THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1-2/6

 

Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng 1/6/2018, từ 8-9:00 pm, cũng tại Nhà Thờ Thánh Justino Tử Đạo ở Anaheim CA

TĐCTT - "Một Giờ Với Thày", Đấng đã muốn các môn đệ của Người tham phần khổ nạn / chén đắng của Người từ trong Vườn Cây Dầu Đêm Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Bảy Đầu Tháng 6/2018 tại nhà của 2 TĐCTT mẹ còn Ngô Đại và Ngô Hồng Phúc, dịp giỗ LH Dominico là phu quân TĐCTT Ngô Đại và là bố TĐCTT Ngô Phúc

Đằng sau nhà là một tiểu thiên đường hoa cảnh và cây ăn trái được vun trồng và chăm bón cẩn thận mới được như thế

Xin Chúa làm phép cho chúng con của ăn uống - được bắt đầu từ 12:30 trưa

TĐCTT qui tụ lại vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng để Đền Tạ Mẹ, không ngờ Mẹ lại thiết đãi cho con cái mình bằng bữa ăn ngon lành

Theo đúng chương trình - 1:30 pm bắt đầu cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi và LTXC bằng 2 chuỗi kinh liền trong vòng 45 phút, sau phần dẫn nhập gợi ý và warm up

còn gì tình bằng cầu nguyện ở dưới những bóng cây tươi mát

Trong khi anh chị em dâng 2 chuỗi kinh ở patio đằng sau nhà thì ở phòng khách Cha Đức Minh giải tội cho hơn 10 anh chị em

Vì lễ Thứ Bảy Đầu Tháng được lập ra sau Năm Thánh Mẫu Thương Xót 2017 và cho Nhóm TĐCTT-HSTTM

mà lần nào kết thúc 2 chuỗi kinh đều lập lại lời tuyên thể sống đời HSTTM

tất cả là 40 anh chị em, trong hình thiếu mất 5 chị đang ở phòng khách lo projector và 1 chị phải về lo cộng đoàn

Thánh Lễ tại phòng khách vào lúc 2:45

Bài đọc 1 - Chị Ngô Hồng Phúc gia chủ

Gia chỉ Ngô Hồng Phúc ngỏ lời cám ơn cha và anh chị em đã đến cầu hồn cho thân phụ của chị

Sau khi bế mạc Thứ Bảy Đầu Tháng, theo thông lệ, một số anh chị em vẫn còn ở lại để tham gia chia sẻ PVLC 4 cho CN 4 tuần lễ trong tháng

Bài Phúc Âm Chúa Nhật X Thường Niên Năm B về tội phạm đến Thánh Linh v.v. được chia sẻ ngay ở phòng khách

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B về người gieo hạt và về hạt cải, được chia sẻ ở ngoài vườn thật ý nghĩa

 

xin xem video ở cái dưới đây

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng 6 Ngày Đền Tạ TTVNNT Mẹ
https://youtu.be/Ttc8o5EK4Zk