VỚI VĂN HÓA SỰ CHẾT

  

 Hiện tượng nhân bản phản khắc

 

“Quyền sống là một quyền đang bị đe dọa nhất nơi những xã hội càng bị tục hóa và thịnh vượng ở Đại Dương Châu. Có một điều hết sức mâu thuẫn ở chỗ này là những xã hội ấy thường là những xã hội luôn nói về các thứ nhân quyền mà lại chối bỏ quyền căn bản nhất trong các quyền”. (Tông Huấn Giáo Hội Tại Đại Dương Châu, số 30, L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 5/12/2001, trang X)