Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 31/3-6/4/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG TÖ 2002

 

YÙ Chung: "Xin cho con ngöôøi ñang soáng giöõa nhieàu thöù bieán ñoåi nhanh choùng cuûa theá giôùi ngaøy nay bieát nhìn nhaän taàm quan troïng cuûa gia ñình theo ôn goïi saâu xa cuûa noù nhö laø moät caùi noâi cuûa söï soáng vaø laø moät hoïc ñöôøng veà ñöùc tin cuõng nhö veà nhöõng giaù trò ñuùng ñaén".

 

YÙ Truyeàn Giaùo: "Xin cho caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi, ñöôïc baûo trì bôûi chöùng töø anh huøng cuûa caùc vò töû ñaïo trong thôøi ñaïi chuùng ta, bieát can ñaûm loan truyeàn Chuùa Gieâsu Kitoâ laø vò cöùu chuoäc cuûa loaøi ngöôøi".

___________________________________________

4/6, Thöù Baûy.

ÑTC tieáp Toång Thoáng Vaclav Havel Nöôùc Czech

Cuoäc gaëp gôõ rieâng tö naøy khoâng caàn thoâng dòch vieân. ÑTC noùi tieáng Balan, coøn TT Havel noùi tieáng Czech. ÑTC nhaän ñònh: “Töø tieáng Balan sang tieáng Czech cuõng deã hieåu nhau thoâi”. TT Havel 67 tuoåi, laøm laõnh tuï quoác gia 12 naêm nay, ñaõ ñieàu ñoäng cuoäc phaân chia Slovakia khoûi Coäng Hoøa Czech. Giôø ñaây oâng ñang coá gaéng ñeå ñöa nöôùc cuûa oâng vaøo Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Ñaây laø muïc ñích cho vieäc oâng sang YÙ ñeå gaëp caùc vò coù thaåm quyeàn chính trò cao caáp. OÂng ñi vôùi vôï vaø ñoaøn tuøy tuøng. OÂng ñaõ taëng ÑTC moät chaân caém neán baèng thuûy tinh nhieàu nhaùnh. Quoác gia naøy coù 40% Coâng Giaùo vaø ñöôïc coi nhö moät trong nhöõng nöôùc thieân tuïc nhaát theá giôùi. ÔÛ moät soá nôi vieäc soáng ñaïo chöa tôùi 3%.

5/4 Thöù Saùu

Doøng Phanxicoâ keâu goïi chaám döùt xung khaéc voõ löïc ôû Thaùnh Ñòa.

Hoâm nay, Cha Giacomo Bini, beà treân toång quyeàn doøng Phanxicoâ ôû Roâma ñaõ chuû söï moät buoåi hoïp baùo veà nhöõng bieán coá môùi ñaây ôû Thaùnh Ñòa, nhaát laø ôû Beâlem.

Taùm theá kyû tröôùc ñaây, Thaùnh Phanxicoâ Assisi ñaõ ñi tay khoâng ñeán gaëp vò Giaùo Tröôûng Hoài Giaùo ôû Ai Caäp… giöõa hai löïc löôïng voõ trang, ñeå xaây döïng hoøa bình. Hoâm nay ñaây 40 anh em heøn moïn vaø 4 chò em Phanxicoâ duø khoâng muoán cuõng ôû trong cuøng moät hoaøn caûnh. Hoï ñang soáng ôû trong nhaø cuûa hoï, vôùi nhöõng caùnh cöûa bò beå vaø gaãy naùt, cuõng nhö bò bao vaây bôûi hai nhoùm voõ trang, 200 ngöôøi Palestina ôû beân trong nöõ tu vieän vaø nhieàu xe taêng cuûa Do Thaùi ôû ngoaøi. Chuùng toâi ñang ôû ñòa ñieåm giöõa hai vuøng traán ñoùng, tìm caùch trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi ñeå traùnh ñi ñeán choã thaûm caûnh”.

Cha Bini cho bieát Doøng Phanxicoâ ñaõ coi soùc caùc Nôi Thaùnh taùm theá kyû qua vaø seõ tieáp tuïc laøm coâng vieäc naøy, vì nhöõng Nôi Thaùnh aáy laø “nhöõng daáu hieäu vaø bieåu hieäu cho ñöùc tin vaø loøng ñaïo cuûa taát caû nhaân loaïi… Anh em chuùng toâi bò meät moûi caû veà taâm lyù laãn theå lyù; hoï khoâng coù thöïc phaåm, vì trong nhöõng ngaøy naøy hoï chia seû taát caû moïi söï hoï coù vôùi 200 ‘ngöôøi chieám cöù’. Baát chaáp moïi söï, hoï seõ khoâng boû vò trí cuûa mình”.

Cha Bini baøy toû laø taát caû moïi tu só Doøng Phanxicoâ muoán noùi vôùi nhöõng phe ñang ñoái ñòch nhau laø: “Ai ñaõ bò khoå – trong quaù khöù gaàn hay xa – thì khoâng coù quyeàn laøm cho keû khaùc phaûi khoå. Coù theá môùi khoâng bao giôø ñöa ñeán giaûi phaùp baïo löïc… Chæ coù thöù tha môùi xaây döïng nhöõng moái giaây lieân heä, hieäp thoâng vaø hoøa bình maø thoâi! Chuùng ta la to cho moïi ngöôøi nghe thaáy raèng: Xin quí vò haõy boû khí giôùi xuoáng!... (Taát caû moïi tu só Phanxicoâ) hoâm nay ñaây saün saøng laøm trung gian, nhö hoï vaãn ñang laøm, vì chuùng toâi khoâng coù gì maát maùt caû vaø cuõng chaúng coù lôïi loäc gì caàn phaûi töï veä, ngoaïi tröø thieän ích hoøa bình laø quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi!”

Cha Bini xin nhöõng nhaø laõnh ñaïo quoác gia “haõy trôû veà vôùi lyù trí hôn laø baïo löïc”, xin nhöõng ngöôøi thieän taâm “haõy hôïp taùc anh chò em mình… ôû Beâlem: haõy noùi, haõy keâu, haõy laøm phaàn cuûa mình ñeå xaây döïng hoøa bình”, vaø xin caùc kyù giaû “ñöøng ñeå maëc chuùng toâi… Quí vò ñoùng moät vai troø quan troïng, mang moâät traùch nhieäm lôùn lao, quí vò coù theå trôû thaønh nhöõng tay xaây döïng hoøa bình”.

Cha Bini keát luaän baèng vieäc môøi goïi “taát caû moïi anh em Heøn Moïn treân Theá Giôùi, anh em Phanxicoâ chieâm nieäm cuõng nhö taát caû moïi giaùo daân Phanxicoâ haõy theâm giôø caàu nguyeän moãi ngaøy ñeå xin ôn hoøa bình” cho ñeán Ngaøy 7/4 laø Ngaøy Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình ôû Trung Ñoâng nhö ÑTC Gioan Phaoloâ II muoán thöïc hieän vaøo Chuùa Nhaät Loøng Thöông Xoùt Chuùa 7/4/2002.

4/4 Thöù Naêm

Ngaøy Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình ôû Trung Ñoâng

ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ göûi thö cho ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano, ngoû xin toaøn theå Giaùo Hoäi haõy daønh Ngaøy Chuùa Nhaät 7/4, Ngaøy Chuùa Nhaät Kính Loøng Thöông Xoùt Chuùa, ñeå xin ôn hoøa bình ôû Trung Ñoâng nhö sau:

“Tình hình theâ thaûm ôû Thaùnh Ñòa thuùc giuïc Toâi moät laàn nöõa khaån khoaûn keâu goïi toaøn theå Giaùo Hoäi, xin taát caû moïi tín höõu haõy taêng lôøi caàu nguyeän cho thaønh phaàn daân chuùng hieän ñang bò xaâu xeù bôûi nhöõng hình thöùc baïo löïc chöa töøng thaáy. Chính trong giai ñoaïn naøy ñaây, taâm hoàn cuûa Kitoâ höõu höôùng veà nôi Chuùa Gieâsu ñaõ chòu nhieàu ñau khoå, töû naïn vaø soáng laïi, chuùng ta nhaän ñöôïc nhöõng tin töùc thaûm thöông chöa töøng thaáy, gaây theâm nhöõng yù nghó chaùn naûn, laøm cho ngöôøi ta coù caûm giaùc veà moät thöù aåu ñaû phi nhaân baûn coù chieàu höôùng khoâng theå naøo chaám döùt noåi.

“Ñoái dieän vôùi tình traïng caû hai beân cöù tieáp tuïc theo ñöôøng loái nhaát ñònh cöông quyeát traû thuø röûa haän, nhöõng gì taâm hoàn saàu khoå cuûa tín höõu coù theå nghó ñöôïc ñoù laø caàu nguyeän cuøng Vò Thieân Chuùa laø Ñaáng duy nhaát coù theå thay ñoåi loøng ngöôøi, cho duø loøng coù cöùng ñeán maáy ñi nöõa.

“Chuùa Nhaät tôùi ñaây laø ngaøy 7/4, Giaùo Hoäi seõ soát saéng cöû haønh maàu nhieäm Loøng Thöông Xoùt Chuùa, vaø seõ taï ôn Ñaáng ñaõ nhaän laáy nôi baûn thaân Ngöôøi nhöõng ñau thöông khoán khoù cuûa nhaân loaïi chuùng ta. Coøn cô hoäi naøo thuaän lôïi hôn ñeå chuùng ta hôïp tieáng daâng leân trôøi cao lôøi caàu ôn tha thöù vaø xoùt thöông ñeå naøi xin Traùi Tim Thieân Chuùa ñaëc bieät can thieäp vôùi taát caû nhöõng ai coù traùch nhieäm vaø quyeàn löïc trong vieäc hoï thöïc hieän nhöõng böôùc tieán caàn thieát, cho duø nhöõng böôùc tieán naøy coù phaûi khoå coâng ñi nöõa, ñeå ñöa ñoâi beân ñang tham chieán vaøo con ñöôøng tieán ñeán choã thuaän hôïp chính ñaùng vaø xöùng ñaùng ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi.

“Theá neân, Huynh thaân meán, Toâi xin tri aân Huynh trong vieäc Huynh laøm moâi giôùi, baèng caùch naøo Huynh nghó laø thích thuaän nhaát, ñeå chuyeån ñaït öôùc muoán naøy cuûa Toâi cho nhöõng vò chuû chaên ôû caùc Giaùo Hoäi rieâng, keâu môøi taát caû caùc vò, vaøo Chuùa Nhaät tôùi, haõy lieân keát hieán daâng leân lôøi naøi xin  cho giôø khaéc traàm troïng ñoái vôùi toaøn theå loaøi ngöôøi naøy. Chôù gì söù ñieäp veà moät thöù hoøa bình vöõng chaéc vaø beàn bæ ñeán vôùi maûnh ñaát raát thaân yeâu cuûa ba toân giaùo ñoäc thaàn aáy.

“Vôùi nieàm hy voïng naøy, moät nieàm hy voïng taän ñaùy loøng cuûa Toâi, Toâi göûi ñeán Huynh cuøng taát caû anh em cuûa Toâi trong haøng giaùo phaåm pheùp laønh toøa thaùnh ñaëc bieät”.

3/4 Thöù Tö

Baøi Giaùo Lyù 35 veà Thaùnh Vònh, baøi Thaùnh Vònh 96

ÑTC ñaõ lieân keát baøi Giaùo Lyù Thaùnh Vònh 96 cho buoåi trieàu kieán chung vaøo ngaøy Thöù Tö haèng tuaàn naøy vôùi Maàu Nhieäm Phuïc Sinh ôû phaàn keát nhö sau: "Vieäc trò ñeán cuûa Vöông Quoác Thieân Chuùa laø nguoàn giaûi thoaùt cho thaønh phaàn bò ñaøn aùp vaø laø nieàm vui cho nhöõng taám loøng chính tröïc. Trong Muøa Phuïc Sinh naøy, chuùng ta haõy toân vinh chuùc tuïng quyeàn naêng vinh hieån cuûa Thieân Chuùa ñöôïc toû hieän nôi Cuoäc Phuïc Sinh, phaùn quyeát toái haäu cuûa Ngaøi veà toäi loãi cuøng vôùi söï cheát, vaø vieäc Vöông Quoác thaùnh thieän, coâng chính vaø bình an cuûa Ngaøi trò ñeán".

(Xin xem toaøn baøi trong muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn trong tuaàn tôùi. Ña taï)

ÑTC seõ thaêm moät Nöôùc Hoài Giaùo vaø moät Nöôùc Chính Thoáng trong Thaùng Naêm

Vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh hoâm nay chính thöùc thoâng baùo veà vieäc ÑTC seõ vieáng thaêm hai nöôùc Azerbaijan vaø Bulgaria vaøo ngaøy 22-25/5/2002. Ñaây seõ laø chuyeán toâng du 96 trong giaùo trieàu 23 naêm cuûa Ngaøi.

Nöôùc Azerbaijan laø moät nöôùc coäng hoøa thuoäc Khoái Sovieát xöa vaø ñaõ ñöôïc ñoäc laäp naêm 1991, naèm giöõa Nga vaø Iran treân Bieån Caspian. Hôn 90% trong 7 trieäu 7 daân chuùng theo Hoài Giaùo. Thieåu soá laø Chính Thoáng Nga vaø Kitoâ Giaùo Armeânia.

Sau 9 naêm chieán tranh baùn chính thöùc vôùi ngöôøi Armenia, Azernaijan ñaõ tieán ñeán moät thoûa hieäp vaøo naêm 1998 lieân quan ñeán vieäc töï mình trôû thaønh Nöôùc Coäng Hoøa Nagorno-Karabakh. Vuøng chính yeáu laø ngöôøi Armeânia naøy ñöôïc quyeàn töï chuû.

Töø Caùch Maïng Thaùng Möôøi naêm 1917 ôû Nga ñaõ coù moät giaùo xöù Coâng Giaùo ôû Baku, nhöng nhaø thôø ñaõ bò phaù huûy vaøo thaäp nieân naêm 1950.

Töø naêm 1998, Azerbaijan thuoäc veà thaåm quyeàn cuûa Thaùnh Boä Truyeàn Baù Phuùc AÂm Hoùa Caùc Daân. Ngaøy 11/10/2001, Doøng Saleâsian phuï traùch vieäc truyeàn giaùo ôû vuøng coù thuû ñoâ ôû Baku naøy.

Nöôùc Bulgaria laø vuøng ñaát khôûi ñieåm cho Kitoâ Giaùo Saéc Daân Slav Ñoâng Phöông. Töø vuøng ñaát naøy, vaøo theá kyû thöù chín, hai anh em Thaùnh Cyriloâ vaø Meâthoâñoâ ñaõ ñeán giaûng ñaïo ôû Moravia, xöù Balkans vaø Nga Soâ. Hai anh em ruoät Thaùnh nhaân naøy cuõng nhö caùc ñoà ñeä cuûa mình ñaõ chuyeån dòch phuïng vuï vaø caùc Saùch Thaùnh töø coå ngöõ Bulgarian, moät thöù ngoân ngöõ sau ñoù ñaõ trôû thaønh moät thöù ngoân ngöõ caên baûn cho ngöôøi Slovak thuoäc Giaùo Hoäi.

Hai anh em thaùnh naøy ñöôïc caø Giaùo Hoäi Chính Thoáng laãn Coâng Giaùo toân kính. Haøi coát cuûa Thaùnh Cyriloâ ñöôïc an taùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Cleâmenteâ ôû Roâma. Vaøo dòp kyû nieäm möøng 11 theá kyû cuûa vò thaùnh naøy, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi coâng cuoäc truyeàn giaùo cuûa thaùnh nhaân qua thoâng ñieäp “Slavorum Apostoli” ban haønh naêm 1985. Ngaøy 31/12/1980, Ngaøi cuõng ñaõ tuyeân phong hai vò thaùnh naøy trôû thaønh ñoàng quan thaøy cuûa AÂu Chaâu vôùi Thaùnh Bieån Ñöùc.

Tieán trình daân chuû hoùa Bulgaria baét ñaàu töø khi cheá ñoä Coäng Saûn suïp ñoå ôû AÂu Chaâu. Baûn taân hieán phaùp ñaõ ñöôïc ban haønh naêm 1991, vaø naêm 1996 baét ñaàu nhöõng cuoäc baàu cöû caàn thieát. Dan soá chöa ñaày 8 trieäu, trong ñoù 83.5% theo Chính Thoáng Giaùo, 13% theo Hoài Giaùo, 1.7% theo Coâng Giaùo vaø 0.8% laø ngöôøi Do Thaùi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Latinh coù hai giaùo phaän: Sofia-Plovdiv vaø Ruse-Nikopol, trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc leã nghi Byzantine-Slavic coù moät Giaùo Hoäi töï trò döôùi söï chaên daét cuûa ÑGM Projkov, chuû tòch hoäi ñoàng giaùm muïc nöôùc naøy. Naêm 1998, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ phong thaùnh cho ÑGM Coâng Giaùo Evgenij Bosilkov bò cheá ñoä Coäng Saûn gieát naêm 1952.

2/4 Thöù Ba

Beänh Phong Khôùp Ñaàu Goái cuûa ÑTC vaø Tình Hình Trung Ñoâng

Saùng hoâm nay, vò giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh laø Tieán Só Joaquin Navarro-Valls, ñaõ cho bieát chi tieát veà chöùng beänh phong khôùp ñaàu goái cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, cuõng nhö veà tình hình Trung Ñoâng nhö sau:

Tröôùc heát, ñeå laøm saùng toû tin ñoàn veà vieäc ÑTC coù theå seõ phaûi vaøo beänh vieän ñeå ñöôïc giaûi phaãu chöõa trò phong khôùp ñaàu goái cuûa ÑTC, vò giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh tuyeân boá nhö sau: "Toâi xaùc nhaän laø vieäc tieán ñeán choã caàn phaûi giaûi phaãu ñaàu goái beân phaûi cuûa ÑTC laø vaán ñeà chöa heà ñöôïc xeùt ñeán. Tin töùc cho raèng Ñöùc Giaùo Hoaøng caàn phaûi nhaäp moät beänh vieän ôû Roâma ñeå thöïc hieän moät cuoäc magnetic resonance imaging ñeàu laø nhöõng tin khoâng thaät. Cuõng khoâng ñuùng vôùi söï thaät veà teân tuoåi cuûa nhöõng chuyeân vieân ñöôïc phoå bieán nôi nhöõng baøi baùo cho raèng hoï laø nhöõng vò ñaõ khaùm ÑTC hay ñaõ ñöôïc baøn hoûi tôùi".

Sau nöõa, veà tình hình Trung Ñoâng, vò giaùm ñoác naøy cho bieát: "ÑTC lieân læ theo doõi nhöõng bieán chuyeån veà tình hình theâ thaûm ôû Trung Ñoâng. Ngoaøi nhöõng can thieäp môùi ñaây cuûa mình, Ngaøi ñaõ ngoû yù muoán vò söù thaàn toøa thaùnh ôû Do Thaùi cuõng nhö vò ñaïi bieåu toøa thaùnh ôû Gieârusalem phaûi thöïc hieän nhöõng vieäc ngoaïi giao thích thuaän. Boä Noäi Vuï cuûa Toøa Thaùnh cuõng ñaõ thöïc hieän nhöõng lieân laïc ngoaïi giao vôùi nhöõng vaên phoøng laõnh söï khaùc nhau, nhö Hieäp Chuûng Quoác, Chính Quyeàn Do Thaùi, Khoái Lieân Hieäp AÛ Raäp, Thaåm Quyeàn Palestina vaø caùc toå chöùc coäng ñoàng AÂu Chaâu".

Toøa Thaùnh vaø Tình Hình Khuûng Hoaûng ôû Trung Ñoâng

Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh laø tieán só Joaquin Navarro-Valls hoâm nay cuõng ñaõ tuyeân boá nhöõng ñieàu lieân quan ñeán tình hình khuûng hoaûng ôû Trung Ñoâng moät caùch chi tieát nhö sau:

“Ñoái dieän vôùi tình hình ôû Thaùnh Ñòa caøng ngaøy caøng teä haïi ñeán lo ngaïi cuøng vôùi nhieàu lôøi keâu goïi xin ÑTC trôï giuùp töø nhieàu phía, Boä Noäi Vuï cuûa Toøa Thaùnh cuõng nhö vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh ôû Gieârusalem ñaõ lieân laïc vôùi caùc phaùi nhoùm lieân heä. Bôûi theá, hoâm qua, 2/4, ÑTGM Jean-Louis Taurann thuoäc Tröôûng Phoøng Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh ñaõ môøi Vò Laõnh Söï Do Thaùi laø Yosef Neville Lamdan, vaø hoâm nay, 4/3, Vò Laõnh Söï Hieäp Chuûng Quoác James Nicholson, ñeán ñeå baøn veà tình hình theâ thaûm ôû Beâlem.

“Trong moät soá caùc cuoäc hoïp, chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh, ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II döùt khoaùt baøy toû cuõng nhö ñöôïc laäp laïi qua nhöõng vuï can thieäp coâng khai ôû nhöõng ngaøy gaàn ñaây, taùi xaùc nhaän nhöõng ñieàu nhö sau:

1) Cöông quyeát leân aùn vieäc khuûng boá gaây ra töø baát cöù beân naøo. 2) Khoâng chaáp nhaän nhöõng tình traïng baát coâng vaø aùp ñaët treân daân Palestina, cuõng nhö nhöõng cuoäc noåi loaïn vaø traû thuø laø nhöõng haønh ñoäng chæ laøm taêng theâm caûm giaùc khoù xöû vaø haän thuø maø thoâi. 3) Beân naøo cuõng phaûi toân troïng nhöõng giaûi quyeát cuûa Lieân Hieäp Quoác. 4) Tính caùch caân xöùng caàn phaûi coù nôi nhöõng phöông tieän töï veä hôïp phaùp. 5) Phaän vuï cuûa nhöõng phe xung khaéc trong vieäc baûo veä nhöõng nôi thaùnh, (laø nhöõng gì) raát quan troïng ñoái vôùi ba toân giaùo ñoäc thaàn cuõng nhö ñoái vôùi gia saûn cuûa toaøn theå nhaân loaïi.

“Saùng hoâm nay, ¾, Ñöùc OÂng Celestino Migliore, Phuï Taù Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ tieáp oâng Mohamad Ali Mohamad, giaùm ñoác Phaùi Ñoaøn Ñaïi Bieåu cuûa Lieân Hieäp Caùc Quoác Gia AÛ Raäp vôùi Toøa Thaùnh, vaø nhaán maïnh ñeán chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñaëc bieät veà vaán ñeà caàn phaûi chaám döùt nhöõng haønh ñoäng loaïn khuûng boá.

“ÑHY Quoác Vuï Khaùnh Angelo Sodano vaø vò phuï taù laø ÑTGM Leonardo Sandri, ñaõ lieân laïc chaët cheõ vôùi Toøa Thöôïng Phuï Latinh ôû Gieârusalem cuõng nhö caùc coäng ñoàng toân giaùo ôû Beâlem ñeå chuyeån ñaït ñeán hoï taám loøng hoaøn toaøn gaén boù cuûa ÑTC ñoái vôùi hoï trong giaây phuùt ñau thöông naøy”.

31/3 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh

Söù Ñieäp Phuïc Sinh cuûa ÑTC göûi Thaønh Roâma vaø theá giôùi

ÑTC ñaõ chuû söï Thaùnh Leã Phuïc Sinh ñöôïc cöû haønh luùc 10 giôø 30 saùng nay taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vôùi 100 ngaøn ngöôøi tham döï. Sau Thaùnh Leã vaø tröôùc khi ban pheùp laønh Toøa Thaùnh "urbi et orbi" cho Thaønh Roâma vaø theá giôùi, ÑTC ñaõ ban söù ñieäp sau ñaây:

1.-        “Venit Jesus… et dixit eis: Pax vobis!” “Chuùa Gieâsu ñeán… vaø noùi vôùi caùc vò, ‘Bình an cho caùc con’” (Jn 20:19). Lôøi chuùc laønh cuûa Chuùa Kitoâ vang voïng laïi trong ngaøy hoâm nay ñaây, vaøo moät ngaøy troïng theå nhaát naøy: Bình an cho caùc con! Bình an cho taát caû moïi con ngöôøi nam nöõ treân theá giôùi! Chuùa Kitoâ thöïc söï ñaõ soáng laïi vaø mang laïi hoøa bình cho taát caû moïi ngöôøi! Ñoù laø “tin möøng” cuûa Leã Phuïc Sinh.

Hoâm nay laø moät ngaøy môùi “ñöôïc Chuùa taïo thaønh” (Ps 117:24), moät ngaøy ñaõ phuïc hoài laïi cho theá giôùi ñaõ bò toäi loãi ñaû thöông caùi veû ñeïp nguyeân thuûy cuûa noù, moät veû ñeïp chieáu toûa aùnh quang môùi, nôi thaân xaùc hieån vinh cuûa Ñaáng Phuïc Sinh.

2.-        “Soáng cheát ñoái choïi nhau; cuoäc chieán keát thuùc laï luøng!” Sau cuoäc chieán kinh hoaøng, Chuùa Kitoâ trôû laïi trong vinh thaéng vaø tieán leân ñaøi lòch söû coâng boá Tin Möøng: “Ta laø söï soáng laïi vaø laø söï soáng” (Jn 11:25), “Ta laø aùnh saùng theá gian” (Jn 9:25). Söù ñieäp cuûa Ngöôøi coù theå ñöôïc toùm goïn trong moät chöõ: “Pax vobis – Bình an cho caùc con!” Bình an cuûa Ngöôøi laø hoa traùi cuûa chieán thaéng treân toäi loãi vaø söï cheát do Ngöôøi chieám ñöôïc baèng moät giaù cao.

3.-        “Thaøy ñeå laïi bình an cho caùc con, Thaøy ban bình an cuûa Thaøy cho caùc con. Thaøy ban cho caùc con bình an khoâng nhö theá gian ban” (Jn 14:27). Bình an “theo kieåu caùch cuûa theá gian” – nhö kinh nghieäm vaãn thaáy qua moïi thôøi ñaïi – thöôøng laø moät thöù quaân bình thaän troïng veà quyeàn löïc, moät thöù quaân bình khoâng sôùm thì muoän cuõng laïi quay ra choáng laïi nhau.

Thöù bình an laø taëng aân ñöôïc Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ban cho thì saâu xa vaø troïn veïn, coù theå hoøa giaûi con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa, vôùi chính hoï cuõng nhö vôùi thieân nhieân taïo vaät.

Nhieàu toân giaùo ñaõ coâng nhaän bình an laø taëng aân do Thieân Chuùa ban. Chuùng ta ñaõ thaáy ñöôïc ñieàu naøy nôi Cuoäc Hoäi Ngoä Assisi vöøa roài. Chôù gì taát caû moïi tín ñoà treân theá giôùi hôïp löïc chung söùc xaây döïng moät nhaân loaïi coâng chính vaø huynh ñeä hôn; chôù gì hoï khoâng ngöøng hoaït ñoäng ñeå baûo ñaûm laø nhöõng nieàm xaùc tín veà ñaïo giaùo khoâng bao giôø laïi laø nguyeân côù gaây chia reõ vaø haän thuø, maø luoân luoân chæ laø nguoàn maïch cuûa tình huynh ñeä, hoøa hôïp vaø yeâu thöông.

4.-        Hôõi caùc coäng ñoàng Kitoâ höõu treân moïi luïc ñòa, Toâi traân troïng vaø mong moûi yeâu caàu anh chò em haõy rao truyeàn laø Chuùa Gieâsu thöïc söï ñaõ phuïc sinh, vaø haõy hoaït ñoäng ñeå bình an cuûa Ngöôøi coù theå chaám döùt tình traïng theâ thaûm lieân tuïc cöù xaåy ra do nhöõng haønh ñoäng ñoäc aùc vaø saùt haïi laøm ñaãm maùu Thaùnh Ñòa, dìm chính nhöõng ngaøy naøy vaøo caûnh kinh hoaøng vaø thaát voïng.

Hình nhö chieán tranh khieâu chieán vôùi hoøa bình! Theá nhöng, chieán tranh khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì caû, noù chæ gaây theâm ñau khoå vaø cheát choùc hôn thoâi, khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì baèng vieäc traû ñuõa vaø traû thuø. Ñaây thöïc laø moät thaûm traïng traàm troïng, khoâng ai coù theå nín thinh vaø ngoài yeân ñöôïc, khoâng moät nhaø laõnh ñaïo chính trò hay toân giaùo naøo! Nhöõng lôøi tuyeân boá choáng ñoái baïo löïc caàn phaûi ñöôïc keøm theo baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå veà tình ñoaøn keát laø nhöõng gì seõ giuùp cho moïi ngöôøi taùi nhaän thöùc ñöôïc loøng toân troïng laãn nhau maø trôû veà vôùi vieäc cuøng nhau thaúng thaén thöông thaûo.

Nôi mieàn ñaát naøy, Chuùa Kitoâ ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi töø trong coõi cheát, ñaõ boû laïi moät ngoâi moä troáng nhö moät daáu chöùng thöïc aâm thaàm nhöng huøng hoàn. Baèng vieäc phaù ñoå böùc töôøng chia reõ giöõa con ngöôøi vôùi nhau nôi baûn thaân mình, Ngöôøi ñaõ hoøa giaûi taát caû moïi ngöôøi nhôø Thaäp Giaù (x Eph 2:14-16), vaø giôø ñaây Ngöôøi ñaõ uûy thaùc cho chuùng ta laø thaønh phaàn moân ñeä cuûa Ngöôøi vieäc phaûi caát ñi heát moïi lyù do gaây ra haän gheùt vaø phuïc thuø.

5.-        Bieát bao nhieâu laø phaàn töû cuûa gia ñình nhaân loaïi vaãn coøn phaûi chòu caûnh thöông taâm vaø baïo loaïn! Chuùng ta ñang nghe thaáy ôû bieát bao nhieâu ngoõ ngaùch treân theá giôùi tieáng keâu cuûa nhöõng ngöôøi ñang van lôn giuùp ñôõ, vì hoï ñang ñau khoå vaø ngaáp ngoaùi: töø A Phuù Haõn, nôi ñang phaûi chòu ñöïng khuûng khieáp trong nhöõng thaùng gaàn ñaây luùc naøy laïi coøn bò moät traän ñoäng ñaát baát haïnh taøn phaù nöõa, ñeán raát nhieàu xöù sôû khaùc treân theá giôùi, nôi maø voâ soá anh chò em chuùng ta ñang chòu khoå cöïc bôûi nhöõng tình traïng baát quaân bình trong xaõ hoäi vaø nhöõng tham voïng kình ñòch nhau.

Hôõi nhöõng con ngöôøi nam nöõ cuûa thieân kyû thöù ba! Toâi xin laäp laïi cuøng anh chò em laø: haõy môû cöûa loøng cho Chuùa Kitoâ töû giaù vaø phuïc sinh, Ñaáng ñaõ ñeán ñeå ban phaùt hoøa bình! Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ñi ñeán ñaâu, Ngöôøi mang hoøa bình ñích thöùc cuûa Ngöôøi tôùi ñoù! Chôù gì hoøa bình naøy, tröôùc heát, ñeán vôùi moïi coõi loøng, moät vöïc thaúm khoân nguoâi, khoâng deã haøn gaén (x Jer 17:9). Chôù gì thöù hoøa bình naøy thaám nhaäp vaøo caùc moái lieân heä giöõa taát caû caùc cô phaän xaõ hoäi, giöõa caùc daân toäc, ngoân ngöõ vaø yù heä khaùc nhau, mang ñeán cho moïi nôi men keát ñoaøn vaø yeâu thöông.

6.-        Laïy Chuùa Phuïc Sinh, coøn Chuùa, Ñaáng ñaõ cheá ngöï tai öông hoaïn naïn vaø söï cheát, xin haõy ban bình an cuûa Chuùa cho chuùng con! Chuùng con bieát raèng bình an seõ hoaøn toaøn ñöôïc theå hieän vaøo luùc taän cuøng thôøi gian, khi Chuùa ñeán trong vinh quang. Tuy nhieân, Chuùa ôû nôi naøo thì bình an thöïc söï ñaõ coù maët ôû ñoù roài vaäy. Ñoù laø nieàm xaùc tín cuûa chuùng con, döïa vaøo Chuùa laø Ñaáng hoâm nay ñaõ phuïc sinh töø trong coõi cheát, laø Con Chieân ñaõ ñöôïc hy teá cho phaàn roãi cuûa chuùng con! Chuùa xin chuùng con haõy laøm cho ngoïn löûa hy voïng chaùy saùng treân theá gian.

Trong ngaøy quang saùng naøy, Giaùo Hoäi tin töôûng vaø vui möøng haùt leân raèng: “Chuùa Kitoâ laø hy voïng cuûa toâi ñaõ soáng laïi!”. Phaûi, Chuùa Kitoâ ñaõ soáng laïi, vaø cuøng vôùi Ngöôøi nieàm hy voïng cuûa chuùng ta cuõng soáng laïi! Alleluia!

Söù ñieäp cuûa ÑTC treân ñaây ñöôïc phaùt ñi treân 63 ñaøi truyeàn hình ôû 50 quoác gia. Sau söù ñieäp naøy, ÑTC ñaõ göûi lôøi chaøo chuùc Leã Phuïc Sinh baèng 62 ngoân ngöõ, bao goàm caû tieáng Do Thaùi vaø AÛ Raäp.

ÑTC nguyeän Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vaø tröôùc ñoù Ngaøi ñaõ ban huaán töø toùm taét nhö sau:

"Chuùng ta ñöôïc nhaéc nhôû veà cuoäc gaëp gôõ giöõa vò söù giaû thieân quoác vaø caùc phuï nöõ ñeán moà... Töø ngoâi moä troáng naøy, lôøi loan baùo cuûa vò thieân thaàn aáy ñaõ ñöôïc lan truyeàn khaép theá giôùi vaø ñeán taän cuøng traùi ñaát; ñoù laø moät söù ñieäp hy voïng cho taát caû moïi ngöôøi.

"Toâi mong muoán bieát bao cho lôøi loan baùo Leã Phuïc Sinh naøy coù theå kieân cöôøng ñöùc tin cuûa nhöõng ai ñaõ laõnh nhaän Bí Tích Röûa Toäi! Toâi mong moûi bieát bao cho bình an laø taëng aân cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh naøy vöôn tôùi taát caû moïi coõi loøng, vaø moät laàn nöõa mang hy voïng ñeán cho nhöõng ai bò ñaøn aùp vaø nhöõng ai ñang chòu khoå ñau!

"Xin Trinh Nöõ Maria, chöùng nhaân aâm thaàm veà cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu Con Meï, giuùp chuùng ta bieát tin töôûng saâu xa hôn vaøo maàu nhieäm cöùu ñoä naøy, moät maàu nhieäm moät khi chaáp nhaän baèng moät ñöùc tin saâu xa coù theå bieán ñoåi cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Xin Meï giuùp chuùng ta chuyeån ñaït maàu nhieäm naøy ñeán cho nhöõng ai chuùng ta haân hoan gaëp gôõ, nhö nhöõng ngöôøi moân ñeä gaén boù vaø can tröôøng cuûa Chuùa Phuïc Sinh".

Sau Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, ÑTC keâu goïi moïi ngöôøi haõy ñaëc bieät caàu cho nhöõng cö daân ôû Beâlem, "moät thaønh phoá nôi Chuùa Gieâsu ñaõ vaøo ñôøi, moät thaønh phoá vaøo nhöõng giaây phuùt naøy ñaây ñang traûi qua nhöõng côn khoán khoù vaø ñang gaëp hieåm nguy traàm troïng. Chuùng ta ñaõ nghe thaáy nhöõng tin töùc buoàn thaûm vaø lo ngaïi laøm aûnh höôûng ñeán baàu khí cuûa Chuùa Nhaät Leã Phuïc Sinh naøy, moät leã phaûi laø moät ngaøy leã cuûa bình an, hoan laïc vaø söï soáng. Giaùo Hoaøng ñaây heát söùc caûm thoâng vaø ñau buoàn vôùi nhöõng ngöôøi anh chò em cuûa chuùng ta, toaøn theå Giaùo Hoäi cuõng theá, Giaùo Hoäi ñang caàu nguyeän vaø hoaït ñoäng ñeå keát thuùc caûnh Canveâ ñau thöông naøo sôùm bao nhieâu coù theå".

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________

 

 

LÒCH TRÌNH CHUÛ SÖÏ CAÙC CUOÄC HAØNH LEÃ

CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG 2-4/2002


Thaùng Hai

2/2, Thöù Baûy: Leã Meï Daâng Con, Ngaøy Ñôøi Taän Hieán Thöù Saùu. Leã cho caùc tu só.. 5:30 chieàu, laøm pheùp neán vaø kieäu taïi Ñeàn Thôø Vatican.

11/2, Thöù Hai: Leã Meï Loä Ñöùc. Keát Thaùnh Leã ÑTC chaøo vaø ban pheùp laønh cho caùc beänh nhaân döï leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm nay.

13/2, Thöù Tö Leã Tro: Thaùnh Leã, laøm pheùp tro vaø boû tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina luùc 4 giôø 30 chieàu.

17/2, Chuùa Nhaät Thöù Nhaát Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Henry thuoäc Giaùo Phaän Roâma, daâng leã vaøo luùc 9 giôø 30 saùng, baét ñaàu Tuaàn tónh taâm Muøa Chay vôùi Toøa Thaùnh Roâma vaøo luùc 6 giôø chieàu.

23/2, Thöù Baûy: Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa Toøa Thaùnh vaøo luùc 9 giôø saùng taïi Nguyeän Ñöôøng “Meï Chuùa Cöùu Theá”.

24/2, Chuùa Nhaät Thöù Hai Muøa Chay: Vieáng thaêm muïc vuï taïi Philipine Catholic Chaplaincy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pudenciana, vaø daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

26/2, Thöù Ba: nhaän ñeä trình aùn phong thaùnh cho moät soá vò luùc 11 giôø saùng.

 

Thaùng Ba

3/3, Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Giaùo Hoaøng Gelasius I, daâng leã luùc 9 giôø 30 saùng.

10/3, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Hilary Poitiers, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

17/3, Chuùa Nhaät Thöù Naêm Muøa Chay: Thaêm giaùo xöù Thaùnh Maria “Trung Gian”, leã luùc 9 giôø 30 saùng.

24/3, Chuùa Nhaät Leã Laù: Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi XVII: Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luøa 10 giôø saùng, laøm pheùp laù, röôùc laù vaø daâng leã.

28/3, Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh: Leã Daàu vaøo luùc 9 giôø 30 saùng taïi Ñeàn Thôø Vatican. 5 giôø 30 chieàu, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, baét ñaàu Tam Nhaät Thaùnh; Thaùnh Leã Tieäc Ly.

29/2, Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh: Cöû Haønh Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 5 giôø chieàu, vaø ñi ñaøng Thaùnh Giaù taïi Colosseum luùc 9 giôø 15 toái.

30/2, Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh: Leã Voïng Phuïc Sinh taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 8 giôø toái.

31/2 Chuùa Nhaät Ñaïi Leã Phuïc Sinh: Thaùnh Leã taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø 30 saùng vaø sau ñoù laø pheùp laønh cho Thaønh Roâma vaø cho theá giôùi.

 

Thaùng Tö:

14/4 Chuùa Nhaät Thöù Ba Muøa Phuïc Sinh: Phong AÙ Thaùnh cho 6 Toâi Tôù Chuùa.

21/4, Chuùa Nhaät Thöù Boán Muøa Phuïc Sinh: Phong chöùc linh muïc cho moät soá phoù teá thuoäc giaùo phaän Roâma taïi Ñeàn Thôø Vatican luùc 9 giôø saùng.

 

 

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)