Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 28/4-4/5/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG NAÊM 2002

 

YÙ Chung:

    “Xin cho Kitoâ höõu bieát thieát tha soáng ñöùc tin cuûa mình ñeå trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân khaû tín cho nieàm hy voïng cuûa Phuùc AÂm”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo:

    “Nhôø Ñöùc Maria, Raát Thaùnh Trinh Nöõ vaø Maãu Thaân trôï giuùp, xin cho ôn goïi cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi cuõng nhö trong gia ñình ñöôïc baûo toaøn vaø coå voõ ôû moïi xöù sôû vaø vaên hoùa”.

___________________________________________

 

 

4/5 Thöù Baûy

 

Thoáng keâ Veà Giaùo Hoäi Treân Theá Giôùi trong Thôøi Ñoaïn 1978-2000

 

Nhaân dòp saép söûa phaùt haønh Cuoán Nieân Giaùm Cuûa Giaùo Hoäi, moät coâng trình do Vaên Phoøng Thoáng Keâ Trung Öông cuûa Giaùo Hoäi bao goàm nhöõng tín lieäu tính ñeán naêm 2000, moät baûn thoâng tö ñöôïc phoå bieán hoâm nay cho bieát moät soá thay ñoåi ôû khaép caùc luïc ñòa trong thôøi khoaûng 1978, naêm baét ñaàu giaùo trieàu cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñeán Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

 

Thöù nhaát, veà thoáng keâ tín höõu, thaønh phaàn röûa toäi treân khaép theá giôùi taêng 38%, töø 757 trieäu naêm 1978 leân hôn moät tæ, chieám 17.3 % daân soá theá giôùi trong naêm 2000, 62.8% ôû Myõ Chaâu, 40% ôû AÂu Chaâu vaø 2.9% ôû AÙ Chaâu.

 

Thöù hai, veà thoáng keâ giaùm muïc, taêng töø 3.714 vò tôùi 4.541 vò, töùc 22%: 37.3% ôû Myõ Chaâu, 33% ôû AÂu Chaâu, 13.8% ôû AÙ Chaâu, 13.2% ôû Phi Chaâu vaø 2.7% ôû Ñaïi Döông Chaâu.

 

Thöù ba, veà thoáng keâ linh muïc, vaøo naêm 2000 laø 405.178 (265.781 thuoäc giaùo phaän vaø 139.397 thuoäc doøng tu): giaûm 3.75% so vôùi naêm 1978, trong ñoù, 12.4% giaûm soá linh muïc giaùo phaän song taêng 1.26% linh muïc doøng tu. ÔÛ AÂu Chaâu, linh muïc giaùo phaän giaûm nhanh hôn song linh muïc doøng tu giaûm ít. Trong khi ñoù ôû Phi Chaâu, AÙ Chaâu, Myõ Chaâu vaø Ñaïi Döông Chaâu con soá taêng giaûm vaãn ôû cuøng moät möùc ñoä.

 

Thöù boán, veà thoáng keâ phoù teá vónh vieãn, con soá taêng gaáp 5 laàn treân khaép caùc luïc ñòa, töø 5.562 tôùi 27.824, töùc taêng 400.25%.

 

Thöù naêm, veà thoáng keâ tu só khoâng coù chöùc thaùnh, con soá giaûm töø 75.802 vaøo naêm 1978 xuoáng coøn 55.057 trong naêm 2000. Trong khi thaønh phaàn tu só giaûm ôû Ñaïi Döông Chaâu, AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu thì laïi taêng ôû Phi Chaâu vaø AÙ Chaâu. Rieâng nöõ tu, giaûm 19% trong 22 naêm, töùc naêm 1978 gaàn 1 trieäu, song ñeán naêm 2000 coøn 801.000.

 

Thöù saùu, veà thoáng keâ chuûng sinh, con soá taêng lieân tuïc treân khaép theá giôùi, töø 64.000 vaøo naêm 1978 leân ñeán 111.000 trong naêm 2000.

 

ÑTC tieáp 350 phaàn töû thuoäc Phong Traøo Cursillo

 

Trong baøi huaán töø cuûa mình, ÑTC ñaõ môû ñaàu vôùi phaùi ñoaøn naøy baèng nhaän ñònh Phong Traøo naøy ñöôïc baét ñaàu töø “moät maàm moáng ñöôïc gieo vaõi 50 naêm tröôùc ñaây ôû Taây Ban Nha”, nhöng nay “ñang hieän dieän treân 60 quoác gia ôû khaép caùc luïc ñòa trong 800 giaùo phaän”. Ngaøi nhaéc laïi laø, trong cuoäc gaëp gôõ phong traøo naøy cuõng nhö caùc phong traøo hay ñoaøn theå khaùc, Ngaøi “ñaõ nhìn thaáy nôi caùc thöïc taïi giaùo hoäi môùi meû naøy moät ñaùp öùng quan phoøng do Thaùnh Linh khôi ñoäng ñoái vôùi vieäc ñaøo luyeän Kitoâ höõu vaø truyeàn baù phuùc aâm hoùa. Tuy nhieân, Toâi cuõng khuyeân giuïc (taát caû) haõy lôùn leân theo löông taâm cuõng nhö theo caên tính cuûa giaùo hoäi. Lôøi môøi goïi ñoù vaãn coøn hôïp thôøi vaø khaån thieát. Vieäc daán thaân ñeå tieán ñeán choã tröôûng thaønh veà giaùo hoäi moät caùch vöõng chaéc hôn bao giôø heát aáy ñoøi toå chöùc hoaøn caàu Cursillo ñaõ phaûi thöïc hieän vieäc xin thaåm quyeàn cuûa Toøa Thaùnh Roâma chính thöùc coâng nhaän theo Giaùo Luaät vaø chuaån nhaän Qui Cheá cuûa mình… Coát loõi lôøi loan baùo tieân khôûi cuûa phong traøo anh chò em ñaây nghóa laø gì, neáu khoâng phaûi laø ‘haõy gaén maét nhìn leân dung nhan Chuùa Kitoâ’?... AÙnh maét aáy bao goàm nhöõng gì, neáu khoâng phaûi laø haõy kyù thaùc baûn thaân mình cho ‘baûn quyeàn cuûa aân suûng’, ñeå chaáp nhaän ñi theo moät ñöôøng loái hoïc hoûi giaùo lyù vaø nguyeän caàu, soáng moät ñôøi soáng hoaùn caûi vaø thaùnh ñöùc? AÙnh maét naøy seõ sinh hoa keát traùi ra sao, neáu khoâng phaûi laø moät caûm thöùc maïnh meõ thuoäc veà Giaùo Hoäi, cuõng nhö moät ñoäng löïc môùi meû cho vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa trong caùc laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng vaø sinh hoaït haèng ngaøy?”.

 

3/5 Thöù Saùu

 

ÑTC tieáp vò taân laõnh söï Morocco veà vieäc ñoái thoaïi giöõa vaên hoùa vaø toân giaùo

 

Ngoû lôøi cuøng oâng taân laõnh söï Mohammed Sbihi, 53 tuoåi, ÑTC ñaõ nhaän ñònh veà taàm quan troïng vaø tính caùch khoù khaên trong vieäc ñoái thoaïi giöõa vaên hoùa vaø toân giaùo treân theá giôùi hieän nay: “Nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên vaø raéc roái nôi tình hình quoác teá hieän nay trôû thaønh moät thaùch ñoá lôùn lao ñoái vôùi con ngöôøi thieän taâm trong vieäc cuûng coá nhöõng moái giaây tin töôûng laãn nhau, cuõng nhö trong vieäc cuøng nhau tin töôûng hoaït ñoäng theo chieàu höôùng ñoái thoaïi vaø hoøa bình”. ÑTC ñaõ noùi ñeán cuoäc khuûng hoaûng haäu Bieán Coá 911 cuõng nhö nhöõng taùc duïng cuûa cuoäc xung khaéc Trung Ñoâng. Nhö trong Cuoäc Lieân Toân Hoäi Ngoä Caàu Cho Hoøa Bình Theá Giôùi 24/1/2002, Ngaøi nhaán maïnh ñeán nhieäm vuï cuûa “nhöõng nhaø laõnh ñaïo quoác gia vaø caùc vò coù thaåm quyeàn veà tinh thaàn phaûi khoâng ngöøng noã löïc ñeå baïo löïc khoâng coøn choã ñöùng, moät theá ñöùng thöôøng chi phoái caùc moái lieân heä giöõa con ngöôøi vôùi nhau cuõng nhö giöõa caùc phaùi nhoùm vôùi nhau trong theá giôùi cuûa chuùng ta”. Ngaøi keâu goïi nhöõng vò laõnh ñaïo naøy “haõy minh nhieân phuû nhaän taát caû nhöõng lyù leõ laàm laïc cuûa baïo löïc, nhaát laø thöù baïo ñoäng nhaân danh toân giaùo, vaø thaønh thaät xaùc nhaän vieäc daán thaân cuûa mình trong vieäc ñoái thoaïi vaø hoøa bình”. Noùi ñeán tình hình Thaùnh Ñòa, Ngaøi tieáp tuïc nhaán maïnh ñeán nhu caàu caàn phaûi “taùi dieãn nhöõng cuoäc thöông thaûo giöõa caùc phe xung khaéc, (vì) tình traïng xung ñoät voõ löïc chæ ñöa ñeán cuøng ñöôøng bí loái, chaúng mang laïi moät vieãn töôïng hay hy voïng gì. Chæ coù khi naøo con ngöôøi bieát can ñaûm ñoái thoaïi vôùi nhau, moät cuoäc ñoái thoaïi ñöôïc thuùc ñaåy bôûi yù muoán xaây döïng moät töông lai khaû dó taát caû moïi daân cö ôû treân maët ñaát naøy, cuõng nhö cho caùc coäng ñoàng soáng treân maët ñaát naøy, hoï môùi coù theå mang laïi moät thöù bình an chaân chính vaø beàn bæ”. ÑTC môøi goïi Nöôùc Morocco haõy trôû thaønh moät chieác caàu noái, “moät ñaøng giöõ Taây AÂu vôùi taát caû caùc nöôùc quanh vuøng Ñòa Trung Haûi coù cuøng moät lòch söû daøi; moät ñaøng giöõa vuøng haï Sa Maïc Sahara Phi Chaâu laø vuøng ñang coù nhöõng traøo löu di daân tieán ñeán gaàn Magreb”. Nöôùc Morocco theo cheá ñoä quaân chuû, vôùi 30.6 daân cö, 98.7% theo Hoài Giaùo, Kitoâ Giaùo 1/1% vaø Do Thaùi 0.2%.

 

2/5 Thöù Naêm

 

Caùn Söï Xaõ Hoäi Chaêm Soùc Söùc Khoeû Thöïc Hieän Vaên Hoùa Söï Soáng Choáng Vaên Hoùa Söï Cheát

 

ÑTC ngoû lôøi cuøng Cuoäc Hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Caùc Caùn Söï Chaêm Soùc Söùc Khoeû, moät Hoäi Ñoàng döôïc Ngaøi thaønh laäp naêm 1995. “Nhöõng giôùi tuyeán môùi cuûa tieán boä cuûa caùc khoa hoïc veà söï soáng cuøng vôùi nhöõng aùp duïng töø ñoù maø ra ñaõ ñaët caû moät quyeàn naêng vaø traùch nhieäm lôùn lao vaøo tay nhaân loaïi. Neáu neàn vaên hoùa söï cheát thaéng theá, neáu ngöôøi ta ñeå mình bò chi phoái bôûi nhöõng löïa choïn thieân veà caùi toâi cuõng nhö theo kieåu Promethean (bieät chuù cuûa ngöôøi dòch: chöõ naøy laø teân cuûa moät nhaân vaät thaàn thoaïi Hy Laïp aên caép löûa cuûa caùc vò thaàn mang cho con ngöôøi, neân coù theå hieåu laølieàu lónh”) trong ngaønh y khoa vaø nghieân cöùu y khoa thì phaåm vò cuûa con ngöôøi vaø chính söï soáng con ngöôøi khoâng theå thoaùt ñöôïc nhöõng ñe doïa hieåm ngheøo. Ngöôïc laïi, neáu hoaït ñoäng cuûa laõnh vöïc söùc khoeû quan troïng naøy coù tính caùch cuûa moät thöù vaên hoùa söï soáng, theo söï höôùng daãn cuûa löông taâm ngay thaúng, con ngöôøi seõ tìm thaáy nhöõng giaûi ñaùp hieäu löïc cho nhöõng khaùt voïng saâu xa nhaát cuûa hoï. ÑTC noùi Giaùo Hoäi phaûi phaùt ñoäng moät “vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa khoå ñau, caùi khoå ñau ñöôïc Chuùa Kitoâ maëc laáy vaø bieán ñoåi trong cuoäc phuïc sinh vinh thaéng”. Giaùo Hoäi phaûi toû dung nhan Chuùa Kitoâ phuïc sinh ra qua vieäc yeâu thöông phuïc vuï moâi ngöôøi yeáu beänh hay khoå ñau. Ngaøi nhaán maïnh: “Theo ñoù, caàn phaûi coù moät ñôøi soáng caàu nguyeän vaø naêng chòu caùc bí tích, baèng khoâng thaønh phaàn beänh nhaân cuõng nhö nhöõng ai chaêm soùc cho hoï khoù coù theå soáng theo ñöôøng loái tinh thaàn”. ÑTC ñaõ lieät keâ “nhöõng vaán ñeà môùi vaø phöùc taïp” ngaøy nay lieân quan ñeán “tình traïng giaûm soá nöõ tu phuïc vuï trong laõnh vöïc naøy; thöøa taùc vuï phöùc taïp cuûa caùc vò tuyeân uùy beänh vieän; vieäc khoù khaên thöïc hieän moät chöông trình muïc vuï cho söùc khoeû ôû caáp Giaùo Hoäi ñòa phöông; vaø thaùi ñoä cuûa nhaân vieân chaêm soùc söùc khoeû khoâng luoân luoân am hôïp vôùi vò theá cuûa Kitoâ höõu”. Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy, ÑTC ñaõ ñeà cao tieâu chuaån: “phaûi coù moät thaùi ñoä toân troïng söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi”.

 

ÑTC ban haønh Böùc Toâng Thö Loøng Thöông Xoùt Chuùa Misericordia Dei veà moät soá khía caïnh lieân quan ñeán vieäc cöû haønh Bí Tích Thoáng Hoái

 

(Xin xem baûn dòch seõ ñöôïc phoå bieán trong Phaàn Giaùo Hoäi, Muïc Theo Vò Chuû Chieân, Trang Giaùo Huaán Muïc Vuï)

 

ÑHY Etchegaray phaùt bieåu khi tôùi Gieârusalem

 

Söù giaû cuûa ÑTC laø ÑHY Etchegaray ñaõ gaëp toång thoáng Do Thaùi, Moshe Katzav, vaø toång thoáng Thaåm Quyeàn Palestine Yasser Arafat. Trong cuoäc hoïp baùo saùng nay, ÑHY cho bieát ngaøi ñeán Thaùnh Ñòa nhö laø “moät vò söù giaû cuûa ÑGH Gioan Phaoloâ II, mang söù vuï thuaàn tuùy veà tinh thaàn, qua vieäc rao giaûng Tin Möøng hoøa bình, yeâu thöông vaø tình thöông ñeán cho taát caû moïi ngöôøi… Toâi nhaân danh Phuùc AÂm maø ñeán ñeå goùp moät cuïc ñaù nhoû nhoi vaøo coâng cuoäc xaây döïng hoøa bình lôùn lao taïi maûnh ñaát vaáy maùu naøy. Toâi nhaân danh Ñöùc Gioan Phaoloâ II maø ñeán, vò nhaát ñònh khoâng ngöøng toû loøng kính troïng vaø tin töôûng vaøo hai daân toäc Do Thaùi vaø Palestine, caû hai ñaõ bò raùch naùt nhöng hoâm nay noái keát laïi vôùi nhau ôû nieàm khaùt voïng saâu xa trong vieäc ñöôïc soáng trong töï do, coâng lyù vaø an ninh laø nhöõng gì hoï coù quyeàn ñöôïc höôûng”. ÑHY coøn nhaán maïnh laø ngaøi ñeán “ñeå yeâu caàu laøm moïi söï coù theå ñeå giaûi quyeát tình traïng theâ thaûm ôû Beâlem sôùm bao nhieâu coù theå, cuõng nhö yeâu caàu traû Ngoâi Ñeàn Thôø Giaùng Sinh laïi cho Thieân Chuùa vaø caùc tín höõu… Coù theå hy voïng baát cöù söï gì moät khi ai cuõng tin töôûng vaøo nhau, vaø ñi theo con ñöôøng yeâu thöông hôn laø baïo löïc… Shalom, Salam, bình an chæ ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng vieân ñaù ñoái thoaïi ñích thöïc”.

 

1/5 Thöù Tö

 

Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn ÑTC noùi veà Leã Lao Ñoäng.

 

Noùi vôùi ñoaøn ngöôøi haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ taïm ngöng loaït baøi Giaùo Lyù (ñeán baøi 38) veà Thaùnh Vònh ñeå noùi vôùi hoï veà yù nghóa veà Ngaøy Lao Ñoäng lieân quan ñeán vaán ñeà lao coâng nhö sau: “Hoâm nay, 1/5, laø Ngaøy Lao Ñoäng. Kitoâ höõu chuùng ta kính Thaùnh Giuse Lao Coâng trong ngaøy lao ñoäng naøy… (Hoa traùi cuûa lao coâng) laø ‘löông thöïc haèng ngaøy’ chuùng ta keâu caàu trong Kinh Laïy Cha. Coù theå noùi raèng, ôû moät nghóa naøo ñoù, con ngöôøi caøng trôû neân ngöôøi hôn qua vieäc mình laøm. Ñoù laø lyù do taïi sao vieäc caàn cuø laøm vieäc laø moät nhaân ñöùc. Tuy nhieân, ñeå vieäc caàn cuø laøm vieäc naøy thöïc söï laøm cho con ngöôøi trôû thaønh ngöôøi hôn, bao giôø cuõng phaûi theo thöù töï vieäc laøm cuûa xaõ hoäi. Coù nhö theá chuùng ta môùi coù theå baûo toaøn ñöôïc phaåm giaù baát khaû xaâm phaïm cuûa caù nhaân cuõng nhö cuûa giaù trò veà nhaân baûn vaø xaõ hoäi nôi vieäc laøm”. ÑTC cuõng nhaéc nhôû ngaøy hoâm nay laø ngaøy baét ñaàu “thaùng kính Trinh Nöõ Maria, moät thaùng thieát tha caàu nguyeän vôùi Meï Maria. Ñoù laø ñieàu Toâi thaät loøng mong öôùc thaáy nôi moãi ngöôøi trong anh chò em, neân moät laàn nöõa Toâi khuyeân anh chò em haõy laàn haït Maân Coâi haèng ngaøy…. Toâi môøi goïi anh chò em haõy cuøng Toâi caàu nguyeän cho caùc coâng nhaân, nhaát laø cho nhöõng ai ñang traûi qua côn khoù khoù veà coâng aên vieäc laøm. Chuùng ta caøng khoâng theå naøo khoâng taêng theâm loøng tin töôûng vaø nguyeän caàu cho hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa, nôi chuùng ta hy voïng nhaân daân Do Thaùi vaø Palestine, caû hai raát thaân thöông ñoái vôùi Toâi, coù theå trôû laïi cuoäc soáng an ninh vaø yeân haøn sôùm bao nhieâu coù theå. Chôù gì ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän nhôø lôøi chuyeån caàu cuûa Ñöùc Thaùnh Trinh Nöõ cuõng nhö cuûa phu quaân cuûa Meï laø Thaùnh Giuse, Vò Giaùm Hoäi cuûa Chuùa Cöùu Chuoäc”.

 

Noå Suùng taïi Khu Ñeàn Thôø Beâ Lem

 

Toång Quyeàn Doøng Phanxicoâ cho bieát moät cuoäc noå suùng “keùo daøi moät tieáng ñoàng hoà vaøo ñeâm Thöù Tö hoâm nay, laøm chaùy caû ngoâi nhaø xöù vaø caùc vaên phoøng nhaø xöù, phaàn thuoäc veà ñan vieän Doøng Phanxicoâ trong khu thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Giaùng Sinh. Nhö moïi laàn, hai beân Palestine vaø Do Thaùi laïi toá caùo nhau ñaõ baén tröôùc vaø gaây ra vuï hoûa hoaïn”. Keát quaû laø moät ngöôøi lính Palestine cheát vaø moät ngöôøi khaùc bò thöông.

 

30/4 Thöù Ba

 

ÑTC göûi Söù Giaû Hoøa Bình ñeán Gieârusalem

 

Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh hoâm nay cho bieát, ÑTC ñaõ quyeát ñònh göûi söù giaû ñeán Gieâsu rusalem vì Ngaøi “quan taâm ñeán tình traïng hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa, ñeán caùc coäng ñoàng Kitoâ Giaùo ôû ñaây, ñeán daân chuùng Palestine vaø Do Thaùi”. Vò söù giaû naøy laø ÑHY Etchegaray, nguyeân chuû tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, vò seõ baét ñaàu leân ñöôøng thöïc hieän “söù vuï ñaëc bieät” vaøo Thöù Tö ngaøy mai, vaø seõ ôû taïi tö dinh cuûa ÑTGM Pietro Sambi, vò ñaïi dieän ÑTC taïi Gieârusalem. ÑHY nguyeân kieâm ñöông kim chuû tòch 79 tuoåi naøy ñaõ töøng thöïc hieän nhöõng “söù vuï khoù coù theå ñaït”, nhö taïi Trung Hoa vaø Iraq. Vò hoàng y naøy ñaõ töøng ñeán nôi naøy hai laàn gaàn ñaây, laàn ñaàu laø ñeå söûa soaïn cho ÑTC haønh höông Thaùnh Ñòa, vaø laàn sau vaøo dòp Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi 2001 ñeå chuyeån söù ñieäp cuûa ÑTC veà “vieäc trao ñoåi caùc neàn vaên hoùa” cho caùc nhaø caàm quyeàn Do Thaùi vaø Palestine. Hy voïng vò hoàng y naøy seõ ñöa ñeán vieäc thöông thaûo giöõa Do Thaùi vaø Palestina ñeå chaám döùt cuoäc phong toûa ñaõ keùo daøi caû 5 tuaàn leã.

 

Toøa Thaùnh söûa soaïn cho Cuoäc Hoïp Gia Ñình Theá Giôùi ôû Manilla

 

Ngaøy 23-25/1/2003 seõ laø thôøi ñieåm cho Cuoäc Hoïp Theá Giôùi Veà Gia Ñình cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Ñaây laø cuoäc hoïp thöù boán do Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Gia Ñình toå chöùc. Cuoäc hoïp thöù nhaát taïi Roâma naêm 1994, Naêm Gia Ñình, cuoäc hoïp thöù hai ôû Rio de Janeiro naêm 1997, cuoäc hoïp thöù ba ôû Roâma trong dòp Gia Ñình Möøng Naêm Thaùnh 2000. Chuû ñeà ñöôïc ÑTC choïn cho cuoäc hoïp laàn thöù boán naøy laø “Gia Ñình Kitoâ Giaùo laø Tin Möøng cho Ngaøn Naêm Thöù Ba”. Toøa Thaùnh Vatican ñaõ phoå bieán 12 baøi suy nieäm giaùo lyù veà chuû ñeà naøy trong maøn Ñieän Toaùn cuûa mình. Thöù töï cuûa 12 baøi suy nieäm söûa doïn cho Cuoäc Hoïp Theá Giôùi Veà Gia Ñình nhö sau:

 

1) Gia ñình Tieáp Nhaän vaø Loan Baùo Tin Möøng; 2) Gia Ñình Kitoâ Giaùo laø Chöùng Nhaân cho Giao Öôùc Vöôït Qua; 3) Gia Ñình laø Taâm Ñieåm cuûa Vieäc Truyeàn Baù Phuùc AÂm Hoùa; 4) Gia Ñình Kitoâ Giaùo laø Giaùo Hoäi Taïi Gia; 5) Söï Thaùnh Thieän cuûa Gia Ñình trong Vieäc Phuïc Vuï Phuùc AÂm; 6) Thaùnh Theå laø Daáu Hieäu vaø laø Cuûa Nuoâi Tình Yeâu Phoái Ngaãu Voâ Vò Lôïi; 7) Vieäc Hoøa Giaûi vaø Tha Thöù trong Gia Ñình; 8) Gia Ñình laø Coäng Ñoàng Caàu Nguyeän; 9) Gia Ñình laø Nhaân Trung vaø laø Nguoàn Maïch cuûa Söï Thieän Xaõ Hoäi; 10) Gia Ñình vôùi Tình Yeâu Thöông Thaønh Phaàn Yeáu Keùm Nhaát; 11) Gia Ñình Söûa Soaïn vaø Keøm Theâm cho Caùc Gia Ñình Treû12) Gia Ñình laø Cung Thaùnh Söï Soáng.

 

ÑTC tieáp nhoùm Caùc Vò Giaùm Muïc Nigeria thöù hai dòp caùc vò Vieáng Thaêm Nguõ Nieân

 

Chuû ñeà cuûa baøi chia seû cuûa Ngaøi vôùi caùc vò laø moái lieân heä giöõa vieäc phaùt tieån daân toäc vaø vieäc truyeàn baù phuùc aâm hoùa.

 

(Xin xem baøi dòch trong töông lai trong Phaàn Giaùo Hoäi, Muïc Theo Vò Chuû Chieân, Trang Giaùo Huaán Muïc Vuï)

 

29/4 Thöù Hai

 

ÑTC ñaõ ngoû lôøi cuøng caùc phaàn töû Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Di Daân vaø Du Nhaân

 

Vaán ñeà quan troïng laø phaûi laøm sao ñeå caùc ngöôøi di daân khoâng bò huït haãng tröôùc söï chaáp nhaän cuûa tình yeâu huynh ñeä cuõng nhö tröôùc söï trôï giuùp ñaày ñuû veà toân giaùo, nhôø ñoù hoï caûm thaáy raèng caùc vaán ñeà cuûa hoï ñöôïc caûm thoâng, vaø hoï ñöôïc tieáp nhaän moät caùch töû teá bôûi caùc toå chöùc bieát toân troïng caên tính vaên hoùa cuûa hoï… Trong tröôøng hôïp naøo cuõng vaäy, caàn phaûi baûo ñaûm nhöõng ñieàu kieän laøm vieäc chính ñaùng hôn nöõa, nhöõng ñieàu kieän toû ra toân troïng caùc nhu caàu caù nhaân cuõng nhö gia ñình, ñoàng thôøi, cuõng phaûi noã löïc coáng hieán cho hoï nhöõng cô hoäi ñaày ñuû ñeå vun troàng ñöùc tin vaø vieäc haønh ñaïo cuûa hoï… Ngöôøi ta khoâng theå boû qua caùc thöù coáng hieán du lòch chuyeân veà ‘nhöõng thieân ñöôøng traàn theá’, nhöõng thieân ñöôøng ñöôïc taïo neân bôûi vieäc laïm duïng daân chuùng ñòa phöông cho thuaàn lôïi loäc thöông maïi, cho thoûa maõn kyõ ngheä du lòch, thaäm chí coù nhöõng tröôøng hôïp khoâng toân troïng quyeàn lôïi caên baûn nhaát cuûa ngöôøi daân trong vuøng”.

 

28/4 Chuùa Nhaät

 

Huaán Töø tröôùc Kinh Laïy Nöõ Vöông

 

Anh Chò Em thaân meán!

 

1.-            Phuïng Vuï hoâm nay, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Phuïc Sinh, trình baøy cho chuùng ta thaáy moät Chuùa Kitoâ “laø Ñöôøng Loái, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng” (x Jn 14:6). Ngöôøi laø ñöôøng loái cöùu ñoä duy nhaát, laø taát caû söï thaät giaûi thoaùt chuùng ta vaø laø söï soáng ñích thöïc laøm cho vieäc chuùng ta hieän höõu coù yù nghóa.

 

Dung nhan raïng ngôøi vinh quang cuûa Ngöôøi toû cho chuùng ta thaáy söï thaät veà Thieân Chuùa vaø söï thaät veà con ngöôøi. Moïi ngöôøi coù theå nhìn leân dung nhan cuûa Ngöôøi baát cöù luùc naøo, ñeå ñöôïc caûm thoâng, vöõng taâm vaø tha thöù. Thaùnh Catarina Sienna, nöõ thaùnh quan thaøy cuûa Nöôùc YÙ vaø AÂu Chaâu, vò chuùng ta ngaøy mai möøng leã, cuõng nhaéc nhôû chuùng ta veà ñieàu naøy. Thaùnh nöõ ñaõ vieát cho Caùc Baäc Huynh Tröôûng ôû Lucca nhö sau: “Anh em thaân meán, anh em haõy bieát raèng taát caû chuùng ta ñang laø nhöõng ngöôøi haønh höông vaø löõ thöõ böôùc ñi… Theá nhöng, haõy yeân taâm, vì chuùng ta ñaõ coù vò höôùng ñaïo, ñoù laø Lôøi Nhaäp Theå, Con moät Thieân Chuùa, Ñaáng daïy chuùng ta ñöôøng loái phaûi theo, moät ñöôøng loái ngôøi saùng laø chính Ngöôøi” (Laù Thö, 168).

 

2.-            Thöù Tö tôùi laø ngaøy ñaàu thaùng Naêm, thaùng daønh rieâng kính Meï Maria. Qua nhieàu theá kyû, loøng toân suøng moä meán ñaõ lôïi duïng dòp naøy nhö cô hoäi tuyeät vôøi ñeå taêng theâm loøng yeâu meán Meï Maria. Anh Chò Em thaân meán, nhöõng ngaøy naøy ñöôïc daønh kính Meï Chuùa thieân ñình. Chuùng ta haõy caàu Kinh Maân Coâi moïi ngaøy chung rieâng neáu coù theå. Kinh Maân Coâi laø moät kinh nguyeän ñôn giaûn, nhöng saâu xa vaø raát hieäu löïc, ñeå caàu xin aân suûng cho gia ñình, coäng ñoàng cuõng nhö cho toaøn theá giôùi.

 

3.-            Veà tình hình theá giôùi ñaày nhöõng nhu caàu vaø vaán ñeà xaåy ra, nhaát laø khi phaûi ñoái dieän vôùi taán thaûm kòch khoân cuøng ôû Thaùnh Ñòa, chuùng ta phaûi tin töôûng chaïy ñeán cuøng lôøi chuyeån caàu töø maãu cuûa Ñöùc Trinh Nöõ. Chuùng ta coù theå tin raèng Meï coù theå naâng ñôõ nhöõng noã löïc cuûa keû naøo thaønh taâm vaø döùt khoaùt tìm kieám hoøa bình. Trong vieäc lieân læ canh chöøng ñöôøng loái taän söùc naøy cuûa nhaân loaïi coøn ai hôn ñöôïc Meï, Vò Nöõ Vöông Hoøa Bình. Bôûi theá, khaép nôi treân theá giôùi haõy cuøng nhau daâng leân trôøi cao lôøi nguyeän caàu lieân læ trong thaùng Naêm, ñeå cuoái cuøng ngöôøi ta coù theå tieán ñeán choã giaûm bôùt tình traïng caêng thaúng vaø bieát ñoái thoaïi trao ñoåi vôùi nhau taïi Maûnh Ñaát cuûa Chuùa Kitoâ, cuõng nhö ôû caùc nôi khaùc treân theá giôùi, moät theá giôùi ghi daáu veát baïo löïc vaø ñau thöông.

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________