Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 24-30/3/2002 

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG TÖ 2002

 

YÙ Chung: "Xin cho con ngöôøi ñang soáng giöõa nhieàu thöù bieán ñoåi nhanh choùng cuûa theá giôùi ngaøy nay bieát nhìn nhaän taàm quan troïng cuûa gia ñình theo ôn goïi saâu xa cuûa noù nhö laø moät caùi noâi cuûa söï soáng vaø laø moät hoïc ñöôøng veà ñöùc tin cuõng nhö veà nhöõng giaù trò ñuùng ñaén".

 

YÙ Truyeàn Giaùo: "Xin cho caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi, ñöôïc baûo trì bôûi chöùng töø anh huøng cuûa caùc vò töû ñaïo trong thôøi ñaïi chuùng ta, bieát can ñaûm loan truyeàn Chuùa Gieâsu Kitoâ laø vò cöùu chuoäc cuûa loaøi ngöôøi".

___________________________________________

30/3 Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh

ÑTC cöû haønh Leã Voïng Phuïc Sinh.

Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh ñöôïc cuû haønh vaøo luùc 8 giôø toái nay taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Trong Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh keùo daøi 3 tieáng ñoàng hoà, Ngaøi ñaõ röûa toäi vaø theâm söùc cho 9 ngöôøi, 7 ngöôøi lôùn vaø 2 treû em: 7 ngöôøi lôùn goàm 5 nöõ (2 ngöôøi Albania, 1 YÙ, 1 Nhaät vaø 1 Trung Hoa), vaø 2 nam (1 Balan vaø 1 Congolese). Phuïng Vuï Leã Voïng Phuïc Sinh ñöôïc baét ñaàu baèng vieäc ÑTC laøm pheùp löûa vaø ñoát Neán Phuïc Sinh ôû ngay tieàn ñöôøng cuûa Ñeàn Thôø. ÑTC ñaõ ñöùng treân chieác xe di ñoäng nhoû (a mobile stand) ñeå theo ñoaøn röôùc tieán vaøo Ñeàn Thôø. Ngaøi ñaõ chuû söï phaàn Phuïng Vuï Lôøi Chuùa, Phuïng Vuï Röûa Toäi vaø Phuïng Vuï Thaùnh Theå taïi baøn thôø ôû ngay beân döôùi tröôùc baøn thôø chính phía treân. Hai ÑHY ngoài hai beân ÑTC laø ÑHY Quoác Vuï Khanh Sodano vaø ÑHY Toång Tröôûng Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin Ratzinger. Sau ñaây laø baøi giaûng cuûa Ngaøi cho Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh:

1.-        Thieân Chuùa phaùn: “Haõy coù aùnh saùng; lieàn coù aùnh saùng” (Gen 1:3). Vieäc böøng leân cuûa aùnh saùng ñöôïc lôøi Thieân Chuùa taùc thaønh töø hö voâ ñaõ xeù tan maøn ñeâm nguyeân khôûi, maøn ñeâm cuûa Taïo Thaønh.

Thaùnh Toâng Ñoà Gioan vieát: “Thieân Chuùa laø aùnh saùng, trong Ngaøi khoâng heà coù toái taêm” (1Jn 1:5). Thieân Chuùa khoâng döïng neân toái taêm maø laø aùnh saùng! Saùch Khoân Ngoan, khi toû töôøng cho thaáy vieäc Thieân Chuùa laøm bao giôø cuõng coù moät muïc ñích tích cöïc, ñaõ vieát nhö theá naøy: “Ngaøi ñaõ taïo neân taát caû moïi söï ñeå chuùng ñöôïc hieän höõu; taát caû moïi taïo vaät treân theá gian ñeàu toaøn veïn, khoâng coù gì laø ñoäc chaát huûy hoaïi nôi chuùng caû; khoâng coù vieäc thoáng trò cuûa AÂm Phuû treân theá gian naøy” (Wis 1:14)

Trong ñeâm ñaàu tieân aáy, ñeâm Taïo Thaønh aáy, ñaõ hieän dieän Maàu Nhieäm Vöôït Qua, moät maàu nhieäm sau thaûm traïng toäi loãi ñem laïi tình traïng phuïc hoài vaø vinh hieån cho cuoäc khôûi nguyeân ban ñaàu naøy. Lôøi thaàn linh ñaõ laøm cho taát caû moïi söï hieän höõu, vaø ñaõ hoùa thaønh nhuïc theå vì phaàn roãi cuûa chuùng ta nôi Chuùa Gieâsu. Vaø neáu ñònh meänh cuûa Adong tieân khôûi laø phaûi trôû veà vôùi buò ñaát maø töø ñoù oâng ñöôïc taïo thaønh (x Gen 3:19), thì vò haäu Adong naøy ñaõ töø trôøi xuoáng ñeå traû laïi nôi naøy söï vinh thaéng, hoa traùi ñaàu muøa cuûa moät taân nhaân loaïi (x Jn 3:13; 1Cor 15:47).

2.-        Coøn moät ñeâm khaùc nöõa ñaõ taïo neân bieán coá troïng yeáu nôi lòch söû daân Do Thaùi, ñoù laø Cuoäc Xuaát Haønh kyø dieäu cuûa hoï ra khoûi nöôùc Ai Caäp, moät caâu truyeän ñöôïc ñoïc haèng naêm vaøo Leã Voïng Phuïc Sinh troïng theå.

“Thaâu ñeâm Chuùa ñaõ duøng moät luoàng gioù ñoâng maïnh doàn bieån trôû laïi vaø laøm cho bieån thaønh ñaát khoâ, nöôùc reõ ra laøm hai. Daân Do Thaùi ñi treân ñaát khoâ vaøo giöõa loøng bieån, nöôùc döïng neân thaønh töôøng luõy ôû hai beân ñöôøng hoï ñi” (Ex 14:21-22). Daân Chuùa ñöôïc sinh ra töø “pheùp röûa” naøy nôi Bieån Ñoû, khi hoï caûm nghieäm ñöôïc baøn tay quyeàn naêng cuûa Chuùa ñaõ giaät hoï ra khoûi caûnh laøm toâi ñeå daãn hoï ñeán maûnh ñaát cuûa töï do, coâng lyù vaø hoøa bình haèng troâng mong.

Ñoù laø ñeâm thöù hai, ñeâm cuûa Cuoäc Xuaát Haønh.

Nhöõng gì tieàn baùo nôi Saùch Xuaát Haønh ñaõ ñöôïc neân troïn hoâm nay ñaây ñoái vôùi chuùng ta, thaønh phaàn laø daân Do Thaùi theo Thaàn Linh, gioøng doõi cuûa Abraham nhôø ñöùc tin (x Rm 4:16). Trong Cuoäc Vöôït Qua cuûa mình, nhö moät Taân Moisen, Chuùa Kitoâ cuõng ñaõ daãn chuùng ta vöôït qua caûnh laøm toâi cho toäi loãi maø ñeán tình traïng töï do cuûa con caùi Thieân Chuùa. Cuøng cheát vôùi Chuùa Gieâsu, chuùng ta cuõng ñöôïc cuøng Ngöôøi soáng ñôøi soáng môùi, nhôø quyeàn naêng cuûa Thaàn Linh Ngöôøi. Pheùp Röûa cuûa Ngöôøi trôû thaønh pheùp röûa cuûa chuùng ta.

3.-        Caû anh chò em nöõa cuõng seõ laõnh nhaän Pheùp Röûa naøy, pheùp röûa mang chuùng ta ñeán moät ñôøi soáng môùi, hôõi caùc döï toøng töø caùc xöù sôû thaân meán, töø Albany, Trung Hoa, Nhaät, YÙ, Balan vaø Coäng Hoøa Daân Chuû Congo. Hai ngöôøi trong anh chò em, moät ngöôøi meï Nhaät Baûn vaø moät ngöôøi meï Trung Hoa, moãi ngöôøi mang theo moät ñöùa con cuûa mình, ñeå trong cuøng moät cöû haønh ñaây, caû meï laãn con ñöôïc cuøng nhau laõnh nhaän pheùp röûa.

“Vaøo ñeâm cöïc thaùnh naøy”, ñeâm Chuùa Kitoâ ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát, anh chò em cuõng seõ caûm nghieäm thaáy moät “cuoäc xuaát haønh” thieâng lieâng, ñoù laø anh chò em boû laïi ñaèng sau cuoäc soáng tröôùc kia cuûa mình ñeå tieán vaøo “maûnh ñaát cuûa keû soáng”. Ñoù laø ñeâm thöù ba, ñeâm cuûa Cuoäc Phuïc Sinh.  

4.-        “Ñeâm hoàng phuùc nhaát trong caùc ñeâm ñöôïc Thieân Chuùa choïn ñeå thaáy Chuùa Kitoâ phuïc sinh töø trong coõi cheát!” Chuùng ta haùt leân nhöõng lôøi naøy trong Lôøi Coâng Boá Leã Phuïc Sinh môû maøn cho Thaùnh Leã Voïng troïng theå naøy, Maãu Nghi cuûa taát caû caùc Leã Voïng.

Sau ñeâm Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh theâ thaûm, khi maø “quyeàn löïc toái taêm” (Lk 22:53) döôøng nhö thaéng theá treân Ñaáng “laø aùnh saùng theá gian” (Jn 8:12), sau caùi thinh laëng laï luøng cuûa Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh, ngaøy maø Chuùa Kitoâ, sau khi hoaøn taát vieäc cuûa mình treân theá gian, Ngöôøi ñaõ nghæ ngôi trong maàu nhieäm cuûa Cha, vaø mang tin möøng söï soáng cuûa Ngöôøi xuoáng nguïc söï cheát, thì cuoái cuøng ñeâm tröôùc “ngaøy thöù ba”, theo Thaùnh Kinh, Ñöùc Kitoâ phaûi soáng laïi, nhö chính Ngöôøi hay baùo tröôùc cho caùc moân ñeä bieát.

“Ñeâm thaät hoàng phuùc, khi maø trôøi giao duyeân vôùi ñaát vaø loaøi ngöôøi ñöôïc hoøa giaûi cuøng Thieân Chuùa” (Lôøi Coâng Boá Leã Phuïc Sinh).

5.-        Ñaây laø ñeâm cuûa caùc ñeâm, ñeâm cuûa ñöùc tin vaø cuûa nieàm hy voïng. Trong khi taát caû moïi söï ñang bò taêm toái buûa vaây thì Thieân Chuùa laø AÙnh Saùng vaãn canh thöùc. Cuøng vôùi Ngaøi, taát caû nhöõng ai hy voïng vaø tin töôûng nôi Ngöôøi cuõng caàn phaûi canh thöùc.

OÂi Maria, ñaây thöïc söï laø ñeâm cuûa Meï! Khi nhöõng ñeâm cuoái cuøng cuûa Ngaøy Höu Leã lòm taét, vaø khi hoa traùi cuûa loøng Meï naèm nghæ trong loøng ñaát, thì traùi tim Meï cuõng canh thöùc nöõa! Ñöùc tin cuûa Meï vaø nieàm hy voïng cuûa Meï ngong ngoùng ñôïi chôø. Ñaèng sau taûng ñaù naëng neà aáy, loøng tin caäy cuûa Meï ñaõ thaáy ñöôïc ngoâi moä troáng; ñaèng sau böùc maøn daày ñaëc toái taêm aáy, loøng tin caäy cuûa Meï thoaùng nhìn thaáy höøng ñoâng cuûa moät Cuoäc Phuïc Sinh.

OÂi Laïy Meï, xin cho chuùng con cuõng bieát canh thöùc trong caùi thinh laëng cuûa ñeâm nay, baèng vieäc tin töôûng vaø hy voïng vaøo lôøi cuûa Chuùa. Nhôø ñoù, trong aùnh saùng vaø söï soáng traøn ñaày, chuùng con seõ gaëp gôõ Chuùa Kitoâ, hoa traùi ñaàu muøa cuûa nhöõng ai soáng laïi, Ñaáng hieån trò vôùi Chuùa Cha vaø Thaùnh Thaàn muoân ñôøi. Alleluia!

29/3 Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh

ÑTC cöû haønh Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh.

Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh hoâm nay ÑTC ñaõ thöïc hieän ba vieäc sau ñaây: thöù nhaát laø giaûi toäi, thöù hai laø chuû toïa cöû haønh Cuoäc Thöông Khoù, vaø thöù ba laø Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù.

Thöù nhaát laø vieäc giaûi toäi. Theo thoùi quen cuûa Ngaøi töø naêm 1980, haèng naêm, (chöa heà maát moät naêm naøo), vaøo Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, ÑTC ngoài toaø giaûi toäi cho con chieân cuûa mình vaøo buoåi tröa. Vì coøn bò ñau phong khôùp ñaàu goái, Ngaøi ñaõ phaûi ñöùng treân chieác xe di ñoäng nhoû ñeán toaø giaûi toäi trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ tröôùc tieáng voã tay cuûa daân chuùng. Naêm nay, trong voøng moät tieáng ngoài toøa, Ngaøi ñaõ giaûi toäi cho 5 baø 4 oâng thuoäc caùc quoác tònh khaùc nhau. Nhöõng ngöôøi cuoái cuøng laø moät caëp vôï choàng coù ñöùa con nhoû. Ngaøi ñaõ hoân em beù. Sau ñoù chaøo tín höõu ñang hieän dieän trong Ñeàn Thôø.

Thöù hai laø vieäc cöû haønh Cuoäc Thöông Khoù vaøo luùc 5 giôø chieàu, cuõng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Cha Raniero Cantalamessa, Doøng Ñaminh, vò giaûng thuyeát cuûa Giaùo Hoaøng Gia chia seû Lôøi Chuùa, cuõng laø vò linh muïc ñaõ giaûng cho ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roâma 4 Ngaøy Thöù Saùu tröôùc Tuaàn Thaùnh veà ñeà taøi Dung Nhan Chuùa Kitoâ. Phuïng Vuï ñöôïc tieáp tuïc sau ñoù vôùi leã nghi toân kính Thaùnh Giaù vaø Röôùc Thaùnh Theå.

Thöù ba laø vieäc Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù taïi Hí Tröôøng Colosseum sau 9 giôø toái moät chuùt, vôùi khoaûng 30 ngaøn ngöôøi tham döï. Baøi suy nieäm 14 Chaëng Ñöôøng Thaùnh Gia do 14 kyù giaû laøm vieäc vôùi Toøa Thaùnh soaïn. Moãi chaëng do moät vò vaùc thaäp giaù: Chaëng Thöù Nhaát do ÑHY Camillo Ruini, Vò Ñaïi Dieän Giaùm Muïc Roâma, roài sau ñoù tôùi giaùo daân YÙ, Madagascar, Mongolia, Colombia vaø Thaùnh Ñòa. Chaëng 13 do moät tu só Doøng Phanxicoâ ôû Thaùnh Ñòa. Chaëng 14 tôùi phieân  chính ÑTC, Ngaøi ñaõ ñöøng beân Thaùnh Giaù trong luùc nghe baøi ñoïc vaø suy nieäm, sau ñoù, Ngaøi ñaõ töï boäc phaùt lôøi suy nieäm cuûa mình nhö sau:

“Vaøo Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh hoâm nay ñaây, chuùng ta ñaày nhöõng hy voïng tieán böôùc tôùi gaàn Nuùi Soï, tôùi gaàn moät ngoâi moä hôû, moät ngoâi moä troáng, Ngaøy mai, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh, laø ngaøy thinh laëng, moät ngaøy troâng ñôïi nhieäm maàu cuoäc toû hieän cuûa Maàu Nhieäm Phuïc Sinh. Vaøo saùng Chuùa Nhaät, Ñaáng ñaõ bò töû giaù vaø mai taùng seõ ra khoûi moà. Vaøo buoåi saùng Chuùa Nhaät naøy, chuùng ta ñôïi chôø Ngöôøi nhö chôø ñôïi moät Ñaáng chieán thaéng söï cheát, moät Vò Cöùu Tinh theá giôùi. Xin Chuùa taùc ñoäng söï thinh laëng vaø nieàm hy voïng saâu xa nôi chuùng ta höôùng veà giaây phuùt naøy, giaây phuùt maø caùc phuï nöõ nhìn thaáy ngoâi moä troáng vaø nghe thaáy raèng: ‘Ngöôøi khoâng coøn ôû ñaây nöõa, Ngöôøi ñaõ soáng laïi roài”.

Huaán duï cuûa ÑTC keát thuùc cuoäc Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh

1.-        Crucem tuam adoramus, Domine! – OÂi Chuùa, chuùng con thôø laïy Thaùnh Giaù Chuùa!

Keát thuùc vieäc kính nhôù soáng ñoäng cuoäc Khoå Naïn cuûa Chuùa Kitoâ ñaây, chuùng ta höôùng maét veà Caây Thaäp Giaù. Chuùng ta laáy ñöùc tin chieâm ngöôõng maàu nhieäm cöùu ñoä ñöôïc Thaäp Giaù toû cho chuùng ta thaáy. Chuùa Gieâsu, vôùi caùi cheát cuûa mình, ñaõ caát ñi böùc maøn che khoûi maét chuùng ta, vaø giôø ñaây nhöõng thaùp Thaùnh Giaù treân khaép theá giôùi chieáu toûa aùnh quang raïng ngôøi cuûa mình. Caùi im laëng mang laïi an bình cuûa Ñaáng bò söï döï loaøi ngöôøi treo treân Caây ñaõ mang ñeán bình an vaø yeâu thöông. Con Ngöôøi ñaõ cheát treân Thaùnh Giaù, mang nôi thaân mình gaùnh naëng cuûa taát caû moïi khoå ñau vaø baát chính cuûa nhaân loaïi. Treân Golgoâta, Ñaáng cöùu chuoäc theá gian baèng caùi cheát cuûa mình ñaõ bò töû naïn vì chuùng ta.

2.-        “Hoï ñaõ nhìn xem Ñaáng hoï ñaâm thaâu qua” (Jn 19:37).

Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh ñaõ hoaøn taát nhöõng lôøi tieân tri ñöôïc Thaùnh Kyù Gioan, chöùng nhaân taïi traän, caûm nhaän thaáy söï chính xaùc cuûa nhöõng lôùi aáy. Giôø ñaây bieát bao nhieâu laø con ngöôøi thuoäc moïi gioøng gioáng vaø vaên hoùa nhìn leân Vò Thieân Chuùa laøm ngöôøi, Ñaáng vò yeâu thöông ñaõ chaáp nhaän moät thöù hình phaït ñeâ heøn khoå nhuïc nhaát. Khi aùnh maét cuûa hoï ñöôïc chieàu theo bôûi caùi tröïc giaùc tin töôûng saâu xa, hoï seõ nhaän ra nôi Ñaáng Töû Giaù moät “chöùng töø” baát khaû thaéng vöôït cuûa Tình Yeâu.

Töø Thaäp Giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ taäp hoïp laïi thaønh moät daân toäc caû Do Thaùi laãn Daân Ngoaïi, bieåu loä cho thaáy yù cuûa Cha treân trôøi muoán laøm cho taát caû loaøi ngöôøi trôû thaønh moät gia ñình duy nhaát hôïp laïi vì danh Ngaøi.

Nôi caùi ñau ñôùn xoùt xa cuûa Ngöôøi Toâi Tôù Khoå Ñau, chuùng ta ñaõ nghe thaáy tieáng keâu chieán thaéng cuûa Chuùa Phuïc Sinh. Chuùa Kitoâ treân Thaùnh Giaù laø Vò Vua cuûa moät daân toäc môùi ñöôïc cöùu chuoäc khoûi aùch toäi loãi vaø söï cheát. Chuùng ta cuõng bieát raèng, cho duø gioøng lòch söû coù bò voøng vo vaø laån quaån chaêng nöõa, chuùng ta cuõng seõ ñaït ñöôïc ñích ñieåm khi böôùc theo böôùc chaân cuûa Nhaân Vaät Nazareùt Töû Giaù. Giöõa nhöõng xung khaéc cuûa moät theá giôùi thöôøng bò cheá ngöï baèng vò kyû vaø haän thuø, laø nhöõng tín höõu, chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå loan truyeàn cuoäc vinh thaéng cuûa Tình Yeâu. Hoâm nay laø Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùng, chuùng ta chöùng thöïc cho cuoäc chieán thaéng naøy cuûa Chuùa Kitoâ Töû Giaù.  

3.-        OÂi laïy Chuùa, Chuùng con thôø laïy Thaùnh Giaù Chuùa!

Vaâng, chuùng con thôø laïy Ngöôøi, laïy Chuùa, Ñaáng ñaõ bò treo leân Thaäp Giaù giöõa trôøi vaø ñaát, Vò Trung Gian duy nhaát cho ôn cöïu ñoä cuûa chuùng con. Thaùnh Giaù cuûa Chuùa laø côø chieán thaéng cuûa chuùng con!

Chuùng con thôø laïy Chuùa, Con cuûa Vò Trinh Nöõ Raát Thaùnh, Ñaáng hieân ngang ñöùng beân Thaäp Giaù cuûa Chuùa, can ñaûm chung phaàn vôùi hy teá cöùu chuoäc vôùi Chuùa.

Nieàm vui ñaõ ñeán vôùi toaøn theå theá giôùi töø Caây Chuùa ñaõ bò ñoùng ñanh – propter Lignum venit gaudium in universo mundo. Hoâm nay ñaây chuùng con taát caû caøng thaáy ñöôïc ñieàu naøy hôn bao giôø heát, khi maét chuùng con höôùng veà bieán coá laï luøng cuûa cuoäc Chuùa phuïc sinh. “Chuùng con thôø laïy Thaùnh Giaù Chuùa, OÂi laïy Chuùa; chuùng con chuùc tuïng vaø toân vinh cuoäc phuïc sinh thaùnh cuûa Chuùa!”

Vôùi nhöõng caûm nhaän naøy, anh chò em thaân meán, Toâi thaân aùi göûi ñeán taát caû anh chò em lôøi chaøo chuùc Leã Phuïc Sinh cuøng vôùi Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cuûa Toâi.

28/3 Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

Baøi Giaûng cuûa ÑTC cho Thaùnh Leã Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

ÑTC ñaõ döï hai Thaùnh Leã hoâm nay: Thaùnh Leã Daàu Thaùnh vaø Thaùnh Leã Tieäc Ly. Thaùnh Leã Daàu Thaùnh (Chrism Mass) vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Trong Thaùnh Leã Daàu Thaùnh naøy, coù nghi thöùc laäp laïi lôøi höùa linh muïc, vaø nghi thöùc laøm pheùp ba thöù daàu: daàu röûa toäi, daàu xöùc daàu vaø daàu theâm söùc cuõng nhö truyeàn chöùc. ÑTC chuû söï Thaùnh Leã vaø giaûng trong Thaùnh Leã, coù ÑHY Dario Castrillon Hoyos, Chuû Tòch Thaùnh Boä Giaùo Só ñoàng chuû teá. Thaùnh Leã Tieäc Ly (The Mass of the Lord's Supper) vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu naêm nay cuõng ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, thay vì taïi Ñeàn Thôø Gioan Lateran nhö moïi naêm. ÑTC cuõng chuû söï vaø giaûng, vaø coù ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano chuû teá cuøng vôùi ÑHY Roger Etchegaray vaø Alfonso Lopez Trujillo ñoàng teá. Hai vò Sodano vaø Etchegaray phuï traùch phaàn röûa chaân cho 12 vò linh muïc. Trong phaàn daâng cuûa leã, ÑTC nhaän moät leã vaät seõ ñöôïc göûi ñeán caùc ngöôøi ngheøo nhaát ôû Myõ Chaâu Latinh vaø Caribbean. Sau ñaây laø baøi giaûng cuûa ÑTC trong Thaùnh Leã Tieäc Ly.

1.-        “Ngöôøi ñaõ yeâu thöông nhöõng ai thuoäc veà mình thì ñaõ yeâu thöông hoï cho tôùi cuøng” (Jn 13:1).

Nhöõng lôøi Phuùc AÂm vöøa ñöôïc coâng boá naøy ñaõ noùi leân moät caùch roõ raøng tính caùch cuûa Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Nhöõng lôøi aáy cho chuùng ta moät minh thöùc veà nhöõng gì Chuùa Kitoâ ñaõ caûm thaáy “vaøo ñeâm Ngöôøi bò phaûn noäp” (1Cor 11:23), khieán chuùng ta tham döï vaøo vieäc cöû haønh leã nghi troïng theå ñaây vôùi moät loøng tha thieát bieát ôn cuûa mình.

Toái hoâm nay chuùng ta baét ñaàu Cuoäc Vöôït Qua cuûa Chuùa Kitoâ, vôùi giaây phuùt keát lieãu moät caùch thaûm thöông cuoäc soáng traàn gian cuûa Lôøi Thieân Chuùa ñöôïc söûa soaïn vaø mong ñôïi töø laâu. Chuùa Gieâsu ñeán giöõa chuùng ta khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc vuï maø laø ñeå phuïc vuï, vaø Ngöôøi ñaõ nhaän laáy nôi baûn thaân mình nhöõng thaêng traàm vaø hy voïng cuûa con ngöôøi qua moïi thôøi ñaïi. Höôùng veà hy teá Thaäp Giaù moät caùch maàu nhieäm, nôi Caên Thöôïng Laàu, Ngöôøi ñaõ muoán ôû laïi vôùi chuùng ta döôùi hình baùnh röôïu, vaø Ngöôøi ñaõ kyù thaùc cho caùc Toâng Ñoà cuøng vôùi nhöõng ai thöøa keá caùc vò söù vuï cuøng vôùi naêng quyeàn ñeå keùo daøi vieäc töôûng nieäm soáng ñoäng vaø hieäu naêng cuûa bieán coá aáy nôi Bí Tích Thaùnh Theå.

Nhö theá, vieäc cöû haønh naøy bao goàm moät caùch maàu nhieäm taát caû chuùng ta vaø ñöa chuùng ta vaøo Tam Nhaät Thaùnh, moät thôøi ñieåm caû chuùng ta nöõa cuõng hoïc ñöôïc töø Ñaáng “laø Thaøy vaø laø Chuùa”, trong vieäc “giang tay cuûa chuùng ta ra” vaø ñi ñeán baát cöù nôi naøo chuùng ta ñöôïc keâu goïi tôùi ñeå hoaøn taát yù muoán cuûa Cha treân trôøi.

2.-        “Haõy laøm vieäc naøy maø nhôù ñeán Thaøy” (1Cor 11:24, 25). Vôùi leänh truyeàn uûy thaùc cho chuùng ta vieäc taùi dieãn laïi cöû chæ cuûa Ngöôøi naøy, Chuùa Gieâsu ñaõ keát thuùc vieäc thieát laäp Bí Tích Baøn Thôø. Khi röûa chaân cho caùc moân ñeä xong, Ngöôøi laïi keâu goïi chuùng ta haõy baét chöôùc Ngöôøi: “Thaøy ñaõ laøm göông cho caùc con, ñeå caùc con cuõng laøm nhö Thaøy ñaõ laøm” (Jn 13:15). Nhö theá laø Ngöôøi ñaõ thieát laäp moái lieân heä saâu xa giöõa Thaùnh Theå, bí tích cuûa taëng aân Ngöôøi hy teá baûn thaân Ngöôøi, vôùi giôùi raên yeâu thöông laø giôùi raên khieán chuùng ta daán thaân ñoùn tieáp vaø phuïc vuï anh chò em cuûa chuùng ta.

Vieäc tham döï vaøo baøn tieäc cuûa Chuùa khoâng theå taùch bieät khoûi nhieäm vuï yeâu thöông tha nhaân. Moãi laàn chuùng ta laõnh nhaän Thaùnh Theå, laø chuùng ta thöa “Amen” tröôùc Mình Maùu Chuùa. Laøm nhö vaäy laø chuùng ta quyeát taâm ñeå laøm nhöõng gì Chuùa Kitoâ ñaõ laøm, ñeå “röûa chaân” anh chò em mình, trôû neân hình aûnh thöïc söï vaø höõu hình cuûa Ñaáng “ñaõ hoùa ra nhö khoâng, maëc laáy thaân phaän toâi ñoøi” (Phil 2:7).

Tình yeâu laø di saûn quí nhaát Chuùa Kitoâ ñaõ löu laïi cho nhöõng ai Ngöôøi keâu goïi theo Ngöôøi. Chính tình Ngöôøi yeâu thöông, moät moái tình caùc moân ñeä ñaõ ñöôïc tham höôûng, moät moái tình ñöôïc coáng hieán cho toaøn theå nhaân loaïi toái hoâm nay ñaây.

3.-        “Ai aên vaø uoáng baát xöùng laø aên vaø uoáng aùn phaït mình” (1Cor 11:29). Thaùnh Theå laø moät taëng aân cao caû, nhöng ñoàng thôøi cuõng laø moät traùch nhieäm troïng ñaïi ñoái vôùi nhöõng ai laõnh nhaän Thaùnh Theå. Ñoái vôùi Pheâroâ, vò löôõng löï ñeå cho Ngöôøi röûa chaân cho, Chuùa Gieâsu ñaõ nhaán maïnh ñeán nhu caàu caàn phaûi ñöôïc trôû neân tinh saïch ñeå tham döï vaøo baøn tieäc hy teá cuûa Thaùnh Theå.

Truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi luoân luoân nhaát maïnh ñeán moái lieân keát giöõa Thaùnh Theå vaø Bí Tích Hoøa Giaûi. Toâi cuõng ñaõ taùi xaùc nhaän ñieàu naøy trong Böùc Thö Göûi Linh Muïc cho Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naêm nay, khi keâu goïi caùc vò tröôùc heát haõy ñeå yù suy nghó laïi veû ñeïp cuûa Bí Tích thöù tha naøy. Chæ coù theá hoï môùi coù theå giuùp tín höõu ñöôïc kyù thaùc cho hoï chaêm soùc veà muïc vuï taùi nhaän thöùc ñöôïc Bí Tích naøy.

Bí Tích Thoáng Hoái phuïc hoài thaønh phaàn röûa toäi ôn thaùnh ñaõ bò toäi troïng laøm maát ñi, vaø laøm cho hoï xöùng ñaùng laõnh nhaän Thaùnh Theå. Ngoaøi ra, trong vieäc tröïc tieáp ñoái thoaïi nôi vieäc cöû haønh cuûa mình, Bí Tích naøy coøn coù theå ñaùp öùng nhu caàu truyeàn ñaït rieâng tö, moät vaán ñeà hieän nay caøng ngaøy caøng trôû neân khoù khaên bôûi caùi xaõ hoäi kyõ thuaät nhaåy voït thaàn kyø cuûa chuùng ta. Baèng taùc ñoäng khoân ngoan nhaãn naïi cuûa mình, vò giaûi toäi coù theå laøm cho hoái nhaân ñöôïc hieäp thoâng saâu xa vôùi Chuùa Kitoâ, moät cuoäc hieäp thoâng ñöôïc Bí Tích naøy phuïc hoài vaø ñöôïc Thaùnh Theå mang laïi ñaày nhöõng hoa traùi.

Chôù gì vieäc taùi nhaän thöùc veà Bí Tích Hoøa Giaûi giuùp cho taát caû moïi tín höõu ñeán vôùi Baøn Tieäc Mình maùu Chuùa moät caùch kính caån vaø suøng moä.

4.-        “Ngöôøi ñaõ yeâu thöông nhöõng ai thuoäc veà Ngöôøi thì Ngöôøi ñaõ yeâu thöông hoï ñeán cuøng” (Jn 13:1).  

Tinh thaàn cuûa chuùng ta haõy veà laïi vôùi Caên Thöôïng Laàu! ÔÛ ñaây, chuùng ta haõy hoài taâm laïi trong ñöùc tin, chung quanh Baøn Thôø Chuùa, khi chuùng ta töôûng nieäm Böõa Tieäc Ly. Laäp laïi caùc cöû chæ cuûa Chuùa Kitoâ, laø chuùng ta coâng boá raèng cuoäc töû naïn cuûa Ngöôøi ñaõ cöùu chuoäc nhaân loaïi khoûi toäi loãi, vaø tieáp tuïc cho thaáy nieàm hy voïng cuûa moät töông lai cöùu ñoä cho con ngöôøi nam nöõ ôû moïi thôøi vaø moïi nôi.

Caùc vò linh muïc ñöôïc keâu goïi ñeå keùo daøi moät leã nghi maø, döôùi hình baùnh röôïu, laøm cho hy teá cuûa Chuùa Kitoâ trôû thaønh hieän thöïc moät caùch ñích thöïc, thöïc söï vaø chính thöïc cho ñeán taän cuøng thôøi gian. Taát caû moïi Kitoâ höõu ñöôïc keâu goïi ñeå trôû neân nhöõng ngöôøi toâi tôù khieâm toán vaø taän taâm ñoái vôùi anh chò em cuûa hoï, ñeå coäng taùc vaøo vieäc lo cho phaàn roãi cuûa nhöõng con ngöôøi aáy. Coâng vieäc cuûa heát moïi Kitoâ höõu laø loan truyeàn qua cuoäc soáng cuûa hoï raèng Con Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông nhöõng ai thuoäc veà Ngöôøi “cho ñeán cuøng”. Buoåi toái hoâm nay ñaây, ñöùc tin cuûa chuùng ta ñöôïc nuoâi döôõng trong moät thinh laëng ñaày maàu nhieäm.

Hieäp vôùi toaøn theå Giaùo Hoäi, chuùng con tuyeân xöng vieäc Chuùa chòu cheát, OÂi Chuùa. Ñaày loøng tri aân caûm taï, chuùng con ñaõ ñöôïc neám höôûng vieäc Chuùa Phuïc Sinh. Ñaày loøng tin töôûng caäy troâng, chuùng con quyeát taâm soáng trong vieäc mong ñôïi Chuùa laïi ñeán trong vinh quang. OÂi Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa chuùng con, hoâm nay vaø cho ñeán muoân ñôøi. Amen!

27/3 Thöù Tö

Huaán Duï cuûa ÑTC cho Buoåi Trieàu Kieán Chung Ngaøy Thöù Tö Haèng Tuaàn veà Tam Nhaät Thaùnh

Hoâm nay, vì ñang ôû vaøo Tuaàn Thaùnh, nhö vaøo nhöõng dòp ngoaïi leä khaùc, ÑTC ñaõ taïm gaùc loaït Giaùo Lyù veà Thaùnh Vònh (tôùi baøi 34 tuaàn tröôùc) ñeå huaán duï veà Tam Nhaät Thaùnh nhö sau:

1.-        Ngaøy mai chuùng ta baét ñaàu Tam Nhaät Vöôït Qua, moät thôøi ñoaïn seõ giuùp cho chuùng ta soáng laïi bieán coá cöùu ñoä chính yeáu cuûa chuùng ta. Nhöõng ngaøy naøy seõ laø nhöõng ngaøy caàu nguyeän vaø suy nieäm thieát tha hôn, nhôø ñoù, cuøng vôùi nhöõng leã nghi caûm ñoäng cuûa Tuaàn Thaùnh, chuùng ta seõ suy nghó veà cuoäc khoå naïn, töû giaù vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ.

YÙ nghóa vaø taàm voùc vieân troïn cuûa lòch söû loaøi ngöôøi ôû nôi maàu nhieäm vöôït qua. “Bôûi theá”, theo Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, “Leã Phuïc Sinh khoâng phaûi laø moät leã nhö moïi leã, maø laø moät ‘Leã cuûa caùc leã’, ‘Troïng theå hôn heát’, nhö Bí Tích Thaùnh Theå laø ‘Bí Tích treân heát moïi bí tích’ (laø moät Ñaïi Bí Tích). Thaùnh Athanasioâ ñaõ goïi Leã Phuïc Sinh laø ‘Ñaïi Chuùa Nhaät’ (Ep. Fest. 329), vaø caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông goïi Tuaàn Thaùnh laø ‘Tuaàn Troïng Ñaïi’. Maàu nhieäm Phuïc Sinh, moät maàu nhieäm Chuùa Kitoâ tieâu dieät söï cheát, ñaõ thaám vaøo thôøi gian cuõ kyõ cuûa chuùng ta moät sinh löïc quyeàn naêng cuûa mình, cho ñeán khi taát caû moïi söï qui phuïc Ngöôøi” (soá 1169).


2.-        Ngaøy mai, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, chuùng ta seõ chieâm ngöôõng Chuùa Kitoâ, Ñaáng nôi Nhaø Tieäc Ly, vaøo ngaøy aùp cuoäc khoå naïn cuûa mình, ñaõ ban taëng chính mình cho Giaùo Hoäi, ñaõ thieát laäp chöùc linh muïc thöøa taùc, vaø ñaõ ñeå laïi cho caùc moân ñeä cuûa mình moät giôùi raên môùi, giôùi raên yeâu thöông. Nhö theá laø Ngöôøi muoán ôû cuøng chuùng ta nôi bí tích Thaùnh Theå, bieán mình laøm löông thöïc cöùu ñoä cho chuùng ta. Sau Thaùnh Leã caûm ñoäng cöû haønh Böõa Tieäc Ly cuûa Chuùa Kitoâ, chuùng ta seõ canh thöùc chaàu Chuùa, theo nhö Ngöôøi muoán, nhö Ngöôøi ñaõ ngoû yù caùc toâng ñoà trong Vöôøn Caây Daàu: “Caùc con haõy ôû laïi ñaây maø canh thöùc vôùi Thaøy” (Mt 26:38).


Sang Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, chuùng ta seõ soáng laïi nhöõng dieãn tieán cuûa vieäc Ñaáng Cöùu Chuoäc chòu khoå naïn cho ñeán khi Ngöôøi bò ñoùng ñanh treân nuùi Golgota. Vieäc toân thôø thaäp giaù seõ giuùp cho chuùng ta hieåu ñöôïc saâu xa hôn nöõa tình thöông voâ bieân cuûa Thieân Chuùa. Caûm nghieäm moät caùch yù thöùc noãi voâ cuøng khoå saàu aáy, Ngöôøi Con Moät cuûa Chuùa Cha ñaõ trôû thaønh moät lôøi coâng boá veà vieäc loaøi ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä. Thaäp giaù bao giôø cuõng laø moät ñöôøng loái khoù ñi. Theá nhöng, chæ coù thaäp giaù chuùng ta môùi coù maàu nhieäm söï cheát phaùt sinh söï soáng.

 

Theá roài, baàu khoâng khí hoài taâm vaø thinh laëng cuûa Ngaøy Thöù Baûy seõ giuùp chuùng ta coù cô hoäi, baèng vieäc cuøng vôùi Meï Maria caàu nguyeän, ñôïi chôø bieán coá Phuïc Sinh vinh hieån, ñeå baét ñaàu caûm nghieäm ñöôïc moät nieàm vui noäi taâm.

 

Khi haùt Kinh “Vinh Danh” trong Ñeâm Leã Voïng Phuïc Sinh, aùnh quang raïng ngôøi cuûa thaân meänh loaøi ngöôøi chuùng ta ñöôïc toû hieän, ôû choã, moät nhaân tính môùi ñaõ ñöôïc hình thaønh nhôø Chuùa Kitoâ cöùu chuoäc, Ñaáng ñaõ cheát ñi vaø soáng laïi vì chuùng ta.

 

Vaøo ngaøy Leã Phuïc Sinh, khi maø ôû caùc Giaùo Hoäi khaép nôi treân traùi ñaát haùt len raèng “Dux vitae mortuus regnat vivus”, “Chuùa cuûa söï soáng ñaõ cheát; nhöng nay vaãn soáng, Ngöôøi ñaõ chieán thaéng” (Ca Tieáp Lieân), chuùng ta môùi coù theå thaáu hieåu vaø yeâu meán heát côõ thaäp giaù cuûa Chuùa Kitoâ: Chuùa Kitoâ ñaõ vónh vieãn chieán thaèng toäi loãi vaø söï cheát treân thaäp giaù!

 

3.-        Trong Tam Nhaät Vöôït Qua, chuùng ta seõ chaêm chuù hôn nöõa nhìn leân dung nhan cuûa Chuùa Kitoâ, moät dung nhan ñau thöông saàu khoå, moät dung nhan khieán cho chuùng ta hieåu ñöôïc hôn nöõa caùi baûn chaát theâ thaûm cuûa nhöõng bieán coá vaø nhöõng tình hình aûnh höôûng tôùi nhaân loaïi trong nhöõng ngaøy naøy ñaây. Moät dung nhan toûa raïng aùnh saùng mang laïi cho chuùng ta nieàm hy voïng môùi meû.

 

Trong toâng thö “Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû”, Toâi ñaõ vieát: “Hai ngaøn naêm sau caùc bieán coá naøy, Giaùo Hoäi ñaõ soáng laïi caùc bieán coá aáy nhö theå môùi xaåy ra hoâm nay ñaây. Nhìn leân dung nhan cuûa Chuùa Kitoâ, vò Hoân Theâ chieâm ngöôõng thaáy kho taøng cuûa mình cuõng nhö nieàm vui cuûa mình. ‘Dulcis Iesus memoria, dans vera cordis gaudia’: ‘ngoït ngaøo bieát baøo khi töôûng nhôù ñeán Chuùa Gieâsu, nguoàn maïch cuûa nieàm vui chaân thaät cuûa coõi loøng!’” (ñoaïn 28).

 

Taïi Vöôøn Gethsemane, chuùng ta seõ ñaëc bieät caûm thaáy thoâng caûm vôùi nhöõng ai ñang bò ñeø döôùi gaùnh naëng khoå saàu vaø coâ ñoäc. Suy nieäm veà dieãn tieán Ngöôøi bò baét noäp, chuùng ta seõ nhôù ñeán taát caû nhöõng ai bò baùch haïi vì ñöùc tin cuûa mình cuõng nhö vì coâng lyù.


Khi theo Chuùa Kitoâ ñeán Golgota, treân con ñöôøng saàu khoå, chuùng ta daâng lôøi caàu nguyeän tin töôûng cho nhöõng ai ñang bò ñeø döôùi gaønh naëng cuûa söï döõ vaø toäi loãi nôi thaân xaùc vaø tinh thaàn.

  

Trong giôø phuùt toät cuøng hy teá cuûa Con Thieân Chuùa, chuùng ta haõy tin töôûng ñaët döôùi chaân thaäp giaù loøng mong öôùc nôi coõi loøng cuûa heát moïi ngöôøi, ñoù laø loøng mong öôùc hoøa bình!

 

Hôõi Meï Maria Raát Thaùnh, Ñaáng ñaõ trung thaønh theo Con Meï cho ñeán khi ñöùng döôùi chaân thaäp giaù cuûa Ngöôøi, xin daãn chuùng con, sau khi ñaõ cuøng nhau chieâm ngaém dung nhan khoå ñau cuûa Chuùa Kitoâ, ñeán cuoäc hoan höôûng aùnh saùng vaø nieàm vui ñöôïc chieáu toûa töø aùnh quang raïng ngôøi cuûa dung nhan Ñaáng Phuïc Sinh.

 

Toâi mong raèng chôù gì ñaây laø Tam Nhaät Thaùnh thöïc söï, ñeå soáng moät Leã Phuïc Sinh haïnh phuùc vaø an uûi!.

25/3 Thöù Hai

ÑTC Gioan Phaoloâ II gaëp 4000 sinh vieân nam nöõ tham döï Hoäi Nghò UNIV 2002.

Hoäi Nghò sinh vieân naøy ñöôïc Hoäi Opus Dei khôûi xöôùng naêm 1968. 4000 sinh vieân tham döï Hoäi Nghò UNIV 2002 naøy laø caùc sinh vieân ñaïi dieän cho 280 ñaïi hoïc vaø 30 quoác gia treân theá giôùi. Hoäi Nghò naøy dieãn ra vaøo ngaøy Thöù Ba 26/3, taïi Ñaïi Hoïc La Sapienza, ñöôïc Vieän Hôïp Taùc Ñaïi Hoïc ôû YÙ toå chöùc. Chuû ñeà Hoäi Nghò naøyï naêm nay laø “Hoïc Haønh, Hoaït Ñoäng vaø Phuïc Vuï”. ÑTC ñaõ nhaén nhuû nhuû hoï nhö sau:

Trong nhöõng ngaøy Tuaàn Thaùnh naøy, tín höõu chuyeân chuù suy nieäm veà maàu nhieäm thaäp giaù. Theo yù nghóa cuûa maàu nhieäm naøy, chuùng ta hieåu ñöôïc hôn nöõa giaù trò cuûa vieäc phuïc vuï vaø hoaït ñoäng, rieâng caùc baïn, hôõi giôùi treû thaân meán, keå caû vaán ñeà hoïc vaán nöõa. Thaäp giaù laø moät baøi hoïc laëng leõ veà yeâu thöông. Theo Chuùa Kitoâ, Ñöùc Vua Töû Giaù, tín höõu bieát ñöôïc raèng cai trò laø phuïc vuï, ôû choã tìm thieän ích cho keû khaùc, vaø nhaän thöùc ñöôïc raèng yù nghiaõ thöïc söï cuûa yeâu thöông ñöôïc boäc loä nôi vieäc thaønh thöïc trao ban baûn thaân mình. Taát caû giaù trò cuûa hoaït ñoäng ñöôïc caên cöù vaøo tình yeâu. Ñaëc aân cao caû cuûa con ngöôøi laø ôû choã hoï coù theå yeâu thöông, nhôø ñoù hoï coù theå bieán ñoåi nhöõng gì mau qua vaø chuyeån bieán. Con ngöôøi coù theå yeâu thöông caùc taïo vaät khaùc. Hoï coù theå dieãn taû caùi ‘anh’ vaø ‘toâi’ moät caùch ñaày ñuû yù nghóa. Hoaït ñoäng phaùt xuaát töø yeâu thöông, theå hieän yeâu thöông vaø qui veà yeâu thöông… Noù khoâng phaûi laø moät ñöôøng loái deã daøng; noù thöôøng ñi ngöôïc chieàu yù heä cuûa nhöõng ngöôøi ñöông thôøi cuûa chuùng ta. Dó nhieân noù coá yù ñi ngöôïc laïi vôùi traøo löu coù lieân heä tôùi taùc haønh vaø loái soáng ñang thònh haønh. Caùc baïn ñöøng vì theá maø laáy laøm laï; maàu nhieäm thaäp giaù daïy moät loái hieän höõu vaø taùc haønh khoâng hôïp vôùi tinh thaàn cuûa theá gian naøy. (Haõy choáng laïi) khuynh höôùng soáng taàm thöôøng vaø an phaän. Chæ coù theá caùc baïn môùi coù theå laøm cho cuoäc soáng trôû thaønh taëng aân ban phaùt vaø phuïc vuï loaøi ngöôøi; chæ coù theá caùc baïn môùi coù theå goùp phaàn vaøo vieäc laøm dòu ñi nhöõng thöông tích vaø khoå ñau cuûa raát nhieàu nhöõng ngöôøi cuøng khoå soáng beân leà xaõ hoäi vaãn coøn hieän dieän trong caùi theá giôùi taân tieán veà kyõ thuaät cuûa chuùng ta ñaây… Ñeå thöïc hieän taát caû nhöõng ñieàu aáy, caùc baïn caàn phaûi laáy vieäc caàu nguyeän laøm öu tieân… Caùc baïn haõïy laø nhöõng con ngöôøi nam nöõ daán thaân hoaït ñoäng, song ñoàng thôøi cuõng laø nhöõng con ngöôøi saâu xa chieâm nieäm maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa. Haõy laáy Thaùnh Theå laøm taâm ñieåm cho ngaøy soáng cuûa caùc baïn”.

Giaùo Hoäi hoan hoâ vieäc tha cho moät phuï nöõ bò neùm ñaù cheát

Safiya Husseini, moät phuï nöõ ngöôøi Nigeria, bò toøa ôû bang Sokoto keát aùn neùm ñaù cheát vò toäi ngoaïi tình song ñöôïc tha boång. Vò quan toøa chính laø Mohammed Tambari-Uthman, cuøng vôùi ba vò thaåm phaùn khaùc thuoäc Toøa Khieáu Naïi cuûa Hoài Giaùo ñaõ cho bieát raèng nhöõng “caûnh saùt ñaõ khoâng coù ñuû taát caû nhöõng chi tieát caàn thieát veà phía can phaïm”. Tröôùc khi chò naøy bò keát aùn töû, ÑTGM Anthony Olubunmi Okogie ñaõ tuyeân boá: “Taát caû nhöõng ai toá caùo chò phuï nöõ naøy ñeàu seõ phaûi traû lôøi tröôùc löông taâm mình vaø phaûi xin Thieân Chuùa thöù tha. Hoï coøn phaûi xin chò Safiya tha thöù cho nöõa”. ÑTGM coøn laäp laïi nhöõng gì Ngaøi ñaõ noùi tröôùc ñaây veà luaät leä ôû ñaát nöôùc naøy: “Chuùng ta khoâng theå soáng trong moät quoác gia aùp duïng hai thöù luaät leä khaùc nhau, moät cho ngöôøi Hoài Giaùo, vaø moät cho thaønh phaàn coâng daân coøn laïi”. Sau khi nghe tin chò ñöôïc tha, ÑTGM noùi: “Toâi caùm ôn Chuùa vì chò Safiya giôø ñaây ñaõ ñöôïc thoaùt naïn. Ñaây laø moät chieán thaéng ñoái vôùi luaät Shariah, luaät cuûa Hoài Giaùo”.

Moät Ñoaøn Kieäu Chuùa Nhaät Leã Laù Bò Taán Coâng ôû Congo

Theo nguoàn tin truyeàn giaùo Misna thì nhöõng keû taán coâng ñaõ neùm hai quaû löïu ñaïn vaøo moät cuoäc röôùc ngay tröôùc Thaùnh Leã ôû tröôøng Muungano, khoaûng gaàn 10 giôø saùng. Duø chæ coù moät quaû noå, noù cuõng ñaõ gieát cheát moät vò linh muïc teân Bonifacioâ vaø moät em gaùi 8 tuoåi, gaây thöông tích cho hai vò linh muïc khaùc vaø gaây troïng thöông cho moät em giuùp leã 18 tuoåi. Ñöùc Giaùm Muïc Faustin Ngabu giaùo phaàn Goma bò thöông nheï ôû caúng chaân, song vaãn tieáp tuïc cöû haønh Thaùnh Leã vaø keâu goïi giaùo daân caàu nguyeän cho hoøa bình. Boán keû tình nghi ñaõ bò baét giöõ, thaønh phaàn bò tình nghi laø nhöõng keû khuûng boá coù “dính daùng ñeán chính trò muoán taïo neân tình traïng hoãn ñoän vaø ngaên trôû tieán trình hoøa bình”.

24/3 Chuùa Nhaät

ÑTC döï vaø giaûng Chuùa Nhaät Leã Laù taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ

Theo lôøi khuyeân cuûa baùc só, ÑTC khoâng cöû haønh Thaùnh Leã keùo daøi. Do ñoù, hoâm nay Ngaøi chæ quì (haàu nhö lieân tuïc ñeå) döï leã. Ngaøi cuõng laøm pheùp laù tröôùc Thaùnh Leã, khoâng ñi röôùc laù, song giaûng trong Thaùnh Leã. ÑHY ñaïi dieän Ngaøi ôû Giaùo Phaän Roâma laø Camillo Ruini cöû haønh Thaùnh Leã thay Ngaøi. Hoâm nay Giaùo Phaän Roâma cuõng cöû haønh Ngaøy Giôùi Treû haèng naêm. Giôùi treû noåi baät trong cuoäc röôùc laù taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Lôøi Nguyeän Giaùo Daân do hoï phuï traùch, ñöôïc ñoïc baèng tieáng Balan, Arabic, Phaùp, Tagalog, Boà Ñaøo Nha vaø Ñöùc. Trong baøi giaûng, ÑTC ñaõ noùi vôùi hoï nhö sau:

Hôõi caùc baïn treû thaân meán, baèng vieäc tham döï moät caùch chuyeân chuù vaø nhieät tình cuûa mình vaøo vieäc cöû haønh troïng theå naøy, caùc baïn ñaõ chöùng toû cho thaáy raèng caùc baïn khoâng hoå theïn vì thaäp giaù. Ñöøng sôï thaäp giaù Chuùa Kitoâ. Traùi laïi, haõy yeâu meán thaäp giaù cuûa Ngöôøi vaø haõy toân kính thaäp giaù aáy, vì thaäp giaù cuûa Ngöôøi laø daáu hieäu cuûa Vò Cöùu Chuoäc, Ñaáng ñaõ cheát ñi vaø soáng laïi vì taát caû chuùng ta. Trình thuaät veà Cuoäc Khoå Naïn ñaõ cho chuùng ta thaáy roõ loøng trung thaønh cuûa Chuùa Kitoâ traùi ngöôïc vôùi vieäc baát trung cuûa con ngöôøi… Söùc maïnh thöïc söï cuûa con ngöôøi laø ôû nôi loøng trung thaønh trong vieäc hoï laøm chöùng cho chaân lyù, phaûn laïi vôùi nhöõng khoaùi laïc vaø doïa naït, vôùi nhöõng hieåu laàm vaø duï doã, laø nhöõng gì  coù theå gaây ra nhöõng cuoäc baùch haïi taøn nhaãn vaø hung baïo. Chæ khi naøo caùc baïn saün saøng laøm nhö theá, caùc baïn môùi trôû neân nhöõng gì Chuùa Gieâsu mong chôø ôû caùc baïn, töùc laø ‘laøm muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian’. Giôùi treû thaân meán, caùc baïn ñöøng laøm maát ñi höông vò cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ höõu, höông vò cuûa Phuùc AÂm. Caùc baïn haõy giöõ laáy höông vò naøy, baèng vieäc lieân læ suy nieäm maàu nhieäm Vöôït Qua: Chôù gì thaäp giaù laø hoïc ñöôøng daïy cho caùc baïn bieát khoân ngoan Ñaáng maø caùc baïn ñaõ choïn laøm Sö Phuï khoâng phaûi laø moät tay buoân aûo töôûng, khoâng phaûi laø moät keû coù quyeàn haønh theá löïc treân theá gian naøy, cuõng khoâng phaûi laø moät nhaø tranh bieän kheùo leùo tinh khoân. Caùc baïn bieát caùc baïn quyeát ñònh ñi theo Ñaáng naøo: Ñoù laø Chuùa Kitoâ Töû Giaù vaø Phuïc Sinh! Ñöùc Kitoâ, Ñaáng ñaõ cheát vì caùc baïn, Ñöùc Kitoâ, Ñaáng ñaõ phuïc sinh cho caùc baïn. Toâi cam quyeát vôùi caùc baïn laø caùc baïn seõ khoâng bò beõ baøng thaát voïng ñaâu.

ÑTC töôûng nieäm caùc vò thöøa sai boû mình vì ñöùc tin.

Tröôùc Kinh Truyeàn Tin tröa nay, ÑTC ñaõ lieân keát Leã Truyeàn Tin Meï Thai Lôøi 25/3 vaø ngaøy töôûng nieäm caùc vò thöøa sai töû ñaïo taïi YÙ nhö sau: “Giôø ñaây chuùng ta haõy höôùng veà Meï Maria, Ñaáng ñaõ ñöùng döôùi chaân thaäp giaù cuûa Con mình, ñaõ xaùc nhaän lôøi ‘xin vaâng’ Meï ñaõ thöa vaøo luùc thieân thaàn truyeàn tin cho Meï. Xin Meï giuùp chuùng ta trung thaønh theo Chuùa Gieâsu, baét chöôùc göông cuûa anh chò em chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ minh chöùng moät caùch cao caû cho Phuùc AÂm baèng chính maùu cuûa mình. Toâi ñang nghó ñeán ñaëc bieät nhöõng vò töû ñaïo thöøa sai ñöôïc töôûng nieäm taïi YÙ theo truyeàn thoáng hoâm nay ñaây. Xin Trinh Nöõ Maria ban söï gaén boù vaø loøng can ñaûm aáy moät caùch ñaëc bieät cho caùc baïn giôùi treû, thaønh phaàn ñöôïc keâu goïi ñeå thöïc hieän nhöõng quyeát ñònh troïng yeáu cho cuoäc soáng cuûa mình”. Chuùa Nhaät hoâm nay laø Ngaøy Caàu Nguyeän Vaø Chay Tònh cho Caùc Vò Thöøa Sai Töû Ñaïo laàn Thöù 10 ñeå töôûng nhôù caùc vò thöøa sai boû mình vì ñöùc tin. Ngaøy naøy ñöôïc toå chöùc ñeå töôûng nhôù ÑTGM Oscar Arnulfo Romero ôû San Salvador bò saùt haïi naêm 1980. Khaép caû nöôùc YÙ thöïc hieän moät chöông trình bao goàm caùc giôø chaàu Thaùnh Theå, nhöõng cuoäc ñi Ñaøng Thaùnh Giaù, vaø nhöõng cuoäc canh thöùc cuûa giôùi treû. Nhöõng Ngaøy Caàu Nguyeän Vaø Chay Tònh cho Caùc Vò Thöøa Sai Töû Ñaïo ñaõ ñöôïc cöû haønh tröôùc ñaây ôû Venezuela, Colombia, Chile, Mexico, Senegal, Cameroon, Uganda vaø Nam Haøn. Theo Haõng Thoáng Taán Fides, giöõa naêm 1980-1990, coù 115 vò thöøa sai bò gieát. Töø 1990-2000, con soá leân ñeán 604, bao goàm 248 naïn nhaân bò thaûm saùt ôû Rwanda naêm 1994. Naêm 2001 coù 25 linh muïc, 5 nöõ tu, 1 chuûng sinh vaø moät nöõ giaùo daân taän hieán. Naêm 2002, cho tôùi nay coù ba vò thöøa sai töû ñaïo: hai vò ôû Colombia, ñoù laø Cha Arley Arias García bò baén cheát ngaøy 18/1 trong moät buïi caây treân ñöôøng ñi daâng leã taïi giaùo xöù cuûa ngaøi ôû Florencia; vaø ÑTGM Isaías Duarte Cancino ôû Cali hai keû baén cheát hoâm 16/3 khi vöøa rôøi nhaø thôø; vaø 1 vò ngöôøi AÙi Nhó Lan laø Cha Declan O’Toole hoâm Thöù Naêm, 21/3, vöøa roài ôû mieàn baéc Uganda.

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC HAØNH LEÃ

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)