Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 23-29/12/2001

YÙ Nguyeän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha cho Thaùng 12:

YÙ chung: “Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc thoaùt khoûi nhöõng hình thöùc xaûo quyeät nôi tình traïng vaên hoùa khieán hoï khoâng nhaän ra phaåm vò vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi khaùc”.

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho neàn nhaân baûn Kitoâ giaùo chieáu soi caùc giaù trò Phuùc AÂm nôi caùc neàn vaên hoùa AÙ Chaâu

___________________________________________

Ngaøy Chuùa Nhaät 23/12/2001. ÑTC xin thaû caùc naïn nhaân bò baét coùc: “Chôù gì Muøa Giaùng Sinh Thaùnh… ñaùnh ñoäng loøng cuûa nhöõng ai thöïc hieän vieäc baét coùc bieát toû loøng thöông haïi vaø thuyeát phuïc hoï thaû nhöõng ngöôøi naøy ra”. Trong buoåi Nguyeän Kinh Truyeàn Tin Saùng hoâm nay, ÑTC ñaõ nhaân danh nhöõng ngöôøi ñaõ bò baét coùc Toâi muoán keâu goïi” thaû nhöõng ngöôøi naøy ra, trong ñoù Ngaøi coù keå teân linh muïc Guiseppe Pieranctoni, 44 tuoåi, bò baét coùc vaøo Thaùng 10 vöøa qua, taïi nhaø xöù cuûa cha ôû Zamboanga del Sur thuoäc ñaûo Mindanao, caùch Manilla 800 caây soá (500 daëm) veà phía nam. ÑTC nguyeän caàu: “Chôù gì Muøa Giaùng Sinh Thaùnh… ñaùnh ñoäng loøng cuûa nhöõng ai thöïc hieän vieäc baét coùc bieát toû loøng thöông haïi vaø thuyeát phuïc hoï thaû nhöõng ngöôøi naøy ra”.

___________________________________________

Thöù Hai 24/12/2001. Toång soá tieàn chay tònh caàu cho hoøa bình ngaøy 14/12/2001 laø 654,500 Myõ kim. Toøa Thaùnh Vatican vöøa cho bieát toång soá tieàn quyeân goùp cho “caùc naïn nhaân bò khuûng boá vaø chieán tranh choáng khuûng boá” trong ngaøy chay tònh caàu cho hoøa bình theá giôùi hoâm 14/12/2001 vöøa qua, nhö lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñaõ thu ñöôïc taát caû laø 1.435 tæ Lire (töùc 654,500 Myõ kim, nghóa laø cöù 2192.1 Lire baèng 1 Myõ kim). Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, Joaquin Navarro-Valls, ñaõ noùi raèng ngaân quó naøy “tröôùc heát laø ñeå cho treû em, ngöôøi giaø laõo, caùc beänh nhaân, nhöõng ngöôøi voâ gia cö vaø nhöõng ngöôøi bò ñoùi laïnh nhaát trong nhöõng thaùng muøa ñoâng naøy… Ñöùc Thaùnh Cha caùm ôn taát caû nhöõng ai quaûng ñaïi ñaùp lôøi keâu goïi cuûa Ngaøi, vaø Ngaøi hy voïng laø tình ñoaøn keát cuûa theá giôùi tieáp tuïc naâng ñôõ nhöõng thaønh phaàn gaëp khoán khoù, cho duø khoâng thuoäc vaøo tröôøng hôïp khaån caáp”.

Toøa Thaùnh leân aùn vieäc Do Thaùi khoâng cho nhaø laõnh ñaïo Palestina Yasser Arafat haønh höông ñeán Bethlehem vaøo ngaøy aùp leã Giaùng Sinh haèng naêm: “moät leänh caám aùp ñaët moät caùch ñoäc ñoaùn”. Nhaø laõnh ñaïo 72 tuoåi giaø yeáu naøy tröôùc ñaây ñaõ ngoû yù muoán ñeán tham döï Leã Voïng Giaùng Sinh trong laõnh ñòa thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa Palestina ôû Beâlem, cho duø oâng coù phaûi ñi boä töø toång haønh dinh Ramallah cuûa mình ñi nöõa. Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, Joaquin Navarro-Valls, ñaõ leân tieáng nhö sau: “Ñeå taïo moät baàu khoâng khí lieân ñôùi hôn trong vuøng naøy, Boä Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh ñaõ phaûi tieán ñeán vieäc ngoaïi giao ñeå coá gaéng huûy boû leänh caám naøy, moät leänh caám aùp ñaët moät caùch ñoäc ñoaùn”. Tuy nhieân, Do Thaùi coù theå vaãn nhaát ñònh cöông quyeát giöõ baûn leänh cuûa mình, tröø phi Arafat baét giöõ nhöõng teân saùt haïi moät vieân chöùc thieân höõu trong chính quyeàn. Tuy nhieân, Do Thaùi ñaõ tuyeân boá hoâm qua raèng hoï nhaát quyeát chaën ñöôøng khoâng cho oâng ñeán Beâlem, baèng caùch ñoùng heát caùc ñöôøng neûo ôû West Bank, vieän lyù laø oâng naøy ñaõ khoâng chòu “loät maët laï nhöõng toå chöùc khuûng boá Palestina”.

___________________________________________

Thöù Ba 25/12/2001. ÑTC göûi Söù Ñieäp Giaùng Sinh cho Thaønh Ñoâ vaø Theá Giôùi : “Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta”. Chæ sau Leã Nöûa Ñeâm Giaùng Sinh maáy tieáng, vôùi daùng veû maät moûi, ÑTC vaãn ra ngöï toøa ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ñeå ban Söù Ñieäp Giaùng Sinh cho Thaønh Phoá vaø cho Theá Giôùi (Urbi et Orbit) theo thoâng leä haèng naêm. Maáy naêm tröôùc ñaây, vì söùc khoûe, Ngaøi ñaõ khoâng coøn cöû haønh coâng coäng Leã Giaùng Sinh ban ngaøy nöõa. Trong baøi Söù Ñieäp Giaùng Sinh, Ngaøi ñaõ coá leân gioïng ôû nhöõng choã quan troïng, nhaát laø ôû nhöõng choã veà chieán tranh vaø hoøa bình, vaø ñaõ toû ra xuùc ñoäng vôùi baøn tay traùi run run caàm thaùnh giaù cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ coá gaéng ñöùng daäy ñeå ban pheùp laønh, song nhöõng lôøi ban pheùp laønh cuûa Ngaøi coù nhöõng choã khoâng roõ, vaø sau khi vöøa ban xong, Ngaøi ñaõ ngoài ngay xuoáng ngöûa mình ra phía sau. Sau ñaây laø Söù Ñieäp Giaùng Sinh cuûa Ngaøi baèng 60 thöù tieáng, trong ñoù coù caû tieáng Do Thaùi vaø AÛ Raäp, chuû ñeà “Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta”.

“’Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta,’ ‘Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta; Ngaøi ñaõ laøm cho caû hai thaønh moät daân toäc’” (x Eph 2:14). Vaøo luùc bình minh cuûa moät taân thieân nieân kyû, moät taân thieân kyû ñöôïc môû ra vôùi ñaày nhöõng hy voïng song giôø ñaây ñaõ bò ñe doïa bôûi nhöõng ñaùm maây muø baïo löïc vaø chieán tranh, thì nhöõng lôøi cuûa Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ chuùng ta nghe trong Muøa Giaùng Sinh naøy laø moät tia saùng choùi loïi, moät tieáng keâu tin töôûng vaø laïc quan. Con Treû thaàn linh ñöôïc sinh ra ôû Beâlem caàm trong ñoâi tay beù boûng cuûa mình moät taëng aân laø chieác chìa khoùa môû cöûa hoøa bình cho nhaân loaïi. Ngöôøi laø Ñöùc Vua Hoøa Bình! Ñoù laø tin möøng ñaõ vang leân ôû Beâlem ñeâm hoâm ñoù, vaø laø tin möøng Toâi muoán taùi xaùc nhaän tröôùc maët theá giôùi trong ngaøy hoàng phuùc naøy. Moät laàn nöõa, chuùng ta haõy nghe nhöõng lôøi cuûa thieân thaàn: ‘Ta mang ñeán cho anh em moät tin raát vui möøng cho toaøn daân; vì hoâm nay trong thaønh Ñavít, Ñaáng Cöùu Theá laø Chuùa Kitoâ ñaõ sinh ra cho caùc ngöôøi’ (Lk 2:10-11).

“Vaøo ngaøy naøy ñaây Giaùo Hoäi muoán aâm vang baøi ca cuûa caùc thieân thaàn aáy vaø muoán laäp laïi söù ñieäp ngaát ngaây naøy, moät söù ñieäp ñaõ laøm ngôõ ngaøng caùc muïc ñoàng treân ñoài Beâlem.

“‘Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta!’ Chuùa Kitoâ, ‘moät haøi nhi ñöôïc boïc trong khaên naèm trong maùng coû’ (Lk 2:12), thöïc söï laø hoøa bình cuûa chuùng ta. Moät con treû sô sinh baát löïc naèm trong moät hang ñoäng thaáp heøn ñaõ phuïc hoài nhaân phaåm cho moïi söï soáng ñöôïc haï sinh vaøo ñôøi, vaø mang laïi hy voïng cho nhöõng ai bò chi phoái bôûi baát an vaø thaát ñaûm. Ngöôøi ñaõ ñeán ñeå chöõa trò nhöõng veát thöông cuûa söï soáng cuõng nhö ñeå phuïc hoài yù nghóa cho chính söï cheát. Nôi con treû naøy, moät con treû hieàn laønh vaø thô daïi, leân tieáng khoùc trong moät hang ñoäng hoang laïnh, Thieân Chuùa ñaõ huûy dieät toäi loãi vaø ñaõ caáy troàng haït gioáng cuûa moät thöù taân nhaân loaïi, moät thöù taân nhaân loaïi ñöôïc keâu goïi ñeán ñeå laøm hoaøn thaønh döï aùn nguyeân khôûi cuûa vieäc taïo döïng cuõng nhö ñeå bieán ñoåi noù baèng ôn cöùu chuoäc.

“‘Chuùa Kitoâ laø bình an cuûa chuùng ta!’ Hôõi nhöõng con ngöôøi nam nöõ cuûa thieân kyû thöù ba, laø thaønh phaàn ñoùi khaùt coâng lyù vaø hoøa bình, xin quí vò haõy chaáp nhaän söù ñieäp Giaùng Sinh, moät söù ñieäp ñang vang leân khaép theá giôùi hoâm nay ñaây! Chuùa Gieâsu ñöôïc sinh ra ñeå thaét chaët nhöõng moái lieân heä caù nhaân vaø daân toäc, ñeå laøm cho hoï taát caû trôû thaønh anh chò em cuûa nhau trong Ngöôøi. Ngöôøi ñeán ñeå phaù ñoå ‘böùc töôøng thuø haän chia reõ’ (Eph 2:14) vaø laøm cho taát caû nhaân loaïi thaønh moät gia ñình duy nhaát. Phaûi, chuùng ta coù theå laäp laïi moät caùch chaéc chaén laø: Hoâm nay ñaây, hoøa bình ñaõ ñöôïc haï sinh nôi Lôøi Nhaäp Theå! Hoøa bình caàn phaûi ñöôïc nguyeän caàu môùi ñöôïc, vì chæ coù moät mình Thieân Chuùa môùi laø nguoàn goác vaø laø Ñaáng baûo toaøn noù. Hoøa bình caàn phaûi ñöôïc reøn luyeän môùi coù theå hình thaønh treân theá giôùi naøy, moät theá giôùi maø caùc daân toäc vaø caùc quoác gia ñang phaûi goàng mình gaùnh chòu bieát bao nhieâu laø nhöõng khoán khoù khaùc nhau, ñang hy voïng moät taân nhaân loaïi ñoaøn keát, moät tình ñoaøn keát khoâng phaûi do bôûi nhöõng phuùc lôïi veà kinh teá maø laø bôûi noã löïc khoâng ngöøng trong vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi chính tröïc hôn vaø naâng ñôõ nhau hôn.

“Chuùng ta haõy baét chöôùc caùc muïc ñoàng mau maén ñeán Beâlem, chuùng ta haõy laëng yeân thôø kính trong hang ñaù, vaø haõy nhìn thaúng vaøo Ñaáng Cöùu Chuoäc Sô Sinh. Nôi Ngöôøi chuùng ta nhaän ra khuoân maët cuûa moïi treû thô ñöôïc sinh vaøo ñôøi, khuoân maët treû thô cuûa baát cöù moät gioøng gioáng hay daân nöôùc naøo, nhö treû thô Palestina cuõng nhö treû thô Do Thaùi; treû thô Hoa Kyø cuõng nhö treû thô A Phuù Haõn; treû thô Hutu cuõng nhö treû thô Tutsi… baát cöù treû thô naøo, moãi em ñeàu coù moät giaù trò ñaëc bieät tröôùc maét Chuùa Kitoâ. Hoâm nay ñaây Toâi nghó ñeán taát caû moïi treû em treân theá giôùi, ôû choã, raát nhieàu, quaù nhieàu treû em ngay töø khi môùi sinh ñaõ bò mang baûn aùn phaûi chòu ñöïng haäu quaû cuûa nhöõng xung khaéc taøn aùc khoâng do loãi laàm cuûa caùc em gaây ra. Chuùng ta haõy cöùu laáy caùc treû em ñeå cöùu laáy nieàm hy voïng cuûa nhaân loaïi! Ñoù laø nhöõng gì chuùng ta ñöôïc con treû sinh ôû Beâlem, Vò Thieân Chuùa laøm ngöôøi, khaån tröông keâu goïi ñeå thöïc hieän, haàu mang laïi quyeàn hy voïng cho chuùng ta.

“Chuùng ta haõy naøi xin Chuùa Kitroâ taëng aân hoøa bình cho taát caû moïi ngöôøi ñang ñau khoå gaây ra bôûi nhöõng xung khaéc cöõ môùi. Ngaøy naøo Toâi cuõng oâm aáp trong loøng mình nhöõng vaán ñeà theâ thaûm ôû Thaùnh Ñòa; haèng ngaøy Toâi lo aâu nghó ñeán taát caû nhöõng ai bò cheát ñi vì laïnh leõo vaø ñoùi khaùt; haèng ngaøy tai Toâi vang voïng tieáng keâu caàu tuyeät voïng cuûa nhöõng ngöôøi ôû raát nhieàu nôi treân theá giôùi trong vieäc xin haõy phaân phoái coâng baèng hôn nhöõng nguoàn lôïi cuõng nhö coâng aên vieäc laøm cho taát caû moïi ngöôøi. Chôù gì ñöøng coù moät ai ñaùnh maát ñi nieàm hy voïng nôi quyeàn naêng cuûa tình yeâu Thieân Chuùa! Chôù gì Ñöùc Kitoâ laø aùnh saùng vaø laø nguoàn löïc naâng ñôõ nhöõng ai tin töôûng vaø hoaït ñoäng, maø coù nhöõng luùc gaëp phaûi choáng ñoái , ñeå thöïc hieän vieäc gaëp gôõ, trao ñoåi vaø hôïp taùc giöõa vaên hoùa vaø toân giaùo. Chôù gì Chuùa Kitoâ höôùng daãn nhöõng böôùc chaân böôùc ñi trong hoøa bình cuûa nhöõng ai khoâng ngöøng daán thaân phuïc vuï cho möùc tieán boä cuûa khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Chôù gì nhöõng taëng aân cao caû naøy cuûa Thieân Chuùa khoâng bao giôø laïi trôû thaønh khí cuï phaûn khaéc vôùi nhaân phaåm cuõng nhö vieäc ñeà cao nhaân phaåm! Chôù gì danh thaùnh cuûa Thieân Chuùa khoâng bao giôø laïi laø lyù do chính ñaùng cho loøng haän thuø ghen gheùt nhau! Chôù gì danh thaùnh naøy khoâng bao giôø trôû thaønh côù baát dung vaø baïo loaïn! Chôù gì dung nhan hieàn haäu cuûa Con Treû ôû Beâlem nhaéc nhôû moïi ngöôøi laø taát caû chuùng ta ñeàu coù moät Cha duy nhaát.

“Chuùa Kitoâ laø hoøa bình cuûa chuùng ta! Hôõi anh chò em laø nhöõng ngöôøi ñang laéng nghe Toâi ñaây, anh chò em haõy môû loøng ñoùn nhaän söù ñieäp hoøa bình naøy, haõy môû loøng mình ra cho Chuùa Kitoâ, Con cuûa Trinh Nöõ Maria, môû loøng mình ra cho Ñaáng ñaõ trôû neân “hoøa bình cuûa chuùng ta”! Anh chò em haõy môû loøng mình ra cho Ñaáng khoâng laáy ñi baát cöù söï gì nôi chuùng ta ngoaïi tröø toäi loãi cuûa chuùng ta, cuõng laø Ñaáng, ngöôïc laïi, ban cho chuùng ta moät taàm möùc troïn veïn cuûa nhaân tính vaø cuûa nieàm vui. Hôõi Con Treû sinh ra ôû Beâlem laø Ñaáng chuùng toâi thôø kính, veà phaàn mình, Ngöôøi haõy mang hoøa bình ñeán cho heát moïi gia ñình vaø thaønh thò, cho heát moïi quoác gia vaø ñòa luïc. Vò Thieân Chuùa laøm ngöôøi ôi xin haõy ñeán! Xin haõy ñeán ñeå laøm con tim cuûa moät theá giôùi caàn phaûi ñöôïc tình yeâu ñoåi môùi! Xin haõy ñeán vaøo luùc soá phaän cuûa nhaân loaïi ñang bò nguy khoán nhaát! Xin haõy ñeán chöù ñöøng trì hoaõn nöõa! Ngöôøi laø ‘hoaø bình cuûa chuùng toâi’ (Eph 2:14)”.

Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh Leã Ñeâm Giaùng Sinh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ: “Baèng vieäc ñeán theá gian, Ngöôøi ñaõ khoáng cheá quyeàn löïc söï döõ, giaûi thoaùt chuùng ta khoûi tay  töû thaàn cai trò vaø mang chuùng ta trôû veà vôùi baøn tieäc söï soáng”. Trong baøi giaûng cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán taùc duïng cuûa aùnh saùng thaàn linh chieáu soi ñeå xua tan boùng toái söï döõ nhö sau: “Giaùng Sinh laø moät bieán coá cuûa aùnh saùng, ôû choã, nôi Con Treû sinh ra ôû Beâlem, aùnh saùng khôûi nguyeân moät laàn nöõa chieáu saùng baàu trôøi cuûa nhaân loaïi vaø xua tan nhöõng ñaùm maây toäi loãi. Aùnh quang cuûa vieäc Thieân Chuùa cuoái cuøng vinh thaéng xuaát hieän ôû chaân trôøi lòch söû cho con ngöôøi löõ haønh treân traàn theá thaáy ñöôïc moät töông lai môùi ñaày nhöõng hy voïng… Muøa Giaùng Sinh naêm nay loøng chuùng ta ñang caûm thaáy lo aâu vaø buoàn thaûm tröôùc tình traïng chieán tranh, xaõ hoäi caêng thaúng cuøng vôùi nhöõng khoán khoù ñau thöông lieân tuïc xaåy ra ôû nhöõng phaàn ñaát khaùc nhau treân theá giôùi laøm cho raát nhieàu ngöôøi phaûi chòu khoå sôû. Taát caû chuùng ta ñang tìm kieám giaûi ñaùp laøm cho chuùng ta an taâm… Ngöôøi mang ñeán caâu giaûi ñaùp coù theå traán an noãi sôï haõi cuûa chuùng ta vaø cuûng coá nieàm hy voïng cuûa chuùng ta… Phaûi, trong ñeâm ñaày nhöõng töôûng nieäm linh thaùnh naøy, loøng tin töôûng cuûa chuùng ta nôi quyeàn naêng cöùu ñoä cuûa Lôøi hoùa thaønh nhuïc theå ñöôïc cuûng coá. Khi toái taêm vaø söï döõ coù veû thaéng theá thì Chuùa Kitoâ laäp laïi cho chuùng ta laø: Ñöøng sôï! Baèng vieäc ñeán theá gian, Ngöôøi ñaõ khoáng cheá quyeàn löïc söï döõ, giaûi thoaùt chuùng ta khoûi tay  töû thaàn cai trò vaø mang chuùng ta trôû veà vôùi baøn tieäc söï soáng… Veà phaàn mình, hôõi ‘Vò Daãn Ñaïo Dieäu Kyø laø höùa heïn baûo ñaûm cho hoøa bình; hôõi Ngöôøi laø hieän thaân quyeàn naêng cuûa ‘Vò Thieân Chuùa Huøng Anh’; hôõi Ngöôøi laø Vò Thieân Chuùa duy nhaát cuûa chuùng toâi, Ñaáng naèm trong moät chuoàng thuù baàn cuøng heøn haï toái taêm, xin haõy tieáp nhaän chuùng toâi ôû chung quanh maùng coû cuûa Ngöôøi. Hôõi caùc daân nöôùc treân theá giôùi, haõy môû cöûa lòch söû cuûa mình cho Ngöôøi! Haõy ñeán vaøo ñeâm môû maøn cho caùc theá kyû mai sau ñaây ñeå thôø laïy Con cuûa Trinh Nöõ Maria, Ñaáng ñaõ xuoáng vôùi chuùng ta. Moät ñeâm cuûa vui möøng vaø an bình. ‘Haõy ñeán thôø laïy – Venite, adoremus!’”

Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh ôû Hoäi Nghò Theá Giôùi Laàn Hai Choáng Laïi Tình Traïng Khai Thaùc Tình Duïc Treû Em: “Vieäc khai thaùc tình duïc treû em laø moät toäi aùc gheâ tôûm”. Hoäi Nghò Theá Giôùi Laàn Hai Choáng Laïi Tình Traïng Khai Thaùc Treû Em naøy ñaõ dieãn tieán taïi Yokohama, Nhaät Baûn, töø ngaøy 17 ñeán ngaøy 20/12/2001. Sau ñaây laø moät soá lôøi phaùt bieåu chính yeáu cuûa oâng Janne Haaland Matlary, vò ñaïi dieän toøa thaùnh, ngoû vôùi hoäi nghò naøy, lieân quan ñeán hieän töôïng khai thaùc tình duïc treû em, ñeán nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng naøy, vaø ñeán phaän söï phaûi tìm caùch choáng laïi hieän traïng aáy: “Vieäc khai thaùc tình duïc treû em laø moät toäi aùc gheâ tôûm… Caû vieäc buoân baùn phuï nöõ vaø treû em cho phong traøo du lòch tình duïc, cuõng nhö vieäc phôi baøy treû em khieâu daâm treân ñieän toaùn toaøn caàu, ñaõ taêng phaùt raát nhieàu keå töø laàn hoäi nghò thöù nhaát veà vieäc thöông maïi khai thaùc treû em ôû Stockholm naêm 1996… Vieäc lieân heä nôi gia ñình vöøa ngheøo khoå vöøa yeáu keùm thöôøng cho thaáy lyù do taïi sao treû em coù dính daùng ñeán ‘phong traøo du lòch tình duïc’ hay trôû thaønh naïn nhaân cuûa vieäc buoân baùn naøy. Caàn phaûi laøm sao ñeå coù theå choáng laïi tình traïng ngheøo khoå baèng vieäc vieäc trôï phaùt trieån hôn nöõa. Veà vaán ñeà naøy thì caû caùc toå chöùc quoác teá laãn coäng ñoàng ñòa phöông ñeàu caàn phaûi toû thaùi ñoä. Phaûi chieán ñaáu choáng laïi phong traøo du lòch tình duïc ñaùng xaáu hoå naøy ôû nhieàu xöù sôû ñang phaùt trieån veà caû phöông dieän cung caáp laãn phöông dieän nhu caàu ñoøi hoûi. Gia ñình ngheøo khoå nôi theá giôùi ñang phaùt trieån coù theå ñöôïc giuùp ñôõ vaø caàn phaûi ñöôïc giuùp ñôõ, vaø nhöõng keû lôïi duïng thaân chuû coù theå vaø caàn phaûi ñöôïc phôi baøy cuõng nhö söûa trò moät caùch hieäu nghieäm baèng vieäc hôïp taùc quoác teá veà phaùp lyù. ÔÛ ñaây, nhöõng phaùt trieån höùa heïn coù tính caùch phaùp lyù veà laõnh ñòa ngoaïi vi ñoùng moät vai troø quan troïng. Caû phong traøo du lòch tình duïc laãn hoaït ñoäng ñieän toaùn veà treû em khieâu daâm ñeàu laø nhöõng hieän töôïng toaøn caàu, caàn phaûi choáng laïi baèng nhöõng khí cuï chính trò toaøn caàu thöïc söï… Toøa Thaùnh seõ thöïc hieän phaàn vuï hôïp vôùi baûn chaát vaø quyeàn haïn rieâng bieät cuûa mình, trong vieäc choáng laïi vôùi söï döõ nôi vaán ñeà laïm duïng tình duïc treû em ñeå truïc lôïi… Chuùng ta phaûi nhìn vaøo xaõ hoäi cuûa chuùng ta moät caùch saâu xa hôn nöõa, ñeå ñoái ñaàu vôùi tình traïng huït haãng haønh vi cöû chæ tình duïc laønh maïnh, vôùi tình traïng laán aùt cuûa moät thöù vaên hoùa höôûng thuï chæ coi con ngöôøi nhö ñoà vaät, cuõng nhö vôùi tình traïng voâ luaân cuûa moät soá truyeàn thoâng ñaïi chuùng chuyeân veà nhöõng sa ñoïa nôi baïo löïc vaø tình duïc”.

___________________________________________

Sinh Hoaït cuûa ÑTC töø ngaøy 8/12/2001 tôùi 24/1/2002

Thöù Baûy 8/12: Daâng Leã Troïng Kính Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi vaøo luùc 4 giôø chieàu, taïi Piazza di Spagna.

Thöù Ba 11/12: Daâng Thaùnh Leã cho sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi Hoïc ôû Roâma vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 16/12: Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng, ñi thaêm muïc vuï vaø daâng Thaùnh Leã taïi giaùi xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng.

Thöù Hai 24/12: Daâng Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm ñuùng 12 giôø khyua taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Ba 25/12: Ban Pheùp Laønh “Ubi et Orbi” vaøo luùc 12 giôø tröa taïi bao lôn chính cuûa Ñeàn Thôû Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Hai 31/12: Nguyeän Kinh Toái vaø haùt baøi “Te Deum” Taï Ôn vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Thöù Ba 1/1/2002: Daâng Leã Troïng Kính Meï Thieân Chuùa, Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi XXXV, vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 6/1/2002: Daâng Leã Chuùa Hieån Linh: truyeàn chöùc Giaùm Muïc vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nhaø Nguyeän Giaùo Hoaøng ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Chuùa Nhaät 13/1/2002: daâng Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø röûa toäi cho caùc treû em vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng Sistine.

Thöù Naêm 24/1/2002: Cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình treân Theá Giôùi luùc 11 giôø saùng taïi Assisi.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)