Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 26/5-1/6/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG NAÊM 2002

 

YÙ Chung:

    “Xin cho Kitoâ höõu bieát thieát tha soáng ñöùc tin cuûa mình ñeå trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân khaû tín cho nieàm hy voïng cuûa Phuùc AÂm”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo:

    “Nhôø Ñöùc Maria, Raát Thaùnh Trinh Nöõ vaø Maãu Thaân trôï giuùp, xin cho ôn goïi cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi cuõng nhö trong gia ñình ñöôïc baûo toaøn vaø coå voõ ôû moïi xöù sôû vaø vaên hoùa”.

___________________________________________

 

6/1 Thöù Baûy

ÑGH thuùc ñaåy Tieáng Noùi Kitoâ Giaùo trong Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu

Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi Phong Traøo Giaùo Hoäi vôùi Vieäc Daán Thaân Phuïc Vuï Vaên Hoùa (MEIC), moät phong traøo baét nguoàn töø naêm 1932 do saùng kieán cuûa Phong Traøo Giaùo Daân YÙ Ñaïi Lôïi.

Khoâng bao giôø haï ñöùc tin xuoáng taàm möùc vaên hoùa, Giaùo Hoäi coá gaéng hieán cho ñôøi soáng ñöùc tin moät boái caûnh vaên hoùa, ñeå ñôøi soáng ñöùc tin coù theå laøm sinh ñoäng toaøn theå cuoäc soáng chung cuõng nhö rieâng, laøm sinh ñoäng thöïc taïi quoác gia vaø quoác teá. Qua moái lieân heä naøy giöõa ñöùc tin vaø vaên hoùa anh chò em môùi thaáy ñöôïc ích lôïi ra sao trong vieäc Toøa Thaùnh Vatican theo doõi coâng cuoäc cuûa Baûn Hieäp Öôùc AÂu Chaâu. Chính Toâi ñaõ coù dòp baøy toû söï thaát voïng cuûa Toâi veà vieäc baûn vaên Hieán Chöông Caùc Quyeàn Lôïi Caên Baûn boû qua khoâng qui chieáu ñeán caùc giaù trò Kitoâ Giaùo vaø toân giaùo trong”. Trong vieäc vieát leân baûn vaên kieän naøy, baûn vaên kieän ñöôïc pheâ chuaån trong naêm 2000, vieäc qui chieáu ñeán “caùc caên goác Kitoâ Giaùo ôû AÂu Chaâu” trong lôøi môû ñaàu ñaõ bò aùp löïc cuûa chính quyeàn Phaùp Quoác loaïi boû. “Toâi raát hy voïng raèng Phong Traøo Giaùo Hoäi Daán Thaân Phuïc Vuï Vaên Hoùa seõ vaän ñoäng ñeå yeáu toá toân giaùo khoâng bò coi thöôøng, yeáu toá ñaõ aûnh höôûng ñeán vieäc hình thaønh caùc cô caáu AÂu Chaâu qua caùc theá kyû. Gia saûn Kitoâ Giaùo veà vaên minh, moät gia saûn ñaõ goùp phaàn raát nhieàu vaøo vieäc baûo veä nhöõng giaù trò daân chuû, töï do, ñoaøn keát nôi caùc daân toäc AÂu Chaâu, khoâng ñöôïc maát ñi hay coi thöôøng. Cho duø khoù coù theå soáng vôùi nhau maø laïi thieáu hoaø bình veà chính trò cuõng nhö veà kinh teá, cuõng seõ khoâng theå naøo coù söï soáng xöùng hôïp vôùi con ngöôøi maø laïi thieáu bình an veà toân giaùo vaø noäi taâm”.

Toång Thoáng Bush vôùi tình hình Coâng Giaùo taïi Nga

Theo tôø Washington Times töôøng trình, trong cuoäc vieáng thaêm Nga Soâ vöøa qua, Toång Thoáng Bush ñaõ gaëp rieâng ÑTGM Tadeusz Kondrusiewicz, vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû Nga, vaø toû ra thoâng caûm vôùi tình hình Coâng Giaùo taïi Nga luùc naøy. ÑTGM cho bieát: “Coù ngöôøi… noùi vôùi toâi raèng vò toång thoáng naøy muoán gaëp rieâng toâi. Khi Toång Thoáng Bush böôùc vaøo phoøng, nhöõng lôøi ñaàu tieân cuûa oâng laø ‘Quí vò ñang gaëp raéc roái phaûi khoâng?’. Toâi hieåu lieàn oâng ñaõ ñöôïc cho bieát veà tình hình hieän nay cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû Nga”, ÑTGM cho tôø baùo naøy bieát nhö theá. Toång Thoáng Bush nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng cuûa vieäc bieät laäp giöõa giaùo hoäi vaø chính quyeàn, vaø noùi taát caû moïi toân giaùo phaûi ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi nhö nhau: “noùi roõ laø nhöõng quyeàn lôïi naøy khoâng ñöôïc caên cöù vaøo luaät leä cuûa nguyeân loaøi ngöôøi thoâi, maø vaøo thöù luaät leä ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa trao phoù cho loaøi ngöôøi naøy”. ÑTGM cho bieát theâm: “Toång Thoáng Bush ñaõ höùa vôùi toâi raèng oâng seõ leân tieáng veà vaán ñeà töï do toân giaùo vôùi Toång Thoáng Putin”.  

Quaân ñoäi Do Thaùi baén nhaàm vaøo moät nhaø thôø Chính Thoáng Giaùo

Nhö ñöôïc quaân ñoäi Do Thaùi thuù nhaän, hoâm nay, vaøo luùc raïng ñoâng, hoï ñaõ “laàm lôõ” laøm thieät haïi cho moät ngoâi nhaø thôø coå cuûa Chính Thoáng Giaùo baèng löïu ñaïn. Ngoâi nhaø thôø naøy ôû gaàn khu laøng Abud, ñoä 15 caây soá (hay 9 daëm) phía taây baéc Ramallah ôû vuøng Taây Ngaïn. Moät phaùt ngoân vieân quaân ñoäi Do Thaùi cho bieát hoï ñaõ gaây ra ñieàu naøy ñang khi truy luøng nhöõng tay Palestine hoà nghi: “Chuùng toâi khoâng nghó raèng ñoù laø moät ngoâi nhaø thôø; noù gioáng nhö moät caùi oå chöùa. Khi hoï thaáy ñöôïc beân trong coù caây thaäp giaù, hoï môùi nhaän ra raèng ñoù laø moät nôi thôø phöôïng, vaø ñaõ boû ñi”. Phaùt ngoân vieân quaân söï naøy noùi raèng quaân ñoäi Do Thaùi xin loãi nhöõng ngöôøi Palestina höõu traùch. Nhöõng daân cö ôû Abud vaø caùc vò thaåm quyeàn Palestina noùi raèng ngoâi nhaø thôø naøy bò phaù huûy baèng thuoác noå. Hoï noùi ñoù laø ngoâi nhaø thôø Thaùnh Barbara cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng thôøi trung coå, ñöôïc chænh trang caùch ñaây maáy naêm, voán khoâng ñöôïc söû duïng haèng ngaøy.

 

31/5 Thöù Saùu

ÑTC Giaûng Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Gieâsu

Thaùnh Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Gieâsu chính thöùc ñöôïc Giaùo Hoäi cöû haønh vaøo Thöù Naêm trong tuaàn sau Chuùa Nhaät Leã Chuùa Ba Ngoâi. Hoâm nay, taïi Roâma, Thaùnh Leã naøy ñaõ ñöôïc cöû haønh ôû ngoaøi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ, vôùi cuoäc röôùc Thaùnh Theå cuoái Thaùnh Leã. Naêm nay ÑTC ñaõ ñeå cho ÑHY Camillo Ruini, Vò Ñaïi Dieän cuûa Ngaøi ôû Giaùo Phaän Roâma chuû leã, song Ngaøi giaûng leã. Trong baøi giaûng, ÑTC ñaõ lieân keát maàu nhieäm Thaùnh Theå vôùi thieân chöùc linh muïc nhö sau:

Ngaøy thaùng, naêm daøi vaø caùc theá kyû coù qua ñi nhöng cöû chæ chí thaùnh naøy seõ khoâng qua ñi, moät cöû chæ cho thaáy Chuùa Gieâsu ñaõ goàm toùm taát caû Phuùc AÂm yeâu thöông cuûa Ngöôøi vaøo ñoù. Trong ngaøy leã naøy, heát moïi thaønh phoá – nhöõng thaønh phoá nhoän nhòp cuõng nhö caùc laøng maïc nhoû nhaát theá giôùi – veà tinh thaàn ñeàu trôû neân Sion, moät thaønh Gieârusalem chuùc tuïng Chuùa. Daân naøy caàn ñeán Thaùnh Theå. Thaùnh Theå laøm cho Giaùo Hoäi trôû thaønh thöøa sai, theá nhöng ñieàu naøy coù theå xaåy ra ñöôïc chaêng neáu thieáu caùc vò linh muïc laø thaønh phaàn laøm cho maàu nhieäm thaùnh theå taùi dieãn?”

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC keâu goïi giôùi treû theo ñuoåi thieân chöùc linh muïc nhö sau: “Neáu ai caûm thaáy ñöôïc Chuùa goïi hoaøn toaøn hieán thaân cho Ngöôøi, yeâu meán Ngöôøi vôùi troïn caû taâm can, ñöøng chaàn chôø nghi ngaïi hay lo aâu sôï haõi. Chôù gì hoï mau maén baøy toû loøng hoï saün saøng ‘xin vaâng’, baèng vieäc phoù mình cho Ñaáng trung thaønh vôùi taát caû nhöõng gì Ngöôøi höùa!”

ÑTC ñaõ döï leã taïi Toøa cuûa Ngaøi ôû beân phaûi baøn thôø. Sau Thaùnh Leã laø cuoäc röôùc Thaùnh Theå töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû theo Con Ñöôøng Merulana, daøi khoaûng 1 caây soá. Leä röôùc Thaùnh Theå sau Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa naøy ñöôïc taùi baét ñaàu do ÑTC Gioan Phaoloâ II töø naêm ñaàu tieân Ngaøi leân laøm giaùo hoaøng. Leä naøy ñaõ bò baõi töø naêm 1870 laø naêm ÑGH khoâng ñöôïc pheùp ñi ñaâu ra ngoaøi Thaønh Vatican.

ÑTC ban huaán töø cho hoäi nghò beà treân caùc doøng tu chuyeân veà truyeàn giaùo

Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät hoäi nghò beà treân cuûa caùc doøng tu chuyeân veà truyeàn giaùo ñöôïc Thaùnh Boä Truyeàn Baù Phuùc AÂm Hoùa Caùc Daân Toäc toå chöùc taïi Vatican. Hoäi nghò keùo daøi trong naêm ngaøy ñöôïc keát thuùc hoâm nay, vôùi söï tham döï cuûa 240 vò beà treân toång quyeàn. Trong baøi huaán töø cuûa mình hoâm nay, ÑTC ñaõ nhaéc nhôû vaø keâu goïi caùc vò nhö sau:

Coâng cuoäc truyeàn giaùo chaéc chaén laø moät coâng cuoäc raát khaån tröông vaø ñang phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng vaán ñeà, nhöõng raéc roái, hieåu laàm, vaø tình traïng suy giaûm ôn goïi truyeàn giaùo soáng ñôøi taän hieán, tình traïng bò caùm doã ñeán chaùn chöôøng vaø kieät söùc coù theå xaåy ra… Anh chò em coù theå bò nhieãm phaûi caùi nguy cô soáng theo thoùi quen haèng ngaøy vaø tình traïng khoâ khan veà thieâng lieâng naøo ñoù”. Ñeå traùnh nhöõng tình traïng naøy, theo ÑTC, caùc vò thöøa sai caàn phaûi tìm kieám “nôi söï hieäp nhaát saâu xa vôùi Thieân Chuùa moät nghò löïc thaéng vöôït heát moïi trôû ngaïi. Chuùa luoân luoân ôû vôùi chuùng ta, trong nhöõng luùc ñôøi soáng thieâng lieâng caêng thaúng cuõng nhö ‘sinh hoa keát traùi’, trong nhöõng luùc kieät söùc cuõng nhö trong nhöõng luùc ñau thöông ‘ñi gieo vaõi’… Coù theå noùi raèng tính chaát truyeàn giaùo laøm neân chính taâm ñieåm cuûa heát moïi hình thöùc tu trì taän hieán vaäy”.

30/5 Thöù Naêm

Haäu nhaän ñònh veà Chuyeán Toâng Du 96 cuûa ÑTC ôû Bulgaria vöøa qua

Nhaän ñònh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán Bulgaria vöøa qua, nhaø thaàn hoïc kieâm trieát gia Chính Thoáng laø Gueorgi Bacalov, giaùo sö ôû Vieän Ñaïi Hoïc Sofia cho bieát nhö sau:

Chuùng toâi nghó raèng, ôû Balkans, Chính Thoáng laø moät yeáu toá gaén lieàn vôùi caên tính, vì söï hieän dieän cuûa Hoài Giaùo hay vì daân chuùng cuõng coi Chính Thoáng nhö laø moät yeáu toá quoác gia chuûng toäc. Ngaøy nay tín höõu cuûa chuùng toâi suy nghó trong giaùo só ai laø thaønh phaàn thuoäc veà nhöõng vieäc maät, vaø ñang coù moät thaùi ñoä thieáu tin töôûng ñoái vôùi Giaùo Hoäi cuûa chuùng toâi, thay vì chuù troïng ñeán chieàu höôùng thieâng lieâng cuûa Giaùo Hoäi cuûa mình. Ñoù laø lyù do taïi sao söù ñieäp cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng coù moät taàm möùc quan troïng: Söù ñieäp naøy ñöôïc ñaët ôû moät taàm möùc Kitoâ Giaùo, chöù khoâng nghieâng veà vieäc hoã trôï caùi caân baèng hoùa naøy kia veà chính trò”.

Ngoaøi ra, theo vò giaùo sö naøy, thaùi ñoä laïnh luøng ban ñaàu ñaõ khoâng coøn nöõa, oâng cho bieát: “Hegumen Ioan, beà treân cuûa Ñan Vieän Thaùnh Gioan Rila noùi raèng nhöõng böùc töôøng giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng do con ngöôøi döïng leân thì con ngöôøi cuõng coù theå ñaùnh ñoå chuùng xuoáng”.

Theo vò giaùo sö naøy, vieäc Ñöùc Thaùnh Cha ñeà caäp ñeán chính trò theo nghóa roäng, lieân quan ñeán nhaân quyeàn, töï do toân giaùo vaø daân chuû, cuõng laø moät ñieàu laï luøng vaø ñaùng chuù yù ñoái vôùi yù heä cuûa Chính Thoáng Giaùo: “Nôi chuùng toâi, chính trò ôû ñaây coù moät yù nghóa baån thæu, vì noù bao giôø cuõng coù nghóa laø laøm sao caân baèng ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia. Noù khoâng coù chieàu kích phoå caäp, vì noù hoaït ñoäng theo nhöõng ñoà aùn cuûa chuû nghóa Caesaropapism, vaø ôû Ñoâng Phöông, toân giaùo khoâng bao giôø ñöôïc ñoäc laäp heát. Trong thôøi gian gaàn ñaây, caùc vò thöôïng phuï chung ñaõ ñöôïc thaåm quyeàn Hoài Giaùo tuyeån choïn, vaø caùc vò thöôïng phuï toaøn quoác thöôøng ñöôïc chính quyeàn tuyeån löïa. Hieän nay Chính Thoáng Giaùo khoâng theå gaây aûnh höôûng gì ñoái vôùi xaõ hoäi caû”.

 29/5 Thöù Tö

Buoåi Trieàu Kieán Chung Haèng Tuaàn: ÑTC chia seû caûm nhaän veà chuyeán toâng du 96 cuûa Ngaøi tuaàn tröôùc 22-26/5/2002

Anh Chò Em thaân meán,

1.-            Toâi laáy laøm sung söôùng ñöôïc cuøng vôùi anh chò em ngaøy hoâm nay nghó laïi chuyeán toâng du cuûa Toâi ôû Azerbaijan vaø Bulgaria, chuyeán toâng du ñaõ löu laïi trong taâm trí Toâi moät aâm doäi maïnh meõ. Tröôùc heát, Toâi xin caùm ôn Chuùa laø Ñaáng ñaõ ban cho Toâi ôn ñöôïc thöïc hieän chuyeán ñi naøy. Sau nöõa, Toâi cuõng chaân thaønh göûi lôøi caùm ôn ñeán taát caû nhöõng ai ñaõ giuùp Toâi thöïc hieän ñöôïc chuyeán ñi ñaây: ñeán hai vò laõnh thuû quoác gia vaø caùc chính quyeàn ñöông nhieäm, nhöõng vò thaåm quyeàn veà daân söï vaø quaân söï, ñeán taát caû nhöõng ai coäng taùc vaøo vieäc söûa soaïn vaø ñieàu haønh vieäc toå chöùc tieáp ñoùn aáy. Toâi ñaëc bieät göûi lôøi caùm ôn ñeán caùc vò chuû chieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû hai quoác gia ñaây, ñoàng thôøi Toâi cuõng chaân thaønh caùm ôn nhöõng vò thuoäc Caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng, caùc vò laõnh ñaïo caùc coäng ñoàng Hoài Giaùo vaø Do Thaùi.

Nhöõng truyeàn thoáng ñaïo giaùo lôùn laø moät phaàn nguyeân veïn cuûa gia saûn veà lòch söû cuõng nhö veà vaên hoùa cuûa nhaân daân Azeri. Bôûi theá, ôû Baku, thuû ñoâ cuûa xöù sôû naøy, môùi coù cuoäc gaëp gôõ caùc vò ñaïi dieän veà phöông dieän chính trò, vaên hoùa, nhaát laø vôùi nhöõng vò thuoäc veà caùc toân giaùo.

Toâi ñaõ ñaëc bieät ñeán thaêm coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû nöôùc Azerbaijan laø moät coäng ñoàng ít ngöôøi nhaát. “Ñaøn nhoû” naøy laø thöøa töï cuûa moät truyeàn thoáng thieâng lieâng raát coå kính, soáng bình yeân vôùi anh em Chính Thoáng giöõa moät chuû khoái daân Hoài Giaùo.

2.-            Vì lyù do naøy, thaät laø thích hôïp, baèng vieäc nhaéc ñeán cuoäc hoäi ngoä ôû Assisi, Toâi ñaõ laäp laïi töø maûnh ñaát naøy, cöûa ngoõ thöïc söï giöõa Ñoâng vaø Taây, lôøi keâu goïi hoøa bình cuûa Toâi, nhaán maïnh ñeán vieäc caùc toân giaùo phaûi hoaøn toaøn choáng laïi taát caû moïi hình thöùc baïo löïc.

Toâi ñaõ thaáy roõ, nhaát laø trong Thaùnh Leã ôû Baku, traùi tim cuûa Giaùo Hoäi duy nhaát, thaùnh thieän, coâng giaùo vaø toâng truyeàn cuõng rung ñaäp caû ôû Azerbaijan nöõa.

3.-            Vieäc Toâi ñeán thaêm Sofia truøng vôùi leã Thaùnh Cyriloâ vaø Meâthoâñioâ, nhöõng vò truyeàn baù phuùc aâm hoùa caùc daân toäc saéc chuûng Slav. Ngay töø ñaàu cuûa vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa ñaõ coù moät chieác caàu noái vöõng chaéc giöõa Toøa Thaùnh Pheâroâ vôùi nhaân daân Bulgaria. Moái giaây lieân keát naøy ñaõ ñöôïc cuûng coá vöõng vaøng trong theá kyû vöøa qua, nhôø vieäc phuïc vuï cao quí ñöôïc thöïc hieän bôûi Vò Ñaïi Bieåu Toøa Thaùnh baáy giôø laø Angelo Roncalli, Giaùo Hoaøng Chaân Phöôùc Gioan XXIII.

Muïc ñích cuûa vieäc vieáng thaêm cuûa Toâi, cuoäc vieáng thaêm laàn ñaàu tieân cuûa moät Vò Giaùm Muïc Roâma, cuõng laø ñeå kieân coá nhöõng moái giaây lieân keát hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng Bulgaria, moät Giaùo Hoäi ñöôïc laõnh ñaïo bôûi Ñöùc Thöôïng Phuï Maxim, vò Toâi haân hoan gaëp gôõ sau khi thaêm vöông cung thaùnh ñöôøng cuûa toøa thöôïng phuï.

4.-            ÔÛ Sofia, sau ñoù Toâi coøn gaëp thaønh phaàn ñaïi dieän veà vaên hoùa, khoa hoïc vaø ngheä thuaät ñeå töôûng nhôù Hai Thaùnh Cyriloâ vaø Meâthoâñioâ, nhöõng vò ñaõ bieát hoøa hôïp ñöùc tin vaø vaên hoùa laïi vôùi nhau moät caùch ñaùng khaâm phuïc, khi ñoùng goùp quyeát lieät vaøo vieäc hình thaønh nhöõng neàn moùng tinh thaàn cho AÂu Chaâu.

Ñan vieän Thaùnh Gioan Rila, taâm ñieåm cuûa quoác gia Bulgaria vaø hoøn ngoïc cuûa gia saûn vaên hoùa theá giôùi, laø moät tieâu bieåu cuûa cuoäc toång hôïp giöõa linh ñaïo, ngheä thuaät vaø lòch söû naøy. Leân ñöôøng nhö moät ngöôøi haønh höông ñeán nôi thaùnh naøy, Toâi muoán traân troïng kính vieáng ngaønh ñan vieän Ñoâng Phöông, moät ngaønh ñan vieän ñaõ soi saùng cho toaøn theå Giaùo Hoäi baèng chöùng töø cuûa moät lòch söû haèng bao nhieâu theá kyû cuûa mình.

5.-            Toät ñænh cuûa cuoäc löu nguï ngaén nguûi nhöng daâng ñaày cuûa Toâi taïi Bulgaria naøy laø vieäc Toâi cöû haønh Thaùnh Theå taïi coâng tröôøng chính ôû Plovdiv, ñeå tuyeân phong Chaân Phöôùc cho caùc vò linh muïc doøng Augustinian the Assumption laø Kamen Vitchev, Pavel Djidjov vaø Josaphat Chichkov, nhöõng vò ñaõ bò baén cheát trong tuø ôû Sofia naêm 1952 cuøng vôùi Giaùm Muïc Eugene Bossilkov, vò ñaõ ñöôïc phong chaân phöôùc caùch ñaây 4 naêm.

Nhöõng chöùng nhaân ñöùc tin anh duõng naøy, cuøng vôùi nhöõng vò töû ñaïo khaùc trong theá kyû tröôùc, ñang söûa soaïn cho Giaùo Hoäi ôû Bulgaria moät muøa xuaân môùi. Chieàu höôùng naøy ñaõ ñöa ñeán cuoäc gaëp gôõ cuoái cuøng, cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi treû, thaønh phaàn Toâi laïi ñeà ra cho hoï söù ñieäp bao giôø cuõng hieän ñaïi cuûa Chuùa Kitoâ, ñoù laø: “Caùc con laø muoái ñaát… Caùc con laø aùnh saùng theá gian” (Mt 5:13-14). Chuùa Kitoâ keâu goïi taát caû moïi ngöôøi soáng moät ñôøi soáng thaùnh thieän ñeán ñoä anh huøng. Bôûi vaäy maø cuoäc toâng du naøy cuõng ñaõ ñöôïc keát thuùc ôû daáu hieäu thaùnh thieän.

Nhôø lôøi chuyeån caàu lieân læ cuûa Meï Maria, Nöõ Vöông Chö Thaùnh Vaø Töû Ñaïo, chôù gì Giaùo Hoäi ôû Azerbaijan vaø ôû Bulgaria, cuõng nhö ôû AÂu Chaâu vaø treân khaép theá giôùi, ñöôïc toûa höông thôm thaùnh ñöùc cuûa Chuùa Kitoâ nôi caùc truyeàn thoáng khaùc nhau cuûa mình vaø trong moái hieäp nhaát cuûa cuøng moät ñöùc tin, cuøng moät ñöùc meán!

28/5 Thöù Ba

ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp Toång Thoáng Bush

Noäi dung cuûa cuoäc hoïp chieàu hoâm nay giöõa ÑTC vaø Toång Thoáng Bush ñöôïc Toøa Thaùnh Vatican cho bieát nhö sau:

ÑTC ñaõ tieáp Toång Thoáng Bish trong phoøng laøm vieäc rieâng cuûa Ngaøi, ñoaïn laøm hieäu cho Toång Thoáng ngoài ñoái dieän vôùi Ngaøi beân kia baøn giaáy. Toång Thoáng Bush noùi: “Caùm ôn Ngaøi ñaõ tieáp toâi”. Ñoaïn Toång Thoáng Bush baøn ñeán cuoäc hoïp thöôïng ñænh ñaõ ñöôïc toå chöùc ôû Pratica di Mare gaàn Roâma, moät cuoäc hoïp Nga vaø caùc quoác gia thuoäc khoái NATO ñaõ kyù vaøo baûn tuyeân ngoân höôùng veà moät kyû nguyeân môùi cuûa söï hôïp taùc theo qui cheá baûo veä quoác teá. Trong khi ÑTC vaø Toång Thoáng Bush gaëp nhau thì Boä Tröôûng Noäi Vuï Colin Powell gaëp ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano vaø ÑTGM Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Jean-Louis Tauran. Trong caû hai cuoäc hoïp naøy, “coù moät soá vaán ñeà quoác teá khaån tröông nhaát ñaõ ñöôïc baøn ñeán, trong soá ñoù coù vaán ñeà veà Trung Ñoâng. Ngoaøi nhöõng khía caïnh veà chính trò, khía caïnh veà nhaân ñaïo lieân quan ñeán tình hình theâ thaûm hai daân toäc Do Thaùi vaø Palestine traûi qua cuõng ñöôïc cöùu xeùt ñeán. Tình hình khoù khaên cuûa Kitoâ höõu ôû Trung Ñoâng cuõng ñöôïc ñeà caäp tôùi. ÑTC laïi baøy toû vieäc Ngaøi heát loøng gaén boù vôùi daân chuùng Hoa Kyø, sau bieán coá 11/9 vöøa qua”. Vò Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh coøn cho bieát caû hai cuoäc gaëp gôõ cuõng noùi ñeán moät soá tröôøng hôïp linh muïc Hoa Kyø laïm duïng tình duïc treû em. Veà vaán ñeà naøy, ÑTC “muoán baøy toû nieàm tin töôûng cuûa Ngaøi nôi nhöõng nguoàn löïc thieâng lieâng cuûa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø ñaõ daán thaân laøm chöùng cho caùc giaù trò Phuùc AÂm trong xaõ hoäi”. Taïi cuoäc hoïp thöôïng ñænh NATO-Russia, Toång Thoáng Bush ñaõ cho ÑGH nhö laø “moät con ngöôøi heát söùc troïng voïng vaø nhaân aùi… Toâi seõ laéng nghe saùt nhöõng gì ÑGH leân tieáng. Toâi seõ noùi vôùi Ngaøi raèng toâi quan taâm veà Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû Hoa Kyø, toâi quan taâm ñeán vò theá cuûa Giaùo Hoäi naøy. Vì, toâi noùi raèng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø moät cô caáu quan troïng ñaëc bieät nôi xöù sôû cuûa chuùng toâi. Toâi cuõng ñeà caäp ñeán söï kieän laø toâi caûm phuïc vai troø laõnh ñaïo cuûa ÑGH”.

27/5 Thöù Hai

Xe taêng Do Thaùi laïi phong toûa Ngoâi Ñeàn Thôø Beâlem

Cha Ibrahim Faltas, beà treân cuûa coäng ñoàng doøng Phanxicoâ ñaõ noùi vôùi cô quan truyeàn giaùo Misna bieát raèng caùc xe taêng laïi baét ñaàu phong toûa ngoâi ñeàn thôø naøy vaøo luùc 4 giôø saùng nay. Ñeå ñeå phoøng, caùc vò tu só ñaõ ñoùng heát caù cöûa cuûa ñeàn thôø vaø ñan vieän laïi. Cha Faltas cho bieát theâm: “Thaønh Beâlem troáng vaéng; lính traùng ra leänh cho daân chuùng baèng maùy phoùng thanh phaûi ôû trong nhaø mình, khoâng ñöôïc di chuyeån. Leänh giôùi nghieâm ñaõ ñöôïc ban boá. Nhìn ra töø ñan vieän, toâi thaáy ñöôøng phoá vaéng tanh”. Theo caùc vieân chöùc quaân ñoäi Do Thaùi cho bieát lyù do cuoäc phong toûa laàn naøy cuûa hoï laø vì “ñeå traùnh tình traïng nhöõng tay nhaân daân töï veä Palestine ñeán aån naáp beân trong”. Caùc nguoàn tin Taây Phöông cho raèng quaân Do Thaùi thöïc hieän cuoäc phong toûa môùi naøy laø ñeå traùnh laàm loãi ñaõ vöôùng phaûi hoâm 2/4 vöøa qua. Coù ít laø 16 ngöôøi ñaõ bò löïc löôïng Do Thaùi giam giöõ taïi traïi tò naïn Deheisheh ôû Beâlem, trong soá ñoù coù Ahmed Al Mugrabi, moät tay laõnh ñaïo cuûa Nhoùm Brigade Al-Aksa Martyrs, ñöôïc Do Thaùi coi laø “moät tay khuûng boá chuû choát coù caáp baäc raát cao”, cuõng nhö coù caû ngöôøi anh em cuûa haén laø Ali Al Mugrabi. Hai anh em naøy bò nhoát cuøng vôùi teân Mahmud Sarjana cuøng vôùi ngöôøi chò cuûa ngöôøi ñaøn baø töï saùt, ngöôøi ñaõ taán coâng coång cuûa  moät sieâu thò trong vuøng Kiriat Yovel ôû Gieârusalem hoâm 29/3/2002 vöøa qua. Löïc löôïng Do Thaùi ñaõ chieám ñoùng caùc thaønh phoá, laøng maïc vaø traïi tò naïn Taây Ngaïn vöøa qua baét ñaàu töø ngaøy 10/3/2002, khi chieám Ramallah vaø chaám döùt ngaøy 10/5, khi giaûi toûa cuoäc vaây haõm Ñeàn Thôø Giaùng Sinh.

26/5 Chuùa Nhaät

ÑTC Taï Töø Bulgaria taïi Phi Tröôøng Plovdiv

Quí Toân Vò Thaåm Quyeàn,

Quí Huynh Giaùm Muïc thaân meán,

Quí Anh Chò Em trong Chuùa!

1.-            Vieäc Toâi ñeán thaêm ñaát nöôùc Bulgaria thaân yeâu, cho duø ngaén nguûi, cuõng ñaõ laøm cho loøng Toâi ñaày xuùc ñoäng vaø vui möøng. Vò Giaùo Hoaøng naøy ñaõ ñöôïc dòp gaëp gôõ nhaân daân Bulgaria, ca ngôïi caùc nhaân ñöùc vaø phaåm chaát cuûa hoï, caûm meán nhöõng taøi naêng cao caû vaø nghò löïc doài daøo cuûa hoï. Toâi xin taï ôn Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ ban cho Toâi coù cô hoäi thöïc hieän chuyeán haønh höông naøy vaøo chính nhöõng ngaøy cöû haønh kính nhôù Nhò Vò Huynh Ñeä Thaùnh Cyriloâ vaø Meâthoâñioâ, Nhöõng Vò Toâng Ñoà cuûa caùc daân toäc Slav…

3.-            Lôøi cuoái cuøng Toâi xin göûi ñeán toaøn theå nhaân daân Bulgaria thaân yeâu khoâng phaân bieät ai. Moät lôøi vang voïng nhöõng gì ñaõ ñöôïc vò tieàn nhieäm cuûa Toâi laø Giaùo Hoaøng Chaân Phöôùc Gioan XXIII noùi khi Ngaøi rôøi boû xöù sôû naøy vaøo Thaùng 12 naêm 1934. Luùc aáy, Ngaøi ñaõ ñeà caäp ñeán moät truyeàn thoáng cuûa ngöôøi AÙi Nhó Lan laø vaøo Ngaøy AÙp Giaùng Sinh, heát moïi nhaø ñeàu ñaët ôû cöûa soå moät caây neán saùng nhö daáu hieäu baùo cho Thaùnh Giuse vaø Meï Maria bieát raèng beân trong ngoâi nhaø naøy coù moät gia ñình ñang chôø ñôïi Caùc Ngaøi beân caïnh loø söôûi. Ngoû lôøi vôùi daân chuùng ñeán töø giaõ mình, ÑTGM Roncalli ñaõ noùi raèng: “Neáu ai töø Bulgaria coù luùc phaûi ñi ngang qua nhaø cuûa toâi, vaøo luùc ban ñeâm, giöõa côn khoán khoù cuûa cuoäc ñôøi, hoï bao giôø cuõng seõ thaáy moät caây neán saùng ôû cöûa soå cuûa toâi. Hoï haõy cöù goõ cöûa, haõy cöù goõ cöûa! Hoï seõ khoâng bò hoûi xem hoï laø ngöôøi Coâng Giaùo hay Chính Thoáng: chæ caàn hoï laø moät ngöôøi anh em Bulgaria laø ñuû. Hoï haõy vaøo beân trong: voøng tay huynh ñeä vaø con tim noàng naøn seõ aên möøng tieáp ñoùn hoï” (Baøi Giaûng Giaùng Sinh, 25/12/1934).

Nhöõng lôøi naøy hoâm nay cuõng ñöôïc Vò Giaùo Hoaøng Roâma ñaây laäp laïi khi phaûi rôøi boû Maûnh Ñaát Hoa Hoàng tuyeät ñeïp naøy, vôùi nhöõng hình aûnh tröôùc maét cuûa Ngaøi vaø trong tim cuûa Ngaøi ñöôïc gaëp gôõ taát caû anh chò em.

Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho Bulgaria doài daøo aân suûng cuûa Ngaøi… nhöõng ngaøy thaùng tieán boä, thònh vöôïng vaø bình an.

ÑTC Huaán Duï Giôùi Treûû chieàu Chuùa Nhaät 26/5/2002 taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Plovdiv

Quí Baïn Treû thaân meán,

1.-            Thaät laø vui möøng ñöôïc gaëp gôõ quí baïn toái hoâm nay. Toâi thaân aùi chaøo taát caû quí baïn, vaø Toâi caùm ôn nhöõng ai vöøa ñaïi dieän quí baïn noàng haäu chaøo möøng Toâi. Vaøo luùc keát thuùc cuoäc vieáng thaêm cuûa Toâi ôû Ñaát Nöôùc Hoa Hoàng naøy, cuoäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta ñaây – bôûi neùt treû trung vaø loøng nhieät thaønh cuûa quí baïn – laø daáu hieäu cuûa moät Muøa Xuaân, höôùng chuùng ta veà töông lai. Veû ñeïp cuûa nieàm hieäp thoâng thaét keát chuùng ta laïi vôùi nhau trong tình yeâu Chuùa Kitoâ (x Acts 2:42) thuùc ñaåy taát caû chuùng ta tin töôûng thaû löôùi ôû choã nöôùc saâu (x Lk 5:4), baèng caùch canh taân laïi vieäc chuùng ta haèng ngaøy daán thaân ñaùp laïi nhöõng taëng aân vaø coâng vieäc chuùng ta laõnh nhaän töø Chuùa Kitoâ.

Ngay töø khi Toâi baét ñaàu phuïc vuï vôùi tö caùch Thöøa Keá Thaùnh Pheâroâ, Toâi ñaõ heát söùc quan taâm vaø caûm meán giôùi treû quí baïn, vì Toâi xaùc tín raèng giôùi treû khoâng phaûi chæ laø moät thôøi kyø chuyeån tieáp töø tuoåi vò thaønh nieân sang tuoåi thaønh nieân, maø coøn laø moät thôøi kyø cuûa söï soáng ñöôïc Thieân Chuùa ban cho moãi ngöôøi nhö moät quaø taëng vaø nhö moät phaän vuï. Ñoù laø thôøi kyø tìm giaûi ñaùp cho nhöõng vaán ñeà caên baûn nhaát, nhö tröôøng hôïp cuûa con ngöôøi treû trong Phuùc AÂm (x Mt 16:20), vaø laø moät thôøi kyø ñeå chaúng nhöõng khaùm phaù ra yù nghóa cuûa cuoäc soáng maø coøn hoaïch ñònh cho cuoäc soáng nöõa. Quí baïn treû thaân meán, töông lai cuûa quí baïn veà tö caùch, ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi, leä thuoäc vaøo nhöõng quyeát ñònh quí baïn trong nhöõng naêm aáy: tuoåi treû laø thôøi kyø ñaët neàn moùng; khoâng ñöôïc ñeå lôõ cô hoäi naøy, baèng khoâng noù seõ khoâng bao giôø trôû laïi nöõa!

2.-            Vaøo luùc naøy ñaây cuûa cuoäc soáng quí baïn, Vò Giaùo Hoaøng laáy laøm sung söôùng ôû vôùi quí baïn, ñeå traân troïng laéng nghe nhöõng lo aâu vaø quan taâm cuûa quí baïn, nhöõng mong ñôïi vaø hy voïng cuûa quí baïn. Ngaøi ôû ñaây giöõa quí baïn ñeå chia seû vôùi quí baïn nieàm tin laø Chuùa Kitoâ, söï thaät laø Chuùa Kitoâ, tình yeâu laø Chuùa Kitoâ. Giaùo Hoäi nhìn ñeán quí baïn baèng taát caû moái quan taâm, vì Giaùo Hoäi thaáy nôi quí baïn töông lai cuûa mình vaø Giaùo Hoäi ñaët hy voïng vaøo quùi baïn.

Toâi cho raèng quí baïn ñang suy nghó laø khoâng bieát Vò Giaùo Hoaøng naøy ñang muoán noùi vôùi quí baïn nhöõng gì ñaây trong buoåi toái naøy tröôùc khi Ngaøi ra ñi. Vaán ñeà ñoù laø, Toâi muoán trao cho quí baïn hai söù ñieäp, hai “chöõ” ñöôïc Chuùa Gieâsu laø Lôøi cuûa Cha ñaõ noùi, vaø Toâi hy voïng quí baïn seõ giöõ laáy chuùng nhö laø moät kho taøng cho caû cuoäc soáng cuûa quí baïn (x Mt 6:21).

Lôøi thöù nhaát laø “haõy ñeán maø xem”, lôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu noùi vôùi hai ngöôøi moân ñeä hoûi xem Ngöôøi ôû ñaâu (x Jn 1:38-39). Ñoù laø moät lôøi môøi goïi ñaõ baûo trì vaø taùc ñoäng Giaùo Hoäi trong cuoäc haønh trình cuûa Giaùo Hoäi qua caùc theá kyû. Quí baïn thaân meán, Toâi xin laäp laïi lôøi naøy vôùi quí baïn hoâm nay ñaây. Haõy ñeán gaàn Chuùa Gieâsu vaø haõy noã löïc ñeå “xem” nhöõng gì Ngöôøi coù theå coáng hieán cho quí baïn. Ñöøng sôï böôùc qua ngöôõng cöûa nôi cö nguù cuûa Ngöôøi, haõy giaùp maët noùi vôùi Ngöôøi nhö baïn höõu noùi chuyeän vôùi nhau (x Ex 33:11). Quí baïn ñöøng sôï “cuoäc soáng môùi” do Ngöôøi ban taëng cho quí baïn. Trong giaùo xöù, nhoùm hoäi vaø phong traøo cuûa mình, quí baïn haõy ñaët mình döôùi chaân cuûa Vò Sö  Phuï naøy ñeå bieán cuoäc soáng cuûa quí baïn trôû thaønh moät ñaùp öùng cho “ôn goïi”, moät ôn goïi maø vì yeâu thöông Ngöôøi haèng oâm aáp noù trong taâm trí cuûa Ngöôøi vì quí baïn.

Ñuùng vaäy, Chuùa Gieâsu laø moät ngöôøi baïn nghieâm khaéc, Ñaáng ñöa ra nhöõng muïc tieâu cao vôøi vaø yeâu caàu chuùng ta ra khoûi baûn thaân mình ñeå ñeán gaëp Ngöôøi: “Ai maát söï soáng mình vì Toâi vaø vì Phuùc AÂm seõ giöõ ñöôïc noù” (Mk 8:35). Caâu tuyeân boá naøy coù veû khoù khaên ñaáy, thaäm chí ôû vaøo moät soá tröôøng hôïp coøn khieáp ñaûm nöõa. Theá nhöng Toâi xin hoûi quí baïn nheù: moät laø thu mình vaøo moät cuoäc soáng voâ lyù töôûng, vaøo moät xaõ hoäi ñaày nhöõng cheânh leäch, ñaøn aùp vaø vò kyû, hai laø daán thaân tìm kieám nhöõng gì laø chaân thaät, thieän haûo vaø coâng chính, baèng vieäc hoaït ñoäng ñeå xaây döïng moät theá giôùi raïng ngôøi veû ñeïp cuûa Thieân Chuùa, cho duø coù phaûi traû giaù ñöông ñaàu vôùi ñaày giaãy nhöõng khoù khaên do hoaït ñoäng naøy gaây ra?

3.-            Haõy phaù ñoå nhöõng chöôùng ngaïi cuûa söï noâng noåi vaø sôï haõi! Haõy noùi chuyeän vôùi Chuùa Gieâsu trong nguyeän caàu cuõng nhö trong vieäc laéng nghe lôøi Ngöôøi. Haõy neám höôûng nieàm vui hoøa giaûi nôi Bí Tích Thoáng Hoái. Haõy laõnh nhaän Mình Maùu Chuùa Gieâsu trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå quí baïn coù theå tieáp nhaän Ngöôøi vaø phuïc vuï Ngöôøi nôi anh chò em mình. Ñöøng chieàu theo nhöõng gian xaûo vaø nhöõng aûo giaùc cuûa theá gian laø nhöõng gì thöôøng trôû thaønh nhöõng thöù gaït gaãm teä haïi.

Quí baïn bieát raèng chính ôû vaøo nhöõng giaây phuùt khoù khaên vaø nhöõng luùc thöû thaùch môùi cho thaáy phaåm chaát cuûa nhöõng gì chuùng ta choïn löïa. Haïnh phuùc vaø aùnh saùng khoâng coù ngoõ taét! Chæ coù Chuùa Gieâsu môùi coù nhöõng giaûi ñaùp khoâng phaûi laø aûo töôûng vaø gaït gaãm!

Bôûi theá, vôùi caûm thöùc phaän vuï vaø hy sinh, quí baïn haõy ñi vaøo con ñöôøng hoaùn caûi, tröôûng thaønh noäi taâm, daán thaân ngheà nghieäp, hoaït ñoäng thieän nguyeän, ñoái thoaïi trao ñoåi, toân troïng moïi ngöôøi, khoâng bao giôø ñaàu haøng tröôùc nhöõng khoù khaên hay thaát baïi, vôùi yù thöùc roõ raøng laø, söùc maïnh cuûa quí baïn ôû nôi Chuùa, Ñaáng yeâu thöông daãn daét quí baïn böôùc ñi (x Neh 8:10).

4.-            Lôøi thöù hai Toâi muoán ñeå laïi cho quí baïn toái hoâm nay laø lôøi Toâi ñaõ ngoû cuøng giôùi treû theá giôùi ñang söûa soaïn cöû haønh Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi hai thaùng nöõa ôû Toronto Canada: “Caùc con laø muoái ñaát; caùc con laø aùnh saùng theá gian” (x Mt 5:13-14).

Theo Thaùnh Kinh, muoái laø bieåu hieäu cuûa giao öôùc giöõa con ngöôøi vaø Thieân Chuùa (x Lev 2:13). Bôûi Pheùp Röûa, Kitoâ höõu ñöôïc thoâng phaàn vaøo giao öôùc muoân ñôøi beàn vöõng naøy. Muoái cuõng laø daáu hieäu cuûa söï hieáu khaùch: “Haõy giöõ laáy muoái trong loøng thì caùc con seõ soáng baèng an vôùi nhau”. Laø muoái ñaát töùc laø trôû neân moät ñaïo loä cho hoøa bình vaø laø moät nhaân chöùng cho tình yeâu. Muoái cuõng ñöôïc duøng ñeå baûo trì thöùc aên, ñeå gia vò thöùc aên vaø ñeå trôû neân moät bieåu hieäu cho tính caùch beàn vöõng vaø baát töû: laø muoái ñaát nghóa laø trôû thaønh ngöôøi cöu mang moät lôøi höùa heïn vónh haèng. Ngoaøi ra, muoái coù quyeàn naêng chöõa laønh (x 2Kgs 2:20-22), moät quyeàn naêng laøm cho noù trôû thaønh hình aûnh thanh taåy noäi taâm vaø hoaùn caûi coõi loøng. Chính Chuùa Gieâsu noùi veà muoái cuûa söï thanh taåy cuõng nhö cuûa khoå ñau cöùu chuoäc (x Mk 9:49): Kitoâ höõu laø chöùng nhaân treân theá gian cho ôn cöùu ñoä nhôø Thaäp Giaù maø coù.

5.-            Bieåu hieäu veà aùnh saùng cuõng phong phuù nhö vaäy: moät caây ñeøn toûa ra aùnh saùng, aám aùp vaø nieàm vui. Giaùo Hoäi ñaõ tin töôûng thoát leân trong lôøi nguyeän caàu: “Lôøi Chuùa laø ñeøn soi böôùc chaân toâi vaø laø aùnh saùng chieáu böôùc ñöôøng toâi ñi” (Ps 118:105). Chuùa Gieâsu, Lôøi cuûa Cha, laø aùnh saùng noäi taâm ñaùnh tan boùng toái toäi loãi; Ngöôøi laø löûa xua tan moïi thöù laïnh leõo; Ngöôøi laø ngoïn löûa mang laïi nieàm vui cho cuoäc ñôøi; Ngöôøi laø aùnh quang cuûa söï thaät toûa saùng tröôùc maét chuùng ta daãn chuùng ta böôùc ñi treân ñöôøng neûo cuûa chuùng ta. Nhöõng ai theo Ngöôøi seõ khoâng böôùc ñi trong taêm toái, nhöng seõ coù aùnh saùng söï soáng. Bôûi theá maø moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu phaûi laø moân ñeä cuûa aùnh saùng (x Jn 3:20-21, 8:12).

“Caùc con laø muoái ñaát; caùc con laø aùnh saùng theá gian”. Chaúng bao giôø laïi coù nhöõng lôøi naøo cuøng moät luùc vöøa ñôn sô laïi vöøa saâu xa ñöôïc noùi vôùi loaøi ngöôøi nhö theá! Thaät vaäy, chæ coù moät mình Chuùa Kitoâ môùi hoaøn toaøn ñöôïc goïi laø muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian, vì duy moät mình Ngöôøi môùi coù theå ban höông vò, söùc maïnh vaø beàn vöõng cho cuoäc soáng cuûa chuùng ta, moät cuoäc soáng maø khoâng coù Ngöôøi seõ voâ vò, yeáu nhöôïc vaø choùng taøn. Chæ coù moät mình Ngöôøi môùi coù theå ban cho chuùng ta aùnh saùng, söùc aám vaø nieàm vui.

Theá nhöng chính Ngöôøi laø Ñaáng muoán quí baïn thoâng döï vaøo söù vuï cuûa Ngöôøi, vaø laø Ñaáng bôûi theá khoâng coøn lôøi naøo vöõng chaéc hôn nhöõng lôøi naåy löûa Ngöôøi ñaõ noùi vôùi quí baïn: “Caùc con laø muoái ñaát; caùc con laø aùnh saùng theá gian”. Nôi maàu nhieäm Nhaäp Theå vaø Cöùu Chuoäc, Chuùa Kitoâ ñaõ bieán mình trôû neân moät vôùi heát moïi Kitoâ höõu, vaø ñaõ ñaët aùnh saùng Söï Soáng vaø muoái Khoân Ngoan vaøo trong thaúm cung cuûa coõi loøng Kitoâ höõu, khi ban cho nhöõng ai tieáp nhaän Ngöôøi quyeàn ñöôïc trôû neân con caùi Thieân Chuùa (x Jn 1:12), cuõng nhö trao cho hoï nhieäm vuï laøm chöùng cho söï hieän dieän thaân maät naøy vaø cho aùnh saùng kín aån aáy.

Bôûi theá, quí baïn haõy can ñaûm haï mình chaáp nhaän nhöõng gì Thieân Chuùa ñeà ra cho quí baïn. Baèng quyeàn naêng cao caû vaø loøng chaêm soùc cuûa mình, Ngaøi keâu goïi quí baïn trôû neân nhöõng vò thaùnh. Thaät laø daïi doät neáu muoán nhaåy voït qua moät ôn goïi nhö theá, song cuõng thaät laø lieàu lónh khi choái boû noù. Noù seõ leân aùn quí baïn neáu quí baïn khoâng thöïc hieän noù trong cuoäc soáng. Leùon Bloy, moät caây vieát Coâng Giaùo Ngöôøi Phaùp ôû theá kyû 19 vaø ñaàu theá kyû 20 ñaõ vieát raèng: “Chæ coù moät caùi buoàn duy nhaát ñoù laø khoâng laøm thaùnh” (La femme parvre, II, 27).

6.-            Hôõi quí baïn treû, quí baïn ñöøng bao giôø queân raèng: quí baïn ñöôïc keâu goïi ñeå laøm muoái ñaát vaø laøm aùnh saùng theá gian! Chuùa Gieâsu khoâng xin quí baïn chæ noùi hay laøm moät ñieàu gì ñoù; Chuùa Gieâsu xin quí baïn laø muoái ñaát vaø laø aùnh saùng! Khoâng phaûi chæ moät ngaøy, maø laø caû cuoäc soáng cuûa quí baïn. Ñoù laø moät coâng vieäc maø Ngöôøi ñaõ ñeà ra cho quí baïn moãi moät buoåi saùng cuõng nhö moãi moät hoaøn caûnh. Quí baïn phaûi laø muoái vaø laø aùnh saùng ñoái vôùi gia ñình vaø thaân höõu cuûa quí baïn; ñoái vôùi giôùi treû khaùc – Chính Thoáng, Do Thaùi, Hoài Giaùo – maø quí baïn haèng ngaøy giao tieáp khi hoïc haønh, laøm vieäc hay nghæ ngôi. Vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi laø nôi taát caû moïi ngöôøi coù theå tìm thaáy vò trí xöùng hôïp cuûa mình vaø laø nôi phaåm vò cuøng töï do cuûa hoï ñöôïc nhìn nhaän vaø toân troïng, cuõng tuyø ôû nôi quí baïn ñoù. Quí baïn haõy thöïc hieän phaàn vieäc cuûa mình, ñeå moãi ngaøy Bulgaria seõ caøng trôû thaønh moät ñaát nöôùc cuûa loøng hieáu khaùch, thònh vöôïng vaø bình an.

Moãi moät ngöôøi trong quí baïn coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng choïn löïa cuûa mình. Khoâng gì nhöng khoâng maø chieám ñöôïc caû, nhö quí baïn quaù bieát. Chính Chuùa Gieâsu noùi veà loøng baát trung coù theå xaåy ra laø: “Neáu muoái ra nhaït thì laøm sao öôùp noù maën ñöôïc nöõa” (Mt 5:13). Quí baïn treû thaân meán, quí baïn ñöøng bao giôø queân raèng moät khi ñaáu boät khoâng daäy men, thì khoâng phaûi laø do loãi cuûa ñaáu boät maø laø cuûa men. Khi ngoâi nhaø bò toái taêm töùc laø aùnh saùng ñaõ bò taét maát. Theá neân, “caùc con haõy chieáu saùng tröôùc maét con ngöôøi ñeå hoï nhìn thaáy caùc vieäc laønh cuûa caùc con maø toân vinh Cha caùc con treân trôøi” (Mt 5:16).

7.-            Chieáu saùng raïng ngôøi tröôùc maét chuùng ta ñaây laø hình aûnh cuûa Caùc Vò Chaân Phöôùc Töû Ñaïo cuûa Bulgaria, ñoù laø Ñöùc Giaùm Muïc Eugene Bossilkov, vaø caùc Cha Doøng Assumptionist laø Kamen Vitchev, Pavel Djudjov vaø Josaphat Chichkov. Caùc vò ñaõ bieát ñöôïc laø muoái vaø laø aùnh saùng nhö theá naøo trong nhöõng luùc khoù khaên vaø thöû thaùch nhaát ñoái vôùi xöù sôû naøy. Caùc vò ñaõ khoâng ngaàn ngaïi hieán ngay caû maïng soáng mình ñeå trung thaønh vôùi Chuùa laø Ñaáng ñaõ keâu goïi caùc vò. Maùu cuûa caùc vò vaãn coøn troå sinh moät muøa gaët nôi ñaát nöôùc cuûa quí baïn hoâm nay ñaây; vieäc hy hieán vaø anh huøng cuûa caùc vò laø maãu göông saùng vaø nguoàn höùng khôûi cho taát caû quí baïn vaäy.

Toâi kyù thaùc quí baïn cho vieäc chuyeån caàu cuûa caùc vò, vaø Toâi xin nhaéc cho quí baïn bieát raèng Giaùo Hoaøng Chaân Phöôùc Gioan XXIII ñaõ ñích thaân bieát caùc vò aáy vaø cuõng laø ngöôøi raát yeâu meán nöôùc Bulgaria. Toâi tin raèng Toâi cuõng baøy toû quan ñieåm cuûa Ngaøi veà nhöõng con ngöôøi treû Bulgaria vaøo thôøi cuûa Ngaøi khi Toâi noùi vôùi quí baïn hoâm nay ñaây: ñoù laø chính trong vieäc theo Chuùa Gieâsu maø quí baïn seõ khaùm phaù ra veû ñeïp cuûa moät cuoäc soáng ñöôïc soáng nhö laø moät taëng aân nhöng khoâng, moät cuoäc soáng ñöôïc thuùc ñoäng duy bôûi yeâu thöông. Chính trong vieäc theo Chuùa Gieâsu maø quí baïn seõ neám höôûng ngay luùc naøy ñaây moät caùi gì ñoù cuûa nieàm vui giaønh cho quí baïn muoân ñôøi trong coõi tröôøng sinh.

Toâi aáp uû taát caû quí baïn vaø chuùc laønh cho quí baïn vôùi ñaày caûm meán.

 (Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, dòch töø Maøn Ñieän Toaùn Zenit ngaøy 26/5/2002, taøi lieäu baèng tieáng Bulgaria ñaõ ñöôïc Vatican Press Office dòch sang tieáng Anh)

ÑTC Giaûng Leã Phong Chaân Phöôùc 26/5 Chuùa Nhaät cho 3 Vò Töû Ñaïo Bulgaria thôøi Coäng Saûn

Kamen Vitchev (1893-1952), Pavel Djidjov (1919-1952) and Josaphat Chichkov (1884-1952)

1.-            … Vieäc Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng vaøo Ngaøy Leã Nguõ Tuaàn laø vinh hieån cuûa moät chu kyø nhöõng bieán coá maø Thieân Chuùa, qua nhöõng giai ñoaïn lòch söû lieân tuïc, ñaõ ñeán ñeå gaëp gôõ con ngöôøi nam nöõ maø ban cho hoï taëng aân cöùu ñoä. Phuïng Vuï hoâm nay môøi goïi chuùng ta trôû veà vôùi Nguoàn Maïch toái thöôïng cuûa taëng aân naøy, ñoù laø trôû veà vôùi Vò Thieân Chuùa Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn, vôùi Ba Ngoâi Chí Thaùnh.

2.-            … Taân Öôùc toû cho chuùng ta bieát raèng coù moät Thieân Chuùa duy nhaát laø Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn: moät thaàn tính duy nhaát trong ba Ngoâi Vò, hoaøn toaøn baèng nhau song laïi thöïc söï khaùc bieät. Chuùa Gieâsu ñaõ toû töôøng ñieåm danh ba Ngoâi Vò naøy, khi Ngöôøi truyeàn cho caùc Toâng Ñoà ñi röûa toäi “nhaân danh Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn” (Mt 28:19).

3.-            Vôùi Thaùnh Phaoloâ, Toâi caàu xin cho moò ngöôøi ñöôïc “aân suûng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, tình yeâu cuûa Thieân Chuùa vaø söï hieäp thoâng cuûa Thaùnh Thaàn” (2Cor 13:14).

4.-            Thieân Chuùa, Duy Nhaát coù Ba Ngoâi, ñang hieän dieän nôi daân cuûa Ngaøi laø Giaùo Hoäi. Chuùng ta ñöôïc röûa toäi nhaân danh Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn; caùc Bí Tích khaùc cuõng ñöôïc ban phaùt vôùi danh xöng naøy. Nhaát laø Thaùnh Leã, “taâm ñieåm cuûa ñôøi soáng Kitoâ Giaùo, mang tính caùch töôûng kính Caùc Ngoâi Vò Thaàn Linh: ôû choã, Ngoâi Cha laø Ñaáng leã vaät ñöôïc daâng leân; Ngoâi Con laø chuû teá vaø laø hy teá; Thaùnh Thaàn laø Ñaáng ñöôïc keâu caàu ñeå baùnh röôïu ñöôïc bieán thaønh Mình maùu Chuùa Kitoâ vaø laøm cho nhöõng ai tham phaàn Mình Maùu naøy trôû neân moät thaân theå vaø moät tinh thaàn duy nhaát.

Ñôøi soáng cuûa caùc Kitoâ höõu hoaøn toaøn höôùng veà maàu nhieäm naøy. Cuoäc haønh trình li6en tuïc cuûa chuùng ta döôùi theá naøu ñaây leä thuoäc vaøo vieäc chuùng ta trung thaønh ñaùp öùng tình yeâu cuûa Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Thaùnh Linh.

Chaân lyù naøy haèng ôû tröôùc maét ba vò linh muïc Doøng Assumptionist maø hoâm nay Toâi haân hoan tuyeân phong chaân phöôùc. Caên nguyeân laøm cho Caùc Cha Kamen Vitchev, Pavel Djidjov vaø Josaphat Chichkov ñaõ khoâng ngaàn ngaïi hieán maïng soáng mình ñoù laø vì caùc vò tin vaøo Thieân Chuùa laø Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn; chính vì tình yeâu Chuùa Kitoâ, Con Thieân Chuùa Nhaäp Theå, maø caùc vò ñaõ hoaøn toaøn daán thaân phuïc vuï Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi.

Cha Josaphat Chichkov tuyeân boá raèng: “Chuùng toâi tìm caùch thöïc hieän heát söùc mình moïi söï chuùng toâi caàn laøm ñeå neân thaùnh”, roài Ngaøi theâm: “Ñieàu quan troïng nhaát laø ôû gaàn Thieân Chuùa baèng vieäc soáng cho Ngaøi; coøn moïi söï khaùc chæ laø thöù yeáu”. Maáy thaùng tröôùc cuoäc xöû baát xöùng ñeå keát aùn töû cho caùc vò cuøng vôùi Giaùm Muïc Bossilkov, thaáy tröôùc ñöôïc moät caùch naøo ñoù nhöõng gì xaåy ra cho mình, Cha Kamen Vitchev ñaõ vieát thö cho Beà Treân Giaùm Tænh cuûa mình theá naøy: “Xin haõy caàu nguyeän cho chuùng con ñöôïc ôn trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa chuùng con, ñeå chuùng con coù theå xöùng ñaùng laøm chöùng nhaân khi thôøi ñieåm tôùi”. Coøn Cha Pavel Djidjov thì noùi: “Chuùng toâi chôø ñeán phieân mình: xin cho yù Thieân Chuùa ñöôïc thöïc hieän”.

6.-            Loøng trung thaønh can ñaûm ñoái dieän vôùi khoå ñau vaø nguïc tuø ñöôïc toû hieän nôi Caùc Cha Jasaphat, Kamen vaø Pavel ñaõ ñöôïc coâng nhaän bôûi nhöõng hoïc sinh cuûa caùc vò – Coâng Giaùo, Chính Thoáng, Do Thaùi vaø Hoài Giaùo -, bôûi caùc giaùo daân tromng xöù cuûa caùc vò, bôûi caùc phaàn töû cuûa caùc coäng ñoàng tu só cuõng nhö bôûi caùc baïn ñoàng tuø. Baèng vieäc hoaït ñoäng cuûa mình, baèng loøng trung thaønh cuûa mình vôùi Phuùc AÂm, baèng vieäc phuïc vuï voâ tö cuûa mình cho Ñaát Nöôùc, caùc vò taân Chaân Phöôùc hieän leân nhö nhöõng maãu göông saùng cho Kitoâ höõu ngaøy nay, nhaát laø cho giôùi treû Bulgaria, thaønh phaàn ñang tìm kieám yù nghóa cho cuoäc soáng cuûa hoï vaø laø thaønh phaàn muoán theo Chuùa Kitoâ nhö laø nhöõng ngöôøi giaùo daân, qua ñôøi soáng tu trì hay vôùi thieân chöùc linh muïc.

Chôù gì vieäc daán thaân ñaëc bieät cuûa caùc vò taân Chaân Phöôùc, moät vieäc khích leä nhöõng döï sinh vaøo haøng giaùo só, laø moät ñieàu phaán khôûi cho moïi ngöôøi: Toâi khuyeân Giaùo Hoäi ñòa phöông ôû Bulgaria haõy caån thaän xeùt ñeán vieäc coù theå taùi thieát moät Chuûng Vieän ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi nam treû coù theå doïn mình leân laõnh thieân chöùc linh muïc thöøa taùc, haàu phuïc vuï Thieân Chuùa vaø anh chò em hoï, nhôø ñöôïc ñaøo luyeän chaéc chaén veà nhaân baûn, tri thöùc vaø ñaïo ñöùc.

7.-            Maàu nhieäm Ba Ngoâi toû cho chuùng ta thaáy tình yeâu nôi Thieân Chuùa, moät thöù tình yeâu laø chính Thieân Chuùa, moät thöù tình yeâu Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông taát caû moïi ngöôøi. “Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông theá gian ñaõ ban Con Moät Ngaøi, ñeå ai tin vaøo Con thì khoâng phaûi cheát nhöng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi” (Jn 3:16). Veà phaàn mình, Ngöôøi Con Töû Giaù vaø Phuïc Sinh ñaõ nhaân danh Cha sai Thaùnh Thaàn ñeán ñeå nuoâi döôõng nôi taâm hoàn caùc tín höõu öôùc muoán vaø loøng mong ñôïi ñöôïc soáng tröôøng sinh.

Caùc vò taân Chaân Phöôùc ñaõ chuû ñoäng caûm nghieäm ñöôïc loøng mong ñôïi naøy, vaø giôø ñaây caùc vò ñang hoan höôûng vieäc toaøn maõn chieâm ngöôõng Ba Ngoâi Chí Thaùnh.

   (Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, dòch töø Maøn Ñieän Toaùn Zenit ngaøy 26/5/2002, taøi lieäu baèng tieáng Bulgaria ñaõ ñöôïc Vatican Press Office dòch sang tieáng Anh)

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________