Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn

Lôøi môû ñaàu:

Giaùo Hoäi Trong Tuaàn töùc laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, nhaát laø veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, nhöõng chi tieát veà tin töùc ñöôïc phoå bieán treân Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Thôøi Ñieåm Maria ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gì trích dòch nguyeân vaên. Traùi laïi, chæ coù moät soá caâu noùi tieâu bieåu naøo ñoù, cuûa ÑTC hay cuûa caùc chöùc saéc lieân quan ñeán baûn tin, môùi ñöôïc trích dòch. Ngoaøi ra, ñeå baûn tin theâm phaàn [hong phuù vaø ñôõ khoâ khan, ngöôøi toång hôïp baûn tin cuõng theâm thaét nhöõng chi tieát lieân quan khaùc nöõa vaøo baûn tin. Chaúng haïn, chi tieát veà nhöõng söù ñieäp moãi naêm ÑTC Gioan Phaoloâ II voán coù thoâng leä göûi cho theá giôùi, nhö tin Giaùo Hoäi ngaøy Thöù Baûy 24/11/2001; hay chi tieát veà soá Caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc Ngaøi tuyeân phong, ôû baûn tin ngaøy Chuùa Nhaät 25/11/2001; hoaëc chi tieát veà Buoåi Trieàu Kieán Chung Thöù Tö haèng tuaàn Ngaøi vaãn duøng ñeå daïy giaùo lyù, ôû baûn tin ngaøy Thöù Tö 28/11/2001 v.v. Sôû dó tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn thöôøng ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Baûy haèng tuaàn, laø vì Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu VIS cuûa Toøa Thaùnh nghæ cuoái tuaàn, do ñoù, maõi ñeán ñaàu tuaàn sau VIS môùi loan nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma cho cuoái tuaàn tröôùc ñoù, roài sau ñoù cho töøng ngaøy cho tôùi heát ngaøy Thöù Saùu trong tuaàn. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

___________________________________________

TUAÀN 30/12/2001-04/01/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNH GIEÂNG 2002

 

YÙ chung: Xin cho Kitoâ höõu ñöôïc noã löïc hôn nöõa trong vieäc cuøng nhau loan truyeàn Chuùa Kitoâ laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá giôùi” 

YÙ truyeàn giaùo: “Xin cho caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông ñöôïc bieát caùch thöïc hieän vieäc daán thaân môùi ñeå truyeàn baù phuùc aâm hoùa heát moïi laõnh vöïc hoaït ñoäng vaø ñôøi soáng”.

 

___________________________________________

 

Chuùa Nhaät 30/12/2001. ÑTC nguyeän Kinh Truyeàn Tin: “Töông lai cuûa nhaân loaïi tuøy thuoäc vaøo gia ñình, moät cô caáu hôn baát cöù moät cô caáu naøo khaùc trong thôøi ñaïi taân tieán naøy ñaõ bò vaên hoùa vaø xaõ hoäi ghi daáu veát bieán ñoåi nhanh choùng vaø saâu ñaäm”. Nhö thoùi quen, tröôùc khi nguyeän kinh, Ngaøi ñaõ ban maáy lôøi huaán duï hôïp vôùi töøng dòp. Hoâm nay laø Leã Kính Thaùnh Gia, Ngaøi ñaõ nhaán maïnh veà yù nghóa vaø gia trò cuûa cô caáu gia ñình nhö sau: “Ñaáng Cöùu Theá ñaõ choïn gia ñình laøm nôi giaùng sinh cuûa mình, … nhö theá laø Ngaøi ñaõ thaùnh hoaù cô caáu noàng coát cuûa moïi cô caáu xaõ hoäi naøy…” Caên cöù vaøo vai troø cuûa Thaùnh Gia laø nôi “döï aùn thaàn linh muoán laøm cho gia ñình trôû thaønh moät coäng ñoàng maät thieát cuûa söï soáng vaø yeâu thöông ñöôïc thaønh töïu”, ÑTC ñaõ nhaéc laïi tö töôûng ñaëc thuø cuûa Toâng Huaán ‘Familiaris Consortio’ veà gia ñình vaøo ngaøy 22/11/1981 Leã Chuùa Kitoâ Vua 20 naêm tröôùc: “Töông lai cuûa nhaân loaïi tuøy thuoäc vaøo gia ñình, moät cô caáu hôn baát cöù moät cô caáu naøo khaùc trong thôøi ñaïi taân tieán naøy ñaõ bò vaên hoùa vaø xaõ hoäi ghi daáu veát bieán ñoåi nhanh choùng vaø saâu ñaäm… Giaùo Hoäi khoâng ngöøng ‘noùi vaø saün saøng giuùp ñôõ nhöõng ai nhaän thöùc ñöôïc giaù trò cuûa hoân nhaân vaø gia ñình, nhöõng ngöôøi tìm caùch trung thaønh soáng ñôøi soáng hoân nhaân gia ñình, cuõng nhö cho nhöõng ai baát an, lo aâu vaø tìm kieám söï thaät’”.

 

ÑTC caàu nguyeän cho naïn nhaân hoûa hoaïn taïi Lima, Peru: “Ngaøi caàu xin cho nhöõng ngöôøi qua ñi ñöôïc nghìn thu an nghæ”. 240 ngöôøi ñaõ bò cheát vaø 180 ngöôøi bò thöông trong cuoäc hoûa hoaïn khuûng khieáp xaåy ra vaøo giôø mua baùn cao ñieåm ban toái cuûa ngaøy Thöù Baûy 29/12/2001 taïi thaønh phoá Lima ôû Peru Nam Myõ Chaâu, moät quoác gia coù 90% Coâng Giaùo trong soá 26 trieäu daân. Nhieàu ngöôøi ñaõ chaïy ñeán ñòa ñieåm hoûa hoaïn ñeå tìm kieám thaân nhaân vaøo saùng ngaøy Chuùa Nhaät hoâm sau, nhöng coù raát nhieàu thi theå coøn hình dieän nöõa. Qua tin töùc cuûa toøa giaùm muïc Lima, ÑHY Quoác Vuï Khanh Sodano ñaõ cho bieát “ÑTC Gioan Phaoloâ II, raát laáy laøm ñau loøng khi hay tin khuûng khieáp veà nhieàu ngöôøi ñaõ bò cheát trong cuoäc hoûa hoaïn lôùn ôû trung taâm thaønh phoá lòch söû Lima, Ngaøi caàu xin cho nhöõng ngöôøi qua ñi ñöôïc nghìn thu an nghæ”.

 

Thöù Hai 31/12/2001. ÑTC chuû toïa Giôø Kinh Phuïng Vuï Toái Aùp Leã Meï Thieân Chuùa vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vaø haùt Kinh Taï Ôn Chuùa “Te Deum”: “Toâi caàu xin Thieân Chuùa ñeå ñöôïc khoûe maïnh ñeå thi haønh cho ñeán khi naøo Ngaøi muoán trong vieäc trung thaønh phuïc vuï Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma cuõng nhö toaøn theá giôùi”. Ngaøi ñaõ duøng nhöõng chöõ chính cuûa Baøi Ca Taï Ôn Chuùa truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi naøy ñeå “noùi leân loøng tri aân saâu xa cuûa chuùng ta veà söï laønh Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta 12 thaùng qua”: “’Te Deum laudamus!’ Baøi thaùnh ca chuùc tuïng vaø taï ôn naøy vang leân töø taám loøng tri aân cuûa chuùng ta. Taï ôn veà nhöõng thuaän lôïi chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc, veà nhöõng muïc tieâu toâng ñoà ñaõ ñaït tôùi, veà vieäc laønh ñaõ ñaït thaønh. Toâi cuõng ñaëc bieät daâng lôøi taï ôn Chuùa veà vieäc Toâi ñaõ thaêm vieáng ñöôïc 300 giaùo xöù trong thaønh cuûa chuùng ta cho tôùi nay. Toâi caàu xin Thieân Chuùa ñeå ñöôïc khoûe maïnh ñeå thi haønh cho ñeán khi naøo Ngaøi muoán trong vieäc trung thaønh phuïc vuï Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma cuõng nhö toaøn theá giôùi… Tuy nhieân, vaøo luùc cuoái naêm ñaây, chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát nhöõng yeáu heøn cuûa mình vaø nhöõng luùc chuùng ta ñaõ khoâng hoaøn toaøn trung thaønh vôùi tình yeâu Thieân Chuùa. Chuùng ta caàu xin Chuùa thöù tha cho chuùng ta veà nhöõng khieám khuyeát cuûa mình”. Nghe ÑTC ñeà caäp ñeán vieäc Ngaøi caàu xin cho ñöôïc khoûe maïnh, moät traøng phaùo tay töï nhieân vang leân, keøm theo nöôùc maét chaûy xuoáng töø moät soá khuoân maët. Trong baøi giaûng taát nieân naøy, Ngaøi tuy khoâng tröïc tieáp ñeà caäp ñeán vuï khuûng boá Nöõu Öôùc nöõa, moät bieán coá laøm Ngaøi heát söùc quan taâm vaø lo ngaïi caû maáy thaùng nay, ñeán noãi, noù ñaõ trôû thaønh ñeà taøi cho Ngaøi vieát trong Söù Ñieäp Hoøa Bình 1/1/2002 Ngaøi göûi theá giôùi, nhöng Ngaøi cuõng giaùn tieáp nhaén nhuû nhö sau: “Ñöøng maát coâng xem xeùt nhöõng gì chæ daønh cho Thieân Chuùa – töùc laø cuoäc dieãn tieán cuûa caùc bieán coá – nhöng moãi ngöôøi haõy duøng thôøi gian coù ñöôïc trong taàm tay cuûa mình, töùc giaây phuùt hieän taïi cuûa mình, ñeå laáy tình yeâu thöông huynh ñeä maø hoaït ñoäng”. Duø söùc khoûe ñaõ yeáu keùm nhieàu vì beänh taät vaø ñau buoàn tröôùc tình hình theá giôùi hieän nay, sau Thaùnh Leã Voïng Taân Nieân naøy, ÑTC cuõng ñaõ ñoäi muõ vaø maëc aùo khoaùc aám ñeán kính vieáng hang ñaù coù nhöõng hình töôïng cöû ñoäng ôû giöõa Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ngaøi ñaõ caàu nguyeän ôû ñaây 5 phuùt tröôùc khi trôû veà phoøng cuûa mình. Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, Joaquin Navorro-Valls, ñaõ phuû nhaän nguoàn tin cuûa moät tôø baùo ôû YÙ cho raèng ÑTC thaáy mình giaø yeáu roài neân muoán phong thaùnh sôùm cho Chaân Phöôùc Pioâ Naêm Daáu laø vò linh muïc Ngaøi raát moä meán. Naêm 2002 Ngaøi coøn döï tính thöïc hieän nhöõng chuyeán toâng du muïc vuï tôùi Canada vaøo Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII trong thaùng Taùm vaø coù theå ñeán caû nöôùc Bulgaria nöõa. 

 

Thöù Ba 1/1/2002. ÑTC daâng leã troïng kính Meï Thieân Chuùa taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaø cöû haønh Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi Thöù 35: “Nhaân danh Thieân Chuùa, Toâi laäp laïi lôøi keâu goïi taän ñaùy loøng cuûa Toâi vôùi taát caû moïi ngöôøi – thaønh phaàn tín höõu cuõng nhö voâ tín ngöôõng – laø laøm sao ñeå ‘coâng lyù vaø hoøa bình’ luoân laø ñaëc tính cho moái lieân heä giöõa caù nhaân vôùi nhau, giöõa nhöõng thaønh phaàn trong xaõ hoäi vôùi nhau cuõng nhö giöõa caùc daân nöôùc vôùi nhau. Trong baøi giaûng, ÑTC nhaéc laïi vaø quaûng dieãn theâm veà chuû ñeà Söù Ñieäp Hoøa Bình Ngaøi ñaõ göûi theá giôùi “Hoøa Bình Khoâng Theå Thieáu Coâng Lyù, Coâng Lyù Khoâng Theå Thieáu Thöù Tha. (Xin xem baûn vaên Söù Ñieäp naøy trong phaàn Giaùo Hoäi, muïc Theo Vò Chuû Chieân, trang Söù Ñieäp Hoøa Bình). “Chuùng ta suy nghó veà hoøa bình trong moät baàu khoâng khí ñaày quan ngaïi tröôùc nhöõng bieán coá theâ thaûm vöøa qua, nhöõng bieán coá laøm ruùng ñoäng theá giôùi. Tuy nhieân, cho duø coù khoán khoù ñeán maáy chaêng nöõa ñeå laïc quan nhìn veà töông lai, chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc nhöôøng böôùc cho khuynh höôùng thaát voïng. Ngöôïc laïi, chuùng ta caàn phaûi can ñaûm hoaït ñoäng cho hoøa bình, baèng moät loøng tin töôûng laø söï döõ khoâng theå naøo naém ñöôïc phaàn thaéng trong tay… Toâi muoán nhaán maïnh ñeán hai ‘truï coät’ cuûa hoøa bình laø coâng lyù vaø thöù tha. Coâng lyù vaø thöù tha laø nhöõng phaåm tính töông hôïp vôùi nhau chöù khoâng phaûn nghòch laïi nhau, vì caû hai ñeàu thieát yeáu cho vieäc coå voõ hoøa bình… Chæ coù thöù tha môùi coù theå laøm thoûa maõn khaùt voïng traû thuø vaø môùi môû loøng con ngöôøi ra cho vieäc hoøa giaûi chaân thöïc vaø beàn vöõng giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Nhaân danh Thieân Chuùa, Toâi laäp laïi lôøi keâu goïi taän ñaùy loøng cuûa Toâi vôùi taát caû moïi ngöôøi – thaønh phaàn tín höõu cuõng nhö voâ tín ngöôõng – laø laøm sao ñeå ‘coâng lyù vaø hoøa bình’ luoân laø ñaëc tính cho moái lieân heä giöõa caù nhaân vôùi nhau, giöõa nhöõng thaønh phaàn trong xaõ hoäi vôùi nhau cuõng nhö giöõa caùc daân nöôùc vôùi nhau. Ñaây laø lôøi keâu goïi tröôùc heát Toâi muoán göûi ñeán nhöõng ai tin vaøo Thieân Chuùa, nhaát laø ba ñaïi giaùo cuøng goác toå phuï Abraham laø Do Thaùi Giaùo, Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo, nhöõng ñaïo giaùo ñöôïc keâu goïi ñeå maïnh meõ vaø döùt khoaùt hôn bao giôø heát trong vieäc leân tieáng loaïi tröø baïo löïc. Baát cöù vì lyù do gì, khoâng ai ñöôïc pheùp saùt haïi nhaân danh Thieân Chuùa, Ñaáng Duy Nhaát, Ñaáng Xoùt Thöông”.

ÑTC nguyeän Kinh Truyeàn Tin tröa ngaøy Leã Meï Thieân Chuùa: “Chuùng ta phaûi cuøng nhau maïnh meõ choáng laïi khuynh höôùng haän gheùt vaø baïo löïc laø nhöõng gì chæ taïo neân moät aûo töôûng trong vieäc giaûi quyeát caùc cuoäc xung khaéc, maø thaät ra chuùng chæ gaây neân nhöõng maát maùt thöïc söï vaø vónh vieãn maø thoâi”. Tröôùc Kinh Truyeàn Tin ÑTC ñaõ keâu goïi “ñaëc bieät nhöõng con ngöôøi nam nöõ, thaønh phaàn trong theá kyû vöøa qua, ñaõ neám muøi cuûa nhöõng cuoäc theá chieán thaûm khoác. Toâi cuõng keâu goïi thaønh phaàn treû, thaønh phaàn may maén khoâng traûi qua nhöõng cuoäc xung khaéc naøy. Toâi muoán ngoû lôøi cuøng hoï laø chuùng ta phaûi cuøng nhau maïnh meõ choáng laïi khuynh höôùng haän gheùt vaø baïo löïc laø nhöõng gì chæ taïo neân moät aûo töôûng trong vieäc giaûi quyeát caùc cuoäc xung khaéc, maø thaät ra chuùng chæ gaây neân nhöõng maát maùt thöïc söï vaø vónh vieãn maø thoâi. Traùi laïi, thöù tha veà beà ngoaøi coù veû yeáu keùm song chaát chöùa caû moät söùc maïnh veà tinh thaàn cao caû, chaéc chaén mang laïi nhöõng thieän ích laâu daøi… Thöù tha, ngöôïc laïi vôùi baûn naêng aùc quaû aùc baùo, laø moät thaùi ñoä baét nguoàn saâu xa töø ñaïo giaùo, nhaát laø ñoái vôùi Kitoâ höõu; tuy nhieân thöù tha cuõng hôïp vôùi lyù leõ cuûa trí khoân. Thaät vaäy, qui taéc haõy laøm cho keû khaùc nhöõng gì mình muoán hoï laøm cho mình ñöôïc aùp duïng cho heát moïi ngöôøi, cho caû thaønh phaàn tín höõu cuõng nhö voâ tín ngöôõng. Nguyeân taéc ñaïo lyù naøy ñöôïc aùp duïng vaøo laõnh vöïc xaõ hoäi vaø quoác teá seõ laø moät ñaïi loä ñeán ñeán vieäc döïng xaây moät theá giôùi coâng chính hôn vaø ñoaøn keát hôn”. Sau Kinh Truyeàn Tin, ÑTC ñaõ chuùc “hoøa bình vaø thònh vöôïng cho caùc nöôùc thuoäc Khoái Hieäp Nhaát AÂu Chaâu, moät khoái quoác gia maø hoâm nay ñaây ñaõ tieán ñeán giai ñoaïn lòch söû ôû vieäc söû duïng cuøng moät heä thoáng tieàn teä. Toâi hy voïng raèng böôùc lòch söû naøy seõ giuùp cho ngöôøi coâng daân nôi caùc xöù sôû khaùc nhau ñöôïc hoaøn toaøn phaùt trieån. Chôù gì coâng lyù vaø tình ñoaøn keát trieån nôû khaép AÂu Chaâu ñeå mang laïi hoa traùi cho toaøn theå gia ñình nhaân loaïi!” Tröôùc khi noùi lôøi taïm bieät, ÑTC chuùc moïi ngöôøi moät Naêm Môùi haïnh phuù baèng caùc thöù tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Balan, Nga vaø AÛ Raäp.

 

Thöù Tö 2/1/2002. ÑTC huaán duï trong buoåi trieàu kieán chung: “Moïi ngöôøi caàn phaûi cuï theå daán thaân ñeå, trong moät naêm môùi vöøa môùi môû maøn ñaây, nhaân loaïi ñöôïc tieán böôùc moät caùch töï do vaø an toaøn treân caùc neûo ñöôøng hoøa bình”. Sau khi keâu goïi moïi ngöôøi tham döï haõy daâng “lôøi taï ôn Chuùa veà voâ vaøn thieän ích Ngaøi ñaõ doài daøo ban cho cuoäc soáng chuùng ta moãi ngaøy”, ÑTC ñaõ laäp laïi lôøi ca cuûa thieân thaàn ôû Beâlem baèng nhöõng lôøi leõ sau ñaây: “’Vinh danh Thieân Chuùa treân trôøi, baèng an döôùi theá cho ngöôøi Chuùa thöông’, phaûi ñöôïc loan truyeàn khaép theá giôùi, cho duø ngay caû trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta ñaây, moät thôøi ñaïi vôùi ñaày nhöõng hy voïng vaø phaùt trieån laï thöôøng nôi taát caû moïi laõnh vöïc song laïi ñoàng thôøi cuõng chaát chöùa ñaày nhöõng caêng thaúng vaø khoù khaên. Moïi ngöôøi caàn phaûi cuï theå daán thaân ñeå, trong moät naêm môùi vöøa môùi môû maøn ñaây, nhaân loaïi ñöôïc tieán böôùc moät caùch töï do vaø an toaøn treân caùc neûo ñöôøng hoøa bình… Chôù gì lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta trong caû naêm nay moãi ngaøy moät trôû neân maõnh lieät hôn vaø tha thieát hôn, ñeå chuùng ta ñöôïc Thieân Chuùa ban cho taëng aân hoøa bình vaø tình yeâu thöông huynh ñeä, nhaát laø ôû nôi nhöõng phaàn ñaát theá giôùi ñang gaëp phaûi raéc roái nhaát”.

 

Thöù Naêm 3/1/2002. ÑTC tieáp Thuû Töôùng Balan. Vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh laø Joanquin Navarro-Valls ñaõ thoâng tin nhö sau: “Saùng nay ÑTC ñaõ tieáp Thuû Töôùng Coäng Hoøa Balan, Laszek Miller cuøng vôùi gia ñình oâng vaø phaùi ñoaøn cuûa oâng. Sau ñoù, ÑHY Quoác Vuï Khanh Sodano cuõng tieáp vò thuû töôùng naøy. Trong caùc cuoäc trao ñoåi thaân thieän, vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp lieân quan ñeán moái lieân heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Balan theo chieàu höôùng cuûa truyeàn thoáng ñaïo giaùo laâu daøi cuûa xöù sôû naøy. Vaán ñeà cuõng ñöôïc chuù troïng laø vieäc nhaát quaùn AÂu Chaâu vaø tình hình quoác teá”.

Hoâm nay Vaên Phoøng Giaùo Hoaøng Gia cuõng cho bieát veà con soá thoáng keâ trong naêm 2001 nhö sau: coù 2.558.300 ngöôøi tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ ÑTC ôû Roâma; 550.000 ngöôøi tham döï 43 buoåi trieàu kieán chung vaøo caùc Ngaøy Thöù Tö haèng tuaàn (nhieàu nhaát laø Thaùng Möôøi vôùi 93.000 ngöôøi; cuõng trong thaùng naøy coù 50.500 ngöôøi ôû caùc cuoäc trieàu kieán rieâng; thaùng naøy cuõng coù nhieàu ngöôøi tham döï caùc cöû haønh phuïng vuï nhaát, leân ñeán 307.000); 218.300 tham döï caùc cuoäc trieàu kieán rieâng; 980.000 ngöôøi tham döï caùc vieäc cöû haønh phuïng vuï vaø 810.000 tham döï caùc buoåi nguyeän Kinh Truyeàn Tin (Thaùnh 12 laø thaùng nhieàu ngöôøi tham döï buoåi nguyeän kinh naøy nhaát, leân ñeán 230.000).

Thöù Saùu 4/1/2002. Hoâm nay, ÑTC tieáp rieâng moät soá vò sau ñaây: Toång Giaùm Muïc Renato Martino, Quan Saùt Vieân Thöôøng Tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi New York; Giaùm Muïc Richard Garrard (vaø phu nhaân), Giaùm Ñoác Trung Taâm Anh Giaùo ôû Roâma; OÂng Philippe Capelle, Chuû Tòch Hoäi Nghò Theá Giôùi Caùc Toå Chöùc Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Trieát Lyù; Toång Giaùm Muïc John Patrick Foley, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cuûa Toøa Thaùnh, vaø caùc vò Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng naøy laø Giaùm Muïc Pierfranco Pastore vaø Angelo Scelzo.

ÑTC seõ truyeàn chöùc giaùm muïc cho 10 vò sau ñaây vaøo ngaøy Chuùa Nhaät Leã Hieån Linh 6/1/2002 tôùi:

1. Ñöùc oâng Giuseppe Pinto giaùo phaän Conversano-Monopoli, Italy, sinh ngaøy 26/5/1952, thuï phong linh muïc 1/4/1978.

2. Ñöùc oâng Claudio Gugerotti giaùo phaän Verona, Italy, sinh ngaøy 7/10/1955, thuï phong linh muïc 29/5/ 1982.

3. Ñöùc oâng Adolfo Tito Yllana toång giaùo phaän Caceres, Philippines, sinh ngaøy 6/2/1948, thuï phong linh muïc ngaøy 19/3/1972.

4. Ñöùc oâng Giovanni D'Aniello giaùo phaän Aversa, Italy, sinh ngaøy 5/1/1955, thuï phong linh muïc 8/12/1978.

5. Ñöùc oâng Daniel Mizonzo giaùo phaän Nkayi, Democratic Republic of the Congo, sinh ngaøy 29/9/1953, thuï phong linh muïc 12/71981.

6. Ñöùc oâng Louis Portella giaùo phaän Pointe-Noire, Democratic Republic of the Congo, sinh ngaøy 28/7/1942, thuï phong linh muïc 31/12/1967.

7. Ñöùc oâng Marcel Utembi Tapa giaùo phaän Mahagi-Nioka, Democratic Republic of the Congo, sinh ngaøy 7/1/1959 thuï phong linh muïc 29/6/1984.

8. Ñöùc oâng Franco Agostinelli giaùo phaän Arezzo, Italy, sinh ngaøy 1/1/1944, thuï phong linh muïc 9/6/1968.

9. Ñöùc oâng Amandio Jose Tomas giaùo phaän Vila Real, Portugal, sinh ngaøy 23/1/1943, thuï phong linh muïc 15/8/1967.

10. Ñöùc oâng Vittorio Lanzani giaùo phaän Pavia, Italy, sinh ngaøy 14/6/1951, thuï phong linh muïc 3/4/1976.

 

___________________________________________

 

Sinh Hoaït cuûa ÑTC töø ngaøy 8/12/2001 tôùi 24/1/2002

 

Thöù Baûy 8/12: Daâng Leã Troïng Kính Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi vaøo luùc 4 giôø chieàu, taïi Piazza di Spagna.

 

Thöù Ba 11/12: Daâng Thaùnh Leã cho sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi Hoïc ôû Roâma vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 16/12: Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Voïng, ñi thaêm muïc vuï vaø daâng Thaùnh Leã taïi giaùi xöù Thaùnh Maria Josefa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng.

 

Thöù Hai 24/12: Daâng Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm ñuùng 12 giôø khyua taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Ba 25/12: Ban Pheùp Laønh “Ubi et Orbi” vaøo luùc 12 giôø tröa taïi bao lôn chính cuûa Ñeàn Thôû Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Hai 31/12: Nguyeän Kinh Toái vaø haùt baøi “Te Deum” Taï Ôn vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Thöù Ba 1/1/2002: Daâng Leã Troïng Kính Meï Thieân Chuùa, Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi XXXV, vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 6/1/2002: Daâng Leã Chuùa Hieån Linh: truyeàn chöùc Giaùm Muïc vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nhaø Nguyeän Giaùo Hoaøng ôû Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

 

Chuùa Nhaät 13/1/2002: daâng Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø röûa toäi cho caùc treû em vaøo luùc 10 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng Sistine.

 

Thöù Naêm 24/1/2002: Cöû haønh Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình treân Theá Giôùi luùc 11 giôø saùng taïi Assisi.

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)