Lôøi môû ñaàu:

      Giaùo Hoäi Trong Tuaàn laø muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn, töùc veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi ôû Toøa Thaùnh Roâma, nhaát laø veà nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa ÑTC cuõng nhö chuû tröông cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc phaùt bieåu qua nhöõng sinh hoaït naøy. Bôûi ñoù, muïc tin veà Giaùo Hoäi Trong Tuaàn naøy, nhö ñaõ thoâng baùo ôû trang Thöïc Hieän, ñöôïc laáy töø Maøn Ñieän Toaùn Toaøn Caàu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhieân, muïc Giaùo Hoäi Trong Tuaàn ñaây cuõng ñöôïc toång hôïp töø nguoàn tin Zenit chuyeân veà Toøa Thaùnh, nhôø ñoù vöøa coù theâm nhöõng tin töùc lieân quan khaùc, vöøa nhanh hôn moät chuùt. Baùo chí hay taùc giaû naøo muoán laáy nguoàn tin veà Giaùo Hoäi ñöôïc tuyeån hôïp, trích dòch vaø cung caáp ôû ñaây, xin cöù töï tieän, mieãn laø cho bieát xuaát xöù töø ThôøiÑieåmMaria.Net. Ña taï quí vò.

 

___________________________________________

 

TUAÀN 5-11/5/2002

 

YÙ CHÆ CUÛA ÑTC TRONG THAÙNG NAÊM 2002

 

YÙ Chung:

    “Xin cho Kitoâ höõu bieát thieát tha soáng ñöùc tin cuûa mình ñeå trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân khaû tín cho nieàm hy voïng cuûa Phuùc AÂm”.

 

YÙ Truyeàn Giaùo:

    “Nhôø Ñöùc Maria, Raát Thaùnh Trinh Nöõ vaø Maãu Thaân trôï giuùp, xin cho ôn goïi cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi cuõng nhö trong gia ñình ñöôïc baûo toaøn vaø coå voõ ôû moïi xöù sôû vaø vaên hoùa”.

___________________________________________

 

11/5 Thöù Baûy

ÑTC tieáp phaùi ñoaøn ñaïi bieåu nöôùc Bulgary

Saùng nay, trong buoåi tieáp phaùi ñoaøn nöôùc Bulgary (trong ñoù coù Bulgaria's foreign minister, Solomon Passy, vaø  Metropolitan Kalinik) ñeán Vatican dòp leã hai Thaùnh Cyriloâ vaø Methodioâ, ÑTC ñaõ noùi ñeán cuoäc toâng du muïc vuï saép tôùi cuûa Ngaøi vôùi hoï nhö sau: “Vieäc Toâi vieáng thaêm xöù sôû cuûa quùi vò chaúng nhöõng coù muïc ñích veà muïc vuï, ñoù laø laøm kieân vöõng ñöùc tin cho anh chò em Coâng Giaùo cuûa Toâi, Toâi coøn tha thieát muoán cuûng coá nhöõng moái giaây hieäp thoâng Kitoâ Giaùo giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Bulgary. Vieäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta chaéc chaén seõ giuùp cho nöôùc Bulgary kieân cöôøng neàn taûng Kitoâ Giaùo cuûa mình trong moät thôøi ñieåm maø caùi traät töï cuõ ñaõ qua ñi vaø moät cuoäc soáng môùi ñang hình thaønh xöù sôû cuûa quí vò”. ÑTC cuõng nhaän ñònh laø vieãn töôïng cuûa hai Thaùnh Cyriloâ vaø Meâthoâñioâ “laø moät vieãn töôïng veà vieäc hieäp nhaát trong ña bieät, veà töï do gaén lieàn vôùi söï thaät, veà nieàm hy voïng ñoái dieän vôùi moïi saàu khoå. Cuoäc vieáng thaêm Bulgary cuûa Toâi laø vieäc Toâi seõ vieáng thaêm moät daân toäc ñöôïc sinh ra bôûi chöùng töø cuûa hoï vaø laø vieäc Toâi gaëp gôõ moät neàn vaên hoùa hieän thaân soáng ñoäng cho nieàm tin cuûa hoï”.

10/5 Thöù Saùu

Cuoäc Phong Toûa Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem ñaõ chaám döùt

ÔÛ Thaùnh Ñia, saùng sôùm hoâm nay, moät chieác xe buyùt chôû 13 ngöôøi Palestine ñi löu ñaày ñaõ rôøi quaûng tröôøng cuûa ngoâi ñeàn thôø. Nhöõng ngöôøi bò phe Do Thaùi coi laø nhöõng keû chuû möu khuûng boá naøy ñöôïc cho leân maùy bay chôû tôùi Cyprus, sau ñoù ñöôïc chuyeån tôùi caùc quoác gia coù theå chaát chöùa hoï, trong ñoù coù Taây Ban Nha, Hy Laïp, YÙ, Canada, AÙo vaø Luxembourg. Coøn 26 ngöôøi khaùc thuoäc quaân ñoäi Palestine ñöôïc coi nhö nguy hieåm vöøa phaûi, ñaõ ñöôïc chôû ñeán giam taïi Giaûi Gaza. ÑHY Roger Etchegaray, vò söù giaû ñaëc bieät cuûa ÑTC ñaõ laáy laøm maõn nguyeän veà thaønh quaû toát ñeïp xaåy ra saùng nay laø Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem ñaõ ñöôïc giaûi toaû sau 39 ngaøy bò phong toûa. “Phaûi chuùc möøng taát caû moïi ngöôøi dính líu vaøo cuoäc ñoái ñaàu naøy veà söï thaønh ñaït cuûa hoï. Coøn nhieàu ñieàu caàn phaûi thöïc hieän ñeå tieán ñeán moät neàn hoøa bình chaân chính vaø tröôøng toàn, chaúng nhöõng ôû Beâlem maø coøn ôû khaép Thaùnh Ñòa nöõa. Con ñöôøng coøn daøi; caàn phaûi coù moät taám loøng cöông quyeát lieân ñôùi vôùi nhau cuûa taát caû moïi ngöôøi vaø moïi daân toäc ñeå tieán tôùi”. ÑTGM Pietro Sambi, vò khaâm söù toøa thaùnh taïi Gieârusalem vaø Palestine xaùc nhaän vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican veà vai troø quan troïng cuûa vieäc ÑHY Etchegaray laøm moâi giôùi: ÑHY “ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc laøm toû hieän haàu heát moái quan taâm haèng ngaøy cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, lôøi cuûa Ngaøi, vieäc caàu nguyeän cuûa Ngaøi ñeå tieán ñeán vieäc giaûi quyeát vaán ñeà ôû Beâlem. ÑHY ñaõ thaønh coâng trong vieäc laøm cho vieäc giaûi quyeát naøy trôû thaønh hieån nhieân chaúng nhöõng tröôùc maét theá giôùi Kitoâ höõu ôû Thaùnh Ñòa, cuõng nhö tröôùc maét theá giôùi Kitoâ Giaùo hoaøn caàu, maø coøn tröôùc maét caùc thaåm quyeàn Do Thaùi vaø Palestine nöõa”. Trong thôøi gian ôû Gieârusalem, ÑHY ñaõ gaëp Toång Thoáng Do Thaùi Moshe Katsav cuõng nhö vôùi Toång Thoáng Yasser Arafat cuûa Thaåm Quyeàn Toaøn Quoác Palestine.

ÔÛ Vatican, Toøa Thaùnh lôïi duïng cuoäc chaám döùt phong toûa Ngoâi Ñeàn Thôø Beâlem ñeå ñaåy maïnh moät hoäi nghò quoác teá, nhaém ñeán vieäc mang laïi moät neàn hoøa bình vöõng beàn cho Thaùnh Ñòa. Sau khi keát thuùc cuoäc phong toûa Ñeàn Thôø Beâlem maáy tieáng, ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano vaø ÑTGM Phuï Traùch Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh Jean-Louis Tauran ñaõ gaëp Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi Shimon Peres. Sau cuoäc hoïp naøy, phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Thaùnh laø tieán só Joaquín Navarro-Valls caét nghóa raèng: “Cuoäc hoïp naøy ñaõ xaåy ra ñuùng luùc lieân quan tôùi thaønh quaû toát ñeïp trong vieäc giaûi quyeát cuoäc phong toûa Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem, ngöôøi ta cuõng ñöôïc queân raèng nhöõng vaán ñeà traàm troïng vaãn coøn laø moät trôû ngaïi cho hoøa bình. Veà phaàn mình, Toøa Thaùnh vaãn döïa theo chieàu höôùng ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha vaø caùc coäng taùc vieân cuûa Ngaøi phaùt ñoäng trong vieäc tìm caùch giaûi quyeát caùc vaán ñeà moät caùch oån thoaû, nhôø vieäc kieân trì vaø trung thaønh ñoái thoaïi giöõa ñoâi beân, vôùi söï hoã trôï cuûa coäng ñoàng quoác teá”. Vò giaùm ñoác vaên phoøng baùo chí cuûa Toøa Thaùnh naøy coøn theâm raèng cuoäc hoïp treân “cuõng baøn ñeán moät döï aùn thöïc hieän moät hoäi nghò quoác teá, moät hoäi nghò phaûi ñöôïc keát thuùc baèng nhöõng quyeát taâm ñaëc bieät veà moät neàn hoaø bình chaân chính vaø beàn bæ”.

Vôùi Doøng Phanxicoâ, sau cuoäc giaûi toûa naøy, Vò Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Phanxicoâ laø Cha Giacomo Bini cuõng cho bieát caûm töôûng cuûa mình laø: “Trong tröôøng hôïp naøy, vieäc coäng taùc vaø saün saøng ñoái thoaïi laø nguoàn maïch duy nhaát phaùt toûa moät tia saùng coù theå laø böôùc tieán ñeán moät döï aùn hoaøn caàu veà moät neàn hoøa bình vöõng chaéc”. Cha Giovanni Battistelli, vò baûo quaûn vieân Thaùnh Ñòa ñaõ vaøo ñeàn thôø saùng nay sau cuoäc phong toûa. Cha noùi vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican raèng: “Caûm töôûng ñaàu tieân laø buoàn thaûm, vì coù raát nhieàu chaên maøn vaø baån thæu trong ñeàn thôø. Taát caû moïi ngöôøi Palestine ñeàu nguû ôû trong ñeàn thôø. Tôùi Haàm Giaùng Sinh, toâi ñaõ thaáy ñöôïc truùng moät phaàn naøo nhöõng gì vaãn noùi veà caùc böùc hoïa baèng vuïn thaïch gheùp: ñoù laø coù moät soá nôi ñaõ bò hö haïi. Thaät laø ñaùng buoàn. Tuy nhieân, toâi ñaõ heát söùc vui möøng tieán vaøo ñeàn thôø vaø heát söùc tin töôûng laø chaúng bao laâu moïi söï seõ laïi ñaâu vaøo ñoù. Khoâng coù ñieän ôû haàm giaùng sinh, khoâng coù gì caû, ngoaøi maáy caây neán. Quí vò khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc loøng tin cuûa toâi ñeán möùc naøo khi toâi quì xuoáng hoân vieân gaïch ôû nôi Chuùa Gieâsu sinh ra, vaø toâi ñaõ quì tröôùc maùng coû. Thaät laø moät caûm xuùc coù moät khoâng hai”. Cha Toång Quyeàn Bini xin taát caû moïi ngöôøi thieän chí ba ñieàu: “Haõy giuùp chuùng toâi haøn dòt veát thöông gaây ra do cuoäc xung ñoät giöõa hai daân toäc coù theå vaø phaûi soáng vôùi nhau ôû cuøng moät maûnh ñaát. Haõy giuùp chuùng toâi taùi thieát moät neàn vaên hoùa chung soáng coäng ñoàng, ñöøng xaáu hoå veà giai ñoaïn ‘lòch söû cuûa chuùng ta maø chuùng ta chöùng kieán thaáy nhöõng thaûm caûnh song khoâng theå ngaên caûn cho khoûi xaåy ra. Haõy giuùp chuùng toâi tieáp tuïc hy voïng vaøo moät thöù hoøa bình khaû dó ñöôïc xaây döïng treân coáng lyù vaø thöù tha”.

Toøa Thaùnh Coå Voõ Lôïi Ích Toát Nhaát Cho Con Treû

Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác veà Treû Em ba ngaøy ñöôïc keát thuùc hoâm nay. ÑHY Alfonso Lopeùz Trujillo vaïch ra raèng “tieâu chuaån chính yeáu” cuûa Hoäi Nghò 1989 laø “lôïi ích toát nhaát cho con treû”, nhöõng lôïi ích ñöôïc phaùt xuaát “töø phaåm vò laøm ngöôøi cuûa con treû. Con treû laø ñích nhaém chöù khoâng phaûi laø khí cuï, laø phöông tieän hay moät söï vaät. Con treû laø chuû theå cuûa quyeàn lôïi, baét ñaàu töø quyeàn caên baûn ñöôïc soáng töø khi ñaàu thai. Söï kieän naøy khoâng ai ñöôïc phuû nhaän, nhö ñöôïc nhaéc ñeán ôû Ñoaïn 9 cuûa Lôøi Môû cho Hoäi Nghò veà Quyeàn Lôïi cuûa Con Treû. Tieán trình phaùt trieån trong taát caû moïi khía caïnh cuûa noù – theå lyù, caûm xuùc, taâm linh, trí tueä vaø xaõ hoäi – laø keát quaû cuûa vieäc hôïp löïc giöõa gia ñình vaø xaõ hoäi”. Bôûi theá, “lôïi ích toát nhaát cho con treû” ñoøi phaûi coù “moät moái lieân heä thích hôïp vôùi gia ñình, moät thöù gia ñình ñöôïc xaây döïng treân hoân nhaân, laø caùi noâi vaø laø cung thaùnh cuûa söï soáng, laø nôi cho vieäc phaùt trieån nhaân caùch, cho tình meán thöông, cho moái lieân ñôùi, cho luaät pheùp cuõng nhö cho vieäc truyeàn ñaït vaên hoùa lieân theá heä”. Neáu treû em ñöôïc quan taâm ñeán thì “coäng ñoàng quoác teá phaûi quyeát taâm baûo veä giaù trò gia ñình cuõng nhö phaûi toân troïng söï soáng con ngöôøi töø luùc thuï thai. Ñaây laø nhöõng giaù trò thuoäc veà moät thöù ‘vaên phaûm’ caên baûn cho vieäc trao ñoåi cuõng nhö cho vieäc cuøng nhau chung soáng nôi caùc daân toäc. Caàn phaûi leân tieáng roõ raøng veà caùc quyeàn lôïi cuûa treû em cuøng vôùi caùc quyeàn lôïi cuûa gia ñình… Caàn phaûi laøm moïi söï ñeå treû em ñöôïc thuï thai, haï sinh, nuoâi döôõng vaø giaùo duïc trong gia ñình coù khaû naêng baûo veä vaø laøm göông moät caùch tích cöïc vaø beàn bæ, nhöõng yeáu toá baát khaû theá cho vieäc nuoâi döôõng chuùng neân ngöôøi… Caàn phaûi laäp luaät baûo veä treû em khoûi taát caû moïi hình thöùc khai thaùc vaø laïm duïng, nhö tröôøng hôïp loaïn luaân vaø pedophilia, cuõng nhö nôi vieäc lao ñoäng, noâ leä, toäi aùc maõi daâm vaø khieâu daâm xaáu xa gheâ tôûm, vieäc söû duïng chuùng nhö lính traùng hay thaønh phaàn hieáu chieán, hoaëc nhö nhöõng naïn nhaân cuûa caùc cuoäc xung khaéc voõ löïc, hay cuûa nhöõng thanh tröøng quoác teá hoaëc ñôn phöông aùp ñaët treân moät soá xöù sôû… Nhöõng lôïi ích toát nhaát cho treû em khoâng ñöôïc coâng nhaän, vì caên cöù vaøo huyeàn thoaïi veà tình traïng daân soá phaùt trieån quaù möùc - moät huyeàn thoaïi ñöôïc caùc döõ kieän môùi nhaát vaø nhöõng chieàu höôùng sinh töû cho thaáy khoâng hôïp lyù - khi aùp ñaët caùc qui cheá veà daân soá baét phaûi ñi ngöôïc laïi vôùi nhöõng quyeàn lôïi cuûa gia ñình vaø treû em”.

9/5 Thöù Naêm

Vaán ñeà Phong Toûa Ñeàn Thôø Beâlem caøng coù nhieàu hy voïng

Con soá 13 nhaân vaät Palestine bò phe Do Thaùi cho laø nhöõng tay chuû choát khuûng boá maø YÙ Quoác khoâng chòu nhaän vì khoâng ñöôïc baøn hoûi trong cuoäc thaûo luaän, thì nay ñöôïc chia ra moät soá quoác gia. Vò beà treân toång quyeàn Doøng Phanxicoâ laø cha Giacomo Bini ñaõ cho cô quan thöøa sai Misna bieát raèng: “Chuùng toâi khoâng phaûi laø ngöôøi quyeát ñònh nöôùc naøo phaûi nhaän 13 ngöôøi Palestine ôû Ñeàn Thôø Giaùng Sinh naøy. Tuy nhieân, toâi xin keâu goïi haõy tieáp tuïc trao ñoåi vôùi nhau ñeå vaán ñeà ñöôïc taát caû moïi ngöôøi coäng taùc giaûi quyeát”. 

Theá Kyû 20 ñaõ chöùng kieán 65% Chöùng Nhaân Töû Ñaïo Kitoâ Giaùo

Kyù giaû YÙ Antonio Socci ñaõ phoå bieán taùc phaåm cuûa mình, “I Nuovi Perseguitati” (Thaønh Phaàn Môùi Bò Baùch Haïi), hoâm nay ôû hoäi nghò veà “Cuoäc Baùch Haïi Choáng Kitoâ Giaùo Trong Theá Kyû 20” ñöôïc toå chöùc taïi Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum, ñaõ cho bieát coù 70 trieäu tín höõu boû mình vì ñöùc tin trong hai thieân nieân kyû, trong ñoù coù 54.5 trieäu, töùc troïn 65%, thuoäc veà theá kyû 20 vöøa qua. Nhöõng ñòa ñieåm baùch haïi naøy ñöôïc taùc giaû naøy lieät keâ laø Quaàn Ñaûo Molucca Nam Döông, Bangladesh, India, Nigeria, East Timor, Cuba, Caùc Nöôùc Coäng Hoøa So Vieát tröôùc kia, Saubi Arabia vaø caùc Nöôùc Hoài Giaùo khaùc, Vieät Nam, Trung Hoa vaø caùc nôi khaùc. Hai nguoàn baùch haïi chính laø Coäng Saûn vaø Hoài Giaùo Cöïc Ñoan. Hieän nay baùch haïi döõ doäi nhaát ñang xaåy ra taïi Sudan. “Toâi ñaõ noäp baûn thaûo cho cuoán saùch vaøo thaùng Gieâng; vì luùc aáy vieäc Kitoâ Höõu töû ñaïo vaãn chöa chaám döùt. Chæ caàn nghó ñeán nhöõng gì ñang xaåy ra ôû Colombia vaø Nam Döông thì ñuû bieát”.

Phaùi ñoaøn AÂu Chaâu tham döï hoäi nghò veà treû em phaûn ñoái Hoa Kyø veà vaán ñeà phaù thai vaø gia ñình

Vì thaønh phaàn laõnh ñaïo khoái AÂu Chaâu naøy muoán vaän ñoäng uûng hoä phaù thai vaø caùc giaù trò phaûn gia ñình. Caùc ñaïi bieåu AÂu Chaâu naøy muoán ñaåy maïnh vieäc taùi ñònh nghóa gia ñình “baèng nhöõng hình thöùc khaùc nhau cuûa noù”. Ngoân töø trong caùc vaên kieän tröôùc caùc hoäi nghò theá giôùi cho tôùi naêm 1995 vaãn coâng nhaän ñôn vò gia ñình töï nhieân coù vôï choàng. Tôø Washington Times cho bieát oâng Thö Kyù Chöông Trình Söùc Khoeû vaø Nhaân Baûn Tommy Thompson trong phieân hoïp rieâng hoâm qua ñaõ ra maët cöông quyeát choáng laïi vaán ñeà phaù thai vaø taùi ñònh nghóa gia ñình. Hoa Kyø ñoøi hoûi phaûi bao goàm ngoân töø nöõa laø “hoân nhaân phaûi ñöôïc hình thaønh vôùi vieäc töï do öng thuaän cuûa nhöõng ngöôøi muoán laáy nhau, vaø vôï choàng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñoàng baïn bình ñaúng”. Phaùi ñoaøn ñaïi bieåu Hoa Kyø cuõng chieán ñaáu vôùi vieäc ñoøi hoûi cuûa phaùi ñoaøn AÂu Chaâu veà vaán ñeà “nhöõng chöông trình söùc khoeû saûn sinh” caàn phaûi ñöôïc caùc nöôùc thaønh vieân baûo ñaûm cho taát caû moïi treû em, moät vaán ñeà, bao goàm caû vieäc phaù thai, môùi ñaây ñaõ ñöôïc nöôùc thaønh vieân kyø cöïu Canada chaáp nhaän. Tham vaán vieân phaùp lyù cuûa Boä Noäi Vuï Michael Dennis ñaõ cho tôø Washington Post bieát raèng phaùi ñoaøn ñaïi bieåu Hoa Kyø muoán thaáy baûn vaên kieän ñuùc keát phaùt ñoäng vieäc kieâng cöõ tình duïc. Trong khi ñoù, Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø moät soá quoác gia Myõ Chaâu Latinh thuoäc Nhoùm mang danh Rio ñaõ loaïi boû ngoân töø lieân quan ñeán vieäc aùp duïng vaán ñeà söùc khoeû quoác teá vaø nhöõng chöông trình söùc khoeû saûn sinh laø nhöõng gì caàn phaûi ñöôïc “caùc luaät leä quoác gia, nieàm tin toân giaùo vaø giaù trò vaên hoùa” cöùu xeùt. Tôø Washington Times vieát raèng vieäc loaïi boû ngoân töø aáy thaät söï coù theå laøm cho baûn vaên kieän cuûa Lieân Hieäp Quoác theâm quyeàn löïc ñeå thaéng vöôït söùc khaùng cöï nôi caùc xöù sôû Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo.

8/5 Thöù Tö

 

Söù Giaû ÑTC ñeán Thaùnh Ñòa ñang keâu goïi theá giôùi lieân keát chaám döùt cuoäc phong toûa Beâlem

 

Vaán ñeà veà 13 ngöôøi Palestine thuoäc soá aån naáp trong Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem bò phe Do Thaùi cho laø gaây ra cuoäc khuûng boá khoâng ñöôïc YÙ nhaän, vì chính phuû YÙ töø choái vôùi lyù do khoâng ñöôïc chính thöùc thoâng baùo gì caû trong khi baøn ñeán giaûi phaùp naøy.

 

Trong lôøi phaùt bieåu chaám döùt söù vuï ñeán Gieârusalem cuûa mình, ÑHY Etchegaray, söù giaû cuûa ÑTC sai ñeán caùch ñaây ít laâu, ñaõ phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà tình hình chuyeån höôùng nhöng vaãn coøn ngaéc ngöù naøy nhö sau:

 

Khoâng ai coù theå khoanh tay ñöùng nhìn khi maø baøn tay cuûa taát caû moïi ngöôøi caàn phaûi laøm neân moät sôïi giaây xích cuûa tình lieân ñôùi, töø Ñoâng sang Taây”.

 

Vaên Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cuõng cho bieát ÑHY noùi ngaøi muoán ñeán thaêm Beâlem ñeå caàu nguyeän vôùi nhöõng tu só doøng Phanxicoâ ôû Ñeàn Thôø Giaùng Sinh, nhöng “nhöõng lôøi khaån caàu” cuûa ngaøi bò töø khöôùc.

 

ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano cuõng baøy toû laø: “Moãi nöôùc ñeàu phaûi coù traùch nhieäm nhö nhau trong vaán ñeà tham gia vaøo vieäc giaûi toûa Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem”. ÑHY cuõng leân aùn vuï taán coâng gaàn Tel Aviv hoâm qua: “Vieäc noå bom hay nhöõng cuoäc töû maïng taán coâng khoâng theå naøo giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà caû. Baïo löïc chaúng ñi ñeán ñaâu. Caùc ngöôøi Do Thaùi caàn phaûi toân troïng nhöõng giaûi quyeát cuûa Lieâp Hieäp Quoác vaø phaûi ruùt khoûi nhöõng Chieám Ñòa, coøn ngöôøi Palestine phaûi nhìn nhaän raèng khoâng ñöôïc laáy baïo löïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà”.

 

Baøi Giaùo Lyù 39 veà Thaùnh Vònh 50 (51)

 

Baøi Thaùnh Thi Daâng Leân Thieân Chuùa Tình Thöông

 

Anh chò em thaân meán,

 

Baøi Thaùnh Vònh 50 laø baøi Thaùnh Vònh Thoáng Hoái noåi tieáng. Taùc giaû Thaùnh Vònh xöng thuù toäi loãi cuûa mình vaø thuù nhaän mình ñaõ laøm sai quaáy tröôùc nhan Thieân Chuùa. Trong khi nhìn nhaän mình toäi loãi, vò taùc giaû naøy vaãn khoâng bao giôø maát nieàm hy voïng nôi lôøi höùa nhaân haäu, yeâu thöông vaø thöù tha cuûa Ngaøi. Nieàm hy voïng naøy sau cuøng seõ ñöôïc hoaøn taát nôi ôn giaûi thoaùt cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ cuõng nhö nôi taëng aân Thaùnh Linh cuûa Ngöôøi.

(xin xem nguyeân baøi trong Muïc Giaùo Lyù Haèng Tuaàn sau)

ÑTC keâu goïi caàu nguyeän cho Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác veà Treû Em

Sau buoåi trieàu kieán chung veà baøi giaùo lyù Thaùnh Vònh 50 (51) hoâm nay, ÑTC ñaõ keâu goïi nhö sau: “Hoâm nay, moät phieân hoïp ôû Nöõu Öôùc veà treû em cuûa Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác baét ñaàu. Phieân hoïp ñaëc bieät naøy laøm cho chuùng ta nhôù laïi nhöõng thöông naïn tieáp tuïc gaây ra cho treû em, moät kho taøng maëc daàu coù theå bò toån haïi song quí baùu cuûa gia ñình nhaân loaïi. Toâi ñang nghó ñeán tình traïng chieán tranh, ngheøo khoå cuõng nhö ñeán ñuû moïi thöù khai thaùc vaø laïm duïng maø caùc em laø naïn nhaân.

“Trong nhöõng ngaøy naøy, trong luùc ñaïi dieän caùc quoác gia treân khaép theá giôùi qui tuï laïi vôùi nhau ñeå suy nghó veà tình traïng cuûa treû em, Toâi môøi goïi moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän cho vieäc laøm cuûa hoï sinh hoa keát traùi toát ñeïp. Hôn nöõa, Toâi tin töôûng raèng ñaây laø dòp ñeå laøm böøng leân nôi phaàn vuï cuûa coäng ñoàng quoác teá moät cuoäc daán thaân môùi trong vieäc hoã trôï treû em, ñeå taát caû moïi sinh hoaït xaõ hoäi coù dính daùng ñeán chuùng ñeàu ñöôïc taùc ñoäng bôûi vieäc thöïc söï phaùt trieån gia ñình nhaân loaïi cuõng nhö bôûi vieäc thaät loøng toân troïng caùc quyeàn caên baûn cuûa chuùng”. 

Toøa Thaùnh taïi Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác Veà Treû Em

ÑHY Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình, saùng hoâm nay ñaõ trình baøy quan ñieåm cuûa Toøa Thaùnh veà Treû Em trong phieân hoïp vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo, moät trong nhöõng phieân hoïp cuûa Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác Veà Treû Em.

Sau khi trích laïi nhöõng vaên kieän vaø tuyeân ngoân cuûa Lieân Hieäp Quoác veà vaán ñeà “taát caû moïi con ngöôøi ñeàu ñöôïc sinh ra töï do vaø bình ñaúng trong phaåm vò vaø quyeàn lôïi”, ÑHY ñaïi dieän Toøa Thaùnh lieàn ñeà caäp ñeán caùc quyeàn cuûa treû em. Ngaøi trích laïi Lôøi Môû Ñaàu cuûa Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn cuûa Treû Em nhö sau: “Con treû, vì tình traïng non daïi veà theå lyù vaø taâm lyù, ñaëc bieät caàn phaûi ñöôïc baûo toaøn vaø chaêm soùc, bao goàm caû vieäc baûo veä veà phaùp lyù thích ñaùng, caû tröôùc khi cuõng nhö sau khi sinh”. Tuy nhieâ, ÑHY ñaõ thaúng thaén nhaän ñònh: “nhieàu vò ñaïi bieåu vaø caùc chính quyeàn khoâng chòu coâng nhaän ñieàu naøy, hay khoâng chòu coâng nhaän quyeàn soáng, hoaëc khoâng chòu coâng nhaän söï thaät söï soáng thaät söï ñöôïc baét ñaàu töø luùc thuï thai”.

Thaät laø ngöôïc ñôøi nghó ñeán nhieàu ngöôøi trong soá nhöõng vò ñaïi bieåu khoâng chòu coâng nhaän phaåm vò con ngöôøi cuûa con treû chöa sinh laõi leân tieáng beânh vöïc phaåm vò cuûa thaønh phaàn bò ñaøn aùp, hay nhöõng ai phaûi chòu caûnh kyø thò. Vieäc nhìn nhaän vaø hieåu bieát veà phaåm vò con ngöôøi moät caùch tuøy yù, noâng noåi hay maùo moù aáy thaät söï laø vieäc phuû nhaän moät trong nhöõng söï thaät veà xaõ hoäi khoâng bao giôø ñöôïc ñaët thaønh vaán ñeà hay trôû neân khoù khaên caû”.

Vò Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh nhaän ñònh trong Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác coù caâu: “Gia ñình laø ñôn vò töï nhieân vaø caên baûn cuûa xaõ hoäi vaø höôûng quyeàn ñöôïc xaõ hoäi vaø Chính Quyeàn baûo veä” (Khoaûn 16). Tuy nhieân, ÑHY Ñaïi Dieän lieàn theâm: “Trong haàu heát caùc cuoäc tranh caõi khi thaûo luaän veà vai troø gia ñình thì döôøng nhö söï thaät caên baûn vaø ñaõ ñöôïc nhìn nhaän naøy bò gaëp truïc traëc, vaø coù thaät nhieàu caùc vò ñaïi bieåu coá gaéng thay ñoåi yù nghóa nôi tính chaát cuøng vôùi vai troø cuûa gia ñình trong xaõ hoäi cuõng nhö nôi ñôøi soáng cuûa con treû”.

Treû em coù quyeàn soáng trong gia ñình, coù quyeàn ñöôïc cha meï hay nhöõng ngöôøi giaùm hoä yeâu thöông quan taâm baûo veä vaø caáp döôõng. Theá maø laïi xaåy ra vaán ñeà choái boû quyeàn lôïi cuûa cha meï, xaåy ra vaán ñeà choái boû quaù trình cuõng nhö di saûn veà toân giaùo hay xaõ hoäi cuûa cha meï”.

Moïi ngöôøi coù quyeàn ñöôïc giaùo duïc, tuy nhieân chuùng ta thaáy khoaûng caùch lieân tuïc xaåy ra giöõa giaàu vaø ngheøo, cuõng nhö giöõa phaàn traêm treû nam vaø treû nöõ ñöôïc caép saùch ñeán tröôøng ñeå hoaøn taát tieán trình hoïc vaán. Moïi ngöôøi coù quyeàn ñöôïc höôûng tieâu chuaån söùc khoeû khaû dó nhaát, … theá maø coù raát nhieàu ngöôøi, treû em laïi caøng nhieàu hôn nöõa, haèng ngaøy cheát ñi vì hoï khoâng ñöôïc höôûng nhöõng thuoác men hay ñöôïc chaêm soùc söùc khoeû ôû möùc toái thieåu nhaát. Moïi ngöôøi coù quyeàn cö truù ñaøng hoaøng, theá maø raát nhieàu treû em laïi trôû thaønh voâ gia cö, vaø coù raát nhieàu ngöôøi soáng chen chuùc nhau trong nhöõng ngoâi nhaø ôû nhöõng thaønh phoá quaù ñoâng ñaûo”.

Nhöõng ñieàu naøy khoâng phaûi laø nhöõng vaán ñeà thuaàn toân giaùo maø laø nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi. Tuy nhieân, toân giaùo coù phaän söï buoäc phaûi… vaïch ra khi naøo vaø nôi naøo laõnh vöïc chính trò vaø traàn theá ñi sai leäch vôùi con ñöôøng chaân thöïc cuûa chuùng”.

Balan muoán Thieân Chuùa ñöôïc nhaéc ñeán trong Hieán Phaùp AÂu Chaâu

Ba vò ñaïi bieåu Balan ñeán tham döï Hoäi Nghò AÂu Chaâu seõ yeâu caàu Baûn Hieán Phaùp töông lai cuûa luïc ñòa naøy bao goàm vieäc keâu caàu Thieân Chuùa vaø qui chieáu theo caùc giaù trò luaân lyù Kitoâ Giaùo laø nhöõng gì ñaõ laøm neàn taûng cho AÂu Chaâu. Quyeát ñònh naøy baét ñaàu töø phieân hoïp döï bò hoâm nay giöõa Toång Thoáng Balan Alexander Kwasniewski, moät ñaûng vieân Coäng Saûn tröôùc ñaây, ÑHY Jozef Glemp, vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Balan, vaø caùc vò Boä Tröôûng cuøng ñaïi bieåu cuûa chính quyeàn tröôùc kia laø Coäng Saûn. Sau cuoäc hoïp döï bò hai tieáng naøy, Adam Schultz, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Balan cho bieát: “Theâm vaøo caùc giaù trò veà xaõ hoäi vaø kinh teá, Giaùo Hoäi Balan muoán baûn vaên kieän ñuùc keát ñöôïc Hoäi Nghò AÂu Chaâu phaùc hoïa phaûi coù cô sôû nôi (caùc giaù trò) veà thieâng lieâng vaø luaân lyù ñaïo ñöùc” nöõa. OÂng Dariusz Szymczycha, Vò Tuyeân UÙy cuûa toång thoáng cuõng ñoàng yù nhö vaäy: “Giaùo Hoäi laø moät trong nhöõng cô caáu neàn taûng cuûa AÂu Chaâu. Ñoù laø lyù do caàn phaûi bao goàm caû nhöõng giaù trò veà luaân lyù ñaïo ñöùc laãn toân giaùo vaøo baûn hieäp öôùc hieán phaùp sau naøy”.

Lôøi Phaùt Bieåu cuûa Söù Giaû ÑTC ôû Gieârusalem Thaùnh Ñòa veà tình hình Ñeàn Thôø Giaùng Sinh Beâlem

 

Sau moät thôøi gian ngaén ñöôïc sai ñeán Thaùnh Ñòa vì tình hình khu vöïc Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem bò quaân ñoäi Do Thaùi phong toûa, ÑHY Roger Etchegaray ñaõ chính thöùc leân tieáng veà tình hình Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem nhö sau:

 

Tình hình theå thaûm vaø khoâng theå chaáp nhaän ñang xaåy ra taïi Ñeàn Thôø Giaùng Sinh caû hôn thaùng nay ñang laø troïng taâm cuûa nhöõng gì moïi ngöôøi quan taâm tôùi, chaúng nhöõng vì tính chaát tieâu bieåu cuûa nôi thaùnh naøy, maø coøn nhö laø moät cuoäc thöû thaùch ñoái vôùi yù muoán chung cuûa caùc vò laõnh ñaïo hai daân toäc naøy trong vieäc tieán ñeán choã hoøa bình thöïc söï khaép nôi ôû Thaùnh Ñòa. ÑTC Gioan Phaoloâ II, qua vieäc caàu nguyeän, lôøi noùi vaø cöû chæ cuûa mình, cuõng nhö qua hoaït ñoäng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh, khoâng ngöøng thoâng phaàn vaøo nhöõng noãi khoå ñau vaø nieàm hy voïng cuûa daân chuùng ôû Beâlem. Toâi ñaõ xin ñeán nôi naøy ñeå caàu nguyeän rieâng vôùi caùc tu só Doøng Phanxicoâ, nhöõng vì trong tình lieân keát vôùi Caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Hy Laïp vaø Armeânia, coù traùch nhieäm thieâng lieâng vôùi nôi thaùnh naøy: Maëc duø raát thieát tha xin, toâi vaãn bò töø khöôùc nhöõng gì chæ ñaùng goïi laø moät taùc ñoäng toân giaùo.

 

“Ngöôøi ta phaûi thöïc söï coù maët ôû ñoù môùi coù theå ño löôøng ñöôïc nhöõng gì laø nghi ngaïi, khinh thöôøng vaø haän thuø cöù chaát choàng treân con ñöôøng doác ñöùng tieán ñeán hoøa bình. Bieát bao nhieâu laø taøn ruïi ñaõ laøm maát maùt vaät chaát, nhaát laø luaân lyù! Ngay trong luùc naøy ñaây, caùc cuoäc thöông thaûo veà tình hình Beâlem döôøng nhö ñang tieán ñeán choã chaám döùt thì moät ngaõng trôû nöõa laïi caûn trôû maøn keát thuùc ñöôïc moïi ngöôøi mong chôø naøy. Toâi ñaëc bieät nghó ñeán nhöõng ngöôøi ñang ôû trong Ñeàn Thôø Giaùng Sinh, hay ôû nöõ vieän tu keá caän, cuõng nhö nhöõng daân cö ôû Beâlem vaø vuøng laân caän: Ñoái vôùi hoï, hoï khoâng coøn gì mong moûi hôn theá nöõa”.

 

7/5 Thöù Ba

 

Giöõa Linh Muïc vaø Giaùo Daân: Khoâng Bình Ñaúng Nhöng Hoaøn Troïn

 

Saùng nay ÑTC tieáp caùc vò giaùm muïc Antilles. Trong baøi huaán töø cuûa mình baèng caû tieáng Anh laãn tieáng Phaùp, Ngaøi ñaõ nhaán maïnh ñeán “tính caùch hoaøn troïn saâu xa” chöù khoâng bình ñaúng giöõa linh muïc vaø giaùo daân, cuõng nhö Ngaøi ñaõ nhaán maïnh ñeán caùch thöùc loan baùo söï thaät tuyeät ñoái vaø phoå quaùt, nhö sau:

 

Quí Huynh ñeán nhö nhöõng Vò Muïc Töû ñaõ ñöôïc keâu goïi ñeå thoâng phaàn vaøo thieân chöùc tö teá ñôøi ñôøi cuûa Chuùa Kitoâ. Tröôùc heát vaø treân heát, Quí Huynh laø nhöõng vò linh muïc, töùc khoâng phaûi laø nhöõng vò quaûn ñoác nghieäp ñoaøn, nhöõng vò ñieàu haønh thöông vuï, nhöõng vieân kinh taøi hay nhöõng vieân coâng chöùc, maø laø nhöõng vò linh muïc. Ñieàu naøy coù nghóa laø tröôùc heát Quí Huynh ñaõ ñöôïc tuyeån choïn ñeå daâng hy teá, vì ñoù laø yeáu tính cuûa thieân chöùc linh muïc, vaø coát loõi cuûa thieân chöùc linh muïc Kitoâ Giaùo laø hieán daâng hy teá cuûa Chuùa Kitoâ…

 

Chuùng ta bieát coù moät soá ngöôøi chuû tröông raèng vieäc giaûm suùt con soá linh muïc laø vieäc laøm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø chính Thieân Chuùa seõ daãn daét Giaùo Hoäi, laøm cho Giaùo Hoäi ñi ñeán choã cô caáu giaùo daân seõ theá choã cho cô caáu linh muïc. Moät chuû tröông nhö vaäy hoaøn toaøn khoâng ñeå yù ñeán nhöõng gì Caùc Vò Nghò Phuï (Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II) ñaõ noùi khi caùc vò tìm caùch coå voõ vieäc giaùo daân tham gia nhieàu hôn nöõa trong Giaùo Hoäi. Vôùi giaùo huaán cuûa mình, Caùc Vò Nghò Phuï ñaõ nhaán maïnh ñeán tính caùch hoaøn troïn saâu sa giöõa linh muïc vaø giaùo daân laø nhöõng gì ñöôïc chaát chöùa nôi baûn tính hôïp taáu cuûa Giaùo Hoäi. Vieäc thieáu hieåu bieát veà tính caùch hoaøn troïn naøy ñoâi khi ñaõ ñöa ñeán moät cuoäc khuûng hoaûng veà caên tính vaø nieàm tin nôi caùc vò linh muïc, cuõng nhö daãn ñeán nhöõng hình thöùc giaùo daân daán thaân theo kieåu quaù giaùo só hay quaù chính trò hoùa.

 

Vieäc giaùo daân tham gia bieán thaønh moät hình thöùc cuûa chuû nghóa giaùo só, khi nhöõng vai troø veà bí tích vaø phuïng vuï thuoäc veà linh muïc ñöôïc giaùo daân naém giöõ, hay khi giaùo daân baét ñaàu thöïc hieän nhöõng coâng vieäc quaûn trò muïc vuï chæ thích hôïp vôùi linh muïc… Chæ coù linh muïc, vôùi tö caùch laø moät thöøa taùc vieân coù chöùc thaùnh vaø nhaân danh Chuùa Kitoâ, môùi laø vò chuû söï coäng ñoàng Kitoâ Höõu trong laõnh vöïc phuïng vuï vaø muïc vuï maø thoâi. Giaùo daân coù theå giuùp linh muïc trong vaán ñeà naøy baèng nhieàu caùch. Coøn moâi tröôøng chuû yeáu hôn cho giaùo daân haønh söû ñoù laø theá giôùi cuûa nhöõng thöïc taïi veà kinh teá, xaõ hoäi, chính trò vaø vaên hoùa. Chính trong theá giôùi aáy maø giaùo daân ñaõ ñöôïc keâu goïi ñeå soáng ôn goïi pheùp röûa cuûa mình.

 

“Trong moät thôøi ñieåm tuïc hoùa ngaám ngaàm taùc haïi naøy, ngöôøi ta coù theå laï luøng khi thaáy Giaùo Hoäi nhaán maïnh raát nhieàu ñeán ôn goïi traàn theá cuûa giaùo daân. Theá nhöng, chính chöùng töø Phuùc AÂm aáy nôi giaùo daân trong theá gian laïi laø taâm ñieåm cuûa vieäc Giaùo Hoäi ñaùp öùng vôùi tình traïng beänh hoaïn naøy cuûa chieàu höôùng tuïc hoùa.

 

Vieäc daán thaân cuûa giaùo daân bò chính trò hoùa khi giaùo daân ham hoá theo ñuoåi vieäc haønh söû ‘quyeàn löïc’ trong Giaùo Hoäi. Ñieàu naøy xaåy ra khi ngöôøi ta khoâng nhìn Giaùo Hoäi theo khía caïnh ‘maàu nhieäm’ cuûa aân suûng laøm neân Giaùo Hoäi, maø chæ nhìn Giaùo Hoäi theo chieàu höôùng xaõ hoäi hay thaäm chí theo chieàu höôùng chính trò… Moät khi khoâng phaûi laø phuïc vuï maø laø moät thöù quyeàn löïc ñöôïc aùp ñaët leân taát caû moïi hình thöùc quaûn trò trong Giaùo Hoäi, xaåy ra nôi thaønh phaàn giaùo só hay giaùo daân, thì nhöõng xung khaéc lôïi loäc lieàn xuaát ñaàu loä dieän…

 

“Nhöõng gì Giaùo Hoäi caàn ñoù laø moät caûm quan saâu xa hôn vaø yù thöùc hôn veà tính caùch hoaøn troïn giöõa ôn goïi linh muïc vaø ôn goïi giaùo daân…

 

Giaùo Hoäi ñöôïc keâu goïi ñeå loan baùo moät söï thaät tuyeät ñoái vaø phoå quaùt treân theá giôùi ôû vaøo luùc theá giôùi coù nhieàu neàn vaên hoùa ñang bò xao ñoäng raát nhieàu veà vaán ñeà khoâng bieát coù moät söï thaät nhö vaäy hieän höõu hay chaêng. Bôûi theá, Giaùo Hoäi phaûi noùi baèng nhöõng caùch thöùc chaát chöùa caùi maõnh löïc cuûa moät chöùng töø ñích thöïc. Nhaän ñònh veà nhöõng gì caàn phaûi coù cho vieäc laøm naøy, Ñöùc Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI ñaõ vaïch ra 4 tính chaát maø Ngaøi goïi laø ‘perspicuitas, lenitas, fiducia, prudentia’ – minh töôøng, nhaân baûn, tin töôûng vaø kheùo leùo.

 

Noùi moät caùch minh töôøng nghóa laø chuùng ta caàn phaûi caét nghóa moät caùch toaøn veïn söï thaät Maïc Khaûi cuõng nhö nhöõng giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi töø ñoù maø ra… Ñoù laø nhöõng gì Toâi muoán khi noùi raèng chuùng ta caàn moät thöù hoä giaùo môùi, nhaém ñeán caùc nhu caàu cuûa ngaøy hoâm nay, moät thöù hoä giaùo ôû choã vieäc cuûa chuùng ta khoâng phaûi nhaém ñeán vieäc thaéng lyù maø laø chieám ñöôïc loøng ngöôøi… Moät thöù hoä giaùo nhö vaäy seõ caàn phaûi thôû hít moät tinh thaàn nhaân baûn coù loøng khieâm toán vaø thöông caûm hieåu ñöôïc nhöõng lo aâu vaø vaán naïn cuûa con ngöôøi.

 

Noùi moät caùch tin töôûng nghóa laø chuùng ta khoâng bao giôø laïc höôùng söï thaät tuyeät ñoái vaø phoå quaùt ñöôïc maïc khaûi nôi Chuùa Kitoâ aáy, cuõng nhö khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng söï thaät naøy laø söï thaät maø taát caû moïi ngöôøi ñeàu mong moûi, baát keå hoï coù toû ra hôø höõng, choáng ñoái hay thuø haän ra sao chaêng nöõa. Noùi moät caùch khoân ngoan cuï theå vaø ñaày ñuû yù nghóa, nhöõng gì Ñöùc Phaoloâ VI goïi laø kheùo leùo… nghóa laø chuùng ta giaûi ñaùp moät caùch roõ raøng cho thaønh phaàn ñaët vaán ñeà ‘toâi phaûi laøm gì?’”.

 

Toøa Thaùnh Vatican Baùc Boû Tin Cho Raèng Ñaõ Can Thieäp Vôùi Chính Phuû YÙ veà Vuï Trung Ñoâng

 

Veà vaán ñeà yeâu caàu chính phuû YÙ nhaän cho moät soá ngöôøi Palestine trong Ñeàn Thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem tò naïn theo ñieàu kieän cuûa beân Do Thaùi ñeå chaám döùt cuoäc phong toûa töø ngaøy 5 tuaàn leã qua, vò Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, tieán só Joaquín Navarro-Valls, ñaõ cho bieát nhö sau:

 

Toâi coù theå khaúng ñònh raèng khoâng heà coù moät lieân laïc naøo veà vaán ñeà naøy”. Sôû dó caán phaûi coù lôøi phaùt bieåu ñaây laø ñeå baùc boû tin töùc cho raèng ÑHY Roger Etchegaray, vò söù giaû cuûa ÑTC vöøa môùi ñeán Thaùnh Ñòa ñöôïc ít laâu, ñaõ laøm aùp löïc treân chính quyeàn YÙ trong vieäc yeâu caàu chính phuû naøy tieáp nhaän 13 ngöôøi Palestine bò Do Thaùi toá caùo laø ñaõ gaây ra cuoäc khuûng boá.

 

Caùc vieân chöùc CIA vaø Shin Bet, cô quan an ninh quoác noäi Do Thaùi, ñaõ ñoàng yù, vôùi söï öng thuaän cuûa Toång Thoáng Palestine Yasser Arafat, ñöa 13 tay Palestine chuû choát ñi YÙ vaø 23 ngöôøi khaùc ñeán Giaûi Gaza.

 

Caùc nhaø caàm quyeàn YÙ Quoác hoâm nay ñaõ khoâng daáu ñöôïc thaùi ñoä khoâng vui vì khoâng heà ñöôïc tham khaûo gì veà vieäc thöông thaûo naøy caû, bôûi theá vieäc phong toûa khu ñeàn thôø ôû Beâlem ñaønh phaûi trì hoaõn. Vò Phuï Taù Thö Kyù Ngoaïi Vuï cuûa YÙ laø oâng Alfredo Mantica ñaõ cho bieát: “Hieän nay YÙ vaãn chöa nhaän ñöôïc yeâu caàu chính thöùc naøo töø nhöõng phe phaùi ngoaïi giao caû”.

6/5 Thöù Hai

ÑTC Leân AÙn Cuoäc Taán Coâng vaøo moät Nhaø Thôø Coâng Giaùo ôû Colombia laøm töû thöông 108 ngöôøi

 

Hoâm nay ÑHY Quoác Vuï Khanh Angelo Sodano ñaõ göûi moät ñieän tín cuûa ÑTC ñeán Ñöùc Giaùm Muïc Fidel Leoùn Cadavid Marín cai quaûn Giaùo Phaän Quibdo cho bieát ÑTC “raát laáy laøm ñau buoàn khi nhaän ñöôïc ai tín veà cuoäc taán coâng ñaùng gheâ tôûm do nhöõng keû hieáu chieán vi phaïm baèng nhöõng traùi bom noå laøm moät soá lôùn cheát vaø nhieàu ngöôøi bò thöông trong thaønh phaàn daân chuùng truù nguï ôû trong Nhaø Thôø Bellavista ôû Bojaya”. Löïc Löôïng Caùch Maïng Voõ Trang Colombia (FARC) ñaõ thöïc hieän moät cuoäc taán coâng vaøo nhaø thôø hoâm Thöù Naêm ôû moät tænh coù khoaûng 1000 daân cö. Nhieàu gia ñình ñaõ tìm nôi truù nguï ôû ñoù ñeå traùnh cuoäc ñuïng ñoä giöõa FARC vaø nhöõng löïc löôïng baùn quaân söï cöïc höõu. ÑTC “moät laàn nöõa baøy toû vieäc cöïc löïc leân aùn cuûa Ngaøi veà nhöõng haønh ñoäng khuûng boá môùi naøy, cuoäc khuûng boá taán coâng cuoäc soáng chung haøi hoøa, khieán nhaân daân Colombia yeâu daáu phaûi caûm thaáy ñau loøng”.

28 Taân Veä Só cuûa Toøa Thaùnh Roâma

Chieàu hoâm nay, taïi saân San Damaso ôû Thaønh Vatican, 28 taân veä só ñaõ tuyeân höùa trong moät leã nghi töôûng nieäm 147 veä só ñaõ boû mình ñeå baûo veä Ñöùc Clement VII cuøng ngaøy hoâm nay vaøo naêm 1527. Trong soá taân veä só naøy coù 18 laø ngöôøi Ñöùc, 6 YÙ vaø 4 Phaùp. Cuoäc cöû haønh naøy vôùi söï tham döï cuûa caùc vò thaåm quyeàn Thaønh Vatican cuõng nhö cuûa caùc vò ñaïi bieåu ngoaïi giao ñoaøn, caùc ñaïi bieåu cuûa Quaân Ñoäi Thuïy Só vaø caùc nöôùc khaùc. ÑTC ñaõ noùi vôùi 28 taân veä só nhö sau: “Trong nhieàu tröôøng hôïp anh em ñaõ chöùng toû cho thaáy raèng caùc vò giaùo hoaøng coù theå tin töôûng vaøo anh em… Toâi hy voïng raèng, maëc duø coâng vieäc cuûa anh em gaëp nhieàu khoù khaên, anh em cuõng bieát caùch soáng troïn veïn thôøi gian daán thaân naøy nhö laø moät cô hoäi ñeå anh em lôùn leân trong ñöùc tin cuøng vôùi loøng meán yeâu Giaùo Hoäi, cuõng nhö trong caûm nghieäm huynh ñeä giöõa anh em vôùi nhau”. Töø sau Vuï Khuûng Boá 911 taïi Hoa Kyø, nhieäm vuï cuûa veä só ñoaøn ôû Vatican caøng nghieâm ngaët hôn tröôùc, nhaát laø phaûi lieân heä chaët cheã hôn vôùi caûnh saùt YÙ. Veä Só Ñoaøn naøy, ñöôïc Ñöùc Julioâ II thaønh laäp naêm 1506, goàm coù 110 ngöôøi töï nguyeän, coù nhieäm vuï baûo veä an ninh cuûa ÑTC vaø khu giaùo hoaøng cö, ngoaøi ra coøn phaûi canh gaùc nhöõng loái vaøo Thaùnh Vatican, cuõng nhö phaûi canh gaùc cho nhöõng cuoäc leã vaø cuoäc hoïp ngoaïi giao cuûa ÑTC.

5/5 Chuùa Nhaät

ÑTC thaêm moät ñaûo YÙ Quoác, Ischia

ÑTC ñaõ chuû söï Thaùnh Leã vôùi 15 ngaøn ngöôøi tham döï, sau ñoù Ngaøi ñaõ gaëp 8000 giôùi treû. Trong baøi giaûng, Ngaøi ñaõ keâu goïi Kitoâ höõu ñaûo Ischia haõy laøm cho ñaûo naøy trôû thaønh “moät phoøng thì nghieäm ñaëc bieät cho moät kieåu maãu hieáu khaùch maø thaønh phaàn moân ñeä Chuùa Kitoâ ñöôïc keâu goïi coáng hieán cho taát caû moïi ngöôøi, baát keå quoác gia hay vaên hoùa hoï thuoäc veà. Khi chuùng ta caûm thaáy ñöôïc yeâu meán, chuùng ta deã caûm thaáy mình ñöôïc thuùc ñoäng bôûi tình yeâu. Khi chuùng ta caûm nghieäm ñöôïc tình yeâu Thieân Chuùa, chuùng ta caøng saün loøng theo Ñaáng ñaõ yeâu thöông caùc moân ñeä cuûa mình ‘cho ñeán cuøng’, töùc laø cho ñeán khi hoaøn toaøn hieán maïng soáng mình. Ñaây laø tình yeâu nhaân loaïi caàn ñeán hôn bao giôø heát, vì chæ coù tình yeâu môùi ñaùng tin maø thoâi. Nieàm tin baát khaû lay chuyeån nôi tình yeâu naøy ñaõ taùc ñoäng nôi thaønh phaàn moân ñeä Chuùa Gieâsu khaép moïi thôøi nhöõng tö töôûng veà hoaø bình, môû roäng chaân trôøi thöù tha vaø hoøa hôïp”. Ñaây laø cuoäc vieáng thaêm muïc vuï trong noäi ñòa YÙ Quoác laàn thöù 142 cuûa ÑTC. Nhieàu tín höõu ñaõ tham döï Thaùnh Leã ôû Coâng Tröôøng Ponte naøy döôùi 600 chieác thuyeàn nhoû. ÑTC ñaõ ñöôïc môøi nghæ laïi ñaây maáy ngaøy cho khoûe sau thôøi gian bò beänh phong khôùp ñaàu goái haønh. Nhöng Ngaøi ñaønh phaûi töø khöôùc vì lòch trình muïc vuï baän biuï cuûa Ngaøi.

Gaëp gôõ giôùi treû, ÑTC nhaéc laïi cho hoï veà chuû ñeà Ngaøy Giôùi Treû saép tôùi. ÑTC keâu goïi giôùi treû haõy “laø aùnh saùng theá gian” ñeå loan truyeàn Chuùa Kitoâ “nhaát laø ôû nhöõng nôi Ngöôøi chöa ñöôïc nhaän bieát vaø yeâu meán, thaäm chí bò loaïi tröø. Haõy duøng cuoäc soáng cuûa mình ñeå laøm cho hoï hieåu raèng aùnh saùng chieáu toûa töø treân cap khoâng huûy dieät nhöõng gì laø nhaân baûn, traùi laïi, thaêng hoa noù, nhö maët trôøi laøm saùng toû nhöõng ñöôøng neùt vaø maàu saéc baèng aùnh quang cuûa mình. Thieân Chuùa khoâng phaûi laø tay tranh thuû cuûa con ngöôøi laø laø moät ngöôøi baïn thöïc söï, moät lieân minh trung thaønh nhaát cuûa con ngöôøi”. Giôùi treû ñaùp laïi: “Thöa Ñöùc Giaùo Hoaøng, haõy tieán leân, tieán leân; Haõy Ñoàng Haønh vôùi chuùng con”.

Cuoái Thaùnh Leã hoâm nay vaø tröôùc Kinh Laïy Nöõ Vöông, ÑTC tieáp tuïc keâu goïi caàu nguyeän cho hoøa bình ôû Thaùnh Ñòa: “Toâi luoân mang trong loøng nhöõng tình caûnh khoán khoù maø raát nhieàu ngöôøi treân theá giôùi ñang phaûi traûi qua. Toâi muoán daâng leân Ñöùc Trinh Nöõ lôøi caàu xin cho neàn an ninh vaø hoøa bình, nhöõng lôøi caàu xin töø raát nhieàu phaàn ñaát treân theá giôùi, nhaát laø ôû Thaùnh Ñòa. Toâi keâu goïi anh chò em haõy cuøng Toâi caàu nguyeän cuøng Ñöùc Meï ñeå nhöõng lôøi khaån caàu xoùt xa naøy ñöôïc neân troïn”.

(Xin xem Tin Giaùo Hoäi Trong Tuaàn caùc tuaàn tröôùc ôû Phaàn Giaùo Hoäi, muïc Toøa Thaùnh Roâma)

______________________________________________