Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 19-25/01/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNH GIEÂNG 2002

 

YÙ chung: Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc noã löïc hôn nöõa trong vieäc cuøng nhau loan truyeàn Chuùa Kitoâ laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá giôùi” 

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông ñöôïc bieát caùch thöïc hieän vieäc daán thaân môùi ñeå truyeàn baù phuùc aâm hoùa heát moïi laõnh vöïc hoaït ñoäng vaø ñôøi soáng”.

___________________________________________

Thöù Baûy 19/1. Taùi Hieäp Thoâng vôùi Giaùo Hoäi: “chuùng con khoâng muoán moät söï gì treân theá gian naøy laøm cho chuùng con bò taùch lìa khoûi Taûng Ñaù ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ duøng ñeå xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi”. Moät trong soá nhöõng toå chöùc theo TGM Lefebvre ôû giaùo phaän Campos Ba Taây ñaõ chính thöùc trôû veà cuøng Giaùo Hoäi toái hoâm qua, baèng moät leã nghi coâng khai do ÑGM Licinio Rangel cuøng vôùi taát caû moïi phaàn töû cuûa Hieäp Hoäi Linh Muïc Thaùnh Gioan Vianney cöû haønh taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Sao Salvador, tröôùc söï chuû toïa cuûa ÑHY Dario Castrillon Hoyos, Toång Tröôûng Thaùnh Boä Giaùo Só kieâm chuû tòch Uûy Ban “Ecclesia Dei” (Giaùo Hoäi Chuùa) cuûa Toøa Thaùnh, moät uûy ban chuyeân lo veà vaán ñeà hieäp thoâng cho nhöõng ai ñaõ theo TGM Lefebvre moät caùch naøo ñoù nay muoán trôû veà hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi song vaãn giöõ truyeàn thoáng tu ñöùc vaø phuïng vuï cuûa mình. Tieán trình cuûa vieäc trôû veà hieäp thoâng cuûa Hieäp Hoäi Linh Muïc Thaùnh Gioan Vianney naøy, theo baûn thoâng tö cuûa Toøa Thaùnh phoå bieán hoâm qua, ñaõ xaåy ra nhö sau:

15/8/2001, ÑGM Licinio Ranger, vò giaùm muïc ñöôïc truyeàn chöùc bôûi moät vò khaùc do TGM Lefebvre truyeàn chöùc, cuøng vôùi caùc linh muïc cuûa hieäp hoäi naøy ñaõ ñeä trình moät böùc thö leân ÑTC “toû ra muoán ‘hoaøn toaøn hieäp thoâng vôùi Quyeàn Bính Thaùnh Pheâroâ’, chaân nhaän vai troø chính yeáu cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng cuøng vôùi quyeàn haønh cuûa Ngaøi trong Giaùo Hoäi Hoaøn Vuõ, ‘vì’, nhö hoï tuyeân xöng, ‘chuùng con khoâng muoán moät söï gì treân theá gian naøy laøm cho chuùng con bò taùch lìa khoûi Taûng Ñaù ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ duøng ñeå xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi”.

25/12/2001, ÑTC chaáp nhaän thö xin hieäp thoâng cuûa hieäp hoäi naøy, cho pheùp hieäp hoäi naøy trôû thaønh moät toå chöùc rieâng tröïc quyeàn Toøa Thaùnh, vaø ñöôïc söû duïng Leã Nghi Roâma vaø phuïng luaät Thaùnh Pioâ V vôùi nhöõng thích nghi ñaõ ñöôïc caùc vò giaùo hoaøng sau ñoù (cho tôùi AÙ Thaùnh Giaùo Hoaøng Gioan XXIII) pheâ chuaån.

18/1/2002, trong leã nghi taùi hieäp thoâng, baûn thoâng tö cho bieát, “theo qui leä hieän haønh, ÑGM Rangel ñaõ tuyeân xöng ñöùc tin vaø höùa trung thaønh vôùi Giaùo Hoaøng Roâma”. Baûn thoâng tö keát luaän: “ÑTC ‘heát söùc vui möøng’ vaø ‘ñeå coâng hieäu hoùa vieäc hoaøn toaøn hieäp thoâng naøy’, Ngaøi ñaõ tha boû moïi cheá taøi theo giaùo luaät cho taát caû nhöõng ai ñaõ gaùnh chòu”.

Hoâm nay ÑTC cuõng chæ ñònh ÑGM Licinio Rangel laøm vò quaûn trò toå chöùc “Thaùnh Gioan Vianney” tröïc thuoäc Toøa Thaùnh ôû Campos, Ba Taây.

ÑTC tieáp moät phaùi ñoaøn ñaïi bieåu ñaïi keát nöôùc Phaàn Lan nhaân dòp leã Thaùnh Henrik, vò toâng ñoà vaø laø quan thaøy cuûa xöù sôû naøy:Giaùo Hoäi Coâng Giaùo chaéc chaén tieáp tuïc ‘daán thaân tôùi cuøng theo con ñöôøng xoâng pha ñaïi keát’… Thaàn Linh phaûi daãn chuùng ta daàn daàn ñeán vieäc khaùm phaù ra nhöõng gì chuùng ta coù theå thöïc hieän chung vôùi nhau ñeå ñaåy maïnh vieäc troïn veïn hieäp thoâng höõu hình cuûa taát caû moïi Kitoâ höõu”. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ baøy toû nhaän ñònh vaø öôùc voïng cuûa Ngaøi nhö sau: “Thaät laø moät truøng hôïp ñaùng vui möøng vì vieäc quí vò ñeán thaêm Toâi nhaèm ngay Tuaàn Caàu Nguyeän Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo… Thaät laø quan troïng ñoái vôùi vaán deà Kitoâ höõu caàn phaûi caàu nguyeän khoâng ngöøng cho vieäc hieäp nhaát, moät vieäc hieäp nhaát khoâng phaûi do noã löïc cuûa con ngöôøi maø coù, maø laø do aân suûng thöïc hieän vaøo thôøi ñieåm vaø caùch thöùc chuùng ta khoâng bieát ñöôïc. Tuy nhieân, vieäc caàu nguyeän cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc keøm theo baèng vieäc cöông quyeát ñoàng taâm nhaát trí rao giaûng Phuùc AÂm cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ ‘ñeå theá gian tin’… Chuùng ta ñaõ ñi ñöôïc khaù xa trong cuoäc haønh trình ñaïi keát vaø khoâng theå quay trôû laïi ñöôïc nöõa. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo chaéc chaén tieáp tuïc ‘daán thaân tôùi cuøng theo con ñöôøng xoâng pha ñaïi keát’… Töø töø, Thaàn Linh phaûi daãn chuùng ta ñeán vieäc khaùm phaù ra nhöõng gì chuùng ta coù theå thöïc hieän vôùi nhau ñeå ñaåy maïnh vieäc hieäp thoâng hoaøn toaøn höõu hình cuûa taát caû moïi Kitoâ höõu”.

ÑTC tieáp phaùi ñoaøn beà treân vaø sinh vieân chuûng vieän Roma “Almo Collegio Capranica” nhaân dòp leã Thaùnh Nöõ quan thaøy Agnes cuûa hoï: “linh muïc khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa nhöõng saùng kieán rieâng tö vaø bieät laäp; maø laø moät thöøa taùc vieân cuûa Phuùc AÂm nhaân danh Giaùo Hoäi. Taát caû moïi hoaït ñoäng cuûa hoï töø Giaùo Hoäi maø coù vaø qui veà Giaùo Hoäi”. ÑTC ñaõ nhaén nhuû caùc sinh vieân laø hoï “ñöôïc keâu goïi laøm chöùng nhaân vaø ‘laøm göông cho ñaøn chieân’ ñöôïc kyù thaùc cho hoï. Ñeå ñöôïc nhö vaäy, caùc con caàn phaûi coù moät phaåm chaát noäi taâm cuøng vôùi nhöõng theå thöùc taùc haønh ñaëc bieät phaûn aûnh coát loõi cuûa tu ñaïo linh muïc… Hôn nöõa, caùc con haõy trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi, vaø trong Giaùo Hoäi, caùc con haõy hieäp thoâng vôùi giaùm muïc maø hoaït ñoäng. Thaät vaäy, linh muïc khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa nhöõng saùng kieán rieâng tö vaø bieät laäp; maø laø moät thöøa taùc vieân cuûa Phuùc AÂm nhaân danh Giaùo Hoäi. Taát caû moïi hoaït ñoäng cuûa hoï töø Giaùo Hoäi maø coù vaø qui veà Giaùo Hoäi”.

20/1, Chuùa Nhaät. ÑTC keâu goïi moïi ngöôøi hieäp thoâng trong Ngaøy Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình Theá Giôùi: “”. Tröôùc Buoåi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin hoâm nay, ÑTC ñaõ keâu goïi “caùc tín ñoà cuõng nhö nhöõng ngöôøi thieän taâm khaép theá giôùi” haõy cuøng vôùi Ngaøi “haønh höông baèng xe löûa” ñeàn Assisi, vì, theo Ngaøi: “taát caû chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå cuøng nhau xaây duïng hoøa bình… Toâi ñaëc bieät keâu goïi caùc coäng ñoàng tu só vaø ñan só, nhaát laø caùc doøng kín, cuõng nhö treû em, beänh nhaân vaø laõo thaønh haõy hi65p yù caàu nguyeän vôùi chuùng toâi”. Theo ÑTC, ñoái dieän vôùi nhöõng nguy cô xung khaéc môùi sau vuï khuûng boá taán coâng ngaøy 911, “caùc tín ñoà caûm thaáy nhu caàu khaån tröông taêng gia nguyeän caàu cho hoøa bình, vì hoøa bình tröôùc heát laø moät taëng aân cuûa Thieân Chuùa”. Ngaøi noùi, neáu ngaøy 14/12/2001 laø ngaøy chay tònh thì Ngaøy Thöù Naêm 24/1/2002 seõ laø ngaøy caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi ñöôïc toå chöùc ôû Assisi YÙ Quoác. “Nhö theá, seõ taùi dieãn nhöõng gì ñaõ xaåy ra vaøo ngaøy 27/10/1986, luùc maø laàn ñaàu tieân phoá thò cuûa Thaùnh Phanxicoâ thaáy ñöôïc caùc vò ñaïi dieän cuûa caùc toân giaùo treân theá giôùi qui tuï laïi trong töôøng luõy cuûa noù ñeå daâng leân trôøi cao lôøi khaån nguyeän thieát tha cho hoøa bình theá giôùi”. ÑTC, sau khi cho bieát Ngaøy Caàu Hoøa Bình “khoâng heà coù yù döa ñeán vieäc hoøa ñoàng toân giaùo”, ñaõ nhaán maïnh ñeán muïc ñích chính yeáu cuûa ngaøy naøy laø: “Thaät vaäy, con ngöôøi nam nöõ cuûa caùc toân giaùo khaùc nhau chaúng nhöõng phaûi hôïp taùc vôùi nhau maø coøn phaûi daán thaân hôn nöõa ñeå baûo veä vaø phaùt ñoäng vieäc thöïc söï nhìn nhaän caùc quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi, moät ñieàu kieän nhìn nhaän baát khaû chaâm chöôùc ñoái vôùi neàn hoøa bình ñích thöïc vaø beàn bæ. Ñoái dieän vôùi tình traïng baïo loaïn ñang noån leân ôû raát nhieàu nôi treân theá giôù hieän nay, hoï caûm thaáy caàn phaûi chöùng toû cho thaáy raèng toân giaùo laø moät yeáu toá hieäp nhaát, moät yeáu toá loaïi tröø vaø taåy chay taát caû nhöõng ai duøng danh Thieân Chuùa nhö phöông tieän ñeå ñaït muïc ñích, cuõng nhö söû duïng caùc caùc thöùc thöïc söï xuùc phaïm ñeán Ngaøi”.

ÑTC keâu goïi taùi laäp tieán trình hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa: “Vaán ñeà quan troïng laø chuùng ta caàn phaûi cuøng nhau tìm ra nhöõng phöông saùch ñeå coù theå taùi laäp tieán trình xaây döïng hoøa bình, nhôø ñoù nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø Palestina môùi coù töông lai.”. Sau khi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin, ÑTC laïi leân tieáng keâu goïi thieát laäp hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa sau nhöõng vuï ñuïng ñoä môùi xaåy ra tuaàn vöøa roài. “Toâi caûm thaáy heát söùc ñau buoàn phaûi leân tieáng moät laàn nöõa veà tình traïng theâ thaûm ôû Thaùnh Ñòa, nôi haèng ngaøy khoâng ngôùt xaåy ra nhöõng cuoäc taán coâng vaø traû ñuõa ñaãm maùu vaø cheát choùc. Ñöôøng loái baïi hoaïi naøy khoâng giaûi quyeát gì ñöôïc caû, vaø phaûi ñau loøng nhaän thaáy nhöõng keû ñoùng vai troø chính yeáu trong vuï xung khaéc naøy ñaõ baét ñaàu ñi vaøo ngoõ toái ñeán theá naøo. Toâi khoâng theå khoâng thaønh thaät keâu goïi caùc vò laõnh ñaïo hai phe ñoái choïi nhau haõy chaám döùt nhöõng cuoäc ñuïng ñoä naøy, cuõng  nhö keâu goïi coäng ñoàng quoác teá ñöøng boû maëc hoï. Vaán ñeà quan troïng laø chuùng ta caàn phaûi cuøng nhau tìm ra nhöõng phöông saùch ñeå coù theå taùi laäp tieán trình xaây döïng hoøa bình, nhôø ñoù nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø Palestina môùi coù töông lai. Nhôø lôøi chuyeån caàu cuûa Trinh Nöõ Maria, xin Thieân Chuùa soi saùng cho taâm trí cuûa taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ thieän taâm!”. ÑTC cuõng bieåu loä loøng gaén boù cuûa Ngaøi ñoái vôùi caùc naïn nhaân cuûa vuï nuùi löûa Nyiragongo thuoäc nöôùc Coäng Hoøa Daân Chuû Congo. ÑHY Quoác Vuï Khanh Sodano ñaõ göûi böùc ñieän tín caûm thoâng cuûa ÑTC ñeán ÑGM Goma ôû ñòa phöông naøy.

21/1, Thöù Hai. ÑTC theo truyeàn thoáng laøm pheùp moät soá con chieân nhoû döôùi moät tuoåi ñeå laáy loâng cuûa chuùng laøm giaây quaøng cho caùc vò taân toång giaùm muïc vaøo ngaøy Leã Kính Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ 29/6 haèng naêm. Hoâm nay, leã Thaùnh Agnes, vò töû ñaïo naêm 12 tuoåi vaøo khoaûng naêm 350 vaø ñöôïc choân taùng ôû ñòa ñieåm thaùnh ñöôøng mang teân ngaøi taïi Via Nomentana Roâma. Theo truyeàn thoáng, nhöõng con chieân naøy ñöôïc caùc Cha Doøng Khoå Tu Trappist nuoâi ôû Ñan Vieän Tam Suoái, vaø loâng cuûa noù sau khi xeùn ñöôïc caùc dì phöôùc doøng Thaùnh Ceâcilia duøng ñeå laøm giaây quaøng naøy.

22/1, Thöù Ba. ÑTC tieáp caùc vò Giaùm Muïc thuoäc Haøng Giaùo Phaåm Vieät Nam nhaân dòp vieáng thaêm nguõ nieân cuûa caùc vò: “Toâi hy voïng taát caû moïi phaàn töû cuûa moät quoác gia seõ chung vai saùt caùnh xaây döïng moät thöù vaên minh yeâu thöông ñöôïc ñaët neàn moùng treân nhöõng giaù trò veà hoøa bình, coâng lyù, ñoaøn keát vaø töï do”. ÑTC môû ñaàu baèng vaán ñeà öu tieân truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi taïi Vieät Nam: “Vai troø heát söùc quan troïng cuûa vieäc truyeàn giaùo bao giôø cuõng thuùc ñaåy quí huynh ñi ñeán nhöõng quyeát ñònh can tröôøng theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, taùc nhaân chính cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa. Nhôø Thaàn Linh trôï giuùp, quí huynh môùi coù theå ñaùp öùng moät caùch hieäu quaû ñoái vôùi traùch nhieäm loan truyeàn Phuùc AÂm”. Caên cöù vaøo nhöõng töôøng trình nguõ nieân cuûa caùc vò lieân quan ñeán vaán ñeà phaùt trieån vieäc huaán luyeän veà giaùo lyù ban ñaàu cuõng nhö lieân tuïc cho linh muïc, nam nöõ tu só vaø giaùo daân, ÑTC toû ra thoâng caûm vaø nhaéc nhôû nhö sau: “Tình traïng xung khaéc nhieàu naêm, tình traïng phaân taùn caùc coäng ñoàng Kitoâ giaùo cuõng nhö tình traïng khaùc bieät veà trình ñoä giaùo duïc nôi tín höõu ñaõ gaây khoù khaên cho vieäc phaùc hoïa vaø toå chöùc nhöõng cuoäc huaán luyeän naøy… Vaán ñeà heát söùc caàn thieát laø heát moïi ngöôøi phaûi ñöôïc daïy cho bieát giaùo huaán vöõng chaéc cuûa Giaùo Hoäi veà hoïc thuyeát xaõ hoäi… Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cuõng ñöôïc keâu goïi ñeå chia seû nieàm hy voïng cuûa mình, baèng vieäc khoâng ngöøng ñeà ra phöông caùch ñoái thoaïi… Moät cuoäc ñoái thoaïi ñaày loøng tin töôûng vaø xaây döïng nôi taát caû moïi phaàn töû trong xaõ hoäi daân söï môùi giuùp vaøo vieäc lan truyeàn moät nieàm hy voïng môùi cho toaøn theå nhaân daân Vieät Nam”. Sau khi nhaán maïnh ñeán vieäc ñöøng laãn loän Giaùo Hoäi vôùi coäng ñoàng chính trò, maëc duø caàn phaûi coù “söï hôïp taùc laønh maïnh” vôùi nhau, ÑTC noùi veà phaän söï cuûa caû ñoâi beân theá naøy: “Giaùo Hoäi keâu goïi caùc phaàn töû cuûa mình haõy trung thaønh daán thaân ñeå thöïc hieän vieäc phaùt trieån toaøn daân cuõng nhö ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi chính tröïc, keát ñoaøn vaø bình ñaúng… Ñeå thöïc hieän ‘vieäc hôïp taùc laønh maïnh’ naøy, Giaùo Hoäi hy voïng coäng ñoàng chính trò seõ heát söùc toân troïng quyeàn ñoäc laäp vaø töï trò cuûa Giaùo Hoäi. Quyeàn lôïi cao quí nhaát laø töï do toân giaùo naøy… lieân quan ñeán caû caù nhaân con ngöôøi cuõng nhö caùc coäng ñoàng toân giaùo. Toâi hy voïng taát caû moïi phaàn töû cuûa moät quoác gia seõ chung vai saùt caùnh xaây döïng moät thöù vaên minh yeâu thöông ñöôïc ñaët neàn moùng treân nhöõng giaù trò veà hoøa bình, coâng lyù, ñoaøn keát vaø töï do”. Sau heát, cuõng nhö moïi cuoäc vieáng thaêm nguõ nieân khaùc, ÑTC nhaéc nhuû caùc vò veà töøng thaønh phaàn trong Giaùo Hoäi ñòa phöông laø linh muïc, tu só nam nöõ vaø giaùo daân.

Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng Thöù 36 ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 12/5/2002, vôùi chuû ñeà: “Ñieän Löôùi Toaøn Caàu: Moät Nôi Dieãn Ñaøn Môùi Cho Vieäc Truyeàn Baù Phuùc AÂm. Söù ñieäp naøy cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñöôïc ban boá baèng 6 thöù tieáng phoå thoâng nhaát AÂu Chaâu laø Taây Ban Nha, Anh, Phaùp, YÙ, Ñöùc vaø Boà Ñaøo Nha. Sau ñaây laø moät soá ñoaïn troïng yeáu trong söù ñieäp naøy:

Qua moïi thôøi ñaïi, Giaùo Hoäi vaãn tieáp tuïc coâng vieäc ñaõ ñöôïc khôûi söï töø Ngaøy Leã Nguõ Tuaàn, ngaøy maø Caùc Toâng Ñoà, theo quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, tuoân ra caùc ñöôøng phoá ôû Gieârusalem ñeå rao giaûng Phuùc AÂm cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ baèng nhieàu thöù tieáng. Qua caùc theá kyû sau ñoù, coâng cuoäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa naøy ñaõ ñöôïc lan tôùi taän cuøng traùi ñaát, khi Kitoâ giaùo aên reã vaøo nhieàu nôi vaø noùi ñöôïc nhöõng thöù tieáng khaùc nhau treân theá giôùi.

“Theá nhöng, lòch söû cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa khoâng phaûi chæ laø vaán ñeà giaønh daân chieám ñaát, vì Giaùo Hoäi cuõng caàn phaûi vöôït qua caû nhöõng ngöôõng cöûa cuûa nhieàu thöù vaên hoùa nöõa… Thôøi cuûa nhöõng ñaïi khaùm phaù, Thôøi Phuïc Höng vaø thôøi saùng cheá ra maùy in, thôøi Caùch Maïng Kyõ Ngheä vaø thôøi ra ñôøi cuûa theá giôùi taân tieán: caû nhöõng thôøi naøy nöõa cuõng laø nhöõng thôøi ñieåm môû maøn ñoøi phaûi coù nhöõng hình thöùc môùi cho vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa. Hieän nay, Giaùo Hoäi ñang hieån nhieân ñöùng taïi moät cöûa ngoû quan troïng nöõa, ngay tröôùc cuoäc caùch maïng nôû roä cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng vaø tín lieäu. Bôûi theá, vieäc chuùng ta phaûi suy nghó veà ñeà taøi ‘Ñieän Löôùi Toaøn Caàu: Moät Nôi Dieãn Ñaøn Môùi Cho Vieäc Truyeàn Baù Phuùc AÂm’ thaät laø xöùng hôïp cho Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng 2002 naøy.

“Ngaønh Ñieän Löôùi Toaøn Caàu quaû thöïc laø moät ‘dieãn ñaøn’ môùi, ñöôïc hieåu theo yù nghóa cuûa ngöôøi Roâma xöa veà moät coâng khoaûng (public space)… Noù laø moät thöù coâng khoaûng cuûa phoá thò ñoâng ñaûo vaø nhoän nhòp, moät nôi qui tuï vaên hoùa chung quanh vaø cuõng laø nôi taïo neân moät thöù vaên hoùa cho rieâng mình nöõa. Coâng khoaûng naøy cuõng thích hôïp vôùi thoâng khoaûng (cyberspace), moät khoaûng khoâng gian truyeàn thoâng quaû thöïc laø moät bieân giôùi môùi ñöôïc môû ra vaøo luùc khai maøo cho moät taân thieân nieân kyû ñaây… Ñoái vôùi Giaùo Hoäi thì theá giôùi môùi cuûa thoâng khoaûng naøy laø moät lôøi hieäu trieäu haõy xoâng pha hôn nöõa trong vieäc söû duïng khaû naêng cuûa noù ñeå loan baùo söù ñieäp Phuùc AÂm.

“Giaùo Hoäi coù moät thaùi ñoä thöïc tieãn vaø tin töôûng ñoái vôùi loaïi phöông tieän môùi naøy. Cuõng nhö nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng khaùc, noù chæ laø moät phöông tieän chöù töï mình noù khoâng phaûi laø cuøng ñích. Ngaønh Ñieän Löôùi Toaøn Caàu coù theå coáng hieán nhöõng cô hoäi caû theå cho vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa, neáu noù ñöôïc söû duïng moät caùch thích hôïp vôù yù thöùc roõ raøng veà nhöõng öu ñieåm vaø yeáu ñieåm cuûa noù. Tröôùc heát, baèng vieäc cung caáp tin töùc vaø kheâu gôïi thích thuù, noù laøm cho söù ñieäp Kitoâ giaùo ñöôïc gaëp gôõ vaøo böôùc ñaàu, nhaát laø nôi giôùi treû, thaønh phaàn caøng ngaøy caøng tìm ñeán vôùi theá giôùi cuûa thoâng khoaûng nhö cöûa soå môû ra tröôùc theá giôùi naøy. Bôûi theá, coäng ñoàng Kitoâ höõu caàn phaûi nghó ñeán nhöõng ñöôøng loái heát söùc cuï theå trong vieäc giuùp cho nhöõng ai, nhôø phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu, môùi baét ñaàu ñi töø theá giôùi hieån thò cuûa thoâng khoaûng sang theá giôùi thöïc söï cuûa coäng ñoàng Kitoâ giaùo.

“ÔÛ vaøo giai ñoaïn sau ñoù, phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu coøn coù theå giuùp cho caû vaán ñeà boå tuùc haäu lai caàn phaûi coù ñoái vôùi vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa nöõa… Treân Maïng Ñieän Löôùi ñaõ coù voâ vaøn caùc nguoàn tin lieäu, taøi lieäu vaø giaùo lieäu veà Giaùo Hoäi, veà lòch söû vaø truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi, veà tín lyù cuõng nhö hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi trong moïi laõnh vöïc ôû taát caû moïi phaàn ñaát treân theá giôùi. Nhö theá, hieån nhieân laø phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu… chaéc chaén coù theå goùp phaàn vaøo vieäc phuï caáp vaø naâng ñôõ moät caùch chuyeân bieät, chaúng nhöõng cho vieäc söûa soaïn ñeå gaëp gôõ Chuùa Kitoâ nôi coäng ñoàng, maø coøn cho caû vieäc baûo trì tín höõu môùi trong giai ñoaïn khôûi söï cuûa cuoäc haønh trình ñöùc tin nöõa.

“Tuy nhieân, cuõng coù moät soá vaán ñeà caàn thieát phaùt xuaát töø vieäc söû duïng phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu cho vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa. Baûn tính cuûa phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu thaät ra laø ôû choã cung caáp haàu nhö traøn ngaäp voâ taän caùc tín lieäu maø ña soá nhöõng tín lieäu naøy qua ñi trong khoaûnh khaéc. Nôi moät neàn vaên hoùa soáng nhôø tình traïng thoaùng hieän naøy, chuùng ta coù theå seõ deã bò nguy hieåm ôû choã tin raèng döõ kieän môùi quan troïng, chöù khoâng phaûi giaù trò… Cho duø noù coù raát nhieàu khaû naêng ñem laïi lôïi ích, ai cuõng thaáy phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu coù theå ñöôïc söû duïng vaøo nhöõng vieäc haï caáp vaø taùc haïi, chính quyeàn phaûi coù traùch nhieäm baûo ñaûm vieäc phuïc vuï coâng ích vaø baát phöông haïi cuûa phöông tieän hay ho laï luøng naøy. 

“Chöa heát, phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu coøn thay ñoåi taän goác reã moái lieân heä nôi taâm lyù cuûa con ngöôøi ñoái vôùi thôøi gian vaø khoâng gian nöõa. Ngöôøi ta chæ chuù troïng ñeán nhöõng gì laø cuï theå, höõu ích, tieän lôïi töùc thôøi; hoï bò huït haãng maát ñoäng löïc traàm tö maëc töôûng… Vieäc hieåu bieát vaø khoân ngoan laø hoa traùi cuûa aùnh maét chieâm ngöôõng theá giôùi, chöù khoâng phaùt xuaát thuaàn tuùy töø moät ñoáng döõ kieän… Chuùng laø hoa traùi cuûa moät minh thöùc thaáu nhaäp yù nghóa saâu xa cuûa nhöõng söï vaät lieân heä vôùi nhau cuõng nhö vôùi toaøn khoái thöïc taïi. Hôn nöõa, laø moät dieãn ñaøn ñöôïc thöïc teá cho thaáy moïi söï ñeàu khaû chaáp vaø haàu nhö khoâng coù gì laø beàn bæ, phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu höôùng chieàu theo ñöôøng loái töông ñoái veà tö duy, ñoâi khi gieo maàm moáng thoaùt ly traùch nhieäm vaø vieäc daán thaân nôi caù nhaân moãi ngöôøi.

“Nhôø phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu, con ngöôøi ñaõ taêng gaáp boäi nhöõng moái giao tieáp cuûa mình baèng nhöõng ñöôøng loái baát khaû töôûng cho thaáy nhöõng cô hoäi tuyeät vôøi ñeå truyeàn baù Phuùc AÂm, ñoù laø moät söï thaät. Theá nhöng, cuõng thaät nöõa laø, nhöõng moái lieân heä qua trung gian ñieän töû aáy khoâng bao giôø coù theå thay theá cho vieäc tröïc heä giao tieáp cuûa con ngöôøi ñoái vôùi vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa ñích thöïc. Vì vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa bao giôø cuõng tuøy thuoäc vaøo chöùng töø baûn thaân cuûa con ngöôøi ñöôïc sai ñi truyeàn baù phuùc aâm hoùa. Giaùo Hoäi laøm caùch naøo ñeå coù theå ñem thöù giao tieáp ñöôïc thöïc hieän baèng phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu naøy tôùi tình traïng hieäp thoâng saâu xa hôn theo ñoøi hoûi cuûa vieäc loan baùo Kitoâ giaùo ñaây? Chuùng ta laøm caùch naøo lôïi duïng vieäc giao tieáp vaø trao ñoåi tín lieäu ban ñaàu ñöôïc thöïc hieän bôûi phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu naøy ñaây?

“Cuoäc caùch maïnh ñieän töû naém chaéc trong tay nhöõng höùa heïn huy hoaøng saùng laïn cho cuoäc phaùt trieån theá giôùi; theá nhöng, cuõng coù theå xaåy ra laø noù thöïc söï laøm cho nhöõng cheânh leäch hieän taïi ñeán möùc thaùi quaù, moät khi khoaûng caùch veà tín lieäu vaø nhöõng vieäc truyeàn thoâng nôùi roäng ra. Chuùng ta laøm sao ñeå baûo ñaûm laø cuoäc caùch maïng tín lieäu vaø nhöõng vieäc truyeàn thoâng laáy phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu laøm guoàng maùy chính seõ hoaït ñoäng thuaän lôïi cho vieäc toaøn caàu hoùa tình traïng phaùt trieån vaø ñoaøn keát cuûa con ngöôøi, moät tình traïng phaùt trieån vaø ñoaøn keát laø muïc tieâu gaén lieàn vôùi söù vuï truyeàn baù phuùc aâm hoùa cuûa Giaùo Hoäi?... Chuùng ta laøm sao coù theå baûo ñaûm laø phöông tieän hay ho, thoaït tieân ñöôïc saùng cheá ra lieân quan ñeán nhöõng vieäc laøm thuoäc laõnh vöïc quaân söï naøy, giôø ñaây quay ra phuïc vuï cho hoøa bình? Noù coù thuaän lôïi cho vaên hoùa cuûa ñoái thoaïi, cuûa döï phaàn, cuûa ñoaøn keát vaø cuûa hoøa giaûi laø nhöõng gì baát khaû thieáu cho hoøa bình trieån nôû chaêng? Giaùo Hoäi tin raèng noù coù theå; vaø ñeå baûo ñaûm ñoù laø nhöõng gì phaûi xaåy ra, Giaùo Hoäi, ñöôïc trang bò vôùi Phuùc AÂm Chuùa Kitoâ, Hoaøng Töû Hoøa Bình, ñaõ cöông quyeát nhaäp cuoäc dieãn ñaøn môùi naøy.

“Caû haèng tæ hình aûnh xuaát hieän treân haèng trieäu maøn aûnh ñieän toaùn khaép theá giôùi qua phöông tieän Ñieän Löôùi Toaøn Caàu. Trong giaûi ngaân haø hình aûnh vaø aâm thanh naøy lieäu coù hieän leân dung nhan cuûa Chuùa Kitoâ vaø lieäu coù nghe thaáy lôøi cuûa Ngöôøi hay chaêng? Vì chæ khi naøo thaáy ñöôïc dung nhan cuûa Ngöøôøi vaø nghe ñöôïc tieáng cuûa Ngöôøi theá giôùi môùi bieát ñöôïc tin möøng cöùu ñoä cuûa chuùng ta… Bôûi theá, trong Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng naøy, Toâi daùm leân tieáng môøi toaøn theå Giaùo Hoäi haõy can ñaûm vöôït qua ngöôõng cöûa môùi naøy, ñeå thaû Löôùi saâu hôn, nhôø ñoù, luùc naøy ñaây cuõng nhö trong quaù khöù, vieäc lieân heä saâu xa giöõa Phuùc AÂm vaø vaên hoùa coù theå toû cho theá giôùi thaáy ‘vinh quang cuûa Thieân Chuùa treân dung nhan Chuùa Kitoâ’”.

Traïm xe löûa cuûa Thaønh Quoác Vatican. Coâng cuoäc xaây caát ñöôïc baét ñaàu sau Hieäp Öôùc Lateran ngaøy 11/2/1929 giöõa Toøa Thaùnh laø Thaønh Quoác Vatican (Vatican City State) vaø Vöông Quoác YÙ Ñaïi Lôïi. Theo hieäp ñònh naøy thì Nöôùc YÙ phaûi kieán thieát moät traïm xe löûa trong Thaønh Vatican. Khôûi coâng töø ngaøy 3/4/1929, nhöng maõi ñeán naêm 1934 hai ñöôøng raày xe löûa thuoäc hai Quoác Gia môùi chính thöùc noái lieàn vôùi nhau. Kieán truùc sö ñöôïc Ñöùc Pioâ IX öa chuoäng ñaõ xaây traïm xe löûa naøy laø Giuseppe Momo. Traïm ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh naêm 1933. Nhaø ga xe löûa cuûa Toøa Thaùnh cuõng laø cuûa Thaønh Quoác Vatican daøi 61 meùt, roäng 21 meùt röôõi, cao tôùi noùc laø 16 meùt 85 vaø tôùi maùi hieân laø 5 meùt 95. Nhöng Ñöùc Pioâ IX khoâng bao giôø söû duïng traïm naøy, moät ñòa ñieåm ñaàu tieân ñöôïc döï tính laøm nôi cho ÑGH gaëp gôõ nhöõng nhaân vaät vieáng thaêm Toøa Thaùnh, vaø laø nôi ñoå veà cuûa ñoaøn luõ haønh höông nhaát laø vaøo nhöõng naêm thaùnh. Ngaøy 11/4/1959, theo yù Ñöùc Gioan XXIII, nhöõng di tích cuûa Ñöùc Pioâ X ñöôïc xe löûa töø nhaø ga Vatican ñöa veà Venice vaø khi trôû veà cuõng chieác xe löûa naøy ñaõ ñem hoøm bia cuûa Thaùnh Giaùo Hoaøng naøy cuõng nhö cuûa Thaùnh Gioan Bosco ñeán nhaø ga chính cuûa Roâma laø Termini, töø ñoù caû hai hoøm bia naøy ñöôïc chuyeån veà Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ôû Vatican. Ban ñaàu cuõng coù döï aùn laøm moät chieác xe löûa cho ÑTC nhöng khoâng bao giôø ñöôïc thöïc hieän thöïc hieän cho tôùi baây giôø. Vò giaùo hoaøng ñaàu tieân söû duïng traïm xe löûa naøy laø Ñöùc Gioan XXIII vaøo ngaøy 4/10/1962 khi Ngaøi haønh höông töø Roâma ñi Loreto vaø Assisi, tröôùc Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II moät tuaàn. Töø thôøi Ñöùc Pioâ XI, traïm xe löûa naøy ñöôïc söû duïng tröôùc heát cho vieäc chuyeân chôû saûn vaät. Thænh thoaûng cho haønh khaùch. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ söû duïng traïm naøy laàn thöù nhaát ngaøy 8/11/1979.Vaø ngaøy 24/1/2002 laø laàn thöù hai vaø laø laàn Ngaøi duøng ñöôøng raày xe löûa Vatican ra khoûi Roâma laàn ñaàu tieân.

23/1, Thöù Tö. ÑTC tieáp tuïc loaït baøi giaùo lyù veà vieäc caàu nguyeän baèng Thaùnh Vònh cuûa Ngaøi vaø nhaéc ñeán “moät ngaøy daønh ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi. Ñaây laø baøi thöù 28, baøi veà Ca Vònh cuûa Saùch Huaán Ca (Chöông 36). Xin xem baøi giaùo lyù naøy tuaàn tôùi trong trang Giaùo Lyù Haèng Tuaàn. Cuoái buoåi trieàu kieán chung haèng tuaàn naøy, ÑTC nhaéc ñeán vieäc Ngaøi seõ ñi Assisi ngaøy mai ñeå cuøng vôùi caùc vò ñaïi dieän caùc toân giaùo tham döï “moät ngaøy daønh ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi… Toâi tin raèng vieäc khôûi ñoäng naøy, ngoaøi nhöõng coâng hieäu thieâng lieâng vöôït ra ngoaøi taàm tay cuûa con ngöôøi, coøn coù theå goùp phaàn vaøo vieäc höôùng daãn caùc linh hoàn cuõng nhö caùc quyeát ñònh veà nhöõng quyeát taâm chaân thaønh vaø can ñaûm trong vaán ñeà coâng lyù vaø thöù tha. Neáu ñieàu naøy xaåy ra, chuùng ta laø chuùng ta goùp phaàn vaøo vieäc laøm kieân vöõng neàn taûng cuûa moät hoøa bình ñích thöïc vaø beàn laâu. Bôûi theá, Toâi môøi goïi tín höõu Coâng Giaùo haõy hieäp yù caàu nguyeän cho nhöõng gì ôû Assisi ngaøy mai chuùng ta, vôùi tö caùch laø Kitoâ höõu, seõ cuøng nhau daâng leân; ñoàng thôøi chuùng ta cuõng vun troàng nhöõng caûm tình noàng haäu nôi taâm hoàn mình ñoái vôùi nhöõng tín ñoà cuûa caùc ñaïo giaùo khaùc cuøng ñeán Assisi caàu nguyeän cho hoøa bình”.

Phöông saùch baûo toaøn vieäc giaûi giôùi: “nhöõng phöông saùch coäng taùc vaø ngaên ngöøa trôû thaønh moät trong nhöõng baûo ñaûm höõu hieäu nhaát trong vieäc ñoái ñaàu vôùi nhöõng haønh ñoäng gheâ gôùm nhö vieäc söû duïng nhöõng loaïi vuõ khí vi khuaån coù khaû naêng taøn phaù baát phaân bieät nhöõng thaønh phaàn daân chuùng voâ toäi”. Toøa Thaùnh ñaõ ñoàng yù vôùi “Hieäp Ñònh veà Vieäc Caám Phaùt Trieån, Saûn Xuaát vaø Mua Baùn Caùc Khí Giôùi Vi Khuaån vaø Ñoäc Chaát cuõng nhö veà Vieäc Huûy Ñi Caùc Loaïi Vuõ Khí naøy”, baûn vaên kieän ñöôïc Hoäi Nghò Chung cuûa Lieân Hieäp Quoác pheâ chuaån ngaøy 16/12/1971 vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 26/3/1975.

Vaøo ngaøy 4/1/2002, ÑTGM Gabriel Montalvo, khaâm söù toøa thaùnh taïi Hieäp Chuûng Quoác, ñaõ ñeà ra theâm nhöõng phöông saùch vôùi caùc thaønh phaàn thaåm quyeàn trong chính phuû Hoa Kyø nhö sau:

Toøa Thaùnh… muoán khuyeán khích toaøn theå coäng ñoàng quoác teá haõy döùt khoaùt theo ñuoåi ñöôøng loái daãn ñeán moät chính saùch giaûi giôùi nhöõng vuõ khí coù söùc taøn phaù voâ soá keå, nhö moät böôùc trong tieán trình giaûi giôùi troïn veïn treân theá giôùi. Bieán coá theâ thaûm ngaøy 11/9/2001 ñaõ laøm cho chuùng ta yù thöùc roõ raøng hôn vaø saâu roäng hôn veà nhu caàu caàn phaûi xaây döïng moät thöù vaên hoùa cuûa söï trao ñoåi giöõa caùc quoác gia vôùi nhau cuõng nhö xaây döïng moät baàu khí tin töôûng nhau giöõa taát caû moïi phaàn töû cuûa gia ñình nhaân loaïi. Vaøo thôøi ñieåm lòch söû ñaëc bieät naøy ñaây, nhöõng phöông saùch coäng taùc vaø ngaên ngöøa trôû thaønh moät trong nhöõng baûo ñaûm höõu hieäu nhaát trong vieäc ñoái ñaàu vôùi nhöõng haønh ñoäng gheâ tôûm nhö vieäc söû duïng nhöõng loaïi vuõ khí vi khuaån coù khaû naêng taøn phaù baát phaân bieät nhöõng thaønh phaàn daân chuùng voâ toäi”.

ÑTGM Foley vôùi Buoåi Dieãn Ñaøn cuûa Hieäp Hoäi Kyù Giaû Ñaøi Loan: “Ñoái vôùi moãi moät ngöôøi trong chuùng ta, ñieàu quan troïng nhaát ñoù laø baûo toaøn tính caùch lieâm chính vaø uy tín cuûa mình trong moät theá giôùi ñaày nhöõng khuynh höôùng dung hôïp toái ña neáu khoâng muoán noùi laø nhöôøng böôùc”. Hoâm nay, ÑTGM Chuû Tòch Hoäi Ñoàng veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cuûa Toøa Thaùnh ñaõ ngoû lôøi taïi buoåi dieãn ñaøn dieãn ra taïi Taipei, Ñaøi Loan. Trong baøi dieãn vaên cuûa mình, ÑTGM nhaéc laïi baûn vaên kieän do hoäi doàng cuûa ngaøi phoå bieán vaøo Ngaøy Truyeàn Thoâng Naêm 2000. Ngaøi ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán “tính caùch khaû tín” cuûa tín lieäu laø yeáu toá ñöôïc Ngaøi ñònh nghóa nhö “tính chaát cao quí nhaát cuûa moät kyù giaû”, cuõng nhö ñeán nhu caàu caàn phaûi “coå voõ vieäc phaùt trieån con ngöôøi” baèng phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng.

Ñoái dieän vôùi nhöõng baát coâng traàm troïng, nhöõng nhaø truyeàn thoâng khoâng phaûi chæ cho raèng vieäc cuûa hoï laø töôøng trình nhöõng gì xaåy ra laø ñuû. Nhöõng cô caáu vaø qui cheá truyeàn thoâng cuøng vôùi vieäc phaân phoái kyõ thuaät laø nhöõng yeáu toá laøm cho nhöõng ngöôøi naøy ‘giaàu tín hieäu’ vaø nhöõng ngöôøi kia ‘ngheøo tín lieäu’, ôû vaøo thôøi ñieåm maø vieäc phaùt trieån, thaäm chí ngay caû vieäc soáng coøn, leä thuoäc vaøo tín lieäu… Ñoái vôùi moãi moät ngöôøi trong chuùng ta, ñieàu quan troïng nhaát ñoù laø baûo toaøn tính caùch lieâm chính vaø uy tín cuûa mình trong moät theá giôùi ñaày nhöõng khuynh höôùng dung hôïp toái ña neáu khoâng muoán noùi laø nhöôøng böôùc. Coäng ñoàng seõ khoâng dung tha cho chuùng ta neáu chuùng ta phaûn boäi hoï; coù theå noùi maïnh hôn nöõa laø chuùng ta seõ khoâng theå naøo tha thöù cho chính mình, neáu chuùng ta phaûn boäi laïi loøng chuùng ta tin töôûng chuùng ta laø toâi tôù phuïc vuï chaân lyù cuõng nhö phuïc vuï cho moät xaõ hoäi ñaïo haïnh vaø chaân chính”.

24/1, Thöù Naêm. Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theà Giôùi: “Xin Thieân Chuùa ban cho cuoäc hoäi ngoä hoâm nay ñaây sinh hoa keát traùi hoøa bình cho toaøn theá giôùi laø nhöõng gì taát caû chuùng ta ñeàu heát loøng mong öôùc”. Treân “chuyeán xe löûa hoøa bình” 7 toa chôû khoaûng 250 tham döï vieân khôûi haønh töø Vatican luùc 8 giôø 40 saùng ngaøy Thöù Naêm 24/1/2002, ñeå cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình Theá Giôùi. Tôùi nôi, ÑTC ñaõ ñi treân chieác Giaùo Hoaøng Xa cuûa Ngaøi ñeán Coâng Tröôøng Thaùnh Phanxicoâ ñeå tieáp ñoùn caùc vò ñaïi dieän vaø phaùi ñoaøn cuûa caùc vò ñeán tham döï ngaøy naøy. Ngaøi ñaõ ngoû lôøi cuøng caùc vò nhö sau:

Dieãn Töø cuûa ÑTC Khai Maïc Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi

 “Caùm ôn quí vò ñaõ nhaän lôøi môøi cuûa Toâi ñeå ñeán tham döï vaøo cuoäc hoäi ngoä nguyeän caàu cho hoøa bình ôû Assisi ñaây. Cuoäc hoäi ngoä naøy laøm cho chuùng ta nhôù ñeán cuoäc hoäi ngoä ôû ñaây vaøo naêm 1986, vaø, theo moät nghóa naøo ñoù, noù laø moät tieáp noái quan troïng cho bieán coá ñoù. Noù cuõng coù cuøng moät muïc ñích, ñoù laø nguyeän caàu cho hoøa bình, moät hoøa bình tröôùc heát laø taëng aân cuûa Thieân Chuùa caàn phaûi ñöôïc lieân læ nguyeän caàu thieát tha vaø tin töôûng môùi coù. ÔÛ vaøo nhöõng luùc ñaëc bieät lo aâu cho vaän maïng theá giôùi, chuùng ta caøng caûm thaáy roõ raøng hôn bao giôø heát laø moãi ngöôøi chuùng ta caàn phaûi daán thaân trong vieäc baûo veä vaø coå voõ söï thieän caên baûn laø hoøa bình.

“Toâi xin ñaëc bieät chaøo möøng Ñöùc Thöôïng Phuï Bartholomeos I vaø ñoaøn tuøy tuøng cuûa Ngaøi; Thöôïng Phuï Antioch vaø taát caû quí vò Ñoâng Phöông, Ñöùc Ignatius IV; Thöôïng Phuï Coâng Giaùo Giaùo Hoäi Assyria Ñoâng Phöông, Ñöùc Mar Dinkha IV; TGM giaùo phaän Tirana, Durres vaø toaøn quoác Albania, Ñöùc Anastas; caùc vò ñaïi dieän caùc Ñöùc Thöôïng Phuï Giaùo Hoäi Alexandria, Jerusalem, Moscow, Serbia, Romania vaø caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng ôû Bulgaria, Cyprus vaø Balan; caùc vò ñaïi dieän caùc Giaùo Hoäi Coå Ñoâng Phöông, Giaùo Hoäi Thöôïng Chuû Syro-Orthodox ôû Antioch, Giaùo Hoäi Toâng Phaùi Armenia, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Armenia ôû Cilicia, Giaùo Hoäi Chính Thoáng ôû Ethiopia, Giaùo Hoäi Chính Thoáng Syro-Malankar. Toâi xin chaøo möøng vò ñaïi dieän ÑTGM George Carey ôû Canterbury, raát nhieàu quí vò ñaïi dieän cuûa caùc Giaùo Hoäi vaø coäng ñoàng giaùo hoäi, nhöõng khoái lieân bang vaø lieân minh Kitoâ giaùo Taây Phöông; vò toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát Caùc Giaùo Hoäi; caùc toân vò ñaïi dieän cuûa theá giôùi Do Thaùi Giaùo cuõng ñeán tham döï vôùi chuùng toâi trong ngaøy ñaëc bieät caàu cho hoøa bình naøy.

“Toâi cuõng xin heát loøng thaân aùi chaøo möøng caùc vò moân ñoà cuûa caùc toân giaùo khaùc: quùi vò ñaïi dieän Hoài Giaùo ñeán töø Albania, Saudi Arabia, Bosnia, Bulgaria, Egypt, Jerusalem, Jordan, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Morocco, Senagal, USA, Sudan vaø Turkey; quùi vò ñaïi dieän Phaät Giaùo ñeán töø Taiwan vaø Great Britain; quí vò ñaïi dieän Aán Giaùo ñeán töø Aán Ñoä; quí vò ñaïi dieän Toân Giaùo Coå Truyeàn Phi Chaâu ñeán töø Ghana vaø Benin; vaø quí vò ñaïi bieåu Nhaät Baûn ñaïi dieän cho nhöõng ñaïo giaùo vaø phong traøo khaùc nhau; quí vò ñaïo Sikh ñeán töø Aán Ñoä, töø Singapore vaø Great Britian; quí vò ñaïi bieåu cuûa Khoång Giaùo, Zoroastria vaø Jain. Quùi khaùch thaân meán, Toâi khoâng theå keå heát teân moïi ngöôøi, nhöng Toâi muoán ñoùn möøng taát caû moïi quí vò, moät laàn nöõa Toâi xin caùm ôn quùi vò ñaõ nhaän lôøi ñeán tham döï ngaøy quan troïng naøy.

“Toâi cuõng xin caùm ôn caùc ÑHY vaø GM coù maët nôi ñaây; nhaát laø ÑHY Edward Egan, TGM Nöõu Öôùc, thaønh phoá ñaõ bò aûnh höôûng kinh hoaøng bôûi nhöõng bieán coá cuûa ngaøy 11/9. Toâi xin chaøo möøng quùi vò ñaïi dieän haøng giaùo phaåm cuûa nhöõng xöù sôû ñaëc bieät ñang caàn ñeán hoøa bình”.

Ñeå keát thuùc, ÑTC cuõng chaøo möøng caû ÑHY Lorenzo Antonetti, ñaïi dieän toøa thaùnh cho Ñeàn Thôø Thaùnh Phanxicoâ Assisi; caùc nöõ tu Phanxicoâ; Thuû Töôùng YÙ Quoác Silvio Berlusconi; quí vò coâng quyeàn hieän dieän khaùc, vaø taát caû nhöõng ai tham döï vaøo cuoäc hoäi ngoä naøy, nhaát laø giôùi treû: “caùc baïn treû ñaõ canh thöùc suoát ñeâm qua. Xin Thieân Chuùa ban cho cuoäc hoäi ngoä hoâm nay ñaây sinh hoa keát traùi hoøa bình cho toaøn theá giôùi laø nhöõng gì taát caû chuùng ta ñeàu heát loøng mong öôùc”.

Danh saùch cuûa caùc vò tham döï Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi .

Qua lôøi chaøo möøng cuûa ÑTC taïi Assisi, chuùng ta thaáy Ngaøi lieät keâ quan khaùch ñeán tham döï ngaøy lòch söû naøy. Vì lyù do chính xaùc cuûa tin lieäu, chuùng toâi muoán ghi nhaän laïi bieán coá lòch söû naøy moät caùch ñaày ñuû, keå caû danh saùch cuûa tham döï vieân, moät danh saùch goàm (hôn 221 vò: 33 Giaùo Hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông, 18 vò Giaùo Hoäi Caûi Caùch Taây Phöông, 11 vò Do Thaùi Giaùo, 31 vò Hoài Giaùo, 28 vò Phaät Giaùo, 6 vò Nhaät Giaùo, 1 vò Khoång Giaùo, 1 vò Giainismo, 10 vò Sikhismo, 5 vò Aán Giaùo, 1 vò Zoroastrianesimo, 3 vò Coå Giaùo Phi Chaâu, 66 vò Coâng Giaùo vaø 7 vò Chính Quyeàn Daân Söï) ñaõ ñöôïc nguoàn tin Zenit phoå bieán cho aán baûn YÙ Ngöõ ngaøy 23/1/2002 nhö sau:

            Giaùo Hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông (33 vò)

              Patriarcato Ecumenico

            - Sua Santità Bartholomaios I, Patriarca Ecumenico

            - Sua Eminenza Gennadios, Arcivescovo-Metropolita dei Greci Ortodossi in Italia, Esarca dell´Europa Meridionale

            - S.E. Emmanuel, Vescovo di Reghion, Direttore dell´Ufficio della Chiesa Ortodossa presso la Comunità Europea

            - Diacono Stefanos, Diacono patriarcale

            - Sig. Nikolas Manghinas

            - Sig. Basilios Karaghiorghis

                Patriarcato Greco ortodosso d´Alessandria e di tutta l´Africa

            - S.E. George [Vladimirou], Vescovo di Nilopolis, Vicario Patriarcale in Alessandria       

              Patriarcato Greco ortodosso d´Antiochia e di tutto l´Oriente

            - Sua Beatitudine Ignace IV Hazim, Patriarca greco ortodosso d´Antiochia e di tutto l´Oriente

            - S.E. Lukas El Khoury, Vescovo Ausiliare del Patriarca

            - S.E. Gabriel Saliby, Metropolita dell´Europa Occidentale e Centrale

            - Sig. Dimitri Yamanoglu, Segretario, al seguito del Metropolita Saliby

              Patriarcato Greco ortodosso di Gerusalemme

            - Rev.mo Archimandrita Nikolaos Nikodimos Farmakis

            - Rev.mo P. Rafaele Apostolos Anagnostakis

                 Patriarcato ortodosso di Mosca

            - S.E. Pitirim, Metropolita di Volokolamsk e Juriev, Vicario Patriarcale di Mosca

            - S.E. Innokentij, Vescovo di Korsoun

            - S.E. Hilarion, Vescovo di Kerchen

               Patriarcato ortodosso di Serbia

            - S.E. Jovan, Metropolita di Zagabria e Ljubljana

               Patriarcato ortodosso di Romania

            - S.E. Ioan Salagean, Vescovo di Harghita e Covasna

               Patriarcato ortodosso di Bulgaria

            - Rev.mo Arciprete Ivan Petkin, Vicario Episcopale per l´Europa Centrale e Occidentale                         

               Chiesa ortodossa di Cipro

            - S.E. Vasilios, Vescovo di Trimithus, Vicario dell´Arcivescovo greco ortodosso di Nea Justiniana e tutta Cipro

            - Prof. Christos Economou

               Chiesa ortodossa di Polonia

            - Rev.mo Archimandrita Jerzy [Pankowski]

                 Chiesa ortodossa d´Albania

            - Sua Beatitudine Anastas, Arcivescovo di Tirana, Durres e di tutta l´Albania

            - Rev. P. Jani Trebicka, Segretario Generale del Santo Sinodo

 

               Patriarcato Siro ortodosso d´Antiochia

            - S.E. Mor Gregorios Yohanna Ibrahim, Metropolita di Aleppo

                 Chiesa Apostolica Armena

            - S.E. Khajak Barsamian, Primate della Diocesi Orientale degli Stati Uniti d´America

                 Catholicossato Armeno di Cilicia

            - S.E. Oshagan Choloyan, Arcivescovo Prelato della Costa Orientale degli Stati Uniti d´America e Canada

              Chiesa ortodossa d´Etiopia

             - Rev.mo P. Abba G. Egziabher G. Selassie, Rettore della Comunità Etiopica di Roma

            - Dr. Tarekegne Taka, Presidente dell´Associazione della Comunità Etiopica in Italia

                 Chiesa Ortodossa Sira del Malankar (India)

            - S.E. Thomas Mar Athanasius, Vescovo di Chengannur

             - Rev. Dr. Mathew Baby, Orthodox Syrian Seminary, Kottayam

                 Chiesa Assira dell´Oriente

- Sua Santità Mar Dinkha IV, Catholicos Patriarca della

- S.E. Mar Bawai Ashur Soro, Vescovo Assiro di Seattle, Segretario Generale      della

                 Commissione interecclesiale per le relazioni ecumeniche

 

            Giaùo Hoäi Caûi Caùch Taây Phöông (18 vò)

                 Comunione Anglicana

            - S.E. Richard Garrard, Vescovo Assistente per la Diocesi d´Europa della Chiesa d´Inghilterra, Direttore del             Centro Anglicano in Roma

                 Federazione Luterana Mondiale

            - Rev. Dr. Ismael Noko, Segretario Generale della Federazione Luterana Mondiale

            - S.E. Munib A. Younan, Vescovo Luterano di Gerusalemme

                 Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate

            - Rev. Dr. Setri Nyomi, Segretario Generale dell´Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate

                 Chiesa Presbiteriana di Scozia

            - Rev.mo John D. Miller, Moderatore

                 Consiglio Metodista Mondiale

            - Rev.mo Sunday Mbang, Presidente del Consiglio Metodista Mondiale

            - Rev. Dr. George Freeman, Segretario Generale del Consiglio Metodista Mondiale

                 Christian Church (Disciples of Christ)

            - Rev. Alvin O. Jackson, Moderatore, Pastore della National City Christian Church a Washington

            - Dr. David M. Thompson, Moderatore del Disciples Ecumenical Consultative Council e primo Vice Presidente della World Convention of Churches of Christ

                 Pentecostali

            - Rev. Dr. Cecil M. Robeck, Co-Presidente della Commissione internazionale di dialogo cattolica-pentecostale

                 Alleanza Battista Mondiale

            - Rev. Denton Lotz, Segretario Generale dell´Alleanza Battista Mondiale

                 Federazione Battista Europea

            - Rev. Pastore Italo Benedetti, Unione Battista Italiana

                 Conferenza Mennonita Mondiale

            - Dr. Mesach Krisetya, Presidente della Conferenza Mennonita Mondiale

                 The Salvation Army

            - Capitano Pascal Lemasle, Quartiere Generale per l´Italia dell´Esercito della

                 Salvezza

            - Capitano Frederick Wong, Quartiere Generale per l´Italia dell´Esercito della Salvezza

                 Friends World Committee for Consultation (Quaccheri)

            - Ms. Hamsa Eichler, del Vienna Quaker Group

                 Moravian Church (Chiesa Morava)

             - Rev. Angetile Yesaya Musomba, Direttore della Unity Board

                 della Chiesa Morava - Unitas Fratrum

                 World Council of Churches (Consiglio Ecumenico delle Chiese)

            - Rev. Konrad Raiser, Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese

 

            Do Thaùi Giaùo (11 vò)

                 - Rabbino Joseph H. Ehrenkranz, Direttore del Center for Christian-Jewish Understanding (Stati Uniti  d´America)

             - Prof. Dr. Leon Feldman, Segretario dell´International Committee for Interreligious Consultations (Stati Uniti    d´America)

            - Rabbino Ron Kronish, Direttore dell´International Coordinating Council in Israel (Gerusalemme)

            - Rabbino Alan Placey, Responsabile per le questioni interreligiose, Ufficio del Rabbino Capo della United             Hebrew Congregations of the British Commonwealth of Nations (Londra)

            - Rabbino Capo David Rosen, Presidente, International Council of Christians and Jews (Gerusalemme)

            - Rabbino Israel Singer, Presidente del Governing Board, World Jewish Congress (Stati Uniti d´America)

            - Gran Rabbino Samuel-René Sirat, del Concistoro Centrale (Francia)

            - Rabbino Arthur Schneier, Presidente, Appeal of Conscience Foundation (Stati Uniti d´America)

            - Rabbino Henry I. Sobel, Senior Rabbi, Congregação Israelita Paulista (São Paulo)           

            - Dott. Maram Stern, Segretario Generale aggiunto, World Jewish Congress, Bruxelles

             - Rabbino Prof. Elio Toaff, Rabbino Capo emerito di Roma (Italia)

 

            Hoài Giaùo (31 vò)

            - Prof. Hamid Ahmad Al-Rifaie, Arabia Saudita

            - Dr. Mohammad Sammak, Libano

            - S.E. Dr. Mahid Mutilan, Presidente Ulama League, Filippine

            - Msr. Mutilan, Filippine

            - S.E. Dr. Kamil Al-Sharif, Giordania

            - Dr. Ali Wahby El Samman, Egitto

            - S.E. Imam Wallace Deen Mohammed, Stati Uniti d´America

            - Imam Abdul Karim Hasan, Stati Uniti d´America

            - S.A.R. Principe El Hassan bin Talal, Giordania

            - Hojjatoleslam Ghomi, Iran

            - Hojjatoleslam ´Alami, Iran

            - S.E. Gran Muftì Mustafa Ceric, Bosnia

            - Dr. Ifet Mustafic, Bosnia

            - S.E. Gran Muftì Selim Myumyum Mehmed, Bulgaria

            - Dr. Nikolay Pankov, Bulgaria

            - Shaikh Abdel Salam E.H. Abushukhaidem, Gerusalemme

            - Shaikh Saad A.M. Darwish, Gerusalemme

            - Dr. Main Badawi Ibrahim Dweik, Gerusalemme

            - Dr. Mohammed Ahmed Sharif, Libia

            - Dr. Mansour Tantush, Libia

            - S.E. Gran Muftì Kafiz Sabri Kochi, Albania

            - Mr. Bujar Mullahi, Albania

            - S.E. Reshat Bardhi, Albania

            - Mr. Edmond Brahimaj, Albania

            - S.E. Imam Mahmoud Hammad Ibrahim Sheweitah, Italia

            - Shaikh Ahmed Khalifa Niasse, Senegal

            - Prof. Ahmed Abd al Rahman Mohammed, Sudan

            - Dr. Ridvan Caarkir, Turchia - Mr. Abdul Chapor Mohammed Taha Al-Qaysi, Iraq

            - Mr. Yassin Hikmat Taha Ibrahim, Iraq

            - Dr. Mohammed Yassef,       Marocco

 

            Phaät Giaùo (28 vò)

            - Geshe Tashi Tsering, Rappresentante del Dalai Lama, Gran Bretagna

            - Most Ven. Yi I, Rappresentante Fo Kuang Shan

            - Taiwan, Capo Delegazione

            - Ven. Chueh Yann

            - Ven. Chueh Ru

            - Most Ven. Gensho Hozumi, Rinzai Zen, Giappone

            Federazione Buddista Giapponese (Giappone)

            - Monst Ven. Chiko Iwagami, Capo Delegazione

            - Mr. Yuki Kashiwagi

            - Dr. Kenneth Kenichi Tanaka

            - Dr. Satoru Eguchi

            Tendai (Giappone)

            - Most Ven. Kojun Handa, Capo Delegazione

            - Most Ven. Ryoko Nishioka

            - Ms. Hatsuko Handa

            - Ven. Ejun Ota

            - Ven. Tetsuen Saito

            - Ven. Yuigyo Okubo

            - Ms. Yumiko Nishioka

            - Mr. Uchiyama

            - Mr. Yoshihiro Kitagawa

            Rissho Kosei-kai (Giappone)

            - Rev. President Nichiko Niwano, Capo Dlegazione

            - Rev. Hideyuki Kobayashi

            - Dr. Koichi Kawamoto

            - Mr. Yasutomo Sawahata

            - Ms. Megumi Hirota

            - Mr. Junichi Kazawa

            Myochikai (Giappone)

            - Rev. Keishi Miyamoto, Capo Delegazione

            - Mr. Fumitoshi Hongo

            - Ms. Yasuko Waki

            - Mr. Shoro Fujita

 

            Tenrikyo (4 vò)

            - Rev. Zensuke Nakata, Capo Delegazione

            - Rev. Noriaki Nagao

            - Rev. Hideo Yamaguchi

            - Dr. Ikuo Higashibaba

 

            Shintoismo (Nhaät Giaùo: 6 vò)

               Oomoto

            - On. Yasumi Hirose, Capo Delegazione

            - Mr. Mitsuo Yamazaki

            - Mr. Masamichi         Tanaka

            - Mr. Katsuya Kimura

            - Mr. Kimio Matsumoto

            - Mr. Akira Naruo

 

            Khoång Giaùo (1 vò)

            - Ven. Chang Gyon Choi, Presidente del Centro Nazionale per il Confucianesimo, Corea

 

            Giainismo (1 vò)

             - Mr. Harshad Nandlal Sanghrajka, Gran Bretagna

 

            Sikhismo (10 vò)

            - Mr. Harbans Singh, Singapore

            - Bhai Sahijb Mohinder Singh, Capo Delegazione, Gran Bretagna

            - Mr. Sewa Singh Mandla, Gran Bretagna

            - Mr. Gurcharan Singh Chandan, Gran Bretagna

            - Jethadar Joginder Vedanti, India

            - Baba Amar Singh, India

            - Sardar Prithipal Singh, India

            - Manjinder Singh, India

            - Jasdev Singh Rai, India

            - Kamaljit Singh, India

 

            Aán Giaùo (5 vò)

             - Shri Krishnarajav Vanavarayar, India

            - Mrs. Karuna Vanavarayar, India

            - Mrs. Dhanashree Srinivas Talwalkar, India

            - Prof. Raj Krishan Srivastava, India

            - Swamiji Agnivesh, India

 

            Zoroastrianesimo (1 vò)

            - Ervad Rustom Bhedwar, Gran Bretagna

 

            Toân Giaùo Truyeàn Thoáng Phi Chaâu (3 vò)

            - Komfo Afua Serwah Mensah, Ghana

            - Mr. Gasseto Ainadou, Benin

            - Mr. Alexander André Paqui, Benin

 

            Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma (66 vò chính thöùc coù teân, tröø 3 toå chöùc cuoái cuøng)

            Caùc Ñaáng Baäc Toøa Thaùnh

            - Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato di Sua Santità

            - Card. Roger Etchegaray, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Giustizia e della       Pace

            - Card. Nasrallah Pierre Sfeir, Patriarca di Antiochia dei Maroniti

            - Card. Ignace Moussa I Daoud, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali

            - Card. Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano

            - Card. Francis Arinze, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso

            - Card. Jozef Tomko, Prefetto emerito della Congregazione per l´Evangelizzazione dei Popoli

            - Card. Silvano Piovanelli, Arcivescovo emerito di Firenze

            - Card. Eduardo Martínez Somalo, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita       consacrata       e le Società di vita apostolica

            - Card. Achille Silvestrini, Prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali

            - Card. Michele Giordano, Arcivescovo di Napoli

            - Card. Camillo Ruini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma

            - Card. Vinko Puljic, Arcivescovo di Vrhbosna (Bosnia ed Erzegovina)

            - Card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo di Palermo

            - Card. Polycarp Pengo, Arcivescovo di Dar-es-Salaam (Tanzania)

            - Card. Paul Shan  Kuo-hsi, Vescovo di Kaohsiung (Taiwan)

            - Card. Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi

            - Card. Severino Poletto, Arcivescovo di Torino

            - Card. Cormac Murphy-O´Connor, Arcivescovo di Westminster (Gran Bretagna)

            - Card. Edward Michael Egan, Arcivescovo di New York (Stati Uniti d´America)

            - Card. Lubomyr Husar, Arcivescovo Maggiore di Lviv degli          Ucraini (Ucraina)

            - Card. Edward Idris Cassidy, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Promozione        dell´Unità dei Cristiani           - Card. Luigi Poggi, Archivista emerito di Santa Romana Chiesa

             - Card. Lorenzo Antonetti, Delegato Pontificio per la Patriarcale Basilica di S. Francesco in        Assisi

            - Card. François Xavier Nguyên Van Thuân, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e   della Pace

            - Card. Sergio Sebastiani, Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede   

            - Card. José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

            - Card. Crescenzio Sepe, Prefetto della Congregazione per l´Evangelizzazione dei Popoli

            - Card. Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell´Unità dei            Cristiani

            - Sua Beatitudine Raphaël I Bidawid, Patriarca di Babilonia dei Caldei

            - S.E. Leonardo Sandri, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato

            - S.E. Jean-Louis Tauran, Segretario per i Rapporti con gli Stati della         Segreteria di Stato

            - S.E. Marc Ouellet, Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell´Unità dei    Cristiani

            - S.E. Giampaolo Crepaldi, Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace

            - S.E. Michael Louis Fitzgerald, Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-   Religioso

            - S.E. Paolo Romeo, Nunzio Apostolico in Italia

            - S.E. Paolo Sardi, Nunzio Apostolico con Incarichi speciali

            - S.E. Josip Bozanic, Arcivescovo di Zagreb (Croazia)

            - S.E. Amédée Grab, Vescovo di Chur, Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali         d´Europa

            - S.E. Simon Ntamwana, Arcivescovo di Gitega (Burundi)

            - S.E. Víctor Manuel López Forero, Arcivescovo di Bucaramanga (Colombia)

            - S.E. Fernando R. Capalla, Arcivescovo di Davao (Filippine)

            - S.E. Johannes Sudiarna Hadiwikarta, Vescovo di Surabaya (Indonesia)

            - S.E. Joseph Bagobiri, Vescovo di Kafanchan (Nigeria)

            - S.E. Andrew Francis, Vescovo di Multan (Pakistan)

            - S.E. Augustin Misago, Vescovo di Gikongoro  (Rwanda)

            - S.E. Juan María Uriarte Goiricelaya, Vescovo di San Sebastián (Spagna)

            - S.E. Oswald Thomas Colman Gomis, Vescovo di Anuradhapura (Sri Lanka)

            - S.E. Fouad Twal, Vescovo di Tunis (Tunisia)

           

            Caùc Ñoaøn Theå vaø Vieân Chöùc

            - Chiara Lubich, Opera di Maria (Focolarini)

            - Andrea Riccardi, Comunità di Sant´Egidio

            - Jesús Carrascosa, Comunione e Liberazione

            - Kiko Argüello, Cammino Neocatecumenale

            - Paola Bignardi, Azione Cattolica Italiana

            - Frère Denis, Comunità di Taizé

            - Suor Nirmala, Superiora Generale Missionarie della Carità

            - Suor Raymonde-Andrée, Superiora Generale Piccole Sorelle di Gesù        

            - Padre Angelo Panigatti, Barnabiti

            - Padre Giuseppe Moretti, Barnabiti

            - Dr. William F. Vendley, Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace

            - Dr. Peter P. Stewart, Thanksgiving Square, USA

            - S.E. Sami Elia Gargis, Direttore per gli Affari cristiani, Ministero Awqaf, Iraq

            - Prof. Mario Agnes, Direttore de "L´Osservatore Romano"

            - Dott. Joaquín Navarro-Valls, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede

            - Padre Pasquale Borgomeo, Direttore della Radio Vaticana

            - Padre Federico Lombardi, Direttore Generale ad interim del Centro Televisivo Vaticano

 

            Caùc Toå Chöùc khaùc:

            - Vescovi Membri del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana

            - Membri della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per l´Ecumenismo e il

                 Dialogo

            - Arcivescovi e Vescovi dell´Umbria, di diverse Diocesi dell´Italia, di Taiwan, del Viêt Nam e

                 di altri Paesi.

 

            Chính quyeàn daân söï (7 vò)

            - S.E. il Signor Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana, e Seguito

            - S.E. il Signor Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Seguito

            - On. Pier Ferdinando Casini, Presidente della Camera dei Deputati

            - On. Pietro Lunardi, Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, e Seguito

            - On. Giuliano Urbani, Ministro per i Beni e le Attività Culturali

            - On. Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

            - On. Paolo Bonaiuti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Dieãn Töø cuûa ÑTC cho Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi

 

Sau khi ÑTC ñaõ ngoû lôøi chaøo möøng quí vò quan khaùch tham döï vieân Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi, ÑHY Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Toøa Thaùnh giôùi thieäu phaàn chöùng töø hoøa bình cuûa caùc vò ñaïi dieän. Sau ñoù, töøng vò ñaïi dieän naøy ñoïc baûn chöùng töø tuyeân ngoân cuûa mình, giöõa moãi vò ñeàu coù nhaïc xen keõ. Keát thuùc phaàn nghi thöùc ñaàu tieân naøy laø dieãn töø cuûa ÑTC.

 

1.         “Chuùng ta ñeán Assisi baèng moät cuoäc haønh höông hoøa bình. Chuùng ta coù maët nôi ñaây, vôùi tö caùch laø ñaïi dieän caùc toân giaùo khaùc nhau, ñeå xeùt mình tröôùc Thieân Chuùa veà vieäc chuùng ta daán thaân xaây döïng hoøa bình, ñeå xin Ngaøi ban cho chuùng ta taëng aân hoøa bình naøy, cuõng nhö ñeå minh chöùng cho nieàm khaùt voïng chung cuûa chuùng ta mong muoán thaáy ñöôïc moät theá giôùi chính tröïc vaø hôïp ñoaøn hôn. Chuùng ta muoán thöïc hieän phaàn cuûa mình trong vieäc laøm sao traùnh khoûi nhöõng ñaùm maây muø khuûng boá, haän thuø, xung ñoät vuõ khí laø nhöõng gì trong maáy thaùng vöøa qua ñaõ ñaëc bieät trôû thaønh moät ñieàm döõ xuaát hieän ôû chaân trôøi loaøi ngöôøi. Vì lyù do naøy, chuùng ta muoán laéng nghe nhau: chính ñieàu naøy ñaõ laø moät daáu hieäu hoøa bình roài vaäy, chuùng ta tin töôûng laø nhö theá. Trong vieäc chuùng ta laéng nghe nhau ñaõ coù saün caâu giaûi ñaùp cho nhöõng vaán ñeà raéc roái voán khieán cho chuùng ta phaûi lo aâu. Ñieàu naøy cuõng giuùp vaøo vieäc xua tan nhöõng boùng toái ngôø vöïc nhau vaø hieåu laàm nhau nöõa.

 

“Boùng toái seõ khoâng bò ñaåy lui bôûi vuõ khí; toái taêm bò tan bieán bôûi nhöõng tia saùng ngôøi chieáu soi. Maáy ngaøy tröôùc ñaây Toâi ñaõ nhaéc nhôû quí vò trong phaùi ñoaøn ngoaïi giao caùc nöôùc coù lieân heä vôùi Toøa Thaùnh laø haän thuø chæ ñöôïc cheá ngöï bôûi yeâu thöông maø thoâi.    

 

2.         “Chuùng ta hoäi hoïp nhau ôû Assisi ñaây, nôi maø moïi söï cho chuùng ta thaáy veà moät vò tieân tri ñaëc bieät cuûa hoøa bình mang danh Phanxicoâ. Ngaøi ñöôïc kính yeâu chaúng nhöõng bôûi Kitoâ höõu maø coøn bôûi nhieàu tín ñoà khaùc cuõng nhö bôûi nhöõng ngöôøi, maëc duø heát söùc rôøi xa ñaïo nghóa, vaãn cho vieäc hoøa giaûi vaø hoøa bình gioáng nhö nhöõng hoaøi baûo veà coâng lyù cuûa ngaøi.

       

“ÔÛ nôi ñaây, ‘ngöôøi ngheøo thaønh Assisi’ naøy muoán môøi goïi chuùng ta, tröôùc heát, haõy daâng leân Thieân Chuùa baøi ca taï ôn veà caùc taëng aân cuûa Ngaøi. Chuùng ta chöùc tuïng Thieân Chuùa veà veû ñeïp cuûa vuõ truï vaø traùi ñaát, moät ‘khu vöôøn’ tuyeät dieäu Ngaøi ñaõ kyù thaùc cho con ngöôøi nam nöõ ñeå hoï canh taùc vaø troâng coi noù (x Gen 2:15). Ngöôøi ta caàn phaûi nhôù raèng hoï tìm thaáy mình nôi ‘chaäu hoa’ vuõ truï meânh moâng naøy, moät chaäu hoa ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân cho hoï. Ñieàu quan troïng laø con ngöôøi phaûi nhaän ra raèng khoâng phaûi chính mình hoï hay caùc thöù vaät chaát maø hoï say meâ theo ñuoåi laø ‘taát caû moò söï’. Chæ coù Thieân Chuùa môùi laø ‘taát caû moò söï’ maø thoâi, ñeå roài cuoái cuøng moïi ngöôøi phaûi traû leõ vôùi Ngaøi veà chuùng. Chuùng ta chuùc tuïng Thieân Chuùa, Ñaáng Taïo Thaønh vaø laø Chuùa cuûa vuõ truï naøy, veà taëng aân söï soáng, nhaát laø söï soáng con ngöôøi, moät söï soáng ñaõ nôû ra treân traùi ñaát naøy bôûi döï aùn maàu nhieäm cuûa loøng Ngaøi thieän haûo. Söï soáng döôùi moïi hình thöùc ñöôïc kyù thaùc moät caùch ñaëc bieät cho vieäc troâng coi cuûa con ngöôøi.

 

“Chuùng ta ngaøy naøo cuõng laáy laøm bôõ ngôõ nhaän thaáy nhöõng hình thöùc bieåu loä khaùc nhau nôi söï soáng con ngöôøi, töø tính caùch hoã töông nam nöõ, ñeán tính caùch ña daïng cuûa nhöõng taëng aân chuyeân bieät ôû nhöõng neàn vaên hoùa vaø truyeàn thoáng khaùc nhau laøm neân moät hoaøn vuõ muoân maàu muoân saéc veà ngoân ngöõ, vaên hoùa vaø ngheä thuaät. Tính caùch ña daïng naøy ñöôïc aán ñònh ñeå hình thaønh moät lieân khoái, trong moái lieân heä vaø trao ñoåi laøm cho taát caû moïi ngöôøi theâm phong phuù vaø vui thoûa.

 

“Chính Thieân Chuùa ñaõ ñaët ñeå nôi loøng con ngöôøi moät xu höôùng baûn naêng höôùng veà moät cuoäc soáng bình an vaø thaùi hoøa. Öôùc voïng naøy coøn saâu xa hôn vaø quyeát lieät hôn baát cöù thuùc ñoäng baïo löïc naøo; chính noù laø öôùc voïng maø chuùng ta cuøng nhau qui tuï laïi ñeå taùi xaùc nhaän ôû nôi ñaây, taïi Assisi naøy. Chuùng ta laøm ñieàu aáy vôùi yù thöùc raèng chuùng ta ñang ñoùng vai caûm thöùc saâu xa nhaát cuûa heát moïi con ngöôøi.

 

 “Lòch söû bao giôø cuõng bieát ñeán nhöõng con ngöôøi nam nöõ, chính vì laø nhöõng tín höõu, ñaõ chöùng toû mình laø chöùng nhaân cho hoøa bình. Baèng göông soáng cuûa mình, hoï daïy cho chuùng ta bieát raèng chuùng ta coù theå xaây döïng giöõa caù nhaân vaø caùc daân toäc nhöõng caây caàu daãn chuùng ta ñeán vôùi nhau vaø cuøng nhau böôùc ñi treân nhöõng neûo ñöôøng hoøa bình. Chuùng ta nhìn ñeán hoï ñeå laáy höùng khôûi cho vieäc daán thaân phuïc vuï nhaân loaïi. Hoï khieán cho chuùng ta caûm thaáy hy voïng laø chuùng ta seõ khoâng thieáu vaéng nhöõng con ngöôøi nam nöõ cuûa hoøa bình, nh74ng con ngöôøi coù khaû naêng chieáu toûa aùnh saùng yeâu thöông vaø hy voïng treân theá giôùi cuõng ôû vaøo luùc vöøa môû maøn cho moät thieân nieân kyû ñaây.

 

3.         “Hoøa bình! Nhaân loaïi bao giôø cuõng caàn ñeán hoøa bình, hôn bao giôø heát, nhaát laø luùc naøy ñaây, luùc xaåy ra sau nhöõng bieán coá theâ thaûm ñaõ laøm tieâu hao maát nieàm tin vaøo noù, cuõng nhö luùc phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng soâi boûng lieân tuïc cuûa cuoäc xung khaéc taøn baïo khieán caû theá giôùi phaûi lo aâu. Trong Söù Ñieäp vieát cho Ngaøy 1/1, Toâi ñaõ nhaán maïnh ñeán hai ‘coät truï’ naâng ñôõ neàn hoøa bình, ñoù laø quyeát taâm thöïc hieän coâng lyù vaø saün loøng thöù tha cho nhau.

 

“Tröôùc heát laø coâng lyù, bôûi vì khoâng theå naøo coù hoøa bình thöïc söï neáu thieáu loøng toân troïng phaåm vò cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa caùc daân toäc, thieáu loøng toân troïng quyeàn lôïi vaø nhieäm vuï cuûa moãi ngöôøi cuõng nhö thieáu loøng toân troïng trong vieäc phaân phoái coâng baèng nhöõng thieän ích vaø nhöõng gaùnh naëng giöõa caù nhaân cuõng nhö nôi toaøn khoái xaõ hoäi. Chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng nhöõng tình traïng ñeø neùn vaø taåy chay thöôøng laø nguoàn goác gaây ra baïo ñoäng vaø khuûng boá. Coøn caû vaán ñeà thöù tha nöõa, vì coâng lyù cuûa con ngöôøi laïi tuøy thuoäc vaøo söï yeáu heøn cuõng nhö vaøo aùp löïc cuûa caùi toâi caù nhaân vaø ñoaøn theå. Chæ coù thöù tha môùi chöõa laønh caùc thöông tích cuûa taám loøng vaø môùi hoaøn toaøn haøn gaén nhöõng lieân heä ñaõ bò ñoå vôõ nôi loaøi ngöôøi.

 

“Neáu chuùng ta ñi theo ñöôøng loái naøy, chuùng ta caàn phaûi khieâm nhöôïng vaø can ñaûm. Cuoäc qui tuï cuûa chuùng ta hoâm nay ñaây, theo chieàu höôùng lieân heä vôùi Thieân Chuùa, coáng hieán cho chuùng ta cô hoäi ñeå taùi xaùc nhaän raèng chuùng ta chæ coù theå tìm thaáy vieäc hieäp nhaát giöõa coâng lyù vaø tình thöông nôi Thieân Chuùa maø thoâi. Ngaøi tuyeät ñoái trung thaønh vôùi chính mình Ngaøi vaø vôùi con ngöôøi, cho duø con ngöôøi coù laïc xa Ngaøi ñi nöõa. Ñoù laø lyù do taïi sao toân giaùo laø ñeå phuïc vuï hoøa bình. Nhieäm vuï cuûa caùc toân giaùo, nhaát laø cuûa caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo, laø nuoâi döôõng nôi con ngöôøi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta moät caûm quan môùi meû veà söï khaån thieát trong vieäc xaây döïng hoøa bình.

 

4.         “Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc nhìn nhaän bôûi nhöõng ai tham döï vaøo cuoäc hoäi ngoä lieân toân ôû Vatican vaøo thaùng 10 naêm 1999. Hoï xaùc nhaän laø caùc truyeàn thoáng toân giaùo coù nhöõng nguoàn löïc caàn thieát ñeå coù theå vöôït qua tình traïng phaân maûnh cuõng nhö ñeå phaùt trieån moái töông thaân vaø quí troïng nhau giöõa caùc daân toäc. Vaøo dòp naøy, hoï cuõng nhìn nhaän raèng nhöõng xung ñoät theâ thaûm thöôøng laø haäu quaû bôûi moät lieân keát baát chính giöõa toân giaùo vaø nhöõng xu höôùng quoác gia, chính trò vaø kinh teá, hay vôùi nhöõng thöù lieân heä khaùc. Cuøng nhau qui tuï laïi nôi ñaây, moät laàn nöõa, chuùng ta tuyeân boá laø baát cöù ai duøng toân giaùo ñeå nung naáu baïo löïc ñeàu phaûn nghòch laïi vôùi öôùc nguyeän saâu xa nhaát vaø chaân thöïc nhaát cuûa toân giaùo.

 

“Bôûi theá, vaán ñeà chính yeáu laø con ngöôøi vaø caùc coäng ñoàng toân giaùo phaûi minh nhieân vaø döùt khoaùt loaïi tröø baïo löïc, taát caû moïi thöù baïo löïc, baét ñaàu töø thöù baïo löïc naáp döôùi hình thöùc toân giaùo, thaäm chí daùm laáy danh Thieân Chuùa ñeå phaïm ñeán con ngöôøi. Phaïm ñeán con ngöôøi keå nhö laø phaïm ñeán Thieân Chuùa. Toân giaùo khoâng phaûi laø muïc tieâu ñeå bieän minh cho vieäc con ngöôøi söû duïng baïo löïc choáng laïi con ngöôøi.

 

5.         “Ñeán ñaây Toâi ñaëc bieät höôùng veà anh chò em Kitoâ höõu cuûa Toâi. Vò Chuùa vaø Toân Sö cuûa chuùng ta laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ keâu goïi chuùng ta haõy trôû thaønh nhöõng toâng ñoà cuûa hoøa bình. Chính Ngöôøi ñaõ ban boá Caâu Luaät Vaøng voán quen thuoäc vôùi ñöùc khoân ngoan coå kính, ñoù laø ‘Baát cöù ñieàu gì caùc con muoán ngöôøi ta laøm cho caùc con, caùc con cuõng haõy laøm cho hoï nhö vaäy’, vaø giôùi raên cuûa Thieân Chuùa trao cho Moisen laø: ‘Caùc ngöôøi haõy yeâu thöông tha nhaân nhö baûn thaân mình’. Ngöôøi ñaõ laøm cho nhöõng khoaûn leà luaät naøy neân troïn nôi ñieàu raên môùi, ñoù laø ‘Caùc con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaøy ñaõ yeâu thöông caùc con’ (Jn 13:34).

 

“Nôi cuoäc töû giaù cuûa Ngöôøi treân ñoài Golgota, Chuùa Gieâsu ñaõ mang nôi xaùc thòt cuûa mình nhöõng thöông tích cuûa tình Thieân Chuùa xoùt thöông loaøi ngöôøi. Khi laøm chöùng cho döï aùn yeâu thöông cuûa Cha treân trôøi, Ngöôøi ñaõ trôû neân ‘hoøa bình cuûa chuùng ta, Ñaáng ñaõ laøm cho caû hai chuùng ta thaønh moät, vaø ñaõ phaù ñoå böùc töôøng phaân reõ cuûa haän thuø’ (Eph 2:14).

               

Cuøng vôùi Phanxicoâ, vò thaùnh ñaõ thôû baàu khoâng khí cuûa mieàn ñoài nuùi naøy vaø ñaõ böôùc ñi nhöõng con ñöôøng cuûa phoá thò naøy, chuùng ta haõy nhìn thaúng vaøo maàu nhieäm Thaäp Giaù, moät caây cöùu ñoä ñöôïc vaáy maùu cöùu chuoäc cuûa Chuùa Kitoâ. Ñôøi soáng cuûa Thaùnh Phanxicoâ, Clara vaø voâ vaøn caùc vò thaùnh vaø töû ñaïo Kitoâ giaùo khaùc ñeàu ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng maàu nhieäm Thaäp Giaù. Bí maät cuûa caùc vò chính laø daáu hieäu chieán thaéng naøy cuûa yeâu thöông xoùa boû haän thuø, cuûa thöù tha thay vì traû ñuõa, cuûa söï thieän buø ñaép söï döõ. Chuùng ta ñöôïc keâu goïi tieán leân theo böôùc chaân cuûa caùc vò, ñeå theá giôùi luùc naøo cuõng khao khaùt bình an cuûa Chuùa Kitoâ.

 

6.         “Neáu hoøa bình laø taëng aân cuûa Thieân Chuùa vaø phaùt xuaát töø Ngaøi, thì nôi chuùng ta tìm kieám noù vaø xaây döïng noù khoâng phaûi laø ôû moái lieân heä saâu xa vaø thaân maät vôùi Thieân Chuùa hay sao? Bôûi theá, ñeå xaây döïng hoøa bình cuûa traät töï, cuûa coâng lyù vaø cuûa töï do, tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi quyeát taâm thöïc hieän vieäc caàu nguyeän, ñoù laø côûi môû, laéng nghe, trao ñoåi vaø hieäp nhaát vôùi Thieân Chuùa, nguoàn maïch chính cuûa hoøa bình chaân thöïc.

 

“Caàu nguyeän khoâng phaûi laø vieäc thoaùt ly lòch söû cuøng vôùi nhöõng raéc roái cuûa noù. Traùi laïi, ñoù laø choïn giaùp maët vôùi thöïc taïi, khoâng phaûi töï baûn thaân chuùng ta, maø bôûi söùc maïnh töø trôøi, moät söùc maïnh cuûa chaân lyù vaø yeâu thöông baét nguoàn töø chính Thieân Chuùa. Ñoái ñaàu vôùi caùi gian taø cuûa söï döõ, con ngöôøi ñaïo nghóa seõ caäy döïa vaøo Thieân Chuùa, Ñaáng tuyeät ñoái chæ muoán nhöõng ñieàu toát laønh. Hoï coù theå caàu xin vôùi Ngaøi cho ñöôïc can ñaûm ñeå ñöông ñaàu vôùi caû nhöõng vaán ñeà khoù khaên nhaát, theo yù thöùc traùch nhieäm cuûa mình, chöù khoâng bao giôø chòu thua ñònh meänh hay nhöôøng böôùc cho nhöõng phaûn öùng noåi loaïn.

 

7.             “Hôõi anh chò em töø caùc phaàn ñaát khaùc nhau treân theá giôùi qui tuï laïi nôi ñaây. Choác nöõa ñaây chuùng ta seõ ñi ñeán nhöõng nôi ñaû ñöôïc aán ñònh ñeå naøi xin Thieân Chuùa ban taëng aân hoøa bình cho toaøn theå nhaân loaïi. Chuùng ta haõy caàu xin cho ñöôïc ôn nhìn ra con ñöôøng hoøa bình, ôn bieát soáng thaät söï moái lieân heä vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhau. Chuùng ta haõy xin Thieân Chuùa môû loøng con ngöôøi ra tröôùc söï thaät veà chính Ngaøi cuõng nhö söï thaät veà con ngöôøi. Chuùng ta chæ coù moät muïc tieâu vaø coù cuøng moät yù ñònh, nhöng chuùng ta caàu nguyeän baèng nhöõng ñöôøng loái khaùc nhau, toân troïng nhöõng truyeàn thoáng toân giaùo cuûa nhau. Caû ôû ñieåm naøy nöõa cuõng chaát chöùa moät yù nghóa saâu xa hôn, ñoù laø chuùng ta muoán chöùng toû cho theá giôùi thaáy raèng ñoäng löïc ñích ñaùng ñeå caàu nguyeän chaúng nhöõng khoâng ñöa ñeán tình traïng choáng ñoái nhau, laïi caøng khoâng ñöa ñeán haønh ñoäng khinh deå nhau, maø traùi laïi, coøn ñöa ñeán moät cuoäc trao ñoåi xaây döïng, moät cuoäc trao ñoåi maø moãi ngöôøi, khoâng theo chieàu höôùng töông ñoái hay hoøa ñoàng gì caû, caøng nhaän thöùc saâu xa hôn nöõa nhieäm vuï laøm chöùng vaø loan baùo cuûa mình.

 

 “Ñaây laø luùc chuùng ta phaûi cöông quyeát thaéng vöôït nhöõng xu höôùng haän thuø laø nhöõng gì ñaõ khoâng phaûi laø khoâng töøng xaåy ra nôi lòch söû veà ñaïo giaùo cuûa loaøi ngöôøi. Thaät vaäy, khi nhöõng xu höôùng naøy naïi ñeán toân giaùo laø chuùng chöùng toû cho thaáy boä maët treû con veà toân giaùo cuûa chuùng. Traùi laïi, caûm thöùc veà ñaïo giaùo chaân thöïc phaûi ñöa ñeán moät caûm nhaän naøo ñoù veà maàu nhieäm Thieân Chuùa, nguoàn maïch cuûa söï thieän haûo, moät maàu nhieäm laø maïch nguoàn cho loøng toân troïng vaø söï hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc, bôûi vì, toân giaùo thöïc söï laø chaát giaûi ñoäc chính yeáu cho baïo löïc vaø xung khaéc vaäy (xem Söù Ñieäp Hoøa Bình 2002, 14).

 

Hoâm nay ñaây, cuõng nhö hoâm 27/10/1986, Assisi moät laàn nöõa ñaõ trôû thaønh ‘con tim’ cuûa ñaùm ngöôøi raát ñoâng ñaûo muoán leân tieáng keâu goïi hoøa bình. Töø hoâm qua tôùi toái nay, nhieàu ngöôøi hieäp yù caàu nguyeän cho hoøa bình vôùi chuùng ta, ôû nhöõng nôi thôø phöôïng, gia ñình, coäng ñoàng, treân khaép theá giôùi. Hoï laø nhöõng ngöôøi giaø laõo, treû em, ngöôøi lôùn, giôùi treû: moät ñaùm daân khoâng ngöøng tin töôûng raèng caàu nguyeän coù khaû naêng mang laïi hoøa bình.

 

“Chôù gì hoøa bình ñaëc bieät cö nguï nôi taâm hoàn cuûa nhöõng theá heä ñang leân. Hôõi giôùi treû cuûa Ngaøn Naêm Thöù Ba, hôõi giôùi treû Kitoâ giaùo, hôõi giôùi treû cuûa moïi toân giaùo, Toâi xin caùc baïn haõy nhö Phanxicoâ Assisi, trôû thaønh nhöõng ‘gaùc vieân’ hieàn laønh vaø can ñaûm canh giöõ laâu ñaøi hoøa bình chaân thöïc, moät laâu ñaøi hoøa bình ñöôïc döïng xaây treân coâng lyù vaø thöù tha, treân chaân lyù vaø tình thöông!

 

“Chuùng ta haõy tieán vaøo töông lai giô cao ngoïn ñeøn hoøa bình. Theá giôùi caàn ñeán aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn hoøa bình aáy!

Keát thuùc baøi dieãn töø cuûa mình, vaøo luùc gioù thoåi maïnh khaép nôi, ÑTC ñaõ trích laïi yù nghóa lôøi cuûa Chuùa Gieâsu noùi vôùi Nicoâñeâmoâ trong Phuùc AÂm Thaùnh Gioan: “Thaàn Linh thoåi ñaâu thì thoåi theo nhö yù cuûa Ngaøi” ñeå noùi leân nieàm hy voïng laø Vò Thaàn Linh naøy seõ daãn daét taát caû nhöõng ai ñeán caàu nguyeän taïi Assisi hoâm nay. Sau ñoù, Ngaøi môøi taát caû moïi thaønh phaàn tham döï vieân ñeán ñòa ñieåm aán ñònh ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi. ÑTC chuû toaï buoåi caàu nguyeän cuûa Kitoâ giaùo taïi haï taàng Ñeàn Thôø Thaùnh Phanxicoâ. Sau khi ñoaøn kieäu Kitoâ giaùo tieán ñeán baøn thôø, xoâng höông Saùch Phuùc AÂm vaø ÑTC baét ñaàu nghi thöùc. Tröôùc heát laø moät ñaïi dieän ñoïc baøi Saùch Thaùnh. Tieáp ñeán laø 3 lôøi caàu cho hoøa bình roài tôùi giaây phuùt thinh laëng, ñoaïn ÑTC baét Kinh Laïy Cha vaø moïi ngöôøi hôïp lôøi nguyeän chung. Sau heát ca ñoaøn caát tieáng haùt khi phaùi ñoaøn Kitoâ giaùo rôøi Ñeàn Thôø. ÑTC môøi quí ñaïi dieän ñi duøng böõa tröa ôû phoøng aên cuûa Nöõ Tu Vieän Thaùnh Phanxicoâ, phaùi ñoaøn tuøy tuøng döï böõa tröa ôû moät ñòa ñieåm khaùc. 3 giôø 30 chieàu, taïi Haï Taàng Coâng Tröôøng Thaùnh Phanxicoâ, caùc vò ñaïi dieän toân giaùo ñoïc baûn ñuùc keát taâm nguyeän chung trong vieäc cuøng nhau xaây döïng hoøa bình, baèng caùc ngoân ngöõ khaùc nhau.

Ñaây laø Baûn Lieân Toân Ñoàng Tuyeân Ngoân Hoøa Bình

13 Vò ñaïi dieän toân giaùo ñaõ laàn löôït ñoïc Baûn Lieân Toân Ñoàng Tuyeân Ngoân Hoøa Bình thöù töï nhö sau:

Ñöùc Thöôïng Phuï Bartholomew I, Giaùo Chuû Contantinopoli:

Môû:     “Qui tuï laïi taïi Assisi ñaây, chuùng toâi cuøng nhau suy nghó veà hoøa bình, moät taëng aân cuûa Thieân Chuùa vaø laø moät coâng ích cuûa toaøn theå nhaân loaïi. Cho duø coù thuoäc veà nhöõng truyeàn thoáng toân giaùo khaùc nhau ñi nöõa, chuùng toâi cuõng xaùc nhaän raèng hoøa bình ñoøi chuùng toâi phaûi bieát yeâu thöông tha nhaân cuûa nhau, hôïp vôùi Khuoân Vaøng Thöôùc Ngoïc laø haõy laøm nhöõng gì anh em muoán ngöôøi khaùc laøm cho mình. Vôùi nieàm xaùc tín naøy, chuùng toâi seõ khoâng ngöøng hoaït ñoäng laõnh nhaän troïng traùch xaây döïng hoøa bình. Bôûi theá:

Muïc Sö Konrad Raiser, Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Theá Giôùi, ñaïi dieän Giaùo Hoäi Caûi Caùch Taây Phöông:

1.         “Chuùng toâi quyeát taâm leân tieáng coâng boá nieàm xaùc tín maïnh meõ cuûa chuùng ta laø baïo löïc vaø khuûng boá khoâng hôïp vôùi Tinh Thaàn ñích thöïc cuûa toân giaùo, vaø khi chuùng toâi leân aùn moïi phöông saùch gaây baïo löïc vaø chieán tranh vì danh Thieân Chuùa hay toân giaùo, chuùng toâi cuõng quyeát taâm thöïc hieän moïi söï coù theå ñeå nhoå taän goác nhöõng caên reã gaây ra khuûng boá.

Vò ñaïi dieän ñaïo Sikh, Bhai Sahibji Mohinder Singh

2.         “Chuùng toâi quyeát taâm giaùo duïc cho daân chuùng bieát toân troïng vaø quí meán laãn nhau, ñeå goùp phaàn vaøo vieäc mang laïi moät cuoäc soáng chung an bình vaø huynh ñeä giöõa nhöõng con ngöôøi thuoäc veà caùc nhoùm chuûng toäc, vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc nhau.

TGM Chính Thoáng Pitirim ôû Moscow

3.         “Chuùng toâi quyeát taâm boài döôõng moät thöù vaên hoùa ñoái thoaïi, ñeå laøm taêng theâm vieäc hieåu bieát vaø tin töôûng nhau hôn giöõa caù nhaân vôùi nhau cuõng nhö nôi caùc daân toäc, vì nhöõng vieäc naøy laø nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát cho hoaø bình chaân thöïc.

TGM Chính Thoáng Jovan ôû Serbia

4.         “Chuùng toâi quyeát taâm baûo veä quyeàn moïi ngöôøi ñöôïc soáng moät ñôøi soáng xöùng ñaùng vôùi baûn chaát vaên hoùa rieâng cuûa hoï cuõng nhö ñöôïc töï yù laäp gia ñình rieâng cuûa mình

Vò ñaïi dieän Hoài Giaùo, Sheikh Abdel Salam Abushukhadaem

5.         “Chuùng toâi quyeát taâm thöïc hieän vieäc ñoái thoaïi thaúng thaén vaø nhaãn naïi, khoâng coi nhöõng khaùc bieät cuûa chuùng toâi nhö laø chöôùng ngaïi baát khaû thaéng vöôït, traùi laïi, chuùng toâi nhìn nhaän raèng vieäc tieáp caän khaùc bieät cuûa nhau coù theå trôû thaønh cô hoäi ñeå hieåu bieát nhau hôn.

ÑGM Chính Thoáng Vasilios ôû Cypriot

6.         “Chuùng toâi quyeát taâm tha thöù cho nhau nhöõng loãi laàm vaø toån thöông nôi quaù khöù cuõng nhö hieän taïi, vaø naâng ñôõ nhau trong noã löïc chung ñeå cheá ngöï vò kyû vaø töï ñaéc, haän thuø vaø baïo löïc, cuõng nhö ñeå hoïc laáy kinh nghieäm ñaõ qua laø hoøa bình maø thieáu coâng lyù khoâng phaûi laø hoøa bình ñích thöïc.

Vò ñaïi dieän Khoång Giaùo ngöôøi Ñaïi Haøn, Chang-Gyou Choi

7.         “Chuùng toâi quyeát taâm ñöùng veà phía thaønh phaàn ngheøo khoå vaø voâ duïng, leân tieáng beânh vöïc nhöõng ai khoâng coù tieáng noùi vaø khoân ngoan hoaït ñoäng ñeå thay ñoåi nhöõng tình traïng naøy, vôùi nieàm xaùc tín laø khoâng ai coù theå moät mình haïnh phuùc ñöôïc.

Vò ñaïi dieän Hoài Giaùo, Hojjatoleslam Ghomi

8.         “Chuùng toâi quyeát taâm laán aùt tieáng keâu gaøo cuûa nhöõng ai khoâng chòu töø boû baïo löïc vaø söï döõ, vaø chuùng toâi muoán vaän duïng moïi noã löïc ñeå coáng hieán cho con ngöôøi nam nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta moät nieàm hy voïng thöïc söï veà coâng lyù vaø hoøa bình

Vò ñaïi dieän Phaät Giaùo ngöôøi Nhaät, Thöôïng Toïa Nichiko Niwano

9.         “Chuùng toâi quyeát taâm khuyeán khích taát caû moïi noã löïc trong vieäc phaùt trieån moái thaân höõu giöõa caùc daân toäc, vì chuùng toâi xaùc tín raèng neáu caùc daân toäc khoâng bieát ñoaøn keát vaø thoâng caûm vôùi nhau thì tình traïng tieán boä veà kyõ thuaät chæ laøm cho theá giôùi caøng coù nguy cô bò huûy hoaïi vaø dieät vong maø thoâi.

Vò ñaïi dieän Do Thaùi Giaùo, Toân Sö Rabbi Samuel-René Sirat

10.       “Chuùng toâi quyeát taâm thoâi thuùc caùc vò laõnh ñaïo quoác gia phaûi vaän duïng moïi noã löïc ñeå kieán taïo vaø cuûng coá moät theá giôùi hôïp ñoaøn vaø bình an trong coâng lyù, ôû bình dieän quoác gia cuõng nhö quoác teá.

Tieán Só  Mesach Krisetya thuoäc Hoäi Nghò Quoác Teá Mennonite

Keát     Chuùng toâi, nhöõng con ngöôøi thuoäc caùc truyeàn thoáng ñaïo giaùo khaùc nhau, seõ khoâng ngöøng coâng boá laø hoøa bình vaø coâng lyù baát khaû taùch bieät, vaø hoøa bình trong coâng lyù laø con ñöôøng duy nhaát cho loaøi ngöôøi tieán veà moät töông lai hy voïng. Trong moät theá giôùi, nhôø heä thoáng bao roäng cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñang môû roäng caùc bieân giôùi, ñang thu laïi caùch quaõng, vaø ñang lieân heä vôùi nhau hôn bao giôø heát naøy, chuùng toâi xaùc tín raèng, tình traïng an sinh, töï do vaø hoøa bình khoâng bao giôø ñöôïc baûo ñaûm bôûi voõ löïc maø laø baèng loøng tin töôûng nhau. Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho nhöõng quyeát taâm naøy cuûa chuùng ta vaø ban coâng lyù cuøng hoøa bình cho theá giôùi.

ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñaïi dieän cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma:

Khoâng bao giôø coøn baïo löïc nöõa! Khoâng bao giôø coøn chieán tranh nöõa! Khoâng bao giôø coøn khuûng boá nöõa! Chôù gì heát moïi toân giaùo haõy nhaân danh Thieân Chuùa ñeå mang laïi coâng lyù vaø hoøa bình, thöù tha vaø söï soáng cuøng yeâu thöông ñeán cho theá giôùi naøy!”

Tieáp theo phaàn Lieân Toân Ñoàng Tuyeân Ngoân Hoøa Bình naøy laø nghi thöùc ñoát neán ñeå thaép “saùng hy voïng”, baét ñaàu töø ÑTC roài tôùi töøng vò ñaïi dieän toân giaùo. ÑTC vaø caùc vò ñaïi dieän ñaët caây ñeøn cuûa mình treân moät truï ñeøn ba nhaùnh vaø truï ñeøn naøy seõ ñöôïc ñaët taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phanxicoâ ñeå vónh vieãn ghi nieäm bieán coá lòch söû chöa töøng coù aáy. Sau heát, ÑTC ñeán chuùc bình an cho taát caû moïi vò ñaïi dieän tröôùc khi noùi maáy lôøi taï töø. Cuoái cuøng, “chieác xe löûa hoøa bình” ñaõ chôû 250 vò ñaïi dieän toân giaùo töø Assisi veà laïi Vatican, chaám döùt moät bieán coá lòch söû muoân ñôøi ñaùng ghi nhôù: Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi 24/1/2002 taïi Assisi.

25/1, Thöù Saùu. ÑTC duøng böõa tröa vôùi caùc vò ñaïi dieän toân giaùo taïi Vatican: “Nhöõng gì xaåy ra hoâm qua taïi Assisi seõ toàn taïi laâu daøi trong loøng cuûa chuùng ta, chuùng ta hy voïng raèng noù seõ gaây neân moät tieáng vang maõnh lieät nôi caùc daân toäc treân theá giôùi”. Hoâm nay, ÑTC ñaõ duøng böõa tröa vôùi hôn 200 vò ñaïi dieän toân giaùo ñaõ tham döï Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình Theá Giôùi hoâm qua. Böõa aên tröa dieãn ra taïi Saûnh Ñöôøng Ducal, moät trong nhöõng caên phoøng ñeïp nhaát cuûa Vatican, moät caên phoøng ñöôïc nhöõng nhaø ngheä só theá kyû 15 trang trí vaø ñieàu chænh bôûi Gianlorenzo Bernini vaøo theá kyû 17. Caùc vò ñöôïc môøi ngoài ôû 1o baøn quanh phoøng, coøn ÑTC cuøng vôùi 12 Vò Thöôïng Phuï vaø moät soá vò daãn ñaàu phaùi ñoaøn ñaïi dieän ngoài ôû baøn chính cuoái phoøng, vò trí  ÑTC vaãn töøng röûa chaân cho caùc ngöôøi ngheøo vaøo moãi Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Theo truyeàn thoáng caùc ñaïo giaùo, böõa aên tröa naøy hoaøn toaøn chæ coù rau, khoâng coù thòt vaø röôïu. Ngoû lôøi vôùi quí vò tham döï, ÑTC ñaõ dieãn ñaït caûm nhaän cuûa mình veà chính Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi cuõng nhö veà vieäc tham döï cuûa caùc vò ñöôïc môøi nhö sau:

Nhöõng gì xaåy ra hoâm qua taïi Assisi seõ toàn taïi laâu daøi trong loøng cuûa chuùng ta, chuùng ta hy voïng raèng noù seõ gaây neân moät tieáng vang maõnh lieät nôi caùc daân toäc treân theá giôùi… Vieäc quí vò ñeán ñoù caû laø moät coá gaéng raát nhieàu. Toâi xin caùm ôn quí vò tröôùc heát veà vieäc quí vò saün loøng hoaït ñoäng cho hoøa bình, cuõng nhö veà vieäc quí vò can ñaûm tuyeân boá tröôùc theá giôùi raèng baïo löïc vaø toân giaùo khoâng theå naøo ñi ñoâi vôùi nhau ñöôïc. Caùnh cöûa cuûa ngoâi nhaø naøy ñöôïc môû ra cho taát caû moïi ngöôøi, vaø vieäc quí vò ñeán ngoài vaøo baøn naøy khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi xa laï maø laø nhöõng vò thaân höõu. Hoâm qua chuùng ta ñaõ qui tuï laïi döôùi boùng cuûa Thaùnh Phanxicoâ. Nôi ñaây chuùng ta hoäi ngoä döôùi boùng cuûa teân chaøi löôùi Pheâroâ. Assisi vaø Roâma, Phanxicoâ vaø Pheâroâ laø nhöõng ñòa dö vaø laø nhöõng nhaân vaät raát khaùc nhau. Tuy nhieân, hoï ñeàu laø nhöõng con ngöôøi mang söù ñieäp hoøa bình ñöôïc caùc thieân thaàn haùt leân ôû Beâlem: ‘Vinh danh Thieân Chuùa treân trôøi, bình an döôùi theá cho ngöôøi Chuùa thöông’… Hoaøn toaøn khaùc nhau, chuùng ta ngoài vaøo baøn ñaây, ñoàng taâm nhaát trí daán thaân phuïc vuï cho hoøa bình. Vieäc daán thaân naøy, phaùt xuaát töø caûm nhaän ñaïo nghóa chaân thaønh, phaûi laø nhöõng gì Thieân Chuùa muoán thaáy nôi chuùng ta. Ñoù laø nhöõng gì theá giôùi muoán tìm thaáy nôi nhöõng con ngöôøi ñaïo nghóa chuùng ta. Vieäc daán thaân naøy laø nieàm hy voïng chuùng ta coù theå coáng hieán cho theá giôùi trong luùc ñaëc bieät naøy ñaây. Xin Thieân Chuùa ban cho taát caû chuùng ta ñöôïc trôû thaønh nhöõng duïng cuï khieâm toán vaø hieäu nghieäm cho taëng aân hoøa bình cuûa Ngaøi

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)