Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Tuy nhieân, qua nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, baûn tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn cuõng coù theå ñöôïc baét ñaàu töø Chuùa Nhaät ñaàu tuaàn, cuõng nhö coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

 

TUAÀN 24/2-2/3/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG BA 2002

 

YÙ Chung: Caàu cho caùc toå chöùc vaø caùc nhoùm thuoäc Giaùo Hoäi ñang daán thaân hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeå, baèng chöùng töø cuûa mình, hoï coù theå maïnh meõ vaø lieân læ loan truyeàn Phuùc AÂm yeâu thöông”.

YÙ Truyeàn Giaùo: Xin cho caùc daân toäc thuoäc luïc ñòa Phi Chaâu, baèng vieäc môû roäng loøng ñoùn nhaän söù ñieäp chaân thaät vaø giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm, ñöôïc chuû ñoäng daán thaân vaøo vieäc coå voõ vaán ñeà hoøa giaûi vaø tình ñoaøn keát”.

___________________________________________

24/2 Chuùa Nhaät.

 

Huaán töø cuûa ÑTC tröôùc Kinh Truyeàn Tin:

Vaán ñeà quan troïng laø, ñaëc bieät trong thôøi gian cuûa Muøa Chay naøy, caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu phaûi laøm sao trôû thaønh nhöõng hoïc ñöôøng chaân chính cuûa nguyeän caàu,

nôi chuùng ta ñöôïc maàu nhieäm aùnh saùng vaø tình yeâu cuûa Thieân Chuùa “chieám ñoaït”.

 

Anh chò em thaân meán!

1.-        Hoâm nay laø Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay, Phuùc AÂm thuaät laïi cho chuùng ta moät laàn nöõa veà bieán coá Chuùa Kitoâ bieán hình. Tröôùc khi traûi qua cuoäc khoå naïn vaø töû giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ cuøng vôùi caùc toâng ñoà Pheâroâ, Giacoâbeâ vaø Gioan “leân moät ngoïn nuùi cao” (Mt 17:1), thöôøng ñöôïc cho laø Nuùi Tabor. Ngöôøi “ñaõ bieán hình” tröôùc maët caùc vò: Dung nhan cuûa Ngöôøi vaø toaøn thaân Ngöôøi toûa saùng.

Phuïng vuï hoâm nay keâu môøi chuùng ta haõy theo Thaøy ôû treân Nuùi Tabor, ôû treân moät ngoïn nuùi cuûa thaàm laëng vaø chieâm ngaém. Ñoù laø moät ôn Toâi cuõng nhö quí vieân chöùc trong Giaùo Trieàu Roâma ñaõ nhaän ñöôïc trong Tuaàn Tónh Taâm vöøa roài, moät caûm nghieäm Toâi mong muoán taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù ñöôïc, baèng nhöõng caùch thöùc thích öùng vôùi ôn goïi vaø hoaøn caûnh khaùc nhau trong cuoäc soáng. Vaán ñeà quan troïng laø, ñaëc bieät trong thôøi gian cuûa Muøa Chay naøy, caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu phaûi laøm sao trôû thaønh nhöõng hoïc ñöôøng chaân chính cuûa nguyeän caàu (xem Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû, ñoaïn soá 33), nôi chuùng ta ñöôïc maàu nhieäm aùnh saùng vaø tình yeâu cuûa Thieân Chuùa “chieám ñoaït” (xem Philipheâ 3:12).

2.-        Treân Nuùi Tabor, chuùng ta môùi hieåu ñöôïc hôn nöõa laø ñôøi soáng thaäp giaù vaø ñôøi soáng vinh quang khoâng theå naøo taùch rôøi nhau. Trong vieäc chaáp nhaän cho ñeán cuøng yù ñònh cuûa Chuùa Cha, moät yù ñònh ñaõ ñöôïc cho bieát laø Ngöôøi seõ phaûi chòu khoå môùi tôùi vinh quang cuûa mình (xem Luca 24:26), Chuùa Kitoâ ñaõ tieân nghieäm ñöôïc aùnh saùng cuûa moät cuoäc phuïc sinh.

Baèng vieäc vaùc laáy thaäp giaù moãi ngaøy vôùi moät ñöùc tin traøn ñaày yeâu thöông, chuùng ta cuõng caûm thaáy moät maõnh löïc canh taân vaø an uûi ñi lieàn vôùi caùi naëng neà vaø khoù khaên. Vôùi Chuùa Gieâsu, chuùng ta nhaän ñöôïc aùnh saùng noäi taâm naøy, ñaëc bieät laø trong khi caàu nguyeän.

Cuoäc soáng seõ ñoåi thay khi con tim ñöôïc Chuùa Kitoâ “chieám ñoaït”. Nhöõng quyeát taâm quaûng ñaïi nhaát, ñaëc bieät laø vieäc soáng kieân trì, ñeàu laø hoa traùi cuûa vieäc hieäp nhaát saâu xa vaø beàn bæ vôùi Thieân Chuùa trong thaàm laëng nguyeän caàu.

3.-        Chuùng ta haõy xin vôùi Vò Trinh Nöõ cuûa thaàm laëng, Ñaáng bieát caùch laøm theá naøo ñeå baûo trì aùnh saùng nieàm tin trong caû nhöõng giôø khaéc ñen toái nhaát, ôn soáng moät Muøa Chay linh ñoäng trong nguyeän caàu. Chôù gì Meï Maria soi saùng taâm hoàn chuùng ta vaø giuùp cho chuùng ta bieát trung thaønh gaén boù vôùi yù ñònh cuûa Thieân Chuùa trong moïi hoaøn caûnh.


ÑTC phaûi huûy boû chuyeán vieäc thaêm muïc vuï haèng tuaàn cuûa mình: “Toâi heát söùc vui möøng göûi lôøi chaøo ñeán nhöõng ai hoaït ñoäng nôi tuyeân uùy vieän Coâng Giaùo Phi Luaät Taân ôû Roâma, moät vieän noåi tieáng laø ‘Sentro Pilipino’. Trung Taâm Phi Luaät Taân naøy ñieàu hôïp 38 trung taâm muïc vuï khaép caû thaønh phoá Roâma, ñaùp öùng caùc nhu caàu veà taâm linh, luaân lyù vaø xaõ hoäi cuûa caû maáy chuïc ngaøn ngöôøi di daân Phi Luaät Taân. Theo chöông trình muïc vuï cuûa mình, ñaùng leõ saùng Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Voïng naøy, tröôùc buoåi tröa Nguyeän Kinh Truyeàn Tin, ÑTC seõ ñeán thaêm moät giaùo xöù ôû giaùo phaän Roâma, ñoù laø giaùo xöù cuûa coäng ñoäng 23 ngaøn ngöôøi di daân Phi Luaät Taân soáng ôû Roâma. Nhöng vì bò ñau ñaàu goái beân phaûi naëng, gaây ra do chöùng phong thaáp, Ngaøi ñaõ phaûi hoaõn laïi. Chieàu Thöù Baûy hoâm tröôùc vò giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh ñaõ thoâng baùo theá naøy: “Vì thình lình bò ñau khôùp xöông ôû ñaàu goái chaân phaûi gaây ra bôûi chöùng phong thaáp, ÑTC ñaõ hoaõn laïi yù ñònh vieáng thaêm Ñeàn Thôø Thaùnh Prudenziana”. ÑHY Camillo Ruini, Vò Ñaïi Dieän cuûa Ngaøi ôû Giaùo Phaän Roâma ñaõ cöû haønh Thaùnh Leã thay. Cha Remo Bati, linh muïc ñieàu hôïp vieân cuûa caùc coäng ñoàng Phi Luaät Taân Coâng Giaùo toaøn nöôùc YÙ, ñaõ leân tieáng tröôùc Thaùnh Leã nhö sau: “Chuùng ta caûm thaáy buoàn vì ÑTC Gioan Phaoloâ II khoâng coù maët ôû ñaây vôùi chuùng ta. Chuùng ta caûm thaáy raát ñau loøng vì vaán ñeà söùc khoûe nho nhoû gaây ra cho Ñöùc Giaùo Hoaøng, nhöng chuùng ta vaãn khoâng chaùn naûn vì chuùng ta bieát raèng Ngaøi yeâu thöông chuùng ta vaø xin chuùng ta haõy cöù tieán böôùc trong cuoäc haønh trình ñöùc tin cuûa chuùng ta”. ÑHY Ruini ñaõ ñoïc baøi giaûng cuûa ÑTC, trong ñoù ÑTC ñaõ caùm ôn nhöõng ngöôøi di daân ñaõ soáng truyeàn thoáng vaø ñöùc tin cuûa hoï “baèng vieäc chuyeân caàn thöïc haønh soáng ñaïo”: “Toâi heát söùc vui möøng göûi lôøi chaøo ñeán nhöõng ai hoaït ñoäng nôi tuyeân uùy vieän Coâng Giaùo Phi Luaät Taân ôû Roâma, moät vieän noåi tieáng laø ‘Sentro Pilipino’. Trung Taâm Phi Luaät Taân naøy ñieàu hôïp 38 trung taâm muïc vuï khaép caû thaønh phoá Roâma, ñaùp öùng caùc nhu caàu veà taâm linh, luaân lyù vaø xaõ hoäi cuûa caû maáy chuïc ngaøn ngöôøi di daân Phi Luaät Taân”. Daãn giaûi yù nghóa cuûa baøi ñoïc thöù nhaát trích töø Saùch Saùng Theá Kyù, ÑTC noùi: “Thieân Chuùa ñaõ höùa vôùi Abraham hai ñieàu xem ra baát khaû ñaït, ñoù laø moät ngöôøi con trai vaø moät maûnh ñaát. Thieân Chuùa ban cho oâng moät söï soáng coøn lôùn hôn caû söï cheát nöõa… Lôøi höùa vôùi Abraham ñöôïc neân troïn chæ khi naøo chính söï cheát bò huûy dieät ñi; vaø söï cheát ñaõ bò huûy dieät khi Chuùa Kitoâ soáng laïi cho moät söï soáng môùi… ‘Ngöôi haõy rôøi boû xöù sôû, gia ñình vaø nhaø cöûa cuûa cha oâng ngöôi!’ Thieân Chuùa ñaõ noùi vôùi Abraham nhö theá. Nhieàu ngöôøi trong anh chò em cuõng ñaõ laøm heät nhö theá: anh chò em cuõng ñaõ boû nhaø cöûa vaø gia ñình, ñeå trong hoaøn caûnh cuûa mình, anh chò em coù theå trôû neân moät phuùc laønh cho nhöõng ai anh chò em yeâu thöông coøn ôû Phi Luaät Taân, goùp phaàn vaøo vieäc hoã trôï hoï veà kinh teá, hieán cho con caùi vaø gia ñình cuûa anh chò em coù cô hoäi toát hôn veà vaên hoùa vaø xaõ hoäi. Vieäc phaân ly thì khoù khaên vaø ñoøi phaûi traû baèng moät giaù cao, theá nhöng noù laïi laø moät giaù maø anh chò em saün loøng muoán traû trong moät theá giôùi khoù khaên vaø thöôøng baát chính naøy.”.

 

25/2 Thöù Hai.

 

ÑTC tieáp moät phaùi ñoaøn ñaïi bieåu cuûa Toå Chöùc Lieân Minh YÙ Choáng Laïi Nhöõng Chöùng Beänh Böôùu: “Ngöôøi ta khoâng bao giôø ñöôïc laïc khoûi caùi muïc tieâu söï thieän thöïc söï cuûa con ngöôøi; ngöôøi ta khoâng bao giôø ñöôïc chieàu theo khuynh höôùng cuûa moät thöù tieán boä veà y khoa cuõng nhö veà khoa hoïc voâ qui taéc hay phi giaù trò, laø nhöõng gì coù theå trôû thaønh moät thöù hình thöùc nguy hieåm kieåm cheá söï soáng theo kyõ thuaät.”. Trong cuoäc gaëp gôõ phaùi ñoaøn lieân minh naøy, nhaân dòp möøng kyû nieäm thaønh laäp 80 naêm tröôùc, vôùi muïc ñích ñeå phoå bieán kieán thöùc vaø trôï giuùp vieäc giaùo duïc veà söùc khoûe, chaêm soùc beänh nhaân vaø nghieân cöùu khoa hoïc, ÑTC ñaõ nhaéc laïi moái quan taâm cuûa toå chöùc naøy ñoù laø laøm sao cho thöù beänh naøy “ñöôïc chaáp nhaän maø khoâng bò thaûm caûnh, cuõng nhö daùm ñöông ñaàu vôùi thöïc taïi, baèng vieäc theo ñöùc tin caäy nhôø vaøo vieäc söû duïng nhöõng caáu theå cuûa con ngöôøi cuõng nhö vieäc nghieân cöùu veà y khoa”. Sau khi nhaán maïnh ñeán nhu caàu thí nghieäm lieân quan ñeán con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc “thöcï hieän hoaøn toaøn toân troïng phaåm giaù con ngöôøi”, Ngaøi cho bieát “vieäc nghieân cöùu khoa hoïc nhö theá môùi trôû neân moät taëng aân voâ giaù cho raát nhieàu gia ñình cuõng nhö cho toaøn theå nhaân loaïi”. Tuy nhieân, ÑTC cuõng khoâng queân ñeà caäp ñeán vaán ñeà ñau khoå vaø ñau ñôùn coù theå laø “moät cô hoäi phaùt trieån veà tinh thaàn, môû ra nhöõng chaân trôøi roäng lôùn hôn nhöõng chaân trôøi bò caùc thöù giôùi haïn vaø baát ñònh veà con ngöôøi theå lyù cuûa chuùng ta giam haõm chuùng ta”. Ñoái vôùi caùc chuyeân vieân y khoa, ÑTC noùi: “haèng phaûi ñeå yù ñeán vaán ñeà taâm ñieåm laø con ngöôøi, baát keå noøi gioáng hay toân giaùo… Chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc laïc khoûi caùi muïc tieâu söï thieän thöïc söï cuûa con ngöôøi; chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc chieàu theo khuynh höôùng cuûa moät thöù tieán boä veà y khoa cuõng nhö veà khoa hoïc voâ qui taéc hay phi giaù trò, laø nhöõng gì coù theå trôû thaønh moät thöù hình thöùc nguy hieåm kieåm cheá söï soáng theo kyõ thuaät. Neáu nhöõng chöùng beänh böôùu gaây nguy hieåm cho söùc khoûe cuûa con ngöôøi, thì coù nhöõng luùc khuynh höôùng naøy ñaõ xuaát hieän vôùi moät thaùi ñoä chaùn chöôøng vaø buoâng xuoâi, moät thaùi ñoä laøm naûn loøng beänh nhaân vaø gaây khoù khaên cho chính vieäc chöõa trò nöõa”. ÑTC khuyeán khuyeán vieäc nghieân cöùu khoa hoïc ñeå khai trieån nhöõng phöông phaùp trò lieäu choáng laïi hay giaûm nheï khoå ñau. Ñoàng thôøi Ngaøi cuõng nhaéc nhôû phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy veà tính caùch quan troïng trong vieäc naâng ñôõ töøng ngöôøi beänh nhaân, ñeå nhôø ñoù, “maëc duø yù thöùc ñöôïc tính caùch moûng doøn yeáu ñuoái veà theå lyù cuûa mình, hoï tieán ñeán choã nhaän ra moät chieàu kích vöôït ra ngoaøi chieàu kích theå chaát cuûa hoï”. Ñeå ñöôïc nhö vaäy, ÑTC ñeà nghò: “bao giôø cuõng phaûi cho thaáy ñaëc tính chính yeáu cuûa con ngöôøi, baát keå saéc toäc hay toân giaùo cuûa hoï. Chuùng ta phaûi cuùi mình xuoáng vôùi heát moïi beänh nhaân ñeå yeâu thöông chaêm soùc cho hoï, theo göông cuûa Ngöôøi Samaritanoâ nhaân laønh trong phuùc aâm. Ñoái vôùi moät laõnh vöïc quan troïng nhö theá, khoâng theå naøo laïi thieáu tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi tín höõu cuõng nhö cuûa nhöõng ai thieän taâm. Thaät vaäy, ñoù laø nhieäm vuï maø xaõ hoäi, cuøng vôùi thaåm quyeàn cuûa noù thuoäc caùc caáp ñoä khaùc nhau, caàn phaûi hieåu ñöôïc tính caùch khaån tröông trong vieäc phaân phoái caùc ngaân quó nghieân cöùu cho nhöõng muïc ñích thieän ích, nhö cho vieäc choáng laïi beänh ung thö, vaø laø nhieäm vuï hoï caàn phaûi cuï theå naâng ñôõ nhöõng saùng kieán caûi tieán söùc khoûe cuûa daân chuùng aáy”.

 

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc vò Giaùm Muïc AÙ Caên Ñình nhaân dòp khai tröông Vieän Linh Muïc AÙ Caên Ñình ôû Roâma:ôû vôùi Giaùo Hoäi Roâma, toøa cuûa Thaùnh Pheâroâ vaø caùc vò thöøa keá cuûa thaùnh nhaân, seõ giuùp vaøo vieäc taêng theâm loøng trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi. Taát caû nhöõng khung caûnh naøy chaéc chaén seõ laø nguoàn maïch cho sinh löïc truyeàn baù phuùc aâm hoùa cuõng nhö cho tính caùch sinh ñoäng cuûa Giaùo Hoäi”. Theo göông cuûa nhieàu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ coù trung taâm ôû Roâma ñeå linh muïc vaø chuûng sinh cuûa mình coù theå hoaøn taát vieäc hoïc cuûa mình, Giaùo Hoäi AÙ Caên Ñình cuõng baét ñaàu thöïc hieän vieäc naøy. Bôûi vì, nhôø ôû nôi nhöõng hoïc vieän naøy, caùc sinh vieân môùi coù theå theo ñuoåi vieäc hoïc haønh cuûa mình ôû caùc ñaïi hoïc cuûa Toøa Thaùnh. Trong söù ñieäp cuûa mình göûi ÑTGM Estanislao Karlic TGP Parana, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Caên Ñình ñeà ngaøy 24/2/2002, ÑTC vieát: “Nhöõng linh muïc ñöôïc giaùm muïc cuûa mình göûi ñeán trung taâm naøy seõ coù cô hoäi toát ñeå hoaøn taát vieäc hoïc vaán cuûa mình cuõng nhö ñeå ñaøo saâu – baèng vieäc söû duïng nhöõng phöông phaùp khoa hoïc ñaëc bieät thích hôïp – suy tö cuûa mình veà moät ñöùc tin chaân thaät duy nhaát, moät ñöùc tin ñöôïc dieãn ñaït qua caùc thöù ngoân ngöõ vaø hình thöùc vaên hoùa khaùc nhau”. Nôi thaønh phoá Roâma naøy, theo ÑTC, caùc sinh vieân cuõng coù cô hoäi ñeå gaëp gôõ nhöõng ñoàng baïn cuûa mình töø caùc phaàn ñaát khaùc treân theá giôùi, cuõng nhö gaët haùi ñöôïc lôïi ích nôi nhöõng giao tieáp vôùi “caùc thöïc taïi khaùc nhau cuûa Giaùo Hoäi”. Caùc sinh vieân cuõng coù theå caûm nghieäm ñöôïc nhöõng nôi maø Kitoâ höõu sô khai, cuøng vôùi caùc theá heä tín höõu khaùc, chöùng toû cho thaáy loøng trung thaønh cuûa hoï theo Chuùa Kitoâ nöõa. Ngoaøi ra, vò linh muïc ñaõ theo hoïc taïi Roâma vaøo ñaàu thaäp nieân 1940 nay trôû thaønh Giaùo Hoaøng naøy coøn chia seû caûm nghieäm cuûa mình nhö sau: “Ngoaøi caûm nghieäm hieån nhieân naøy, vieäc anh em soáng ôû Giaùo Hoäi Roâma, Toøa cuûa Thaùnh Pheâroâ vaø caùc vò thöøa keá cuûa thaùnh nhaân, phaûi giuùp cho anh em taêng theâm loøng trung thaønh cuûa mình vôùi Giaùo Hoäi nöõa. Vieäc Anh em soáng gaàn guõi veà theå lyù nhö theá seõ heát söùc giuùp cho anh em thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu naøy, cuõng nhö anh em seõ töï mình coù dòp thaáy vaø nghe nhöõng ai laõnh nhaän söù vuï laøm cho anh em mình vöõng maïnh ñöùc tin cuõng nhö thöïc hieän nuoâi döôõng daân Chuùa vôùi moät ‘amoris officium’”. Taát caû nhöõng khung caûnh naøy chaéc chaén seõ laø nguoàn maïch cho sinh löïc truyeàn baù phuùc aâm hoùa cuõng nhö cho tính caùch sinh ñoäng cuûa Giaùo Hoäi, vì chuùng khieán ngöôøi ta thaáy roõ hôn veà moái lieân heä chaët cheõ giöõa baát kyø moät döï aùn hay hoaït ñoäng muïc vuï naøo vôùi chính nhöõng nguoàn goác cuûa söù vuï Giaùo Hoäi”.

 

26/2 Thöù Ba.

 

Caùc vò saép ñöôïc phong thaùnh: 19/5, Pauline of the Agonizing Heart of Jesus (1865-1942), Ñaáng Saùng Laäp Doøng Chò Em Nhoû Beù Meï Voâ Nhieãm, Benedetta Bambiagio Frassinello (1791-1858), Ñaáng Saùng Laäp Doøng Tu Só Bieån Ñöùc Quan Phoøng, Alonso de Orozco (1500-1591), Linh Muïc Doøng Thaùnh AÂu Quoác Tinh, Nhaø Giaûng Daïy cuûa Hoaøng Ñeá Charles V (Taây Ban Nha vaø Ñöùc); Ignazio da Santhia (1686-1770), Tu Só Doøng Anh Em Heøn Moïn Capuchin YÙ, vaø Umile da Bisignano (1582-1637), Tu Só Doøng Anh Em Heøn Moïn. 16/6, Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione) (1887-1968), tu só Doøng Anh Em Heøn Moïn Caphuchin, seõ ñöôïc phong thaùnh taïi Roâma; 30/7, Juan Diego Cuauhlatoatzin, Ngöôøi Da Ñoû ñöôïc Ñöùc Meï hieän ra ôû Guadalupe naêm 1531, seõ ñöôïc phong thaùnh taïi Meã Taây Cô, sau Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII taïi Canada; 31/7, Pedro de San Jos de Betancur (1626-1667), tu só Doøng Ba Phanxicoâ, toâng ñoà tuø nhaân vaø beänh nhaân ôû thuû ñoâ Guatemalan vaø laø Ñaáng Saùng Laäp Bethlemite Hospitallers, seõ ñöôïc phong thaùnh taïi Guatemala; 6/10, Josemaría Escriv de Balaguer (1902-1975), Ñaáng Saùng Laäp Hoäi Linh Muïc Thaùnh Giaù vaø Opus Dei, seõ ñöôïc phong thaùnh taïi Roâma. Nhö theá, theo lòch trình phong thaùnh naøy, ÑTC seõ thöïc hieän moät chuyeán toâng du muïc vuï vaøo muøa heø naêm nay ñeán 3 nôi: Canada, 23-28, Mexicoâ City 29-30, vaø Guatemala 31/7-1/8.

 

ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñaïi Coâng Nghò Doøng Saleâsieâng laàn thöù 25: “Anh chò em haõy tieáp tuïc môû cöûa hoäi doøng cuûa mình, nhaát laø cho thaønh phaàn treû em ngheøo khoå, ñeå caùc em caûm thaáy thoaûi maùi ‘nhö ôû nhaø’, vaø hoan höôûng hoaït ñoäng baùc aùi cuõng nhö chöùng töø thanh baàn cuûa anh chò em… Haõy giuùp hoï ñeå hoï trôû thaønh nhöõng toâng ñoà cho thaân höõu vaø ñoàng baïn cuûa hoï”. Doøng Saleâsieâng do Thaùnh Don Boscoâ saùng laäp hoïp Ñaïi Coâng Nghò laàn thöù 25 taïi Roâma veà ñeà taøi: “Coäng Ñoàng Saleâsieâng Ngaøy Nay”. Trong söù ñieäp cuûa mình, ÑTC nhaän ñònh vaø huaán duï coäng ñoàng hoäi doøng naøy nhö sau: “Anh chò em quaù bieát laø anh chò em phaûi canh taân caùc phöông phaùp vaø phöông tieän hoaït ñoäng cuûa mình ñeå theo caên tính ‘Saleâsieâng’ cuûa mình hoäi nyaäp vôùi nhöõng tình traïng xaõ hoäi ñoåi thay hieän nay. Caùc vieäc laøm naøy ñoøi anh chò em phaûi coù moät trong nhöõng ñieàu caàn thieát laø môû roäng voøng tay ñoùn nhaän nhöõng ñoùng goùp veà phía giaùo daân, thaønh phaàn coù cuøng tinh thaàn vaø ñaëc suûng laø nhöõng gì thuoäc gia saûn cuûa Don Boscoâ. Bôûi theá Cuoäc Ñaïi Coâng Nghò naøy môùi can ñaûm ñeà ra ‘vieäc höôùng tôùi söï thaùnh thieän’ nhö laø moät ñaùp öùng chính yeáu ñoái vôùi nhöõng thaùch ñoá cuûa theá giôùi taân tieán. Vaán ñeà ñöôïc chuù troïng ôû ñaây khoâng phaûi laø vieäc thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng vaø saùng kieán môùi, maø laø vieäc döùt khoaùt soáng vaø laøm chöùng cho Phuùc AÂm, laøm sao ñeå coù theå thuùc ñaåy giôùi treû gaëp gôõ anh chò em neân thaùnh. Nhö Thaùnh Gioan Boscoâ, caùc phaàn töû Saleâsioâ phaûi laø nhöõng nhaø giaùo vaø höôùng ñaïo vieân haêng say, nhöõng vò thaùnh vaø laø nhöõng vò huaán thaùnh. Ñeå tieán haønh thöïc hieän moät döï phoùng giaùo duïc vaø muïc vuï duy nhaát, taát caû moïi coäng ñoàng phaûi hieäp nhaát vôùi nhau baèng moät tinh thaàn gia ñình gaén boù…. Caùi bí quyeát cuûa vieäc hieäp nhaát loøng trí vôùi hoaït ñoäng toâng ñoà heä taïi ñieàu gì, neáu khoâng phaûi ôû taïi loøng trung thaønh vôùi ñaëc suûng cuûa mình hay sao? Bôûi theá, anh chò em haõy cöù gaén boù vôùi Thaùnh Don Boscoâ. Thaùnh nhaân ñaõ hoaøn toaøn soáng trong Thieân Chuùa vaø khuyeân baûo caùc coäng ñoàng con caùi mình haõy hieäp nhaát vôùi nhau quanh baøn tieäc Thaùnh Theå. Nhö Thaùnh Don Boscoâ mong muoán, cuoäc soáng cuûa anh chò em phaûi tieán boä vôùi söï quaán quít cuûa treû em, … Anh chò em haõy tieáp tuïc môû cöûa hoäi doøng cuûa mình, nhaát laø cho thaønh phaàn treû em ngheøo khoå, ñeå caùc em caûm thaáy thoaûi maùi ‘nhö ôû nhaø’, vaø hoan höôûng hoaït ñoäng baùc aùi cuõng nhö chöùng töø thanh baàn cuûa anh chò em… Haõy giuùp hoï ñeå hoï trôû thaønh nhöõng toâng ñoà cho thaân höõu vaø ñoàng baïn cuûa hoï”.

 

Toøa Thaùnh uûng hoä vieäc caám taïo sinh con ngöôøi kieåu phi tính duïc. Hoâm nay, Thöù Ba, 26/2, ÑTGM Renato Martino, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác ñaõ ngoû lôøi cuøng UÛy Ban phuï traùch Hoäi Nghò Quoác Teá ôû Nöõu Öôùc choáng laïi Vieäc Taïo Sinh Con Ngöôøi theo kieåu Phi Tính Duïc. ÑTGM nhaán maïnh raèng Toøa Thaùnh “uûng hoä vieäc ngaên caám khaép toaøn caàu vaø veà toaøn dieän vieäc taïo sinh con ngöôøi theo kieåu phi tính duïc, baát keå söû duïng kyõ thuaät naøo vaø baát keå muïc ñích laø gì”. Theo ÑTGM, chuû tröông naøy ñöôïc caên cöù vaøo “vieäc phaân taùch theo sinh vaät hoïc nôi tieán trình taïo sinh phi tính duïc, cuõng nhö nhöõng suy nghó theo nhaân loaïi hoïc, xaõ hoäi, ñaïo ñöùc vaø phaùp lyù veà nhöõng ngaàm yù tieâu cöïc nôi vieäc taïo sinh con ngöôøi theo kieåu phi tính duïc ñoái vôùi söï soáng, phaåm vò vaø caùc quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi”. Hôn theá nöõa, Toøa Thaùnh cuõng “khoâng chaáp nhaän” vieäc phaân bieät giöõa vieäc taïo sinh phi tính duïc ñeå saûn xuaát vaø taïo sinh phi tính duïc ñeå trò lieäu (hay taïo sinh phi tính duïc ñeå thí nghieäm). Tuy nhieân, ÑTGM cuõng ñaõ nhaéc laïi raèng vieäc caám ñoaùn kieåu taïo sinh phi tính duïc vaãn khoâng ngaên caám vaán ñeà söû duïng moät vaøi kyõ thuaät “trong vieäc taïo ñöôïc moät soá nhöõng sinh chaát (nhö caùc phaân töû, caùc teá baøo vaø caùc moâ thòt) khoâng phaûi laø caùc phoâi thai con ngöôøi; trong vieäc truyeàn gioáng caây coái, hay trong vieäc saûn xuaát nhöõng phoâi thai khoâng phaûi con ngöôøi vaø nhöõng phoâi thai non-chimaeric (human-animal). Giaùo Hoäi uûng hoä vieäc nghieân cöùu caùc stem-cells of post-natal origin, vì phöông phaùp naøy laø moät ñöôøng loái laønh maïnh, höùa heïn vaø hôïp ñaïo lyù ñeå ñaït tôùi vieäc thay moâ thòt vaø trò lieäu teá baøo”.  


27/2 Thöù Tö.  

Giaùo Lyù Thaùnh Vònh Baøi 31

 

 “THIEÂN CHUÙA KHOÂNG DÖÛNG DÖNG TRÖÔÙC LEÄ NHOÛ”.

 (Ca Vònh Isaia 38, Kinh Ban Mai, Thöù Ba, Tuaàn Thöù Hai)

 

1.-        Trong caùc baøi Ca Vònh khaùc nhau ñöôïc duøng chung vôùi nhöõng baøi Thaùnh Vònh, Phuïng Vuï Giôø Kinh coøn cho chuùng ta thaáy moät thaùnh thi taï ôn töïa ñeà laø “Baøi ca cuûa Hezekiah, vua xöù Giuñeâa, sau khi vua bò beänh vaø khoûi beänh” (Is 38:9). Baøi thaùnh thi naøy ôû trong moät phaàn cuûa saùch tieân tri Isaia, phaàn coù tính chaát söû löôïc (xem Is 36-39), vôùi nhöõng söï kieän nhaán maïnh ñeán nhöõng gì, tuy hôi khaùc moät chuùt, ñaõ ñöôïc keå laïi trong Saùch Caùc Vua quyeån thöù hai (xem caùc ñoaïn 18-20).

 

Tieáp tuïc phuïng vuï giôø kinh ban mai, hoâm nay chuùng ta ñaõ nghe vaø ñaõ bieán hai ñieäu khuùc lôùn cuûa baøi ca vònh naøy thaønh lôøi nguyeän xin, moät baøi ca vònh dieãn taû hai taùc ñoäng mang tính caùch cuûa nhöõng lôøi nguyeän caàu taï ôn: moät ñaøng laø côn aùc moäng khoå ñau, do lôøi caàu xin, ñaõ ñöôïc Chuùa caát ñi khoûi thaønh phaàn tín trung cuûa Ngaøi, coøn moät ñaøng laø vieäc hoan ca taï ôn vì vua ñaõ ñöôïc phuïc hoài cuoäc soáng vaø ôn cöùu ñoä.

 

Vua Hezekiah, moät nhaø caàm quyeàn chính tröïc vaø laø baïn cuûa tieân tri Isaia, bò ngaõ beänh naëng, moät côn beänh ñöôïc tieân tri Isaia cho bieát laø phaûi cheát (xem Is 38:1). “Baáy giôø Hezekiah quay maët vaøo töôøng maø caàu nguyeän cuøng Chuùa: ‘OÂi Chuùa, xin haõy nhôù laïi laø toâi ñaõ toû heát loøng trung thaønh tröôùc nhan Ngaøi nhö theá naøo, trong vieäc thöïc hieän nhöõng gì Ngaøi mong muoán!’ Roài Hezekiah nöùc nôû khoùc. Khi aáy Chuùa phaùn vôùi Isaia theá naøy: ‘Haõy ñi noùi vôùi Hezekiah raèng: Vaäy Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa Ñavít cha ngöôi phaùn: Ta ñaõ nhaän lôøi ngöôi caàu xin, ñaõ chöùng kieán caûnh ngöôi nhoû leä. Ta seõ chöõa laønh ngöôi… Ta seõ cho ngöôi soáng theâm 15 naêm nöõa’” (Is 38:2-5).


2.-        ÔÛ ñaây, baøi ca vònh taï ôn boäc phaùt töø coõi loøng cuûa moät nhaø vua. Nhö Toâi ñaõ noùi, ñaàu tieân vua nghó laïi quaù khöù. Theo quan nieäm xöa cuûa daân Do Thaùi, söï cheát daãn con ngöôøi ñeán moät chaân trôøi haï thoå, tieáng Do Thaùi goïi laø Aâm Phuû, nôi maát haún aùnh saùng; söï soáng bò hao moøn, trôû neân nhö ma quaùi; khoâng coøn thôøi gian, trieät tieâu hy voïng; nhaát laø, khoâng coøn cô hoäi ñeå keâu caàu vaø tìm kieám toân thôø Thieân Chuùa nöõa.

 

Ñoù laø lyù do taïi sao tröôùc heát Hezekiah ñaõ nhaéc laïi nhöõng lôøi ñaày ñaéng cay khi vua chôùi vôùi tröôùc bieân giôùi cuûa söï cheát: “Toâi seõ khoâng coøn ñöôïc thaáy Chuùa trong coõi nhaân sinh nöõa” (caâu 11). Taùc giaû Thaùnh Vònh cuõng caàu xin nhö theá trong ngaøy yeáu beänh cuûa mình: “Vì trong soá keû cheát ai coøn nhôù ñeán Ngaøi? Ai coøn chuùc tuïng Ngaøi trong coõi Aâm Ti?” (Ps 6:6). Theá roài, ñöôïc thoaùt hieåm nguy söï cheát, Hezakiah ñaõ maïnh meõ haân hoan xaùc nhaän laø: “Keû soáng, keû soáng daâng lôøi taï ôn Ngaøi, nhö toâi laøm hoâm nay ñaây” (Is 38:19).


3.-        Chính vì chuû ñeà naøy, neáu ñoïc theo yù nghóa cuûa Leã Phuïc Sinh, baøi ca vònh cuûa vua Hezekiah môùi coù moät gioïng ñieäu môùi meû. Ngay trong Cöïu Öôùc ñaõ coù nhöõng tia saùng choùi chieáu leân töø caùc baøi Thaùnh Vònh, khi con ngöôøi nguyeän caàu tuyeân xöng nieàm tin cuûa hoï laø “Chuùa khoâng ruoàng raãy boû maëc toâi cho Aâm Phuû, cuõng khoâng ñeå cho toâi trung cuûa Ngaøi bò huûy hoaïi. Ngaøi toû cho toâi thaáy con ñöôøng söï soáng, traøn ngaäp nieàm vui tröôùc nhan Ngaøi, nhöõng hoan laïc muoân ñôøi ôû beân tay höõu Ngaøi” (Ps 15 [16]: 10-11; xem Ps 48 [49] vaø 72 [73]}. Veà phaàn mình, taùc giaû Saùch Khoân Ngoan cuõng khoâng ngaàn ngaïi xaùc nhaän raèng nieàm hy voïng cuûa ngöôøi coâng chính “ñaày nhöõng tính caùch baát töû” (Wis 3:4), vì vò taùc giaû naøy thaâm tín raèng, caûm nghieäm ñöôïc soáng hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa theå hieän trong cuoäc soáng traàn gian naøy seõ khoâng bò maát ñi. Chuùng ta bao giôø cuõng seõ vöôït treân caùi cheát, ñöôïc Thieân Chuùa haèng höõu voâ bieân baát taän naâng ñôõ vaø baûo veä, vì “linh hoàn keû coâng chính ôû trong tay Thieân Chuùa, neân khoâng moät cöïc hình naøo chaïm ñöôïc ñeán hoï” (Wis 3:1).


Nhôø cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Con Thieân Chuùa, maø maàm moáng haèng soáng ñaëc bieät ñaõ ñöôïc gieo troàng vaø ñaõ ñöôïc naåy maàm nôi tính chaát taøn ruïi cheát choùc cuûa chuùng ta, moät tính chaát khieán cho chuùng ta coù theå laäp laïi nhöõng lôøi cuûa Thaùnh Toâng Ñoà döïa vaøo lôøi Thaùnh Kinh Cöïu Öôùc: “Vaø khi caùi khaû hoaïi ñöôïc maéc laáy tính chaát baát hoaïi vaø caùi cheát choùc ñöôïc maéc laáy tính chaát baát töû, thì baáy giôø neân troïn nhöõng gì ñaõ vieát: ‘Söï cheát ñaõ bò vinh thaéng nuoát ñi. Oâi söï cheát, chieán thaéng cuûa ngöôi ôû ñaâu? Oâi söï cheát, noïc ñoäc cuûa ngöôi ôû ñaâu?’” (1Cor 15:54-55; xem Is 25:8; Hosea 13:14).

 

4.-        Tuy nhieân, Vua Hezekiah cuõng keâu môøi chuùng ta haõy suy nghó veà tính chaát moûng doøn yeáu ñuoái cuûa loaøi taïo vaät. Nhöõng hình aûnh gôïi leân suy tö nôi taâm trí chuùng ta. Cuoäcï soáng con ngöôøi ñöôïc dieãn taû nhö bieåu hieäu cuûa moät caùi leàu du muïc. ÔÛ choã, chuùng ta luùc naøo cuõng laø nhöõng keû haønh höông vaø laø ngöôøi löõ khaùch treân traàn gian naøy. Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi coøn ñöôïc aùm chæ veà hình aûnh y phuïc laø nhöõng gì ñan keát vaãn coù theå chöa neân troïn khi ñöôøng chæ bò caét vaø coâng vieäc gaëp trôû ngaïi (xem Is 38:12). Vò Taùc giaû Thaùnh Vònh cuõng caûm thaáy nhö theá: “Ngaøi ñaõ cho toâi soáng nhöõng ngaøy raát ngaén nguûi; cuoäc soáng cuûa toâi chaúng laø gì tröôùc nhan Ngaøi. Taát caû moïi vaät höõu töû chaúng qua chæ laø hôi thôû. Chuùng ta vaát vaû ngöôïc xuoâi cuõng chæ nhö côn gioù thoaûng; nhöõng gì chuùng ta ñeo ñuoåi tôùi cuøng cuõng chæ laø hôi bay” (Ps 38 [39]:6-7). Chuùng ta phaûi nhaän thöùc laïi nhöõng giôùi haïn cuûa mình, haõy bieát raèng “Neáu sung söùc cuøng laém chuùng ta cuõng chæ soáng tôùi 70 hay 80 naêm cuoäc ñôøi; nhöõng naêm thaùng aáy haàu heát laø saàu ñau vaø cô cöïc; chuùng qua ñi raát nhanh, taát caû chuùng ta roài cuõng seõ qua ñi”, Taùc Giaû Thaùnh Vònh noùi leân moät laàn nöõa nhö vaäy (Ps 89 [90]:10).


5.-        Bôûi theá, trong ngaøy yeáu ñau vaø khoå ñau, caàn phaûi daâng leân Chuùa lôøi ca than, nhö Hezekiah daïy chuùng ta, baèng caùch söû duïng nhöõng hình aûnh thi ca, oâng ñaõ dieãn taû vieäc khoùc loùc cuûa mình nhö tieáng gaùy cuûa loaøi chim eùn vaø tieáng thaàm thì cuûa con chim caâu (xem Is 38:14). Theá roài, cho duø vua coù ngaàn ngaïi noùi leân raèng vua caûm thaáy Thieân Chuùa nhö laø moät ñoái phöông, raát gioáng nhö laø moät con sö töû caáu xeù naùt heát moïi ñoát xöông cuûa mình (xem caâu 13), vua vaãn khoâng thoâi keâu caàu Ngaøi: “Oâi Chuùa, toâi ñang kieät söùc; xin Ngaøi haõy ñôõ naâng toâi!” (xem caâu 14).


Chuùa khoâng theå naøo laïnh luøng döûng döng tröôùc nöôùc maét cuûa nhöõng ai khoå ñau, Ngaøi ñaùp öùng, uûi an vaø cöùu ñoä, maëc duø khoâng luoân luoân theo kieåu caùch mong muoán cuûa chuùng ta. Ñoù laø nhöõng gì Hezekiah ñaõ coâng nhaän ôû ñoaïn keát, khích leä taát caû moïi ngöôøi haõy hy voïng, nguyeän xin vaø tin töôûng, xaùc tín raèng Thieân Chuùa seõ khoâng ruoàng boû taïo vaät cuûa Ngaøi: “Chuùa laø Ñaáng cöùu ñoä cuûa chuùng ta; chuùng ta seõ ñaøn haùt xöôùng ca / Trong nhaø cuûa Chuùa heát moïi ngaøy trong ñôøi soáng chuùng ta” (caâu 20).

 

6.-        Truyeàn thoáng Latinh thôøi trung coå vaãn coøn baûo trì ñöôïc lôøi daãn giaûi hay veà baøi ca vònh cuûa Vua Hezekiah naøy cuûa Bernardo di Chiaravalle, moät trong nhöõng nhaø thaàn bí tieâu bieåu cuûa ngaønh ñan vieän Taây Phöông. Noù laø baøi thöù ba trong nhöõng Baøi Giaûng maø Bernardo, khi aùp duïng cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi vaøo thaûm kòch maø nhaø vua xöù Giuñeâa naøy phaûi chòu, vaø phaân tích saâu xa noäi dung cuûa baøi ca vònh, ñaõ vieát ra nhieàu ñieàu, trong ñoù coù caâu: “Toâi seõ chuùc tuïng Chuùa trong moïi luùc, töùc laø töø saùng tôùi toái, nhö toâi ñaõ  thöïc hieän, chöù khoâng phaûi nhö nhöõng ngöôøi chæ chuùc tuïng Ngaøi khi Ngaøi laøm laønh cho hoï, hay cuõng khoâng nhö nhöõng ai tin töôûng moät luùc naøo ñoù, nhöng laïi boû cuoäc khi thöû thaùch xaåy ñeán, song nhö nhöõng vò thaùnh, toâi seõ noùi raèng: Neáu chuùng ta ñaõ laõnh nhaän söï thieän töø tay Thieân Chuùa thì chaúng leõ chuùng ta laïi khoâng chaáp nhaän caû söï döõ hay sao? Theá neân caû hai giaây phuùt trong ngaøy soáng naøy ñeàu laø thôøi gian phuïng söï Thieân Chuùa, vì than khoùc veà ñeâm, coøn ban ngaøy thì haân hoan vui möøng. Toâi seõ traàm mình trong khoå ñau veà ñeâm, ñeå toâi coù theå hoan höôûng haïnh phuùc vaøo luùc ban mai” (Scriptorium Claravallense, Sermo III, No. 6, Milan 2000, pp. 59-60).


Bôûi vaäy, lôøi caàu khaån cuûa vò vua naøy ñöôïc Thaùnh Bernardo ñoïc nhö bieåu hieäu cho baøi ca nguyeän caàu cuûa Kitoâ höõu, moät baøi ca nguyeän phaûi vang voïng baèng cuøng moät tính caùch lieân læ vaø thaâm traàm trong taêm toái cuûa ñeâm ñen vaø cuûa thöû thaùch, cuõng nhö trong aùnh saùng cuûa ngaøy soáng vaø cuûa nieàm vui.


(Keát thuùc baøi giaùo lyù, ÑTC ñaõ toùm goïn nhö sau)


Anh chò em thaân meán,

 

Baøi Ca Vònh Hezekiah, moät oâng Vua Do Thaùi xöa, ñöôïc trình baøy cho thaáy hai phaàn khaùc bieät. Phaàn thöù nhaát noùi veà nhöõng caûnh töôïng kinh khieáp cuûa khoå ñau vaø söï cheát ñang taán coâng ngöôøi toâi tôù cuûa Chuùa. Phaàn thöù hai laø moät baøi thaùnh thi vui möøng taï ôn veà cuoäc soáng môùi vaø ôn cöùu ñoä ñöôïc Thieân Chuùa ban cho.

 

Baøi Ca Vònh naøy môøi goïi chuùng ta haõy suy nghó veà thaân phaän moûng doøn yeáu ñuoái taïo vaät chuùng ta. Trong nhöõng luùc yeáu ñau vaø khoå ñau caàn phaûi daâng leân Chuùa nhöõng tieáng keâu than, vì Ngaøi nhaän lôøi chuùng ta vaø khoâng laïnh luøng döûng döng tröôùc nhöõng gioït leä cuûa chuùng ta. Caû trong nhöõng luùc gaëp may laønh nöõa, chuùng ta cuõng phaûi ñaët nieàm tin töôûng cuûa mình nôi Chuùa vaø haùt ca chuùc tuïng Ngaøi baèng taám loøng tri aân caûm taï. Nhö theá, baøi thaùnh thi cuûa Hezekiah trôû neân moät maãu möïc cho lôøi caàu nguyeän cuûa Kitoâ höõu: cho duø soáng trong taêm toái cuûa saàu ñau hay khoå ñau, hoaëc soáng trong aùnh saùng toûa raïng cuûa vui möøng vaø ôn cöùu ñoä, Kitoâ höõu ñeàu phaûi keâu leân Thieân Chuùa vaø keâu caàu Ñaáng Thaùnh laø Taïo Hoùa vaø laø Ñaáng Cöùu Ñoä cuûa hoï.  

 

ÑTC tieáp caùc tham döï vieân hoäi nghò cuûa Hoïc Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng: “Giaùo Hoäi xaùc nhaän quyeàn soáng cuûa moãi moät con ngöôøi voâ toäi, ôû moãi giaây phuùt cuoäc ñôøi cuûa hoï. Vieäc phaân bieät, ñoâi khi ñöôïc phaùc hoïa nôi moät soá nhöõng vaên kieän quoác teá, giöõa ‘höõu theå con ngöôøi’ (human being) vaø ‘ngoâi vò con ngöôøi’ (human person), ñeå roài töø ñoù coâng nhaän quyeàn soáng vaø tính caùch veïn toaøn veà theå lyù giaønh cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc sinh vaøo ñôøi maø thoâi, laø moät phaân bieät nhaân taïo, khoâng coù neàn taûng veà khoa hoïc hay trieát lyù”. Phaùi ñoaøn tham döï hoäi nghò taïi Roâma naøy vaøo nhöõng ngaøy 25-27/2/2002, veà ñeà taøi: “Baûn Tính vaø Phaåm Giaù cuûa Con Ngöôøi laø Neàn Taûng cho Quyeàn Soáng: Nhöõng Thaùch Ñoá cuûa Moâi Tröôøng Vaên Hoùa Hieän Ñaïi”. Vaøo buoåi keát thuùc chieàu hoâm nay, ÑTC ñaõ huaán duï hoï nhö sau: “Caàn phaûi giuùp cho con ngöôøi ñöôøng thôøi cuûa chuùng ta hieåu ñöôïc giaù trò tích cöïc vaø nhaân baûn hoùa cuûa leà luaät töï nhieân, ñieàu chænh laïi moät loaït nhöõng hieåu laàm vaø giaûi thích sai laïc. Huaán quyeàn cuûa Giaùo Hoäi naïi ñeán tính caùch phoå quaùt cuõng nhö tính chaát khaúng ñònh vaø kieän toaøn cuûa leà luaät töï nhieân lieân quan ñeán vieäc truyeàn ñaït söï soáng, laø vöøa ñeå giöõ gìn söï veïn toaøn cuûa moái hieäp nhaát hoân nhaân nôi taùc ñoäng truyeàn sinh cuõng nhö ñeå baûo toàn vieäc höôùng tôùi söï soáng nôi tình yeâu phoái ngaãu. Huaán quyeàn cuõng keâu goïi veà vaán ñeà toân troïng söï soáng con ngöôøi voâ toäi: ÔÛ ñaây chuùng ta nghó ñeán vieäc phaù thai, trôï an töû, vaø vieäc trieät tieâu cuõng nhö vieäc thí nghieäm caùc phoâi thai vaø baøo thai con ngöôøi”. ÑTC khaúng ñònh Giaùo Hoäi chuû tröông ñieàu naøy laø vì quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi: “phaûi lieân quan ñeán nhöõng gì con ngöôøi laø theo baûn tính cuûa hoï cuõng nhö theo phaåm giaù cuûa hoï, chöù khoâng leä thuoäc vaøo nhöõng thöù choïn löïa chuû quan cuûa nhöõng keû naém trong tay quyeàn haønh nôi sinh hoaït xaõ hoäi hay nhöõng ai vaän ñoäng ñeå chieám ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ña soá. (Vieäc caét nghóa sai laïc veà quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi, ÑTC caûnh giaùc) coù theå daãn nhöõng theå cheá daân chuû tôùi moät hình thöùc chuyeân cheá traàm troïng. Giaùo Hoäi xaùc nhaän quyeàn soáng cuûa moãi moät con ngöôøi voâ toäi, ôû moãi giaây phuùt cuoäc ñôøi cuûa hoï. Vieäc phaân bieät, ñoâi khi ñöôïc phaùc hoïa nôi moät soá nhöõng vaên kieän quoác teá, giöõa ‘höõu theå con ngöôøi’ (human being) vaø ‘ngoâi vò con ngöôøi’ (human person), ñeå roài töø ñoù coâng nhaän quyeàn soáng vaø tính caùch veïn toaøn veà theå lyù giaønh cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc sinh vaøo ñôøi maø thoâi, laø moät phaân bieät nhaân taïo, khoâng coù neàn taûng veà khoa hoïc hay trieát lyù”.


28/2 Thöù Naêm.

 

ÑTC tieáp Toång Thoáng nöôùc Coäng Hoøa Balan, Aleksander Kwasniewski. Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh ñaõ loan baùo tin veà cuoäc gaëp gôõ naøy nhö sau: “Saùng nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp oâng Aleksander Kwasniewski, Toång Thoáng nöôùc Coäng Hoøa Balan. Sau ñoù oâng gaëp ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano. Trong hai cuoäc trao ñoåi naøy, vaán ñeà ñöôïc chuù yù laø moái lieân heä giöõa Giaùo Hoäi vaø Chính Phuû ôû Balan, caùch rieâng nhöõng vaán ñeà Giaùo Hoäi haèng quan taâm laø söï soáng, gia ñình vaø tình ñoaøn keát. Vaán ñeà tình hình ôû Aâu Chaâu vaø theá giôùi cuõng ñöôïc baøn ñeán. Toång Thoáng ngoû lôøi môøi ÑTC vieáng thaêm Balan vaø ÑTC ñaõ toû lôøi caûm nhaän”. 

 

ÑTC tieáp khoaûng 80 vò giaùm muïc thaân höõu cuûa Phong Traøo Focolare: “Moái hieäp thoâng trong daân Kitoâ Giaùo phaûi ñöôïc aùp duïng, soáng ñoäng vaø theå hieän hôn nöõa, baèng moät daán thaân ñöôïc hoaïch ñònh ñaøng hoaøng, ôû caáp Giaùo Hoäi hoaøn vuõ cuõng nhö Giaùo Hoäi ñòa phöông”. Trong cuoäc gaëp gôõ naøy, ÑTC nhaán maïnh ñeán chuû ñeà “linh ñaïo hieäp thoâng” laø ñeà taøi cuûa caùc vò giaùm muïc tuï veà hoïp nhau kyû nieäm 25 naêm nhoùm giaùm muïc thaân höõu Focolare, vaø cuõng laø chuû ñieåm Ngaøi ñaõ nhaán maïnh trong Toâng Thö “Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû” cuûa Ngaøi. ÑTC giaûi thích raèng moái hieäp thoâng trong Giaùo Hoäi laø “moät thöïc taïi caáu taïo neân chính baûn tính cuûa Giaùo Hoäi”, nhö Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc goïi laø “moät daáu hieäu vaø laø phöông tieän cho moái hieäp nhaát thaân maät vôùi Thieân Chuùa cuõng nhö cho moái hieäp nhaát toaøn theå nhaân loaïi. Bôûi theá, moái hieäp thoâng trong daân Kitoâ Giaùo phaûi ñöôïc aùp duïng, soáng ñoäng vaø theå hieän hôn nöõa, baèng moät daán thaân ñöôïc hoaïch ñònh ñaøng hoaøng, ôû caáp Giaùo Hoäi hoaøn vuõ cuõng nhö Giaùo Hoäi ñòa phöông. (Vieäc phuïc vuï cho moái hieäp thoâng, ÑTC xaùc nhaän) ñöôïc trôû thaønh ñaëc tính noäi taïi cuûa Thaäp Giaù, (moät Thaäp Giaù hoøa giaûi con ngöôøi vôùi Chuùa Cha cuõng nhö vôùi nhau. Theo göông Chuùa Kitoâ, ÑTC tieáp) Giaùo Hoäi, Nhieäm Theå cuûa Chuùa Kitoâ, tieáp tuïc coâng vieäc cuûa Ngöôøi. (Ñoù cuõng laø kinh nghieäm cuûa caùc vò toâng ñoà, ÑTC chia seû) “thöøa taùc vuï hieäp thoâng vaø vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa (cuûa caùc vò) ñaõ ñöôïc höôûng nhöõng hoa traùi gioáng nhö cuûa Chuùa Kitoâ, ñoù laø hoa traùi cuûa moät haït luùa mieán sinh nhieàu hoa traùi khi noù muïc naùt ñi vaø vì noù muïc naùt ñi trong loøng ñaát”. (Daáu hieäu tuyeät vôøi nhaát cuûa vieäc troå sinh hoa traùi naøy, ÑTC xaùc ñònh) laø caùc thöù hoa traùi cuûa Thaàn Linh, nhaát laø hoa traùi yeâu thöông, vui möøng vaø bình an, nhöõng hoa traùi maø, qua nhöõng theå hieän vaø ñaëc suûng khaùc nhau, laøm neân ñaëc tính chöùng töø cuûa caùc thaùnh ôû heát moïi thôøi ñaïi vaø ôû khaép caùc quoác gia”.

 

ÑTC ñaëc bieät chaøo Chiara Lubich. Baø cuõng coù maët trong buoåi trieàu kieán naøy. Baø ñaõ hoäi hoïp vaø gaëp gôõ caùc vò giaùm muïc ôû Castel Gandolfo caùch Roâma khoaûng 30 caây soá hay 18 daëm. ÑHY Miloslav Vlk, TGM Prague, ñaõ ñaïi dieän phaùi ñoaøn baùi chaøo ÑTC. ÑHY ñaõ toùm löôïc lòch söû cuûa Giaùm Muïc Thaân Höõu Focolare töø naêm 1977: “Baáy giôø chuùng con coù 12 ngöôøi, hoâm nay chuùng con coù maáy traêm giaùm muïc, nhöõng ngöôøi gaëp gôõ nhau ôû moät soá phaàn ñaát treân theá giôùi, ñeå tìm hieåu saâu xa hôn nöõa linh ñaïo hieäp thoâng, moät linh ñaïo ñaõ phaùt xuaát trong Phong Traøo Focolare”.

 

Hai Vaên Kieän veà Ñieän Löôùi Toaøn Caàu: “Ñaïo Lyù vôùi Ñieän Löôùi Toaøn Caàu” vaø “Giaùo Hoäi vaø Ñieän Löôùi Toaøn Caàu”. Hoâm nay, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Phöông Tieän Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, vôùi söï hieän dieän cuûa hai vò phuï traùch ñöông kim laø ÑTGM John Patrick Foley, chuû tòch, vaø ÑGM Pierfranco Pastore, thö kyù, ñaõ ban boá hai vaên kieän treân ñaây taïi vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh. Hai baûn vaên kieän naøy ñöôïc ban haønh baèng 7 thöù tieáng: Ñöùc, Taây Ban Nha, Phaùp, Anh, YÙ, Balan vaø Boà Ñaøo Nha. Vò chuû tòch trình baøy veà vaên kieän thöù nhaát, vaø vò thö kyù trình baøy veà vaên kieän thöù hai. Sau ñaây laø nhöõng ñieåm chính yeáu trong hai baøi trình baøy cuûa hai vò veà hai baûn vaên kieän hôïp thôøi naøy:

 

ÑTGM John Patrick Foley veà “Ñaïo Lyù vôùi Ñieän Löôùi Toaøn Caàu”:

 

 

ÑGM Pierfranco Pastore veà Giaùo Hoäi vaø Ñieän Löôùi Toaøn Caàu

 

 

1/3 Thöù Saùu.

YÙ Chæ cuûa ÑTC trong Thaùng Ba

 

YÙ chung: “Caàu cho caùc toå chöùc vaø caùc nhoùm thuoäc Giaùo Hoäi ñang daán thaân hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeå, baèng chöùng töø cuûa mình, hoï coù theå maïnh meõ vaø lieân læ loan truyeàn Phuùc AÂm yeâu thöông”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo: “Xin cho caùc daân toäc thuoäc luïc ñòa Phi Chaâu, baèng vieäc môû roäng loøng ñoùn nhaän söù ñieäp chaân thaät vaø giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm, ñöôïc chuû ñoäng daán thaân vaøo vieäc coå voõ vaán ñeà hoøa giaûi vaø tình ñoaøn keát”.

 

ÑTC nghe baøi giaûng thöù nhaát trong Muøa Chay: “Toäi loãi laø moät sieâu caáu truùc ñích thöïc duy nhaát, laø phaàn phuï theâm duy nhaát vaøo döï aùn nguyeân thuûy cuûa Thieân Chuùa giaønh cho con ngöôøi”. Saùng nay, vaøo luùc 9 giôø, taïi Nguyeän Ñöôøng Meï Chuùa Cöùu Chuoäc, theo thoâng leä haèng naêm, Giaùo Trieàu Roâma, sau Tuaàn Tónh Taâm Muøa Chay, laïi tieáp tuïc tham döï caùc baøi giaûng haèng tuaàn trong Muøa Chay ñeå doïn mình cho Tuaàn Thaùnh. Vò giaûng haèng tuaàn trong Muøa Chay naêm nay laø Cha Raniero Cantalamessa, O.F.M.Cap, vò giaûng thuyeát cuûa Giaùo Hoaøng Gia. Chuû ñeà laø Baét ñaàu laïi töø Chuùa Kitoâ”, moät ñieåm chuû yeáu trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Kyû cuûa ÑTC. Caùc ngaøy tuaàn giaûng Muøa Chay naêm nay laø 1, 8, 15 vaø 22 Thaùng Ba, töùc vaøo Thöù Saùu haèng tuaàn. Ñaïi quan tö töôûng cuûa baøi giaûng ñaàu tieân naøy nhö sau: Khi Chuùa Gieâsu ñeán theá gian thì Thieân Chuùa coù moät dung nhan môùi meû laï luøng. Ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà cuûa moät dung nhan töôïng hình, maø laø moät dung nhan thöïc söï, moät dung nhan höõu hình, moät dung nhan con ngöôøi. Trong moät thöù vaên hoùa coá gaéng laøm cho Gieâsu Nazareùt trôû thaønh moät con ngöôøi gioáng nhö baát cöù moät ngöôøi naøo khaùc, Kitoâ Giaùo caàn phaûi taùi nhaän thöùc “nhaân tính thöïc söï cuûa Chuùa Kitoâ”. Nhöng trang Phuùc AÂm khoâng nhaán maïnh nhieàu ñeán söï kieän Chuùa Gieâsu laø moät con ngöôøi thöïc maø Ngöôøi laø “moät con ngöôøi môùi”, hình aûnh tuyeät haûo cuûa Chuùa Cha. “Chuùng ta khoâng ñöôïc nghó raèng vì Ngöôøi ñaõ chia seû nhöõng yeáu heøn cuûa chuùng ta maø Ngöôøi cuõng tham phaàn vaøo nhöõng laàm loãi cuûa chuùng ta. Ngöôøi maëc laáy thaân phaän cuûa moät noâ leä, nhöng khoâng laây nhieãm toäi loãi. Nhôø ñoù Ngöôøi ñaõ laøm cho con ngöôøi neân phong phuù, song khoâng haï caáp Thieân Chuùa xuoáng”. Söï kieän khoâng coù toäi loãi “laø ñaëc tính nôi nhaân tính chaân thöïc cuûa Ngöôøi, vì toäi loãi laø moät sieâu caáu truùc ñích thöïc duy nhaát, laø phaàn phuï theâm duy nhaát vaøo döï aùn nguyeân thuûy cuûa Thieân Chuùa giaønh cho con ngöôøi”. Chuùa Kitoâ “khoâng phaûi laø moät con ngöôøi gioáng nhö taát caû moïi ngöôøi khaùc, maø laø moät con ngöôøi taát caû moïi  ngöôøi khaùc phaûi neân gioáng”. Ñoù laø muïc ñích cuûa Muøa Chay.

 

ÑTC tieáp tham döï vieân hoäi nghò cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Phöông Tieän Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi: “Trong vieäc truyeàn thoâng in aán, truyeàn thanh vaø truyeàn hình, trong theá giôùi phim aûnh vaø ñieän löôùi toaøn caàu, haõy tìm caùch môû cöûa cho Ñaáng raát töø bi laø cöûa cöùu ñoä cho chuùng ta. Baáy giôø caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng môùi laø moät theá giôùi truyeàn thoâng chaân chính, moät theá giôùi khoâng phaûi cuûa aûo aûnh maø laø cuûa chaân lyù vaø nieàm vui”. Hoâm qua, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh vöøa ban haønh hai vaên kieän veà phöông tieän ñieän löôùi toaøn caàu. Hoâm nay, hoäi ñoàng naøy hoïp hoäi nghò veà ñeà taøi: “Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng vaø vieäc taân truyeàn baù phuùc aâm hoùa: nhöõng hoaït ñoäng hieän taïi vaø nhöõng döï aùn trong töông lai”. ÑTC ñaõ ban huaán töø cho thaønh phaàn tham döï vieân hoäi nghò cuûa hoäi ñoàng naøy nhö sau: “Cuoäc thaùch ñoá ñaëc bieät tröôùc maét anh em phaûi laøm sao coù theå baûo ñaûm ñöôïc raèng tieáng noùi cuûa Chuùa Kitoâ khoâng bò loaïi tröø hay bò caám nín trong ñaáu tröôøng taân tieán cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng… Phuùc AÂm khoâng ñöôïc bò haïn heïp vaøo moät theá giôùi hoaøn toaøn tö rieâng. Khoâng! Phaûi loan truyeàn Chuùa Gieâsu Kitoâ cho theá giôùi, bôûi theá maø Giaùo Hoäi phaûi can ñaûm vaø tin töôûng nhaäp cuoäc ñaïi dieãn ñaøn cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng… Chuùng ta chaúng nhöõng phaûi söû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng ñeå truyeàn ñaït Chuùa Kitoâ cho theá giôùi, chuùng ta coøn phaûi rao giaûng Phuùc AÂm cho chính theá giôùi truyeàn thoâng ñaïi chuùng nöõa… Khoâng caàn phaûi ñôïi cho ñeán khi söï vieäc xaåy ra hay laøm moät caùch ñaïi khaùi vaäy thoâi. Ñaây laø luùc cho vieäc phaùc hoïa nhöõng gì cuï theå vaø taùc hieäu… Thöù vaên hoùa truyeàn thoâng ñaïi chuùng töï noù phaûi ñöôïc truyeàn baù phuùc aâm hoùa! Anh em ñöôïc keâu goïi ñeå cung öùng cho Giaùo Hoäi nieàm höùng khôûi vaø nhöõng tö töôûng ñeå thöïc hieän vieäc troïng ñaïi ñoù, nhöõng gì ñöôïc ruùt ra töø nhöõng tieâu chuaån chuyeân nghieäp cao nhaát vaø nhöõng nguoàn maïch saâu xa nhaát cuûa ñöùc tin Kitoâ Giaùo vaø truyeàn thoáng Coâng GiaùoPhuùc AÂm bao giôø cuõng soáng ñoäng trong vieäc hoäi thoaïi vôùi vaên hoùa, vì Lôøi Haèng Höõu khoâng bao giôø thoâi hieän dieän nôi Giaùo Hoäi cuõng nhö nôi loaøi ngöôøi. Neáu Giaùo Hoäi laäp löõng vôùi vaên hoùa thì Phuùc AÂm seõ im tieáng”. ÑTC keát luaän khi keâu goïi caùc nhaø truyeàn thoâng nhö sau: “Chuùng ta khoâng coù gì ñeå coáng hieán ngoaøi Chuùa Gieâsu, Ñaáng Trung Gian duy nhaát giöõa Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi. Truyeàn baù phuùc aâm hoùa chaúng qua laø laøm sao cho Ngöôøi ñöôïc thaáy vaø ñöôïc nghe, vì chuùng ta bieát raèng neáu Chuùa Gieâsu khoâng coù choã cuûa Ngöôøi thì con ngöôøi cuõng khoâng coù choã cuûa mình. Bôûi theá, Toâi tha thieát xin anh em, trong taát caû moïi hoaïch ñònh cuûa anh em, haõy daønh choã cho Chuùa Kitoâ. Trong vieäc truyeàn thoâng in aán, truyeàn thanh vaø truyeàn hình, trong theá giôùi phim aûnh vaø ñieän löôùi toaøn caàu, haõy tìm caùch môû cöûa cho Ñaáng raát töø bi laø cuûa cöùu ñoä cho chuùng ta. Baáy giôø caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng môùi laø moät theá giôùi truyeàn thoâng chaân chính, moät theá giôùi khoâng phaûi cuûa aûo aûnh maø laø cuûa chaân lyù vaø nieàm vui”.

ÑHY Ratzinger vôùi bieán coá 911: “Chuùng ta thaáy roõ hôn nöõa nhöõng boä maët con ngöôøi thaâm hieåm”.

Hoâm nay, trong moät cuoäc hoïp töôûng nhôù Giaùm Muïc Eugenio Corecco giaùo phaän Lugano, veà ñeà taøi “Ñöùc Tin, Söï Thaät vaø Khoan Dung”, ÑHY Toång Tröôûng Thaùnh Boâ Tín Lyù Ñöùc Tin ñaõ chia seû caûm nhaän cuûa mình veà bieán coá 911 ôû Hoa Kyø qua cuoäc phoûng vaán sau ñaây:

 

Vaán:  Thöa Ngaøi, ngöôøi ta noùi raèng sau ngaøy 11/9, theá giôùi khoâng coøn ñöôïc nhö tröôùc nöõa. Vaäy coù gì thay ñoåi cuõng xaåy ra cho Giaùo Hoäi khoâng?

 

Ñaùp: Toâi khoâng muoán noùi raèng bieán coá 11/9 ñaõ cho thaáy nhöõng ñieàu hoaøn toaøn môùi meû. Vaán ñeà ñe doïa cuûa baïo ñoäng khuûng boá vaãn ñaõ xaåy ra roài. Tuy nhieân, giôø ñaây chuùng ta laïi ñang phaûi chuù troïng hôn nöõa tôùi moái ñe doïa naøy. Neáu moät ñieàu gì ñoù ñaõ laøm thay ñoåi thì chính laø caùi nhaän thöùc cuûa ngöôøi Taây Phöông cuûa chuùng ta veà quan nieäm nguy hieåm. Döïa theo moät caâu cuûa Thaùnh AÂu Quoác Tinh, chuùng ta coù theå noùi raèng ngaøy nay chuùng ta thaáy ñöôïc roõ hôn nöõa nhöõng boä maët con ngöôøi thaâm hieåm.


Vaán: Vieäc ñoái ñaàu vôùi Hoài Giaùo laø moät vaán ñeà soâi boûng. Theo yù cuûa Ngaøi, ngöôøi ta coù theå noùi veà tính caùch troåi vöôït cuûa vaên hoùa Do Thaùi Giaùo vaø Kitoâ Giaùo hay chaêng?

 

Ñaùp: Ñaây laø moät oå mìn, nhöng toâi cuõng khoâng muoán traùnh neù vaán ñeà. Khi chuùng ta noùi veà vaên hoùa, chuùng ta phaûi phaân bieät nhöõng giaù trò nôi nhöõng theå hieän lòch söû cuûa noù. Söï thaät veà ñöùc tin Kitoâ Giaùo ñaõ cho chuùng ta thaáy taát caû chieàu saâu cuûa ñöùa tin naøy, theá nhöng, ñaùng buoàn thay, chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân raèng, ñöùc tin naøy nhieàu laàn ñaõ bò trôû thaønh môø mòt bôûi nhöõng haønh vi cöû chæ cuï theå cuûa nhöõng ai xöng mình laø Kitoâ höõu. Hoài Giaùo cuõng coù nhöõng luùc raát vinh quang vaø suy ñoài trong gioøng lòch söû vaäy.

 
Vaán: Bôûi theá ngöôøi ta khoâng theå noùi vaên hoùa naøy noåi hôn vaên hoaù kia phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Chaúng haïn, thöôøng tình chuùng ta coù theå vaø phaûi noùi raèng nhöõng giaù trò veà hoân nhaân ñoäc theâ, veà phaåm giaù phuï nöõ v.v. chaéc chaén ñaõ chöùng toû cho thaáy tính caùch troåi vöôït cuûa vaên hoùa. Thaät söï theá giôùi Hoài Giaùo khoâng hoaøn toaøn sai laàm khi traùch Taây Phöông theo truyeàn thoáng Kitoâ Giaùo veà tình traïng chuùng ta suy ñoài veà luaân lyù cuõng nhö veà vieäc ñoái xöû vôùi söï soáng con ngöôøi theo yù muoán cuûa mình… Söï kieän naøy baét chuùng ta phaûi nghieâm thaúng xeùt laïi löông taâm cuûa chuùng ta. Ñieàu quan troïng laø phaûi ñi saâu vaøo taän goác reã cuûa nhöõng giaù trò ñöôïc caùc toân giaùo khaùc nhau truyeàn giaûng. Chính ôû choã naøy maø vieäc ñoái thoaïi toân giaùo thöïc söï baét nguoàn.

 

Vaán: Thaùi ñoä baûo thuû cöïc ñoan hay khoâ ñaïo, ñieàu naøo nguy hieåm hôn?

 

Ñaùp: Thaùi ñoä cöïc ñoan baûo thuû coù nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Chaúng haïn, caùc vò giaùm muïc Hoa Kyø khoâng muoán söû duïng chöõ cöïc ñoan baûo thuû ñeå aùm chæ thaùi ñoä cöïc ñoan baïo ñoäng, vì coù moät soá thuoäc theá giôùi Caûi Caùch ôû Hieäp Chuûng Quoác cho mình laø thaønh phaàn cöïc ñoan baûo thuû ñaõ rôi vaøo tröôøng hôïp trôû thaønh baïo ñoäng vaø cuoàng tín. Thaùi ñoä khoâ ñaïo cuõng coù nhöõng hình thöùc khaùc nhau. Coù nhöõng ngöôøi khoâng coi mình laø Kitoâ höõu nhöng laïi laø nhöõng ngöôøi coù khuynh höôùng ñaïo lyù thaàm kín beân trong. Cuõng coù thöù khoâ ñaïo hoãn loaïn vaø töï phuï cuûa nhöõng ai muoán loät traàn con ngöôøi ra ñeå taùi taïo nhöõng mieáng maûnh cuûa con ngöôøi theo kieåu caùch rieâng cuûa hoï chöù khoâng theo chieàu höôùng cuûa Ñaáng Hoùa Coâng.

 
Vaán: Ngaøi thöôøng noùi veà moät Coâng Giaùo thieåu soá cuõng nhö veà Giaùo Hoäi laø nhöõng gì mai naøy chaéc chaén seõ bò suy giaûm. Laøm sao ñieàu naøy coù theå dung hoøa vôùi lôøi ÑGH keâu goïi AÂu Chaâu ñöøng queân goác reã Kitoâ giaùo cuûa mình ñaây?

 

Ñaùp: Kieåu Giaùo Hoäi khoái ñoâng coù theå laø moät caùi gì ñoù ñeïp ñeõ nhöng khoâng nhaát thieát laø caùch duy nhaát trong vieäc Giaùo Hoäi phaûi laø. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø Giaùo Hoäi seõ bò giaûm thieåu thaønh moät nhoùm coâ laäp. Giaùo Hoäi coù moät troïng traùch ñaïi ñoàng, moät troïng traùch truyeàn giaùo ñeå loan baùo vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa môùi. Moät phaàn trong coâng vieäc laøm naøy ñoù laø keâu goïi AÂu Chaâu haõy soáng goác reã Kitoâ giaùo cuûa mình. Coøn nhöõng gì khaùc, Giaùo Hoäi caàn phaûi laøm heát söùc, baèng taát caû nghò löïc saùng taïo cuûa mình, ñeå laøm sao cho quyeàn löïc soáng ñoäng vaø thu huùt cuûa Phuùc AÂm khoûi bò suy yeáu ñi.

 

2/3 Thöù Baûy.

ÑTC vieáng thaêm Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Moscow qua Dieãn AÛnh Vieãn Lieân: “Chæ coù nhöõng con ngöôøi nam nöõ môùi môùi coù theå canh taân lòch söû ñöôïc maø thoâi”. Hoâm nay, Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 2/3, ÑTC höôùng daãn giôùi treû Coâng Giaùo caàu nguyeän taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Meï Voâ Nhieãm qua Dieãn AÛnh Vieãn Lieân Video Link. Tham döï vaøo bieán coá naøy coøn coù giôùi treû ôû Nhaõ Ñieån, Hy Laïp; Budapest, Hung Gia Lôïi; Strasbourg, Phaùp; Vienna, AÙo, vaø Valencia, Taây Ban Nha nöõa. Nhöõng thaønh phoá naøy ñöôïc choïn bôûi UÛy Ban Tuyeân UÙy Ñaïi Hoïc AÂu Chaâu laø toå chöùc ñöôïc ÑTC coå voõ thaønh laäp naêm 1997. Tröôùc bieán coá naøy, tham döï vieân ôû thuû ñoâ Moscow daâng moät Thaùnh Leã troïng theå caàu cho vieäc hieäp nhaát Kitoâ giaùo ôû AÂu Chaâu, do ÑTGM Tadeusz Kondrusiewicz chuû teá vôùi hôn moät chuïc vò linh muïc ñoàng teá. Trong bieán coá Dieãn AÛnh Vieãn Lieân naøy, coù phaàn chöùng töø soáng ñaïo cuûa caùc vò giaùo sö vaø sinh vieân ôû nhöõng thaønh phoá aáy, sau ñoù laø phaàn caàu nguyeän baèng maàu nhieäm Maân Coâi vaø keát thuùc vôùi söù ñieäp cuûa ÑTC. Veà phaàn chöùng töø, coù vò toùc hoa raâm, Anatoly Fiodorovic Jotov, giaùo sö trieát taïi Moscow State University, ñaõ keå laïi raèng, vaøo Thaùng Chín naêm 2000, oâng ñaõ ñeán Roâma ñeå tham döï cuoäc Möøng Naêm Thaùnh cuûa caùc giaùo sö ñaïi hoïc, oâng ñaõ caûm thaáy theá naøy: “Baáy giôø toâi môùi hieåu khoa hoïc phi luaân lyù nguy hieåm ñeán möùc naøo. Tö duy khoa hoïc maø thieáu neàn taûng luaân lyù seõ saûn sinh ra moät quaùi vaät coøn ruøng rôïn hôn caû trí töôûng töôïng nöõa. Chính vì lyù do ñoù Toâi ñaõ xin chòu pheùp röûa gia nhaäp Giaùo Hoäi”. Veà phaàn laàn haït Maân Coâi, ÑTC ñaõ chuû söï taïi Saûnh Ñöôøng Phaoloâ VI vôùi 8000 ngöôøi, haàu heát laø sinh vieân ñaïi hoïc, tröôùc töôïng Ñöùc Meï Loretto, böùc töôïng seõ ñöôïc trao cho giôùi treû Toronto ngaøy 24/3/2002, Chuû Nhaät Leã Laù vaø laø Ngaøy Giôùi Treû ñöôïc toå chöùc taïi moãi Giaùo Phaän, ñeå söûa soaïn cho Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII.. Khi Ngaøi baét ñaàu leân tieáng ôû Saûnh Ñöôøng Phaoloâ VI naøy, giôùi treû YÙ ñaõ hoâ leân maáy laàn teân cuûa Ngaøi baèng tieáng YÙ “Giovanni Paolo”, vaø Ngaøi ñaõ vui veû ñaùp laïi raèng: “Teân naøy ñaâu coù trong tieáng YÙ”, laøm phaù leân nhöõng tieáng cöôøi. Sau cuøng laø baøi huaán töø cuûa ÑTC cho 1000 giôùi treû ôû Moscow theo doõi qua ba maøn aûnh vó ñaïi. Caûm ñoäng nhaát laø khi Ngaøi noùi baèng tieáng Nga keâu goïi hoï “Chuùng ta haõy luoân hieäp nhaát vôùi nhau trong ñöùc tin cuõng nhö trong vieäc phuïc vuï Phuùc AÂm”, ñaõ laøm moät traøng phaùo tay daøi 4 phuùt vang leân ôû Nga. Ngay sau ñoù Ñöùc Tadeusz Kondrusiewicz, TGM/TGP Meï Thieân Chuùa ôû Moscow ñaõ toû loøng khao khaùt ñöôïc ÑTC ñeán thaêm: “Chuùng con ñang chôø ñôïi ÑTC ôû Nga ñaây!”. ÔÛ Roâma ÑTC lieàn ñaùp laïi baèng tieáng Nga: “Da svidania”. Trong baøi huaán duï cuûa mình, ÑTC ñaõ phaán khích giôùi treû haõy xaây döïng moät Taân AÂu Chaâu ñöôïc taùc ñoäng bôûi di saûn ñaïo ñöùc vaø vaên hoùa Kitoâ Giaùo: “Chæ coù nhöõng con ngöôøi nam nöõ môùi môùi coù theå canh taân lòch söû ñöôïc maø thoâi. Hôõi giôùi treû AÂu Chaâu thaân meán, ñoù laø caû moät thaùch ñoá lôùn lao ñoái vôùi caùc baïn. Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi tôùi ñaây taïi Toronto, ngaøy Toâi hy voïng nhieàu ngöôøi trong caùc baïn seõ ñeán tham döï, ngaøy seõ giuùp caùc con hieåu hôn nöõa cuoäc toâng ñoà khaån tröông naøy: ñoù laø vieäc trôû thaønh ‘muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian’ vaøo luùc môû maøn cho moät taân thieân nieân kyû ñaây. Hôõi giôùi treû Roâma, Toâi xin heïn vôùi caùc baïn vaøo Ngaøy Thöù Naêm 21/3 tôùi ñaây taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå cuøng nhau tieáp tuïc truyeàn thoáng cöû haønh vaø caàu nguyeän söûa soaïn cho Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi”. ÑTC ñaõ keát luaän baèng tieáng YÙ nhö sau: “Giôùi treû thaân meán, Toâi tha thieät xin caùc baïn haõy phaùt ñoäng moät cuoäc trao ñoåi giöõa ñöùc tin vaø vaên hoùa nôi ñaïi hoïc ñöôøng, ñeå men Phuùc AÂm coù theå kích thích vaø baûo trì tính caùch ñaïo ñöùc vaø luaân lyù nôi vieäc caùc baïn nghieân cöùu vaø hoïc hoûi”.

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC CÖÛ HAØNH

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)