Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 21-27/4/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG TÖ 2002

 

YÙ Chung: "Xin cho con ngöôøi ñang soáng giöõa nhieàu thöù bieán ñoåi nhanh choùng cuûa theá giôùi ngaøy nay bieát nhìn nhaän taàm quan troïng cuûa gia ñình theo ôn goïi saâu xa cuûa noù nhö laø moät caùi noâi cuûa söï soáng vaø laø moät hoïc ñöôøng veà ñöùc tin cuõng nhö veà nhöõng giaù trò ñuùng ñaén".

 

YÙ Truyeàn Giaùo: "Xin cho caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi, ñöôïc baûo trì bôûi chöùng töø anh huøng cuûa caùc vò töû ñaïo trong thôøi ñaïi chuùng ta, bieát can ñaûm loan truyeàn Chuùa Gieâsu Kitoâ laø vò cöùu chuoäc cuûa loaøi ngöôøi".

___________________________________________

 

 

27/4 Thöù Baûy

 

Thaùng Naêm

5/5 Chuùa Nhaät: Vieáng thaêm muïc vuï giaùo phaän Ischia.

19/5 Chuùa Nhaät Hieän Xuoáng: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaøo luùc 10 giôø saùng, phong thaùnh cho caùc vò chaân phöôùc Alonso de Orozco, Ignazio da Santhia, Unile da Bisignano, Paulina do Corecao Agonizante de Jesus and Benedette Canbiagio Frassinello.

22-26/5 Toâng du muïc vuï ôû Azerbaijan vaø Bulgaria.

30/5 Thöù Naêm Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa: Leã taïi Ñeàn Thôø Gioan Lateranoâ luùc 7 giôø toái, vaø röôùc kieäu ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, Pheùp Laønh Thaùnh Theå.

Thaùng Saùu

16/6 Chuùa Nhaät, phong thaùnh cho chaân phöôùc Pio da Pietrelcina ôû Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø saùng.

29/6 Thöù Baûy, Leã Troïng Kính Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ: vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, Thaùnh Leã vaø trao giaây choaøng Pallium cho caùc vò TGM.

Thaùng Baûy

23/7 Thöù Ba, toâng du muïc vuï ôû Toronto, Thaønh Phoá Guatemala vaø Thaønh Phoá Mexico (Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi 17, vaø phong thaùnh cho hai vò chaân phöôùc laø Pedro de San Jose Betancur vaø chaân phöôùc Juan Diego Cuauhtlatoatzin)

Thaùng Taùm

2/8 Thöù Saùu, trôû veà tôùi Roâma sau cuoäc toâng du muïc vuï.

15/8 Thöù Naêm, Leã troïng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria Moâng Trieäu. Thaùnh Leã taïi Cung Giaùo Hoaøng ôû Castelgandolfo.

16-19/8 Thöù Saùu, toâng du muïc vuï Balan.

 

26/4 Thöù Saùu

 

ÑTC göûi söù ñieäp cho Toå Chöùc Lieân Hieäp Sinh Vieân Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo YÙ Quoác

 

Hoâm nay, ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Nghò Toaøn Quoác cuûa toå chöùc sinh vieân naøy, moät hoäi nghò seõ ñöôïc dieãn ra taïi Roâma töø 30/4 ñeán 3/5 veà ñeà taøi: “Moái Lieân Ñôùi trong Heä Thoáng Lieân Thuoäc”. Trong söù ñieäp cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaän ñònh veà vaán ñeà toaøn caàu hoùa vaø ñöa ra nhöõng ñeà nghò chung rieâng sau ñaây:

 

Vieäc phaùt trieån moái lieân thuoäc giöõa caùc daân toäc, trong khi ñoøi phaûi töø boû vieäc khuûng boá vaø baïo löïc nhö ñöôøng loái taùi thieát nhöõng ñieàu kieän quan yeáu cho coâng lyù vaø töï do, tröôùc heát keâu goïi moät moái lieân ñôùi vöõng chaéc veà luaân lyù, vaên hoùa vaø kinh teá… Vaán ñeà giaûi quyeát söï döõ lieân quan ñeán tình traïng keùm phaùt trieån cuõng nhö tình traïng theâ löông cuûa haøng trieäu con ngöôøi ñang phaûi soáng cheát traûi qua, töï baûn chaát, laø moät vaán ñeà veà luaân lyù ñaïo ñöùc, caàn phaûi luoân luoân ñaùp öùng baèng nhöõng giaûi phaùp veà kinh teá vaø chính trò. Vieäc ñoùng goùp ñaàu tieân vaø quyeát lieät nhaát cho vaán ñeà ñích thöïc phaùt trieån xöùng vôùi con ngöôøi ñöôïc tieâu bieåu baèng vieäc naâng ñôõ cho caùc chöông trình veà giaùo duïc vaø vaên hoùa. Vieäc thöïc söï tieán trieån cuûa xaõ hoäi tröôùc heát phaùt xuaát töø vieäc uoán naén löông taâm (vaø) töø taàm möùc tröôûng thaønh cuûa yù heä cuõng nhö cuûa caùc tuïc leä… Con ngöôøi ñoùng vai chính trong vieäc phaùt trieån, chöù khoâng phaûi tieàn taøi hay kyõ thuaät. Chaéc chaén khoâng theå naøo khoâng thöïc hieän vieäc caûi tieán vaán ñeà giao thöông quoác teá cuõng nhö vaán ñeà heä thoáng taøi chính theá giôùi, nhöng moãi ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeå chaáp nhaän moät cuoäc daán thaân thieát yeáu theo khaû naêng cuûa mình, baèng vieäc chænh ñoán laïi loái soáng cuûa mình, moät loái soáng seõ ñöa ñeán moät tình traïng chung söùc phaùt trieån thöïc söï coù theå mang laïi nhöõng thieän ích cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc thöøa höôûng. Vieäc hôïp taùc vaøo vieäc phaùt trieån caùc daân toäc laø ñieàu ñoøi buoäc moãi ngöôøi vaø moïi ngöôøi, nam nhaân cuõng nhö nöõ giôùi, coäng ñoàng cuõng nhö quoác gia.

 

Söù vuï cuûa caùc baïn laø ôû choã trôû neân ‘men, muoái vaø aùnh saùng’ cho Phuùc AÂm nôi laõnh vöïc nghieân cöùu khoa hoïc cuõng nhö nôi vieäc hoïc hoûi chuyeân moân. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy, tröôùc heát caàn phaûi heát söùc vun troàng moät ñôøi soáng thieâng lieâng, moät ñôøi soáng ñöôïc nuoâi döôõng baèng vieäc laéng nghe Lôøi Chuùa, soát saéng caàu nguyeän, (vaø) tham döï phuïng vuï cuûa Giaùo Hoäi. Trong khi chuyeân chuù hoïc haønh vaø nhöõng hoaït ñoäng lieân heä, nhöng tröôùc heát caùc baïn ñöøng bao giôø thieáu soùt vieäc nhaän thöùc vaán ñeà chieâm ngöôõng maàu nhieäm Thieân Chuùa. Chôù gì chöùng töø Kitoâ Giaùo tinh tuyeàn vaø hoan hæ cuûa caùc baïn, moät chöùng töø ñöôïc theå hieän baèng ñôøi soáng hieäp thoâng thaân aùi vôùi nhöõng ai cuøng chung moät lyù töôûng phuùc aâm, cuõng nhö vôùi caùc nhoùm giaùo hoäi khaùc, giuùp cho taát caû caùc baïn gaëp ñöôïc Chuùa Gieâsu. Chæ coù Ngöôøi môùi coù theå laøm cho cuoäc soáng coù yù nghóa vaø môùi coù theå ban ôn cöùu ñoä troïn veïn vaø vöõng chaéc cho nhöõng coõi loøng ñoùi khaùt töï do vaø haïnh phuùc ñích thöïc. Nhöõng giaù trò nhaân baûn chaân chính chæ coù theå toaøn veïn hieän thöïc nôi moät thöù vaên hoùa ñöôïc Kitoâ Giaùo khôi ñoäng maø thoâi”.

 

Quaân Ñoäi Do Thaùi ñöa ñeán cho Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem moät ít tieáp vaän

 

Tuy Toøa Thöôïng Thaåm Do Thaùi baùc boû lôøi xin cho ñöôïc taùi söû duïng ñieän löïc vaø ñieän thoaïi, nhöng laïi cho quaân ñoäi tieáp vaän löông thöïc cho coäng ñoaøn bò phong toûa naøy. Soá löông thöïc cho 31 vò tu só ôû ñaây goàm coù 7 quaû döa chuoät, 7 cuû khoai, 7 cuû haønh, 3 quaû caø chua, 2 loong thòt nhoû, 2 loong caù tuna, 1 kí mì YÙ, 1 kí gaïo, 2 loong ñoã vaø 2 bòch nhoû baùnh Alawi AÛ Raäp. Nhöng caùc vò tu só saün saøng traû tieàn cho soá löông thöïc naøy. Moät trong chín em Palestine ñöôïc ra khoûi ngoâi ñeàn thôø hoâm qua hoâm nay bò baét laïi vì bò tình nghi laø teân khuûng boá ñaõ tìm caùch ñaøo thoaùt. Tröôùc khi ñöôïc thaû veà, caùc em ñaõ bò tra hoûi, khaùm xeùt vaø an toaøn trôû veà gia ñình. Cha David Jaeger, phaùt ngoân vieân Baûo Quaûn Thaùnh Ñòa ñaõ noùi vôùi cô quan Fides Vatican laø: “Nhöõng gì chuùng toâi hieän nay caàn ñoù laø haønh ñoäng quaûng ñaïi nôi caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa hai beân, ñeå chaám döùt caûnh canveâ ôû Beâlem ñaõ keùo daøi quaù laâu roài”.

 

25/4 Thöù Naêm

 

ÑTC tieáp tham döï vieân Hoäi Nghò Chuû Ñeà cuûa Caùc Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn 10

 

Trong Hoäi Nghò Chuû Ñeà laàn 10 ñöôïc toå chöùc taïi Roâma naøy, moät hoäi nghò ñöôïc Hoäi Ñoàng cuûa Caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu toå chöùc, vôùi chuû ñeà “Giôùi Treû cuûa Moät AÂu Chaâu Chuyeån Bieán. Phoøng Thí Nghieäm Ñöùc Tin”, ÑTC ñaõ nhaän ñònh laø: “ñoái dieän vôùi caùi maát maùt veà giaù trò cuøng vôùi nhöõng vaán naïn saâu xa veà hieän höõu ñang vang leân trong xaõ hoäi ngay nay, chuùng ta phaûi loan truyeàn vaø minh chöùng raèng Chuùa Kitoâ ñaõ nhaän laáy nôi Ngöôøi nhöõng vaán naïn naøy, nhöõng nieàm hy voïng vaø ngay caû nhöõng thaûm kòch nhaân loaïi cuûa taát caû moïi thôøi ñaïi. AÂu Chaâu caàn phaûi caáp thôøi gaëp gôõ Vò Thieân Chuùa naøy, Vò Thieân Chuùa yeâu thöông con ngöôøi vaø hieän dieän nôi taát caû moïi thöû thaùch vaø khoù khaên cuûa con ngöôøi. Vì lyù do naøy, caùc tín höõu khoâng theå naøo khoâng saün loøng laøm chöùng cho ñöùc tin baèng cuoäc soáng cuûa hoï”. ÑTC thuùc giuïc giôùi treû hieän dieän trong buoåi trieàu kieán naøy haõy theo Chuùa Kitoâ “moät caùch trung thaønh baèng moät loøng nhieät thaønh vaø kieân trì. Ñöøng ñeå Ngöôøi bò ra rìa. Khoâng theå thieáu Phuùc AÂm trong vieäc canh taân vaên hoùa cuûa chuùng ta; khoâng theå thieáu Phuùc AÂm trong vieäc kieán taïo moät töông lai hoøa bình ñích thöïc ôû AÂu Chaâu cuõng nhö treân theá giôùi. Hôõi giôùi treû thaân meán, vieäc ñoùng goùp naøy tuøy ôû caùc baïn. Bôûi theá, caùc baïn ñöøng ngaïi nguøng thöa vaâng cuøng Thieân Chuùa, Ñaáng keâu goïi caùc baïn”.

 

Toøa Thöôûng Thaåm Do Thaùi baùc boû lôøi keâu caàu cuûa Vò Baûo Quaûn Vieân Thaùnh Ñòa veà vieäc cho taùi söû duïng ñieän löïc vaø ñieän thoaïi ôû khu vöïc Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem.

 

Lyù do laø vì caùc tu só doøng Phanxicoâ ôû ñaây tuy khoâng phaûi laø con tin song töï quyeát ñònh ôû laïi ñoù trong tu vieän cuûa mình töø ngaøy 2/4/2002 ñeán nay. Tin töùc cho raèng caùc vò tu só naøy ñaõ nhaän ñöôïc thöïc phaåm töø ngoaøi cung caáp cho. Theá nhöng, vaên phoøng thö kyù cuûa toång quyeàn doøng taïi Roâma cho hay theá naøy: “Moät ñoaøn xe tieáp vaän do Toøa Laõnh Söï YÙ Quoác toå chöùc ñaõ ñeán Beâlem hoâm Thöù Tö vaø caùc thöù tieáp teá ñaõ ñöôïc phaân phaùt cho daân chuùng ñòa phöông, nhöng quaân ñoäi Do Thaùi khoâng cho pheùp phaùt thöïc phaåm cho caùc vò tu só trong ñan vieän”. Tuy nhieân, hai xaùc cheát ngöôøi Palestine vaø chín em ngöôøi Palestine ñaõ ñöôïc ñöa ra khoûi Ñeàn Thôø. Hy voïng hoâm nay UÛy Ban Do Thaùi Palestina seõ gaëp nhau laïi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà chaám döùt tình traïng pong toûa naøy.

24/4 Thöù Tö

Hoàng Y Ñoaøn vaø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø göûi Söù Ñieäp cho Haøng Linh Muïc Hoa Kyø

 

“Chuùng toâi, Caùc Hoàng Y Hieäp Chuûng Quoác vaø Chuû Tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Toaøn Quoác, cuøng vôùi anh em cuûa chuùng toâi laø Caùc Vò Hoàng Y ôû Toøa Thaùnh Roâma, qui tuï laïi chung quanh Vò Thöøa Keá Thaùnh Pheâroâ, muoán noùi chuyeän rieâng vôùi anh em, caùc vò huynh ñeä linh muïc cuûa chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñaõ haèng ngaøy daán thaân heát söùc quaûng ñaïi cho vieäc phuïc vuï daân Chuùa.

 

“Trong cuoäc hoïp cuûa chuùng toâi, taâm trí cuûa chuùng toâi ñeå yù ñeán anh em raát nhieàu, vì chuùng toâi bieát gaùnh naëng saàu ñau vaø hoå nhuïc anh em ñang phaûi vaùc, gaây ra do bôûi moät soá ñaõ soáng boäi phaûn vôùi taëng aân Thaùnh Chöùc trong vieäc laïm duïng nhöõng ai ñöôïc kyù thaùc cho hoï chaêm soùc.

 

“Chuùng toâi aân haän veà vieäc nhaàm laãn cuûa haøng giaùo phaåm trong vieäc ñaõ khoâng theå baûo toaøn Giaùo Hoäi traùnh khoûi thöù göông muø naøy. Toaøn theå Giaùo Hoäi, Hieàn Theâ cuûa Chuùa Kitoâ, ñaõ bò haønh haï bôûi veát thöông ñau aáy – tröôùc heát laø caùc naïn nhaân cuøng vôùi gia ñình cuûa hoï, caû anh em nöõa, nhöõng ngöôøi ñaõ hieán cuoäc ñôøi mình cho ‘vieäc thöøa taùc phuïc vuï Phuùc AÂm cuûa Thieân Chuùa’ (Rm 15:16).

 

“Ñoái vôùi taát caû moïi anh em, chuùng toâi baøy toû loøng tri aân saâu xa cuûa chuùng toâi veà taát caû nhöõng gì anh em ñaõ thöïc hieän ñeå xaây döïng Thaân Theå Chuùa Kitoâ trong thaùnh ñöùc vaø yeâu thöông. Chuùng toâi xin höùa laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñeå naâng ñôõ anh em traûi qua nhöõng luùc raéc roái naøy, vaø chuùng toâi cuõng xin anh em haõy gaén boù vôùi chuùng toâi trong moái giaây raøng buoäc cuûa thieân chöùc linh muïc, khi chuùng toâi duøng moïi noã löïc ñeå mang ôn chöõa laønh cuûa Chuùa Kitoâ ñeán cho thaønh phaàn chuùng ta phuïc vuï.

 

“Chuùng toâi hoaøn toaøn hôïp yù vôùi ÑTC trong Baøi Ngaøi noùi hoâm qua, ñoù laø: ‘Chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân bao nhieâu laø söï thieän veà taâm linh, nhaân baûn vaø xaõ hoäi do moät soá raát ñoâng linh muïc vaø tu só ôû Hieäp Chuûng Quoác ñaõ vaø ñang thöïc hieän’.

 

“Nhìn veà töông lai, chuùng ta haõy cuøng nhau naøi xin Vò Thöôïng Teá ñôøi ñôøi ôn soáng thôøi thöû thaùch naøy baèng moät loøng can tröôøng vaø tin töôûng nôi Chuùa Töû Giaù… Töø ngoâi nhaø cuûa Vò Thöøa keá Thaùnh Pheâroâ, Vò ñaõ cuûng coá chuùng toâi trong ñöùc tin, veà phaàn mình, chuùng toâi cuõng muoán cuûng coá anh em trong vieäc phuïc vuï khieâm toán vaø cao caû cuûa thieân chöùc linh muïc Coâng Giaùo chuùng ta ñöôïc môøi goïi. Bình an ôû cuøng anh em!”

 

Baûn Thoâng Tö cuûa Caùc Hoàng Y vaø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñuùc keát cuoäc hoïp ôû Roâma

 

Sau cuoäc hoïp cuûa Giôùi Chöùc Cao Caáp thuoäc Haøng Giaùo Phaåm Hoa Kyø vôùi ÑTC cuõng nhö vôùi Caùc Vò Chöùc Traùch Cao Caáp cuûa Toøa Thaùnh Roâma, laø cuoäc hoïp baùo taïi Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, vôùi söï coù maët cuûa Cardinal James Stafford, president of the Pontifical Council for the Laity, Cardinal Theodore McCarrick, archbishop of Washington, Bishop Wilton Gregory, president of the U.S. episcopal conference, and Press Office Director, Joaquin Navarro-Valls. Cuoäc hoïp baùo ñöôïc baét ñaàu luùc 10 giôø toái vôùi Baûn Thoâng Tö baèng tieáng Anh nhö sau:

 

“Cuoäc hoïp naøy ñöôïc tieäu taäp vôùi ba muïc ñích chính: - veà phía caùc Vò Giaùm Muïc Hoa Kyø, laø ñeå töôøng trình cho Toøa Thaùnh bieát nhöõng khoù khaên caùc vò ñaõ phaûi ñoái dieän trong nhöõng thaùng ngaøy gaàn ñaây, - veà phía caùc Phaân Boä Roâma, laø ñeå tröïc tieáp nghe töø Caùc Vò Hoàng Y Hoa Kyø cuõng nhö töø caùc vieân chöùc chuû yeáu cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hieäp Chuûng Quoác, trong vieäc thaåm ñònh toång quaùt ñoái vôùi tình hình xaåy ra, - vaø ñeå cuøng nhau phaùc hoïa nhöõng caùch thöùc tieán ñeán vieäc leân tieáng veà nhöõng vaán ñeà naøy.

 

“Tröôùc heát, thaønh phaàn tham döï cuoäc hoïp naøy muoán ñoàng taâm baøy toû nieàm tri aân vôùi Ñöùc Thaùnh Cha veà nhöõng yù ñònh roõ raøng cuûa Ngaøi lieân quan ñeán chieàu höôùng vaø döùt khoaùt cho töông lai. Hieäp yù vôùi Ñöùc Giaùo Hoaøng, caùc vò tham döï taùi khaúng ñònh moät soá nhöõng nguyeân taéc chính yeáu sau ñaây:

 

1)         Vieäc laïm duïng tình duïc treû em ñaùng ñöôïc xaõ hoäi coi laø moät toäi aùc, vaø laø moät toäi gheâ tôûm tröôùc nhan Thieân Chuùa, nhaát laø khi noù gaây ra bôûi caùc vò linh muïc vaø tu só laø thaønh phaàn theo ñuoåi ôn goïi giuùp con ngöôøi ta soáng ñôøi thaùnh ñöùc tröôùc maët Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi.

 

2)         Caàn phaûi chuyeån ñaït tôùi caùc naïn nhaân vaø gia ñình cuûa hoï moät caûm thöùc lieân ñôùi saâu xa, cuõng nhö caàn phaûi cung caáp cho hoï vieäc trôï giuùp thích ñaùng trong vieäc phuïc hoài ñöùc tin cuûa hoï vaø trong vieäc chaêm soùc muïc vuï cho hoï.

 

3)         Cho duø ít coù nhöõng tröôøng hôïp pedophilia thaät söï xaåy ra nôi thaønh phaàn linh muïc vaø tu só, taát caû tham döï vieân cuoäc hoïp naøy cuõng ñeàu nhaän thaáy tính caùch traàm troïng cuûa vaán ñeà. Cuoäc hoïp coù baøn ñeán vaán ñeà con soá cuûa söï vieäc, vì thoáng keâ khoâng cho thaáy roõ laém veà khía caïnh naøy. Döõ kieän ñaùng chuù yù laø haàu nhö taát caû moïi tröôøng hôïp xaåy ra lieân quan ñeán thaønh phaàn daäy thì, bôûi theá, chuùng khoâng thuoäc veà nhöõng tröôøng hôïp pedophilia thöïc söï.

 

4)         Cuøng vôùi söï kieän cho thaáy raèng khoâng theå theo khoa hoïc chuû tröông raèng ñôøi soáng ñoäc thaân coù dính daùng ñeán vaán ñeà pedophilia, cuoäc hoïp ñaõ taùi khaúng ñònh giaù trò linh muïc ñoäc thaân laø quaø taëng cuûa Thieân Chuùa ban cho Giaùo Hoäi.

 

5)         Ñoái vôùi vaán ñeà tín lyù lieân quan ñeán thöù haønh vi cöû chæ ñaùng tieác ñang ñöôïc baøn ñeán naøy, sau ñaây laø nhöõng höôùng daãn ñöôïc phaùc hoïa ra ñeå ñoái phoù:

a.-        Caùc Vò Chuû Chaên cuûa Giaùo Hoäi caàn phaûi toû töôøng phaùt ñoäng vaán ñeà giaùo huaán             luaân         lyù     xaùc             ñaùng cuûa Giaùo Hoäi, vaø phaûi coâng khai khieån traùch nghieâm caån nhöõng caù nhaân truyeàn baù             nhöõng baát ñoàng, cuõng nhö nhöõng nhoùm ñöa ra nhöõng ñöôøng loái maäp môø trong vieäc         chaêm soùc veà muïc vuï.

 

b.-        Toøa Thaùnh caàn phaûi caáp thôøi thöïc hieän moät Cuoäc Thaêm Vieáng môùi meû vaø nghieâm tuùc ñeán            caùc chuûng vieän cuõng nhö ñeán caùc cô caáu ñaøo luyeän, moät cuoäc thaêm vieáng chuù troïng tôùi     nhu             caàu caàn phaûi laøm sao trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi, nhaát laø veà laõnh vöïc luaân     lyù,         cuõng nhö nhu caàu caàn phaûi nghieân cöùu kyõ löôõng hôn veà caùc qui chuaån lieân quan ñeán tö        caùch xöùng hôïp cuûa thaønh phaàn döï tuyeån laøm linh muïc.

 

c.-        Caùc Vò Giaùm Muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hoa Kyø cuõng neân xin tín höõu           hôïp vôùi mình cöû haønh ngaøy toaøn quoác caàu nguyeän vaø thoáng hoái, ñeå buø laïi nhöõng loãi phaïm, cuõng nhö ñeå caàu cuøng Thieân Chuùa cho toäi nhaân ôn caûi thieän ñôøi soáng vaø cho naïn nhaân ôn             hoøa giaûi.

 

6)         Taát caû moïi ngöôøi tham döï cuoäc hoïp naøy… nhìn thaáy luùc naøy ñaây laø moät giaây phuùt aân suûng… Chuùng ta khoâng theå coi thöôøng nhöõng gì Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ noùi: ‘maõnh löïc cuûa vieäc Kitoâ höõu caûi thieän, cuûa moät quyeát taâm döùt khoaùt töø boû toäi loãi ñeå trôû veà cuøng Thieân Chuùa’,… Ñoàng thôøi, ÑTC coøn noùi: ‘Ngöôøi ta caàn phaûi bieát raèng, nôi thieân chöùc linh muïc vaø ñôøi soáng tu trì khoâng coù choã ñöùng cho thaønh phaàn haõm haïi giôùi treû’.

 

Theá roài, cuõng lôøi cuûa ÑTC: ‘Chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân bao nhieâu laø söï thieän veà taâm linh, nhaân baûn vaø xaõ hoäi do moät soá raát ñoâng linh muïc vaø tu só ôû Hieäp Chuûng Quoác ñaõ vaø ñang thöïc hieän’.

 

Nhö moät phaàn ñeå söûa soaïn cho cuoäc hoïp vaøo Thaùng Saùu tôùi ñaây cuûa Caùc Vò Giaùm Muïc Hoa Kyø, caùc tham döï vieân Hieäp Chuûng Quoác trong cuoäc hoïp ôû Roâma ñaây ñaõ ñeä trình leân Caùc Vò Toång Tröôûng Thaùnh Boä Roâma nhöõng döï aùn sau ñaây:

 

1.                  Chuùng toâi döï ñònh göûi sang cho Caùc Thaùnh Boä höõu traùch cuûa Toøa Thaùnh ñeå Toøa Thaùnh pheâ chuaån xaùc ñaùng toaøn boä nhöõng tieâu chuaån aùp duïng chung cho toaøn quoác, trong ñoù coù ñeà ra nhöõng yeáu toá quan thieát veà qui cheá haønh söû ñoái vôùi vieäc laïm duïng tình duïc treû em trong Giaùo Phaän cuõng nhö trong Caùc Toå Chöùc Doøng Tu ôû Hieäp Chuûng Quoác.

 

2.                  Chuùng toâi döï ñònh laø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hieäp Chuûng Quoác seõ ñeà ra moät tieán haønh ñaëc bieät trong vieäc loaïi tröø khoûi baäc giaùo só linh muïc naøo ñaõ töøng bò tai tieáng vaø loãi phaïm trong vieäc laïm duïng tình duïc taùc haïi ñeán treû em moät soá laàn.  

 

3.                  Vaãn bieát trong Giaùo Luaät ñaõ aán ñònh moät tieán haønh phaùp lyù veà vieäc loaïi tröø caùc vò linh muïc phaïm loãi laïm duïng tình duïc treû em, nhöng ñeå traùnh göông muø traàm troïng coù theå xaåy ra trong töông lai, cuõng nhö ñeå baûo toaøn coâng ích cho Giaùo Hoäi, chuùng toâi cuõng seõ phaùc hoïa theâm moät tieán haønh ñaëc bieät nöõa ñoái vôùi tröôøng hôïp cuûa vò linh muïc chöa bò tai tieáng, nhöng Vò Giaùm Muïc Ñòa Phaän laïi thaáy vò linh muïc naøy coù theå trôû thaønh moái nguy cô cho vieäc baûo veä treû em vaø giôùi treû.

 

4.                  Chuùng toâi döï ñònh seõ coù moät Cuoäc Vieáng Thaêm cuûa Toøa Thaùnh taïi caùc chuûng vieän giaùo phaän vaø caùc huaán vieän doøng tu, quan taâm ñaëc bieät ñeán nhöõng ñieàu kieän nhaän tu cuøng vôùi nhu caàu caàn phaûi daïy cho hoï giaùo huaán luaân lyù nguyeân veïn cuûa Coâng Giaùo.

 

5.                  Chuùng toâi döï ñònh laø Caùc Vò Giaùm Muïc Hieäp Chuûng Quoác seõ heát söùc noã löïc thöïc hieän lôøi thaùch ñoá cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñöa ra laø, cuoäc khuûng hoaûng hieän nay ‘phaûi ñöa ñeán moät haøng linh muïc thaùnh thieän hôn, moät haøng giaùo phaåm thaùnh ñöùc hôn, vaø moät Giaùo Hoäi thaùnh haûo hôn’.

 

6.                  Chuùng toâi döï ñònh laø Caùc Vò Giaùm Muïc Hieäp Chuûng Quoác ñeà ra moät ngaøy caàu nguyeän vaø thoáng hoái khaép Giaùo Hoäi Hieäp Chuûng Quoác, ñeå caàu xin ôn hoøa giaûi vaø canh taân ñôøi soáng giaùo hoäi.”

Baøi Giaùo Lyù 38 veà Thaùnh Vònh 80 (81)

“Thieân Chuùa khoâng muoán luaän toäi vaø keát aùn, nhöng muoán cöùu ñoä vaø giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi söï döõ”

“Anh chò em thaân meán,

Baøi Thaùnh Vònh 80 laø moät lôøi keâu môøi ñeán tham döï moät cuoäc leã phuïng vuï hoan hæ, moät vieäc cöû haønh cuoäc daân Yeán Duyeân ñöôïc giaûi phoùng khoûi caûnh noâ leä, vaø cuõng laø moät lôøi môøi goïi haõy trung thaønh vôùi Giao Öôùc. Chæ khi naøo giöõ loøng trung thaønh vôùi lôøi Chuùa vaø vaâng theo nhöõng giôùi leänh cuûa Ngaøi, Daân Tuyeån Choïn môùi ñöôïc töï do vaø thònh ñaït theo loøng mong öôùc. Nhöõng taëng aân naøy ñöôïc bieåu hieäu baèng luùa mieán vaø maät ong, nhöõng bieåu hieäu cuûa muoân vaøn hoa traùi nôi Maûnh Ñaát Höùa. Giaùo Hoäi ñoïc nhöõng caâu naøy theo yù nghóa cöùu ñoä ñöôïc ban taëng nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa Söï Soáng, Ñaáng laøm troïn nieàm hy voïng cuûa taát caû nhöõng ai tin töôûng nôi Ngöôøi. Caàu nguyeän baèng baøi Thaùnh Vònh naøy, Kitoâ höõu haõy nghe lôøi Thieân Chuùa môøi goïi caûi thieän ñôøi soáng maø laõnh nhaän taëng aân töï do vaø söï soáng môùi Ngaøi ban nôi Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh”.

(Xin xem toaøn baøi giaùo lyù trong muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn vaøo tuaàn tôùi)

23/4 Thöù Ba

ÑTGM Tauran noùi veà vieäc ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh vôùi moät soá tröôøng hôïp gay go hieän nay.

ÑTGM Boä Tröôûng Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh Thöù Ba hoâm nay ñaõ noùi veà nhöõng ñieåm quan troïng trong vieäc ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh Roâma taïi Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo ôû Milan YÙ. Trong ñoù, ngaøi cho bieát, khi giaùo trieàu cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II baét ñaàu, Toøa Thaùnh chæ coù lieân heä bang giao vôùi 84 quoác gia, ñeán nay con soá naøy ñaõ leân ñeán 172, chöa keå hai nöôùc nöõa saép ñöôïc coâng boá. Sau ñaây vaø nhöõng lôøi vaán ñaùp cuûa cuoäc noùi chuyeän ñaëc bieät naøy:

Vaán:           Ñaõ coù nhöõng vieäc laøm cuï theå naøo ñöôïc thöïc hieän sau nhöõng vuï Ñöùc Cha Jerzy Mazur thuoäc Giaùo Phaän Thaùnh Giuse ôû Irkutsk, Ñoâng Siberia, vaø Cha Stefano Caprio, linh muïc giaùo xöù Maân Coâi ôû Vladimir vaø Ivanovo, bò truïc xuaát khoûi Nga?

Ñaùp:           Chuùng toâi ñaõ baøy toû vieäc phaûn ñoái cuûa chuùng toâi vôùi caùc nhaø caàm quyeàn Nga coù lieân quan ñeán ÑC Mazur vaø Cha Caprio. Taïi sao? Ñaây laø moät vi phaïm ñeán nhöõng ñieàu quoác teá ñoàng taâm kyù keát veà laõnh vöïc töï do toân giaùo, moät quyeàn töï do cuõng ñöôïc Nga coâng nhaän.

Vaán:           Hai vuï truïc xuaát naøy laø do leänh cuûa coâng quyeàn. Tuy nhieân, khoù loøng maø khoâng coi chuùng coù lieân quan ñeán nhöõng lieân heä caêng thaúng giöõa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Neáu thöïc söï ñuùng laø nhö theá thì phaûi ñoái xöû ra sao?

Ñaùp:           Vieäc phaûn ñoái vaø buoàn phieàn cuûa chuùng toâi khoâng laøm giaûm suùt möùc ñoä thoâng caûm vaø vieäc thoâng caûm saâu xa cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi quaù bieát nhöõng gì Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñaõ phaûi chòu ñöïng trong nhöõng naêm daøi döôùi cheá ñoä Soâ Vieát, ñoù laø bò coâ laäp, bò ñaøn aùp, vaø töû ñaïo. Ñoù laø nhöõng khoå ñau ñaëc bieät ñaõ ghi ñaäm daáu veát Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga Soâ. Vì vaäy toâi môùi noùi: Toøa Thaùnh khoâng coù yù toû ra haän thuø vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng naøy. Traùi laïi, chuùng toâi laáy laøm haân haïnh ñöôïc coù theå giuùp hoï phaùt trieån laø ñaøng khaùc.

Vaán:           Thaùnh Ñòa laø moät vaán ñeà raát nghieâm troïng khaùc. Tö theá cuûa Toøa Thaùnh Vatican laø gì?

Ñaùp:           Toâi xin laäp laïi laø hai thaønh phaàn daân chuùng coù quyeàn lôïi nhö nhau. Ngöôøi Do Thaùi coù quyeàn ñöôïc soáng an ninh; coøn ngöôøi Palestine coù quyeàn sôû höõu laõnh thoå vaø quoác gia. Khoâng quyeàn naøo ñöôïc laán aùt quyeàn naøo caû. Quyeàn löïc cuûa luaät leä bao giôø cuõng phaûi thaéng vöôït luaät leä cuûa quyeàn löïc. Toâi heát söùc xaùc tín laäp laïi ñieàu naøy trong nhöõng ngaøy taùi dieãn vieäc khinh thöôøng söï soáng vaø caûnh baïo löïc ñang xaåy ra toaøn vuøng aáy, coù leõ ñaõ vöôït caû giôùi haïn cuûa noù tôùi taän vöïc thaúm roài.

Vaán:           Caàn phaûi laøm nhöõng gì ñeå taùi hôïp hoøa bình vaø coâng lyù ôû Thaùnh Ñòa ñaây?

Ñaùp:           Ruùt khoûi nhöõng Laõnh Ñòa Chieám Cöù, toân troïng nhöõng giaûi quyeát cuûa Lieân Hieäp Quoác, vieäc tham gia cuûa coäng ñoàng quoác teá, vaø vieäc nhìn nhaän tình traïng phaùp quyeàn cuûa nhöõng nôi thaùnh.

Vaán:           Vaán ñeà coâng lyù, moät ñeà taøi moät laàn nöõa heát söùc quan troïng sau khi 200 ngöôøi Palestine  xaâm chieám Ngoâi Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem.

Ñaùp:           Nhöõng ngöôøi trang bò vuõ khí ñoät nhaäp vaøo ngoâi ñeàn thôø naøy laø moät vi phaïm ñeán nôi thaùnh. Tuy nhieân, vaán ñeà seõ khoâng ñöôïc laáy voõ löïc maø giaûi quyeát. Toøa Thaùnh Vatican ñaõ ñeà nghò thieát laäp moät uûy ban hai beân Do Thaùi vaø Palestine ñeå neâu leân vaán ñeà. Noùi moät caùch toång quaùt, theo kinh nghieäm lòch söû ñeå laïi, chuùng ta coù theå thaáy raèng neáu vieäc baûo veä caùc nôi thaùnh ñöôïc uûy thaùc cho moät thaåm quyeàn quoác gia duy nhaát thì caùc vieäc baûo toaøn seõ bò suùt giaûm ñi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng toâi moät laàn nöõa xin coäng ñoàng quoác teá haõy laøm baûo toaøn vieân cho caùc nôi ñöôïc nhöõng ngöôøi Do Thaùi, Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo yeâu meán – nhöõng nôi ñöôïc tín höõu treân toaøn theá giôùi aùi moä.

Vaán:           Trong baøi dieãn vaên cuûa mình, ngaøi ñaõ cho bieát vieäc baûo veä söï soáng vaø gia ñình laø moät trong nhöõng laõnh vöïc môùi thuoäc noã löïc hoaït ñoäng quoác teá cuûa Toøa Thaùnh Vatican. Vaäy thì vieäc daán thaân ôû laõnh vöïc naøy naøy lieân keát nhö theá naøo vôùi vieäc kieán truùc Khoái Hieäp Nhaát Chung AÂu Chaâu, moät khoái coù nhöõng quoác gia, nhö Hoaø Lan chaúng haïn, cho pheùp ñöôïc laøm nhöõng vieäc nhö trôï an töû?

Ñaùp:           Chuùng toâi thuùc giuïc caùc haøng giaùo phaåm AÂu Chaâu tìm caùch giuùp cho daân chuùng bieát ñöôïc nhöõng thaùch ñoá naøy, cuõng nhö giuùp cho caùc vò laõnh ñaïo coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén, theo chieàu höôùng xaây döïng moät xaõ hoäi bieát toân troïng phaåm vò vaø töï do cuûa con ngöôøi, cuõng nhö bieát toân troïng tính caùch luaân lyù töï nhieân.

ÑTC ngoû lôøi cuøng caùc Vò Hoàng Y Hoa Kyø veà tình traïng linh muïc laïm duïng tình duïc

Quí Huynh thaân meán,

1.-    Tröôùc heát, Toâi muoán ñöôïc thaønh thöïc baøy toû loøng Toâi heát söùc caùm ôn Quùi Huynh trong vieäc Quùi Huynh noã löïc lieân laïc vôùi Toøa Thaùnh, cuõng nhö vôùi rieâng Toâi, veà tính caùch phöùc taïp vaø tình hình khoù khaên phaùt hieän nôi xöù sôû cuûa Quí Huynh trong maáy thaùng vöøa qua. Toâi tin raèng vieäc Quí Huynh baøn luaän ôû ñaây seõ mang laïi keát quaû toát ñeïp cho thieän ích cuûa daân Coâng Giaùo Hieäp Chuûng Quoác. Quí Huynh ñaõ ñeán vôùi ngoâi nhaø cuûa Vò Thöøa Keá Thaùnh Pheâroâ, vò mang traùch nhieäm phaûi giuùp cho anh em mình kieân vöõng ñöùc tin vaø ñöùc meán, cuõng nhö giuùp cho hoï ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau quanh Chuùa Kitoâ ñeå phuïc vuï Daân Chuùa. Caùnh cöûa cuûa ngoâi nhaø naøy luoân môû roäng ñeå tieáp ñoùn Quùi Huynh. Ñieàu naøy laïi caøng ñuùng hôn nöõa khi coäng ñoàng cuûa Quí Huynh ñang traûi qua côn khoán khoù.

Toâi cuõng nhö Quí Huynh heát söùc ñau loøng tröôùc söï vieäc caùc linh muïc vaø tu só, thaønh phaàn soáng ôn goïi giuùp daân chuùng soáng thaùnh thieän tröôùc nhan Thieân Chuùa, laïi ñích thaân gaây ñau khoå vaø göông muø cho giôùi treû. Vì tai haïi caû theå do moät soá linh muïc vaø tu só gaây ra nhö theá maø ngöôøi ta ñaõ nhìn Giaùo Hoäi baèng con maét maát tin töôûng, vaø nhieàu ngöôøi ñaõ toû ra baát maõn veà ñöôøng loái caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi ñaõ haønh söû trong vaán ñeà naøy. Vieäc laïm duïng gaây ra vuï khuûng hoaûng naøy ôû khía caïnh naøo cuõng laø vieäc laøm sai traùi vaø xaõ hoäi ñaõ ñuùng khi coi noù laø moät toäi aùc; noù coøn laø moät toäi gheâ tôûm tröôùc nhan Thieân Chuùa nöõa. Toâi xin ñöôïc baøy toû vôùi caùc naïn nhaân vaø gia ñình cuûa hoï, duø hoï coù theá naøo ñi nöõa, noãi nieàm gaén boù vaø quan taâm saâu xa cuûa Toâi.  

2.-    Vieäc thieáu hieåu bieát moät caùch toång quaùt veà baûn chaát cuûa vaán ñeà, cuõng nhö lôøi khuyeân cuûa caùc vò chuyeân moân trò lieäu coù nhöõng laàn giuùp caùc vò Giaùm Muïc quyeát ñònh ñaõ ñöa tôùi nhöõng haäu bieán mang laïi thaønh quaû sai laàm. Giôø ñaây Quí Huynh ñang thöïc hieän vieäc thieát laäp nhöõng qui chuaån khaû tín hôn ñeå baûo ñaûm seõ khoâng coøn taùi dieãn nhöõng laàm loãi nhö theá nöõa. Cho duø coù nhìn nhaän tính caùch khoâng theå chaâm chöôùc cuûa nhöõng qui chuaån naøy chaêng nöõa, chuùng ta ñoàng thôøi cuõng khoâng theå boû queân ñöôïc caùi maõnh löïc cuûa vieäc Kitoâ höõu hoaùn caûi, töùc vieäc döùt khoaùt töø boû toäi loãi maø trôû veà cuøng Thieân Chuùa, Ñaáng ñi saâu vaøo linh hoàn con ngöôøi vaø coù theå thöïc hieän moät cuoäc bieán ñoåi phi thöôøng nôi hoï.

Chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân bao nhieâu laø söï thieän veà taâm linh, nhaân baûn vaø xaõ hoäi do moät soá raát ñoâng linh muïc vaø tu só ôû Hieäp Chuûng Quoác ñaõ vaø ñang thöïc hieän. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû xöù sôû cuûa Quí Huynh ñaõ luoân luoân maïnh meõ vaø daán thaân coå voõ caùc thöù giaù trò veà nhaân baûn cuõng nhö veà Kitoâ Giaùo, ôû choã, ñaõ giuùp vaøo vieäc cuûng coá taát caû nhöõng gì cao quí nôi daân chuùng Hoa Kyø.

Moät taùc phaåm ngheä thuaät vó ñaïi coù bò vaáy baån nhöng veû ñeïp cuûa noù vaãn coøn; vaø ñaây laø moät söï thaät maø baát cöù moät pheâ bình gia trí thöùc chaân thaønh naøo cuõng nhaän thaáy. Toaøn theå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo xin göûi lôøi caùm ôn chaân thaønh, vaø rieâng Giaùm Muïc Roâma cuõng göûi lôøi caùm ôn cuûa mình, ñeán caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû Hieäp Chuûng Quoác, ñeán caùc Vò Chuû Chieân vaø phaàn töû cuûa caùc coäng ñoàng naøy, ñeán caùc tu só nam nöõ, caùc giaùo sö ñaïi hoïc ñöôøng vaø tröôøng hoïc Coâng Giaùo, caùc vò thöøa sai Hoa Kyø khaép nôi treân theá giôùi.

3.-    Vieäc laïm duïng giôùi treû laø trieäu chöùng traàm troïng cuûa moät cuoäc khuûng hoaûng, chaúng nhöõng aûnh höôûng ñeán Giaùo Hoäi maø coøn ñeán toaøn theå xaõ hoäi nöõa. Noù laø moät cuoäc khuûng hoaûng coù nguoàn goác saâu xa ñeán vaán ñeà luaân lyù veà tình duïc, thaäm chí ñeán caû nhöõng moái lieân heä cuûa nhaân loaïi nöõa, maø nhöõng naïn nhaân chính cuûa noù laø gia ñình vaø giôùi treû. Trong vieäc minh nhieân vaø döùt khoaùt leân tieáng veà vaán ñeà laïm duïng tình duïc, Giaùo Hoäi seõ giuùp cho xaõ hoäi hieåu bieát vaø giaûi quyeát coát loõi cuûa cuoäc khuûng hoaûng naøy.

Tín höõu Coâng Giaùo cuõng nhö coäng ñoàng xaõ hoäi caàn phaûi hoaøn toaøn nhaän thaáy raèng caùc Vò Giaùm Muïc cuõng nhö caùc vò beà treân doøng tu heát söùc quan taâm ñeán lôïi ích thieâng lieâng cuûa caùc linh hoàn. Daân chuùng caàn phaûi bieát raèng nhöõng ai taùc haïi giôùi treû khoâng coù choã ñöùng trong chöùc vuï linh muïc vaø ñôøi soáng tu trì. Hoï phaûi bieát raèng caùc Vò Giaùm Muïc vaø linh muïc hoaøn toaøn daán thaân soáng troïn veïn söï thaät Coâng Giaùo veà vaán ñeà luaân lyù tình duïc, moät söï thaät thieát yeáu cho vieäc canh taân vai troø linh muïc vaø giaùo phaåm cuõng nhö cho vieäc canh taân ñôøi soáng hoân nhaân vaø gia ñình.

4.-    Chuùng ta phaûi tin töôûng raèng ñaây laø moät thôøi gian thöû thaùch ñöa ñeán vieäc thanh taåy toaøn theå coäng ñoàng Coâng Giaùo, moät cuoäc thanh taåy heát söùc khaån tröông ñeå Giaùo Hoäi coù theå rao giaûng moät caùch hieäu löïc hôn Phuùc AÂm cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ vôùi taát caû maõnh löïc giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm. Giôø ñaây Quí Huynh phaûi vöõng tin laø ôû ñaâu toäi loãi caøng gia taêng thì ôû ñoù aân suûng caøng traøn ñaày (x Rm 5:20). Coù ñôùn ñau laém, coù buoàn thöông nhieàu, haøng linh muïc môùi caøng phaûi soáng thaùnh thieän hôn, haøng giaùo phaåm môùi caøng phaûi neân thaùnh hôn, vaø Giaùo Hoäi môùi caøng phaûi thaùnh haûo hôn.

Chæ duy coù Thieân Chuùa môùi laø nguoàn maïch cuûa söï thaùnh thieän maø thoâi, neân chuùng ta tröôùc heát phaûi höôùng veà Ngaøi ñeå xin ôn tha thöù, ñeå ñöôïc chöõa laønh, vaø ñeå caàu xin aân suûng haàu coù theå ñöông ñaàu vôùi cuoäc thöû thaùch naøy baèng moät loøng can ñaûm baát dung nhöôïng, cuõng nhö baèng moät chuû tröông hoøa hôïp. Nhö Ngöôøi Muïc Töû Nhaân Laønh trong Baøi Phuùc AÂm cuûa Chuùa Nhaät tuaàn vöøa roài, Caùc Vò Muïc Töû cuõng phaûi ñi giöõa haøng linh muïc vaø daân cuûa mình, nhö laø nhöõng ngöôøi ñaày loøng tin töôûng trong vieäc daãn hoï ñeán vôùi nhöõng gioøng nöôùc boå söùc (x Ps 22:2).

Toâi naøi xin Chuùa ban cho Caùc Vò Giaùm Muïc Hieäp Chuûng Quoác söùc maïnh ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng hieän nay, baèng nhöõng nguyeân taéc vöõng chaéc cuûa ñöùc tin, cuõng nhö baèng moät ñöùc aùi muïc vuï ñích thöïc ñoái vôùi caùc naïn nhaân, cuõng nhö ñoái vôùi caùc vò linh muïc vaø toaøn theå coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû xöù sôû cuûa Quí Huynh. Toâi xin tín höõu Coâng Giaùo haõy gaén boù vôùi caùc vò linh muïc vaø Giaùm Muïc cuûa mình, vaø haõy hoã trôï caùc vò baèng lôøi caàu nguyeän trong luùc khoán khoù naøy ñaây.

Bình an cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ôû cuøng Quí Huynh!

22/4 Thöù Hai

Chöông Trình hoïp giöõa ÑTC vôùi Caùc Vò Hoàng Y Hoa Kyø veà vuï linh muïc laïm duïng tình duïc

Hoâm nay Toøa Thaùnh chính thöùc coâng boá tham döï vieân buoåi hoïp ñaëc bieät naøy cuøng vôùi chöông trình hoïp. Ñòa ñieåm cuûa phieân hoïp seõ ñöôïc dieãn tieán taïi Saûnh Ñöôøng Bologna cuûa Giaùo Hoaøng Cung. Cuoäc hoïp naøy seõ ñöôïc chia ra laøm 4 buoåi. Buoåi hoïp saùng Thöù Ba ñöôïc môû ñaàu baèng lôøi chaøo möøng cuûa ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, sau ñoù laø baøi noùi cuûa ÑGM Wilton Gregory, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, roài sau ñoù tôùi caùc vò Hoàng Y, cuoái cuøng ÑTC seõ leân tieáng phaàn cuûa Ngaøi ñeå keát thuùc buoåi hoïp ban saùng. Buoåi hoïp chieàu Thöù Ba ñöôïc môû ñaàu vôùi ÑHY Darío Castrilloùn Hoyos, Boä Tröôûng Thaùnh Boä Giaùo Só, sau ñoù tôùi moät soá vò laõnh ñaïo caùc cô caáu Toøa Thaùnh Vatican, cuoái cuøng laø caùc Hoàng Y Hoa Kyø. Saùng Thöù Tö ñöôïc giaønh ñeå phaùc hoïa nhöõng döï thaûo; ÑTC khoâng tham döï buoåi hoïp naøy, vì Ngaøi baän vôùi buoåi trieàu kieán chung cho caùc Ngaøy Thöù Tö haèng tuaàn. Buoåi hoïp cuoái cuøng keát thuùc vaøo chieàu Thöù Tö.

Tham döï cuoäc hoïp ñaëc bieät naøy goàm coù caùc ÑHY Bernard Law of Boston; Roger Mahony of Los Angeles; Anthony Bevilacqua of Philadelphia; William Keeler of Baltimore; Adam Maida of Detroit; Francis George of Chicago; Theodore McCarrick of Washington, D.C.; Edward M. Egan of New York; James Hickey, archbishop emeritus of Washington; vaø linh muïc Avery Dulles, nhaø thaàn hoïc Doøng Teân. ÑTC cuõng môøi caùc ÑHY Hoa Kyø laøm vieäc ôû Toøa Thaùnh nhö ÑHY William Baum, archbishop emeritus of Washington vaø Major Penitentiary emeritus; Edmund Casimir Szoka, president of the Pontifical Commission for Vatican City State and archbishop emeritus of Detroit; vaø James Francis Stafford, president of the Pontifical Council for the Laity and archbishop emeritus of Denver. Ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø goàm coù caùc ÑGM Gregory, chuû tòch; William Skylstad, phoù chuû tòch; vaø William P. Fay, thö kyù. Caùc vò Hoàng Y Boä Tröôûng Toøa Thaùnh laø Joseph Ratzinger, Doctrine of the Faith; Eduardo Martínez Somalo, Institutes of Consecrated Life and for Societies of Apostolic Life; Giovanni Battista Re, Bishops; Jorge Arturo Medina Estévez, Divine Worship and the Sacraments; vaø Zenon Grocholewski, Catholic Education; vaø Archbishop Julian Herranz, president of the Pontifical Council for Legislative Texts.

21/4 Chuùa Nhaät

ÑTC truyeàn chöùc cho 20 taân linh muïc

Trong Thaùnh Leã truyeàn chöùc cho 20 taân linh muïc thuoäc giaùo phaän Roâma (12 ngöôøi YÙ, 6 ngöôøi Myõ Chaâu Latinh, 1 Taây Ban Nha vaø moät Phi Chaâu) taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay, Ngaøy Chuùa Nhaät Thöù Tö Muøa Phuïc Sinh, cuõng laø Ngaøy Chuùa Nhaät Chuùa Chieân Laønh, Ngaøy Caàu Cho Ôn Goïi trong Giaùo Hoäi. Trong ngaøy truyeàn chöùc theo truyeàn thoáng haèng naêm naøy, ÑTC ñaõ keâu goïi caùc taân chöùc soáng thaùnh thieän, khi nhaéc nhôû caùc vò laø Chuùa Gieâsu ñaõ “keâu goïi anh em soáng vôùi Ngöôøi baèng moät moái thaân tình hoàng phuùc. Ngöôøi xin anh em soáng khoù ngheøo caùch nghieâm nhaët vaø soáng khieâm toán nhö moät ngöôøi toâi tôù nhaän mình laø keû thaáp heøn nhaát moïi ngöôøi. Toùm laïi, Chuùa muoán anh em phaûi laø nhöõng vò thaùnh. Thaùnh thieän laø chieàu höôùng Giaùo Hoäi caàn phaûi nhaém ñeán trong vieäc chaêm soùc muïc vui… (Anh em phaûi laø) nhöõng vò thöøa taùc vieân thaùnh thieän cuûa Tình Thöông Thaàn Linh. Tröôùc heát, chính anh em haõy soáng aân suûng tuyeät vôøi cuûa söï hoøa giaûi nhö laø moät nhu caàu saâu xa vaø nhö moät taëng aân haèng mang laïi nieàm hy voïng cho con ngöôøi. Anh em seõ mang laïi cho con ñöôøng neân thaùnh vaø vai troø thöøa taùc vuï cuûa anh em moät nghò löïc vaø ñoäng löïc môùi. Caên cöù vaøo tình traïng luùc naøo cuõng saün saøng trung thaùnh cuûa moãi moät ngöôøi trong anh em, Thieân Chuùa seõ thöïc hieän nhöõng pheùp laï phi thöôøng cuûa tình yeâu nôi taâm hoàn caùc tín höõu. Taïi nguoàn maïch cuûa söï hoøa giaûi naøy, moät söï hoøa giaûi anh em phaûi laø nhöõng ngöôøi ban phaùt moät caùch bao dung vaø trung thaønh, thaønh phaàn laõnh nhaän bí tích röûa toäi môùi coù theå höôûng ñöôïc moät caûm nghieäm soáng ñoäng vaø uûi an veà Chuùa Kitoâ, Vò Muïc Töû Nhaân Laønh, vò muïc töû heát söùc vui möøng khi tìm laïi ñöôïc töøng moät con chieân laïc. 

Huaán Töø Tröôùc Kinh Laïy Nöõ Vöông:

Haõy caàu nguyeän cho vieäc trieån nôû ôn goïi vaø cho Thaùnh Ñòa

Anh chò em thaân meán,

1.-    Saùng hoâm nay, Toâi ñaõ truyeàn chöùc cho 20 taân linh muïc thuoäc Giaùo Phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Toâi xin göûi chaøo thaân aùi cuûa Toâi ñeán caùc taân chöùc naøy moät laàn nöõa, cuõng nhö ñeán hoï haøng thaân thuoäc vaø nhöõng ai ñeán vôùi hoï trong ngaøy ñaëc bieät khoâng theå queân ñöôïc naøy. Anh em taân linh muïc thaân meán, neáu giôùi treû laø hy voïng cuûa Giaùo Hoäi thì, hôõi nhöõng vò linh muïc treû, anh em coøn laø nieàmn hy voïng cho Giaùo Hoäi ñeán theá naøo! Ñoù laø lyù do taïi sao Toâi noùi vôùi anh em baèng nhöõng lôøi ñaëc bieät nhö anh em ñaõ bieát laø ñeà taøi cgo Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi tôùi ñaây: “Caùc con laø muoái ñaát… Caùc con laø aùnh saùng theá gian” (Mt 5:13). 

2.-    Theo truyeàn thoáng yù nghóa, Chuùa Nhaät Thöù Tö cuûa Muøa Phuïc Sinh hoâm nay cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi. Chuùa Nhaät naøy ñöôïc goïi laø Chuùa Nhaät “Chuû Chieân Nhaân Laønh”, vì trong baøi Phuùc AÂm, Chuùa Gieâsu qui veà cho Ngöôøi caùi danh hieäu soáng ñoäng cuûa thaùnh kinh naøy. Nhìn leân Ngöôøi, Toâi caàu nguyeän cho taát caû moïi vò linh muïc ñaõ hay seõ ñöôïc thaùnh hieán trong naêm nay, ñeå hoï coù theå bieåu loä moät thöù chöùng töø ñích thöïc veà Vò Muïc Töû Nhaân Laønh baèng söï thaùnh thieän nôi ñôøi soáng vaø thöøa taùc vuï cuûa hoï. Toâi môøi goïi taát caû moïi ngöôøi haõy hieäp lôøi caàu xin daâng leân Thieân Chuùa, nhaát laø trong ngaøy hoâm nay, cho vieäc trieån nôû nhieàu ôn goïi linh muïc vaø tu só thaùnh thieän.

3.-    Chuùng ta cuõng tieáp tuïc tha thieát caàu nguyeän cho tình hình taïi Thaùnh Ñòa laø nôi baát haïnh thay cöù luoân xaåy ra nhöõng tin töùc ñaùng lo ngaïi vaø nhöõng hình aûnh huûy hoaïi. Chuùng laø nhöõng hình aûnh, coøn maõnh lieät hôn caû baát cöù lôøi keâu goïi vaø yeâu caàu naøo, veà vieäc heát söùc noã löïc ôû moïi caáp ñoä ñeå laøm cho maûnh ñaát ñöôïc Thieân Chuùa chuùc phuùc thoaùt khoûi côn loác haän thuø vaø baïo löïc sôùm bao nhieâu coù theå.

Haèng ngaøy tinh thaàn Toâi ñaëc bieät höôùng veà Beâlem, höôùng veà Ñeàn Thôø Giaùng Sinh, nôi Toâi ñaõ soáng nhöõng giaây phuùt khoâng theå naøo queân ñöôïc trong cuoäc haønh höông Naêm Thaùnh cuûa Toâi. Qua gaàn 20 ngaøy trôøi, ngoâi ñeàn thôø vaø khu nhaø cöûa keá caän ñaõ trôû thaønh moät caûnh ñuïng ñoä, chieâu duï vaø nhöõng toá caùo nhau khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Chôù gì nôi naøy, cuøng vôùi taát caû nhöõng nôi thaùnh khaùc, sôùm ñöôïc phuïc hoài cho vieäc nguyeän caàu vaø cho khaùch haønh höông, cho Thieân Chuùa vaø con ngöôøi!

Xin Meï Maria caàu xin cho caùc phe ñoái ñòch nhau ñöôïc moät loøng can ñaûm hoøa bình, cuõng nhö cho coäng ñoàng quoác teá ñöôïc bieát chaët cheõ ñoaøn keát vôùi nhau. Chôù gì nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø Palestina coù theå bieát soáng chung vôùi nhau, vaø chôù gì Thaùnh Ñòa sau cuøng trôû laïi tình traïng laø moät maûnh ñaát linh thaùnh vaø laø moät maûnh ñaát hoøa bình!

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________