giaù trò khoân löôøng cuûa ñöùc tin, maø neáu thieáu maát giaù trò ñöùc tin naøy thì moïi söï thieän haûo khaùc seõ chaúng laø gì caû. Vaäy neân giôø ñaây Toâi haân hoan muoán cho taát caû moïi ngöôøi cha bieát laø Toâi chaéc chaén seõ caàu nguyeän ñaëc bieät cho taát caû moïi ngöôøi cha trong ngaøy giaønh cho hoï: Toâi caàu xin Thieân Chuùa cho hoï ñöôïc laø nhöõng con ngöôøi coù moät ñôøi soáng noäi taâm kieân cöôøng, thaønh phaàn hoaøn taát söù vuï cuûa mình moät caùch göông maãu trong gia ñình vaø xaõ hoäi.

2.-        Vaøo chieàu Thöù Naêm naøy, 21/3, ngaøy ñaàu tieân cuûa muøa xuaân, Toâi seõ vui möøng gaëp gôõ laïi giôùi treû Roâma qui tuï laïi ôû Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå söûa soaïn cho Chuùa Nhaät Leã Laù cuõng nhö cho Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi. Toâi môøi goïi nhöõng ngöôøi con gaùi con trai cuûa taát caû moïi giaùo xöù thuoäc giaùo phaàn naøy haõy ñeán vôùi ngaøy aáy. Cuøng nhau chuùng ta seõ suy nghó veà leänh truyeàn Chuùa Gieâsu ñaõ kyù thaùc cho moïi ngöôøi ñaõ laõnh nhaän bí tích röûa toäi: “Caùc con laø muoán ñaát… caùc con laø aùnh saùng theá gian” (Mt 5:13-14).

3.-        Trong khi chuùng ta nghó ñeán nhöõng bieán coá cuûa giaùo hoäi aáy, chuùng ta cuõng höôùng veà Tuaàn Thaùnh vaø caùc leã nghi long troïng cuûa Tam Nhaät Vöôït Qua.

Xin Trinh Nöõ Maria ñoàng haønh vôùi chuùng ta trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng naøy cuûa Muøa Chay, vaø laøm cho chuùng ta caûm nghieäm ñöôïc vieäc baûo veä aâu yeám cuûa Meï. Chôù gì heát moïi tín höõu thaáy Meï nhö laø moät vò höôùng daãn dòu daøng vaø quyeàn naêng ñöa chuùng ta ñeán gaëp gôõ Chuùa Kitoâ baèng moät loøng soát meán môùi meû trong maàu nhieäm töû giaù vaø phuïc sinh cuûa Ngöôøi.

ÑTC keâu goïi caàu nguyeän cho cuoäc hoïp thöôïng ñænh ôû Meã Taây Cô.

Sau buoåi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin tröa nay, ÑTC ñaõ keâu goïi caàu nguyeän cho moät bieán coá chöa töøng thaáy treân theá giôùi nhö sau: “Toâi xin moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän ñeå coäng ñoàng quoác teá bieát daán thaân moät caùch quaûng ñaïi vaø döùt khoaùt ñaùp öùng raát nhieàu nhöõng nhu caàu cuûa nhieàu ngöôøi anh em ñang soáng trong moät tình traïng ngheøo khoå laøm toån thöông ñeán phaåm vò con ngöôøi. Lieân quan ñeán bieán coá naøy, Toâi muoán nhaéc laïi raèng 35 naêm tröôùc ñaây, cuõng chính vaøo Thaùng Ba naøy, moät vaên kieän raát quan troïng ñaõ ñöôïc ban haønh, ñoù laø Thoâng Ñieäp Phaùt Trieån Caùc Daân Toäc. Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ vaïch ra con ñöôøng tieán ñeán tình traïng tieán boä chung cuûa loaøi ngöôøi… phaùt trieån laø moät teân goïi môùi cuûa hoøa bình”. Thaät vaäy, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ xin caàu nguyeän nhö theá laø vì Thöù Hai, 18/3/2002, coù khoaûng 60 vò thuû laõnh caùc quoác gia vaø chính quyeàn, cuõng nhö khoaûng 300 vò boä tröôûng, seõ baét ñaàu moät cuoäc hoïp taùm ngaøy ôû Monterrey, Meã Taây Cô. Cuoäc hoïp thöôïng ñænh chöa töøng coù naøy nhaém ñeán vieäc phaùt ñoäng vaán ñeà choáng laïi tình traïng ngheøo khoå.

ÑTC leân aùn haønh ñoäng saùt haïi ÑTGM Colombia Isaías Duarte Cancino.

ÑTGM naøy laø vò leân tieáng phaûn ñoái nhöõng keû buoân baùn thuoác phieän, nhöõng ngöôøi hieáu chieán vaø nhöõng löïc löôïng baùn quaân söï. Ngaøi ñaõ bò gieát hoâm Thöù Baûy vöøa roài, sau khi cöû haønh xong khoaûng 100 ñoâi hoân phoái vaø ra khoûi Nhaø Thôø Chuùa Chieân Laønh thuoäc khu vöïc ngheøo nhaát ôû thaønh phoá Cali. Töôùng Heliodoro Alfonso Roa, tö leänh caûnh saùt ôû Cali cho bieát: “Hai ngöôøi ñaøn oâng xoâng tôùi vaø moät ngöôøi ñaõ baén ngay vaøo Ngaøi”. Ngaøi ñaõ bò baén vaøo ñaàu vaø ngöïc, ñöôïc ñöa tôùi Y Vieän Carlos Holmes Trujillo vaø ñaõ qua ñôøi taïi ñaây. Ñaàu tieân caûnh saùt qui toäi cho nhoùm ngöôøi hieáu chieán thieân taû, sau ñoù cho bieát laø khoâng  coù baèng côù. Cuõng sau buoåi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin hoâm nay, ÑTC noùi baèng tieáng Taây Ban Nha veà ÑTGM naøy nhö laø moät: “vò muïc töû quaûng ñaïi vaø can tröôøng trong vieäc loan truyeàn Tin Möøng”. ÑTC coøn noùi ÑTGM naøy ñaõ phaûi traû baèng “moät giaù cao nhö vaäy cho vieäc haêng say baûo veä söï soáng con ngöôøi, cho vieäc cöông quyeát choáng laïi taát caû nhöõng baïo löïc, cuõng nhö cho vieäc daán thaân phuïc vuï cuoäc phaùt trieån xaõ hoäi ñöôïc baét nguoàn töø Phuùc AÂm. Trong khi Toâi caàu nguyeän cho vò chuû chieân qua ñôøi naøy ñöôïc nghæ yeân muoân ñôøi vaø noùi leân loøng gaén boù cuûa mình vôùi Giaùo Hoäi Colombia ñang khoùc veà caùi cheát theâ thaûm cuûa Ngaøi, Toâi cuõng muoán keâu goïi nhaân daân Colombia moät laàn nöõa haõy tieáp tuïc ñöôøng loái ñoái thoaïi”. ÑTC cuõng keâu goïi nhöõng ngöôøi Colombia haõy töø boû “taát caû moïi thöù baïo ñoäng, toáng tieàn vaø baét coùc”. Colombia ñaõ traûi qua cuoäc noäi chieán 38 naêm tröôøng. Coù caû 40 ngaøn ngöôøi ñaõ bò thieät maïng trong thaäp nieân vöøa qua. ÑTGM 63 tuoåi bò aùm saùt ñaõ tuyeân boá raèng coù moät soá trong caùc cuoäc vaän ñoäng tuyeån cöû cuûa ngaønh laäp phaùp vöøa qua coù dính daùng ñeán tieàn baïc thuoác phieän. ÑTGM Alberto Giraldo ôû Medellin, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, noùi: “Vaán ñeà coøn laïi vaãn laø: Nhöõng gì ñaõ xaåy ra? Nhöõng löïc löôïng ñen toái naøo ñang muoán gaây baát oån cho xöù sôû naøy ñaây?” Vò TGM naøy noùi tieáp ngöôøi quaù coá “laø moät con ngöôøi raát deã giao tieáp, moät ngöôøi baïn, laø moät chieán só gan lì, raát chaân thaønh. Ngaøi ñaõ thí maïng soáng mình cho coäng ñoàng cuûa Ngaøi”. Moät soá vò linh muïc cuõng ñaõ boû maïng trong nhöõng naêm vöøa qua bôûi nhöõng haønh ñoäng ñöôïc qui cho thaønh phaàn hieáu chieán. Trong nhoùm hieáu chieán naøy, chính yeáu laø Nhöõng Löïc Löôïng Caùch Maïng Voõ Trang cuûa Colombia FARC (the Armed Revolutionary Forces of Colombia), vôùi 17 ngaøn quaân. Hoâm Thöù Baûy vöøa roài ñaõ coù 28 hieáu chieán quaân cuûa nhoùm naøy bò töû traän khi ñuïng ñoä vôùi quaân ñoäi, trong luùc vaøo chieàu toáinhöõng vuøng Bogota, Cali vaø Medellin bò maát ñieän khoâng bieát vì lyù do gì. Trong nhöõng tuaàn gaàn ñaây, FARC ñaõ tôùi taáp taán coâng vaø cuùp caû chuïc ñöôøng giaây ñieän löïc.

Thöù Hai 18/3

ÑTC nhaén nhuû chuûng sinh dòp möøng kyû nieäm 90 naêm thaønh laäp cuûa Chuûng Vieän Thaùnh Pioâ X.

Nhaân dòp Ñaïi Chuûng Vieän Thaùnh Pioâ X möøng kyû nieäm 90 naêm thaønh laäp ôû TGP Catanzaro, YÙ Quoác, ÑTC ñaõ nhaén nhuû hoï nhö sau: “Nhaát laø ngaøy nay, trong moät xaõ hoäi mang ñaëc tính cuûa hieän töôïng tuïc hoùa, caàn phaûi roõ raøng veà muïc ñích vaø maïnh meõ trong yù muoán, laø nhöõng gì tröïc tieáp phaùt xuaát töø nhöõng  nguoàn maïch ñích thöïc cuûa Phuùc AÂm. Con ngöôøi caøng bò suy ñoài veà Kitoâ giaùo, hoï caøng trôû thaønh moài ngon cho tình traïng baát oån hay khoâ ñaïo, hoï caøng caàn phaûi thaáy nôi con ngöôøi cuûa nhöõng vò linh muïc moät ñöùc tin saâu xa gioáng nhö moät ngoïn haûi ñaêng veà ñeâm hay moät taûng ñaù ñeå nöông töïa”. Theo ÑTC, caùi thaùch ñoá Giaùo Hoäi phaûi ñöông ñaàu trong vieäc huaán luyeän caùc linh muïc töông lai ñoù laø khaû naêng “coáng hieán cho nhöõng con ngöôøi treû moät loái soáng ñöùc tin thöïc söï vaø quyeát taâm, moät ñöùc tin laøm cho hoï coù khaû naêng thöïc söï chaáp nhaän maàu nhieäm con ngöôøi cuûa Chuùa Gieâsu… nhìn nhaän Ngöôøi laø Con Thieân Chuùa haèng soáng vaø laø Chuùa cuûa lòch söû, vaø quaûng ñaïi daán thaân theo Ngöôøi hôn bao giôø heát”. ÑTC nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng cuûa vieäc thuï huaán veà kieán thöùc ñeå trôû thaønh nhöõng vò linh muïc trong töông lai, theo Ngaøi, noù phaûi laø moät “phöông tieän cuûa vieäc hoïc hoûi veà khoân ngoan cuõng nhö veà  khoa hoïc ñeå coù theå kieán taïo cuõng nhö cuûng coá toaøn toøa nhaø thuï huaán veà tö ñöùc vaø muïc vuï cuûa nhöõng vò giaùo só töông lai”. Bôûi theá, theo ÑTC, giai ñoaïn thuï huaán naøy seõ laø “moät thôøi gian ñaëc bieät cuûa thinh laëng vaø ñôøi chôø, cuûa soáng ngheøo vaø hieäp thoâng, cuûa vieäc kieám tìm Thieân Chuùa vaø tình yeâu thöông anh em, nhaát laø cuûa vieäc cuoái cuøng laøm cho coäng ñoàng chuûng vieän trôû thaønh moät theå hieän ñaëc bieät cuûa Giaùo Hoäi”.

Saùch Leã Roâma môùi ñaõ ñöôïc ñeä trình ÑTC.

Hoâm nay Saùch Leã Roâma ñöôïc ÑTC chuaån y töø Thaùng Tö trong Naêm Thaùnh 2000 ñaõ ñöôïc hoaøn taát vaø ñeä trình leân Ngaøi ñeå ñöôïc chính thöùc ban haønh. ÑTGM Francesco Pio Tamburrino, thö kyù cuûa Thaùnh Boä Phuïng Töï Thaùnh vaø Qui Luaät Bí Tích ñaõ caét nghóa veà tính caùch môùi meû cuûa vieäc laøm naøy qua nhöõng gì phaùt bieåu vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican vaøo cuoái buoåi ra maét. Ngaøi noùi: “Ñaây laø moät vaên baûn tieáp tuïc cuoán saùch leã ñaõ ñöôïc canh taân theo Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II cuõng nhö ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI ban haønh tröôùc ñaây. Roõ raøng laø sau baåy naêm trôøi laøm vieäc naøy cuoán saùch leã naøy ñaõ coù moät soá ñieàu chænh, nhaát laø nôi lòch veà ngaøy kính caùc thaùnh, nhö coù theâm 16 leã nöõa, ñuùng hôn 16 leã nhôù vaøo lòch chung cuûa Giaùo Hoäi; do ñoù caùc leã nhôù naøy ñaõ ñöôïc ghi trong saùch leã môùi. 16 leã nhôù naøy, nhaát laø leã nhôù caùc thaùnh vaø caùc vò quan thaøy, ñöôïc traûi ra trong caû naêm”. Coøn nhöõng ñieàu chænh khaùc, theo vò TGM thö kyù thaùnh boä naøy, laø “nhöõng ñieàu chænh nho nhoû caàn thieát, caên cöù vaøo baûn höôùng daãn ‘Varietates Legitimae’ ñaõ ñöôïc ban haønh ñeå chæ daãn nhöõng tröôøng hôïp thích öùng nhaát laø nôi nhöõng khu vöïc truyeàn giaùo”. Thaùnh Boä naøy ñaõ ban haønh baûn höôùng daãn naøy naêm 1994. ÑTGM keát luaän: “Ngoaøi ra, nhöõng gì ñaõ ñöôïc phaùp thi haønh ôû moät soá saùch leã cuûa caùc nöôùc cuõng ñaõ ñöôïc cho vaøo luoân trong saùch leã naøy, ñoù laø Caùc Kinh Nguyeän Thaùnh Theå veà Hoøa Giaûi, vaø Caùc Kinh Nguyeän Thaùnh Theå cho caùc nhu caàu khaùc nhau nöõa”.  Trong phaàn höôùng daãn toång quan “Institutio Generalis” cho cuoán saùch leã môùi naøy coù ñeà caäp tôùi nhöõng vaán ñeà chính yeáu lieân quan ñeán vieäc thay ñoåi cuûa qui cheá phuïng vuï. Chaúng haïn nhö caùc vaán ñeà veà thöøa taùc vuï cuûa giaùo daân. Thaùnh Boä naøy cuõng ñaõ göûi cho caùc vò giaùm muïc chi tieát veà soá 283 trong saùch leã môùi laø soá “bao goàm nhöõng ñieàu kieän khaùc nhau cho pheùp Hieäp Leã hai hình chæ trong phaïm vi leã nghi Roâma”. Vieäc dòch cuoán saùch leã môùi naøy seõ do caùc hoäi ñoàng giaùm muïc phuï traùch, vaø baûn dòch phaûi ñöôïc thaùnh boä naøy chuaån y tröôùc khi ban haønh.

Danh saùch 14 kyù giaû goùp phaàn soaïn thaûo 14 Chaëng Ñöôøng Thaùnh Giaù cho Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh Naêm 2002.

Theo vò giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh, Joanquín Novarro-Valls, cho bieát 14 kyù giaû naøy laø nhöõng chuyeân vieân veà baùo chí vaø truyeàn hình coù chöùng thö vôùi Vaên Phoøng Baùo Chí Vatican. 14 vò naøy laø John M. Thavis vaø Gregory Burke (Hoa Kyø), Alexej M. Bukalov (Nga), Henri Tincq vaø Sophie De Ravinel (Phaùp), Angel Gómez Fuentes (Taây Ban Nha), Erich B. Kusch (Ñöùc), Hiroshi Miyahira (Nhaät), Jacek Moskwa (Balan), Marina Ricci vaø Luigi Accattoli (YÙ), Sura V. Muguel (Boà Ñaøo Nha), Valentina Alazraki (Meã Taây Cô) vaø Marie Czernin (AÙo). Theo caùc nguoàn töø Vatican cho bieát ÑTC muoán ñeà cao taàm quan troïng cuûa vieäc laøm cuûa caùc kyù giaû ñoái vôùi xaõ hoäi ngaøy nay.

19/3 Thöù Ba

Quan Saùt Vieân cuûa Toøa Thaùnh nhaän ñònh veà hoäi nghò nhaân quyeàn cuûa Toå Chöùc Lieân Hieäp Quoác.

Hai ñeà taøi seõ ñöôïc chuù troïng trong cuoäc hoïp thöôøng nieân cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn thuoäc Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác: moät laø Trung Ñoâng, vaø hai laø laøm sao caân baèng ñöôïc giöõa vieäc taán coâng khuûng boá maø ñoàng thôøi vaãn baûo veä ñöôïc nhaân quyeàn. ÑTGM Diarmuid Martin, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Trung Öông Lieân Hieäp Quoác ôû Geneva ñaõ traû lôøi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican nhöõng vaán ñeà ñöôïc UÛy Ban Nhaân Quyeàn naøy baøn ñeán hoâm nay nhö sau:

Vaán:   Nhöõng vaán ñeà phöùc taïp nhaát laø gì?

Ñaùp:   Hieån nhieân laø tình hình ôû Trung Ñoâng seõ laø vaán ñeà khoù leân tieáng, caû vaán ñeà duyeät laïi hoäi nghò Durban veà chuû nghóa chuûng toäc cuõng laø moät vaán ñeà teá nhò. Ngoaøi ra cuõng coøn nhieàu vaán ñeà seõ ñöôïc baøn ñeán coù aûnh höôûng tôùi nhöõng phöông saùch vaø hoaït ñoäng cuûa Toå Chöùc Lieân Hieäp Quoác.

 Vaán:  Chung chung cho raèng cuoäc taán coâng 911 ñaõ ñieàu chænh laïi raát nhieàu möùc ñoä cuûa nhöõng öu tieân treân laõnh vöïc quoác teá. Vaäy coù gì nguy hieåm hay chaêng moät khi tình hình quoác teá môùi naøy gaây toån haïi ñeán vieäc töï veä cuõng nhö vieäc naâng ñôõ nhaân quyeàn, nhaát laø ôû moät soá mieàn khoù khaên treân traùi ñaát naøy?

Ñaùp:   Caàn phaûi nhôù raèng cuoäc chieán ñaáu choáng khuûng boá laø tieâu bieåu cuûa moät cuoäc chieán ñaáu cho tính caùch cuûa luaät leä. Vì theá, noù phaûi laø moät cuoäc chieán ñaáu cho vieäc phaùt trieån troïn veïn cuõng nhö cho vieäc hoaøn toaøn toân troïng caùc quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi. Nhöõng caêng thaúng naøy xaåy ra nôi coäng ñoàng caùc quoác gia ñaõ bieåu loä cho thaáy töø ngaøy 911. Cuoäc chieán ñaáu choáng khuûng boá caàn phaûi coù vaø phaûi ñöôïc kieân cöôøng vaø maïnh meõ thöïc hieän, nhöng ñoàng thôøi cuõng caàn phaûi toân troïng caû quyeàn lôïi cuûa nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeán tình hình naøy nöõa.

Vaán:   Laàn ñaàu tieân Hoa Kyø khoâng ñöôïc choïn laø moät phaàn töû cuûa UÛy Ban veà Nhaân Quyeàn naøy. Lieäu vieäc loaïi tröø naøy coù bò aûnh höôûng gì chaêng cho hoaït ñoäng cuûa cô caáu naøy?

Ñaùp:   Chaéc haún coù theå moät soá giaûi quyeát trong quaù khöù voán ñöôïc Hoa Kyø hoã trôï khoâng coøn ñöôïc naâng ñôõ nhö cuõ. Daàu sao toâi nghó raèng Hoa Kyø phaûi coù maët trong moät UÛy Ban veà Nhaân Quyeàn nhö theá. Caàn coù söï ñoùng goùp cuûa hoï.

Vaán:   Nhöõng ñieåm chính yeáu naøo Toøa Thaùnh Vatican seõ quyeát taâm thöïc hieän trong kyø hoaït ñoäng naøy cuûa UÛy Ban Geneva?

Ñaùp:   Töø tröôùc tôùi nay, chuùng toâi vaãn leân tieáng veà vaán ñeà töï do toân giaùo, moät vaán ñeà quan troïng hôn bao giôø heát trong naêm nay, nhaát laø töø sau Ngaøy 911, moät phaàn laø ñeå coá gaéng nuoâi döôõng vieäc ñoái thoaïi lieân toân. Chuùng toâi bao giôø cuõng baét ñaàu baèng ñeà taøi lieân quan ñeán ngheøo khoå, vì chuùng toâi tin raèng thaønh phaàn soáng trong nhöõng ñieàu kieän ngheøo khoå khoâng theå naøo nhaän thaáy mình hoaøn toaøn cuõng nhö khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc caùc quyeàn lôïi cuûa mình.Toâi cuõng muoán nhaán maïnh ñeán vaán ñeà di daân, vì vieäc di daân laø moät yeáu toá töï nhieân caøng ngaøy caøng taêng phaùt trong moät xaõ hoäi hoaøn caàu nhö theá naøy. Tuy nhieân, tình hình hieän nay cho thaáy, ñieàu kieän soáng cuûa nhöõng ngöôøi di daân vaãn coøn raát deã bò toån thöông, ngay caû ôû nhöõng nôi hoï thöïc söï ñoùng goùp cho vieäc phaùt trieån kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa xöù sôû hoï ñaõ ñöôïc tieáp nhaän.

Vaán:   Baø Mary Robinson, Tröôûng UÛy Ban Lieân Hieäp Quoác veà Nhaân Quyeàn, ñaõ loan baùo raèng baø seõ khoâng saün saøng chaáp nhaän söù vuï môùi naøy moät laàn nöõa. ÑTGM thaåm ñònh theá naøo veà vieäc laøm cuûa vò chuû tích ngöôøi AÙi Nhó Lan naøy trong nhöõng naêm qua?

Ñaùp:   Toâi nghó raèng baø ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc raát höõu hieäu. Giôùi truyeàn thoâng ñeà cao ñöôøng loái baø ñaõ phaûi maïnh meõ chieán ñaáu, ngay caû vôùi caùc xöù sôû coù theá löïc ñi nöõa. Tuy nhieân, cuõng khoâng theå naøo queân ñöôïc coâng vieäc aâm thaàm baø ñaõ laøm haèng ngaøy, ôû choã cuûng coá caùc cô phaän thuoäc toå chöùc cuûa baø, cuõng nhö caùc caáu truùc nôi nhöõng xöù sôû khaùc nhau ñöôïc ghi nhaän laø gaëp truïc traëc. Toâi nghó raèng baø Robinson ñeå laïi cho vò thöøa keá cuûa mình moät cô caáu vöõng maïnh hôn, uy tín hôn vaø taùc hieäu hôn.

20/3 Thöù Tö

Baøi Giaùo Lyù 34 veà Baøi Ca Vònh Anna

CA VÒNH NGÔÏI KHEN CUÛA CÖÏU ÖÔÙC

(Ca Vònh Anna, Kinh Ban Mai, Thöù Tö, Tuaàn Thöù Hai)

1.-        Tieáng cuûa moät ngöôøi ñaøn baø daãn chuùng ta hoâm nay vaøo moät lôøi caàu nguyeän chuùc tuïng Chuùa cuûa söï soáng. Thaät vaäy, trong caâu truyeän ôû cuoán Saùch Samuel Thöù Nhaát, baø Anna laø ngöôøi ñaõ xöôùng leân baøi thaùnh thi chuùng ta vöøa coâng boá, sau khi baø hieán daâng con mình laø beù Samuel leân cho Chuùa. Beù seõ laø moät vò tieân tri trong Daân Do Thaùi, vaø baèng vieäc laøm cuûa mình, beù seõ ñaùnh daáu moät cuoäc chuyeån tieáp cuûa daân Do Thaùi sang moät theå cheá chính quyeàn môùi, moät theå cheá quaân chuû, moät theå cheá seõ coù nhöõng vò ñoùng vai chính nhö moät vua Saoleâ baát haïnh vaø moät vua Ñavít hieån vinh. Baø Anna ñaõ phaûi traûi qua moät quaù khöù ñau thöông, nhö caâu truyeän keå laïi, vì Chuùa “ñaõ laøm cho baø bò son seû” (1Sam 1:5).

Trong daân Do Thaùi xöa, ngöôøi phuï nöõ naøo bò coi nhö laø moät caønh caây khoâ, moät söï hieän dieän cheát choùc, moät phaàn laø bôûi vì hoï ñaõ gaây caûn trôû choàng mình trong vieäc noái doõi toâng ñöôøng, moät söï kieän quan troïng ôû nhöõng gì vaãn coøn laø moät vieãn aûnh baát ñònh vaø maäp môø veà cuoäc soáng töông lai.

2.-        Tuy nhieân, baø Anna ñaõ ñaët tin töôûng nôi Vò Thieân Chuùa cuûa söï soáng neân ñaõ nguyeän caàu raèng: “OÂi Chuùa caùc ñaïo binh, neáu Ngaøi duû tình ñoaùi thöông ñeán noãi khoán cuøng cuûa nöõ tì Chuùa, neáu Chuùa nhôù ñeán toâi vaø ñöøng boû queân toâi, neáu Chuùa ban cho nöõ tì cuûa Chuùa moät ñöùa con trai, toâi seõ daâng noù troùt ñôøi cho Chuùa” (caâu 11). Vaø Thieân Chuùa thöïc söï ñaõ nghe tieáng keâu cuûa ngöôøi ñaøn baø khieâm haï naøy, Ngaøi ñaõ ban cho baø Samuel: moät thaân caây khoâ ñaõ troå sinh moät choài caây soáng (xem Is 11:1); ñieàu ñoái vôùi quan ñieåm loaøi ngöôøi baát khaû ñaõ trôû thaønh moät thöïc taïi caûm kích, ñoù laø con treû ñöôïc hieán daâng leân cho Chuùa.

Baøi ca taï ôn thoát leân töø moâi mieäng cuûa ngöôøi meï naøy seõ ñöôïc laäp laïi moät laàn nöõa vaø ñöôïc taùi dieãn ngöõ bôûi moät ngöôøi meï khaùc, ñoù laø Ñöùc Maria, Vò trinh nguyeân ñaõ sinh con bôûi quyeàn pheùp Thaàn Linh Thieân Chuùa. Thaät vaäy, trong baøi ca vònh “Ngôïi Khen” cuûa Meï Chuùa Gieâsu, ngöôøi ta thaáy ñöôïc baøi ca vònh cuûa baø Anna, moät baøi ca vònh maø chính vì theá môùi ñöôïc goïi laø “Baøi Ca Vònh Ngôïi Khen cuûa Cöïu Öôùc”.

3.-        Thaät vaäy, caùc hoïc giaû nhaän thaáy raèng vò taùc giaû saùch thaùnh ñaõ ñaët treân moâi mieäng baø Anna moät loaïi Thaùnh Vònh vöông giaû, moät loaïi thaùnh vònh phaûng phaát nhöõng trích daãn vaø nhöõng qui chieáu giaùn tieáp theo nhöõng baøi Thaùnh Vònh khaùc.

Trong phaàn tieàn caûnh, hình aûnh cuûa moät vò vua Do Thaùi hieän leân, bò ñoái phöông quyeàn löïc hôn taán coâng, nhöng cuoái cuøng ñaõ ñöôïc cöùu vaø chieán thaéng vì Chuùa laø Ñaáng ôû vôùi vua, Ngaøi ñaõ beû gaãy nhöõng cung teân cuûa keû quyeàn uy theá löïc (xem 1Sam 2:4). Baøi ca ñöôïc keát thuùc moät caùch coù yù nghóa, khi Chuùa xuaát hieän baèng moät cuoäc thaàn hieån long troïng: “Nhöõng keû thuø cuûa Chuùa bò ñaùnh tan. Ñaáng Toái Cao treân taàng trôøi laøm vang doäi saám xeùt; Chuùa phaùn xöû khaép cuøng bôø coõi traùi ñaát. Giôø ñaây Ngaøi ban söùc maïnh cho vò vua cuûa Ngaøi vaø taïo quyeàn theá cho Ñaáng Ngaøi xöùc daàu” (caàu 10). Theo tieáng Do Thaùi, chöõ cuoái cuøng chính laø “ñaáng thieân sai”, töùc laø “ñaáng ñöôïc xöùc daàu”, moät töø ngöõ laøm cho lôøi caàu nguyeän vöông giaû naøy ñöôïc bieán thaønh moät baøi ca cuûa nieàm hy voïng veà moät vò thieân sai.

4.-        Chuùng ta muoán chuù troïng ñeán hai töø ngöõ trong baøi thaùnh thi taï ôn naøy, baøi thaùnh thi noùi leân cho thaáy taâm tình caûm meán cuûa baø Anna. Töø thöù nhaát cuõng noåi baät trong baøi Ca Vònh Ngôïi Khen cuûa Meï Maria, vaø laø moät thöù ngöôïc ñaûo veà soá phaän do Thieân Chuùa thöïc hieän. Keû quyeàn naêng bò haï xuoáng coøn keû yeáu meàm “ñöôïc traøn ñaày söùc maïnh”; keû no thoûa khoâng tìm ñaâu ra löông thöïc, coøn keû ñoùi khaùt laïi ngoài taïi moät baøn tieäc cao löông haûo vò; keû baàn cuøng ñöôïc naâng leân khoûi buïi ñaát ñeå laõnh nhaän “moät choã ngoài veû vang” (xem caùc caâu 4-8).

Ngöôøi ta deã nhaän thaáy nôi lôøi caàu nguyeän coå kính naøy ñeà taøi veà baûy taùc ñoäng ñöôïc Meï Maria thaáy Thieân Chuùa Cöùu Tinh theå hieän trong gioøng lòch söû: “Ngaøi ñaõ ra tay uy quyeàn, Ngaøi ñaõ deïp tan keû ngaïo maïn…, Ngaøi ñaõ haï keû quyeàn naêng xuoáng khoûi ngai toøa cuûa hoï, vaø naâng nhöõng ai thaáp heøn leân; Ngaøi ñaõ cho ngöôøi ñoùi khoù ñaày nhöõng gì thieän haûo, vaø ñaõ ñeå keû giaàu coù trôû thaønh tay khoâng. Ngaøi ñaõ hoä phuø Do Thaùi toâi tôù cuûa Ngaøi” (Lk 1:51-54).

Ñoù laø lôøi tuyeân xöng ñöùc tin cuûa hai baø meï tröôùc Vò Chuùa cuûa lòch söû, Ñaáng töï mình trang bò ñeå baûo veä keû thaáp heøn nhaát, keû baàn cuøng vaø baát haïnh, keû bò toån thöông vaø nhuïc nhaõ.

5.-        Moät ñeà taøi khaùc chuùng ta muoán chia seû duø lieân quan ñeán nhaân vaät Anna, ñoù laø “Ngöôøi vôï son seû haï sinh baûy ñöùa, coøn baø meï maén con laïi trôû neân caèn coãi” (1Sam 2:5). Chuùa laø Ñaáng ñaïo loän ñònh meänh cuõng laø Ñaáng laøm nguoàn maïch cho söï soáng vaø söï cheát. Loøng daï son seû cuûa baø Anna gioáng nhö moät ngoâi moä; nhöng Thieân Chuùa ñaõ laøm cho söï soáng naåy sinh, vì trong “hoàn soáng cuûa heát moïi sinh vaät cuøng hôi thôû soáng cuûa toaøn theå loaøi ngöôøi ñeàu ôû trong baøn tay naøy” (Jb 12:10). Bôûi theá, ngay sau caâu treân laø caâu: “Chuùa ñaõ laøm cho cheát vaø ban cho soáng; Ngaøi ñaày xuoáng aâm phuû; Ngaøi laïi ñöa leân” (1Sam 2:6).

Tôùi ñaây, nieàm hy voïng chaúng nhöõng lieân quan ñeán con treû ñöôïc sinh ra, maø coøn ñeán caû nhöõng gì Thieân Chuùa coù theå hoài sinh sau khi cheát nöõa. Bôûi theá, moät chaân trôøi nhö mang neùt “vöôït qua” cuûa söï phuïc sinh ñaõ hieän leân. Tieân tri Isaia sau naøy haùt leân raèng: “Theá roài keû cheát cuûa caùc ngöôøi seõ soáng, thi theå cuûa hoï seõ choãi daäy; haõy thöùc giaác maø haùt ca hôõi caùc ngöôøi laø keû ñang naèm trong buïi ñaát. Vì söông sa cuûa caùc ngöôøi laø thöù söông xa loùng laùnh saùng, vaø maûnh ñaát toái taêm seõ troå sinh” (Is 26:19).

(ÑTC ñaõ toùm goïn baøi giaùo lyù Thaùnh Vònh nhö sau:)

Anh chò em thaân meán,

Ñoù laø tieáng cuûa baø Anna, meï cuûa tieân tri Samuel, tieáng ñaõ ñöa chuùng ta ñeán baøi suy nieäm saùng hoâm nay ñaây. Baøi ca vònh taï ôn cuûa baø ñöôïc goïi laø “Baøi Ngôïi Khen cuûa Cöïu Öôùc”, vì noù raát gioáng nhö baøi thaùnh ca chuùc tuïng ñöôïc Meï Maria, Meï Chuùa Gieâsu, xöôùng leân sau bieán coá Truyeàn Tin.

Caû hai baøi thaùnh ca ñeàu laø moät lôøi caûm kích tuyeân xöng ñöùc tin nôi Vò Chuùa cuûa lòch söû, Ñaáng ñöùng veà phía keû thaáp heøn nhaát, ngöôøi baàn cuøng, vaø keû khoå ñau. Buïng daï son seû cuûa baø Anna gioáng nhö moät ngoâi moä toái taêm, song Thieân Chuùa ñaõ laøm cho noù thaønh nôi phaùt sinh söï soáng môùi. Nhôø ñoù, chuùng ta thaáy moät hình aûnh môø môø veà Söï Phuïc Sinh, khi söï soáng hoaøn toaøn chieán thaéng treân söï cheát. Cuøng vôùi baø Anna vaø Meï Maria, chuùng ta cuõng haùt leân nhöõng lôøi chuùc tuïng Thieân Chuùa, Ñaáng “laøm cho cheát vaø ban söï soáng, Ñaáng ñaày ñoïa… vaø phuïc hoài” (1Sam 2:6).

21/3 Thöù Naêm

ÑTC göûi Böùc Thö Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh haèng naêm cho Haøng Giaùo Só

Theo leä haèng naêm, töø 1979, töùc ngay sau naêm leân laøm Giaùo Hoaøng, ÑTC ñaõ coù leä göûi Haøng Giaùo Só moät Böùc Thö cho Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Trong Böùc Thö cho Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Naêm 2002 ñöôïc ÑTC kyù ngaøy Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay 17/3 vaø vieát baèng moät soá ngoân ngöõ khaùc nhau naøy, ÑTC chaúng nhöõng tieáp tuïc ñeà taøi cuûa Böùc Thö Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 2001 veà Bí Tích Hoøa Giaûi laø chính, maø coøn ñeán caû hai vaán ñeà khaùc nöõa, ñoù laø vaán ñeà hoøa bình theá giôùi, vaø vaán ñeà göông muø cuûa caùc linh muïc. Sau ñaây laø moät soá trích daãn töø baûn vaên kieän 19 trang naøy.

Naêm nay Toâi muoán noùi vôùi anh em veà moät khía caïnh thuoäc söù vuï cuûa chuùng ta, moät khía caïnh Toâi ñaõ xin anh em chuù troïng cuõng vaøo dòp naøy naêm ngoaùi. Toâi tin raèng noù seõ gôïi yù suy nieäm hôn nöõa. Toâi muoán noùi ñeán söù vuï Chuùa Kitoâ ñaõ trao cho chuùng ta vôùi vai troø ñaïi dieän cuûa Ngöôøi, khoâng phaûi chæ ôû nôi Hy Teá Thaùnh Theå, maø coøn ôû caû Bí Tích Hoøa Giaûi nöõa”.

“Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaéc nhôû chuùng ta raèng: ‘Thaùnh Theå khoâng theå naøo hieäp nhaát chuùng ta neân moät vôùi Chuùa Kitoâ maø khoâng ñoàng thôøi thanh taåy chuùng ta khoûi nhöõng toäi loãi ñaõ phaïm vaø gìn giöõ chuùng ta khoûi nhöõng toäi loãi sau naøy’ (soá 1393). … ‘Thaùnh Theå khoâng phaûi laø ñeå thöù tha caùc toäi troïng. Ñoù laø vieäc rieâng cuûa Bí Tích Hoøa Giaûi… ai bieát ñöôïc mình ñaõ phaïm moät troïng toäi thì phaûi laõnh nhaän Bí Tích Hoøa Giaûi tröôùc khi leân hieäp leã’ (soá 1385)”.

“Toâi caûm thaáy raát caàn phaûi thuùc giuïc anh em, nhö Toâi ñaõ laøm hoài naêm ngoaùi, laø anh em haõy töï mình taùi nhaän thöùc, cuõng nhö giuùp cho nhöõng ngöôøi khaùc cuõng taùi nhaän thöùc laïi veû ñeïp cuûa Bí Tích Hoøa Giaûi. Trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây, vaø vì moät soá lyù do khaùc nhau, bí tích naøy ñaõ bò khuûng hoaûng laøm sao aáy. …. (Ngaøy nay), caàn phaûi coù nhöõng lieân laïc rieâng tö, moät ñieàu ñang caøng ngaøy caøng trôû neân hoïa hieám trong chieàu toác aøo aït cuûa xaõ hoäi kyõ thuaät ngaøy nay, song cuõng chính vì lyù do naøy maø vieäc lieân laïc rieâng tö laïi caøng caûm thaáy caàn phaûi coù khoâng theå thieáu. Chaéc chaén laø coù theå thöïc hieän nhu caàu naøy baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Theá nhöng, laøm sao chuùng ta laïi coù theå khoâng nhìn nhaän raèng - mieãn laø ñöøng laãn loän bí tích naøy vôùi baát cöù hình thöùc trò lieäu veà taâm lyù naøo khaùc - Bí Tích Hoøa Giaûi coù theå ñaùp öùng nhu caàu lieân laïc tö rieâng naøy moät caùch heát söùc doài daøo hay sao? Bí tích naøy thöïc hieän ñöôïc ñieàu aáy, baèng vieäc laøm cho hoái nhaân giao tieáp vôùi traùi tim xoùt thöông cuûa Thieân Chuùa, qua dung nhan thaân tình cuûa moät ngöôøi anh em”.

Toâi muoán laäp laïi raèng, hình thöùc bình thöôøng cuûa vieäc ban phaùt bí tích naøy laø ôû choã cöû haønh rieâng tö, chæ trong ‘nhöõng tröôøng hôïp heát söùc caàn thieát’ môùi ñöôïc pheùp söû duïng hình thöùc giaûi toäi vaø xaù toäi chung maø thoâi. Nhöõng ñieàu kieän caàn phaûi coù cho hình thöùc xaù toäi naøy ñaõ quaù roõ raøng roài; nhöng coù leõ chuùng ta caàn phaûi nhôù raèng, ñeå vieäc xaù toäi thaønh hieäu, tín höõu phaûi coù chuû yù xöng thuù laïi caùc toäi troïng cuûa mình moät caùch tö tieâng sau ñoù nöõa (xem Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo soá 1483)”.

“Bò buûa vaây bôûi nhieàu caûnh traïng muïc vuï khaùc nhau, ñoâi khi chuùng ta caûm thaáy chaùn naûn vaø maát höùng, vì raát nhieàu Kitoâ höõu khoâng chuù troïng bao nhieâu tôùi ñôøi soáng bí tích, duø hoï coù ñeán vôùi caùc bí tích, hoï cuõng thöôøng laøm moät caùch hôøi hôït vaäy thoâi. … Vò giaûi toäi khoâng ñöôïc boû qua phöông tieän gaëp gôõ bí tích naøy ñeå laøm cho hoái nhaân hieåu ñöôïc moät phaàn naøo veà ñöôøng loái Thieân Chuùa ñaày tình thöông muoán duøng ñeå ñeán vôùi hoï, giang tay ra cho hoï, khoâng phaûi ñeå giaùng phaït maø laø ñeå cöùu vôùt.

Thöøa taùc vuï ngoài toøa giaûi toäi … laø moät thöøa taùc vuï bao giôø cuõng bò keïp bôûi hai thaùi cöïc ñoái choïi nhau, ñoù laø nghieâm ngaët vaø deã daõi. … Chuùng ta phaûi luoân luoân caån thaän giöõ möùc ñoä thaêng baèng xöùng hôïp ñeå traùnh rôi vaøo moät trong hai thaùi cöïc naøy. Toû ra nghieâm ngaët thì laøm cho hoï ruùt mình laïi vaø ñaåy hoï ra xa. Toû ra deã daõi laïi laøm cho hoï töôûng thaät vaø bò laàm laïc.

“Bôûi theá caùc vò giaûi toäi cuõng caàn phaûi ñöôïc huaán luyeän moät caùch thích hôïp ñeå cöû haønh Bí Tích naøy. … Chuùng ta cuõng phaûi laøm heát söùc ñeå caäp nhaät hoùa vieäc huaán luyeän caû veà thaàn hoïc nöõa, nhaát laø veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán luaân lyù ñaïo ñöùc. Ñoái dieän vôùi nhöõng vaán ñeà luaân lyù ñaïo ñöùc phöùc taïp hieän nay, coù theå xaåy ra tröôøng hôïp tín höõu ra khoûi toøa giaûi toäi vaãn coøn bò laãn loän sao ñoù, nhaát laø khi hoï thaáy raèng caùc vò giaûi toäi khoâng ñoàng nhaát vôùi nhau veà phaùn ñoaùn cuûa caùc vò”.

“Quí Linh Muïc thaân meán! Anh em haõy bieát raèng Toâi ñaëc bieät gaàn guõi vôùi anh em khi anh em qui tuï laïi vôùi caùc Vò Giaùm Muïc cuûa anh em vaøo Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naêm 2002. Theo chieáu höôùng ‘baét ñaàu laïi töø Chuùa Kitoâ’, taát caû chuùng ta ñeàu caûm thaáy moät thôøi ñieåm môùi nôi Giaùo Hoäi vaøo luùc bình minh cuûa moät taân thieân nieân kyû ñaây. Taát caû chuùng ta phaûi hy voïng raèng thôøi ñieåm naøy ñaây phaûi ñi lieàn vôùi moät kyû nguyeân môùi cuûa tình huynh ñeä cuõng nhö cuûa hoøa bình cho toaøn theå nhaân loaïi. Cho duø chuùng ta coù thaáy caûnh maùu ñoå nhieàu hôn. Chuùng ta laïi chöùng kieán thaáy chieán tranh xaåy ra. Chuùng ta caûm thaáy buoàn chaùn bôûi thaûm traïng chia reõ vaø haän thuø taøn phaù nhöõng moái lieân heä giöõa caùc daân toäc vôùi nhau.

Trong luùc naøy ñaây, laø linh muïc, moãi ngöôøi chuùng ta cuõng caûm thaáy bò taùc duïng saâu xa bôûi nhöõng toäi loãi cuûa moät soá trong anh em chuùng ta ñaõ boäi phaûn laïi vôùi ôn Thaùnh Chöùc, khi dìm mình vaøo trong caû nhöõng hình thöùc traàm troïng nhaát cuûa maàu nhieäm toäi loãi 'mysterium iniquitatis’ ñang tung hoaønh treân theá giôùi. Vieäc xaåy ra göông xaáu naëng neà ñaõ gaây ra haäu quaû laø moät boùng toái ñen ngôø vöïc phuû chuïp leân taát caû nhöõng vò linh muïc toát laønh khaùc, nhöõng vò thi haønh thöøa taùc vuï cuûa mình moät caùch chaân thaønh vaø lieâm chính, moät caùch thöôøng xaû kyû anh huøng. Trong luùc Giaùo Hoäi toû thaùi ñoä quan taâm ñeán caùc naïn nhaân, vaø coá gaéng ñaùp öùng moãi moät tröôøng hôïp ñau loøng naøy theo söï thaät vaø coâng lyù, taát caû chuùng ta – yù thöùc noãi yeáu heøn cuûa nhaân loaïi, nhöng tin töôûng vaøo quyeàn naêng chöõa laønh cuûa aân suûng thaàn linh – ñöôïc keâu goïi ñeå oâm laáy maàu nhieäm Thaäp Giaù ‘mysterim Crusis’, cuõng nhö ñeå quyeát taâm troïn veïn hôn nöõa trong vieäc neân thaùnh. Chuùng ta phaûi naøi xin Thieân Chuùa, trong Söï Quan Phoøng cuûa Ngaøi, haõy taùc ñoäng ñeå laøm buøng leân laïi nhöõng öôùc muoán thieát tha naøy trong vieäc hieán thaân troïn veïn cho Chuùa Kitoâ, nhöõng öôùc muoán chính neàn taûng cuûa thöùa taùc vuï linh muïc naøy”.

Chuùng ta bieát raèng con tim nhaân loaïi luoân chieàu theo söï döõ, vaø con ngöôøi coù theå chieáu toûa an bình vaø yeâu thöông cho nhöõng ngöôøi chung quanh mình, chæ khi naøo hoï gaëp gôõ Chuùa Kitoâ vaø ñeå cho mình ‘ñöôïc chieám ñoïat’ bôûi Ngöôøi”.

“Laø nhöõng thöøa taùc vieân Thaùnh Theå vaø Hoøa Giaûi theo bí tích, chuùng ta ñaëc bieät coù nhieäm vuï truyeàn ñaït hy voïng, thieän haûo vaø bình an cho theá giôùi”.

Phaûn ÖÙng cuûa Thaùnh Boä Giaùo Só veà vuï linh muïc vöøa gaây ra göông muø ôû Hoa Kyø

ÑHY Darío Castrillón Hoyos, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Giaùo Só, trong buoåi phoå bieán Böùc Thö Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 2002 göûi Haøng Giaùo Só cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñaõ ñöôïc caùc phoùng vieân ñaët ra moät soá caâu hoûi lieân quan ñeán vaán ñeà göông muø linh muïc, moät vaán ñeà lôùn chuyeän ñoái vôùi ngaønh truyeàn thoâng trong maáy tuaàn vöøa qua. Sau ñaây laø nhöõng lôøi cuûa ÑHY, noùi leân cho thaáy phaûn öùng chính thöùc cuûa Giaùo Hoäi veà vaán ñeà naøy:

Ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà veà vieäc laïm duïng tình duïc, cuõng nhö ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp veà lieân heä tình duïc vôùi treû em, toâi chæ xin coù moät caâu traû lôøi.

Trong baàu khoâng khí phôi baày tình duïc vaø buoâng tuoàng tình duïc hieän leân treân theá giôùi naøy, moät soá linh muïc, cuõng laø nhöõng con ngöôøi cuûa thöù vaên hoùa aáy, ñaõ gaây ra moät toäi phaïm traàm troïng veà vieäc laïm duïng tình duïc.

Toâi muoán neâu leân hai nhaän xeùt:

1.-        Chuùng ta chöa coù nhöõng baûn thoáng keâ chi tieát ñeå so saùnh lieân quan ñeán caùc chöùc ngheä khaùc, nhö baùc só, taâm thaàn gia, taâm lyù gia, giaùo sö, löïc só, phoùng vieân, chính trò gia, cuõng nhö ñeán caùc haïng ngöôøi bình thöôøng khaùc, nhö cha meï vaø hoï haøng thaân thuoäc. Trong soá nhöõng baûn nghieân cöùu, chuùng ta bieát coù moät baûn ñöôïc phoå bieán trong cuoán saùch cuûa giaùo sö Philip Jenkins ôû Ñaïi Hoïc Tieåu Bang Pennsylvania, cho thaáy 3% giaùo só Hoa Kyø coù xu höôùng veà vieäc laïm duïng treû em, vaø 0.3% cuûa thaønh phaàn naøy laø pedophiles.

2.-        Töø luùc veán ñeà tình duïc veà phöông dieän luaân lyù cuûa Kitoâ giaùo, cuõng nhö vaán ñeà ñaïo ñöùc luaân lyù veà tình duïc cuûa daân söï, khaép theá giôùi traûi qua moät cuoäc thaû loûng ñaùng keå, thì ngöôïc ñôøi thay song cuõng may maén thay, moät caûm quan loaïi tröø cuøng vôùi tính caùch teá nhò ñaõ xuaát hieän khoâng ít ôû nhöõng quoác gia, lieân quan ñeán vaán ñeà lieân heä tình duïc vôùi treû em, moät vaán ñeà maø heã gaây ra nhöõng taùc haïi veà toäi aùc vaø kinh teá, thì caàn phaûi ñeàn buø laïi nhöõng thieät haïi.

Thaùi ñoä cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhö theá naøo?

Giaùo Hoäi luoân luoân baûo veä neàn luaân lyù chung cuõng nhö coâng ích, vaø ñaõ töøng can thieäp ñeå baûo veä tính caùch thaùnh thieän cuûa ñôøi soáng linh muïc, baèng caùch thieát laäp nhöõng bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi caùc toäi phaïm naøy, theo hình phaït ñöôïc Giaùo Luaät qui ñònh.

Giaùo Hoäi khoâng bao giôø boû qua vaán ñeà laïm duïng tình duïc caû, nhaát laø vaán ñeà laïi do caùc vò thöøa taùc vieân thaùnh vi phaïm, chaúng nhöõng vôùi tín höõu noùi chung maø nhaát laø vôùi treû em, thaønh phaàn caàn phaûi ñöôïc öu tieân giaùo duïc veà ñöùc tin cuõng nhö veà noäi dung luaân lyù Kitoâ giaùo…

Trong Boä Giaùo Luaät 1917, Khoaûn 2359, tieát 2, ñaõ vieát: ‘Neáu hoï coâng nhaän laø mình ñaõ phaïm ñeán ñieàu raên thöù saùu thuoäc Thaäp Giôùi vôùi treû em döôùi 16 tuoåi… hoï seõ bò treo cheùn, maát quyeàn haønh chöùc, trong tröôøng hôïp hoï ñang naém giöõ vai troø naøo, höôûng boång loäc naøo, coù phaåm töôùc naøo hay giöõ thöøa taùc vuï naøo thì ñeàu bò ruùt laïi, ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp traàm troïng hôn, hoï seõ bò caùch chöùc” (“Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum… suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur”).  

Trong Boä Giaùo Luaät Tu Chính 1983, lieân quan ñeán vaàn ñeà cuûa chuùng ta ôû ñaây, coù Khoaûn 1395, tieát 2, vaø trong Boä Giaùo Luaät Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông naêm 1990, coù Khoaûn 1435, tieát 1. Tieát 2 Khoaûn 1395 vieát laø ‘Vò giaùo só phaïm baát cöù ñieàu gì ñeán giôùi raên thöù saùu thuoäc Thaäp Giôùi, neáu haønh ñoäng vi phaïm naøy baèng söùc löïc hay baèng doïa naït, moät caùch coâng khai hay vôùi treû em döôùi 16 tuoåi, ñeàu phaûi chòu nhöõng hình phaït chính ñaùng, chöa keå ñeán vieäc loaïi tröø khoûi baäc giaùo só trong tröôøng hôïp caàn thieát’.

Gaàn ñaây hôn nöõa, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ toû cho thaáy tính caùch traàm troïng cuûa haønh ñoäng naøy, khi keâu goïi caùc vò giaùm muïc vaø linh muïc haõy khoân kheùo trung thaønh trong vieäc quyeát taâm soáng göông maãu veà luaân lyù, lôøi keâu goïi Ngaøi ñaõ ngoû cuøng caùc vò giaùm muïc Hieäp Chuûng Quoác Hoa Kyø, cuõng laø lôøi Ngaøi ñaõ vieát trong toâng huaán ‘Giaùo Hoäi Taïi Ñaïi Döông Chaâu’: ‘ÔÛ moät soá choã thuoäc Ñaïi Döông Chaâu, vieäc laïm duïng tình duïc nôi nhöõng vò linh muïc vaø tu só ñaõ gaây neân ñau thöông caû theå vaø thieät haïi veà tinh thaàn cho caùc naïn nhaân. Hoï cuõng gaây thieät haïi naëng neà cho sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi, vaø trôû thaønh moät trôû ngaïi cho vieäc loan baùo Phuùc AÂm. Caùc Nghò Phuï cuûa Thöôïng Hoäi Giaùm Muïc Ñaïi Döông Chaâu ñaõ leân aùn taát caû moïi hình thöùc laïm duïng tình duïc, cuõng nhö taát caû moïi hình thöùc laïm duïng quyeàn bính, keå caû trong Giaùo Hoäi cuõng nhö ngoaøi xaõ hoäi noùi chung. Vieäc laïm duïng tình duïc trong Giaùo Hoäi laø moät vieäc hoaøn toaøn phaûn laïi vôùi giaùo huaán vaø chöùng töø cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Caùc Vò Nghò Phuï ñaõ noùi leân nhöõng lôøi taï loãi voâ ñieàu kieän vôùi caùc naïn nhaân, veà noãi ñau thöông vaø vieäc baát haïnh ñaõ xaåy ra cho hoï. Giaùo Hoäi Taïi Ñaïi Döông Chaâu ñang tìm caùc phöông thöùc xöùng hôïp ñeå ñaùp laïi nhöõng than phieàn ôû laõnh vöïc naøy, vaø döùt khoaùt nhaát ñònh chaêm soùc moät caùch thöông caûm vaø hieäu löïc cho caùc naïn nhaân, gia ñình cuûa hoï, toaøn theå coäng ñoàng, vaø nhöõng phaïm nhaân” (ñoaïn 49).

Theá roài, vaøo ngaøy 30/4/2001, ÑTC ñaõ ban haønh toâng thö “Sacrementorum sanctitatis tutela”, trong ñoù coù “Normae de gravioribus deliclis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”, giaønh thaåm quyeàn cho Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin, veà moät loaït nhöõng vi phaïm traàm troïng ñeán tính caùch thaùnh haûo cuûa caùc bí tích, cuõng nhö ñeán söù vuï giaùo duïc giôùi treû xöùng hôïp vôùi caùc vò thöøa taùc vieân thaùnh, nhaát laø vaán ñeà laïm duïng tình duïc treû em.

Khi laõnh nhaän traùch nhieäm ñaëc bieät naøy, Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin ñaõ göûi moät böùc thö thích ñaùng ñeán caùc vò giaùm muïc khaép theá giôùi, ñaëc bieät hoã trôï caùc vò baèng traùch nhieäm cuûa thaùnh boä baáy giôø trong vieäc ñöông ñaàu vôùi nhöõng söï kieän traàm troïng nhö theá, moät laø ñeå traùnh tröôøng hôïp voâ yù caùch naøo, hai laø ñeå cho vieäc thoâng ñaït vaø ñieàu haønh giöõa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông vôùi trung taâm quaûn trò cuûa Giaùo Hoäi hoaøn vuõ ñöôïc toát ñeïp hôn, nhôø ñoù caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông môùi coù cuøng moät thaùi ñoä ñoàng nhaát, trong khi vaãn toân troïng tính caùch ña daïng veà hoaøn caûnh vaø con ngöôøi.

Theo nhöõng qui luaät cuõ, ngöôøi ta coù theå noùi ñeán vieäc laïm duïng tình duïc treû em khi moät giaùo só toû ra haønh vi toäi loãi coù tính chaát naøy vôùi treû em döôùi 16 tuoåi. Giôø ñaây giôùi haïn veà tuoåi ñaõ ñöôïc taêng leân tôùi 18. Theâm vaøo ñoù, vieäc qui ñònh loaïi toäi phaïm naøy ñaõ ñöôïc keùo daøi leân tôùi 10 naêm, vaø noù ñaõ ñöôïc aán ñònh ñeå trôû thaønh hieäu löïc khi naïn nhaân leân 18 tuoåi, baát keå tuoåi taùc khi hoï bò laïm duïng.

Qui luaät naøy cuõng bao haøm caû caùi chuùng ta goïi laø yeáu toá baûo toaøn nöõa. Muïc ñích cuûa noù laø ñeå loaïi tröø ñi nhöõng nguy hieåm ñang thònh haønh nôi moät neàn vaên hoùa nghi ngaïi. Bôûi theá, noù môùi thöïc hieän moät tieán trình bình thöôøng moät caùch ñích thöïc trong vieäc phaân tích nhöõng söï kieän, cuøng vôùi nhöõng chöùng minh toäi phaïm tröôùc toøa. Dó nhieân, noù cuõng chuù troïng ñeán tính caùch nhanh choùng cuûa tieán trình naøy nöõa. Ngoaøi ra, noù coøn ñaët naëng ñeán nhöõng vuï ñieàu tra tröôùc, ñeå coù theå ñi ñeán nhöõng thaåm xeùt thaän troïng trong vieäc ngaên caûn con ngöôøi bò tình nghi khoûi ñi ñeán choã gaây ra theâm nhöõng thieät haïi nöõa.

Nhöõng thaåm xeùt vaø tieán trình naøy phaûi laøm sao baûo ñaûm ñöôïc vieäc baûo trì söï thaùnh thieän cuûa Giaùo Hoäi, coâng ích cuõng nhö quyeàn lôïi cuûa caùc naïn nhaân cuõng nhö phaïm nhaân.

Caùc thöù luaät leä cuûa Giaùo Hoäi thì nghieâm caån vaø nghieâm ngaët, ñöôïc phaùc hoïa theo chieàu höôùng toâng truyeàn, ñeå haønh söû nhöõng vaán ñeà noäi boä moät caùch rieâng tö, moät vieäc laøm khoâng coù nghóa laø moät ngöôøi töï nhaåy qua haøng raøo qui cheá daân söï ñang coù hieäu löïc ôû nhöõng xöù sôû khaùc nhau nôi laõnh vöïc coäng ñoàng ngoaïi taïi, bao giôø cuõng ñöôïc mieãn tröø nôi tröôøng hôïp coù aán tín bí tích, hay nôi tröôøng hôïp kín ñaùo dính daùng ñeán vieäc thi haønh thöøa taùc vuï giaùo phaåm cuõng nhö ñeán thieän ích chung veà muïc vuï.

Daïo khuùc Giôùi Treû tröôùc Chuùa Nhaät Leã Laù

Ñeå söûa soaïn tröôùc Chuùa Nhaät Leã Laù söûa soaïn cho vieäc Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi taïi giaùo phaän ñòa phöông vaø ngaøy giôùi treû theá giôùi seõ ñöôïc toå chöùc taïi Toronto Canada vaøo thaùng Baûy (23-28) tôùi ñaây, ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø 20 ngaøn ngöôøi treû thuoäc giaùo phaän Roâma ñaõ gaëp nhau taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå chöùng minh nieàm tin cuûa mình baèng nhöõng chöùng töø, baøi haùt vaø caàu nguyeän. Giôùi treû qui tuï laïi taïi quaûng tröôøng naøy luùc 5 giôø 30, vaø ÑTC ñaõ ñeán tham döï sau 6 giôø moät chuùt. Trong soá tham döï vieân buoåi toái hoâm nay coù moät anh chò em töø Canada laø con cuûa moät ngöôøi boá bò cheát trong cuoäc khuûng boá taán coâng Nöõu Öôùc vöøa roài. ÑTC ñaõ noùi vôùi giôùi treû lieân quan ñeán ñeà taøi “caùc con laø muoái ñaát… caùc con laø aùnh saùng theá gian”.

Toâi hieåu ñöôïc nhöõng khoù khaên cuûa caùc baïn… Khoâng ñuùng hay sao, coù theå moät soá trong baïn beø cuûa caùc baïn ñaõ soáng moät luùc naøo ñoù, heát luùc naøy ñeán luùc khaùc, choïn löïa nhöõng gì coù theå laø con ñöôøng deã ñi nhaát? Haõy nghe Toâi ñi! Neáu caùc baïn khoâng kieám giôø caàu nguyeän, cuõng nhö khoâng ñöôïc hoã trôï bôûi moät linh höôùng naøo ñoù, thì hoûa muø cuûa theá giôùi seõ laøm ngheït caû tieáng cuûa Thieân Chuùa.

Caùc baïn hoûi Toâi raèng ‘Chuùng toâi phaûi laøm sao ñeå trôû thaønh muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian?’. Ñeå traû lôøi cho vaán naïn naøy, tröôùc heát chuùng ta phaûi nhôù raèng Thieân Chuùa ñaõ döïng neân con ngöôøi theo hình aûnh Ngaøi, khi ban cho hoï ôn goïi treân heát vaø troïng yeáu ñoù laø ñöôïc soáng hieäp thoâng vôùi Ngaøi.

Chính vì chuùng ta ñöôïc döïng neân theo hình aûnh Thieân Chuùa maø chuùng ta ñaõ nhaän laõnh töø Ngaøi taëng aân töï do cao caû. Tuy nhieân, neáu khoâng ñöôïc söû duïng ñaøng hoaøng, töï do coù theå laøm cho chuùng ta xa caùch Thieân Chuùa. Noù coù theå laøm cho chuùng ta maát ñi phaåm vò Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta. Khi khoâng ñöôïc Phuùc AÂm uoán naén, töï do coù theå bieán thaønh noâ leä, noâ leä cho toäi loãi vaø söï cheát ñôøi ñôøi.

Hôõi giôùi treû cuûa ngaøn naêm môùi, caùc baïn ñöøng laïm duïng töï do cuûa caùc baïn! Ñöøng phung phaù phaåm vò cao caû caùc baïn ñaõ nhaän ñöôïc nhö laø nhöõng Ngöôøi Con cuûa Thieân Chuùa. Caùc baïn haõy hieán mình chæ cho nguyeân moät mình Chuùa Kitoâ maø thoâi. … Nhôø ñoù, caùc baïn môùi nhaän thöùc ñöôïc raèng, chæ coù gaén boù vôùi yù muoán cuûa Thieân Chuùa, chuùng ta môùi coù theå laø aùnh saùng theá gian vaø laø muoái ñaát”.

Sau baøi huaán töø cuûa ÑTC vaø baøi ñoïc Phuùc AÂm, moät nhoùm ñi giaày tröôït ñaõ khai maïc cuoäc cöû haønh baèng vieäc thaép leân nhöõng ngoïn neán vaø ñaõ tröôït töø phaàn cao hôn cuûa Coâng Tröôøng ngay tröôùc Ñieän Vatican xuoáng coâng tröôøng. Sau maáy baøi haùt cuûa nhöõng ca só haøng ñaàu cuûa YÙ, laø phaàn chöùng töø cuûa tham döï vieân. Brennan vaø Erika Basnicki, hai ngöôøi con cuûa oâng boá cheát ôû Nöõu Öôùc trong cuoäc khuûng boá taán coâng 911; oâng laø ngöôøi môùi nhaän laøm giaùm ñoác thò tröôøng cho moät haõng maùy ñieän toaùn coù vaên phoøng ôû Trung Taâm Thöông Maïi Theá Giôùi. Bieát ñöôïc oâng cheát, Brennan noùi raèng thoaït tieân em caûm thaáy “giaän döõ vaø uaát haän ñoái vôùi nhöõng keû quaù maït kieáp ñaõ laáy maát maïng soáng cha cuûa toâi. Toâi muoán traû thuø”. Vaøo nhöõng ngaøy sau ñoù, em ñaõ tìm giôø caàu nguyeän vaø ñeán vôùi Thaùnh Theå, suy nieäm veà cuoäc töû naïn cuûa Chuùa Kitoâ cuõng nhö veà tình traïng buoàn saàu cuûa caùc moân ñeä Chuùa. Nhôø ñoù, em ñaõ khaùm phaù ra ñöôïc söùc maïnh cuûa Chuùa Kitoâ phuïc sinh: “Bieán coá naøy laø neàn taûng cho taát caû moïi nieàm hy voïng cuûa Kitoâ höõu treân khaép theá giôùi. Bieán coá naøy cho chuùng ta thaáy raèng, nôi heát moïi vieäc laøm gian aùc vaãn coù theå chieám ñöôïc moät söï thieän toát laønh hôn nöõa. Trong nhöõng luùc nhö theá, chuùng ta vaãn phaûi tieáp tuïc hy voïng”. Erika, cuõng laø moät sinh vieân ñaïi hoïc, phaùt bieåu sau ñoù nhö theá naøy: “Moät ñaùm maây bao phuû treân traùi ñaát hoâm 11/9. Noù töôûng seõ laøm cho chuùng ta caûm thaáy heát söùc sôï haõi, nhöng noù ñaõ khoâng thaønh coâng. Chính nôi ngoïn thaùp ñoâi ñaõ töøng ñöùng ôû ñoù thì giôø ñaây hai coät aùnh saùng khoång loà ñaõ xuyeân thaáu toái taêm vaø leân ñeán taän caùc taàng trôøi”.

22/3 Thöù Saùu.

ÑTC vôùi UÛy Ban Toøa Thaùnh Veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå

Caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban Toøa Thaùnh Phuï Traùch Caùc Cuoäc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá ñaõ hoïp nhau maáy ngaøy ñeå cuøng vôùi ÑHY chuû tòch Jozef Tomko veà nhöõng chöông trình hoaït ñoäng cuûa mình. ÑTC ñaõ tieáp phaùi ñoaøn naøy saùng nay. Sau khi caùm ôn hoï veà vieäc hoï coá gaéng ñeå “phaùt ñoäng vieäc toân suøng Thaùnh Theå trong Giaùo Hoäi hoaøn vuõ”, ÑTC noí veà taùc duïng cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå nhö sau: “Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå taïo neân nhöõng kinh nghieäm ñöùc tin quan troïng cuøng vôùi vieäc caàu nguyeän thieát tha, vì nhöõng ñaïi hoäi naøy coáng hieán cho nhieàu tín höõu coù cô hoäi ñeå chieâm ngaém dung nhan Chuùa Kitoâ, moät dung nhan aån naùu moät caùch maàu nhieäm trong bí tích Thaùnh Theå… Anh em ñaõ quaù roõ, loøng toân suøng Thaùnh Theå quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi cuõng nhö ñoái vôùi vieäc truyeàn baù Phuùc AÂm. Thaùnh Theå chaát chöùa söï thieän linh thieâng tuyeät myõ cuûa coäng ñoàng Kitoâ giaùo, ñoù laø chính Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñaõ töï hieán teá mình treân thaäp gía vì phaàn roãi cuûa nhaân loaïi. Bôûi theá, anh em haõy cöông quyeát vaø nhieät thaønh tieáp tuïc vieäc laøm cao quí naøy”.

Ban haønh Saùch Leã Roâma aán baûn laàn thöù ba.

Ngaøy Thöù saùu 22/3 hoâm nay, ÑHY Jorge Arturo Medina Estevez vaø ÑTGM Pio Tamburrino, ñöông kim Boä Tröôûng vaø Thö Kyù cuûa Thaùnh Boä Phuïng Vuï vaø Qui Luaät Caùc Bí Tích ñaõ ban haønh Saùch Leã Roâma aán baûn laàn thöù ba taïi Vaên Phoùng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh. ÑHY toång tröôûng cho bieát aán baûn môùi tieáp noái aán baûn 1970 vaø 1975. ÑHY noùi: “AÁn baûn chuùng toâi ban haønh ñaây laø keát quaû cuûa nhieàu vieäc ñieàu chænh vaø caäp nhaät ñöôïc baét ñaàu töø naêm 1991 vaø 1996, nhöõng naêm Thaùnh Boä naøy ñaõ thöïc hieän caùc cuoäc ñaïi hoäi cuûa mình”. Rieâng veà vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa nôi phuïng vuï, “caàn phaûi aùp duïng nhöõng nguyeân taéc vaø qui chuaån neáu hoäi ñoàng giaùm muïc caûm thaáy caàn döa vaøo Thaùnh Leã nhöõng thích öùng khaùc vôùi nhöõng thích öùng ñaõ ñöôïc döï truø cho cuøng cuoán saùch leã”. Tuy nhieân, nhöõng thích öùng aáy “laø moät ngoaïi leä” vaø khoâng ñöôïc qua maët “thieän ích thieâng lieâng cuûa caùc giaùo hoäi rieâng, baûo toaøn tình traïng hieäp nhaát chính yeáu cuûa Leã Nghi Roâma”. ÑTGM Thö Kyù Thaùnh Boä cuõng cho bieát aán baûn laàn thöù ba naøy “ñaõ löu yù tôùi moät soá thích öùng rieâng cuûa Saùch Leã Roâma trong 30 naêm qua ôû nhieàu giaùo hoäi ñòa phöông nôi caùc baûn dòch sang caùc ngoân ngöõ ñöôïc kieåm nhaän cuûa Toøa Thaùnh. Bôûi theá, Saùch Leã Roâma môùi ñaõ thu thaäp laïi moät soá nhöõng thöïc duïng ñaõ ñöôïc chính thöùc thi haønh nôi caùc Saùch Leã dòch ñeå laøm tieâu bieåu cho vieäc phaùt trieån cuûa Leã Nghi Roâma”.

Veà lòch phuïng vuï Roâma “Calendarium Romanum”, coù theâm ba leã nhôù buoäc veà caùc thaùnh, ñoù laø leã nhôù (memorial) Thaùnh Maximilian Maria Kolbe (ngaøy 14/8); Thaùnh Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang vaø ñoàng baïn töû ñaïo ôû Ñaïi Haøn (ngaøy 20/9); vaø Thaùnh Anreâ Duõng Laïc vaø ñoàng baïn töû ñaïo ôû Vieät Nam (ngaøy 24/11). Ngoaøi ra, lòch phuïng vuï coøn theâm 11 ngaøy leã nöõa laø Leã Thaùnh Danh Cöïc Troïng Chuùa Gieâsu ngaøy 3/1; Thaùnh Giuseppina Bakhita (vò noâ leä ngöôøi Sudan) ngaøy 8/2; Trinh Nöõ Fatima ngaøy 13/5; Thaùnh Christopher Magallanes (vò töû ñaïo Meã Taây Cô) ngaøy 21/5; Thaùnh Rita Cassia ngaøy 22/5; Thaùnh Augustino Zhao Rong vaø caùc baïn töû ñaïo (ngöôøi Trung Hoa) ngaøy 9/7; Thaùnh Apollinar (giaùm muïc töû ñaïo naêm 87) ngaøy 20/7; Thaùnh Sharbel Makhluf (linh muïc ngöôøi Lebanon) ngaøy 24/7; Thaùnh Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein, ngöôøi goác Do Thaùi nöõ tu Carmeâloâ soáng ôû Ñöùc) ngaøy 9/8; Thaùnh Danh Maria ngaøy 12/9; vaø Thaùnh Catherine Alexandria (ngöôøi Ai Caäp ôû theá kyû thöù ba) ngaøy 25/11.

Baøi Giaûng Thöù Saùu Muøa Chay cuoái cuøng Tröôùc Tuaàn Thaùnh cho Naêm 2002

ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Giaùo Trieàu Roâma tieáp tuïc nghe Baøi Giaûng Thöù Saùu Muøa Chay cuoái cuøng ñeå söûa soaïn cho Tuaàn Thaùnh, do Cha Raniero Cantalamessa, vò giaûng thuyeát cuûa Giaùo Hoaøng Gia, höôùng daãn, veà ñeà taøi “dung nhan Chuùa Kitoâ”. “Trong theá giôùi ngaøy nay, hôn bao giôø heát, chuùng ta nhaän thaáy laø vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa söï thoûa maõn vaø nieàm vui möøng ít quan troïng hôn laø vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa noãi ñau khoå… laøm cho giôùi treû – khoâng rieâng gì chuùng – nghó veà Thieân Chuùa nhö laø moät keû thuø cuûa nieàm vui, Vò Thieân Chuùa maø heát moïi söï thoûa maõn, taát caû moïi cuoäc haân hoan, moïi söï böøng vui ñeàu laø toäi loãi… Cuoäc phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ laø moät khaúng ñònh toái haäu raèng taän cuøng cuûa cuoäc soáng khoâng phaûi laø ñau khoå vaø töø boû, maø laø vui möøng vaø hoan höôûng. Chuùa Gieâsu ñaõ beû gaãy xieàng xích cuûa söï thoûa maõn phaùt sinh khoå ñau vaø ñaõ thay theá naøo ñoù khoå ñau phaùt sinh thoûa maõn. Bôûi theá, vui möøng laø phaùn quyeát cuoái cuøng chöù khoâng phaûi khoå ñau. Chuùng ta raát caàn laøm cho dung nhan cuûa Ñaáng Phuïc Sinh toû hieän tröôùc maét cuûa nhöõng con ngöôøi ñöông thôøi cuûa chuùng ta!”.

23/3 Thöù Baûy

ÑTC tieáp phaùi ñoaøn ñaïi bieåu baùc só veà Roâma tham döï Hoäi Nghò veà beänh ung thö.

Tröôùc heát Ngaøi caùm ôn caùc vò veà coâng vieäc cuûa hoï vaø baày toû nieàm hy voïng raèng vieäc chuyeân nghieäp cuûa hoï “bao giôø cuõng seõ ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc giaù trò ñaïo ñöùc luaân lyù beàn vöõng laøm neàn taûng vöõng chaéc cho noù”. Ngaøi nhaän ñònh veà nhöõng khaû naêng y khoa taân tieán raèng: “Vieäc thuaän lôïi moãi ngaøy moät hôn nôi nhöõng nguoàn lieäu veà ngaønh kyõ thuaät vaø y döôïc ñaõ giuùp vaøo vieäc khaùm phaù moät caùch nhanh choùng hôn, trong ña soá caùc tröôøng hôïp, nhöõng trieäu chöùng ung thö, nhôø ñoù coù theå chöõa trò nhanh choùng vaø hieäu nghieäm hôn”. Tuy nhieân, Ngaøi cuõng nhaéc nhôû hoï veà giôùi haïn cuûa con ngöôøi laø: “Chaéc chaén chuùng ta cuõng khoâng theå queân ñöôïc raèng con ngöôøi laø moät höõu theå haïn höõu vaø höõu töû. Ngöôøi ta phaûi ñeán vôùi beänh nhaân vôùi moät yù thöùc thöïc teá laønh maïnh ñeå beänh nhaân chòu khoå khoûi bò aûo töôûng veà tính caùch toaøn naêng cuûa y khoa. Coù nhöõng giôùi haïn con ngöôøi khoâng theå naøo vöôït qua ñöôïc; trong nhöõng tröôøng hôïp aáy, hoï phaûi bieát caùch laøm sao ñeå thöïc loøng chaáp nhaän thaân phaän loaøi ngöôøi cuûa mình, moät thaân phaän ñöôïc tín höõu tìm thaáy yù nghóa nôi yù muoán thaàn linh”. ÑTC coøn nhaéc nhôû hoï veà vieäc chöõa trò lieân quan ñeán toaøn theå con ngöôøi nhö sau: “Tính caùch phöùc taïp cuûa con ngöôøi ñoøi hoûi laø, trong khi thöïc hieän nhöõng trò lieäu caàn thieát, ngöôøi ta phaûi chuù troïng caû ñeán tinh thaàn cuõng nhö theå xaùc cuûa hoï. Chæ chuù troïng ñeán kyõ thuaät maø thoâi thì thaät laø mô töôûngQuan nieäm veà söùc khoûe, moät quan nieäm tö töôûng Kitoâ giaùo raát thieát tha, töông phaûn vôùi quan nieäm bieán noù thaønh moät thöù quaân bình thuaàn tuùy veà taâm theá lyù. Moät quan nieäm nhö vaäy khoâng ñeå yù gì ñeán chieàu kích tinh thaàn cuûa con ngöôøi vaø roài seõ ñi ñeán choã gaây nguy hieåm cho söï thieän chaân thöïc”.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC HAØNH LEÃ

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)