Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cung nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ña thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cung ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN BAÙT NHAÄT GIÔÙI TREÛ THEÁ GIÔÙI 21-28/7/2002

 

 

Ý Chỉ của Đức Thánh Cha cho Tháng Bảy


Ý Chung:
Xin cho các nghệ sĩ làm hết sức mình để giúp cho con người nam nữ ngày nay biết tái nhận thức được tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa nơi thiên nhiên tạo vật”.


Ý Truyền Giáo: Xin cho Kitô Hữu Ấn Độ khỏi bị ngăn cản công khai tuyên xưng niềm tin của mình và tự do loan báo Phúc Âm.

___________________________________________

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU: Kính thưa quí thân hữu của Màn Điện Tóan Thời Điểm Maria, nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII 23-28/7/2002 tại Toronto Canada, như đã hứa cách đây hai tuần, chúng tôi xin cống hiến quí bạn một cái nhìn tổng quan và toàn diện về Ngày Giới Trẻ Thế Giới từ trước đến nay, trong suốt cả tuần này, thời gian chúng tôi gọi là Tuần Bát Nhật Giới Trẻ Thế Giới.

 

21/7 Chúa Nhật


“Những biến cố xẩy ra vào ngày 11 Tháng Chín vừa qua cùng với cuộc xung khắc tại Thánh Địa đã bao trùm bóng tối tăm trên thế giới. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã huấn dụ các môn đệ của mình rằng đừng sợ, và nhắc lại cho họ nhớ rằng: ‘Các con là muối đất… Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14). Giới trẻ Kitô hữu đến gặp nhau ở Toronto đang sẵn sàng đáp lời Chúa Kitô: Này! Chúng con đây! Tuân giữ lời Chúa và không lo sợ, chúng con sẽ tung lưới Phúc Âm (x Lk 5:5)”

 

(Lời ĐTC Gioan Phaolô II trước Buổi Nguyện Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 21/7/2002).
 

Lịch Trình Cử Hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII 23-28/7/2002 Tại Tôrôntô Canada


Hội Đồng Tòa Thánh Về Giáo Dân vừa công bố Lịch Trình Cử Hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII tại Tôrôntô Canada như sau:


Chủ đề:     “Các con là muối đất… Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14).


Thứ Ba 23:

 

Thánh Lễ khai mạc tại Exhibition Place do ĐHY Aloysius Ambrozic, TGM Toronto chủ sự, vị sẽ   đại diện ban và nước tổ chức đón mừng giới trẻ Canada và giới trẻ thế giới. Theo danh sách tham dự, cho tới nay mới được 200 ngàn, không kể nhiều giới trẻ Canada chưa ghi danh và giới trẻ các nước nghèo đang gặp khó khăn về vấn đề chiếu khán nhập cảnh. (Chính phủ Canada đã từ chối 6000 đơn xin chiếu khán từ các nước như Haiti, the Dominican Republic, Colombia, Uganda và Sudan vì sợ rằng hành hương Ngày Giới Trẻ Thế Giới bị lợi dụng dịp để lưu ngụ bất hợp pháp sau đó).


24-25/7:

 

Sáng: Giới trẻ học hỏi giáo lý với các vị Giám Mục bằng các thứ ngôn ngữ khác nhau tại hơn 100 địa điểm (nhà thờ và trung tâm) ở Toronto. Kết thúc mỗi buổi học hỏi giáo lý là Thánh Lễ.


Chiều: Giới trẻ có thể đến thăm Coronation Park ở vùng phụ cận Ontario, một công viên đã vì biến cố Ngày Giới Trẻ này được đổi tên thành “Duc in Altum Park”, tức Công Viên Chỗ Nước Sâu. “Duc in Altum” là cốt li và là mục tiêu của Tông Thư Mở Màn Cho Một Tân Thiên Kỷ của ĐTC Gioan Phaolô II ban hành ngày 6/1/2001, Lễ Hiển Linh, thời điểm kết thúc Đại Năm Thánh 2000, để thúc giục toàn thể Giáo Hội hãy lợi dụng Ân Sủng của Năm Thánh 2000 mà Sống Thánh Chứng Nhân trong Ngàn Năm Thứ Ba. Tại đây có các vị linh mục ngồi tòa và giải tội bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, còn có cả Lều Thánh Thể được thiết dựng ở một khu vực đặc biệt của công viên này nữa để giới trẻ có thể đến viếng Thánh Thể và cầu nguyện. (Lệ dựng Lều Thánh Thể này đã được Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam thực hiện từ năm 1992, mỗi khi tổ chức Trại Hè Fatima vào sau tuần lễ Độc Lập Hoa Kỳ và Trại Huynh Trưởng Fatima vào cuối tuần sau Lễ Phục Sinh hằng năm).

 

Ngoài ra, cũng vào các buổi chiều của ba ngày này, giới trẻ còn có thể tham dự Hội Lễ Giới Trẻ (Youth Festival) bao gồm những sinh hoạt về nghệ thuật, văn hóa và thiêng liêng dựa theo đời sống và đức tin của giới trẻ trên khắp thế giới. Ở đây họ sẽ được dịp mời tham dự những dự án phục vụ xã hội nữa.


Thứ Năm 25:


Đón ĐTC cũng tại Exhibition Place.


Thứ Sáu 26:

 

Giới trẻ Đi Đàng Thánh Giá được tổ chức ở một số địa điểm tại Toronto. Đường Thánh Giá chính được bắt đầu từ Tòa Đô Sảnh Thành Phố lúc 7:30 tối, băng qua trung tâm thành phố dọc theo đường University Avenue.


Thứ Bảy 27:

 

Giới trẻ tham dự Thánh Lễ Vọng do ĐTC chủ tế tại Downsview Park. Họ sẽ từ các địa điểm trú ngụ bắt đầu đi bộ đến khu công viên này từ 8 giờ sáng Thứ Bảy, khoảng cách từ 6 đến 10 cây số. Thánh Lễ Vọng bắt đầu lúc 8 giờ tối, bao gồm cả buổi cầu nguyện, ca nhạc, chứng từ giới trẻ và huấn dụ của ĐTC.

ChúaNhật 28:

 

Giới trẻ tham dự Thánh Lễ Bế Mạc do ĐTC chủ tế lúc 9 giờ 30 sáng cũng tại khu công viên này.


Trên đây là Lịch Trình Tổ Chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII Tại Toronto Canada, một chương trình có nội dung giống như các Ngày Giới Trẻ Thế Giới trước đây. Màn Điện Toán Thời Điểm Maria sẽ phổ biến trong Mục Giáo Hội Trong Tuần này những chi tiết liên quan đến biến cố này trong tuần lễ Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII năm nay, với chủ đề Tuần Lễ Về Ngày Giới Trẻ. Xin mời quí thân hữu điện lưới toàn cầu nhớ đón xem.


Để dọn lòng giới trẻ cho Ngày Giới Trẻ XVII này, trong huấn từ cho Buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 7/7, ĐTC đã nhắc đến gương thánh Maria Goretti (lễ kính 6/7 hằng năm) như sau:


Thánh Maria Goretti là mẫu gương của những thế hệ mới, những thế hệ bị đe dọa bởi chiều hướng ý hệ thiếu dấn thân, một chiều hướng ý hệ khó lòng mà hiểu được tầm quan trọng của những giá trị không bao giờ cho phép đi đến chỗ hòa hoãn. Mặc dù nghèo nàn và kém học hành, chưa đầy 12 tuổi, Thánh Maria cũng đã có được một nhân cách chắc chắn và trưởng thành, một nhân cách thánh nhân đã được gia đình giáo dục theo đạo nghĩa. Nhân cách này chẳng những đã khiến cho thánh nhân tự vệ bản thân mình bằng một đức thanh sạch anh hùng, mà còn thậm chí đi đến chỗ tha thứ cho kẻ sát hại mình nữa. Việc tử đạo của thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng loài người không mãn nguyện bởi việc chạy theo những thúc động khoái lạc, mà là bằng việc sống cuộc đời mình trong yêu thương và trách nhiệm. Giới trẻ thân mến, Tôi biết r quí bạn nhậy cảm là chừng nào đối với những lý tưởng này. Trong niềm hy vọng được gặp gỡ quí bạn hai tuần nữa ở Toronto, hôm nay Tôi muốn lập lại với quí bạn là: Xin quí bạn đừng để cho cái thứ văn hóa của chiếm hữu và khoái lạc làm tê liệt lương tâm của quí bạn nhé! Quí bạn hãy là những tay canh gác tỉnh táo và cảnh giác để có thể trở thành những vai chính đích thực đóng vai trò xây dựng một tân nhân loại nghe”.


Không một Ngày Giới Trẻ Thế Giới nào từ năm 1985 đến nay mà không có ĐTC chủ sự, tại Giáo Đô Rôma cũng như tại các nước trên thế giới. Sau đây là lịch trình chuyến tông du 97 của Ngài từ 23/7 tới 2/8/2002, bao gồm mấy ngày Nghỉ Hè trước Ngày Giới Trẻ, rồi chủ sự Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII, cuối cùng đến thăm 2 Nước Nam Mỹ là Guatemala và Mễ Tây Cơ.


Trước hết, về mấy ngày nghỉ hè, vì chuyến tông du này làm ngăn trở cuộc nghỉ hè hằng năm vào Tháng Bảy của ĐTC ở Vùng Núi Alps Ý Quốc, nên theo lời yêu cầu của Tòa Thánh, Ủy Ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Canada đã chọn một nơi thiên nhiên tĩnh lặng cho ĐTC nghỉ 3 ngày (từ chiều 23 tới sáng 27/7) trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII. Cha dòng Basiliô là Thomas Rosica, giám đốc Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đã nghĩ đến trung tâm tĩnh tâm của dòng ngài ở Strawberry Island tại Ontariô. “Tôi đã dẫn phái đoàn dọn đường của Tòa Thánh đến đảo này bằng trực thăng quân đội vào mùa thu vừa rồi. Vừa thấy các vị thích ngay. Đảo đẹp, tĩnh lặng, biệt lập và dễ bảo vệ. Tất cả mọi rầng lớp an ninh đều cho biết họ không tìm thấy chỗ nào tốt hơn chỗ này”.


Trung tâm Strawberry Island có một nguyện đường kính Mẹ Vô Nhiễm. Có nhiều lối đi dọc theo hồ và một Đàng Thánh Giá bằng đồng và gỗ ngoài trời. Khu vực chứa được 75 người. Chính quyền liên bang Canada đã đặc biệt cung cấp cho ĐTC những chiếc xe chơi banh quật (golf cart) để Ngài có thể sử dụng đi dạo những ngày ở đảo này, cũng như thời gian Ngài ở tu viện Dòng Chị Em Thánh Giuse ở Torontô. Ngài cũng có thể đi thuyền trên Hồ Simcoe. Chiều Thứ Ba 23/7, sau khi máy bay hạ cánh ở phi trường quốc tế Lester B. Pearson ở Torontô, ĐTC được nghênh đón và Ngài sẽ được trực thăng quân đội đưa ra Strawberry Island. Chiều Thứ Năm, 25/7, ĐTC cũng được trực thăng đưa đến Torontô để khai mạc Ngày Giới Trẻ ở Palace Exhibitions, sau đó Ngài lại trở về đảo đêm hôm đó.


Sáng Thứ Bảy, 27/7, ĐTC sẽ rời đảo để gặp gỡ các giới, quí chức chính quyền và các vị giám mục, nhất là chủ toạ tối áp Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Downsview Park, để sửa soạn giới trẻ cho chính Ngày Chúa Nhật hôm sau cũng tại cùng một địa điểm. Trong thời gian ở Toronto, ĐTC trú ngụ tại Morrow Park, nhà mẹ Dòng Chị Em Thánh Giuse. Khu nhà mẹ này có đủ chỗ cho trực thăng hạ cánh.


ĐTC sẽ rời Torontô sáng Thứ hai, 29/7 và bay đến Guatemala, và ở đó 26 tiếng đồng hồ, mục đích chính là phong thánh cho Chân Phước Pedro de San José de Betancurt, vị tông đồ người nghèo ở Guatemala. Cuối cùng ĐTC đến Mễ Tây Cơ cho tới sáng ngày 2/8. Ở đây, Ngài sẽ phong thánh cho chân phước Juan Diego ngày 31/7, Người Da Đỏ được Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe vào thế kỷ 16. Hôm sau, Ngài phong chân phước cho hai vị tử đạo Người Da Đỏ là Juan Bautista và Jacinto de los Angeles. Cả hai cuộc phong thánh và á thánh này đều được cử hành ở Đền Thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico City.

 

22/7 Thứ Hai

 

Biến Cố Ngày Giới Trẻ Thế Giới

“N
ăm 1985 đã được Tổ Chức Liên Hiệp Quốc (The United Nations Organization) tuyên bố là Năm Giới Trẻ Quốc Tế (International Youth Year)". Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã công nhận sự kiện lịch sử này ở ngay đoạn mở đầu trong Bức Thư ngài gửi cho chung giới trẻ thế giới và cho riêng giới trẻ Công Giáo vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá 31-3-1995, "ngày mà Tôi đang gặp được nhiều người trong giới trẻ qúi bạn, những người hành hương qui tụ tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Rôma đây" (đoạn 16).

Ngày Giới Trẻ Thế Giới, kể từ đó, được thành hình theo chỉ thị của Đức Thánh Cha. Và Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần đầu tiên do Hội Đồng về Giáo Dân của Tòa Thánh đứng ra tổ chức cho giới trẻ Công Giáo tại chính Giáo Đô Rôma vào năm 1986. Sau đó, Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung lần lược được tổ chức, vào các năm lẻ, tại các nơi khác theo thứ tự thời gian như sau: lần thứ hai vào năm 1987 tại Buenos Aires nước Á Căn Đình, lần thứ bốn vào năm 1989 tại Santiago de Compostella nước Tây Ban Nha, lần thứ sáu vào năm 1991 tại Czestochowa nước Ba Lan, lần thứ tám năm 1993 tại Denver nước Mỹ, lần thứ mười vào năm 1995 tại Manila nước Phi Luật Tân, lần thứ mười hai vào năm 1997 tại Paris nước Pháp, và lần thứ mười lăm vào chính Năm Thánh 2000 tại Giáo Đô Rôma.

Theo lịch trình tổ chức đã được diễn tiến trên đây, cứ hai năm một lần, vào năm lẻ, mới có mộỉt Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại một quốc gia. Còn những năm chẵn, thường được tổ chức tại địa phương mỗi giáo phận. Tuy nhiên, vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá của mỗi năm, nhất là vào năm chẵn, tại giáo đô Rôma, vẫn cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung, có một cuộc trao chuyền Thánh Giá cho nhau, giữa giới trẻ của quốc gia đứng ra tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần trước cho giới trẻ của quốc gia sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ lần kế tiếp.

Còn chủ đề cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại một quốc gia trong năm lẻ, bao giờ cũng được Đức Thánh Cha ban bố bằng một sứ điệp từ một năm trước đó, để ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới kịp sửa soạn phần học hỏi vào chính thời điểm tổ chức.

Thế nhưng:

1- Tại sao Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, lại tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới? Theo chủ ý của Đức Thánh Cha thì Ngày Giới Trẻ Thế Giới mang một ý nghĩa sâu xa và một sứ mệnh thực sự ra sao?

2- Tại sao Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day) không được tổ chức tại một địa điểm duy nhất cố định, như tại chính giáo đô Rôma như lần đầu tiên, mà lại tổ chức ở khắp nơi trên thế giới như vậy?

3- Tại sao Ngày Chúa Nhật Lễ Lá lại được chọn làm ngày cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm, mà không phải là một ngày vui nào khác, như vào một ngày trong mùa hè, thời điểm nói lên bản chất hăng hái nhiệt tình của giới trẻ, hay vào mùa xuân, thời điểm phản ảnh đặc điểm tươi mới đầy sinh lực của tuổi trẻ??

4- Tại sao Thánh Giá lại được chọn để giới trẻ trao chuyền cho nhau trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được cử hành vào năm chẳn tại Rôma, để giới trẻ sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được củ hành vào năm lẻ sau đó tại một quốc gia, mà không phải là một dấu hiệu dễ thương nào khác, như chân trời, biểu hiệu cho nỗi ước mơ của gới trẻ, hay cầu vồng, biểu hiệu cho niềm hy vọng của giới trẻ v.v.???

Tại sao Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, lại tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới? Theo chủ ý của Đức Thánh Cha thì Ngày Giới Trẻ Thế Giới mang một ý nghĩa sâu xa và một sứ mệnh thực sự ra sao?

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, trong sứ điệp của ĐTC Gioan-Phaolô II ban hành ngày 15/8/1992 gửi cho giới trẻ để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, tại Denver Hoa Kỳ, đã xác định như sau:

• Ngày Giới Trẻ Thế Giới cùng với những tụ hội là những dịp thuận tiện để chúng ta tạm dừng chân cuộc hành trình của chúng ta một chút. Chúng giúp cho giới trẻ xét lại những ước vọng sâu xa nhất của mình, tăng thêm cảm quan thuộc về Giáo Hội của mình, tuyên xưng một niềm tin chung vào Chúa Kitô tử giá và phục sinh một cách phấn khởi và hào hùng. Chúng là dịp cho nhiều con người trẻ thực hiện những quyết định cứng cát và khôn ngoan làm đà cho họ tiến về tương lai của giòng lịch sử, dưới sự hướng dẫn mãnh lực song dịu dàng của Chúa Thánh Linh.

Những cuộc cử hành thường lệ này không phải chỉ có những lễ nghi bề ngoài, đáng làm vì chúng là một thông lệ. Thật vậy, chúng được bừng lên bởi nhu cầu sâu xa căn bản, phát xuất từ tâm khảm của con người và phản ảnh sinh hoạt lữ hành cũng như truyền giáo của Giáo Hội.

Như là một đáp ứng với những thách đố trong thời điểm biến động của chúng ta, Cuộc Tụ Hội Giới Trẻ Thế Giới (The World Youth Gathering) tức là bước đầu tiên và là dự trình cho một cuộc hiệp nhất mới mẻ, một sự hiệp nhất vượt trên tầm mức chính trị nhưng sáng soi tầm mức chính trị này. Nó dựa trên nhận thức là chỉ có tạo hóa của ci lòng con người mới có thể thỏa đáng những khát mong sâu thẳm nhất của lòng trí con người mà thôi. Như thế, Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một tuyên ngôn của Chúa Kitô, Đấng cũng nói với cả các con người nam nữ của thế kỷ chúng ta rằng: 'Ta đến cho họ được sự sống và được một sự sống trọn vẹn' (Jn.10:10). (The Pope Speaks Vol.38, No.1, 1-2/1993)

Ngoài ra, trong huấn từ riêng cho đại biểu của Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế (The International Youth Forum) ngày 14/8/1993, ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, tại Denver, Đức Thánh Cha còn quảng diễn như sau:

• Chúa là chính tâm điểm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và Người tiếp tục kêu gọi nhiều người trẻ tham gia với Người trong công việc cao trọng là loan truyền vương quốc của Người.

Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một cử hành long trọng mầu nhiệm sự sống: sự sống như là một tặng ân thần linh và là một mầu nhiệm linh thiêng. Giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp lại để tuyên xưng đức tin của Giáo Hội là: chỉ có trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đạt đến trọn vẹn sự thật về thân phận con người chúng ta cùng với định mệnh đời đời của chúng ta.

Chỉ có ở nơi Chúa Kitô con người nam nữ mới có thể tìm thấy những giải đáp cho những vấn nạn tối hậu làm họ bối rối. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô họ mới có thể hoàn toàn hiểu được phẩm giá của họ như là những con người được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương. (The Pope Speaks Vol.39, No.2, 3-4/1994)

Trong điệp văn viết ngày 8-5-1996 gửi cho đức hồng y Pironio, chủ tịch Hội Đồng về Giáo Dân, nhân dịp tổ chức cuộc học hội về Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tại Czestochowa, Ba Lan, ngày 13-16/5/1996, Đức Thánh Cha còn nói r mục đích và nội dung của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, nhất là nói lên vai trò của Giáo Hội đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới như sau:

• Mục đích chính của những Ngày này là hướng đức tin và đời sống của mỗi một người trẻ về Chúa Giêsu, để họ có thể trở nên một cứ điểm và nên ánh sáng chân thực cho mọi dự phóng cũng như cho sinh hoạt giáo dục nhắm vào những thế hệ mới. (Tuần san L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, phát hành ngày 19-6-1996, đoạn 1).

• Trọng tâm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là Lời của Thiên Chúa, phương thế của nó là việc suy tư về giáo lý, lương thực của nó là việc cầu nguyện, cung cách của nó là hiệp thông và đối thoại. (cùng nguồn vừa dẫn, đoạn 3)

• Như thế, giới trẻ được định kỳ kêu gọi để trở nên những người lữ hành trên các đại lộ của thế giới. Nơi họ, Giáo Hội thấy được chính mình và sứ mạng của mình giữa loài người; với họ, Giáo Hội chấp nhận những thách đố tương lai, nhận thức rằng tất cả loài người cần một sự trẻ trung mới mẻ trong tinh thần. (cùng nguồn vừa dẫn, đoạn 2)


• Ngày Giới Trẻ Thế Giới là ngày của Giáo Hội cho giới trẻ và với giới trẻ. (cùng nguồn vừa dẫn, đoạn 3)

Trong huấn từ tại Ngày Giới Trẻ Thứ Nhất tại Rôma năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xác định ý nghĩa đích thực của Ngày Giới Trẻ như sau:

• “Ngày Giới Trẻ” thực sự nghĩa là cuộc tiến lên đón gặp Thiên Chúa, Đấng đã đi vào lịch sử loài người qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. (tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 1/4/1986, trang 9)

Tại sao Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day) không được tổ chức tại một địa điểm duy nhất cố định?

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 10, 14-1-1995, tại Manila, Phi Luật Tân, đã tuyên bố như sau:

• Tin Mừng là để cho mọi người. Đó là lý do Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức ở các nơi khác nhau. (The Pope Speaks Vol.40, No.3, 5-6/1995).

Thêm vào đó, trong bài giảng cho Thánh Lễ cử hành Ngày Giới Trẻ lần thứ 11 tại Giáo Đô Rôma, vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, 26-11-1995, Đức Thánh Cha còn cho phong trào tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một cuộc hành trình hay lữ hành chung cho giới trẻ, và cho những dịp tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới là những chặng dừng chân của giới trẻ tại mỗi giáo phận địa phương cũng như tại giáo đô Rôma. sau đây là lời của ngài:

• Cuộc lữ hành khởi sự là như thế, một cuộc lữ hành băng qua các Giáo Phận trên khắp thế giới, để rồi, cứ mỗi hai năm, lại cùng nhau hợp lại thành một cuộc đại hội quốc tế (a great international meeting), xây lên những chiếc cầu huynh đệ và hy vọng, nối liền các đại lục, các dân nước cũng như các nền văn hóa. Nó là một cuộc hành trình luôn luôn chuyển vận, giống như sự sống. Giống như tuổi trẻ.

Năm nay - có thể nói là đang ở khoảng lưng chừng đường giữa lần dừng chân không thể quên được tại Manila và lần dự tính tại Balê vào tháng 8 năm 1997 - cuộc hành trình 'của thành phần trẻ' một lần nữa lại tạm nghỉ tại các Giáo Hội địa phương, một cuộc hành trình cũng làm bổ ích như kinh nghiệm của cuộc hành hương Âu Châu đến Ngôi Nhà Thánh ở Lôretô. (Tuần san L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, phát hành ngày 4/3/1996).

Tại sao Ngày Chúa Nhật Lễ Lá lại được chọn làm ngày cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm, mà không phải là một ngày vui nào khác?

ĐTC Gioan-Phaolô II, qua bài giảng trong Thánh Lể cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 11 tại Giáo Đô Rôma, Chúa Nhật Lễ Lá, 31-3-1996, đã cho biết lý do như sau:

• 11 năm qua, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng 'ngày giới trẻ' bắt đầu như thế ngay từ đầu, từ ngày chúng ta đang tưởng nhớ hôm nay đây, khi thành phần trẻ ở Gia-Liêm tiến lên để gặp gỡ Đức Kitô khi Người tiến vào thành, hiền lành và khiêm nhượng, cưỡi trên một con lừa, theo lời tiên tri Zacaria (x.9:9). Họ đến để chào mừng và tiếp đón Người bằng những lời thánh vịnh: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến...' (Ps.117/118:26)...

Đó là lý do tại sao giới trẻ hằng năm trở lại với cuộc hội họp này, cuộc hội họp bắt nguồn từ lòng nhiệt thành không thể đè nén của mình đối với Chúa Giêsu cũng như với Phúc Âm của Người.

Trong phụng vụ của Chúa Nhật Lễ Lá, giới trẻ lãnh nhận một vai trò chủ động, như 'các con trẻ ở Gia-Liêm', thành phần 'chào đón Đức Kitô Vua. Họ cầm những cành lá Olive và lớn tiếng chúc tụng Chúa: Chúc tụng trên nơi cao thẳm' (ca xướng khi rước lá)" (Tuần san L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, phát hành ngày 4/3/1996)

Tại sao Thánh Giá lại được chọn để giới trẻ trao chuyền cho nhau trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được cử hành vào năm chẳn tại Rôma, để giới trẻ sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được củ hành vào năm lẻ sau đó tại một quốc gia?

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, cũng qua bài giảng trong Thánh Lể cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 11 tại Giáo Đô Rôma, Chúa Nhật Lễ Lá, 31-3-1996, đã nói lên ý nghĩa của tác động này như sau:

• Ôm nhận lấy Thánh Giá trong ngày này, chuyền tay nhau Thánh Giá, là một cử chỉ rất hào hùng. Nó như thể nói lên rằng: Lạy Chúa, chúng con không muốn chỉ ở với Chúa vào lúc vang lên những lời tung hô 'Vạn Tuế', mà còn muốn, với ơn Chúa giúp, như Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, và như Tông Đồ Gioan, theo Chúa trên con đường Thánh Giá. Ôi Chúa, đúng thế, vì 'Chúa có những lời của sự sống đời đời' (Jn.6:68), và chúng con tin rằng, Thánh Giá của Chúa đích thực là lời sự sống, sự sống đời đờí! (Tuần san L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, phát hành ngày 4/3/1996).

Để quảng diễn đề tài về sự sống vô cùng phong phú và mầu nhiệm này, trong sứ điệp ngày 15-8-1992, sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, tại Denver, Đức Thánh Cha còn viết thế này:

• 'Sự sống' đây nói lên toàn tổng số tất cả những gì tốt lành mà người ta ước muốn, đồng thời cũng có nghĩa là cái làm cho chúng trở thành khả dĩ, khả đạt, lâu bền...

Chúa Giêsu đã đến để cung cấp một câu trả lời tối hậu cho niềm ước mong được sự sống và được ci trường sinh mà Cha Trên Trời của Người đã tuôn đổ vào lòng chúng ta khi Ngài tạo dựng nên chúng ta. Tuyệt đỉnh của mạc khải là lúc Lời nhập thể tuyên bố: 'Ta là sự sống' (Jn.14:6) và 'Ta đến cho chúng được sự sống' (Jn.10:10). Thế nhưng sự sống đó là sự sống nào? Chủ ý của Chúa Giêsu đã r ràng: đó là chính sự sống của Thiên Chúa, một sự sống vượt trên mọi nguyện vọng có thể khát mong của ci lòng con người (x.1Cor.2:9)...

Gắn bó với bản thân mình, chúng ta không bao giờ chiếm được những đích điểm chúng ta phải nhắm tới khi được dựng nên. Trong chúng ta có một hứa hẹn mà chúng ta thấy rằng mình không thể nào đạt được. Thế nhưng, Con Thiên Chúa, đến giữa chúng ta, đã lấy chính mình Người làm bảo chứng cho chúng ta: 'Ta là đường lối, là sự thật và là sự sống' (Jn.14:6). Thánh Augustinô đã hết sức khéo léo đặt lại lời này: Chúa Kitô 'làm nên một chỗ cho mọi người có thể tìm thấy sự sống chân thật'. "Chỗ" này là Thánh Thể của Người và là Thần Linh của Người, ở đó, tất cả đời sống con người, sau khi được cứu rỗi và được thứ tha, cũng được đổi mới và thần linh hóa. (The Pope Speaks Vol.38, No.1, 1-2/1993).


23/7 Thứ Ba

2 Vấn Đáp ở Manila, Phi-Luật-Tân 1/1995

(The Pope Speaks, Vol.40, No.3, May/June 1995).


1- Đức Thánh Cha mong ước gì nơi giới trẻ?

Trong cuốn "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", Cha đã viết "vấn đề nền tảng của giới trẻ là một vấn đề cá nhân sâu xa. Giới trẻ... biết rằng cuộc sống của họ có ý nghĩa cho đến độ nó trở nên một tặng vật hy hiến cho những người khác". Do đó, câu hỏi này nhắm đến một cách riêng tư mỗi một người trong các con. Các con có thể hiến mình, giờ giấc của mình, năng lực của mình, tài năng của mình cho lợi ích của những người khác chăng? Nếu các con làm được thì Giáo Hội và xã hội có thể mong nơi mỗi một người trong các con nhiều điều trọng đại. Ơn gọi yêu thương, hiểu theo nghĩa thực sự vươn mình đến những đồng loại của chúng ta và đoàn kết với họ, là ơn gọi căn bản nhất trong mọi ơn gọi. Nó là nguồn gốc của tất cả mọi ơn gọi trong đời sống. Đó là điều Chúa Giêsu tìm kiếm nơi con người trẻ ấy khi Người phán: "Hãy giữ các giới răn" (Mk.10:19). Nói cách khác: đó là phụng sự Thiên Chúa và tha nhân theo mọi đòi hỏi của một con tim chân thật và chân chính. Thế rồi, sau khi người trẻ nói rằng anh ta đã theo đường lối đó, Chúa Giêsu liền kêu mời anh ta đến một tình yêu cao cả hơn: Hãy bỏ mọi sự, đến mà theo Ta; hãy bỏ mọi sự liên quan đến bản thân mình mà bắt tay với Ta trong công cuộc vĩ đại cứu rỗi thế gian (x.câu 21). Chúa có một điều gì đó cho mỗi người làm dọc theo cuộc hiện hữu của từng người...


2- Chúng con giải thích thế nào về tác dụng phi thường của đời sống Chúa Kitô và hiệu qủa của những lời Người? Quyền năng và quyền bính của Người từ đâu mà có?


Những vấn nạn của các con lần này liên quan đến bản thân và công việc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta. Đọc kỹ Phúc Âm thánh Gioan, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho vấn nạn của chúng ta... Chúa Giêsu phục sinh và sống động đến với các tông đồ trong một căn phòng các vị đang qui tụ. Và để chứng tỏ Người cũng chính là Đấng mà các vị vẫn quen biết, Người đã tỏ cho các vị thấy những thương tích của Người: nơi đôi bàn tay và cạnh sườn của Người. Đây là những vết tích về cuộc tử nạn và vượt qua cứu độ của Người, là nguồn mạch quyền năng mà Người truyền sang cho các vị... Vì cuộc phục sinh của Đức Kitô, con người không còn hiện hữu để mà chết nữa, họ hiện hữu cho một sự sống đã được tỏ hiện nơi chúng ta. Đây là sự sống mà Chúa Kitô đã mang xuống trần gian (x.Jn.1:4)... Cuộc chiến thắng của sự sống trên sự chết là điều mà mọi người ước vọng. Tất cả mọi tôn giáo, đặc biệt là những tôn giáo lớn lâu đời được hầu hết dân Á Châu theo, đều chứng tỏ sự thật về tình trạng bất tử của chúng ta được ghi khắc nơi lương tri đạo lý của con người sâu xa biết bao. Việc con người tìm kiếm sự sống sau khi chết gặp được thỏa nguyện thực sự nơi cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô phục sinh là biểu hiện cho việc Thiên Chúa đáp ứng niềm mong đợi thao thức sâu xa này của tinh thần con người, mà Giáo Hội tuyên xưng: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy" (Kinh Tin Kính Các Tông Đồ). Chúa Kitô phục sinh là bảo chứng cho con người nam nữ của mọi thời đại là họ được kêu gọi đến một sự sống vượt ngoài biên giới sự chết. Việc sống lại của thân xác không phải chỉ là tình trạng bất tử của linh hồn thôi. Toàn thể con người, bao gồm cả thân xác lẫn linh hồn, được hưởng sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là sự sống trong Thiên Chúa. Chứ không phải là sự sống, như thánh Phaolô dạy, "lụy thuộc sự hư nát" (Rm.8:20). Là tạo vật trên thế gian, mỗi người đều phải chết cũng giống như mọi tạo vật khác. Tình trạng bất tử của toàn thể con người chỉ có thể nhận được từ tặng ân Thiên Chúa. Thật ra nó là việc chia sẻ vào sự vĩnh cửu của chính Thiên Chúa.

Chúng ta có thể nhận lãnh "sự sống trong Thiên Chúa" như thế nào? Bởi Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể ban sự sống mới này, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: "Tôi tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống". Nhờ Ngài, chúng ta trở nên, theo hình ảnh của Người Con duy nhất, con cái thừa nhận của Cha... "Hãy nhận lấy Thánh Thần" nghĩa là hãy chấp nhận từ Thày gia sản ơn thánh và sự thật này, là cái làm cho các con trở nên một thân thể thiêng liêng nhiệm mầu với Thày. "Hãy nhận lấy Thánh Linh" cũng có nghĩa là hãy trở nên những kẻ tham hưởng vương quốc Thiên Chúa, do Thánh Linh tràn đổ vào lòng các con như hoa trái khổ đau và hy sinh của Con Thiên Chúa, để càng ngày Thiên Chúa sẽ càng trở nên tất cả trong mọi người (x.1Cor.15:28). Giới trẻ thân mến, cuộc suy niệm của chúng ta đã tiến đến trung tâm điểm của Chúa Kitô Cứu Thế. Nhờ việc toàn hiến của Người cho Chúa Cha, Người đã trở nên đường nẻo cho việc chúng ta được làm dưỡng tử dưỡng nữ dấu yêu của Thiên Chúa. Sự sống mới này hiện hữu nơi các con nhờ bí tích rửa tội là nguồn mạch hy vọng và lạc quan của Kitô hữu chúng con. Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời vẫn thế. Khi Người nói với các con: "Như Cha sai Thày, Thày cũng sai các con", các con có thể yên tâm là Người sẽ không bỏ mặc các con. Người sẽ luôn luôn ở cùng các con...

Tại sao Người sai các con? Vì con ngưòi nam cũng như nữ khắp cả thế giới - Bắc, Nam, Đông, Tây - ngóng đợi một sự giải phóng và mãn nguyện đích thực. Người nghèo tìm kiếm công lý và kết đoàn; kẻ bị áp bức cần phải có tự do và nhân phẩm; người mù kêu gọi ánh sáng và chân lý (x.Lk.4:18). Các con được sai đi không phải để công bố một sự thật trừu tượng. Phúc Âm không phải là một lý thuyết hay một ý thức hệ! Phúc Âm là sự sống! Công việc của các con là làm chứng cho sự sống này: sự sống của dưỡng tử dưỡng nữ Thiên Chúa. Con người tân tiến, cho dù họ có biết hay chăng, thật là cần đến sự sống này - như 2000 năm trước đây nhân loại cần Chúa Kitô đến vậy; cũng như con người luôn luôn cần Chúa Giêsu Kitô cho đến tận cùng thời gian.

Tại sao chúng ta cần Người? Vì Chúa Kitô mạc khải chân lý về con người và về cuộc sống cũng như định mệnh của con người. Người tỏ cho chúng ta thấy vị trí của chúng ta trước nhan Thiên Chúa, như là những tạo vật và những tội nhân, như thành phần được cứu chuộc nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người, khi chúng ta đang lữ hành trên con đường về nhà Cha... Sự thật về con người - mà thế giới tân tiến khó lòng hiểu được - đó là chúng ta được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như chính Thiên Chúa (x.Gn.1:27), và chính ở tại chỗ này, chứ chưa cần kể đến những khía cạnh khác, chất chứa phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi một con người, không có luật trừ, kể từ lúc được thụ thai cho đến lúc tự nhiên mà chết. Cho dù cái mà đối với văn hóa hiện đại càng khó hiểu đi nữa, thì nhân phẩm này, được khuôn đúc theo tác động sáng tạo của Thiên Chúa, lại được nâng lên cao hơn vượt bực trong mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Đây là sứ điệp mà các con phải công bố cho thế giới tân tiến: nhất là cho người bất hạnh nhất, người vô cư vô sản, người yếu bệnh, những kẻ bị ruồng rẫy, những người chịu khổ sở trong tay kẻ khác. Cho mỗi một người, các con phải nói rằng: Xin hãy nhìn vào Chúa Giêsu Kitô để qúi vị thấy rằng thực sự qúi vị là ai trước mặt Thiên Chúa!...

Chúa Giêsu sai các con như thế nào? Người không hứa gươm giáo hay bạc tiền, quyền lực, cũng không hứa bất cứ điều gì như phương tiện truyền thông xã hội thu hút con người ngày nay. Thay vào đó, Người ban cho các con bình an và sự thật. Người sai các con đi với một sứ điệp uy quyền về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người, với sự thật về thập giá và phục sinh của Người. Đó là tất cả những gì Người ban cho các con, và đó cũng là tất cả những gì các con cần. Phần ân sủng và sự thật này sẽ phát sinh can đảm. Theo Chúa Kitô bao giờ cũng đòi phải can đảm... Và như thế là chúng ta trở về với vấn nạn đầu tiên của các con:

Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng mong đợi gì nơi giới trẻ của Ngày Giới Trẻ Thứ 10? Đó là các con tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là các con học biết làm sao để công bố tất cả những gì chất chứa nơi sứ điệp của Chúa Kitô, thực hiện một cuộc giải phóng đích thực và một cuộc tiến triển chính đáng cho loài người. Đây là điều mà Chúa Kitô mong đợi nơi các con. Đây là điều Giáo Hội tìm kiếm nơi giới trẻ Phi Luật Tân, nơi giới trẻ Á Châu, nơi giới trẻ thế giới. Như thế, văn hóa riêng của các con sẽ thấy rằng các con nói năng bằng một thứ ngôn ngữ đã vang vọng sẵn, một cách nào đó, nơi những truyền thống cổ kính của Á Châu: một thứ ngôn ngữ của bình an nội tâm chân thực và của sự sống tròn đầy, bây giờ và cho đến muôn đời...

 

24/7 Thứ Tư
3 Vấn Đáp ở Trent, Ý 4/1995

(The Pope Speaks, Vol.40, No.6, November/December 1996).


1- Giới trẻ phải sống hiệp nhất và hòa hợp ra sao trong một thế giới phân mảnh đầy những mâu thuẫn?


Chính Chúa Giêsu trả lời cho các con là: "Lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha... để họ tất cả được nên một...". Đó là câu trả lời. Các con có thể thấu hiểu được nó trong việc chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa: để biết mình, họ phải biết Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là ai? Dung nhan đích thực của Ngài như thế nào? "Thiên Chúa là tình yêu" (1Jn.4:8,16), thánh Gioan viết như thế. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha, và tình yêu của Các Ngài là Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa là một, Ngài là Đấng Tuyệt Đối; nhưng Ngài cũng là ba, là mối liên hệ, là tặng phẩm của Ngôi này cho Ngôi kia trong một sự cởi mở hoàn toàn hỗ tương. Mỗi một Ngôi là chính mình đồng thời cũng khác biệt với các Ngôi khác, tuy thế Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa. Đây là kiểu mẫu mà các con phải suy niệm! Các con yêu dấu, Chúa Ba Ngôi trước hết dạy các con là mỗi một người phải tìm gặp chính mình. Một con người thanh thiếu niên, một con người trẻ, là một cá nhân đang hình thành căn tính riêng của mình. Trong xã hội của chúng theo chủ nghĩa hưởng thụ và tượng hình, chúng ta dễ dàng liều mất chính bản thân mình để trở thành "bị phân mảnh". Một tấm gương rạn nứt không thể nào phản ảnh tất cả hình hài. Nó phải được tái tạo. Thế nên con người cần phải có một tâm điểm sâu xa và vững chắc để từ đó họ có thể hợp nhất các kinh nghiệm khác nhau của mình. Tâm điểm này, như thánh Augustinô dạy, không tìm thấy được ngoài mình, mà ở tận thẳm sâu trong tâm khảm con người, nơi con người gặp được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Trong mối liên hệ với Thiên Chúa là Đấng duy nhất, con người mới có thể nên một bản thân mình. Chúng ta hãy suy niệm sâu xa hơn nữa: Con người hoàn toàn là mình chỉ khi nào họ gặp gỡ Thiên Chúa và có thể từ bỏ chính mình trong việc gắn bó với Chúa Ba Ngôí! Con người thanh thiếu niên nhận biết tình yêu Thiên Chúa và phó mình cho Ngài thì hoàn toàn trở nên chính mình, tránh được cảnh dám liều mình trở thành "một người, không một ai và một trăm ngàn", như một nhà văn người Ý rất quen thuộc với các con viết. Bấy giờ họ mới có thể vươn mình đến với người khác, chẳng những để ban phát một điều gì đó, mà còn để hiến tặng cả chính bản thân mình nữa. Giới trẻ thân mến, nếu các con có thể sống theo đường lối này, các con sẽ không bao giờ thuộc về số những khối hỗn tạp, những phóng ảnh của những bộ mặt vô danh trên quảng cáo. Bất hạnh thay, con người hưởng thụ mà xã hội thực sự thường mong ước, đó là các con phải là những cá nhân mà không có cá thể, đó là các con phải sống theo thời trang, luôn luôn tìm kiếm những cảm giác mới mẻ, khiêu gợi những kích thích tự nhiên, vì đó mới là cách làm các con trở nên những kẻ hưởng thụ lý tưởng. Ngay cả cái được gọi là vấp phạm mà trước kia từng đồng nghĩa với khuynh hướng bất nhất thì nay lại thịnh hành trong cái thứ văn hóa thụ hưởng. Thế nhưng ngày nay, suy nghĩ kỹ về điều này thì thấy rằng những ai còn có thể kiên trì sống Phúc Âm là họ đang bơi ngược chiều sóng. Đó là đức anh hùng của một cuộc sống thường nhật, của sự thánh thiện sống động trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh...


2- Thế nhưng, chúng con làm thế nào để đạt được lý tưởng này? Làm sao chúng con có thể giữ mình cho khỏi bị phân tán và bỏ cuộc khi đương đầu với những khó khăn?


Y nghĩa của vấn nạn thứ hai hỏi về cách làm cho việc hiệp nhất và hiệp thông trở thành một cảm nghiệm vững chắc và lâu bền. Về vấn đề này, chúng ta có thể nhớ lại một điều khác mà Chúa Giêsu đã phán được Phúc Âm thánh Gioan ghi lại: "Cha yêu Thày thế nào, Thày cũng yêu các con như vậy. Hãy lưu ngụ trong tình yêu của Thày" (Jn.15:9).

Hãy chú trọng đến động từ "lưu ngụ"! Nếu các con muốn tình trạng hiệp nhất của các con bền bỉ, chứ không chỉ gắn liền với lòng nhiệt thành trong một lúc nào đó thôi, các con phải lưu ngụ trong tình yêu của Chúa Giêsu, như cành nho còn dính với cây nho. Những ai lưu ngụ trong tình yêu của Người thì "sinh nhiều hoa trái" (Jn.15:5). Hoa trái đầu tiên trổ sinh từ các môn đệ chính là nên một, bằng cách yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương các ngài (x.Jn.15:12). Không phải hay sao, đó là một phép lạ của đức tin và sự thánh thiện hùng hồn, tỏ hiện trước một nhân loại khắc khoải của thời đại chúng ta đang bị xâu xé bởi những căng thẳng và tranh sát nhau? Thế nhưng, chúng ta có thể lấy sức mạnh ở đâu để lưu ngụ trong Chúa?

Giới trẻ thân mến, trước hết Giáo Hội hiến cho các con Thánh Thể là "tâm điểm thu hút" đối với cộng đoàn Kitô hữu. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô rằng: "Vì chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân thể, bởi tất cả chúng ta tham phần vào cùng một tấm bánh" (1Cor.10:17). Các con hãy lấy Thánh Thể làm tâm điểm của đời sống các con. Nhờ suy niệm Phúc Âm, các con mới đào sâu được ý nghĩa của Phúc Âm. Điều này sẽ giúp các con lại thấu hiểu được giá trị và sự đẹp đẽ của cuộc họp mặt để cử hành Thánh Thể mỗi ngày Chúa Nhật, hiểu được niềm vui được thuộc về một thành phần mang Đức Kitô bị đóng đanh và phục sinh trong lòng mình.


Vậy các con hãy cố gắng đối xử với Chúa Giêsu trong Thánh Thể như Người đối xử với chúng ta. Người đã tự hiến mình Người. Các con hãy dừng chân lại trước nhà tạm, không cần phải có lý do gì đặc biệt, cũng không cần phải nói chi hết, chỉ việc lặng lẽ trước nhan Người, chiêm ngắm cử chỉ vời vợi của tình yêu được hàm chứa nơi Tấm Bánh đã được thánh hiến. Các con hãy học biết lưu ngụ với Người, để có thể yêu thương như Người. Trong một tuần lễ, khi có thể, các con hãy tham dự Thánh Lễ. Việc trung thánh với Thánh Thể hằng ngày trong tuần giúp chúng ta theo Chúa Kitô nơi cuộc sống thường nhật, và làm chúng ta nhận được ánh sáng cũng như sức mạnh để theo đuổi ơn gọi của mình.


3- Làm sao để sống và truyền đạt chân lý và niềm vui của Chúa Kitô mà không sợ hãi?

Các con yêu dấu, cách này cũng giống như cách Chúa Giêsu đã thực hiện, đó là phục vụ, chia sẻ, và ban tặng chính sự sống mình. Ở đây chúng ta nhận lấy những lời của Đấng đã phục sinh: "Như Cha đã sai Thày thế nào, Thày cũng sai các con như vậy" (Jn.20:21). Chúa Cha sai Chúa Giêsu để ban phát sự sống và ban một sự sống viên mãn (x.Jn.10:10), và Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ làm như vậy. Ban tặng sự sống: đó là lý tưởng duy nhất đáng theo đuổi bằng mọi giá cho tới cùng. Đó cũng là cách hân hoan, như Chúa Giêsu phán: "Cho đi phúc hơn là nhận lãnh" (Acts 20:35).

Các con không được lẫn lộn đường lối này với khuynh hướng hiếu động. Thật vậy, những ai thích quan tâm và lo âu về những điều phải làm thì không còn có thể truyền đạt giá trị chất chứa trong hành động của mình, giá trị đó là tình yêu của Thiên Chúa. Trái lại, các con hãy là những khí cụ khiêm hèn, đơn thành và không dính bén gì với chính mình cũng như với những hoạt động của mình. Hãy gắn bó chặt chẽ với một mình Chúa Kitô cũng như với những lời của Người mà thôi. Như thế, các con mới có thể gieo rắc những hạt giống hiệp nhất, hòa giải và đối thoại trong các môi trường các con sống và làm việc khác nhau. Trước hết là gia đình, như các con nghiệm thức, nơi thường đòi hỏi rất nhiều cố gắng để làm chứng cho Phúc Âm qua những liên hệ hằng ngày. Rồi đến trường học, đến việc làm, đến thể thao, đến giải trí lành mạnh: các con hãy lan truyền khắp mọi nơi hoà bình và niềm vui mà Chúa Giêsu đã ban cho thành phần bạn hữu của Người.

Giới Trẻ thành Trent thân mến, các con hãy nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ đã đón nhận mầu nhiệm vô cùng của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nơi con người cũng như cuộc sống của Mẹ. Mẹ Maria đã sống liên lỉ với Thánh Thể: Mẹ đã luôn luôn thân mật giữ tình trạng gắn bó với Chúa Giêsu và trung thành theo Người từ khi Người nhập thể trong cung lòng đồng trinh của Mẹ cho đến núi Canvê. Sau khi Chúa Kitô phục sinh, các tông đồ ở với Người và "các ngài đồng tâm nhất trí chuyên chú cầu nguyện" (Acts 1:14). Do đó, Mẹ đã trở nên Mẹ của sự hiệp nhất: mẫu thức của Giáo Hội, một Giáo Hội là "dấu hiệu và dụng cụ... hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất giữa loài người" (hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 1).


25/7 Thứ Năm
4 Vấn Đáp ở Como, Ý 5/1996

(L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, N.20, phát hành ngày 15/5/1996).


1- Ngày nay làm thế nào để có thể sống như là những Kitô hữu trong một môi trường bị chế ngự bởi một thứ văn hóa hoang mang, tuyệt vọng và chết chóc mà hậu qủa không thể tránh được là nội tâm trống rỗng kèm theo tình trạng lạnh nhạt khô khan?


Giới trẻ thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta "ở trong" thế gian song không "thuộc về" thế gian. Điều này có nghĩa là đức tin, một khi được tăng triển hơn nơi mỗi người, tăng triển tự nhiên và vững chắc, thì làm cho tín hữu có thể chèo ngược lại giòng nước, cho dù có phải đương đầu với mối nguy cơ bị hiểu lầm và kể cả bị nhạo báng. Chúng ta không được sợ điều này. Chúng ta cũng phải cố gắng yêu thương những người tỏ ra thù địch với chúng ta; song phải cương quyết trong trường hợp cần phải bênh vực đức tin.

Ngoài ra, các con cần phải thấu hiểu giá trị đức tin Kitô giáo là để cho lãnh vực trần thế. Việc thuộc về Đức Kitô không có nghĩa là dập tắt những giá trị nhân loại chuyên chính, mà là thanh tẩy và thăng hóa chúng. Các con sẽ càng là Kitô hữu khi các con càng thực sự là con người.

Để đạt được kết qủa khả quan trong một môi trường thù hận, việc quan thiết căn bản là phải gắn bó hợp nhất với nhau. Thiên Chúa không cứu chúng ta với tư cách cá nhân mà với tư cách là dân của Ngài. Trong một thế giới có khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, chúng ta phải thấu đáo và giữ chặt lấy ý nghĩa của việc thuộc về Giáo Hội. Cha đang có ý nói đến Giáo Hội hoàn vũ; nhưng Cha cũng đang nghĩ đến việc diễn đạt cụ thể của Giáo Hội hoàn vũ này nơi Giáo Hội địa phương (x. hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 23)... Hãy hãnh diễn về cộng đoàn của mình. Chúa Kitô hiện diện nơi từng cộng đoàn. các con hãy tụ hợp lại quanh Người để trở nên những tảng đá của Giáo Hội Người (x.1Pt.2:5)... Cộng đồng mà các con thuộc về sẽ bảo vệ các con, và trên hết nó sửa soạn cho các con lãnh sứ mạng các con được kêu gọi để thực hiện trên thế gian này. Về phần mình, cộng đồng của các con cũng cần đến các con, đến lòng quảng đại và can đảm của các con, để cộng đồng của các con có thể linh hoạt và chủ động trong thế giới ngày nay. Phải trẻ trung! Phải là một Giáo Hội trẻ trung! Các con đã bao giờ thấy một con người trẻ 2000 tuổi đời chưa? Đó là Giáo Hội. Giáo Hội luôn luôn trẻ trung, luôn luôn kiều diễm, thật là sống động, luôn luôn thu hút. Bao giờ cũng có khó khăn; nhiều lần Giáo Hội đã bị tấn công, bị cản trở, nhưng Giáo Hội vẫn thế: điều Cha nói đây cũng là điều thánh Phaolô nói vậy!


2- Đâu là bản chỉ nam cho việc thực sự lớn lên trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần?


Giới trẻ thân mến, các con thường cảm thấy nhu cầu cần phải được đào luyện về sống tu đức cũng như làm tông đồ... Cha xin trả lời bằng cách chỉ cho các con thấy gương mẫu của các thánh và nhắc cho các con nhớ lại điều mà truyền thống Kitô giáo không ngừng chú trọng. Các con cần phải chuyên chăm trung thành tham dự vào sinh hoạt phụng vụ, đặc biệt vào Hy Tế của Chúa, Đấng đã chết và sống lại cũng là Đấng thực sự hiện diện nơi Thánh Lễ... Các con hãy kiếm giờ để dự lễ, chẳng những vào các Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, mà còn vào cả các ngày thường trong tuần nữa. Các con cũng hãy ý thức lại giá trị của việc tôn thờ lặng lẽ Chúa Kitô ngự thật trong nhà tạm. Nhờ thế các con mới để Người lôi kéo các con tham dự vào nhiệt huyết thánh thiện của Người, vào việc chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha, vì Thánh Thể có nghĩa là tạ ơn. Cha muốn các con biết rằng Thánh Thể là một điều tuyệt vời. Cha càng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, Cha càng tham phần vào mầu nhiệm đức tin cao cả này, và càng cảm phục vẻ ngắn gọn mà trọn vẹn của nó: mọi sự được nói đến đều có ở đó, không còn gì cần phải thêm thắt. Bởi thế con người không thể nào sống mà thiếu Thánh Thể được, vì không có một ngôn ngữ nào được viết thật sâu đậm nơi đời sống nhân loại của mỗi người chúng ta cả. Và ngôn ngữ này được gọi là đời sống đức tin.

Việc lớn lên trong đời sống đức tin còn đòi hỏi việc chú trọng đào sâu về giáo lý, bằng cách chuyên cần học hỏi cuốn Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo mới... Việc học giáo lý không phải là một phận sự chán ngán; nó sẽ giúp cho chúng ta ý thức lại về ý nghĩa và công hiệu của các bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, về nhu cầu cần đến bí tích Thú Tội...

Rồi đến việc cầu nguyện! Hãy hợp với Giáo Hội nguyện kinh ban mai (Lauds), và nguyện kinh ban tối (Vespers); hãy khám phá ra vẻ đẹp của Kinh Mân Côi. Sau việc cầu nguyện là việc chiêm niệm (contemplation). Các con hãy học cách, hãy nỗ lực thực sự, làm sao để trung thành gặp gỡ riêng mình với Chúa Kitô, nơi việc suy niệm Thánh Kinh theo như Truyền Thống vẫn có của Giáo Hội, cũng như trong việc đọc những sách thiêng liêng đạo đức, nhất là những sách của những vị thánh. Nếu chương trình cầu nguyện đặt ra được các con cẩn thận tuân giữ, thì trọn đời sống của các con sẽ trở nên một lời cầu nguyện,

Hành trình thánh thiện, hỡi giới trẻ thân mến, cũng không thể nào tách biệt khỏi việc giáo dục về vấn đề yêu thương chính đáng, bằng cách mang ra thực hành để sửa soạn cho việc các con hiến thân tự nguyện và chín chắn trong đời sống hôn nhân hay trong đời sống trinh khiết vì Nước Thiên Chúa. Việc theo Chúa Kitô còn bao gồm cả một mẫu sống đơn sơ và tiết độ, làm cho các con bỏ đi những cái quá đáng. kiềm chế những bản năng và vươn mình tới tha nhân, đặc biệt tới người bần cùng nhất và người thiếu thốn.

Các con hãy tập cho mình biết hy sinh, hỡi giới trẻ mến thương, để khi cần thiết, các con có thể thắng vượt được những khó khăn và để các con có thể yêu thương không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm thực tế. Nhiều người trong các con đã hiến một phần nào giờ giấc rỗi rãi của mình vào những việc thiện nguyện. Việc thiện nguyện có thể là một dịp tập luyện hiếm hoi để phát triển tình yêu quảng đại và tình đoàn kết, nhờ đó, các con học được sự phong phú của một cuộc sống hoàn toàn ban phát mà không tiếc xót.

Đó là một chương trình tóm gọn để làm sao trưởng thành. Tuổi trẻ là một thời điểm đặc ân cho tiến trình trưởng thành này. Tình trạng thân xác triển nở được tỏ hiện qua việc các con vận động, như ca hát và nhảy múa. Tất cả những việc này nói lên cho chúng ta thấy rằng các con đã trưởng thành, các con đã lớn mạnh, thế nhưng, tình trạng trưởng thành về thể lý, về thể dục này phải được kèm theo một thứ thao dượt khác nữa, đó là tình trạng trưởng thành về tâm thần, vì con người được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa. Đây là một việc trưởng thành tuyệt diệu.

3- Làm sao có thể nhận ra tiếng Chúa kêu gọi để quảng đại đáp lại?


Trước hết, Cha muốn khẳng định là lời mời gọi đối với việc quyết định chấp nhận căn tính Phúc Âm nơi đời sống trinh trắng vì Nước Trời không phát sinh từ cảm thức coi nhẹ đời sống hôn nhân và gia đình. Trái lại, nó được phát xuất từ niềm xác tín là việc trực tiếp và hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô tạo nên một ơn gọi thực tiễn và hiệu nghiệm đối với sự thật tối thượng về tình yêu của con người, một tình yêu mà ngay cả trong đời sống hôn nhân cũng được kêu gọi để tự biến đổi, khi vươn mình lên Thiên Chúa qua người bạn phối ngẫu của mình.

... Hỡi các bạn, hãy dừng bước trong cầu nguyện trước nhan Chúa để lắng nghe Người: có thể là Người đang xin các bạn điều gì đó khác với một đời sống gia đình "bình thường", với một nghề nghiệp, với một chương trình xã hội. Các bạn đừng nghĩ rằng các bạn đã quyết định cho tương lai của mình rồi, nếu các bạn chưa đứng trước nhan Chúa, bằng cả tấm lòng sẵn sàng, để hỏi Ngài xem Ngài muốn các bạn ở đâu và muốn các bạn ra sao. Cha có thể nói đây là một đặc điểm đặc thù của tuổi trẻ: trẻ trung có nghĩa là tự vấn xem ơn gọi của mình là gì, Thiên Chúa muốn chi nơi mình và điều Ngài trông mong là gì? Như thế các bạn thấy ngay được sự nhiệt tình nơi nhân tính trẻ trung của mình, nó cởi mở, nó hướng về tương lai.

Trước nhan Chúa, bấy giờ các con hãy xin Ngài ánh sáng để biết dự định của Ngài về mình, và xin Ngài sức mạnh cần thiết để thực hiện. Các con đừng nghĩ rằng các con có thể tự giải quyết được vấn đề ơn gọi của các con. Các con cần được hướng dẫn về tâm linh, cần một vị linh mục giúp các con hiểu sâu xa trường hợp của mình, để các con nhận thức được những thôi thúc trong lòng đối với việc đáp lại ân sủng. Vị linh hướng của các con chắc chắn sẽ không thay các con để mà quyết định; song ngài sẽ giúp các con can đảm và nâng đỡ các con trong những lúc các con gặp khó khăn thử thách. Bình an phát sinh trong lòng các con sau khi các con quyết định sẽ là dấu hiệu r ràng nhất cho việc các con đúng đắn thưa "vâng" với Chúa Kitô. Và người nói với các con điều này cũng là một con người đã cảm nghiệm được cùng một thực tại, cùng một đường lối. Vào cùng lứa tuổi như các con, cùng vào thời điểm cuộc đời như các con. Những năm này là những năm khám phá lớn lao.


4- Làm sao sửa soạn để thực hiện công việc truyền giáo một cách có kết qủa đối với những người chưa tin hay không còn tin nữa?


Đây là vấn nạn quan trọng mà các con đã khéo đặt ra. Chứ thật ra các con đang tự vấn về cách thức sửa soạn cho chính mình, như thế cũng đủ chứng tỏ là các con đã nhận thức được những khó khăn của một công việc như thế này rồi.

Thật xác đáng khi nhận thức nó thực sự là một công việc. Truyền giáo đối với Kitô hữu không phải là một điều tùy ý. Trái lại, nó là một đòi hỏi phát sinh từ việc họ gặp gỡ Chúa Kitô trong lòng cộng đồng giáo hội. Nếu các con chỉ ra tay trợ giúp có tính cách nhân bản cho những ai đang cần, mà không để ý gì đến ơn gọi Kitô giáo, thì các con giảm xuống thành một cán sự xã hội thuần túy. Giáo Hội chắc chắn không phải là một xã hội nhân ái mà là một bí tích của Chúa Kitô, là "ánh sáng các dân tộc" (hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 1). Đây là niềm xác tín mà các con phải khởi hành.

Đôi khi các con sẽ gặp phải thù hằn, thường là lạnh nhạt dửng dưng. Các con đừng nản lòng. Các con hãy bắt đầu với những người "ở gần" rồi tới những kẻ "ở xa". Giáo xứ, và trong giáo xứ, có tổ chức giới trẻ là môi trường luyện tập cho công việc rao truyền Kitô giáo. Dĩ nhiên cũng có những "môi trường" khác, như học đường, nơi làm việc, chỗ tiêu khiển, đang chờ đợi các con làm chứng thực sự cho Kitô giáo của mình ở những khung cảnh này. Tuy nhiên việc chọn lấy giáo xứ như thời điểm khởi đầu và quyết liệt cho công cuộc truyền giáo chỉ là một phần của án trình mục vụ mà Cha khích lệ các con thiết tha theo đuổi. Cha cũng đã có kinh nghiệm này rồi vậy.

Tuy nhiên, các con đừng chỉ chú trọng đến cộng đoàn của mình mà thôi. Các con cũng hãy sẵn sàng trợ giúp và - tại sao không? - lên đường truyền giáo... Các con hãy coi mình là những công dân của thế giới, được kêu gọi để khai mở một con đường huynh đệ và hy vọng, không phân chia ranh giới.

Giới trẻ thân mến, con người nam nữ ngày nay thường có vẻ sống với một sự trống rỗng khổng lồ trong tâm hồn họ; họ đang chờ đợi ai đó nói cho họ về Đức Kitô. Đã có rất nhiều những cảm hứng trở thành con số không và cũng đã có rất nhiều dự tính của con người bị đảo lộn bởi làn sóng bạo lực từng loạt hay lẻ tẻ. Giáo Hội vẫn hầu như một mình trong việc nói lên những lời chân thành và quyết liệt nhất về định mệnh của cá nhân con người cũng như của cộng đồng con người. Những lời này là những lời của Chúa Kitô, những lời đã làm cho thánh Tông Đồ Phêrô phải kêu lên: "Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa có những lời sự sống đời đời" (Jn.6:68).

Nếu các con biết loan truyền sứ điệp sự sống mới này cho bạn bè của mình, các con sẽ làm cho nó thành một dịch vụ cần thiết và khẩn cấp nhất. Đó là lý do tại sao vào lúc kết thúc buổi họp mặt của chúng ta, Cha khuyên giục các con phải như là men trong xã hội, âm thầm biến đổi cả toàn thể. Các con hãy để ý đến cách suy nghĩ và tác hành của các con làm sao cho hợp với đức tin mà các con tuyên xưng, và lập nên những nhóm người được hứng khởi bởi Phúc Âm theo ý nghĩa đích thực mà Giáo Hội vẫn hiểu.

Ngày nay, các tín hữu, nhất là giới trẻ, có một vai trò khẩn trương phải thực hiện. Công việc của họ bảo trì nụ cười của thế giới: một thế giới thường hay giận dữ, thất vọng hay chán ngán, cần gặp được những con người vui vẻ, tươi cười và có tương lai... Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng có thể được gọi là "cuộc gặp gỡ tươi cười". Chúng ta đã hát ca, đã nhẩy múa, đã reo hò, đã nói năng, nhất là tất cả chúng ta đã tươi cười. Chúng ta đã hiệp nhất với nhau trong tươi cười, như thế có nghĩa là ci lòng của chúng ta đã mở ra. Thế giới chung quanh chúng ta, những ngọn núi kia, biển hồ này, đang tươi cười. Chúng ta phải khám phá ra nụ cười này của tạo vật để tươi cười trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta hãy kêu cầu Rất Thánh Maria, căn nguyên niềm vui của chúng ta. Căn nguyên của niềm vui và trẻ trung này của chúng ta đang ở bên cạnh các con.


26/7 Thứ Sáu
1 Vấn Đáp ở Pastojna, Slovenia 5/1996

(L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, N.23, phát hành ngày 5/6/1996).


1- Chúng con làm thế nào để có thể xây dựng Giáo Hội?


Đây, đoạn Thư thứ nhất của thánh Phêrô mà chúng ta nghe ngay từ đầu đến giúp chúng ta. Thánh Phêrô nói rằng Chúa Kitô là "tảng đá sống" (1Pt.2:4), Người là Đấng ban sự sống cùng với Chúa Thánh Thần, để tất cả những ai chấp nhận Người cũng trở nên "những tảng đá sống", những tay thợ xây lên "tòa nhà thiêng liêng" (1Pt.2:5). Khi nói với các Kitô hữu tiên khởi, thánh Tông Đồ nhắc nhở họ về ơn gọi tuyệt vời và về mầu nhiệm này như sau: "Anh em là giòng di được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, là dân riêng của Thiên Chúa, để anh em có thể công bố những việc lạ lùng của Đấng đã kêu gọi anh em từ tối tăm ra ánh sáng diệu huyền" (1Pt.2:9).

Giới trẻ thân mến, các con hãy tự dấn thân để "làm" Giáo Hội. Vì thế các con hãy càng đi sâu vào việc thông hiệp với Chúa Giêsu: nhờ phụng vụ, giáo lý, đời sống huynh đệ trong cộng đồng. Các con hãy ý thức lại Bí Tích Rửa Tội như là một thực tại cần phải tiếp tục làm chủ trong đời sống mỗi ngày của các con. Các con hãy thuộc về Chúa Kitô sâu xa hơn qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Các con hãy hãnh diện là thành phần của Giáo Hội và được tham phần vào sứ mệnh cao cả của Giáo Hội. Các con hãy khiêm tốn và quảng đại tham dự vào sinh hoạt của giáo xứ, của các hội đoàn và các phong trào mà các con thuộc về. Các con hãy hoạt động để các tổ chức sinh hoạt này phát triển trong tình huynh đệ và trong việc dấn thân truyền giáo, và cũng để tăng thêm các phần tử khác ở vào lứa tuổi của các con. Như thế, các con sẽ biến các tổ chức của mình thành những địa điểm hoạt động cho hòa bình và hiệp nhất, nơi xây dựng một tương lai kết đoàn, một tương lai cũng làm ích cho cả đất nước của các con nữa.


27/7 Thứ Bảy
3 Vấn Đáp về Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1999

(Đức Thánh Cha đã giải đáp 3 vấn nạn này ngày 25-3-1999 tại Thính Đường Phaolô VI, dịp sửa soạn Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIV, Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/1999. Tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ ngày 14-4-1999)


1- Kính thưa Đức Thánh Cha, trong Sứ Điệp của Đức Thánh Cha gửi Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1999, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chúng con, cùng với toàn thể Giáo Hội, “hãy hướng về Thiên Chúa là Cha và, bằng một tấm lòng tri ân cảm mến, các con hãy lắng nghe lời mạc khải lạ lùng của Chúa Giêsu: ‘Chúa Cha yêu thương các con’ (x.Jn.16:27)”. Và Đức Thánh Cha còn bảo đảm với chúng con rằng: “Tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ rơi các, giao ước an bình của Ngài không bao giờ xa lìa các con!”. Chúng con tin chắc như thế. Tuy nhiên, có những lúc chúng con thấy khó hiểu cách Chúa Cha yêu thương chúng con, khi chúng con phải đối diện với khổ đau và cái chết của thành phần trẻ như chúng con, khi những thiên tai xẩy đến cho thành phần vô tội, thậm chí khi con người trải qua những khiếp đảm của chiến tranh. Thật vậy, chúng ta đang kết thúc một thế kỷ từng được đánh dấu bằng các cuộc chiến tranh và lòng thù ghét giữa các dân tộc. Ngay cả cho đến ngày hôm nay đây, nhất là trong những giờ phút này, chiến tranh và lòng thù ghét vẫn tiếp tục diễn tiến nơi những miền rất gần với chúng ta đây là Yugoslavia trước kia. Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có thể giúp chúng con hiểu được làm sao Chúa Cha không bao giờ thôi yêu thương chúng con, cả khi chúng con thấy khổ đau nơi thành phần công chính và vô tội, khi nhiều đồng bạn của chúng con bị chế ngự bởi các hiện tượng hủy hoại như nghiện hút, cũng như khi con người sát hại sự sống mình vì lòng hận ghét và chiến tranh?


Giới Trẻ thân mến,

Cha chào mừng các con tới điện Vatican, đến Thính Đường Phaolô VI. Cha chào mừng các con hiện diện trong tòa nhà này cũng như các con đang ở ngoài trời mưa, dù không nặng hột cho lắm. Dù sao các con cũng mạnh hơn cả mưa gió.

Giới Trẻ thân mến,

Vấn nạn thứ nhất các con đặt ra cho Cha được cắm rễ sâu trong chính ci lòng của con người. Nơi vấn nạn mà thành phần đại diện của các con hỏi Cha, Cha nghe như là một âm vang của cuộc chống đối mạnh mẽ chúng ta đã đọc thấy trong “Câu Truyện về một Đại Kiểm Sát Viên” của Dostoevsky: “Chúng tôi làm thế nào tin tưởng nơi Thiên Chúa được khi Ngài để cho đứa trẻ vô tội phải chết?”. Chúng ta kinh nghiệm thấy, và hầu hết chính mắt trông thấy, vấn đề sự dữ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Những cuộc bàn giải về vấn đề này hình như không có tác hiệu ngay lập tức, nhất là khi chính bản thân chúng ta nếm mùi bệnh hoạn hay khổ đau, hoặc khi chúng ta bị rung động bởi cái chết của một người gần gũi thân thương của mình.

Thế nhưng, Cha sẽ không muốn tránh né cái thách đố chất chứa trong vấn nạn này. Tuy nhiên, trước hết, Cha cũng muốn hỏi các con một câu gợi ý thế này: các con hỏi Cha phải hiểu thế nào về tình yêu của Chúa Cha khi chúng ta thấy mình đối diện với hận ghét, với chia rẽ, với những cách thức khác nhau trong việc hủy hoại phẩm gía bản vị, và với chiến tranh. Đúng vậy, ít lâu trước đây các con cũng đã đề cập đến tình trạng tương khắc, đó là tình trạng Yugoslavia đang đổ máu và mối quan tâm rất nhiều đến các nạn nhân cũng như đến các hậu qủa từ đấy mà ra đối với Âu Châu cũng như đối với cả thế giới. Cha thành thực hy vọng rằng vũ khí sẽ được xếp lại sớm bao nhiêu có thể và việc đối thoại cũng như điều đình sẽ được thực hiện, để nhờ việc đóng góp của mọi người, toàn miền Balkan sẽ được hưởng một nền hoà bình bền bỉ và chính đáng.

Phần Cha muốn hỏi các con thế này: tại sao các con chỉ đặt vấn đề tình yêu Thiên Chúa ở đâu mà lại không nhấn mạnh đến các trách nhiệm phát xuất từ tội lỗi của con người? Tóm lại, tại sao chúng ta đổ lỗi cho Thiên Chúa trong khi chính con người phải chịu trách nhiệm về những quyết định tự do của mình?

Tội lỗi không phải là một thứ lý thuyết trừu tượng; trái lại, các hậu quả của nó có thể được chứng thực. Sự dữ mà các con xin Cha cắt nghĩa có một gốc rễ tội lỗi và là một việc chối từ sống theo giáo huấn của Thiên Chúa. Nó làm tổn thương đến việc hiện hữu của con người và dẫn họ tới việc phủ nhận những gì là tốt lành. Như thế thì chính chúng ta cũng gắn liền với tị hiềm, ghen tương và vị kỷ, mà không nhận ra rằng thái độ như vậy sẽ dẫn chúng ta đến một tình trạng lẻ loi cô độc và làm mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Bất chấp tất cả những điều ấy, các con vẫn có thể tin chắc rằng tình yêu Thiên Chúa không bao giờ vắng bóng, vì chính Thiên Chúa đã muốn chia sẻ cuộc đau thương và cái chết của Người với chúng ta. Đó chính là những gì chúng ta phải nhớ trong giai đoạn Mùa Chay và trong Tuần Thánh này. Và những gì Người đã trải qua cũng là những gì đã được cứu vớt và cứu chuộc. Sự dữ đã bị quyền lực tình yêu khống chế, như Thánh Tông Đồ Phaolô hoàn toàn xác tín khi nhấn mạnh rằng: “Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Gian nan, khốn khó, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Không, nhờ Đấng yêu thương mình, chúng ta thắng được tất cả những điều này” (Rm.8:35-37). Bởi thế, cách thế để chiến thắng sự dữ là hãy lớn lên trong tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã mạc khải mình cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô.


2- Kính thưa Đức Thánh Cha, Sứ Điệp của Đức Thánh Cha đã mãnh liệt mời gọi việc ăn năn thống hối và năng lãnh nhận bí tích Giải Tội. Chúng con xin hỏi Đức Thánh Cha: lòng ước muốn cải thiện đời sống từ đâu mà có? Chúng con thường được khuyên bảo là ăn năn thống hối, thế nhưng, đôi khi chúng con không cảm thấy có nhu cầu làm như vậy: Đức Thánh Cha có thể cắt nghĩa cho chúng con biết tại sao không? Hơn nữa, chúng con xin Đức Thánh Cha mấy lời về bí tích Giải Tội, vì không phải bao giờ chúng con cũng dễ thấy được bí tích này như là một nơi chúng con có thể trở về cùng Chúa Cha là Đấng chúng con đã lạc bước bỏ Ngài mà đi theo tội lỗi?


Thật vậy, ngày nay, tổng quát mà nói, người ta không còn cảm thấy nhu cầu cải thiện đời sống như vốn có nữa. Mặc dầu thực tế cho thấy việc tự vấn là một trong những đòi hỏi căn bản để đạt đến một nhân vị người lớn và trưởng thành. Chỉ nhờ tiến trình liên tục cải thiện đời sống và canh tân con người mới tiến triển trên con đường khó khăn trong việc biết mình, trong việc kiềm chế ý muốn của mình cũng như trong việc có thể làm lành lánh dữ.

Như thế, chúng ta có thể nói rằng cuộc sống liên tục đổi thay. Các con cảm thấy được điều này trước nhất. Không phải hay sao khi các con yêu một người nào đó các con làm mọi cách để chiếm lấy tình yêu của họ? Đôi khi các con không đổi thay hay sao, cho dù những diễn đạt và hành vi cử chỉ ấy các con không bao giờ nghĩ là các con có thể đổi thay? Nếu không có tình yêu làm nền cho việc đổi thay ấy thì không thể nào hiểu được nhu cầu cần phải thay đổi.

Đối với đời sống tâm linh cũng thế, nhất là đối với hoa trái của bí tích Hòa Giải là bí tích cần phải thực sự được nhìn theo quan điểm này. Thực thế, chính dấu hiệu có tác dụng của tình thương Thiên Chúa là Đấng vươn mình tới mọi người, của tình yêu Chúa Cha là Đấng bất chấp việc đứa con mình lạc loài và phung phí các sản vật của nó vẫn muốn đón nhận nó về với vòng tay rộng mở, làm cho chúng ta cảm thấy ngay được yếu tính của tình yêu Thiên Chúa: Ngài vươn mình tới chúng ta bằng cách xứng hợp với Ngài nhất, đó là cách xá giải và xót thương.

Nói như thế Cha không có ý bảo rằng đường lối cải thiện đời sống là một đường lối dễ dàng. Ai cũng biết khó khăn ra sao trong việc nhận thức các lỗi lầm của mình. Thật vậy, chúng ta bao giờ cũng tìm cách chữa mình hơn là nhận lỗi. Thế nhưng, cứ như thế, chúng ta sẽ không cảm nghiệm được ân sủng của Thiên Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài là tình yêu biến đổi và cụ thể hóa cái có vẻ bất khả thủ. Không có ơn Chúa làm sao chúng ta có thể vào trong con người nội tâm của mình và hiểu được nhu cầu cần phải cải thiện đời sống? Chính ân sủng biến đổi ci lòng của chúng ta, khiến chúng ta cảm được tình yêu Thiên Chúa gần gũi và cụ thể.


3- Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha nhắc lại cho chúng con những lời trong Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan: “Ai không yêu thương anh em mình là người thấy được thì cũng không thể nào kính mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy”. Nói cách khác, Đức Thánh Cha dạy chúng con rằng các tác động yêu thương, tha thứ, an bình và đoàn kết đối với anh em mình phải được phát xuất từ tình yêu của Chúa Cha. Về nhu cầu cần phải yêu thương và tha thứ này, chúng con hoàn toàn đồng ý với Đức Thánh Cha và chúng con sẽ dấn thân đặc biệt làm như thế như dấu chúng con cải thiện đời sống, khi chúng con tiến qua Cửa Thánh Năm 2000. Tuy nhiên, có một số trong chúng con khó thấy được Giáo Hội yêu thương và tha thứ ra sao. Là một chứng nhân của lòng thứ tha, vị đã từng thứ tha cho người gây thương tích về thể lý cho mình và là vị đã can đảm xin tha cho các lỗi lầm của Giáo Hội, Đức Thánh Cha có thể soi sáng cho chúng con biết không về vấn đề rất quan trọng này?


Vấn nạn thứ ba này cũng tìm thấy giải đáp của nó nơi ý nghĩa của tình yêu. Cha muốn nói rất chân tình với các con rằng thứ tha là tiếng nói cuối cùng của những ai thực sự yêu thương. Thứ tha là dấu chứng cao cả nhất của khả năng yêu thương như Thiên Chúa yêu, vì Ngài yêu thương chúng ta và vì thế liên lỉ thứ tha cho chúng ta. Hướng về Cuộc Mừng Kỷ Niệm nay đã gần kề, một dịp xứng hợp để xin ơn tha thứ và ân xá, Cha muốn Giáo Hội, theo giáo huấn của Chúa Giêsu, phải đi tiên phong trong việc canh tân cuộc hành trình hoán cải liên lỉ là cuộc hành trình thuộc về Giáo Hội, cho tới ngày Giáo Hội ra trước nhan Chúa. Vì lý do này nên Cha đã viết, trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, Cộng Đồng Giáo Hội phải trở nên “ý thức trọn vẹn hơn về tội lỗi nơi con cái của mình” (Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, đoạn 33).

Cuộc hành trình tiến đến Cửa Thánh là một cuộc hành hương thực sự đối với những ai muốn sửa đổi cuộc sống của mình và trở về với Chúa bằng cả tấm lòng mình. Khi vượt qua ngưỡng cửa này, chúng ta không được quên ý nghĩa của nó. Cửa Thánh là lối vào sự sống mới Chúa Kitô hiến ban cho chúng ta. Và sự sống, như các con qúa r, không phải là một mớ lý thuyết mà là một điều gì đó được mang ra sống mỗi ngày ở mức độ thực tiễn. Sự sống là tất cả mọi thái độ, mọi lời nói, mọi hành vi cử chỉ cũng như tâm tưởng dính dáng đến chúng ta và làm cho chúng ta thấy được chính mình về cái chúng ta là.

Giới trẻ của Giáo Phận Rôma thân mến, Cha cám ơn các con vì lời các con hứa với Cha rằng các con sẽ liên lỉ dấn thân làm dấu hiệu sống động cho việc hòa giải và thứ tha. Ở vào tuổi của các con, các con có rất nhiều dịp để làm chứng về mối thân hữu chân tình và quảng đại. Các con hay tăng bội các dịp này lên, và niềm vui, một tặng ân của việc Chúa Kitô hiện diện, sẽ trổ sinh trong các con: một niềm vui các con được gọi đến để truyền đạt và chia sẻ với mọi người các con quen biết. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế duy nhất của thế giới: Người là Sự Sống ban cho cuộc đời mỗi người ý nghĩa thực sự.

Giới trẻ thân mến, các con đừng bao giờ mệt mỏi trong việc đặt ra những vấn nạn theo tính tò mò hợp lý cùng với một lòng ước ao học hỏi. Đúng thế, ở vào lứa tuổi của các con, các con muốn biết về những cái mới mẻ và hay ho. Các con hãy giữ lấy ước muốn này để hiểu được sự sống; các con hãy yêu mến sự sống, một tặng ân và là một sứ vụ Thiên Chúa ký thác cho các con để các con cộng tác với Ngài trong việc cứu thế giới.

 

 

24/7 Thứ Tư

 

Toâi ñeán cho chieân ñöôïc söï soáng vaø ñöôïc moät söï soáng vieân man

 

 

Huaán Duï 1993 taïi Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi VIII toái Thöù Baûy 14/8

ôû Cherry Creek State Park, Denver, Colorado, Hoa-Kyø 

 

Phần Nhất

“Tôi đến để chúng được sự sống và được một sự sống viên mãn” (Jn.10:10)Những lời của Chúa Kitô trên đây tối nay nói với các con là giới trẻ đang tụ họp để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Chúa Giêsu nói những lời này trong dụ ngôn Vị Mục Tử Nhân Lành. Vị Mục Tử Nhân Lành: một hình ảnh về Thiên Chúa tuyệt vời biết bao! Hình ảnh này truyền đạt một cái gì đó sâu xa và tư riêng về cách thức Thiên Chúa chăm sóc cho tất cả những gì Ngài đã dựng nên. Nơi các đô thị tân tiến, các con khó có thể thấy được một người mục tử canh chừng đàn vật. Thế nhưng, chúng ta có thể trở về với truyền thống của Cựu Ước, gốc rễ lâu đời của dụ ngôn này, để hiểu được việc chăm sóc dịu dàng của người mục tử đối với chiên của mình.

Thánh Vịnh nói: “Chúa là mục tử của tôi, tôi không còn thiếu thốn chi” (Ps.23:1). Chúa, vị mục tử, là Thiên Chúa Giavê. Ngài là Đấng đã giải thoát dân Ngài khỏi bị áp bức nơi miền đất lưu đầy. Ngài là Đấng tự tỏ mình ra trên Núi Sinai như vị Thiên Chúa của giao ước: “Nếu các ngươi nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là sở hữu của Ta giữa tất cả mọi dân nước; vì tất cả trái đất này là của Ta” (Ex.19:5).

Thiên Chúa là đấng hóa công của tất cả mọi sự hiện hữu. Ngài đặt người nam và người nữ: “Ngài đã dựng nên họ có nam có nữ” (Gn.1:27), trên trái đất được Ngài tạo thành. “Thiên Chúa đã chúc lành cho họ, Thiên Chúa nói cùng họ: ‘Hãy sinh sôi nẩy nở tràn lan mặt đất và làm chủ nó; và hãy cai quản ... mọi sinh vật di động trên mặt đất’” (ibid., 28).

2- Vị trí đặc biệt của loài người trong tất cả mọi sự, đó là Thiên Chúa cho bản thân họ được chia sẻ vào mối quan tâm và quan phòng của Thiên Chúa đối với toàn thể tạo vật. Vị Tạo Hóa đã trao phó thế giới cho chúng ta như một ân ban và là một trách nhiệm. Ngài là Đấng quan phòng hằng sống, là Đấng hướng dẫn toàn thể vũ trụ hướng về cùng đích của nó, dựng nên chúng ta theo hình ảnh và tương tự như Ngài, để cả chúng ta cũng được trở nên một “quan phòng viên” – một quan phòng viên khôn ngoan và tinh tường, khi chúng ta hướng dẫn việc phát triển của con người cùng với việc phát triển của thế giới theo con đường hòa hợp với ý muốn của Đấng Hóa Công, cho phúc lợi của gia đình nhân loại và cho việc làm hoàn trọn ơn gọi siêu việt của từng người.

3- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha): Tuy nhiên, có hằng triệu con người nam nữ sống vô nghĩa bởi những gì họ làm và những gì xẩy ra cho họ. Tối hôm nay, ở nơi đây, tại Cherry Creek State Park của Denver này, các con đại diện giới trẻ thế giới, mang theo tất cả mọi vấn nạn giới trẻ cần hỏi và có quyền hỏi, trong giai đoạn vào cuối thế kỷ 20 này.

Đề tài của chúng ta là sự sống, và sự sống thì đầy những huyền nhiệm. Khoa học và kỹ thuật đã tiến bộ khủng khiếp trong việc khám phá ra những bí mật nơi sự sống tự nhiên của chúng ta, thế nhưng, cảm nghiệm riêng tư của chúng ta, dù chỉ sơ sài quan sát, cũng chứng tỏ cho thấy là còn có nhiều chiều kích khác nữa đối với việc hiện hữu cá nhân cũng như cộng đồng của chúng ta trên hành tinh này. Tâm can khắc khoải của chúng ta vượt ra ngoài giới hạn của mình, bằng đôi cánh của khả năng suy tư và yêu mến: suy tư và yêu mến cái vô lường, cái vô cùng bất tận, cái mô thức tuyệt đối và tối cao của Hữu Thể. Cái nhìn nội tâm của chúng ta vươn tới những chân trời vô hạn của những gì chúng ta hy vọng và khát vọng. Thế rồi, giữa tất cả mọi mẫu thuẫn của cuộc sống, chúng ta tìm kiếm cái ý nghĩa đích thực của sự sống. Chúng ta thắc mắc và đặt ra vấn đề Tại Sao?
Tại sao tôi lại ở trên đời này?
Tại sao tôi chỉ hơi sống vậy thôi?
Tôi cần phải làm gì đây?

Không phải chỉ có một mình các con mới đặt ra những vấn đề này. Cả khối nhân loại cảm thấy có một nhu cầu đòi hỏi cần phải hiến cho thế giới, đang càng ngày càng phức tạp và khó khăn trong việc chiếm hưởng hạnh phúc, một ý nghĩa và mục đích. Các vị giám mục trên thế giới họp Công Đồng Chung Vaticanô II đã diễn tả tình trạng này như sau: “Dưới bề mặt nổi nang nơi tình trạng phát triển tân tiến của thế giới này, vẫn có một số người, càng ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, đang nêu lên những vấn đề nền tảng nhất... Con người là ai? Tại sao sầu đau, sự dữ, sự chết vẫn tiếp tục xẩy ra, cho dù con người đạt tới mức tiến bộ rất cao?... Con người có thể làm gì cho xã hội? Họ mong đợi gì nơi xã hội? Sau cuộc sống trần gian này là gì?” (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng Gaudium et Spes, đoạn 10)

Không biết đặt ra những vấn nạn căn bản này là làm mất đi một cuộc thám hiểm hào hứng trong việc tìm kiếm sự thật về sự sống.

4- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh): Các con biết rằng, thật là dễ dàng để tránh né những vấn nạn trọng yếu này. Thế nhưng, việc các con hiện diện nơi đây chứng tỏ rằng các con không tránh né thực tại và trách nhiệm!

Các con chăm sóc cho tặng ân sự sống Thiên Chúa ban cho các con. Các con tin cậy nơi Chúa Kitô khi Người nói rằng: “Tôi đến cho chúng được sự sống và được một sự sống viên mãn” (Jn.10:10).

Đêm canh thức của chúng ta bắt đầu bằng tác động tin tưởng vào những lời của Vị Mục Tử Nhân Lành nói. Nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa Cha cho chúng ta thấy tất cả sự thật về việc tạo dựng. Chúng ta tin rằng, nơi cuộc sống, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa Cha đã mạc khải cho chúng ta thấy tất cả tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Đó là lý do tại sao Chúa Kitô gọi mình là “cửa chiên” (Jn.10:7). Là cửa, Người đứng canh các thứ được trao phó cho Người. Người dẫn chúng đến đồng cỏ xanh tươi: “Tôi là cửa. Ai qua Tôi mà vào sẽ được an toàn. Họ sẽ ra vào và tìm thấy đồng cỏ” (Jn.10:9).

Chúa Giêsu Kitô thực sự là vị mục tử của thế giới. Tâm can của chúng ta phải mở ra trước lời của Người. Chính vì thế chúng ta đã đến với đại hội giới trẻ thế giới này: từ mọi tiểu bang và giáo phận ở Hoa Kỳ, từ khắp nơi ở Mỹ Châu, từ mọi điạ lục – tất cả đã đại diện ở nơi đây, bằng những lá cờ được các vị đại biểu của các con phác họa, để tỏ ra rằng, không một ai đến đây buổi tối hôm nay là người lạ mặt cả. Tất cả chúng ta là một trong Chúa Kitô. Chúa đã dẫn dắt chúng ta như Người dẫn dắt đàn chiên của Người:

Chúa là mục tử của chúng tôi; chúng tôi không còn thiếu thốn chi.
Trên đồng cỏ xanh tươi, Người thả chúng tôi nghỉ ngơi.
Người dẫn chúng tôi đến giòng nước mát;
Người bồi dưỡng tâm hồn chúng tôi.
Dù bước chúng tôi có bước đi trong thung lũng tối
Chúng tôi cũng không sợ sự dữ; vì Người ở bên chúng tôi.
Người tăng sức cho chúng tôi (x.Ps.23)

Để cùng nhau suy niệm về sự sống Chúa Giêsu đã hiến ban cho chúng ta, Cha xin các con hãy can đảm dấn thân cho chân lý. Các con hãy can đảm tin tưởng vào tin mừng về sự sống Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc Âm. Các con hãy mở trí khôn và ci lòng trước vẻ đẹp của tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo nên, cũng như cho tình yêu đặc biệt riêng tư của Ngài đối với mỗi một người trong các con.

Hỡi giới trẻ của thế giới, các con hãy nghe tiếng Người!

Các con hãy nghe tiếng Người và hãy đi theo Người!

Chỉ có Vị Mục Tử Nhân Lành mới dẫn các con tới sự thật trọn vẹn về sự sống mà thôi.


Phần Hai
 

I


Tới đây, giới trẻ họp nhau ở Denver hỏi rằng Đức Giáo Hoàng sẽ nói gì về sự sống vậy?

Những lời của Cha sẽ là lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi. Sứ điệp của Cha chính là những gì đã được lưu truyền từ ban đầu, vì nó không phải là của Cha, mà là tin mừng của chính Chúa Giêsu Kitô.

1- Tân Ước cho thấy Simon – vị được Chúa Giêsu gọi là Phêrô, là đá – như một người môn đệ đam mê nhiệt huyết của Chúa Kitô. Thế nhưng, ông cũng đã tỏ ra lưỡng lự, để rồi, vào giây phút quyết liệt, ông thậm chí đã chối rằng ông là môn đệ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bất chấp nỗi yếu hèn loài người, Phêrô đã là người môn đệ đầu tiên công khai tuyên xưng trọn vẹn đức tin vào Thày của mình. Một ngày kia, Chúa Giêsu hỏi “Các con cho rằng Thày là ai?”. Phêrô đã trả lời: “Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt.16:16).

Khởi đi từ Thánh Phêrô, chứng nhân tông truyền tiên khởi, đoàn lũ chứng nhân nam nữ, trẻ già, ở mọi quốc gia trên trái đất, đã tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là con người thật, Đấng cứu chuộc nhân loại, Chúa của lịch sử, Hoàng Vương Thái Bình. Như Thánh Phêrô, họ hỏi Người: “Chúng con còn biết theo ai? Thày có những lời sự sống đời đời?” (Jn.6:68).

Tối hôm nay, chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Phêrô. Chúng ta tin tưởng rằng, Chúa Giêsu Kitô có những lời sự sống, và Người nói những lời sự sống này cho giáo hội, cho tất cả những ai lấy đức tin và lòng cậy trông mở tâm trí mình ra cho Người.

2- “Tôi là vị mục tử nhân lành. Vị mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên” (Jn.10:11). Phần suy niệm đầu của chúng ta được soi sáng bởi những lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan ấy.

Vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình. Sự chết tấn công sự sống.

Ở tầm mức cảm nghiệm nhân loại, sự chết là kẻ thù của sự sống. Nó là một tên trộm làm lũng đoạn ước muốn được sống của chúng ta. Điều này đặc biệt hiển nhiên nơi trường hợp chết bất thường hay bức tử, hầu hết xẩy ra trong trường hợp sát hại kẻ vô tội.

Bởi thế, không lạ gì, trong Mười Điều Răn, Chúa của sự sống, Thiên Chúa của giao ước, phải lên tiếng ở Núi Sinai rằng: “Các ngươi không được phép giết người” (Ex.20:13; x.Mt.5:21).

Những lời “các ngươi không được phép giết người” được ghi khắc nơi các tấm bia giao ước – trên các tấm bia lề luật. Thế nhưng, ngay trước đó nữa, lề luật này cũng đã được khắc ghi nơi tâm can con người rồi, nơi chính cung thánh của lương tri mỗi một con người. Trong Thánh Kinh, con người đầu tiên cảm nghiệm được mãnh lực của của lề luật này đó là Cain, kẻ đã hạ sát Abel em mình. Ngay sau khi nhúng ta vào tội ác kinh hoàng, hắn cảm thấy toàn thể cái nặng nề trong việc phạm đến giới răn không được sát nhân. Mặc dầu hắn đã cố gắng tránh né sự thật, cho rằng “Tôi là người giữ em tôi hay sao?” (Gn.4:9), thì tiếng nói nội tâm của hắn cũng cứ lập đi lập lại rằng “Ngươi là tên sát nhân”. Tiếng nói đó là lương tâm của hắn, và nó không thể nào bị bưng bít.
3- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Pháp): Qua giòng thời gian, những mối đe dọa đối với sự sống không giảm bớt. Chúng còn tăng lên khủng khiếp. Chẳng những bị đe dọa từ bên ngoài, từ những động cơ tự nhiên hay từ một “Cain” sát hại “Abel” nào đó – mà còn bị đe dọa theo sắp xếp một cách khoa học và có phương pháp nữa. Thế kỷ 20 đã là một thời điểm ồ ạt tấn công sự sống, là một chuỗi không thôi chiến tranh loạn lạc và là một cuộc tàn sát liên tục các con người vô tội. Những ngụy tiên tri và ngụy sư phụ đã thành công nhiều lắm.

Trong khi đó, những kiểu mẫu tiến bộ giả tạo cũng đã mang lại nguy cơ cho mức quân bình về môi sinh tương xứng của Trái Đất. Con người – được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Đấng Hóa Công – tức phải là một vị mục tử nhân lành chăm sóc môi sinh họ đang hiện hữu và sống động. Đây là một công việc xa xưa, một công việc được gia đình nhân loại thực hiện khá thành công dọc suốt giòng lịch sử, cho đến những thời gian gần đây, chính con người lại trở nên kẻ phá hoại môi trường thiên nhiên của mình. Điều này đã xẩy ra hay đang xẩy ra ở một số nơi.

Không phải chỉ có thế thôi. Còn cả cái ý thức hệ chống lại sự sống nữa đang lan tràn – một thái độ hận thù sự sống trong lòng mẹ và sự sống trong giai đoạn cuối cùng của nó. Thực thế, khi mà khoa học và ngành y khoa đang đạt được cái khả năng bảo toàn sức khỏe và sự sống, thì các mối đe dọa phương hại đến sự sống lại càng bị ngấm ngầm tác hại hơn nữa. Phá thai và mê tử – một việc giết người thực sự – đang được đón nhận như là một thứ “quyền lợi” và là những giải quyết cho các “hoạn nạn” – hoạn nạn của cá nhân hay của xã hội. Không phải chỉ vì được thực hiện một cách hợp pháp và có khoa học, mà việc tàn sát các kẻ vô tội ít có lỗi và gây ra hủy hoại. Ở những đô thị tân tiến, sự sống – tặng ân đầu tiên của Thiên Chúa, và là quyền lợi căn bản của mỗi một người mà nhờ nó họ mới có các quyền lợi khác – thường bị coi chẳng khác gì như một thứ hàng hóa nữa, được sắp đặt, giao dịch và lợi dụng tùy theo tiện ích.

(Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý): Tất cả những điều này xẩy ra như thế, trong khi Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, lại muốn chúng ta “được sự sống”. Người thấy mọi sự đều đe đọa sự sống. Người thấy lang sói đến hủy diệt và phân tán chiên. Người thấy tất cả những con người đang cố lẻn vào đàn chiên lại chính là những tên ăn trộm và cướp bóc (x.Jn.10:1-13). Người thấy rất đông các bạn trẻ phung phí đời mình vào một cuộc thoát bay vô trách nhiệm và giả trá. Nghiện hút, rượu chè, sách báo khiêu dâm và dục tình buông thả, bạo lực: Đó là những nạn trầm trọng của xã hội cần phải được cả xã hội nghiêm trọng đối phó, tại quốc gia xứ sở cũng như trên bình diện quốc tế. Thế nhưng, chúng cũng là những thảm cảnh riêng tư nữa, và chúng cần phải được đối phó bằng các tác động yêu thương và đoàn kết cụ thể giữa người với người, bằng một cuộc phục hồi đại thể về cái cảm quan trách nhiệm của từng người trước nhan Thiên Chúa, trước người khác và trước lương tâm của mình. Chúng ta là những người coi giữ anh em của chúng ta! (x.Gn.4:9).

II

4- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh): Tại sao lương tri của giới trẻ không chống lại tình trạng này, nhất là không chống lại sự dữ về luân lý được phát xuất từ những lựa chọn riêng tư? Tại sao lại có rất nhiều người đã ngả theo những thái độ và hành vi cử chỉ phạm đến phẩm giá con người, và làm méo mó đi hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta? Việc vạch mặt chỉ tên cái nguy hại về luân lý cho cá nhân cũng như cho nhân loại khi chiều theo sự dữ và tội lỗi là chuyện bình thường đối với lương tri con người. Thế mà, không phải bao giờ cũng làm được như vậy. Có phải vì chính lương tri đang mất đi cái khả năng phân biệt lành dữ rồi chăng?

Trong thứ văn hóa thiên về kỹ thuật, trong đó, con người được sử dụng để làm chủ vật chất, khi khám phá ra các định luật và cơ cấu của nó để biến đổi nó theo ý muốn của mình, thì cái nguy hiểm cũng phát xuất từ cái ý muốn lèo lái lương tri và những mệnh lệnh của nó. Trong một thứ văn hóa chủ trương không thể nào có những chân lý thật sự phổ quát thì không có gì là tuyệt đối nữa. Do đó, kết cục lại – họ nói – sự thiện và sự dữ khách quan không còn là vấn đề nữa. Sự thiện có nghĩa là những gì thỏa thích hay hữu ích vào một lúc nào đó. Sự dữ nghĩa là cái phản nghịch lại với những ước muốn chủ quan của chúng ta. Mỗi người có thể tạo nên cho mình một cái thang giá trị riêng tư.

5- Hỡi giới trẻ, các con đừng chịu thua cái nền luân lý sai lầm đang tràn lan này. Các con đừng dập tắt lương tri của các con! Lương tri là cốt li kín mật nhất và là cung thánh của con người, nơi chỉ có một mình chúng ta đối diện với Thiên Chúa (x.Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng Gaudium et Spes, đoạn 16). “Trong thẳm cung của lương tâm mình, con người khám phá ra một lề luật không do chính họ đặt ra song họ vẫn phải tuân theo” (ibid.). Lề luật đó không phải là một lề luật thuộc nhân ở bên ngoài, mà là tiếng của Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trong việc giải thoát mình khỏi móng vuốt của các ước muốn xấu xa và tội lỗi, thôi thúc chúng ta tìm kiếm điều tốt lành và chân thật. Chỉ khi nào biết lắng nghe tiếng của Thiên Chúa trong con người sâu thẳm nhất của mình, cũng như biết tác hành theo lương tâm hướng dẫn, các con mới đạt tới niềm tự do các con khát vọng. Như Chúa Giêsu nói, chỉ có chân lý mới giải thoát các con (x.Jn.8:32). Mà sự thật này không phải là hoa trái do óc tưởng tượng của mỗi cá nhân. Thiên Chúa đã ban cho các con trí thông mình để nhận biết chân lý, cũng như đã ban cho các con lòng muốn để chiếm được sự thiện về luân lý. Ngài đã ban cho các con ánh sáng lương tri để hướng dẫn những quyết định của các con, để yêu mến sự thiện và tránh lánh sự dữ. Chân lý về luân lý thì khách quan, một lương tâm được đào luyện xứng hợp cũng có thể nhận ra nó.

Thế nhưng, nếu chính lương tâm bị băng hoại thì làm sao nó có thể phục hồi lại được? Nếu lương tâm– là ánh sáng – không còn chiếu soi nữa, thì chúng ta làm sao có thể chế ngự được bóng tối về luân lý? Chúa Giêsu nói: “Con mắt là đèn soi thân thể. Nếu mắt các con tốt, thì thân thể của các con sẽ được tràn đầy ánh sáng; bằng mắt của các con xấu, thì thân thể của các con sẽ ở trong tối tăm. Mà nếu ánh sáng của các con trở nên tăm tối, thì cái tăm tối ấy sẽ mù mịt biết là chừng nào!” (Mt.6:22-23).
Tuy nhiên, Chúa Giêsu còn nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Không ai theo Tôi sẽ bước đi trong tăm tối; không, họ sẽ được ánh sáng sự sống” (Jn.8:12). Nếu các con theo Chúa Kitô, các con sẽ lấy lại được vị trí đúng đắn và vai trò xứng hợp cho lương tâm của mình, và các con sẽ là ánh sáng thế gian, là muối đất (x.Mt.5:13).

Việc tái sinh lương tâm cần phải được thực hiện bởi hai nguồn mạch: thứ nhất, bởi nỗ lực nhận biết một cách chắc chắn chân lý khách quan, kể cả chân lý về Thiên Chúa; và thứ hai, bởi ánh sáng của niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng duy nhất có những lời sự sống.

6- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha): Trước cảnh hùng vĩ núi non ở Colorado, trong bầu không khí trong lành tỏa lan an bình và trầm lắng trên thiên nhiên, tâm hồn con người tự nhiên thoát lên lời ca chúc tụng Đấng Hóa Công: “Ôi Chúa là Chúa của chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp trên hoàn cầu!” (Ps.8:2).

Hỡi đoàn hành hương giới trẻ, thế giới hữu hình này như là một tấm bản đồ chỉ đường về trời, nơi Thiên Chúa hằng sống đời đời ngự trị. Chúng ta học biết để nhìn thấy Đấng Tạo Hóa bằng việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi các tạo vật của Ngài. Sự thiện hảo, khôn ngoan và uy quyền toàn năng của Thiên Chúa chiếu tỏa trên thế giới này. Trí thông minh của con người, thậm chí cả sau nguyên tội đi nữa – nếu nó không bị đám mây mù lầm lạc và đam mê che phủ – vẫn có thể khám phá ra bàn tay của nhà nghệ sĩ trong các kỳ công Ngài đã thực hiện. Lý trí có thể nhận biết Thiên Chúa qua cuốn sách thiên nhiên: một Thiên Chúa cá biệt, vô cùng thiện hảo, khôn ngoan, quyền năng, vĩnh cửu, Đấng siêu vượt trên thế gian, đồng thời cũng hiện diện nơi thẳm sâu nhất của các loài tạo vật Ngài dựng nên. Thánh Phaolô viết: “Bởi việc tạo thành thế gian mà những thực tại vô hình, quyền năng hằng hữu và thần tính của Thiên Chúa, đã trở nên hữu hình, qua những sự vật Ngài đã dựng nên” (Rm.1:20).

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nhìn thấy bàn tay của Chúa Cha nơi vẻ đẹp của các đóa huệ đồng nội, của loài chim trời, của bầu trời đêm, của cánh đồng đến mùa gặt hái, của các khuôn mặt trẻ em, qua các nhu cầu của người nghèo khó và thấp hèn. Nếu các con nhìn vào vũ trụ bằng một con tim tinh tuyền, các con cũng sẽ được thấy nhan Thiên Chúa (x.Mt.5:8), vì nó tỏ cho thấy mầu nhiệm về tình yêu thương quan phòng của Chúa Cha.

Giới trẻ đặc biệt nhậy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, và tinh thần cảm thấy hứng khởi khi chiêm ngưỡng nó. Thế nhưng, nó phải là một việc chiêm ngưỡng đích thực. Chiêm ngưỡng mà không nhận ra được dung nhan của một Người Cha cá thể, thông biết, tự do và ưu ái, song chỉ thấy được cái dáng vẻ lu mờ của một thần tính vô cá thể hay một quyền năng vũ trụ nào đó, thì chưa đủ. Chúng ta không được lầm lẫn giữa Đấng Tạo Hóa với thiên nhiên tạo vật của Ngài.

Tạo vật tự mình không có sự sống, ngoại trừ được Thiên Chúa ban cho. Trong việc khám phá ra sự vĩ đại cao cả của Thiên Chúa, con người nhận ra vị trí đặc thù của Ngài nơi thế giới hữu hình này: “Chúa đã dựng nên con người kém thiên thần một chút, song đã tôn vinh con người bằng vinh quang và vinh dự. Chúa đã cho con người cai quản các công việc do tay Ngài thực hiện, khi đặt tất cả mọi sự dưới chân con người” (Ps.8:6-7). Phải, việc chiêm ngưỡng thiên nhiên chẳng những tỏ cho chúng ta thấy Đấng Hóa Công, mà còn thấy được cả vai trò của con người nơi thế giới Ngài tạo thành nữa. Theo đức tin, nó tỏ cho chúng ta thấy tầm vóc cao cả nơi phẩm giá của chúng ta là loài được dựng nên theo hình ảnh Ngài.

Để có sự sống và được một sự sống viên mãn, để phục hồi tình trạng hòa hợp nguyên thủy nơi thiên nhiên tạo vật, chúng ta cần phải tôn trọng hình ảnh thần linh ấy nơi tất cả mọi thụ tạo, nhất là nơi chính sự sống con người.

7- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh): Khi ánh sáng đức tin thấm nhập vào ý thức về thiên nhiên này, chúng ta sẽ đạt tới một xác tín mới. Những lời của Chúa Kitô “Tôi đến cho chúng được sự sống và được một sự sống viên mãn” đã hoàn toàn là một sự thật.

Trước tất cả mọi quyền lực của sự chết, bất chấp tất cả mọi thứ ngụy sư phụ, Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục hiến cho loài người một niềm hy vọng chân thực và thực tiễn. Người là vị mục tử thực sự của thế giới. Bởi vì Người và Cha là một (x.Jn.17:22). Người với Cha là một nơi thần tính của Người; Người với chúng ta là một nơi nhân tính của Người.

Vì mặc lấy cho mình thân phận loài người của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã có thể truyền đạt cho tất cả những ai, hiệp nhất với Người nơi phép rửa, sự sống ở nơi bản thân Người. Và vì nơi Chúa Ba Ngôi, sự sống là yêu thương, chính tình yêu này là tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng được ban cho chúng ta (x.Rm.5:5). Sự sống và tình yêu bất khả phân ly: tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và tình yêu của chúng ta đáp trả – tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu thương hết mọi anh chị em. Đó là đề tài của phần cuối của buổi chúng ta suy niệm tối hôm nay.


Phần Ba


Thần Linh đã dẫn các con tới Denver để làm cho các con tràn đầy sự sống mới: tức là để ban cho các con một đức tin cậy mến mạnh mẽ hơn. Hết mọi sự ở nơi các con – trí khôn và tâm hồn, ý muốn và tự do, tặng ân và tài năng – tất cả đều được Chúa Thánh Thần sử dụng để làm cho các con thành “những tảng đá sống” trong việc xây dựng “ngôi nhà thiêng liêng” là giáo hội (x.1Pt.2:5). Giáo Hội này bất khả phân ly với Chúa Giêsu; Người yêu thương Giáo Hội như vị hôn phu yêu thương người hôn thê của mình. Giáo Hội này, hôm nay đây, nơi Hiệp Chủng Quốc cũng như tại tất cả các quốc gia xứ sở của các con, cần phải được cảm mến và cộng tác từ nơi giới trẻ của mình, thành phần là niềm hy vọng tương lai của Giáo Hội. Trong Giáo Hội, mỗi người đóng một vai trò, và tất cả mọi người chúng ta cùng nhau xây đắp thân thể duy nhất của Chúa Kitô, Dân duy nhất của Thiên Chúa.
Vào lúc ngàn năm thứ ba đang tiến tới, Giáo Hội biết rằng, Vị Mục Tử Nhân Lành vẫn tiếp tục, cũng như đã luôn luôn, là niềm hy vọng vững chắc cho nhân loại. Chúa Giêsu Kitô không bao giờ thôi làm “cửa chiên”. Cho dù lịch sử về tội lỗi của nhân loại có chống lại sự sống đi nữa, Người cũng không bao giờ thôi lập lại, bằng cùng một lòng cương quyết và yêu thương, rằng: “Tôi đến cho chúng được sự sống và được một sự sống viên mãn” (Jn.10:10).

2- Điều này xẩy ra thế nào được? Chúa Kitô làm sao có thể ban cho chúng ta sự sống, nếu sự chết góp phần vào cuộc sống của chúng ta? “Con người được ấn định sẽ phải chết một lần rồi sau đó là phán xét” (Heb.9:27) làm sao có thể xẩy ra được?

Chính Chúa Giêsu đã cung cấp cho chúng ta câu trả lời – và câu trả lời này là lời tuyên ngôn của tình yêu thần linh, cao điểm của mạc khải Phúc Âm có liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với toàn thể tạo sinh. Câu trả lời đó đã có sẵn trong dụ ngôn về Vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Kitô nói: “Vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình vì chiên” (Jn.10:11).

Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành đang hiện diện giữa chúng ta, giữa các dân tộc, các quốc gia, các thế hệ và các chủng tộc, như Đấng “đã hiến mạng sống mình vì chiên”. Như thế là gì, nếu không phải là chính tình yêu cao cả hay sao? Đó chính là cái chết của Đấng vô tội: “Con Người ra đi như lời Thánh Kinh nói về Người, song khốn cho kẻ ra tay phản nộp Con Người” (Mt.26:24). Chúa Kitô trên cây thập giá là một tiêu biểu phản khắc đối với mọi thứ tội ác phạm đến giới luật không được sát nhân. Người đã hiến mạng sống mình hy sinh cho phần rỗi thế giới. Không ai lấy được mạng sống nhân loại của Người, mà là chính Người đã tự bỏ mạng sống mình đi. Người có quyền bỏ nó đi cũng như có quyền lấy nó lại (x.Jn.10:18). Đó là một tự hiến thực sự. Đó là một tác động tự do cao qúi.

Phải, Vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình. Thế nhưng, chỉ là để lấy nó lại (x.Jn.10:17). Nơi sự sống mới phục sinh, Người đã trở nên – theo lời Thánh Phaolô – là “thần linh ban sự sống” (1Cor.15:45), Đấng giờ đây có thể tràn tuôn tặng ân sự sống xuống trên tất cả những ai tin tưởng vào Người.

Sự sống chết đi – sự sống phục hồi – sự sống ban phát. Trong Người, chúng ta được sự sống, sự sống Người có ở nơi mối hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta tin tưởng nơi Người. Nếu chúng ta nên một với Người bằng tình yêu thương, khi nhớ rằng “ai kính mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình” (1Jn.4:21).

3- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha): Hỡi Vị Mục Tử Nhân Lành, Chúa Cha yêu thương Người vì Người đã hiến mạng sống mình đi. Chúa Cha yêu thương Người là Đấng Tử Giá, vì Người đã ra đi chịu chết, hy hiến mạng sống mình vì chúng con. Và Chúa Cha yêu thương Người, khi Người chiến thắng sự chết bằng cuộc phục sinh của mình, tỏ ra cho thấy một sự sống bất khả hủy diệt. Người là sự sống – và do đó, Người cũng là đường lối và là sự thật của cuộc sống chúng con (x.Jn.14:6).

Người phán: “Tôi là Vị Mục Tử Nhân Lành, Tôi biết chiên Tôi và chiên Tôi biết Tôi, như Cha biết Tôi và Tôi biết Cha” (Jn.10:14-15). Người là Đấng biết Cha (x.Jn.10:15) – Người Cha chung duy nhất của tất cả mọi người – Người biết tại sao Cha yêu thương Người (x.Jn.10:17). Ngài yêu thương Người vì Người hiến mạng sống mình cho tất cả mọi người. Khi Người nói: “Ta hiến mạng sống mình vì chiên”, thì có nghĩa là Người không bỏ sót một con nào. Người đến thế gian để ôm lấy hết mọi người, để tụ họp con cái bị phân tán (x.Jn.11:52) của cả gia đình nhân loại lại thành một đàn. Thế mà vẫn còn nhiều người chưa biết Người: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc về đàn này. Tôi cũng phải dẫn cả chúng về nữa” (Jn.10:16).

4- (Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh): Hỡi Vị Mục Tử Nhân Lành, xin hãy dạy giới trẻ đang họp nhau nơi đây, xin hãy dạy giới trẻ trên khắp thế giới, ý nghĩa của việc “bỏ đi” mạng sống của mình theo ơn gọi và sứ vụ. Như Chúa đã sai các tông đồ đi rao giảng Phúc Âm cho đến tận cùng trái đất, thì này xin Chúa cũng hãy thách đố giới trẻ của Giáo Hội trong việc thực thi sứ vụ trọng đại, để làm cho Chúa được nhận biết bởi tất cả mọi người chưa nghe về Chúa! Xin Chúa hãy ban cho giới trẻ này lòng can đảm và quảng đại của những vị thừa sai cao cả trong quá khứ để, nhờ chứng nhân đức tin của họ, cùng với tình đoàn kết với mọi anh chị em đang thiếu thốn của họ, thế giới có thể khám phá ra sự thật, sự thiện và sự mỹ nơi sự sống chỉ một mình Chúa mới có thể ban tặng.

Xin Chúa hãy dạy giới trẻ đang tụ họp nhau ở Denver đây biết nhận lãnh sứ điệp về sự sống và sự thật của Chúa, về tình yêu và lòng đoàn kết, để mang đến tận tâm điểm của các đô thị tân tiến, đến tận cốt li của tất cả mọi hoạn nạn đang giáng xuống trên gia đình nhân loại ở vào cuối thế kỷ 20 này.

Xin Chúa hãy dạy giới trẻ biết sử dụng xứng đáng tự do của mình. Xin hãy dạy cho họ biết rằng tự do cao cả nhất đó là hết mình hy sinh cho nhau. Xin hãy dạy họ biết ý nghĩa của những lời Phúc Âm: “Ai mất sự sống vì Thày thì sẽ tìm lại được nó” (Mt.10:39).

5- Hỡi Vị Mục Tử Nhân Lành, chúng con yêu mến Chúa vì tất cả những điều ấy.

Giới trẻ tụ họp ở Denver đây yêu mến Chúa, vì họ yêu mến sự sống, tặng ân của Đấng Hóa Công. Họ yêu chuộng sự sống nhân loại của họ như nó là con đường băng qua thế giới được tạo thành này. Họ yêu chuộng sự sống như sự sống là một việc làm và như là một ơn gọi.

Họ yêu chuộng một sự sống khác nữa, một sự sống mà qua Người, Chúa Cha hằng hữu đã ban cho chúng con: đó là sự sống của Thiên Chúa nơi chúng con, là qùa tặng cao cả nhất đối với chúng con.

Người là Vị Mục Tử Nhân Lành!
Không còn một vị mục tử nhân lành nào khác nữa.

Người đã đến để chúng con được sự sống – và để chúng con được sự sống viên mãn. Sự sống không phải ở cấp độ nhân trần, mà là một sự sống theo tầm vóc của Người Con – Người Con đẹp lòng Cha mọi đàng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Người vì lời Người đã phán: “Tôi đến cho chúng được sự sống và được sự sống viên mãn” (Jn.10:10). Giới trẻ của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ tám đây hết lòng tri ân Người.

Maranatha!

Tại nơi đây, tại Cherry Creek State Park ở Denver này, tại đại hội giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới này, chúng con kêu lên rằng:

Maranatha! “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Xin Người hãy đến” (Rev.22:20).

(Bán Nguyệt San Origins CNS Documentary Service, vol.23, No.11, Aug.26/1993)

 

25/7 Thứ Năm"Các Con là muối đất… Các con là ánh sáng thế gian”


ĐTC Huấn Dụ Giới Trẻ chiều Chúa Nhật 26/5/2002 tại Vương Cung Thánh Đường Plovdiv
 


Quí Bạn Trẻ thân mến,

1.- Thật là vui mừng được gặp gỡ quí bạn tối hôm nay. Tôi thân ái chào tất cả quí bạn, và Tôi cám ơn những ai vừa đại diện quí bạn nồng hậu chào mừng Tôi. Vào lúc kết thúc cuộc viếng thăm của Tôi ở Đất Nước Hoa Hồng này, cuộc gặp gỡ của chúng ta đây – bởi nét trẻ trung và lòng nhiệt thành của quí bạn – là dấu hiệu của một Mùa Xuân, hướng chúng ta về tương lai. Vẻ đẹp của niềm hiệp thông thắt kết chúng ta lại với nhau trong tình yêu Chúa Kitô (x Acts 2:42) thúc đẩy tất cả chúng ta tin tưởng thả lưới ở chỗ nước sâu (x Lk 5:4), bằng cách canh tân lại việc chúng ta hằng ngày dấn thân đáp lại những tặng ân và công việc chúng ta lãnh nhận từ Chúa Kitô.

Ngay từ khi Tôi bắt đầu phục vụ với tư cách Thừa Kế Thánh Phêrô, Tôi đã hết sức quan tâm và cảm mến giới trẻ quí bạn, vì Tôi xác tín rằng giới trẻ không phải chỉ là một thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi vị thành niên sang tuổi thành niên, mà còn là một thời kỳ của sự sống được Thiên Chúa ban cho mỗi người như một quà tặng và như một phận vụ. Đó là thời kỳ tìm giải đáp cho những vấn đề căn bản nhất, như trường hợp của con người trẻ trong Phúc Âm (x Mt 16:20), và là một thời kỳ để chẳng những khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống mà còn hoạch định cho cuộc sống nữa. Quí bạn trẻ thân mến, tương lai của quí bạn về tư cách, nghề nghiệp và xã hội, lệ thuộc vào những quyết định quí bạn trong những năm ấy: tuổi trẻ là thời kỳ đặt nền móng; không được để lỡ cơ hội này, bằng không nó sẽ không bao giờ trở lại nữa!

2.- Vào lúc này đây của cuộc sống quí bạn, Vị Giáo Hoàng lấy làm sung sướng ở với quí bạn, để trân trọng lắng nghe những lo âu và quan tâm của quí bạn, những mong đợi và hy vọng của quí bạn. Ngài ở đây giữa quí bạn để chia sẻ với quí bạn niềm tin là Chúa Kitô, sự thật là Chúa Kitô, tình yêu là Chúa Kitô. Giáo Hội nhìn đến quí bạn bằng tất cả mối quan tâm, vì Giáo Hội thấy nơi quí bạn tương lai của mình và Giáo Hội đặt hy vọng vào qúi bạn.

Tôi cho rằng quí bạn đang suy nghĩ là không biết Vị Giáo Hoàng này đang muốn nói với quí bạn những gì đây trong buổi tối này trước khi Ngài ra đi. Vấn đề đó là, Tôi muốn trao cho quí bạn hai sứ điệp, hai “chữ” được Chúa Giêsu là Lời của Cha đã nói, và Tôi hy vọng quí bạn sẽ giữ lấy chúng như là một kho tàng cho cả cuộc sống của quí bạn (x Mt 6:21).

Lời thứ nhất là “hãy đến mà xem”, lời được Chúa Giêsu nói với hai người môn đệ hỏi xem Người ở đâu (x Jn 1:38-39). Đó là một lời mời gọi đã bảo trì và tác động Giáo Hội trong cuộc hành trình của Giáo Hội qua các thế kỷ. Quí bạn thân mến, Tôi xin lập lại lời này với quí bạn hôm nay đây. Hãy đến gần Chúa Giêsu và hãy nỗ lực để “xem” những gì Người có thể cống hiến cho quí bạn. Đừng sợ bước qua ngưỡng cửa nơi cư ngú của Người, hãy giáp mặt nói với Người như bạn hữu nói chuyện với nhau (x Ex 33:11). Quí bạn đừng sợ “cuộc sống mới” do Người ban tặng cho quí bạn. Trong giáo xứ, nhóm hội và phong trào của mình, quí bạn hãy đặt mình dưới chân của Vị Sư Phụ này để biến cuộc sống của quí bạn trở thành một đáp ứng cho “ơn gọi”, một ơn gọi mà vì yêu thương Người hằng ôm ấp nó trong tâm trí của Người vì quí bạn.

Đúng vậy, Chúa Giêsu là một người bạn nghiêm khắc, Đấng đưa ra những mục tiêu cao vời và yêu cầu chúng ta ra khỏi bản thân mình để đến gặp Người: “Ai mất sự sống mình vì Tôi và vì Phúc Âm sẽ giữ được nó” (Mk 8:35). Câu tuyên bố này có vẻ khó khăn đấy, thậm chí ở vào một số trường hợp còn khiếp đảm nữa. Thế nhưng Tôi xin hỏi quí bạn nhé: một là thu mình vào một cuộc sống vô lý tưởng, vào một xã hội đầy những chênh lệch, đàn áp và vị kỷ, hai là dấn thân tìm kiếm những gì là chân thật, thiện hảo và công chính, bằng việc hoạt động để xây dựng một thế giới rạng ngời vẻ đẹp của Thiên Chúa, cho dù có phải trả giá đương đầu với đầy giẫy những khó khăn do hoạt động này gây ra?

3.- Hãy phá đổ những chướng ngại của sự nông nổi và sợ hãi! Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu trong nguyện cầu cũng như trong việc lắng nghe lời Người. Hãy nếm hưởng niềm vui hòa giải nơi Bí Tích Thống Hối. Hãy lãnh nhận Mình Máu Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, để quí bạn có thể tiếp nhận Người và phục vụ Người nơi anh chị em mình. Đừng chiều theo những gian xảo và những ảo giác của thế gian là những gì thường trở thành những thứ gạt gẫm tệ hại.

Quí bạn biết rằng chính ở vào những giây phút khó khăn và những lúc thử thách mới cho thấy phẩm chất của những gì chúng ta chọn lựa. Hạnh phúc và ánh sáng không có ng tắt! Chỉ có Chúa Giêsu mới có những giải đáp không phải là ảo tưởng và gạt gẫm!

Bởi thế, với cảm thức phận vụ và hy sinh, quí bạn hãy đi vào con đường hoán cải, trưởng thành nội tâm, dấn thân nghề nghiệp, hoạt động thiện nguyện, đối thoại trao đổi, tôn trọng mọi người, không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn hay thất bại, với ý thức r ràng là, sức mạnh của quí bạn ở nơi Chúa, Đấng yêu thương dẫn dắt quí bạn bước đi (x Neh 8:10).

4.- Lời thứ hai Tôi muốn để lại cho quí bạn tối hôm nay là lời Tôi đã ngỏ cùng giới trẻ thế giới đang sửa soạn cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới hai tháng nữa ở Toronto Canada: “Các con là muối đất; các con là ánh sáng thế gian” (x Mt 5:13-14).

Theo Thánh Kinh, muối là biểu hiệu của giao ước giữa con người và Thiên Chúa (x Lev 2:13). Bởi Phép Rửa, Kitô hữu được thông phần vào giao ước muôn đời bền vững này. Muối cũng là dấu hiệu của sự hiếu khách: “Hãy giữ lấy muối trong lòng thì các con sẽ sống bằng an với nhau”. Là muối đất tức là trở nên một đạo lộ cho hòa bình và là một nhân chứng cho tình yêu. Muối cũng được dùng để bảo trì thức ăn, để gia vị thức ăn và để trở nên một biểu hiệu cho tính cách bền vững và bất tử: là muối đất nghĩa là trở thành người cưu mang một lời hứa hẹn vĩnh hằng. Ngoài ra, muối có quyền năng chữa lành (x 2Kgs 2:20-22), một quyền năng làm cho nó trở thành hình ảnh thanh tẩy nội tâm và hoán cải ci lòng. Chính Chúa Giêsu nói về muối của sự thanh tẩy cũng như của khổ đau cứu chuộc (x Mk 9:49): Kitô hữu là chứng nhân trên thế gian cho ơn cứu độ nhờ Thập Giá mà có.

5.- Biểu hiệu về ánh sáng cũng phong phú như vậy: một cây đèn tỏa ra ánh sáng, ấm áp và niềm vui. Giáo Hội đã tin tưởng thốt lên trong lời nguyện cầu: “Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi và là ánh sáng chiếu bước đường tôi đi” (Ps 118:105). Chúa Giêsu, Lời của Cha, là ánh sáng nội tâm đánh tan bóng tối tội lỗi; Người là lửa xua tan mọi thứ lạnh lẽo; Người là ngọn lửa mang lại niềm vui cho cuộc đời; Người là ánh quang của sự thật tỏa sáng trước mắt chúng ta dẫn chúng ta bước đi trên đường nẻo của chúng ta. Những ai theo Người sẽ không bước đi trong tăm tối, nhưng sẽ có ánh sáng sự sống. Bởi thế mà môn đệ của Chúa Giêsu phải là môn đệ của ánh sáng (x Jn 3:20-21, 8:12).

“Các con là muối đất; các con là ánh sáng thế gian”. Chẳng bao giờ lại có những lời nào cùng một lúc vừa đơn sơ lại vừa sâu xa được nói với loài người như thế! Thật vậy, chỉ có một mình Chúa Kitô mới hoàn toàn được gọi là muối đất và ánh sáng thế gian, vì duy một mình Người mới có thể ban hương vị, sức mạnh và bền vững cho cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống mà không có Người sẽ vô vị, yếu nhược và chóng tàn. Chỉ có một mình Người mới có thể ban cho chúng ta ánh sáng, sức ấm và niềm vui.

Thế nhưng chính Người là Đấng muốn quí bạn thông dự vào sứ vụ của Người, và là Đấng bởi thế không còn lời nào vững chắc hơn những lời nẩy lửa Người đã nói với quí bạn: “Các con là muối đất; các con là ánh sáng thế gian”. Nơi mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc, Chúa Kitô đã biến mình trở nên một với hết mọi Kitô hữu, và đã đặt ánh sáng Sự Sống và muối Khôn Ngoan vào trong thẳm cung của ci lòng Kitô hữu, khi ban cho những ai tiếp nhận Người quyền được trở nên con cái Thiên Chúa (x Jn 1:12), cũng như trao cho họ nhiệm vụ làm chứng cho sự hiện diện thân mật này và cho ánh sáng kín ẩn ấy.

Bởi thế, quí bạn hãy can đảm hạ mình chấp nhận những gì Thiên Chúa đề ra cho quí bạn. Bằng quyền năng cao cả và lòng chăm sóc của mình, Ngài kêu gọi quí bạn trở nên những vị thánh. Thật là dại dột nếu muốn nhẩy vọt qua một ơn gọi như thế, song cũng thật là liều lĩnh khi chối bỏ nó. Nó sẽ lên án quí bạn nếu quí bạn không thực hiện nó trong cuộc sống. Léon Bloy, một cây viết Công Giáo Người Pháp ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã viết rằng: “Chỉ có một cái buồn duy nhất đó là không làm thánh” (La femme parvre, II, 27).

6.- Hỡi quí bạn trẻ, quí bạn đừng bao giờ quên rằng: quí bạn được kêu gọi để làm muối đất và làm ánh sáng thế gian! Chúa Giêsu không xin quí bạn chỉ nói hay làm một điều gì đó; Chúa Giêsu xin quí bạn là muối đất và là ánh sáng! Không phải chỉ một ngày, mà là cả cuộc sống của quí bạn. Đó là một công việc mà Người đã đề ra cho quí bạn mỗi một buổi sáng cũng như mỗi một hoàn cảnh. Quí bạn phải là muối và là ánh sáng đối với gia đình và thân hữu của quí bạn; đối với giới trẻ khác – Chính Thống, Do Thái, Hồi Giáo – mà quí bạn hằng ngày giao tiếp khi học hành, làm việc hay nghỉ ngơi. Việc xây dựng một xã hội là nơi tất cả mọi người có thể tìm thấy vị trí xứng hợp của mình và là nơi phẩm vị cùng tự do của họ được nhìn nhận và tôn trọng, cũng tuỳ ở nơi quí bạn đó. Quí bạn hãy thực hiện phần việc của mình, để mỗi ngày Bulgaria sẽ càng trở thành một đất nước của lòng hiếu khách, thịnh vượng và bình an.

Mỗi một người trong quí bạn có trách nhiệm đối với những chọn lựa của mình. Không gì nhưng không mà chiếm được cả, như quí bạn quá biết. Chính Chúa Giêsu nói về lòng bất trung có thể xẩy ra là: “Nếu muối ra nhạt thì làm sao ướp nó mặn được nữa” (Mt 5:13). Quí bạn trẻ thân mến, quí bạn đừng bao giờ quên rằng một khi đấu bột không dậy men, thì không phải là do lỗi của đấu bột mà là của men. Khi ngôi nhà bị tối tăm tức là ánh sáng đã bị tắt mất. Thế nên, “các con hãy chiếu sáng trước mắt con người để họ nhìn thấy các việc lành của các con mà tôn vinh Cha các con trên trời” (Mt 5:16).

7.- Chiếu sáng rạng ngời trước mắt chúng ta đây là hình ảnh của Các Vị Chân Phước Tử Đạo của Bulgaria, đó là Đức Giám Mục Eugene Bossilkov, và các Cha Dòng Assumptionist là Kamen Vitchev, Pavel Djudjov và Josaphat Chichkov. Các vị đã biết được là muối và là ánh sáng như thế nào trong những lúc khó khăn và thử thách nhất đối với xứ sở này. Các vị đã không ngần ngại hiến ngay cả mạng sống mình để trung thành với Chúa là Đấng đã kêu gọi các vị. Máu của các vị vẫn còn trổ sinh một mùa gặt nơi đất nước của quí bạn hôm nay đây; việc hy hiến và anh hùng của các vị là mẫu gương sáng và nguồn hứng khởi cho tất cả quí bạn vậy.

Tôi ký thác quí bạn cho việc chuyển cầu của các vị, và Tôi xin nhắc cho quí bạn biết rằng Giáo Hoàng Chân Phước Gioan XXIII đã đích thân biết các vị ấy và cũng là người rất yêu mến nước Bulgaria. Tôi tin rằng Tôi cũng bày tỏ quan điểm của Ngài về những con người trẻ Bulgaria vào thời của Ngài khi Tôi nói với quí bạn hôm nay đây: đó là chính trong việc theo Chúa Giêsu mà quí bạn sẽ khám phá ra vẻ đẹp của một cuộc sống được sống như là một tặng ân nhưng không, một cuộc sống được thúc động duy bởi yêu thương. Chính trong việc theo Chúa Giêsu mà quí bạn sẽ nếm hưởng ngay lúc này đây một cái gì đó của niềm vui giành cho quí bạn muôn đời trong ci trường sinh.


Tôi ấp ủ tất cả quí bạn và chúc lành cho quí bạn với đầy cảm mến.


(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ Màn Điện Toán Zenit ngày 26/5/2002, tài liệu bằng tiếng Bulgaria đã được Vatican Press Office dịch sang tiếng Anh)

 

 

26/7 Thứ Sáu


“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”


(ĐTC huấn dụ giới trẻ Rôma hôm 21/3/2002, Thứ Năm, ngày đầu xuân, để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII, 23-28/7/2002)


1.- “Các con là muối đất… Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14)


Những lời của Chúa Kitô vang vọng trong lòng của chúng ta đang khi chúng ta sửa soạn cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII tại Toronto Canada vào tháng Bảy tới đây. Những lời này đưa chúng ta đến một thách đố mạnh mẽ; những lời ấy muốn chúng ta hãy liên kết đời sống của chúng ta với Đấng là ánh sáng thế gian thật và là muối luôn ướp mặn trái đất, đó là Đức Giêsu Kitô, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta.


Giới trẻ thân mến, Tôi cám ơn các bạn về cuộc gặp gỡ được các bạn tổ chức đây, một cuộc gặp gỡ các bạn đã lên tiếng hỏi nhau rằng: “Thế nào là ánh sáng thế gian và muối đất?” Các bạn đã tìm thấy câu trả lời nơi một số bạn bè của mình. Tự do đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, họ sống như những cặp đính hôn hay kết hôn. Một số đang theo đuổi thiên chức linh mục, một số khác đang sửa soạn sống cuộc sống tu sĩ hay truyền giáo.


Tôi cám ơn họ về các chứng từ của họ, những chứng từ đánh động các bạn, khiến các bạn thành thật tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”, Chúa muốn con làm gì để con có thể sống trọn vẹn Phép Rửa con đã lãnh nhận cũng như để làm muối đất và ánh sáng thế gian đây? Trước họ, Phanxicô Assisi cũng đã tự hỏi mình như thế dưới chân cây thập tự ở San Damiano. Thiên Chúa muốn tỏ dự án yêu thương của Ngài cho họ cũng như cho các bạn, để Ngài có thể thực hiện dự án sự sống Ngài đã phác họa cho mỗi một người từ đời đời.


2.- Tôi xin cám ơn ĐHY Đại Diện về những lời thắm thiết của ngài thay các bạn ngỏ cùng Tôi. Tôi cũng cám ơn chủ tích giới trẻ của Phong Trào Giáo Dân giáo phận.


Tôi gửi lời chào đến phái đoàn đại biểu giới trẻ từ các miền đất của Ý Quốc, những người ngày mai sẽ lên đường đi Toronto để họp bàn sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi cũng chào nhóm giới trẻ sẽ thực hiện chuyến hành hương đến Thánh Địa để mang chứng từ đoàn kết cho giới trẻ ở những nơi đầy những rắc rối này. Sau hết, Tôi chào phái đoàn đại biểu giới trẻ Torôntô đã đến để tham dự vào cuộc họp này cũng như để cử hành Chúa Nhật Lễ Lá.


Tôi cám ơn những con người trẻ nam nữ đã thể hiện cho Tôi thấy ý định của họ muốn đáp lại tiếng gọi của Chúa, đồng thời cũng nhìn nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng một tiếng “xin vâng” sẵn lòng và quảng đại.


Các bạn thân mến, Tôi hiểu được nỗi khó klhăn của các bạn. Có rất nhiều những hứa hẹn đủ thứ làm cho các bạn phải cân nhắc, khiến các bạn không dễ dàng nhận ra dự án sự sống tuyệt vời có Chúa Kitô là tâm điểm duy nhất và là động lực. Không phải hay sao, một số bạn bè của các bạn dường như chỉ biết sống nhất thời, tìm kiếm những gì có vẻ dễ chịu nhất?


Các bạn hãy tin Tôi đi! Nếu các bạn không bỏ giờ ra cầu nguyện, hay không theo lời khuyên của một vị linh hướng, thì hỏa mù của thế gian có thể sẽ tiến đến chỗ làm nghẹt cả tiếng nói của Thiên Chúa. Như một số các bạn đã nhận xét rất nhanh, đó là một khi đi tìm những thỏa mãn tức thời của mình, chúng ta sẽ mất đi khả năng yêu thương nhân danh Chúa Kitô, cũng như không thể nào trao ban cuộc sống mình cho kẻ khác được như Ngài đã dạy chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây?


3.- Các bạn hỏi Tôi rằng “Chúng con phải làm sao để trở thành muối đất và ánh sáng thế gian?”.


Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, kêu gọi họ đáp ứng ơn gọi trên hết và trọng yếu đó là được sống hiệp thông với Ngài! Chính điều này đã làm cho con người một phẩm vị cao cả nhất. “Ngay từ những hoàn cảnh nguyên thủy của mình, con người đã được mời gọi để đối thoại với Thiên Chúa. Vì con người sẽ không hiện hữu nếu họ không được dựng nên bởi tình yêu Thiên Chúa và không được tình yêu này liên lỉ bảo tồn. Và họ cũng không thể nào sống trọn vẹn sự thật nếu họ không sẵn sàng nhìn nhận tình yếu ấy và hiến mình cho Đấng Hóa Công của mình” (Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng, đoạn 19).


Phải, các bạn thân mến, chúng ta được dựng nên bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, nên lòng khát mong chiếm hữu được Ngài đã được ghi khắc trên tâm can của chúng ta! Vì “vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động”, như Thánh Irenaeus Thành Lyon đã nhận định, mà Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến cùng Ngài, để trong Ngài con người có thể tìm thấy chân lý, mỹ lệ và hạnh phúc được họ không thôi tìm kiếm. Việc Thiên Chúa thu hút chúng ta đó được mang tên là “ơn gọi”.


Chính vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta cũng đã nhận lãnh từ Ngài tặng ân cao cả là tự do. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đàng hoàng, tự do có thể làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Nó có thể làm cho chúng ta mất đi phẩm vị Ngài đã ban cho chúng ta. Khi không được Phúc Âm uốn nắn, tự do có thể biến thành nô lệ, nô lệ cho tội lỗi và sự chết đời đời.


4.- Giới trẻ nam nữ ở Rôma thân mến! Vì lạc xa ý muốn của Thiên Chúa, cha mẹ nguyên tổ của chúng ta đã rơi vào tình trạng tội lỗi, tức là tình trạng sử dụng tự do cách sai trái. Tuy thế, Cha trên trời cũng không bỏ rơi chúng ta; Ngài đã sai Chúa Giêsu Con Ngài đến để chữa lành cái tự do bị thương tổn của chúng ta, cũng như để phục hồi hình ảnh bị méo mó, thậm chí còn làm cho hình ảnh này mỹ miều hơn nữa. Bằng việc chiến thắng trên tội lỗi và sự chết, Chúa Giêsu chứng tỏ vai trò làm chúa tể của mình trên thế giới và lịch sử. Ngài hiện đang sống và mời gọi chúng ta đừng qui phục tự do của mình cho bất cứ một quyền lực trần gian nào, mà chỉ cho một mình Người và cho Cha toàn năng của Người.


Hỡi giới trẻ của ngàn năm mới, các bạn đừng lạm dụng tự do của các bạn! Đừng phung phá phẩm vị cao cả Thiên Chúa đã ban cho các bạn với tư cách là những người con trai con gái của Ngài! Các bạn hãy hiến mình chỉ cho nguyên một mình Chúa Kitô mà thôi, Đấng muốn các bạn hưởng sự thiện và niềm vui đích thực (x Mt 23:8-10); hiến thân cho Đấng muốn các bạn là những con người nam nữ hoàn toàn hạnh phúc và viên trọn! Nhờ đó, các bạn mới nhận thức được rằng, chỉ có gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể là ánh sáng thế gian và là muối đất!


5.- Thực tại cao quí và cần thiết này chỉ có thể hiểu được và đem ra thực hành trong đời sống bằng tinh thần cầu nguyên liên lỉ mà thôi. Bí quyết là ở chỗ chúng ta có biết chấp nhận và sống theo ý Thiên Chúa hay chăng. Bởi vậy, điều hết sức hữu dụng là những khởi động nguyện cầu – nhất là chầu Thánh Thể – việc giới trẻ đang phổ biến ở Giáo Phận Rôma như công khó của các bạn.


Tôi cũng xin nói với từng người và hết mọi người trong quí bạn là hãy đọc Phúc Âm, riêng cũng như chung, hãy suy niệm Phúc Âm và hãy sống Phúc Âm. Phúc Âm là lời sống động của Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng với với toàn thể nhân loại. Vị Sư Phụ thần linh kêu gọi mỗi một người trong các bạn trở thành người làm ruộng cho Người; Người đang kêu gọi các bạn trở thành những người môn đệ của Người, sẵn sàng truyền đạt cho bạn bè của mình những gì Người đã truyền đạt cho các bạn.


Nếu các bạn làm như vậy, các bạn mới có thể trả lời câu hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Thật vậy, câu trả lời đích thực có thể tìm thấy ở trong Phúc Âm mà về tinh thần Tôi đã trao cho các bạn tối hôm nay đây. Đó là lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu: “Các con là muối đất…. Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13,14). Tôi ký thác các bạn cho Mẹ Maria, một tấm gương sáng về lòng trung thành với ơn gọi của được Chúa ủy thác cho. Tôi hy vọng rằng những gì các bạn sửa soạn ở Tôrôntô đều tốt đẹp!!! Hãy sống can trường dũng lược!


(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, địch từ Tuần San L’Osservatore Romanao, ấn bản Anh ngữ, ngày 27/3/2002)


 

 

27/7 Thứ Bảy
 


“Các con là muối đất... Các con là ánh sáng thế gian”
(Mt 5:13-14)


Sứ Điệp ĐTC Cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII, 18-28/7/2002, Toronto Canada

 

Giới Trẻ thân mến!


1- Cha vẫn còn nhớ mãi những giây phút tuyệt vời mà Cha con chúng ta đã có được ở Rôma trong Cuộc Mừng Kỷ Niệm Năm 2000, dịp các con hành hương đến Mồ Thánh Phêrô và Phaolô. Các con đã lặng lẽ xếp những hàng dài để bước qua Cửa Thánh, cũng như để dọn mình lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải; Buổi Tối Canh Thức và Thánh Lễ Ban Mai ở Khu Đại Học Tor Vergata cũng là những giây phút thật sự linh thiêng và là một cảm nhận sâu xa của Giáo Hội; các con đã trở về với một đức tin tươi mới để đảm nhận sứ mệnh được Cha ủy thác cho các con, đó là trở nên những chứng nhân hiên ngang của Phúc Âm vào lúc bình minh của một tân thiên niên kỷ.


Giờ đây Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã làm nên một phần quan trọng của đời sống các con cũng như nơi sinh hoạt của Giáo Hội. Bởi thế Cha mời gọi các con hãy sẵn sàng cử hành lần thứ 17 của biến cố quốc tế cả thể này, một biến cố được tổ chức ở Tôrôntô, Canada, vào mùa hè năm tới. Nó sẽ lại là một dịp nữa để các con gặp gỡ Chúa Kitô, để các con làm chứng cho việc Người hiện diện trong xã hội ngày nay, cũng như để các con trở thành những nhà dựng xây một thứ “văn minh của yêu thương và chân lý”.


2- “Các con là muối đất... Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14): Đây là đề tài Cha đã chọn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây. Hình ảnh muối và ánh sáng được Chúa Giêsu nói đến có một ý nghĩa sâu xa và bổ túc lẫn cho nhau. Ngày xưa, muối và ánh sáng được coi như những yếu tố chính yếu của đời sống.


“Các con là muối đất...” Một trong những tác dụng chính của muối là tra tẩm đồ ăn, làm cho đồ ăn có mùi vị. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta là cả con người của chúng ta đã được thật sự biến đổi nơi Phép Rửa, vì nó đã được “tra tẩm” bằng một sự sống mới bắt nguồn từ Chúa Kitô (x. Rm 6:4). Thứ muối giữ cho căn tính Kitô giáo của chúng ta được nguyên tuyền, cho dù ở trong một thế giới hết sức bị tục hóa, đó là ơn Phép Rửa. Nhờ Phép Rửa, chúng ta đã được tái sinh. Chúng ta bắt đầu sống trong Chúa Kitô và có thể đáp lại tiếng Người kêu gọi là “hiến dâng thân xác của chúng ta lên Thiên Chúa như một hy tế sống động, thánh hảo và đáng chấp nhận” (Rm 12:1). Thánh Phaolô đã thúc giục các Kitô hữu Rôma khi viết thư cho họ là họ hãy chứng tỏ cho thấy một cách r ràng về cung cách sống động và suy tưởng của họ khác với những gì của những người đồng thời với họ: “Anh em đừng chiều theo thế gian này, song hãy biến đổi con người của mình bằng việc canh tân lòng trí của anh em, để anh em có thể nhận thức được những gì Thiên Chúa muốn, những gì là tốt lành, đẹp đẽ và hoàn thiện” (Rm 12:2).


Muối cũng đã trải qua một thời gian dài được sử dụng trong việc giữ cho đồ ăn khỏi hư thối. Là muối ướp thế gian, các con được kêu gọi để bảo trì đức tin mà các con đã lãnh nhận, cũng như để truyền đạt nguyên vẹn đức tin cho người khác. Thế hệ của các con đang bị thử thách một cách đặc biệt trong việc bảo toàn kho tàng đức tin (x 2Th 2:15; 1Tim 6:20; 2Tim 1:14).


Các con hãy khám phá ra căn gốc Kitô giáo của mình, các con hãy học hỏi lịch sử của Giáo Hội, các con hãy đào sâu kiến thức của các con về gia sản thiêng liêng đã được truyền đạt cho các con, các con hãy theo chân những chứng nhân cũng như những bậc thày đã đi trước các con! Các con sẽ là những vị tông đồ và là những chứng nhân của một ngàn năm mới, chỉ khi nào các con biết trung thành với các giới răn của Thiên Chúa, với Giao Ước Chúa Kitô đã niêm ấn bằng máu của Người đổ ra trên thập giá mà thôi.


Bản tính tự nhiên của con người, đặc biệt của giới trẻ, đó là tìm kiếm Tuyệt Đối Thể, tìm kiếm ý nghĩa và tầm mức viên trọn của sự sống. Giới trẻ thân mến, các con đừng lấy làm mãn nguyện với bất cứ một cái gì không đáng là những lý tưởng cao cả nhất nhé! Các con đừng để mình bị chán chường bởi những người tỉnh giấc cuộc đời và càng ngày không còn nghe thấy những ước vọng sâu xa nhất và chân chính nhất của lòng mình nữa. Các con bị thất vọng là đúng đối với thú vui trống rỗng cũng như với những hào nhoáng mau qua mà lại quá ít nhắm đến cuộc sống. Nếu các con có một tấm lòng thiết tha khát vọng Chúa, các con sẽ biết tránh lánh những gì là tầm thường và thuận chiều hết sức thịnh hành trong xã hội của chúng ta.


3- “Các con là ánh sáng thế gian...”. Đối với những ai thoạt nghe Chúa Giêsu nói đây, như chúng ta chẳng hạn, thì biểu hiệu ánh sáng gợi lên niềm ước vọng về chân lý cũng như gợi lên niềm khát vọng về một kiến thức trọn vẹn là những gì được in ấn nơi hữu thể của mọi người.


Khi tất cả ánh sáng mờ đi hay biến mất, chúng ta không còn thấy được các vật như chúng thực sự là nữa. Giữa đêm tối, chúng ta có thể bị rùng mình và bất an, để rồi chúng ta nóng lòng chờ ánh sáng hừng đông xuất hiện. Giới trẻ thân mến, việc các con đóng vai trò là những tay canh gác ban mai (x Is 21:11-12) thì tùy thuộc ở các con, thành phần loan báo cho thấy mặt trời lên chính là Chúa Kitô Phục Sinh!


Aùnh sáng Chúa Kitô nói đến trong Phúc Âm là ánh sáng đức tin, một tặng ân nhưng không của Thiên Chúa, một tặng ân sáng soi ci lòng và sáng tỏ trí khôn. “Thiên Chúa là Đấng phán ‘Ánh sáng hãy phát tỏa từ tăm tối’ cũng là Đấng đã chiếu sáng trong lòng chúng ta để ban cho chúng ta thứ ánh sáng kiến thức về vinh quang của Thiên Chúa tỏ rạng trên dung nhan của Chúa Kitô” (2Cor 4:6). Đó là lý do tại sao những lời của Chúa Giêsu cho thấy căn tính của Người cũng như sứ vụ của Người thật là quan trọng: “Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo Tôi sẽ không đi trong tăm tối, song sẽ có ánh sáng sự sống” (Jn 8:12).


Việc chúng ta âm thầm gặp gỡ Chúa Kitô làm cho đời sống chúng ta được tắm gội một thứ ánh sáng mới mẻ, đưa chúng ta vào đường ngay nẻo chính, và sai chúng ta ra đi làm chứng nhân cho Người. Cách chúng ta nhìn vào thế giới và con người một cách mới mẻ như thế là cách nhìn do Người ban cho chúng ta, dẫn chúng ta vào sâu hơn trong mầu nhiệm đức tin, một mầu nhiệm không phải chỉ là một mớ những chủ trương theo lý thuyết cần phải được trí khôn chấp nhận và chuẩn y, mà là một cảm nghiệm, một chân lý sống, làm mặn nồng và soi sáng cho tất cả mọi thực tại (x Thông Điệp Rạng Ngời Chân Lý, số 88).


Trong một thế hệ bị tục hóa này, lúc mà nhiều người đồng thời của chúng ta đang nghĩ tưởng và hành động như thể Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa, hay như thể Ngài hấp dẫn đối với những hình thức tôn giáo lạc loài, thì, giới trẻ thân mến, chính các con là thành phần phải chứng tỏ cho thấy rằng đức tin là một quyết định của bản thân, bao gồm cả cuộc sống của các con. Các con hãy lấy Phúc Âm làm thước đo cũng như là chỉ đạo cho những quyết định và dự định của đời sống các con! Rồi các con mới có thể là những nhà thừa sai nơi tất cả những gì các con làm cũng như nói, và ở bất cứ nơi nào các con hoạt động cũng như sống động, các con mới có thể là những dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, những chứng nhân khả tín cho việc hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Các con đừng bao giờ quên rằng: “Không ai thắp đèn lại để dưới đáy thùng” (Mt 5:15)!


Như muối mang lại mùi vị cho đồ ăn và ánh sáng chiếu soi bóng tối thế nào thì nhân đức thánh thiện cũng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho đời sống và làm cho đời sống phản ánh vinh quang Thiên Chúa như thế. Có bao nhiêu đấng thánh, nhất là những vị thánh trẻ, chúng ta có thể đếm được trong lịch sử của Hội Thánh! Các nhân đức anh hùng của các ngài, phát xuất từ lòng các ngài yêu mến Thiên Chúa, đã chiếu sáng trước thế giới, nhờ đó, các ngài đã trở nên những mẫu sống được Giáo Hội đề cao để nêu gương cho mọi người bắt chước. Chúng ta chỉ cần nhớ lại một số ít trong các ngài, chẳng hạn như Thánh Anê Thành Rôma, Anrê Phú Yên, Phêrô Calungsod, Josephine Bakkhita, Têrêsa Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Franciso Castelló Aleu hay còn là Keteri Tekakwitha, vị thánh trẻ thuộc liên tộc Iroquois được gọi là “Bông Huệ của Những Người Mohawks”.


4- Các bạn thân mến, đã đến lúc sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17. Tôi mời các bạn hãy đọc và học hỏi Bức Tông Thư Novo Millennio Ineunte Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ mà Tôi đã viết vào đầu năm nay để làm hành trang cho tất cả mọi Kitô hữu ở vào giai đoạn mới mẻ này của sinh hoạt Giáo Hội cũng như của nhân loại: “Một thế kỷ mới, một thiên niên mới đang mở ra trước ánh sáng của Chúa Kitô. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thấy được ánh sáng này. Công việc tuyệt vời và gắt gao của chúng ta là trở nên ‘phản ánh’ của ánh sáng này” (số 54).


Phải, đây là thời điểm dấn thân! Chúa Kitô đã kêu gọi các bạn nơi Giáo Phận của các bạn, nơi các phong trào, hội đoàn và cộng đồng của các bạn. Giáo Hội tiếp nhận các bạn và muốn là gia cư và là học đường về hiệp thông và cầu nguyện của các bạn. Các bạn hãy học hỏi Lời Thiên Chúa và hãy để cho Lời Ngài chiếu soi trí khôn và ci lòng của các bạn. Các bạn hãy tìm sức thiêng nơi ân sủng của các bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Các bạn hãy viếng Chúa bằng một liên hệ “lòng cạnh lòng” là việc Tôn Thờ Thánh Thể. Càng ngày các bạn sẽ nhận được nghị lực mới để giúp các bạn mang lại ủi an cho kẻ sầu đau và mang lại hòa bình cho thế giới. Nhiều người bị cuộc sống làm tổn thương, như họ bị loại trừ khỏi mức tiến bộ của kinh tế, và họ là những người vô gia cư, vô gia đình, vô nghề nghiệp; họ là những người bị lạc vào một thế giới ảo vọng sai lầm hay hoàn toàn thất vọng. Bằng việc chiêm ngưỡng ánh sáng rạng ngời trên dung nhan của Chúa Kitô Phục Sinh, các bạn sẽ biết cách sống như “con cái của ánh sáng cũng như con cái của ban ngày” (1Th 5:5), nhờ đó, các bạn sẽ tỏ ra cho thấy rằng “hoa trái của ánh sáng ở nơi tất cả những gì là tốt lành, đúng đắn và chân thật” (Eph 5:9).


5- Các bạn trẻ thân mến, Tôrôntô đang đợi chờ tất cả các bạn là những người có thể tới đây! Tại trung tâm của một thành phố đa văn hóa và đa tín đồ này, chúng ta sẽ nói về Chúa Kitô như Đấng Cứu Thế duy nhất, và loan truyền ơn cứu độ phổ quát mà Giáo Hội là bí tích ban phát. Để đáp lại lời mời gọi thôi thúc của Chúa, Đấng thiết tha mong muốn “cho tất cả hiệp nhất nên một” (Jn 17:11), chúng ta sẽ cầu nguyện cho Kitô hữu được hoàn toàn hiệp thông trong chân lý và đức ái.


Các bạn hãy đến và hãy làm cho các đường phố Tôrôntô vang vọng tin mừng là Chúa Kitô yêu thương hết mọi người và là Đấng làm trọn hết mọi dấu vết thiện hảo, mỹ miều và chân thật nơi thành đô của con người. Các bạn hãy đến để nói cho thế giới về hạnh phúc mà các bạn đã tìm thấy nơi việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, về ước vọng các bạn muốn biết Người hơn nữa, về việc các bạn dấn thân ra sao trong việc loan truyền Phúc Âm cứu độ cho đến tận cùng trái đất!


Giới trẻ Canada, cùng với các Vị Giám Mục của họ, cũng như với chính quyền dân sự, đang sửa soạn để tiếp đón các bạn hết sức nồng hậu và thân tình. Tôi hết lòng cám ơn họ. Chớ gì Ngày Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên của một tân thiên niên kỷ mang lại cho hết mọi người một sứ điệp đức tin, đức cậy và đức mến!


Phép lành của Cha ở cùng các con. Và Cha ký thác mỗi một người trong các con, ơn gọi của các con và sứ vụ của các con cho Maria, Mẹ Giáo Hội.


Tại Castel Gandolfo ngày 25/7/2001.
Gioan Phaolô II

 

 

27/7 Thứ Bảy

 

“Các con là muối đất... Các con là ánh sáng thế gian”
(Mt 5:13-14)

 


Sứ Điệp ĐTC Cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII, 18-28/7/2002, Toronto Canada
 


Giới Trẻ thân mến!


1- Cha vẫn còn nhớ mãi những giây phút tuyệt vời mà Cha con chúng ta đã có được ở Rôma trong Cuộc Mừng Kỷ Niệm Năm 2000, dịp các con hành hương đến Mồ Thánh Phêrô và Phaolô. Các con đã lặng lẽ xếp những hàng dài để bước qua Cửa Thánh, cũng như để dọn mình lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải; Buổi Tối Canh Thức và Thánh Lễ Ban Mai ở Khu Đại Học Tor Vergata cũng là những giây phút thật sự linh thiêng và là một cảm nhận sâu xa của Giáo Hội; các con đã trở về với một đức tin tươi mới để đảm nhận sứ mệnh được Cha ủy thác cho các con, đó là trở nên những chứng nhân hiên ngang của Phúc Âm vào lúc bình minh của một tân thiên niên kỷ.


Giờ đây Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã làm nên một phần quan trọng của đời sống các con cũng như nơi sinh hoạt của Giáo Hội. Bởi thế Cha mời gọi các con hãy sẵn sàng cử hành lần thứ 17 của biến cố quốc tế cả thể này, một biến cố được tổ chức ở Tôrôntô, Canada, vào mùa hè năm tới. Nó sẽ lại là một dịp nữa để các con gặp gỡ Chúa Kitô, để các con làm chứng cho việc Người hiện diện trong xã hội ngày nay, cũng như để các con trở thành những nhà dựng xây một thứ “văn minh của yêu thương và chân lý”.


2- “Các con là muối đất... Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14): Đây là đề tài Cha đã chọn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây. Hình ảnh muối và ánh sáng được Chúa Giêsu nói đến có một ý nghĩa sâu xa và bổ túc lẫn cho nhau. Ngày xưa, muối và ánh sáng được coi như những yếu tố chính yếu của đời sống.


“Các con là muối đất...” Một trong những tác dụng chính của muối là tra tẩm đồ ăn, làm cho đồ ăn có mùi vị. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta là cả con người của chúng ta đã được thật sự biến đổi nơi Phép Rửa, vì nó đã được “tra tẩm” bằng một sự sống mới bắt nguồn từ Chúa Kitô (x. Rm 6:4). Thứ muối giữ cho căn tính Kitô giáo của chúng ta được nguyên tuyền, cho dù ở trong một thế giới hết sức bị tục hóa, đó là ơn Phép Rửa. Nhờ Phép Rửa, chúng ta đã được tái sinh. Chúng ta bắt đầu sống trong Chúa Kitô và có thể đáp lại tiếng Người kêu gọi là “hiến dâng thân xác của chúng ta lên Thiên Chúa như một hy tế sống động, thánh hảo và đáng chấp nhận” (Rm 12:1). Thánh Phaolô đã thúc giục các Kitô hữu Rôma khi viết thư cho họ là họ hãy chứng tỏ cho thấy một cách r ràng về cung cách sống động và suy tưởng của họ khác với những gì của những người đồng thời với họ: “Anh em đừng chiều theo thế gian này, song hãy biến đổi con người của mình bằng việc canh tân lòng trí của anh em, để anh em có thể nhận thức được những gì Thiên Chúa muốn, những gì là tốt lành, đẹp đẽ và hoàn thiện” (Rm 12:2).


Muối cũng đã trải qua một thời gian dài được sử dụng trong việc giữ cho đồ ăn khỏi hư thối. Là muối ướp thế gian, các con được kêu gọi để bảo trì đức tin mà các con đã lãnh nhận, cũng như để truyền đạt nguyên vẹn đức tin cho người khác. Thế hệ của các con đang bị thử thách một cách đặc biệt trong việc bảo toàn kho tàng đức tin (x 2Th 2:15; 1Tim 6:20; 2Tim 1:14).


Các con hãy khám phá ra căn gốc Kitô giáo của mình, các con hãy học hỏi lịch sử của Giáo Hội, các con hãy đào sâu kiến thức của các con về gia sản thiêng liêng đã được truyền đạt cho các con, các con hãy theo chân những chứng nhân cũng như những bậc thày đã đi trước các con! Các con sẽ là những vị tông đồ và là những chứng nhân của một ngàn năm mới, chỉ khi nào các con biết trung thành với các giới răn của Thiên Chúa, với Giao Ước Chúa Kitô đã niêm ấn bằng máu của Người đổ ra trên thập giá mà thôi.


Bản tính tự nhiên của con người, đặc biệt của giới trẻ, đó là tìm kiếm Tuyệt Đối Thể, tìm kiếm ý nghĩa và tầm mức viên trọn của sự sống. Giới trẻ thân mến, các con đừng lấy làm mãn nguyện với bất cứ một cái gì không đáng là những lý tưởng cao cả nhất nhé! Các con đừng để mình bị chán chường bởi những người tỉnh giấc cuộc đời và càng ngày không còn nghe thấy những ước vọng sâu xa nhất và chân chính nhất của lòng mình nữa. Các con bị thất vọng là đúng đối với thú vui trống rỗng cũng như với những hào nhoáng mau qua mà lại quá ít nhắm đến cuộc sống. Nếu các con có một tấm lòng thiết tha khát vọng Chúa, các con sẽ biết tránh lánh những gì là tầm thường và thuận chiều hết sức thịnh hành trong xã hội của chúng ta.


3- “Các con là ánh sáng thế gian...”. Đối với những ai thoạt nghe Chúa Giêsu nói đây, như chúng ta chẳng hạn, thì biểu hiệu ánh sáng gợi lên niềm ước vọng về chân lý cũng như gợi lên niềm khát vọng về một kiến thức trọn vẹn là những gì được in ấn nơi hữu thể của mọi người.


Khi tất cả ánh sáng mờ đi hay biến mất, chúng ta không còn thấy được các vật như chúng thực sự là nữa. Giữa đêm tối, chúng ta có thể bị rùng mình và bất an, để rồi chúng ta nóng lòng chờ ánh sáng hừng đông xuất hiện. Giới trẻ thân mến, việc các con đóng vai trò là những tay canh gác ban mai (x Is 21:11-12) thì tùy thuộc ở các con, thành phần loan báo cho thấy mặt trời lên chính là Chúa Kitô Phục Sinh!


Aùnh sáng Chúa Kitô nói đến trong Phúc Âm là ánh sáng đức tin, một tặng ân nhưng không của Thiên Chúa, một tặng ân sáng soi ci lòng và sáng tỏ trí khôn. “Thiên Chúa là Đấng phán ‘Ánh sáng hãy phát tỏa từ tăm tối’ cũng là Đấng đã chiếu sáng trong lòng chúng ta để ban cho chúng ta thứ ánh sáng kiến thức về vinh quang của Thiên Chúa tỏ rạng trên dung nhan của Chúa Kitô” (2Cor 4:6). Đó là lý do tại sao những lời của Chúa Giêsu cho thấy căn tính của Người cũng như sứ vụ của Người thật là quan trọng: “Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo Tôi sẽ không đi trong tăm tối, song sẽ có ánh sáng sự sống” (Jn 8:12).


Việc chúng ta âm thầm gặp gỡ Chúa Kitô làm cho đời sống chúng ta được tắm gội một thứ ánh sáng mới mẻ, đưa chúng ta vào đường ngay nẻo chính, và sai chúng ta ra đi làm chứng nhân cho Người. Cách chúng ta nhìn vào thế giới và con người một cách mới mẻ như thế là cách nhìn do Người ban cho chúng ta, dẫn chúng ta vào sâu hơn trong mầu nhiệm đức tin, một mầu nhiệm không phải chỉ là một mớ những chủ trương theo lý thuyết cần phải được trí khôn chấp nhận và chuẩn y, mà là một cảm nghiệm, một chân lý sống, làm mặn nồng và soi sáng cho tất cả mọi thực tại (x Thông Điệp Rạng Ngời Chân Lý, số 88).


Trong một thế hệ bị tục hóa này, lúc mà nhiều người đồng thời của chúng ta đang nghĩ tưởng và hành động như thể Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa, hay như thể Ngài hấp dẫn đối với những hình thức tôn giáo lạc loài, thì, giới trẻ thân mến, chính các con là thành phần phải chứng tỏ cho thấy rằng đức tin là một quyết định của bản thân, bao gồm cả cuộc sống của các con. Các con hãy lấy Phúc Âm làm thước đo cũng như là chỉ đạo cho những quyết định và dự định của đời sống các con! Rồi các con mới có thể là những nhà thừa sai nơi tất cả những gì các con làm cũng như nói, và ở bất cứ nơi nào các con hoạt động cũng như sống động, các con mới có thể là những dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, những chứng nhân khả tín cho việc hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Các con đừng bao giờ quên rằng: “Không ai thắp đèn lại để dưới đáy thùng” (Mt 5:15)!


Như muối mang lại mùi vị cho đồ ăn và ánh sáng chiếu soi bóng tối thế nào thì nhân đức thánh thiện cũng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho đời sống và làm cho đời sống phản ánh vinh quang Thiên Chúa như thế. Có bao nhiêu đấng thánh, nhất là những vị thánh trẻ, chúng ta có thể đếm được trong lịch sử của Hội Thánh! Các nhân đức anh hùng của các ngài, phát xuất từ lòng các ngài yêu mến Thiên Chúa, đã chiếu sáng trước thế giới, nhờ đó, các ngài đã trở nên những mẫu sống được Giáo Hội đề cao để nêu gương cho mọi người bắt chước. Chúng ta chỉ cần nhớ lại một số ít trong các ngài, chẳng hạn như Thánh Anê Thành Rôma, Anrê Phú Yên, Phêrô Calungsod, Josephine Bakkhita, Têrêsa Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Franciso Castelló Aleu hay còn là Keteri Tekakwitha, vị thánh trẻ thuộc liên tộc Iroquois được gọi là “Bông Huệ của Những Người Mohawks”.


4- Các bạn thân mến, đã đến lúc sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17. Tôi mời các bạn hãy đọc và học hỏi Bức Tông Thư Novo Millennio Ineunte Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ mà Tôi đã viết vào đầu năm nay để làm hành trang cho tất cả mọi Kitô hữu ở vào giai đoạn mới mẻ này của sinh hoạt Giáo Hội cũng như của nhân loại: “Một thế kỷ mới, một thiên niên mới đang mở ra trước ánh sáng của Chúa Kitô. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thấy được ánh sáng này. Công việc tuyệt vời và gắt gao của chúng ta là trở nên ‘phản ánh’ của ánh sáng này” (số 54).


Phải, đây là thời điểm dấn thân! Chúa Kitô đã kêu gọi các bạn nơi Giáo Phận của các bạn, nơi các phong trào, hội đoàn và cộng đồng của các bạn. Giáo Hội tiếp nhận các bạn và muốn là gia cư và là học đường về hiệp thông và cầu nguyện của các bạn. Các bạn hãy học hỏi Lời Thiên Chúa và hãy để cho Lời Ngài chiếu soi trí khôn và ci lòng của các bạn. Các bạn hãy tìm sức thiêng nơi ân sủng của các bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Các bạn hãy viếng Chúa bằng một liên hệ “lòng cạnh lòng” là việc Tôn Thờ Thánh Thể. Càng ngày các bạn sẽ nhận được nghị lực mới để giúp các bạn mang lại ủi an cho kẻ sầu đau và mang lại hòa bình cho thế giới. Nhiều người bị cuộc sống làm tổn thương, như họ bị loại trừ khỏi mức tiến bộ của kinh tế, và họ là những người vô gia cư, vô gia đình, vô nghề nghiệp; họ là những người bị lạc vào một thế giới ảo vọng sai lầm hay hoàn toàn thất vọng. Bằng việc chiêm ngưỡng ánh sáng rạng ngời trên dung nhan của Chúa Kitô Phục Sinh, các bạn sẽ biết cách sống như “con cái của ánh sáng cũng như con cái của ban ngày” (1Th 5:5), nhờ đó, các bạn sẽ tỏ ra cho thấy rằng “hoa trái của ánh sáng ở nơi tất cả những gì là tốt lành, đúng đắn và chân thật” (Eph 5:9).


5- Các bạn trẻ thân mến, Tôrôntô đang đợi chờ tất cả các bạn là những người có thể tới đây! Tại trung tâm của một thành phố đa văn hóa và đa tín đồ này, chúng ta sẽ nói về Chúa Kitô như Đấng Cứu Thế duy nhất, và loan truyền ơn cứu độ phổ quát mà Giáo Hội là bí tích ban phát. Để đáp lại lời mời gọi thôi thúc của Chúa, Đấng thiết tha mong muốn “cho tất cả hiệp nhất nên một” (Jn 17:11), chúng ta sẽ cầu nguyện cho Kitô hữu được hoàn toàn hiệp thông trong chân lý và đức ái.


Các bạn hãy đến và hãy làm cho các đường phố Tôrôntô vang vọng tin mừng là Chúa Kitô yêu thương hết mọi người và là Đấng làm trọn hết mọi dấu vết thiện hảo, mỹ miều và chân thật nơi thành đô của con người. Các bạn hãy đến để nói cho thế giới về hạnh phúc mà các bạn đã tìm thấy nơi việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, về ước vọng các bạn muốn biết Người hơn nữa, về việc các bạn dấn thân ra sao trong việc loan truyền Phúc Âm cứu độ cho đến tận cùng trái đất!


Giới trẻ Canada, cùng với các Vị Giám Mục của họ, cũng như với chính quyền dân sự, đang sửa soạn để tiếp đón các bạn hết sức nồng hậu và thân tình. Tôi hết lòng cám ơn họ. Chớ gì Ngày Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên của một tân thiên niên kỷ mang lại cho hết mọi người một sứ điệp đức tin, đức cậy và đức mến!


Phép lành của Cha ở cùng các con. Và Cha ký thác mỗi một người trong các con, ơn gọi của các con và sứ vụ của các con cho Maria, Mẹ Giáo Hội.


Tại Castel Gandolfo ngày 25/7/2001.
Gioan Phaolô II

 

 

 

28/7 Chúa Nhật

 

 

Đàn Nhỏ Giới Trẻ trong lòng Vị Mục Tử Giáo Hoàng:
Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba
 

 

 

Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba Sống Viên Man Hơn

Đúng như bài “Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam” trong nguyệt san Dân Chúa số 246, 8-1997, trang 12, nhận định ngay ở câu mở đầu: “Tại bờ hồ Tibêria, Chúa Kitô phục sinh đa trao phó tất cả đàn chiên của Người, lớn cung như bé, cho Thánh Phêrô chăn dắt (x.Jn.21:15-17). Thế nhưng, trong đàn chiên của Giáo Hội này, dưới giáo triều của vị chủ chiên tối cao thứ 263 kế vị Thánh Phêrô hiện nay, được chú trọng nhất có le phải kể đến các vị có chức tư tế thừa tác, đời sống hôn nhân gia đình, và giới trẻ”.
 

Thật vậy, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, qua lời ngài khuyên nhủ thành phần giáo sĩ thuộc địa phận Roma ngày 26-2-1998, đa ro ràng cho thấy nhận định trên đây về 3 mối quan tâm mục vụ đặc biệt dưới giáo triều của ngài là chính xác:

Trong khi Cuộc Kỷ Niệm Đại Hỷ đang tiến đến, thì nhưng dịp hồng ân mà Thần Linh đa sửa soạn cho Giáo Hội và loài người, nhất là cho Giáo Hội nơi đây cung như cho thành phố Rôma này, đang hình thành ro nét hơn. Tôi đang nghĩ đến (nhưng dịp hồng ân này là) Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế, Tôi đang nghĩ đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đến Cuộc Mừng Kỷ Niệm của Các Gia Đình, đến Cuộc Mừng Kỷ Niệm của Các Linh Mục, cùng với các biến cố khác được hoạch định và chờ mong...

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành ngày 11/3/1998, trang 3;
nhưng chỗ được in đậm ở đây và sau này là do người dịch muốn nhấn mạnh)

Tuy nhiên, trước ngương cửa của ngàn năm thứ ba, trong ba thành phần chiên đặc biệt đối với việc mục vụ của mình này, Vị Chủ Chăn Tối Cao Gioan Phaolô II đa để ý đến nhất là giới trẻ. Điều này có thể được chứng thực qua 3 sự kiện sau đây.

Sự kiện thứ nhất là lời ngài trong sứ điệp gửi đức hồng ý Eduardo Pronio, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dân của Tòa Thánh, cho dịp tổ chức khóa học hội ở Ba Lan ngày 13-16/6/1996, về nhưng Ngày Giới Trẻ, như sau:
Việc mục vụ chăm sóc cho giới trẻ là một trong nhưng ưu tiên của Giáo Hội trước ngương cửa của ngàn năm thứ ba.

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 19/6/1996)

Sự kiện thứ hai là trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến của mình, ban hành ngày 10-11-1994, chỉ có một mình giới trẻ mới được ngài dành riêng cả một khoản (58), bằng nhưng lời le như sau:

Tương lai của thế giới và của Giáo Hội thuộc về thế hệ trẻ, về nhưng người được sinh vào thế kỷ này song se trưởng thành ở thế kỷ sau, thế kỷ đầu của một thiên niên mới. Chúa Kitô mong đợi nhưng điều trọng đại nơi giới trẻ, như Người đa trông đợi nơi người trẻ hỏi Người: ‘Tôi phải làm việc lành nào để được sự sống đời đời’ (Mt.19:16)... Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi miền đất trên thế giới, giới trẻ không thôi hỏi Chúa Kitô nhưng vấn nạn. Họ gặp Người và họ vẫn tìm kiếm Người để lại hỏi Người. Nếu tiếp tục theo con đường mà Người chỉ cho mình, họ se vui mừng trong việc góp sức để làm Người hiện diện ở thế kỷ tới, cung như ở nhưng thế kỷ sau đó, cho đến tận cùng thời gian: ‘Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và muôn đời vẫn là một’.

(The Pope Speaks, Vol.40, 3-4/1995)

Và sự kiện thứ ba, đó là, cung chỉ có một mình giới trẻ mới được Đức Thánh Cha, qua sứ điệp gửi riêng cho họ ngày 26-11-1995, phác họa các đề tài học hỏi từng năm, từ năm 1997 tới đúng năm 2000, theo chiều hướng kính Thiên Chúa Ba Ngôi của chung Giáo Hội trong giai đoạn sửa soạn thẳng mừng Năm 2000. Chẳng nhưng phác họa đề tài cho giới trẻ học hỏi, ngài còn hướng dẫn giới trẻ đi sâu vào chính đề tài ngài đa nêu lên cho họ nưa, bằng nhưng sứ điệp hằng năm ngài gửi cho họ, như năm 1997 với sứ điệp “Lạy Thày, hiện Thày đang ở đâu? - Hay đến mà xem” (Jn.1:38-39), năm 1998 với sứ điệp “Thánh Thần se dạy các con tất cả mọi sự” (Jn.14:26), năm 1999 với sứ điệp “Chúa Cha yêu thương các con” (Jn.16:27), và năm 2000 với sứ điệp “Lời đa hóa thành nhục thể và ở giưa chúng ta” (Jn.1:14). (Xin xem lại các sứ điệp chủ đề này trong cuốn Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba, theo thứ tự ở các trang 195, 207, 221 và 237).

Sở dĩ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quan tâm đến giới trẻ một cách đặc biệt như thế là vì ngài lo cho riêng Giáo Hội cung như cho chung thế giới trong giai đoạn lịch sử của ngàn năm thứ ba sau năm 2000, nghĩa là ngài lo cho tương lai của cả Giáo Hội cung như thế giới. Chính ngài đa mặc nhiên xác nhận điều này, qua lời ngài viết trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến: “Tương lai của thế giới và của Giáo Hội thuộc về thế hệ trẻ, về nhưng người được sinh vào thế kỷ này song se trưởng thành ở thế kỷ sau, thế kỷ đầu của một thiên niên mới” (đoạn 58). Thế nhưng, để thể hiện mối quan tâm của mình đối với riêng giới trẻ trước ngương cửa của ngàn năm thứ ba, liên quan đến tương lai của cả Giáo Hội lẫn thế giới như vậy, Đức Thánh Cha đa kỳ vọng nơi giới trẻ nhưng gì? Tức là, theo ý của Vị Chủ Chăn Tối Cao của mình, giới trẻ phải sửa soạn một hành trang như thế nào để có thể vượt qua ngương cửa hy vọng mà tiến sang ngàn năm thứ ba, nhờ đó, họ có thể xây dựng tương lai cả cho Giáo Hội cung như cho thế giới?? Hay cung có thể nói, theo Vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian trong giai đoạn Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến đây, con người trẻ của ngàn năm thứ ba phải là một con người như thế nào???

Căn cứ vào việc chọn Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm để cử hành tại Rôma, cung như qua cách tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2 năm một lần ở một nước địa phương nào đó, cung như căn cứ vào ý hướng của Đức Thánh Cha được diễn đạt qua các lời ngài nói với giới trẻ hay nói về giới trẻ, chúng ta có thể nhận ra hình ảnh con người trẻ của ngàn năm thứ ba trong tâm trí Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phải là một con người “sống viên man hơn” (Jn.10:10), nhờ việc gặp gơ Chúa Kitô, bằng việc bước theo Chúa Kitô, và qua việc loan báo Chúa Kitô.

Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba Gặp Gơ Chúa Kitô

Trước hết, con người trẻ của ngàn năm thứ ba phải là một con người “sống viên man hơn” nhờ việc đón gặp Chúa Kitô. Thật vậy, sở dĩ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm tại Rôma vào chính ngày Chúa Nhật Lễ Lá hằng năm, là vì, như Giáo Hội nhận ra qua trình thuật Phúc Aâm, ngày này là thời điểm giới trẻ xưa kia đa cùng với dân chúng nghênh đón Chúa Kitô vào thành Gialiêm.

Trong Huấn Từ trong Ngày Giới Trẻ Thứ Nhất tại Giáo Đô Rôma năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đa xác định ý nghĩa đích thực của Ngày Giới Trẻ như sau:

“Ngày Giới Trẻ” đúng nghĩa là cuộc tiến lên đón gặp Thiên Chúa, Đấng đa đi vào lịch sử loài người qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô.

(tuần san L’O sservatore Romano, ấn bản Anh ngư, phát hành ngày 1-4-1986, trang 9)

Trong bài giảng cho Thánh Lễ của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rôma lần thứ 11, ngày 31-3-1996, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cung đa xác nhận ý định của ngài trong việc ngài cố ý chọn thời điểm Chúa Nhật Lễ Lá để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rôma theo chiều hướng ấy như sau:

11 năm qua, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đa được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói rằng, ‘ngày giới trẻ’ khai mở như thế ngay từ đầu, từ ngày chúng ta đang tưởng nhớ hôm nay đây, khi thành phần giới trẻ ở Gialiêm tiến lên để gặp gơ Đức Kitô khi Người tiến vào thành, hiền lành và khiêm nhượng, cươi trên một con lừa, theo lời tiên tri Zacaria (x.9:9). Họ đến để chào mừng và tiếp đón Người bằng chính nhưng lời thánh vịnh: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến’ (Ps.117/118:26)... Đó là lý do tại sao giới trẻ hằng năm trở lại với cuộc hội họp này, một cuộc hội họp được bắt nguồn từ lòng nhiệt thành không thể đè nén của mình đối với Chúa Giêsu cung như với Phúc Aâm của Người. Trong phụng vụ của Chúa Nhật Lễ Lá, giới trẻ lanh nhận một vai trò chủ động, ‘như các con trẻ ở Gialiêm’, thành phần ‘chào đón Đức Kitô Vua. Họ cầm nhưng cành lá Olive và lớn tiếng chúc tụng Chúa: Chúc tụng trên nơi cao thẳm’ (ca tiền xướng rước lá).

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành ngày 4/3/96)

Thế nhưng, lý do tại sao giới trẻ trước ngương cửa của “Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến” này càng cần phải gặp gơ Chúa Kitô, đa được Đức Thánh Cha giải thích cho giới trẻ biết, trong sứ điệp ngài gửi họ ngày 15-8-1996 để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Balê, như sau:

Chúng ta đang sống trong một thời điểm xẩy ra nhưng biến chuyển lớn: như việc suy đồi nhanh chóng của nhưng ý hệ, báo hiệu một cuộc giằng co, gây kiệt quệ và đau thương cho lịch sử loài người; và như việc phân vạch trên mảnh đất này nhưng giới hạn và giới tuyến mới. Nhân loại thường thấy mình bất an; rối rít và lo âu (x.Mt.9:36). Thế nhưng, lời của Thiên Chúa không hề suy bại, trái lại, vẫn vưng mạnh và sáng soi (x.Mt.24:35). Đức tin của Giáo Hội được xây trên Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc duy nhất của thế giới, hôm qua, ngày mai và cho đến muôn đời (x.Heb.13:8). Đức tin này căn cứ vào Đức Kitô làm chuẩn để giải đáp cho nhưng vấn nạn phát xuất từ tâm can con người khi đối diện với mầu nhiệm sự sống và sự chết. Thật vậy, nhưng giải đáp không sợ bị sai lầm và thất vọng chỉ tìm thấy nơi một mình Chúa Kitô mà thôi.

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 28/8/1996)

Bởi thế, mục đích để giới trẻ cần phải gặp gơ Đức Kitô đa được Đức Thánh Cha nói cho Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế ngày 14-8-1993 biết ro như sau:

Chúa là chính tâm điểm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và Người tiếp tục kêu gọi nhiều người trẻ tham gia với Người trong công việc cao trọng là loan truyền vương quốc của Người. Ngày Giới Trẻ Thế Giới là mộỉt cử hành long trọng mầu nhiệm sự sống: sự sống như là một tặng ân thần linh và là một mầu nhiệm linh thiêng. Giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp lại để tuyên xưng đức tin của Giáo Hội là: chỉ có trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đạt đến trọn vẹn sự thật về thân phận con người chúng ta cùng với định mệnh đời đời của chúng ta. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô con người nam nư mới có thể tìm thấy nhưng giải đáp cho nhưng vấn nạn tối hậu làm họ bối rối. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô họ mới có thể hoàn toàn hiểu được phẩm giá của họ như là nhưng con người được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương.
(The Pope Speaks, Vol.39, 3-4/1994)

Thế nhưng, giới trẻ cần phải gặp gơ Chúa Kitô ở đâu và như thế nào, Đức Thánh Cha đa chỉ cho họ biết vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 28-3-1999, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 14, như sau:

Giới trẻ tìm Chúa nơi tâm điểm của mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm của Thập Giá hiển vinh trở nên một tặng ân cao cả cho họ và thành một dấu chứng đức tin trưởng thành. Với thánh giá của Người, biểu hiệu phổ quát của tình yêu thương, Chúa Kitô dẫn giới trẻ của thế giới vào đại ‘hội đồng’ của vương quốc Thiên Chúa, Đấng biến đổi các coi lòng và các cơ cấu xa hội... Giới trẻ thân mến, các con hay hân hoan đi gặp Chúa Kitô, Đấng làm hoan lạc tuổi trẻ của các con. Các con hay tìm gặp Người bằng việc gắn bó với lời của Người và với sự hiện diện mầu nhiệm của Người trong Giáo Hội cung như trong các bí tích. Các con hay sống với Người bằng tấm lòng trung thành với Phúc Âm của Người: đúng, Phúc Aâm thì đòi hỏi ngặt nghèo nhưng đồng thời cung là nguồn hy vọng duy nhất và là nguồn hạnh phúc đích thực. Các con hay yêu mến Người trước anh em mình là thành phần cần đến công bằng, trợ giúp, thân hưu và yêu thương.
(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 31/3/1999)

Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba Bước Theo Chúa Kitô

Sau nưa, con người trẻ của ngàn năm thứ ba phải là một con người “sống viên man hơn” bằng việc bước theo Chúa Kitô.
Đúng thế, Đức Thánh Cha đa chọn thời điểm Chúa Nhật Lễ Lá để giới trẻ hiện đại có thể theo gương giới trẻ ở Gialiêm xưa kia hân hoan tiến lên gặp gơ Chúa Kitô rồi từ đó theo Chúa Kitô, chứ không sợ hai hay tránh xa Người, như lời ngài vừa khuyên giục vừa thách đố giới trẻ trong sứ điệp (đoạn 3) gửi cho họ ngày 15-8-1996, để giúp họ sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Balê, như sau:

Giới trẻ thân mến, các con hay theo Chúa Giêsu, như trường hợp của nhưng vị môn đệ tiên khởi! Đừng sợ đến gần Người, để bước qua ngương cửa nơi cư trú của Người, để nói chuyện với Người, diện đối diện, như các con nói chuyện với một người bạn (x.Ex.33:11). Các con đừng sợ một ‘đời sống mới’ mà Người đang kêu mời các con. Chính Người se làm cho các con có thể lanh nhận đời sống ấy và thể hiện đời sống này, bằng ơn trợ giúp và bằng tặng ân của Thần Linh Người. Đúng thế, Chúa Giêsu là một người bạn rất đòi hỏi. Người ấn định nhưng mục tiêu cao vời; Người xin chúng ta vươn ra khỏi bản thân mình để gặp Người, phó thác cho Người trọn đời sống của chúng ta: ‘Ai mất sự sống mình vì Thày và vì Phúc Aâm thì se giư được nó’ (Mt.8:35). Điều kiện có vẻ khó khăn, trong một số trường hợp lại còn khủng khiếp nưa là đàng khác. Thế nhưng, Cha hỏi các con nhé, các con chọn đàng nào hơn, một là lao mình vào một đời sống không có lý tưởng gì hết, vào một thế giới được dựng nên theo hình ảnh chúng ta và tương tự như chúng ta, hai là quảng đại đi tìm kiếm sự thật, sự thiện, công lý, phục vụ cho một thế giới phản ảnh sự my diệu của Thiên Chúa, có dù có phải trả bằng một giá thử thách có thể xẩy ra?.

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 28/8/1996)

Về điều kiện để giới trẻ có thể gặp gơ Chúa Kitô cung như để không hoảng sợ trước nhưng gì Người yêu cầu cung đa được Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ trong sứ điệp ngài gửi ngày 26-11-1995 để hướng về Ngày Giới Trẻ 11, và trong lời ngài trực tiếp nói với 15 ngàn bạn trẻ tại Rôma ngày 20-3-1997 trong dịp họ sửa soạn cho Chúa Nhật Lễ Lá 23-3, như sau:

Con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho các con đi thì không dễ bước. Ngược lại, nó là một con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Các con đừng nản lòng! Con đường càng dốc đứng, nó càng chóng hướng lên nhưng chân trời khoáng đại hơn.

(The Pope Speaks, vol. 41. No. 3, May/June 1996)

Cha muốn nói với các con rằng: các con hay học biết Phúc Aâm... Nhờ hiểu biết Phúc Aâm, các con se gặp gơ Chúa Kitô, và se không sợ điều Người yêu cầu các con. Bởi vì, tạ ơn Chúa, là Chúa Kitô cung đòi hỏi nưa... Nếu Người không đòi hỏi se chẳng còn gì để lắng nghe nưa, để theo đuổi nưa. Thế nhưng, một khi Người đòi hỏi, thì chỉ vì Người hiến ban nhưng giá trị và nó là nhưng giá trị mà Người giảng dạy đòi hỏi (đoạn 4)... Đừng sợ, vì Chúa Giêsu ở với các con! Đừng sợ mình bị lạc mất: các con càng ban tặng bản thân mình, các con càng tìm thấy chính mình! Đó là chủ trương của Công Đồng Chung Vaticanô II về việc chân tình tự hiến của con người (đoạn 5).

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 9/4/1997)

Và dấu chứng tỏ ra giới trẻ thực sự theo Chúa Kitô là ở chỗ họ vác thập giá theo Người. Đó cung là lý do Đức Thánh Cha có ý chọn Chúa Nhật Lễ Lá, thời điểm mở màn cho Tuần Thánh, Tuần Thương Khó của Chúa Kitô, để giới trẻ, sau khi tiến lên để đón gặp Người, chứ không sợ hai và tránh lánh Người, thì cung theo Người trên con đường khổ giá và tử giá.

Nghi thức giới trẻ đón nhận Cây Thánh Giá được bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá Năm Mừng Ơn Cứu Chuộc 1984, (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đa mở Năm Mừng Ơn Cứu Chuộc từ năm 1983, tức 1950 năm sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá), ngay trước cả Năm Giới Trẻ Quốc Tế 1985 do Liên Hiệp Quốc phát động nưa. Và nghi thức trao chuyền “Thánh Giá Lư Hành” của giới trẻ, giưa hai nước đa và sắp tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại nước của mình, trong Chúa Nhật Lễ Lá (từ năm 1988), cung như cuộc Đi Đàng Thánh Giá trong chương trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại nước tổ chức, đa nói lên ý nghĩa theo Chúa Kitô như Đức Thánh Cha mong muốn nơi giới trẻ. Ngài đa nói lên điều này trong Ngày Chúa Nhật Lễ Lá 31-3-1996 để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới 11 tại Giáo Đô Rôma và sau lời nguyện Kinh Truyền Tin chung hằng tuần ngày Chúa Nhật 14-3-1999, như sau:

Ôm nhận lấy Thánh Giá trong ngày này, chuyền tay nhau Thánh Giá, là một cử chỉ rất hào hùng. Nó như thể nói lên rằng: Lạy Chúa, chúng con không muốn chỉ ở với Chúa vào lúc vang lên nhưng lời tung hô ‘Vạn Tuế’, mà còn muốn, với ơn Chúa giúp, như Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cung là Mẹ của chúng con, và như Tông Đồ Gioan, theo Chúa trên con đường Thánh Giá. Oâi Chúa, đúng thế, vì ‘Chúa có nhưng lời sự sống đời đời’ (Jn.6:68), và chúng con tin rằng, Thánh Giá của Chúa đích thực là lời sự sống, sự sống đời đời!
(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 4/3/1996)

Là dấu hiệu cứu rỗi và là ngọn cờ toàn thắng, hơi giới trẻ thân mến, Thánh Giá là chứng từ các con phải lanh nhận từ các thế hệ đi trước các con, để các con có thể vác mà tiến vào ngàn năm thứ ba như nhưng vị tông đồ đích thực của Phúc Âm.
(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 17/3/1999)


Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba Loan Báo Chúa Kitô

Sau hết, con người trẻ của ngàn năm thứ ba phải là một con người “sống viên man hơn” qua việc loan báo Chúa Kitô.

Vai trò tổng quát của giới trẻ trong việc loan báo Chúa Kitô liên quan đến Giáo Hội cung như đến chung thế giới đa được Đức Thánh Cha, trong sứ điệp đề ngày 8/5/1996 gửi đức hồng y Eduardo Pronio, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dân của Tòa Thánh, như sau:

Với lòng nhiệt thành và hăng say của mình, giới trẻ cần được khích lệ để trở nên ‘nhưng đấu thủ tiên phong trong việc truyền bá phúc âm và là nhưng thủ công viên tinh xảo trong việc canh tân xa hội’.
(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 19/6/1996)
Vai trò loan báo Chúa Kitô của giới trẻ, theo Đức Thánh Cha, trong bài chia sẻ với 15 ngàn giới trẻ tại Rôma ngày 20-3-1997, trước hết ở ngay trong môi trường đồng bạn của họ, nghĩa là vai trò giới trẻ làm tông đồ giói trẻ, như sau:

Việc đến nhà thờ hay với nhóm hội của các con mà thôi vẫn chưa đủ. Đa đến lúc các con phải đến với nhưng ai không đến, với nhưng ai tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mà không tìm thấy, vì không ai loan báo cho họ. Các con phải là nhưng người biết cách loan báo tin mừng này... Nhiều bạn bè của các con không được hướng dẫn, không có nhưng điểm tựa để họ có thể tìm về học biết Chúa Giêsu, cung như để khắc phục nhưng khó khăn, ảo tưởng và ngại ngần nổi lên... Như các con qúa biết, nhiều người bạn bè của các con không có cả sự nâng đơ của gia đình, vì ngày nay nhiều gia đình đang nghiệm cảm thấy một cuộc khủng hoảng xáo trộn. Hơi các bạn trẻ yêu dấu, các bạn phải trở nên một gia đình cho họ, trở nên nhưng điểm tựa cho các bạn bè của mình. Các bạn hay trở thành bạn hưu cho nhưng người không có bạn hưu, nên gia đình cho nhưng ai không có gia đình, nên cộng đồng cho nhưng ai không có cộng đồng...
(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 9/4/1997)

Loan báo Chúa Kitô cho đồng bạn của mình, tức là việc giới trẻ, như Đức Thánh nói với nhóm sinh viên Ý ngày 29-4-1996, làm một cuộc thí nghiệm truyền bá phúc âm mới mẻ:
 

Các con cần phải làm cho các yếu tố Phúc Âm ‘phản ứng’ (react) nơi ‘các phòng thí nghiệm’ (laboratories) nhóm hội của mình bằng nhưng chất văn hóa hiện đại, để thực nghiệm nhưng phương pháp mới trong việc truyền bá phúc âm trung thành với Chúa Kitô là Đấng bao giờ ‘cung là một hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời’ (Heb.13:8).
(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 22/5/1996)
Vai trò loan báo Chúa Kitô của giới trẻ còn nhắm đến cả thế giới nưa, như lời Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ trong sứ điệp gửi giới trẻ ngày 26-11-1995 để sửa soạn cho họ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại mỗi địa phương giáo phận của mình, như sau:

Cha xin giới trẻ các con hay trở nên nhưng vị tiên tri rao giảng sự sống, bởi các con là nhưng con người, theo tự nhiên và bản năng, làm cho tình yêu đối với sự sống của mình thành một đường chân trời ước mơ của các con, cung như thành một chiếc cầu vồng hy vọng của mình. Các con hay đóng vai vị tiên tri rao giảng sự sống này bằng lời nói cung như bằng việc làm của các con, chống lại thứ văn minh vị kỷ thường coi con người là một phương tiện hơn là một đích nhắm, hủy hoại cả nhân phẩm lẫn cảm xúc cho duy lợi lộc. Các con hay làm như thế bằng việc cụ thể giúp đáp nhưng ai cần đến các con, và nhưng ai nếu không được các con giúp đáp có thể liều mình đi đến tình trạng tuyệt vọng... Giới trẻ yêu dấu, Cha đa xin các con làm ‘nhưng vị tiên tri rao giảng sự sống và yêu thương’. Cha cung xin các con làm ‘nhưng vị tiên tri rao giảng niềm vui’ nưa: Thế giới phải nhận ra chúng ta nhờ khả năng chúng ta có thể truyền đạt cho đồng bạn của mình dấu chỉ thật hy vọng đa được hoàn toàn thể hiện: đó là Chúa Giêsu, Đấng vì chúng ta đa chết và đa sống lại. Các con đừng quên rằng ‘tương lai của nhân loại nằm ở trong tay nhưng người có khả năng cung cấp cho nhưng thế hệ sau này lý do để sống động và để phấn khởi’ (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, đoạn 31). Được thanh tẩy bằng bí tích hòa giải, hoa trái của tình yêu thần linh và của lòng thống hối chân thành nơi các con, bằng việc tranh đấu cho công lý và sống trong niềm biết ơn Thiên Chúa, các con có thể trở thành nhưng vị tiên tri uy tín và thế lực của niềm vui trong một thế giới đầy mù mịt và sầu buồn này. Các con se là nhưng vị tiền hô loan báo ‘thời điểm viên trọn’, một thời điểm được nhắc lại qua biến cố Đại Năm Thánh 2000.
(The Pope Speaks, Vol.41, 5-6/1996)

Như thế, con người trẻ của ngàn năm thứ ba, theo ý của Vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian đang chăn dắt đoàn chiên Giáo Hội ở giai đoạn trước ngương cửa năm 2000 này, phải là một con người ‘sống viên man hơn’ trong Chúa Kitô, tức sống đức ái trọn hảo như Chúa Kitô, để có thể hoàn toàn hiến thân cho tha nhân, như chính ngài đa minh định với họ về vấn đề “Đức Thánh Cha mong ước gì nơi giới trẻ?”, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Manilla, Phi Luật Tân, 14-1-1995, như sau:

Trong cuốn ‘Vượt Qua Ngương Cửa Hy Vọng’, Cha đa viết ‘vấn đề nền tảng của giới trẻ là một vấn đề cá nhân sâu xa. Giới trẻ... biết rằng cuộc sống của họ có ý nghĩa cho đến độ nó trở nên một tặng vật hy hiến cho nhưng người khác’. Do đó, câu hỏi này nhắm đến một cách riêng tư mỗi một người trong các con. Các con có thể hiến mình, giờ giấc của mình, năng lực của mình, tài năng của mình cho lợi ích của nhưng người khác chăng? Nếu các con làm được thì Giáo Hội cung như xa hội có thể mong đợi mỗi một người trong các con nhiều điều trọng đại. Ơn gọi yêu thương, hiểu theo nghĩa thực sự vươn mình đến nhưng đồng loại của chúng ta và đoàn kết với họ, là ơn gọi căn bản nhất trong mọi ơn gọi. Nó là nguồn gốc của tất cả mọi ơn gọi trong đời sống. Đó là điều Chúa Giêsu tìm kiếm nơi con người trẻ ấy khi Người phán: ‘Hay giư các giới răn’ (Mk.10:19). Nói cách khác: đó là phụng sự Thiên Chúa và tha nhân theo mọi đòi hỏi của con tim chân thật và chân chính. Thế rồi, sau khi người trẻ nói rằng anh ta đa theo đường lối đó, Chúa Giêsu liền kêu mời anh ta đến một tình yêu cao cả hơn: Hay bỏ mọi sự, đến mà theo Ta; hay bỏ mọi sự liên quan đến bản thân mình mà bắt tay với Ta trong công cuộc vĩ đại cứu rỗi thế gian (x.câu 21).
(The Pope Speaks, Vol.40, 7-8/1995)

Riêng về vấn đề cụ thể và thực tế: “Chúng con phải làm thế nào để có thể xây dựng Giáo Hội?”, Đức Thánh Cha đa giải đáp cho giới trẻ ở Slovenia ngày 18-5-1996 như sau:

Giới trẻ thân mến, các con hay tự dấn thân để ‘làm’ Giáo Hội. Vì thế, các con hay càng đi sâu vào việc thông hiệp với Chúa Giêsu: nhờ phụng vụ, giáo lý, đời sống huynh đệ trong cộng đồng. Các con hay ý thức lại Bí Tích Rửa Tội như là một thực tại cần phải tiếp tục làm chủ trong đời sống mỗi ngày của các con. Các con hay thuộc về Chúa Kitô sâu xa hơn qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Các con hay hanh diện là phần tử của Giáo Hội và được tham phần vào sứ mệnh cao cả của Giáo Hội. các con hay khiêm tốn và quảng đại tham dự vào sinh hoạt của giáo xứ, của các hội đoàn và các phong trào mà các con thuộc về. Các con hay hoạt động để các tổ chức sinh hoạt này phát triển trong tình huynh đệ và trong việc dấn thân truyền giáo, và cung để tăng thêm các phần tử khác ở vào lứa tuổi của các con. Như thế, các con se biến các tổ chức của mình thành nhưng địa điểm hoạt động cho hòa bình và hiệp nhất, nơi xây dựng một tương lai kết đoàn, một tương lai cung làm ích cho cả đất nước của các con nưa.

 

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, phát hành 5/6/1996)
 

Tóm lại, như lời Đức Thánh Cha nói riêng với giới trẻ nước Aùo trong Thánh Lễ ngày 20-6-1998, giới trẻ của ngàn năm thứ ba “sống viên man hơn” phải được thể hiện ở chỗ thực sự trở thành điểm qui chiếu cho Chúa Kitô, tức là họ phải sống làm sao để khiến cho riêng giới trẻ của mình cung như cho chung thế giới nhận biết Chúa Kitô qua con người chứng nhân và cuộc sống tông đồ của họ:

Qúi bạn là ‘bức thư của Chúa Kitô’ (2Cor. 3:3), là tấm danh thiếp của Người! Nhưng ai gặp qúi bạn đều phải nắm chắc được rằng họ đa tìm thấy đúng địa chỉ.


(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngư, đoạn 6, phát hành ngày 1 tháng 7 năm 1998)

 

 

 ______________________________________________