ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II:


“SỐNG LÀ CHÚA KITÔ –

CHẾT LÀ VINH THẮNG”

 

(Phil. 1:21)

 

Xin tôn vinh Vị Giáo Hoàng

“Vui Mừng và Hy Vọng”

của

“Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến” 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL