Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 24-307/11/2001

Thöù Baûy, 24/11/2001. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ göûi Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi laàn thöù 39, töùc töø naêm 1979, moät ngaøy seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 21/4/2002, Chuùa Nhaät Thöù Tö Muøa Phuïc Sinh. ÑTC vieát söù ñieäp naøy veà chuû ñeà “Ôn Goïi Soáng Thaùnh Thieän“ neân Ngaøi ñaõ leân tieáng keâu goïi nhö sau: “Heát moïi ôn goïi trong Giaùo Hoäi ñeàu ñoùng goùp vaøo vieäc soáng thaùnh thieän. Tuy nhieân, coù moät soá ôn goïi, nhö ôn goïi soáng thaùnh chöùc vaø soáng ñôøi taän hieán, moät caùch hoaøn toaøn ñaëc thuø giuùp vaøo vieäc soáng thaùnh thieän. Höôùng veà nhöõng ôn goïi naøy Toâi muoán môøi goïi heát moïi ngöôøi ñaëc bieät chuù troïng hoâm nay ñaây, baèng vieäc taêng lôøi caàu nguyeän cho nhöõng ôn goïi naøy”.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi ôû ñaây laø, töø ngaøy leân laøm Giaùo Hoaøng, theo thoâng leä naêm, ÑTC Gioan Phaoloâ II vaãn göûi söù ñieäp vaøo nhöõng dòp sau ñaây (baèng nhöõng ngoân ngöõ thoâng duïng, nhö YÙ, Anh, Phaùp, , Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha): Söù Ñieäp “Urbi et Orbi” vaøo dòp Leã Giaùng Sinh, Naêm Môùi vaø Leã Phuïc Sinh, Söù Ñieäp Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Theá Giôùi (töø naêm 1997, ngaøy ñaàu tieân 2/2, Leã Meï Daâng Con), Söù Ñieäp Ngaøy Di Daân Theá Giôùi (töø naêm 1995, tröø naêm 1996-1997 chung), Söù Ñieäp Muøa Chay (töø naêm 1979, tröø nhöõng naêm 1986, 1990, 1991 vaø 1996), Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng (töø naêm 1979), Söù Ñieäp Ngaøy Thöïc Phaåm Theá Giôùi (töø naêm 1981, tröø 1984-1985), Söù Ñieäp Ngaøy Caàu Cho Hoøa Bình (töø naêm 1979), Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân (töø naêm 1993, ngaøy ñaàu tieân 11/2, Leã Meï Loä Ñöùc), Söù Ñieäp Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi (töø naêm 1987, tröø naêm 1994-1995 chung); Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo (töø naêm 1979), Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi (töø naêm 1979).

___________________________________________

Chuùa Nhaät, 25/11/2001: ÑTC ñaõ tuyeân phong hieån thaùnh cho 4 vò chaân phöôùc taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaøo Ngaøy Chuùa Leã Chuùa Kitoâ Vua hoâm nay. Ñoù laø caùc vò Giuseppe Marello, (1884-1895), giaùm muïc ngöôøi YÙ, saùng laäp doøng Oblates of St. Joseph; Paula Montal-Fornes de San Jose de Calasanz (1799-1889), nöõ tu Taây Ban Nha, saùng laäp doøng Hoäi Nöõ Töû cuûa Meï Maria; Leonie Francoise de Sales Aviat (1844-1914), nöõ tu ngöôøi Phaùp, saùng laäp doøng Chò Em Oblates of Saint Francis de Sales;  vaø Maria Crescentia Hoss (1682-1744), moät nöõ tu ngöôøi Ñöùc, thuoäc doøng ba Phanxicoâ. Nhö theá laø töø ngaøy leân laøm Giaùo Hoaøng tôùi giôø, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ phong thaùnh cho 456 vò trong 43 dòp leã khaùc nhau, chöa keå 1282 vò chaân phöôùc trong 131 dòp leã khaùc nhau.

Sau Thaùnh Leã, ÑTC ñaõ nguyeän Kinh Truyeàn Tin veà Chuùa Kitoâ Vua vôùi caùc phaùi ñoaøn haønh höông tuoán veà giaùo ñoâ tham döï phong thaùnh, nhö sau: “Giaùo Hoäi môøi goïi chuùng ta haõy chieâm ngöôõng vöông caùch cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc, moät vöông caùch noåi baät nôi ñôøi soáng cuûa caùc vò thaùnh… Chöùng taù cuûa caùc vò cho thaáy laø Ñaáng Töû Giaù thöïc söï ‘soáng ñoäng vaø hieån trò ñeán muoán ñôøi’. Phaûi, Ngöôøi laø ‘Ñaáng haèng soáng’, laø ‘Chuùa’, vaø laø Ñaáng hieån trò nôi ñôøi soáng cuûa nhöõng con ngöôøi nam nöõ ôû moïi nôi vaø moïi thôøi, thaønh phaàn saün saøng ñoùn nhaän Ngöôøi vaø trung thaønh böôùc ñi theo Ngöôøi… Theo theá gian phaùn ñoaùn, vöông caùch cuûa Chuùa Kitoâ coù theå noùi laø hình nhö ngöôïc ñôøi. Thaät vaäy, quyeàn naêng Ngöôøi thöïc hieän khoâng hôïp vôùi lyù leõ traàn gian. Traùi laïi, quyeàn naêng naøy laø moät quyeàn naêng yeâu thöông vaø phuïc vuï, moät thöù quyeàn naêng ñoøi phaûi bieát töï nguyeän trao ban baûn thaân mình vaø trung thaønh laøm chöùng cho chaân lyù”.

___________________________________________

Thöù Hai 26/11/2001. ÑTC huaán duï veà vieäc chuyeån dòch Thaùnh Kinh. Trong buoåi tieáp ñoùn taïi Giaùo Hoaøng Thaát caùc thaønh vieân thuoäc toå chöùc lieân giaùo phaùi dòch Thaùnh Kinh nhaân dòp kyû nieäm möøng 25 naêm phaùt haønh cuoán “Lôøi Chuùa, Taân Öôùc, Baûn Dòch Lieân Giaùo Phaùi Theo Ngoân Ngöõ Chung”. Sau khi coâng nhaän raèng “vieäc cuûa caùc nhaø chuyeån dòch bao giôø cuõng laø moät vieäc laøm khoù khaên”, ÑTC ñaõ neâu leân nhaän ñònh gôïi yù cuûa Ngaøi nhö sau: “Moät baûn dòch hay caàn ñöôïc xaây treân ba coät truï laø nhöõng gì phaûi cuøng nhau naâng ñôõ toaøn theå vieäc laøm naøy. Thöù nhaát, ñoù laø caàn phaûi coù moät kieán thöùc saâu xa taän goác veà ngoân ngöõ vaø hoaøn caûnh vaên hoùa. Roài laïi phaûi raát quen thuoäc vôùi ngoân ngöõ vaø moâi tröôøng vaên hoùa khi nguyeân baûn ñöôïc vieát leân. Sau heát, ñeå ñaït tôùi thaønh coâng myõ maõn, coøn caàn phaûi thaáu trieät ñaày ñuû noäi dung vaø yù nghóa cuûa nhöõng gì caàn ñöôïc chuyeån dòch nöõa”. Nhaân dòp naøy, ÑTC cuõng ñaõ cho caùc vò döï kieán bieát raèng: “Toâi muoán nhaéc laïi laø baûn dòch Thaùnh Kinh naøy ñaõ ñöôïc duøng trong Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi taïi Roâma thaùng Taùm naêm 2000”.

___________________________________________

Thöù Ba 27/11/2001. Dieãn Vaên cuûa Quan Saùt Vieân Toøa Thaùnh ôû Hoäi Nghò Quoác Teá Tham Vaán veà Vieäc Giaùo Duïc Hoïc Ñöôøng ñoái vôùi Vaán Ñeà Töï Do Toân Giaùo hay Nieàm Tin, Loøng Khoan Dung vaø Baát Kyø Thò. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Diarmuid Martin, Quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh ôû Vaên Phoøng Lieân Hieäp Quoác vaø Caùc Toå Chöùc Quoác Teá Khaùc ôû Geneva, vò daãn ñaàu phaùi ñoaøn ñaïi bieåu Toøa Thaùnh tham döï Hoäi Nghò naøy ôû Madrid töø ngaøy 23 ñeán 25/11/2001. ÑTGM ñaõ ñoïc moät baøi dieãn vaên, trong ñoù coù nhöõng ñoaïn tieâu bieåu nhö sau: “Vieäc giaùo duïc veà toân giaùo laø moät duïng cuï maõnh lieät ñeå giuùp cho caùc tín ñoà taêng theâm noã löïc cuûa mình ñoái vôùi vieäc thöïc hieän tình traïng hieäp nhaát nôi moät gia ñình nhaân loaïi duy nhaát, … vaø laø chìa khoùa chính yeáu trong vieäc nuoâi döôõng trí hieåu bieát cuøng vôùi loøng khoan dung giöõa caùc coäng ñoàng toân giaùo… Töï do toân giaùo laø moät quyeàn lôïi caên baûn cuûa con ngöôøi vaø chaéc chaén phaûi ñöôïc coi nhö laø moät trong nhöõng vieân ñaù taûng xaây döïng ngoâi nhaø nhaân quyeàn, vì noù chaïm ñeán moät laõnh vöïc saâu xa nôi ñôøi soáng con ngöôøi vaø caên tình caù vò, ñeán moái lieân heä giöõa con ngöôøi vôùi Sieâu Vieät Theå… Quyeàn cuûa nhöõng nhoùm toân giaùo khoâng ñöôïc ngaên trôû vieäc töï do baày toû giaù trò ñaëc bieät nôi nhöõng giaùo huaán cuûa hoï ñoái vôùi toå chöùc xaõ hoäi cuõng nhö ñoái vôùi öôùc muoán hoaït ñoäng cuûa loaøi ngöôøi moät caùch toång quaùt. Thaéng thaén maø noùi thì nhöõng caêng thaúng trong quaù khöù ñaõ laøm phaùt sinh ra moät löïc maõnh lieät trong vieäc laøm neân moät töông lai khaùc cuõng nhö trong vieäc môû maøn cho moät tieán trình hoøa giaûi vaø chöõa laønh. Vieäc huaán luyeän caùc thaøy coâ sau naøy phaûi ñaëc bieät chuù troïng ñeán khaû naêng cuûa hoï khi teá nhò ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà lòch söû teá nhò. Neáu caàn, phaûi vieát laïi nhöõng cuoán saùch giaùo khoa vaø khoùa hoïc, boû ñi nhöõng trình baøy taùc haïi hay thieân leäch veà nhöõng truyeàn thoáng ñaïo giaùo cuõng nhö nhöõng bieán coá lòch suû ”. 

___________________________________________

Thöù Tö 28/11/2001. Buoåi Trieàu Kieán Chung: Baøi Giaùo Lyù veà Thaùnh Vònh 116, moät goïi môøi chuùc tuïng Thieân Chuùa veà tình Ngaøi yeâu thöông. (Xin xem troïn baøi Giaùo Lyù naøy trong muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn, baøi giaùo lyù seõ ñöôïc chuyeån dòch vaøo tuaàn tôùi). Neáu quí vò caàn bieát theâm chi tieát veà lòch söû cuûa caùc buoåi trieàu kieán giaùo lyù haèng tuaàn naøy cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, xin môøi xem cuoán Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn, trang 15-17, hay vaøo ngay phaàn Giaùo Hoäi, muïc Chìa Khoùa Nöôùc Trôøi nôi Maøn Ñieän Toaùn quí vò ñang xem ñaây. Rieâng veà loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh, nhö chính ÑTC höùa trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû cuûa Ngaøi ôû soá 34.2, Ngaøi ñaõ baét ñaàu thöïc hieän vaøo ngaøy 28/3/2001, cho tôùi nay ñaõ ñöôïc 23 baøi. Xin môøi quí vò gheù coi loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh naøy trong phaàn Giaùo Lyù Haèng Tuaàn. 

___________________________________________

Thöù Naêm 29/11/2001. Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Phuï Traùch Ñoái Thoaïi Lieân Toân göûi söù ñieäp cho Hoài Giaùo vaøo dòp keát thuùc leã Ramadan, I’d Al-Fitr 1422 A.H/2001 A.D. Ñaây laø moät thoâng leä haèng naêm cuûa Toøa Thaùnh chaúng nhöõng ñoái vôùi Hoài Giaùo maø coøn vôùi Phaät Giaùo vaøo Ngaøy Leã Phaät Ñaûn cuûa hoï nöõa. Söù ñieäp ñöôïc vieát baèng ba thöù tieáng (Phaùp, Anh vaø YÙ) göûi Hoài Giaùo naêm nay nhaán maïnh ñeán vaán ñeà “coå voõ nhöõng giaù trò nhaân baûn trong moät kyû nguyeân kyû thuaät”. Sau ñaây laø moät soá ñoaïn tieâu bieåu: “Toâi xin göûi söù ñieäp naøy ñeán cuøng quí vò nhö laø moät daáu hieäu chöùng toû loøng toân troïng vaø thaân höõu cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo… Chuùng ta ñang soáng trong moät kyû nguyeân kyû thuaät coù lieân heä maät thieát ñeán taát caû moïi laõnh vöïc sinh hoaït, nhö chuyeân chôû, truyeàn ñaït, thoâng tín, y khoa, di gioáng v.v. Nhöõng tieán boä veà kyõ thuaät ñang lieân tuïc bieán ñoåi boä maët traùi ñaát, thaäm chí cho pheùp con ngöôøi tieán ñeán choã laøm chuû caû khoâng gian nöõa. Tuy nhieân, moät trong nhöõng laõnh vöïc kyõ thuaät haøo höùng nhaát cuõng laø laõnh vöïc soâi luaän nhaát laø laõnh vöïc di gioáng, moät laõnh vöïc tröïc tieáp ñuïng chaïm ñeán baûn tính cuûa con ngöôøi… Chaúng leõ chuùng ta laïi khoâng theå cuøng nhau hoaït ñoäng ñeå baûo veä nhöõng giaù trò quan troïng nhaát cuûa con ngöôøi, nhöõng giaù trò ñang bò ñe doïa bôûi moät theá giôùi lieân tuïc bieán ñoåi hay sao? Tröôùc heát laø quyeàn soáng caàn phaûi ñöôïc baûo veä töø khi thuï thai cho ñeán khi töï nhieân qua ñi. Bôûi vì söï soáng töø Thieân Chuùa maø coù vaø noù phaûi trôû veà cuøng Ngaøi khi Ngaøi muoán. Söï soáng laø taëng aân quí nhaát do Thieân Chuùa ban, moät ñieàu kieän tieân quyeát ñeå laõnh nhaän taát caû nhöõng taëng aân thaàn linh khaùc. Sau nöõa laø phaåm vò cuûa con ngöôøi cuøng vôùi nhöõng quyeàn lôïi bôûi ñoù maø ra, nhöõng quyeàn lôïi chuùng ta phaûi ñeà cao tröôùc taát caû moïi ngöôøi… Chuùng ta laøm sao ñeå coù theå baûo veä vaø ñeà cao nhöõng giaù trò naøy trong kyû nguyeân kyõ thuaät ñaây? Tröôùc heát, baèng vieäc ñoái thoïai, moät vieäc ñoái thoaïi… töï nhieân seõ daãn ñeán vieäc hôïp taùc trong nhöõng laõnh vöïc vöøa ñöôïc nhaéc ñeán. Cuoäc ñoái thoaïi vaø hôïp taùc naøy caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän ôû moïi taàng caáp, ñòa phöông, mieàn vuøng, quoác gia vaø quoác teá… Haønh ñoäng chung chuùng ta ñöôïc môøi goïi ñeán thöïc hieän naøy coù lieân quan ñeán toaøn theå nhaân loaïi”.

ÑTC ca ngôïi toå chöùc quoác teá veà di daân. Trong böùc thö vieát baèng tieáng Anh ñeà ngaøy 22/11, ÑTC ñaõ göûi cho Vò Laõnh Söï Brunson McKinley, toång giaùm ñoác cuûa Toå Chöùc Quoác Teá Veà Di Daân, nhaân dòp kyû nieäm möøng 50 naêm thaønh laäp, ÑTC ñaõ nhaän ñònh nhö sau: “Ngaøy nay vieäc di daân ñang dieãn ra döôùi moïi hình thöùc, vaø vieäc pha troän daân chuùng cuûa caùc thöù vaên hoùa khaùc nhau cho thaáy caàn phaûi noã löïc hôn nöõa trong vieäc giuùp cho caùc di daân tích cöïc hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng môùi… ÔÛ vaøo nhöõng luùc traéc trôû naøy ñaây, nhöõng thaùch ñoá xaåy ra tröôùc maét quí vò laïi caøng trôû neân khoù khaên hôn bao giôø heát, chöa keå ñeán vieäc tìm caùch phuï giuùp ngaønh laäp phaùp cuûa töøng quoác gia coù ñöôïc nhöõng qui leä quoác teá ñeå traùnh naïn quyeát ñònh ñôn phöông laø nhöõng gì ñaëc bieät taùc haïi ñeán caùc quoác gia yeáu keùm nhaát. Giaùo Hoäi saùt vai vôùi quí vò trong vieäc phoå bieán nhaän thöùc veà söï thaät neàn taûng naøy, ñoù laø, taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ, baát keå moïi khaùc bieät, ñeàu laø anh chò em vôùi nhau trong moät gia ñình nhaân loaïi duy nhaát”.

___________________________________________

Thöù Saùu 30/11/2001. Ñaïi bieåu Toøa Thaùnh tham döï Leã Thaùnh Anreâ, quan thaøy cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông. Phaùi ñoaøn ñaïi bieåu naøy do ÑHY Walter Kasper, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coå Ñoäng Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo, daãn ñaàu. Ñaây laø moät thoâng leä trao ñoåi haèng naêm môùi ñaây giöõa hai Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma vaø Chính Thoáng Ñoâng Phöông. Ñaùp laïi, haèng naêm Giaùo Hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông cuõng ñeán Roâma möøng Leã Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ 29/6. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ göûi thö vieát baèng tieáng Phaùp cho Ñöùc Thöôïng Phuï Bartholomew I ñeà ngaøy 22/11, trong ñoù coù ñoaïn Ngaøi vieát nhö sau: “Trong vieäc cuøng nhau cöû haønh möøng leã Thaùnh Anreâ vaø Pheâroâ, chuùng ta chöùng toû loøng chuùng ta cuøng mong muoán hôïp nhau ñeå chuyeån ñaït ñöùc tin toâng truyeàn cho con ngöôøi nam nöõ trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta, nhöõng ngöôøi thöôøng ñeå mình bò nghieâng chieàu theo tình traïng khoâ ñaïo, moät tình traïng daãn ñeán choã laøm maát ñi yù nghóa cuûa cuoäc soáng… Nhöõng chia reõ dai daúng vaø thaùi ñoä cay nghieät ñoâi khi xaåy ra nôi Kitoâ höõu laø nhöõng gì laøm suy yeáu ñi söùc maïnh rao giaûng cuûa Kitoâ höõu chuùng ta trong vieäc chuùng ta loan truyeàn tình yeâu Thieân Chuùa vaø tha nhaân… Giaùo Hoäi Coâng Giaùo saün saøng laøm moïi caùch trong khaû naêng cuûa mình ñeå coå voõ vieäc phaùt trieån lieân heä vôùi Caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng…”

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn tröôùc ñaây trong muïc Toaø Thaùnh Roâma ôû phaàn Vò Chuû Chieân)