Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 26/01-01/02/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG HAI 2002

 

YÙ Chung: “Xin cho caùc Beänh Vieän Coâng Giaùo ñöôïc trôû neân moät taám göông saùng trong vieäc choáng choïi vôùi khoå ñau, vaø daãn ñaàu trong vieäc loan baùo Phuùc AÂm Söï Soáng cuøng vôùi loøng toân troïng con ngöôøi”. 

YÙ Truyeàn Giaùo: “Xin cho caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu Camboát vaø Laøo maïnh meõ daán thaân trong vieäc coå voõ ôn goïi linh muïc vaø tu só”.

___________________________________________

26/1, Thöù Baûy: Toøa Thaùnh yeâu caàu sai quan saùt vieân quoác teá ñeán Thaùnh Ñòa ñeå giaûi quyeát tình hình baïo loaïn ñang xaåy ra taïi ñaây: “Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng toâi nghó ñeán söï coù maët cuûa caùc quan saùt vieân, hay ít laø moät haønh ñoäng can giaùn ñoâi beân xung ñoät nhau trong vieäc caàn phaûi im tieáng vuõ khí maø nghó ñeán muïc ñích chung. Ngöôøi ta khoâng theå nghó ñeán hoøa bình maø trong tay laïi cöù caàm vuõ khí”. ÑTGM Jean-Louis Tauran, Thö Kyù Vaên Phoøng Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh ñaõ phaùt bieåu treân ñaøi phaùt thanh Vatican hoâm nay veà yù ñònh cuûa Toøa Thaùnh ñoái vôùi vaán ñeà giaûi quyeát tình hình caøng ngaøy caêng thaúng ôû Thaùnh Ñòa nhö sau: “Toøa Thaùnh vaãn nghó ñeán döï ñònh naøy hôn moät naêm roài, khi con ngöôøi khoâng theå naøo cöù chöùng kieán thaáy moät caùch ñau loøng nhöõng cheát choùc thöôøng ngaøy xaåy ñeán cho nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø Palestina… Saùng naøo chuùng ta cuõng nghe thaáy tin töùc veà cuoäc chieán tranh thöïc söï ñau buoàn naøy. Moät laàn nöõa chuùng ta caàn phaûi giuùp cho caû ñoâi beân tìm thaáy con ñöôøng cuûa lyù trí, nhaát laø cuûa thöông thaûo”. ÔÛ Gieârusalem saùng nay, laàn ñaàu tieân coù moät phuï nöõ Palestina ñaõ cho noå moät quaû bom, gieát chính mình vaø moät baø giaø 81 tuoåi ngöôøi Do Thaùi, cuõng nhö ñaõ gaây thöông tích cho ít laø hôn moät chuïc ngöôøi treân moät con ñöôøng nhoän nhòp. Ñaøi truyeàn hình Al-Manar ôû Leâbanon ñaõ cho bieát ngöôøi phuï nöõ cho noå bom naøy laø moät sinh vieân thuoäc ñaïi hoïc Al-Najah ôû tænh Nablus mieàn West Bank. ÑTGM Tauran traû lôøi cuoäc phoûng vaán lieân quan ñeán tình traïng baïo loaïn ôû Trung Ñoâng naøy nhö sau: “Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng toâi nghó ñeán söï coù maët cuûa caùc quan saùt vieân, hay ít laø moät haønh ñoäng can giaùn ñoâi beân xung ñoät nhau trong vieäc caàn phaûi im tieáng vuõ khí maø nghó ñeán muïc ñích chung. Ngöôøi ta khoâng theå nghó ñeán hoøa bình maø trong tay laïi cöù caàm vuõ khí”. ÑTGM cho bieát lôøi keâu goïi cuûa ngaøi laïi caøng khaån tröông hôn nöõa theo chieàu höôùng cuûa caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo theá giôùi trong Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình taïi Assisi hoâm Thöù Naêm vöøa roài: “Qua nhöõng chöùng töø tuyeät vôøi chuùng ta ñaõ ñöôïc nghe, chuùng ta coù theå ñaõ nhaän thöùc ra, cuõng nhö taát caû nhöõng vò hôïp vôùi ÑTC, laø chæ coù hoøa bình môùi thaùnh chöù khoâng phaûi chieán tranh; ñoù caû laø moät söù ñieäp raát quan troïng. Toâi cuõng xin nhaát maïnh ñeán moät khía caïnh khaùc nöõa laø cuoäc hoäi ngoä naøy ñaõ nhaéc nhôû theá giôùi raèng toân giaùo, ñöôïc vieát baèng chöõ hoa, giöõ moät vò theá trong xaõ hoäi nhö laø moät yeáu toá baát khaû thieáu trong vieäc ñoái thoaïi trao ñoåi chung. Sau ngaøy 11/9 vöøa qua, chuùng ta caàn phaûi maïnh meõ nhaán maïnh ñeán ñieàu naøy”.

 

27/1, Chuùa Nhaät. ÑTC Nguyeän Kinh Truyeàn Tin:

 

Chôù gì vieäc daán thaân cuûa taát caû moïi ngöôøi baûo ñaûm söï toân troïng

ñoái vôùi nhöõng quyeàn lôïi caên baûn cuûa heát moïi ngöôøi ñöôïc sinh ra treân traàn gian naøy”.

 

Anh chò em thaân meán,

 

1.         Toâi vaãn coøn caûm thaáy heát söùc caûm xuùc veà Ngaøy Thöù Naêm vöøa roài, Ngaøy Caàu Cho Hoøa Bình: “Khoâng bao giôø coøn baïo löïc nöõa! Khoâng bao giôø coøn chieán tranh nöõa! Khoâng bao giôø coøn khuûng boá nöõa! Chôù gì heát moïi toân giaùo nhaân danh Thieân Chuùa ñeå mang laïi coâng lyù vaø hoøa bình, thöù tha vaø söï soáng cuøng yeâu thöông cho theá giôùi naøy!” Ñaây laø moät lôøi keâu goïi long troïng do Toâi cuøng vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ngoû cuøng con ngöôøi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta ñaây, maïnh meõ phuû nhaän khuynh höôùng giaûi quyeát caùc vaán ñeà traàm troïng cuûa loaøi ngöôøi baèng vieäc söû duïng vuõ khí vaø baïo löïc. Nhö theá laø chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc moät moác ñieåm treân con ñöôøng xaây döïng moät neàn vaên minh cuûa hoøa bình vaø yeâu thöông.

 

Hoâm nay ñaây, moät laàn nöõa, Toâi xin caùm ôn caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo ñaõ ñaùp lôøi goïi cuûa Toâi. Chuùng toâi ñaõ cuøng nhau taùi xaùc nhaän ôû Assisi raèng coâng vieäc cuûa caùc toân giaùo laø ôû choã baûo trì vieäc cuøng nhau chung soáng hoøa bình giöõa caùc daân toäc vaø vaên hoùa trong söï töông kính nhau. Toâi cuõng xin noùi leân loøng bieát ôn chaân thaønh cuûa Toâi vôùi khoái ñoâng ñaûo caùc tín ñoà, vôùi voâ soá ngöôøi treân khaép theá giôùi ñaõ hoã trôï chuùng toâi baèng vieäc naâng ñôõ thieâng lieâng cuûa mình; cuõng nhö vôùi taát caû nhöõng ai, cho duø caùch xa toân giaùo, vaãn thoâng coâng “tinh thaàn” cuûa Ngaøy ñaëc bieät naøy, vaø saün loøng daán thaân baûo veä vaø coå voõ caùc giaù trò nhaân baûn ñích thöïc.

 

2.         Toâi ñaëc bieät chaøo giôùi treû, thaønh phaàn theo loøng nhieät thaønh saün coù cuûa mình, ñaõ laøm töôi saùng thaønh phoá cuûa Thaùnh Phanxicoâ trong dòp hoäi ngoä naøy. Töông lai cuûa theá giôùi ñöôïc uûy thaùc cho hoï, nhöõng theá heä môùi.

 

Vì theá, Toâi heát söùc vui möøng khi thaáy raèng nhöõng ngaøy sau cuoäc hoäi ngoä ôû Assisi, giôùi treû thuoäc Phong Traøo Toâng Ñoà Giaùo Daân ôû Roâma ñaõ ñeán Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vôùi ÑHY Camillo Ruini ñeå cöû haønh “Ngaøy Hoøa Bình”. Moät choác nöõa, hai ngöôøi trong hoï, ñang ôû beân caïnh Toâi ñaây, seõ thaû hai con chim caâu leân trôøi, moät vieäc laøm tieâu bieåu cho hoøa bình (moät trong hai con ñaõ bay trôû laïi choã cuûa ÑTC ngay sau ñoù laøm cho Ngaøi mæm cöôøi vaø moïi ngöôøi voã tay). Ñoù laø moät cöû chæ quan troïng, giaønh rieâng cho nhieàu treû em baát haïnh vaãn coøn laø naïn nhaân cuûa chieán tranh vaø cuûa nhöõng baát coâng traàm troïng. Chôù gì vieäc daán thaân cuûa taát caû moïi ngöôøi baûo ñaûm söï toân troïng ñoái vôùi nhöõng quyeàn lôïi caên baûn cuûa heát moïi ngöôøi ñöôïc sinh ra treân traàn gian naøy.


3.         Trong soá caùc quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc baûo veä vaø coå voõ ñoù laø quyeàn ñöôïc chaêm soùc veà söùc khoûe, moät quyeàn vaãn coøn chöa thaáy hay heát söùc thieáu soùt ôû nhieàu nôi treân maët ñaát naøy. Caùc thöù beänh taät vaãn tieáp tuïc lan traøn, nhöõng thöù beänh maø theo lyù thuyeát ñaõ ñöôïc loaïi tröø, nhö beänh Hansen, vaãn ñöôïc cho laø beänh cuøi. Ngaøy Theá Giôùi Lieân Keát Vôùi Nhöõng Ngöôøi Chòu Beänh Cuøi, ngaøy chuùng ta cöû haønh hoâm nay ñaây, goùp phaàn vaøo vieäc laøm cho daân chuùng chuù yù ñeán taát caû nhöõng laây nhieãm do beänh naøy gaây ra, cuõng nhö ñeå thuùc ñaåy nhöõng noã löïc hoaøn toaøn cheá ngöï ñöôïc chuùng.

 

Xin Thaùnh Trinh Nöõ laáy loøng töø maãu chôû che cuûa Ngöôøi phaán chaán nhöõng ngöôøi anh em beänh taät cuûa chuùng ta. Chuùng ta xin Ngöôøi, Meï cuûa Hy Voïng, laøm cho maàm moáng hy voïng, ñaõ ñöôïc gieo vaõi nhöõng ngaøy naøy ñaây nôi coõi loøng cuûa nhieàu ngöôøi, naåy maàm ñaâm reã. Xin Meï Maria giuùp chuùng ta xaây döïng moät neàn hoøa bình chaân chính vaø beàn bæ.


Veà beänh cuøi treân theá giôùi hieän nay: Theo cô quan truyeàn giaùo Fides, moãi ngaøy coù 2000 ngöôøi bò laây nhieãm beänh naøy ñöôïc khaùm phaù ra, coøn 2000 tröôøng hôïp khaùc bò giaáu dieám hay khoâng cho bieát vì sôï haõi caùch naøo. Coù 11 trieäu ngöôøi bò beänh cuøi treân theá giôùi hieän nay, 750 ngaøn ngöôøi trong hoï ôû trong tình traïng traàm troïng. Ñaõ trò ñöôïc beänh naøy caû maáy thaäp nieân qua, theá maø, coù caû 250 ngaøn tröôøng hôïp khi khaùm thaáy thì beänh ñaõ ñeán luùc baát trò. Toå Chöùc Söùc Khoûa Theá Giôùi cho bieát beänh cuøi hieän coù maët taïi 91 quoác gia; nhieàu nhaát ôû Aán Ñoä vôùi 75%, sau ñoù laø Ba Taây vôùi 7% trong soá treân. Ngaøy Theá Giôùi Lieân Keát Vôùi Ngöôøi Cuøi ñaàu tieân ñöôïc Raoul Follereau, toâng ñoà ngöôøi cuøi, toå chöùc vaøo naêm 1954. Ngaøy nay coù 150 quoác gia cöû haønh ngaøy naøy. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù 875 trung taâm phuïc vuï beänh nhaân bò cuøi, trong ñoù 339 ôû Phi Chaâu, 282 ôû Aán Ñoä, 37 ôû Ba Taây.

28/1, Thöù Hai. ÑTC tieáp caùc vieân chöùc thuoäc phaùp vieän Toøa Thaùnh Roâma: “söï thieän cuûa tính caùch baát khaû phaân lyù laø söï thieän cuûa chính hoân nhaân, vaø neáu khoâng hieåu ñöôïc baûn chaát baát khaû phaân ly naøy cuõng khoâng hieåu ñöôïc yeáu tính cuûa hoân nhaân. Ngöôøi ta khoâng ñöôïc chieàu theo chieàu höôùng chuû tröông ly dò, cho raèng caùi ngaên trôû chuùng ta laø ôû choã chuùng ta tin töôûng vaøo nhöõng ôn töï nhieân vaø sieâu nhieân cuûa Thieân Chuùa ban cho con ngöôøi. Saùng hoâm nay, theo truyeàn thoáng, nhaân dòp môû maøn cho moät naêm tö phaùp cuûa Toøa Thaùnh, ÑTC ñaõ noùi vôùi quùi vieân chöùc phuïc vuï taïi Phaùp Ñình cuûa Toøa Thaùnh veà tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân lieân quan ñeán chính ñoâi phoái ngaãu, ñeán con caùi, ñeán Giaùo Hoäi cuõng nhö ñeán toaøn theå nhaân loaïi nhö sau:

Tröôùc heát, ÑTC cho thaáy chieàu höôùng hieän ñaïi ñoái vôùi tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân: “Vieäc trình baøy moät caùch tích cöïc veà moái hieäp nhaát baát khaû phaân ly ñeå taùi nhaän thöùc ñöôïc söï thieän haûo vaø toát ñeïp cuûa tính caùch naøy laø moät ñieàu quan troïng. Tröôùc heát, caàn phaûi thaéng ñöôïc quan nieäm veà tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân, coi noù nhö nhöõng gì giôùi haïn quyeàn töï do cuûa ñoâi phoái ngaãu vaø laø nhöõng gì naëng neà coù nhöõng luùc khoâng theå naøo gaùnh vaùc noåi… Ñoái vôùi vaán ñeà naøy cuõng caàn phaûi noùi theâm veà quan nieäm cho raèng vaán ñeà hoân nhaân baát khaû phaân ly chæ daønh cho thaønh phaàn nhöõng tín ñoà maø thoâi, bôûi theá, hoï khoâng theå naøo ‘aùp ñaët’ noù treân toaøn khoái xaõ hoäi daân söï ñöôïc”.

Sau ñoù, ÑTC ñaõ baùc boû luaän ñieäu choáng laïi tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân, baèng caùch nhaán maïnh ñeán “khía caïnh khaùch quan” nôi tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân: “Tính caùch naøy khoâng phaûi chæ laø moät söï kieän chuû quan. Bôûi ñoù, söï thieän cuûa tính caùch baát khaû phaân lyù laø söï thieän cuûa chính hoân nhaân, vaø neáu khoâng hieåu ñöôïc baûn chaát baát khaû phaân ly naøy cuõng khoâng hieåu ñöôïc yeáu tính cuûa hoân nhaân. Ngöôøi ta khoâng ñöôïc chieàu theo chieàu höôùng chuû tröông ly dò, cho raèng caùi ngaên trôû chuùng ta laø ôû choã chuùng ta tin töôûng vaøo nhöõng ôn töï nhieân vaø sieâu nhieân cuûa Thieân Chuùa ban cho con ngöôøi”.

Tieáp ñeán, ÑTC ñeà ra nhöõng caùch thöùc ñeå baûo veä tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân: “Muïc vuï phaûi hoaït ñoäng ñeå baûo trì vaø coå voõ tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân… Moïi phaùn quyeát ñích ñaùng veà tính caùch thaønh hieäu hay baát thaønh hieäu nôi hoân nhaân ñeàu laø nhöõng gì ñoùng goùp xaây döïng vaên hoùa cuûa tính caùch baát khaû phaân ly naøy, chaúng nhöõng trong Giaùo Hoäi maø caû treân theá giôùi nöõa… Vieäc ñoâi phoái ngaãu baèng loøng chaáp nhaän  quyeàn töï do cuûa mình ñeå cöông quyeát toân troïng nhöõng nhu caàu khaùch quan cuûa thöïc taïi hoân nhaân laø nhöõng gì baát khaû ñoåi thay theo töï do cuûa con ngöôøi khoâng phaûi laø vieäc phaûn nghòch laïi vôùi moái lieân heä phoái ngaãu. Vaán ñeà ly dò haàu nhö caém reã quaù saâu vaøo moät soá laõnh vöïc xaõ hoäi, vaø vieäc ñi ngöôïc laïi vôùi noù baèng caùch bieän beânh cho chuû tröông naém giöõ tính caùch baát khaû phaân ly nôi caû tuïc leä xaõ hoäi cuõng nhö nôi ngaønh laäp phaùp daân söï khoâng phaûi laø vieäc laøm uoång coâng voâ ích. Noù thaät söï laø vieäc ñaùng laøm! Chöùng töø thieát yeáu cho giaù trò cuûa tính caùch baát khaû phaân ly ñöôïc toû hieän nôi ñôøi soáng hoân nhaân cuûa caùc ñoâi phoái ngaãu, nôi vieäc hoï trung thaønh gaén boù vôùi nhau trong nhöõng luùc vui söôùng cuõng nhö trong nhöõng luùc thöû thaùch cuûa cuoäc ñôøi. Giaù trò cuûa tính caùch baát khaû phaân ly khoâng ñöôïc nghó ñoù chæ laø ñoái töôïng cuûa vieäc choïn löïa caù nhaân, giaù trò naøy lieân quan ñeán moät trong nhöõng neàn taûng cuûa toaøn theå xaõ hoäi. Ñeå maïnh meõ choáng laïi taát caû nhöõng phöông saùch veà phaùp lyù cuõng nhö veà haønh phaùp daãn ñeán vaán ñeà ly dò, hay bieán nhöõng thöù hieäp nhaát ñöôïc thöøa nhaän nhö thaät, thaäm chí nhö thöù hieäp nhaát ñoàng tính, ngang haøng vôùi hoân nhaân, caàn phaûi ñaåy maïnh ñöôøng loái, ôû moïi phöông saùch taøi phaùn, thieân veà vieäc caûi tieán giuùp cho xaõ hoäi nhìn nhaän thöïc taïi hoân nhaân chaân chính trong laõnh vöïc heä thoáng phaùp lyù, moät heä thoáng tieác thay laïi chaáp nhaän vaán ñeà ly dò…”

Sau heát, ÑTC ñeà caäp ñeán vai troø haønh ngheà vaø xöû lyù tö phaùp, nhö vai troø luaät sö vaø thaåm phaùn. ÑTC cuõng löu yù nhöõng vò luaät sö daân söï laø “phaûi traùnh khoâng ñöôïc nhuùng tay vaøo nhöõng gì coù theå bao haøm vieäc coäng taùc giuùp thöïc hieän vaán ñeà ly dò. Ñoái vôùi caùc vò thaåm phaùn ñieàu naøy coù theå laø khoù khaên, vì heä thoáng phaùp lyù khoâng nhìn nhaän tính caùch phaûn khaùng cuûa löông taâm ñeå coù theå chaâm chöôùc cho hoï khoûi vieäc aùp ñaët phaùn quyeát. Cho duø coù nhöõng lyù do heä troïng vaø vöõng chaéc ñeán theá naøo chaêng nöõa, caùc vò thaåm phaùn vaãn coù theå taùc haønh theo nhöõng nguyeân taéc truyeàn thoáng veà söï coäng taùc tích cöïc vôùi ñieàu xaáu. Theá nhöng, hoï cuõng phaûi tìm nhöõng phöông theá hieäu nghieäm ñeå hoã trôï cho vaán ñeà hieäp nhaát hoân nhaân nöõa, tröôùc heát baèng vieäc khoân kheùo ñöa ñeán vaán ñeà hoøa giaûi. Nhöõng vò luaät sö haønh ngheà ñoäc laäp bao giôø cuõng phaûi töø khöôùc söû duïng ngheà nghieäp cuûa mình vaøo muïc ñích phaûn laïi coâng lyù, nhö vaøo vieäc ly dò. Theo yù nghóa naøy, hoï chæ ñöôïc coäng taùc haønh ñoäng khi haønh ñoäng cuûa hoï giuùp cho thaân chuû cuûa hoï ñaït tôùi nhöõng muïc ñích hôïp lyù khaùc chöù khoâng phaûi laø yù ñònh huûy boû hoân nhaân”.

29/1, Thöù Ba. ÑTC thoâi thuùc moái lieân heä môùi giöõa Do Thaùi Giaùo vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo: “Ngöôøi Do Thaùi vaø Kitoâ Höõu voán coù nhöõng lieân heä ñaëc bieät. Söù ñieäp cuûa Vò Thieân Chuùa Giaùo Öôùc göûi cho chuùng ta qua Moisen, qua caùc vò toå phuï vaø tieân tri, ñeàu thuoäc veà gia saûn chung cuûa chuùng ta vaø keâu goïi chuùng ta hôïp taùc vôùi nhau. Hoâm nay laø ngaøy chaám döùt cuoäc hoïp ñaàu tieân giöõa caùc vò laõnh ñaïo Do Thaùi Giaùo vaø Coâng Giaùo ôû AÂu Chaâu. Cuoäc hoïp hai ngaøy ôû Paris naøy ñöôïc toå chöùc bôûi Hoäi Ñoàng Do Thaùi AÂu Chaâu, vôùi chuû ñeà taâm nieäm laø: “Sau Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II: Nhöõng Tieán Trieån Lieân Heä Giöõa Ngöôøi Do Thaùi vaø Coâng Giaùo Döôùi Giaùo Trieàu Ñöùc Gioan Phaoloâ II”. ÑTC ñaõ göûi cho cuoäc hoïp naøy moät söù ñieäp hoan hoâ tinh thaàn cuûa noù, moät tinh thaàn ñöôïc Ngaøi cho laø tieáp noái tinh thaàn cuûa Ngaøy Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi hoâm Thöù Naêm tuaàn tröôùc. ÑTC ñaõ ñeà nghò laáy Tuyeân Ngoân “Nostra Aetate” cuûa Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñeå laøm ñòa baøn cho moái lieân heä môùi giöõa Coâng Giaùo vaø Ngöôøi Do Thaùi. Böùc thö cuûa ÑTC ñöôïc ÑHY Walter Kasper, chuû tòch UÛy Ban Lieân Heä Toân Giaùo Vôùi Ngöôøi Do Thaùi cuûa Toøa Thaùnh, ñoïc taïi Saûnh Ñöôøng Baleâ Tænh.

Sau nhöõng bieán coá ñau thöông ñaùnh daáu lòch söû AÂu Chaâu, nhaát laø trong theá kyû 20, caàn phaûi khoân ngoan theo höôùng ñoäng môùi trong moái lieân heä cuûa chuùng ta, ñeå truyeàn thoáng toân giaùo voán aûnh höôûng ñeán vaên hoùa vaø sinh hoaït cuûa Ñòa Luïc naøy ñöôïc tieáp tuïc laøm hoàn soáng cuûa noù. Chuùng ta caàn phaûi truyeàn ñaït nhöõng baûo vaät vaø giaù trò chung cho nhöõng theá heä môùi, ñeå con ngöôøi khoâng bao giôø coøn khinh thöôøng anh em nhaân loaïi cuûa mình nöõa, vaø nhöõng cuoäc chieán tranh cuøng xung ñoät khoâng bao giôø coøn buøng noå nhaân danh moät thöù yù heä coi thöôøng vaên hoùa hay toân giaùo. Ngöôïc laïi, caùc truyeàn thoáng toân giaùo khaùc nhau ñöôïc keâu goïi ñeå mang gia saûn cuûa mình ra phuïc vuï cho taát caû moïi ngöôøi, vôùi nieàm hy voïng cuøng nhau xaây ñaép moät ngoâi nhaø AÂu Chaâu chung trong coâng lyù, thaùi hoøa, bình ñaúng vaø hôïp ñoaøn. Ngöôøi Do Thaùi vaø Kitoâ Höõu voán coù nhöõng lieân heä ñaëc bieät. Söù ñieäp cuûa Vò Thieân Chuùa Giaùo Öôùc göûi cho chuùng ta qua Moisen, qua caùc vò toå phuï vaø tieân tri, ñeàu thuoäc veà gia saûn chung cuûa chuùng ta vaø keâu goïi chuùng ta hôïp taùc vôùi nhau”.

Söù ñieäp cuûa ÑTC ñöôïc caùc vò laõnh ñaïo Do Thaùi Giaùo nhieät lieät taùn thaønh. Ngaøi ñöôïc moät phaùt ngoân vieân Do Thaùi goïi laø “Vò Giaùo Hoøang Hoøa Giaûi” giöõa caùc phaàn töû cuûa hai nieàm tin. Vò nguyeân chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Do Thaùi AÂu Chaâu laø Henri Hajdenberg ñaõ cho bieát Ñöùc Gioan Phaoloâ II “ñaõ hieåu ñöôïc chieàu kích cuûa hai bieán coá quan troïng nhaát theá kyû 20 ñoái vôùi ngöôøi Do Thaùi, ñoù laø bieán coá Thieâu Teá vaø bieán coá taùi sinh cuûa quoác gia Do Thaùi”. Cuoäc hoïp naøy ñöôïc ñieàu hôïp bôûi vò nguyeân chuû tòch naøy, nhaém ñeán vieäc phaân tích cuoäc tieán hoùa nôi moái lieân heä giöõa Ngöôøi Do Thaùi vaø Coâng Giaùo, nhaát laø ñöôùi giaùo trieàu cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Trong soá tham döï vieân coù nhöõng nhaân vaät quan troïng sau ñaây: ÑHY Walter Kasper, chuû tòch UÛy Ban Lieân Heä Toân Giaùo Vôùi Ngöôøi Do Thaùi cuûa Toøa Thaùnh; ÑHY Jean-Marie Lustiger, TGM Paris; nguyeân Ñaïi Toân Sö Rene Samuel Sirat ôû Phaùp Quoác; vaø Ñaïi Toân Sö Pinchas Goldschmidt ôû Moscow. Coù khoaûng 900 ngöôøi quyeát taâm theo ñuoåi vieäc ñoái thoaïi giöõa Do Thaùi vaø Coâng Giaùo ñaõ tham döï phaàn khai maïc toái Thöù Hai, moät nghi thöùc khai maïc ñöôïc keát thuùc baèng vieäc toân vinh caùc vò ñi tieân phong trong cuoäc ñoái thoaïi naøy, keå töø Theá Chieán Thöù Hai ñeán nay. ÑHY Lustiger, vò sinh ra töø moät gia ñình Do Thaùi goác Balan, ñaõ phaùt bieåu: “Chuùng ta ñaõ tieán ñeán moät giaây phuùt lòch söû maø cuoäc ñoái thoaïi ñích thöïc bò giaùn ñoaïn 2000 naêm nay laïi ñöôïc taùi dieãn”. ÑTGM Paris naøy cuõng hy voïng raèng Kitoâ Höõu vaø Do Thaùi Höõu khoâng chæ baèng loøng vôùi vieäc giaûi quyeát “nhöõng tranh caõi khoâng ngöøng taùi dieãn” maø coøn ñi xa hôn nöõa trong vieäc cuøng nhau ñoái dieän vôùi nhöõng vaán ñeà thaàn hoïc quan troïng ñoái vôùi caû hai, nhö vaán ñeà veà “toäi loãi, ñau khoå, ôn tuyeån choïn, vaø ôn cöùu chuoäc”. Ñaïi Toân Sö Sirat, moät trong nhöõng vò laõnh ñaïo toân giaùo ñoïc baûn Tuyeân Ngoân Hoøa Bình cuûa Lieân Toân taïi Assissi ngaøy 24/1 vöøa qua, ñaõ leân tieáng keâu goïi coäng ñoàng Do Thaùi laøm sao ñeå naùm laáy “thôøi cô lòch söû” chaát chöùa nôi cuoäc ñoái thoaïi naøy: “Ñaây khoâng phaûi laø luùc khoùa traùi nhöõng caùnh cöûa cuûa khu vöïc tri thöùc vaø taâm linh laïi nhö moät soá ngöôøi muoán chuùng ta soáng nhö vaäy”. Coøn vò Ñaïi Toân Sö ôû Moscow cho bieát raèng ÑGH “ñaõ baét ñaàu veõ ra moät con ñöôøng maãu möïc cho nhieàu ngöôøi, nhöõng vò laõnh ñaïo toân giaùo cuõng nhö daân söï ôû Ñoâng AÂu. Töø bieán coá suïp ñoå cuûa Coäng Saûn ñeán nay, caû ôû Nga Soâ cuõng nhö caùc quoác gia haäu Coäng Saûn khaùc, chöa töøng thaáy coù moät cuoäc tìm kieám söï thaät veà lòch söû vaø luaân lyù töông töï nhö theá”.

ÑTC tieáp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan: "". Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán moái lieân heä cuûa vaán ñeà truyeàn baù phuùc aâm hoùa vôùi ñôøi soáng noäi taâm nhö sau: "Vaøo luùc ñoùng cöûa Naêm Thaùnh, Toâi ñaõ noùi raèng: 'Kitoâ giaùo ñöôïc haï sinh, vaø tieáp tuïc laáy ñöôïc söùc soáng môùi töø... vieäc chieâm ngöôõng vinh quang Thieân Chuùa chieáu toûa treân dung nhan cuûa Chuùa Kitoâ' (Baøi giaûng Ñoùng Cöûa Naêm Thaùnh, 6/1/2001, ñoaïn 6). Toâi ñaõ noùi leân nieàm hy voïng cuûa Toâi laø thaáy toaøn theå coâng ñoàng Kitoâ höõu seõ baét ñaàu töø vieäc chieâm ngöôõng Chuùa Kitoâ naøy, vôùi moät loøng nhieät thaønh môùi cuõng nhö vôùi moät quyeát taâm môùi trong vieäc tìm caàu thaùnh thieän, ñeå laøm chöùng cho tình yeâu cuûa Ngöôøi, 'baèng vieäc soáng moät ñôøi Kitoâ höõu cho thaáy moái hieäp thoâng, baùc aùi vaø chöùng töø tröôùc theá giôùi' (cuøng nguoàn, ñoaïn 8). Ñaây laø coâng vieäc trong Toâng Thö Môû Maøn Cho Moät Taân Thieân Nieân Kyû Toâi ñaõ xin caùc Giaùo Hoäi rieâng chuù troïng, nhö laø moät ñöôøng loái xaây döïng treân nhöõng gì Cuoäc Möøng Kyû Nieäm Naêm Thaùnh ñaït ñöôïc cho ñôøi soáng caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng. Trong naêm qua, coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû Ñaøi Loan ñaõ tieáp tuïc söù vuï naøy baèng vieäc suy tö veà ñeà taøi "Taân Theá Kyû, Taân Truyeàn Baù Phuùc AÂm Hoùa", vôùi chuû ñích goùp phaàn baèng nhöõng saùng kieán cuï theå vaøo vieäc canh taân sinh hoaït Giaùo Hoäi taïi Giaùo Phaän cuûa Quí Huynh. Giôø ñaây laø luùc baét ñaàu, baèng moät loøng tin töôûng vaøo Chuùa ñeå mang nhöõng döï thaûo naøy ra thöïc hieän, haàu coù theå ñaùp öùng nhöõng thaùch ñoá cuûa moät thieân nieân kyû môùi. Nhöõng saùng kieán cuûa Quí Huynh seõ troå sinh hoa traùi, neáu chuùng phaûn aûnh hai chieàu kích caàn thieát cho taát caû moïi sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi, ñoù laø chieàu kích noäi taïi ad intra vaø chieàu kích ngoaïi taïi ad extra. Veà chieàu kích noäi taïi, ñoù laø moät tinh thaàn caàu nguyeän vaø chieâm nieäm, moät tinh thaàn soáng coøn cho ñôøi soáng Kitoâ höõu, phaûi laø chuaån möùc cho taát caû nhöõng gì chuùng ta noùi vaø laøm: "Khoâng gì töông ñöông vôùi vieäc caàu nguyeän, vì nhöõng gì baát khaû ñeàu trôû thaønh khaû hieäu, nhöõng gì khoù khaên ñeàu thaønh deã daøng" (Thaùnh John Chrysostom, de Anna, 4,5). Veà chieàu kích ngoaïi taïi, ñoù laø nhieäm vuï loan truyeàn Chuùa Kitoâ, thaâm tín raèng vieäc truyeàn baù Phuùc AÂm laø 'vieäc phuïc vuï chính yeáu Giaùo Hoäi coù theå mang laïi cho heát moïi ngöôøi cuõng nhö cho toaøn theå nhaân loaïi trong theá giôùi taân tieán' (Thoâng Ñieäp Redemptoris Missio, ñoaïn 2). Hai chieàu kích naøy khoâng theå taùch bieät nhau, vì ñôøi soántinh thaàn cho thaáy tính caùch chaân thöïc cuûa mình trong vieäc loan baùo vaø laøm chöùng cho Chuùa Kitoâ, trong khi hoaït ñoäng truyeàn giaùo chæ coù theå sinh hoa keát traùi khi ñöôïc ñaâm reã saâu vaøo moái hieäp thoâng thaân maät vôùi Thieân Chuùa: khoâng caàu nguyeän, vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa cuûa chuùng ta seõ luoáng coâng voâ ích; khoâng truyeàn giaùo, coäng ñoàng Kitoâ höõu seõ maát ñi tính caùch cöùu ñoä vaø nhieät thaønh cuûa mình. Ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên ñang aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng ñöùc tin ngaøy nay, nhöõng vò Muïc Töû coù theå höôùng chieàu veà vieäc chieàu theo thaùi ñoä ruùt lui vaø noùi nhö Toâng Ñoà Pheâroâ raèng: 'Thöa Thaøy, chuùng con ñaõ vaát vaû thaâu ñeâm maø chaúng baét ñöôïc gì caû' (Lk 5:5). Theá nhöng, ngay caû khi chuùng ta khoâng thaáy ñöôïc thaønh quaû nôi noã löïc muïc vuï cuûa mình, chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc thaát ñaûm: vì chuùng ta troàng caáy vaø vun töôùi nhöng chính Thieân Chuùa môùi laøm cho phaùt trieån (x 1Cor.3:6). Chuùa Gieâsu lieân læ keâu goïi chuùng ta haõy thaéng vöôït noãi sôï haõi cuûa mình vaø 'haõy thaû löôùi ôû choã nöôùc saâu' (Lk 5:4). Thaâm tín raèng Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Ñöôøng, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng (x Jn 4:6), laø Tin Möøng cho con ngöôøi nam nöõ ôû moïi thôøi vaø khaép moïi nôi, khi hoï tìm kieám yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi cuõng nhö khi hoï tìm kieám söï thaät cho nhaân tính cuûa mình (x Toâng Huaán Giaùo Hoäi Taïi AÙ Chaâu, ñoaïn 4), chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc sôï haõi trong vieäc rao giaûng taát caû söï thaät veà Ngöôøi, baát chaáp moïi thaùch ñoá cuûa noù. Tin Möøng töï mình coù moät quyeàn löïc thu huùt con ngöôøi.

30/1, Thöù Tö. ÑTC tieáp tuïc loaït baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh haèng tuaàn, ñeán baøi thöù 29, baøi veà Thaùnh Vònh 18 (19): “Vinh Quang cuûa Thieân Chuùa nôi Taïo Thaønh. Xin xem toaøn baøi trong muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn.

31/1, Thöù Naêm. ÑTC vieáng thaêm moät ñaïi hoïc coâng laäp ôû vuøng phuï caän thaønh phoá Roâma: “Taïi sao chuùng ta laïi sôï höôùng hoïc thöùc veà vaên hoùa ñöùc tin chöù? Neàn nhaân baûn maø AÂu Chaâu chuùng ta thöïc söï laáy laøm haõnh dieän ñaõ khoâng phaùt xuaát töø nhöõng thaåm thaáu naøy (cuûa ñöùc tin vaø vaên hoùa) hay sao?. ÑTC ñaõ vieáng thaêm Ñaïi Hoïc Roâma 3, Tor Vergata, nhaân dòp kyû nieäm thaønh laäp 10 naêm cuûa vieän ñaïi hoïc naøy. Naêm 1992, vieän ñaïi hoïc naøy môùi chæ coù 7 ngaøn sinh vieân, nay ñaõ leân tôùi 31 ngaøn. Trong baøi dieãn töø cuûa mình, ÑTC nhaän ñònh vaø ñeà nghò vôùi hoï nhö sau:

 

"2.-    Söù vuï chính yeáu cuûa ñaïi hoïc ñöôøng laø phaûi trôû neân moät höôùng daãn vieân uy tín trong vieäc tìm caàu chaân lyù, töø nhöõng chaân lyù thoâ thieån nhaát, nhö nhöõng chaân lyù veà caùc yeáu toá vaät chaát vaø caùc sinh theå, ñeán nhöõng chaân lyù phöùc taïp hôn, nhö nhöõng chaân lyù veà luaät nhaän thöùc, veà sinh vaät xaõ hoäi, veà vieäc söû duïng khoa hoïc; sau heát ñeán caùc chaân lyù saâu xa hôn nöõa, nhö yù nghóa cuûa haønh ñoäng con ngöôøi cuõng nhö nhöõng giaù trò thuùc ñaåy caù nhaân vaø ñoaøn theå sinh ñoäng. Nhaân loaïi caàn ñeán nhöõng höôùng daãn vieân uy tín cho söï thaät naøy, vaø neáu ñaïi hoïc ñöôøng laø moät cô xöôûng veà kieán thöùc, thì nhöõng ai hoaït ñoäng ôû ñaây caàn phaûi coù tính caùch chaân thaät veà tri thöùc nhö laø moät ñòa baøn thöïc söï cho hoaït ñoäng cuûa mình, moät tính caùch chaân thaät coù theå phaân caùi sai traùi ra khoûi caùi chaân thöïc, thaønh phaàn ra khoûi toaøn khoái, phöông tieân ra khoûi cuøng ñích. Nguyeân vieäc laøm naøy ñaõ laø moät ñoùng goùp quan troïng trong vieäc xaây döïng moät töông lai gaén lieàn vôùi nhöõng giaù trò laønh maïnh vaø ñaïi ñoàng cuûa töï do, coâng lyù vaø hoøa bình.

 

"3.-    Thaùnh Toâma Aquinas chuùng ta vöøa kính hoâm Thöù Hai vöøa roài (28/1), ñaõ nhaän ñònh raèng 'genus humanum arte et ratione vivit' - loaøi ngöôøi soáng bôûi naêng khieáu vaø lyù trí (in Arist. Post. Analyt., 1). Heát moïi kieán thöùc tröïc giaùc vaø khoa hoïc ñeàu phaûi qui chieáu vôùi nhöõng giaù trò vaø truyeàn thoáng laøm neân kho taøng cuûa moät daân toäc. Ruùt tæa laáy nhöõng giaù trò naøy, nhöõng giaù trò lieân heä vôùi nhau aáy, ñoàng thôøi cuõng laø nhöõng giaù trò phaân bieät daân toäc naøy vôùi daân toäc khaùc, ñaïi hoïc ñöôøng trôû thaønh moät trung taâm coù thaåm quyeàn veà moät thöù vaên hoùa thöïc söï nhaân baûn vaø laø moät moâi tröôøng lyù töôûng trong vieäc hoøa hôïp tinh hoa rieâng cuûa moät nöôùc vôùi nhöõng giaù trò thieâng lieâng thuoäc veà toaøn theå gia ñình nhaân loaïi.

 

Ngaøi Vieän Tröôûng thaân meán, ngaøi vöøa nhaéc laïi nhöõng gì Toâi phaùt bieåu maáy naêm tröôùc ñaây, ñoù laø con ngöôøi soáng moät cuoäc soáng thöïc söï laø ngöôøi nhôø ôû vaên hoùa. Vaên hoùa vaø caùc thöù vaên hoùa khoâng ñöôïc kình choáng nhau, traùi laïi, phaûi coù tính caùch trao ñoåi ñeå laøm phong phuù cho moái hieäp nhaát vaø tính ña daïng cuûa cuoäc soáng nhaân loaïi. Nhö theá chuùng ta môùi thaáy ñöôïc caùi ña nguyeân toát ñeïp laøm cho con ngöôøi phaùt trieån maø khoâng laøm maát ñi caên tính cuûa hoï, vì noù giuùp baûo trì chieàu kích coát yeáu nôi con ngöôøi toaøn dieän cuûa hoï.

 

Con ngöôøi laø moät chuû theå thieâng lieâng vaø theå chaát, coù khaû naêng linh thieâng hoùa vaät chaát, vaø laøm cho vaät chaát trôû thaønh moät phöông tieän thuaän lôïi cho nghò löïc tinh thaàn cuûa mình, töùc cho trí khoân vaø loøng muoán cuûa hoï. Ñoàng thôøi, chuû theå veà taâm linh naøy cuûa hoï cuõng coù theå hieán chieàu kích vaät chaát naøy cho tinh thaàn, noùi caùch khaùc, coù theå thöïc hieän moät cuoäc nhaäp theå tinh thaàn vaø lòch söû. Chaúng haïn, chuùng ta haõy nghó ñeán taát caû nhöõng yù töôûng veà tri thöùc, ngheä thuaät vaø kyõ thuaät ñaõ trôû thaønh 'chaát theå', töùc laø thaønh nhöõng hình thöùc dieãn ñaït cuï theå vaø thöïc teá cuûa saùng kieán laø nhöõng gì thoaït tieân ñöôïc nghó ñeán trong trí khoân.

 

"4.-     Trong moïi laõnh vöïc, cuoäc haønh trình cuûa kieán thöùc khoâng theå thöïc hieän ñöôïc neáu khoâng bieát trung thöïc thaåm ñònh, baèng vieäc caên cöù vaøo nhöõng giaù trò veà ñaïo lyù vaø luaân lyù lieân quan ñeán chieàu kích thieâng lieâng cuûa baûn vò con ngöôøi. Ñöùc tin soi saùng cho thaáy coù moät boä giaù trò baåm sinh nôi loøng trí con ngöôøi laø ñieåm qui chieáu coát yeáu. Chæ caàn khaùch quan nhìn vaøo lòch söû cuõng thaáy toân giaùo ñaõ ñoùng vai troø troïng yeáu trong vieäc hình thaønh vaên hoùa ra sao, cuõng nhö trong vieäc noù aûnh höôûng ñeán loái soáng cuûa toaøn theå nhaân loaïi nhö theá naøo. Gaït boû hay phuï nhaän ñieàu naøy chaúng nhöõng laø moät laàm laãn veà quan ñieåm maø coøn laø moät ñoùng goùp thieáu soùt vaøo söï thaät veà con ngöôøi nöõa. Taïi sao chuùng ta laïi sôï höôùng hoïc thöùc veà vaên hoùa ñöùc tin chöù? Loøng nhieät thaønh vaø nghò löïc tìm kieám chaân lyù khoâng bò thieät thoøi gì heát trong cuoäc trao ñoåi khoân ngoan vôùi nhöõng giaù trò ñöôïc chaát chöùa nôi toân giaùo. Neàn nhaân baûn maø AÂu Chaâu chuùng ta thöïc söï laáy laøm haõnh dieän ñaõ khoâng phaùt xuaát töø nhöõng thaåm thaáu naøy (cuûa ñöùc tin vaø vaên hoùa) hay sao, moät neàn nhaân baûn hoâm nay ñaây ñang vöôn ñeán nhöõng muïc tieâu môùi veà vaên hoùa vaø kinh teá?”

 

Nhö Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñaõ nhaéc nhôû, vì leä thuoäc vaøo Giaùo Hoäi, 'loøng nhieät thaønh cuûa chuùng ta ñoái vôùi cuoäc trao ñoåi naøy, khi ñöôïc thöïc hieän moät caùch khoân ngoan töông xöùng vaø ñöôïc thuùc ñaåy duy bôûi loøng yeâu chuoäng chaân lyù, seõ bao goàm baát cöù ngöôøi naøo, ngay caû vôùi nhöõng ai vun troàng nhöõng söï thieän toát laønh cho tinh thaàn con ngöôøi nhöng vaãn chöa nhìn nhaän Taùc Giaû cuûa taát caû nhöõng söï thieän aáy, hoaëc vôùi ngay caû nhöõng ai choáng laïi Giaùo Hoä' (Hieán Cheá Gaudium et Spes, ñoaïn 92)..

 

Cuoäc Hoäi Ngoä Assisi Thöù Naêm vöøa roài ñaõ chöùng toû cho thaáy tinh thaàn toân giaùo chaân chính coå voõ moät cuoäc ñoái thoaïi chaân thaønh, moät cuoäc ñoái thoaïi höôùng taâm linh veà vaán ñeà töông kính nhau cuõng nhö veà vaán ñeà hieåu bieát trong vieäc phuïc vuï con ngöôøi nhö theá naøo".

 

 

1/2 Thöù Saùu. ÑTC tieáp nhoùm thöïc hieän vieäc ñieän toaùn hoùa coâng trình cuûa Thaùnh Toâma Aquina: “Vôùi thieân taøi cuûa mình, Thaùnh Toâma ñaõ ñaùnh daáu moät thôøi vaø tieáp tuïc laø moät nhaân vaät saùng choùi trong vieäc tìm kieám vaø yeâu chuoäng söï thaät laø nhöõng gì chi phoái taát caû moïi coâng trình veà trieát hoïc vaø thaàn hoïc cuûa thaùnh nhaân”. Tröa hoâm nay ÑTC ñaõ tieáp caùc phaàn töû cuûa uûy ban danh döï thuoäc Hieäp Hoäi Ñieän Toaùn Hoùa Nhöõng Coâng Trình Nghieân Cöùu Veà Dieãn Giaûi cuûa Thaùnh Toâma Aquinas, moät hieäp hoäi ñaõ cho phaùt haønh toaøn boä “Ñieån Ngöõ Toâma” khoaûng 9 trieäu chöõ ñöôïc trích töø caùc coâng trình thaàn hoïc cuûa Thaùnh Toâma. Coâng trình nghieân cöùu naøy daày baèng khoaûng 56 cuoán Baùch Khoa ñaõ ñöôïc cho vaøo moät ñóa CD ñieän toaùn. Coâng trình naøy, nhö ÑTC nhìn nhaän, laø do coâng khoù cuûa vò linh muïc Doøng Teân, Cha Roberto Busa, ngöôøi ñi tieân phong trong ngaønh ñieän toaùn hoùa caùc ngaønh khoa hoïc nhaân baûn. ÑTC khuyeán khích coâng trình do Cha Busa môùi khôûi xöôùng, vôùi söï coäng taùc cuûa nhoùm giôùi treû quoác teá cuøng vôùi döï hoã trôï cuûa caùc giaùo sö ñaïi hoïc. ÑTC dieãn taû coâng trình cuûa taùc giaû boä Toång Luaän Thaàn Hoïc nhö “moät boä baùch khoa ñích thöïc trong thôøi cuûa thaùnh nhaân, goàm toùm 40 theá kyû cuûa vaên minh Ñòa Trung Haûi: Do Thaùi, Hy Laïp, Latinh, AÛ Raäp vaø Kitoâ Giaùo. Vôùi thieân taøi cuûa mình, Thaùnh Toâma ñaõ ñaùnh daáu moät thôøi vaø tieáp tuïc laø moät nhaân vaät saùng choùi trong vieäc tìm kieám vaø yeâu chuoäng söï thaät laø nhöõng gì chi phoái taát caû moïi coâng trình veà trieát hoïc vaø thaàn hoïc cuûa thaùnh nhaân”.

 

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC CÖÛ HAØNH

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)